· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2004. évi
előző2004. január 15.    2004. október 27.következő
letölthető melléklet:

231 kbyte

2004. október 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2004. október 13-i rendkívüli üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

248. számú

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2004. október 13-i rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

 

Távol:

dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 18 fő jelen van - dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag távol - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a meghívóban kiküldött napirend elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

1.         Pénzügyi fedezet biztosítása "A körmendi szemorvos - Batthyány Boldog László" című könyv kiadásához  

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester 

 

NAPIREND:

 

1.      Pénzügyi fedezet biztosítása "A körmendi szemorvos - Batthyány Boldog László" című könyv kiadásához

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabó Ferenc alpolgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a tavalyi évben a boldoggá avatáshoz kapcsolódóan készült kiadványokból, valamint dr. Gyürki László által írt könyvből származó bevétel az Önkormányzat számlájára visszafolyt. Ezen összeget a Batthyány kultusz erősítésére lenne célszerű fordítani, ezért kéri a képviselő-testületet, támogassa "A körmendi szemorvos - Batthyány Boldog László című könyv megjelentetését.   

Hozzáteszi továbbá, hogy a könyv kiadásának költsége jóval meghaladja a 481 eFt-ot, melyet a Szegények Orvosa Alapítvány finanszíroz.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottsággal közösen megtartott ülésen született döntést tolmácsolja, mely szerint a bizottságok támogatják a fedezet biztosítását a könyv megjelentetéséhez. Kérdezi egyúttal, hogy a Polgármesteri Hivatalon belül van-e olyan személy, aki koordinálja a kiadványok megjelentetését.

 

Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy Szekeres Gábor művelődési főtanácsos, az alpolgármester úr, valamint a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke foglalkozik ezzel a tevékenységgel.    

 

Bebes István polgármester javasolja "A körmendi szemorvos - Batthyány Boldog László" című könyv megjelentetésére 481.405 Ft biztosítását a gazdálkodási tartalék terhére.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

248/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete "A körmendi szemorvos - Batthyány Boldog László" című könyv kiadási költségeire 481.405 Ft-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére, mely a Polgármesteri Hivatal költségvetésének pénzeszköz átadási kiadásait növeli. 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a fedezet biztosításáért

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 15 óra 15 perckor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester