· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2004. évi
előző2004. január 15.    2004. október 13.következő
letölthető melléklet:

286 kbyte

2004.szeptember 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2004. szeptember 23-i üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

220 - 243. számú

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2004. szeptember 23-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:   -

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 16 fő jelen van - Nagy Gábor, dr. Stipkovits Ferenc, valamint Tóth László képviselő-testületi tagok később érkeznek - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a napirend kiegészítését:

-         a Folyó ügyek g.) pontja után javasolja megtárgyalni a Várkert rekonstrukciós terveihez, valamint az uszoda és sportcsarnok működéséhez szükséges fedezet biztosításáról szóló előterjesztést, továbbá

-         a Folyó ügyek j.) pontja után javasolja megtárgyalni a Hegyaljai utcai vízvezeték építés tárgyában készült előterjesztést és a

-         a Folyó ügyek m.) pontja után javasolja megtárgyalni a Körmend-Pinkamindszent-i útszakasz felújítását célzó Phare CBC pályázathoz önerő biztosításáról szóló előterjesztés megvitatásával. 

 

Szabadi István képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, mi indokolja az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola igazgatójának megbízásáról szóló napirend zárt ülés keretében történő megvitatását.

 

Dr. Stankovits György jegyző elmondja, az egyik érintett kérte a zárt ülésen történő tárgyalást.

 

Bebes István polgármester javasolja a napirend elfogadását az általa tett kiegészítésekkel.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

1.         Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

2.         Körmend város helyi hulladékgazdálkodási tervéről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

3.         Beszámoló az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről     

Előterjesztő: dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

 

4.      Folyó ügyek:

a.)      

Pénzügyi előirányzat módosítás

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

b.)     

Pénzügyi előirányzat módosítás intézmények belső világításának korszerűsítése kapcsán 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

c.)      

Költségvetési hozzájárulás igénylése iránti pályázat benyújtása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

d.)     

Iskola egészségügyi ellátás finanszírozása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

e.)      

Kölcsey Utcai Általános Iskola tanműhelyének fűtéskorszerűsítése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

f.)       

Hunyadi utcai lakóterület kialakítása - költségmeghatározás  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

 

g.)     

Kodály Zoltán utca felújítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

h.)     

Fedezet biztosítása a Várkert rekonstrukciós terveihez

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

i.)        

Uszoda és sportcsarnok működéséhez fedezet biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

j.)        

Járdafelújítások pénzügyi fedezetének biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

k.)     

Hegyaljai utcai vízvezeték építés

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

l.)        

Pannon Közösségért Egyesület alapszabályának elfogadása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

m.)  

Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás alapító okiratának és a társulási megállapodás módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

n.)     

Magyarország-Ausztria Phare CBC Program - Határon átnyúló közlekedési infrastruktúra hálózatok - pályázati önerő biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

o.)     

A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése:

-         Az októberi városi ünnepek előkészítése

Előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

p.)     

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései:

 

-          Vida József u. 3. szám alatti lakók közvilágítás építési kérelme

 Előterjesztő: Bebes István polgármester

 Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-          Piac mögötti terület további felhasználásának meghatározása

 Előterjesztő: Bebes István polgármester

 Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-             A Körmend-Nádaljai u. 47. szám alatti ingatlanra beérkezett pályázat elbírálása

 Előterjesztő: Bebes István polgármester

 Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs  Bizottság elnöke

 

-         Óvári László ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Szűk Gyula ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

q.)     

P.T.C. Plus Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme út és csapadékcsatorna építéséhez 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

r.)     

Pályázat vízitúra táborhely kialakítására

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

s.)     

Pályázat a mozi új szabvány szerinti hangleolvasó rendszerének modernizálására, cseréjére

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

 

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy augusztus 30-án tanévnyitó értekezletet tartott az intézményvezetők, Szabó Ferenc alpolgármester, Némethné Simon Mária Gazdasági és Pénzügyi Irodavezető, valamint Szekeres Gábor művelődési főtanácsos részvételével. Ugyanezen napon Németh Istvánnal, a Régióhő Kft. vezetőjével folytatott megbeszélést az elkövetkezendő időszak feladatairól.

Augusztus 31-én a Korona étterem bérletével kapcsolatban folyt megbeszélés. Ezt követően Joó Gyulával, a Partner Ingatlaniroda képviselőjével, valamint Czafit Csabával, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjével az EGIS étterem melletti területek hasznosításáról tárgyalt. 

Szeptember 1-jén a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanévnyitó ünnepségén vett részt. Ugyanezen napon a Tüzépker Rt. vezetője járt nála, aki építési engedéllyel kapcsolatban kezdeményezett megbeszélést, valamint fogadóórát tartott. 

Szeptember 2-án Horváth Pál munkahely-teremtési lehetőségek felől tájékozódott. Délután kistérségi társulási ülésre került sor, melyen a többcélú kistérségi társulás feladat-ellátási tervének átdolgozásáról döntöttek, valamint döntés született arról, hogy kezdeményezni kell az Alapító okirat és a Társulási megállapodás módosítását az alapítónál.       

Szeptember 3-án a reggeli órákban fogadóórát tartott, majd a Berzsenyi Dániel Főiskola tanévnyitó ünnepségén vett részt. Délután a Pannon Közösségért Egyesület megalakításával kapcsolatos munkamegbeszélés zajlott, melyről előterjesztés is készült.

Szeptember 4-én a Regionális Rádió részére adott interjút. Ezúton mond köszönetet a színvonalas műsor készítéséért. 

Szeptember 9-én a Gyógyszeriparosok Országos Szövetségének kezdeményezésére nagyvállalkozói fórumra került sor a Berki Csárdában. Délután a műfüves labdarúgó pálya építése tárgyában folyt megbeszélés a pályázati önerő biztosítása kapcsán a vállalkozókkal.

Szeptember 10-én Lóránt Zoltán a Körmenden megrendezendő repülőnap kapcsán kereste fel. Ugyanezen napon a Béri Balogh Ádám Néptáncegyüttes oberwarti szereplését tekintette meg, akik a Vox Pannónia Premier keretében léptek színpadra. Ezúton kéri a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottságot, hogy a műsor Körmendre hozatalát tűzze napirendre.

Szeptember 15-én a Vas Megyei Területfejlesztési Bizottság ülésén vett részt, majd Gyöngyös város önkormányzatától érkezett küldöttséget fogadta, akik a kórház gazdasági társaság útján történő működéséről tájékozódtak. Ugyanezen napon került sor az EYBL Kft. körmendi beruházásával kapcsolatos  megbeszélésre. Tájékoztatásul elmondja, hogy az építkezés ünnepélyes keretek közötti kezdésére október 20-án kerül sor, a befejezés várható időpontja 2005. április 29.

Szeptember 16-án a korábbi Fényes vendéglő megvásárlásával kapcsolatos megbeszélés zajlott, melyről előterjesztés is készült. E napon került sor a Körmend-Güssing Együttműködési Megállapodás aláírására. A találkozón szó esett többek közt a helikopteres légimentés lehetőségéről. Szintén e napon a helyi járatú autóbusz közlekedéssel kapcsolatban folyt megbeszélés. 

Szeptember 18-án Rönökön a Szent Imre herceg templom felszentelésének 100 évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen vett részt.

 

 

Szeptember 21-én Stefan Franja úrral tárgyalt a nemzetközi légimentés lehetőségéről. Ezt követően az ipari parkhoz szükséges területvásárlásokkal kapcsolatban folyt tárgyalás, majd Vasalja, Magyarnádalja, Pinkamindszent településeken közmeghallgatásra került sor, melynek fő témája a Körmend-Pinkamindszent-i útszakasz felújítására irányuló pályázati lehetőség volt. 

Szeptember 22-én a Közútkezelő Kht. munkatársának, valamint Czafit Csabának, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjének részvételével megbeszélés zajlott a Rákóczi út - Munkácsy M. utcai csomópont átalakításával kapcsolatban. A Közútkezelő Kht. munkatársától ígéret hangzott el arra vonatkozóan, hogy a költségek 50 %-át átvállalják, a további 50 %-ra vonatkozóan pedig az Önkormányzat arra törekszik, hogy a költségeket a LIDL áruház üzemeltetőjével együttesen meghatározott arányban viseljék. Ugyanezen napon Csillag Balázzsal, az EYBL Textilipari Kft. jánosházi üzemének vezetőjével tárgyalt a cég körmendi beruházásával kapcsolatban. Ezt követően az oberwarti Unger Kft. képviselői egy hotel megvalósításának lehetőségéről, valamint a sportcsarnok felújításról tájékozódtak. 

Szeptember 23-án a Vasi Volán Rt. körmendi telephelyének vezetőjével folytatott megbeszélést a helyi járatú autóbusz közlekedés tárgyában.

 

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület a beszámolót 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

2.     Körmend város helyi hulladékgazdálkodási tervéről szóló rendelet megalkotása  

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a Bizottság a hulladékgazdálkodási tervet áttanulmányozta, és a következőket állapították meg:

Hiányzik a tervből az arra vonatkozó adat, hogy a kiemelten kezelendő hulladékok (veszélyes hulladékok pl. hulladékolajok, akkumulátorok esetében) mekkora mennyiség képződik Körmenden.

Összességében elmondható, hogy jelenleg a város hulladékszállítása rendezett, a lakosság szempontjából mind a háztartási hulladék, mind pedig a biohulladék rendszeresen elszállításra kerül. A MÉH telep a használt akkumulátorok begyűjtését elvégzi. A kialakított 15 db hulladéklerakó sziget további szelekciót biztosít, de nagyobb gondot kell fordítani ezen szigetek környezetének rendben tartására. 

Kéri, hogy az állattartás helyi szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint járjanak el az állattartás során képződő hulladékok keletkezésekor.

A folyékony hulladékszállítás a szennyvíztisztító telep bővítését követően megoldottá válik. Fontos, hogy a lakosság minél nagyobb arányban csatlakozzon a hálózatra. A Bizottság a hulladékgazdálkodási tervben foglaltakat akkor tudja támogatni, ha adatokhoz jut a város területén képződő veszélyes hulladék mennyiségéről. 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a terv a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásai alapján készült, melynek jelentős része statisztikai adatokat tartalmaz. A tervezőnek nem állt rendelkezésére olyan adat, hogy ezen hulladékokból éves szinten mekkora mennyiségű hulladék kerül beszállításra, illetve ártalmatlanításra. Természetesen a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda a bizottsági javaslatnak megfelelően fel fogja kérni a tanulmány készítőjét, hogy a hiányzó adatok pótlását kísérelje meg úgy, hogy az októberi ülésen a képviselő-testület dönthessen a rendelet megalkotásáról. 

 

Bebes István polgármester kéri, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság által elhangzott felvetések kerüljenek beépítésre a tervbe, mindezek után a soron következő képviselő-testületi ülésen megalkotható a rendelet. A napirendi pont megtárgyalásának elhalasztását javasolja a képviselő-testületnek.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

 

3.     Beszámoló az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság, valamint a polgármester részére átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Előterjesztő: dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a beszámoló a 2003. II. félév, illetve 2004. I. félév munkájára vonatkozik. Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságra 47 átruházott hatáskör hárul, ez évente több mint 1000 határozat meghozatalát jelenti. Munkájuk nagy részét a pénzbeni ellátások, segélyek kiutalása jelenti. A határozatok elleni fellebbezések száma ezrelékben mérhető. A képviselő-testület elé került valamennyi fellebbezés elutasításra került, ami azt mutatja, hogy a bizottság eredeti döntéseit a képviselő-testület jónak ítélte.  

 

 

Költségvetésük kapcsán elmondható, hogy a segélyek, támogatások kiutalása időarányosan történik. Elmondja továbbá, hogy a képviselő-testület részéről a Boldog Batthyány-Strattmann László Ösztöndíj alapítása pozitív kezdeményezés volt, a Bursa Hungarica Ösztöndíjhoz hasonlóan nagy az igény ezen ösztöndíj iránt is.

A Kossuth Lajos utca 26. szám alatti Gondozási Központ, valamint a Fiatal Házasok Otthona egyaránt 100 %-os kihasználtsággal működik.

A Szociális Szolgáltató és Információs Központban több új szociális ellátás került elhelyezésre, melyek iránt nagy az érdeklődés, a kihasználtság itt is maximális.

A bizottság elnöke ezúton köszöni meg a Közszolgálati Iroda munkatársainak a döntéshozatalok előkészítésében végzett precíz, jó színvonalú munkáját. 

A Bizottság részére az önkormányzati bérlakások bérlőinek kijelölése jelenti a legnagyobb feladatot és egyben "terhet" is. Az igények alapján megállapítható, hogy "lakásínség" van a városban. Példaként említi, hogy a közelmúltban egy összkomfortos önkormányzati bérlakásra 43 igénylő adta be pályázatát, melynek fele jogos igénylőnek bizonyult. Kéri, hogy a lakáshiány probléma kezelésének, enyhítésének lehetőségét vizsgálja meg az önkormányzat.  

Kéri a beszámoló elfogadását.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a fogadóórákon megjelentek zöme lakáshelyzetének megoldását reméli és ebben kér segítséget az önkormányzattól. Úgy véli, hogy az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság felelős és átgondolt döntéseket hozott. A szociális bérlakások számának növelésére megoldást jelenthet az önkormányzati beruházásban megvalósuló, külső tőke bevonását is igénybe vevő bérlakásépítés. Ennek kidolgozása folyamatban van.

Felhívja a figyelmet, hogy a helyi autóbusz közlekedés kapcsán a vonatkozó rendeleteket át kell tekinteni.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag felveti, hogy a Fiatal Házasok Otthonában 6 család esetében az 5 éves bérlet ideje lejárt, ennek ellenére nem költöztek ki onnét. Kérdezi, milyen lépéseket szükséges tennie a bérbeadónak ez esetben.      

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnökének elmondása szerint a házaspár nem kerülhet az utcára, de a jogi lépéseket megtették ez esetben.

 

Bebes István polgármester javasolja az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság, valamint a polgármester részére átruházott hatáskörben hozott döntésekről készült beszámoló elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:        

220/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság, valamint a Polgármester részére átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót - a mellékletnek megfelelően - elfogadja.

 

Felelős: Bebes István polgármester

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

4.     Folyó ügyek    

a.)  Pénzügyi előirányzat módosítás 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Geosics László képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a pénzügyi előirányzat módosításokat. 

 

Bebes István polgármester javasolja a határozati javaslatban foglalt előirányzat módosítások elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

                                                                                      

221/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az intézmények a kapott támogatások, átvett pénzeszközök, bevételi többletek terhére az alábbi előirányzat módosításokat hajtsák végre:

1.      Szociális Szolgáltató és Információs Központ

-         működésre átvett pénzeszköz előirányzata 859 eFt-tal nő,

-         személyi juttatás előirányzata               659 eFt-tal nő,

-         dologi kiadás előirányzata                   200 eFt-tal nő.

2.      Mátyás Király Utcai Óvoda

-         működésre átvett pénzeszköz előirányzata 35 eFt-tal nő,

-         dologi kiadás előirányzata                     35 eFt-tal nő.

3.      Dr. Batthyányné C.M. Óvoda

-         működésre átvett pénzeszköz előirányzata 100 eFt-tal nő,

-         dologi kiadás előirányzata                   100 eFt-tal nő.

 

 

 

4.      Kölcsey Utcai Általános Iskola

-         működésre átvett pénzeszköz előirányzata 835 eFt-tal nő,

-         személyi juttatás előirányzata               512 eFt-tal nő,

-         munkaadót terhelő járulékok előirányzata 148 eFt-tal nő,

-         dologi kiadás előirányzata                   175 eFt-tal nő.

5.      Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola

-         működésre átvett pénzeszköz előirányzata 112 eFt-tal nő,

-         működési bevétel előirányzata              747 eFt-tal nő,

-         személyi juttatás előirányzata               495 eFt-tal nő,

-         munkaadót terhelő járulékok előirányzata 155 eFt-tal nő,

-         dologi kiadás előirányzata                   209 eFt-tal nő.

6.      Somogyi Béla Általános Iskola

-         működésre átvett pénzeszköz előirányzata 70 eFt-tal nő,

-         működési bevétel előirányzata            2.000 eFt-tal nő,

-         dologi kiadás előirányzata                2.070 eFt-tal nő.

7.      Hunyadi utcai Általános Iskola

-         működésre átvett pénzeszköz előirányzata 10 eFt-tal nő,

-         dologi kiadás előirányzata                     10 eFt-tal nő.

8.      Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ

-         működésre átvett pénzeszköz előirányzata 4.437 eFt-tal nő,

-         működési bevétel előirányzata                  937 eFt-tal nő,

-         személyi juttatás előirányzata                   412 eFt-tal nő,

-         munkaadót terhelő járuléka                    130 eFt-tal nő,

-         dologi kiadás előirányzata                    4.832 eFt-tal nő.

 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Határidő: azonnal

 

   

b.) Pénzügyi előirányzat módosítás intézmények belső világításának korszerűsítése kapcsán

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy az év hátralévő 4 hónapjában mérhető-e a megtakarítás a korszerűsítés kapcsán, az év végére valóban csökken-e a világítás költsége.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a korábbi és a rekonstrukció során beépített teljesítmények közti különbségből adódnak a számadatok. Az intézményeknek a takarékosabb üzemeltetésre kell törekedniük, ebben az esetben az év végére realizálódik a megtakarítás.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy az I. féléves villamos energia felhasználást vették figyelembe a számításoknál. Terveik szerint a Polgármesteri Hivatalnál jelentkező 4 havi fizetési kötelezettség mértéke került volna elvonásra, ez azonban nem volt lehetséges. A számadatokat reálisnak tartja, mely információt nyújt a jövő évi költségvetés készítésénél a megtakarítás mértékére. 

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Kölcsey Ferenc Gimnázium belső világítási rendszerének rekonstrukciójáról kér felvilágosítást.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője jelzi, hogy konkrét megállapodás erre vonatkozóan nem született, a költségvetésből e célra szánt összeggel csökkenne az átadás mértéke.  

 

Geosics László képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

222/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az intézményi világítás rekonstrukcióval kapcsolatos kiadások finanszírozása érdekében

1.      az alább érintett intézmények 2004. évi dologi kiadási és finanszírozási előirányzatát csökkenti az alábbi összegekkel

-         Bölcsőde                                                      6 eFt

-         Mátyás király Utcai Óvoda                         168 eFt

-         Dr. Batthyányné C.M. Óvoda                      342 eFt

-         Kölcsey Utcai Általános Iskola                     315 eFt

-         Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola               316 eFt

-         Somogyi Béla Általános Iskola                     359 eFt

-         Hunyadi utcai Általános Iskola                      53 eFt

-         Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ  210 eFt

 

2.      A Kölcsey Ferenc Gimnázium esetében Vas Megye Önkormányzata részére működési céllal átadott pénzeszköz előirányzata 131 eFt-tal csökken a Polgármesteri Hivatalnál.

3.      A Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata 3094 eFt-tal nő, a gazdálkodási tartalék előirányzata 1194 eFt-tal csökken.

 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Határidő: azonnal

 

 

c.)  Költségvetési hozzájárulás igénylése iránti pályázat benyújtása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Geosics László képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozatban foglaltakat kiegészítve azzal, hogy meg kell vizsgálni az OEP körben történt létszámcsökkentés iránti hozzájárulás igénylésének lehetőségét.       

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke az ülésre megérkezik, így a képviselő-testület 17 fővel folytatja a tanácskozást.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy mekkora összeget jelent a költségvetési hozzájárulás.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője tájékoztatásul közli, hogy a pályázati anyag kimunkálása még folyamatban van, várhatóan 2,5 millió Ft körüli összeget lehet igényelni, ami tartalmazza a végkielégítés teljes összegének és a felmentési idő egy részének költségeit.  A pályázat benyújtásának határideje 2004. október 1.

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője kéri, hogy a határozati javaslatban a pályázati feltételeknek megfelelően szerepeljenek az előzmények is az alábbiak szerint:

A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete 90/2003., 155/2003. és a 226/2003. számú határozatai alapján létszám racionalizálást hajtott végre. A 2003. szeptemberi intézményi létszámot - 36 főt - egy fővel csökkenteni kellett - 35 főre - az intézményben a feladat csökkenése következtében.

A két intézmény összevonása után új vezetése lett az intézménynek - pályázat útján -, amelynek következményeképpen a vezető helyettesi feladatokat is más dolgozó látják el. A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda addigi vezető helyettese közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel megszűnt, mivel az Önkormányzat intézményeinél hasonló és más munkakörben sem tudta elhelyezni. A felmentési idő kezdete 2003. november 18. A felmentett dolgozót a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséből adódóan megillette a 8 havi felmentési idő és 8 havi végkielégítés is. Részére ezek a juttatások kifizetésre kerültek, amelyet megigényel az önkormányzat a pályázati kiírásban meghatározottak szerint.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat kiegészítésének elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

223/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy:

1.      A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete 90/2003., 155/2003. és a 226/2003. számú határozatai alapján létszám racionalizálást hajtott végre. A 2003. szeptemberi intézményi létszámot - 36 főt - egy fővel csökkenteni kellett - 35 főre - az intézményben a feladat csökkenése következtében.

A két intézmény összevonása után új vezetése lett az intézménynek - pályázat útján -, amelynek következményeképpen a vezető helyettesi feladatokat is más dolgozó látja el. A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda addigi vezető helyettese közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel megszűnt, mivel az Önkormányzat intézményeinél hasonló és más munkakörben sem tudta elhelyezni. A felmentési idő kezdete 2003. november 18. A felmentett dolgozót a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséből adódóan megillette a 8 havi felmentési idő és 8 havi végkielégítés is. Részére ezek a juttatások kifizetésre kerültek, amelyet megigényel az önkormányzat a pályázati kiírásban meghatározottak szerint.

2.      Pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére, amelyhez a pályázati kiírásban foglalt határozatokat, dokumentumokat mellékeli.

3.      Az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállaló - munkaviszonyban töltött ideje megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség.

4.      Tudomásul veszi, hogy a megszüntetett álláshely 5 évig nem állítható vissza.

 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a pályázat benyújtására

Határidő: 2004. október 1.

 

 

d.) Iskola egészségügyi ellátás finanszírozása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 60 Ft/gyermek/év finanszírozás biztosítását javasolja.

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva kéri, hogy az iskola egészségügyi ellátás folyamatosságát a jövőben is biztosítsák. 

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

224/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az iskola egészségügyi feladatok ellátására 2004. október 1-től kezdődően továbbra is 60 Ft/gyermek/év finanszírozást biztosít a házi gyermekorvosok részére. 

 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője 

Határidő: 2004. október 1.

 

 

e.)  Kölcsey Utcai Általános Iskola tanműhelyének fűtéskorszerűsítése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester fontosnak tartja a hőszigetelés megoldását az iskolában, mivel a fűtéskorszerűsítés csak ily módon lehet hatékony.

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy a rendszer abban az esetben működik megfelelően, ha elkészülnek a hőszigetelési munkák. Ennek költsége lényegesen magasabb, mint a gáz központi fűtésre való átépítés, ami szintén eredményezhet megtakarítást. Az iskola kérése a gázfűtés megvalósítása a tanműhelyben. Beruházás szinten költségtakarékosabb ez a megoldás, ám ebben az esetben az épület energetikai helyzete nem javul, a hőveszteség továbbra is jelentős marad. 

 

Bebes István polgármester véleménye szerint az épület teljes hőszigetelése és a nyílászárók cseréje támogatható.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag úgy látja, hogy a hőszigetelés és nyílászáró-csere teljes megoldást, még a gázfűtés megvalósítása csak félmegoldást jelent.

 

Karakai József képviselő-testületi tag elmondja, hogy a város más intézményeiben is folynak hasonló munkálatok, ezért a beruházások megvalósulását, a gyakorlati kivitelezést ellenőrizni szükséges, hogy ne fordulhasson elő hasonló probléma, mint a Kölcsey Utcai Általános Iskola esetében. Véleménye szerint nem megengedhető, hogy elkészül egy beruházás és az nem hozza a várt eredményt. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke arra szeretne választ kapni, hogy a vasbeton födém szigetelése milyen technikával történne.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy utólagos belső oldali hőszigetelés valósulna meg, valamint külső hőszigetelést is kapna az épület. Ettől függetlenül a tanműhely felfűtése - adottságai miatt - továbbra is sok időt vesz majd igénybe.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a tanműhely fűtéskorszerűsítésének egyik változatát sem.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a gáz központi fűtés kialakításáról tárgyalt a Bizottság, de nem tudott állást foglalni.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag emlékezteti a képviselő-testületet, hogy a 2004. évi költségvetés elfogadásakor több mint 100 millió Ft fejlesztési hitelfelvétel szerepelt az intézmények korszerűsítésére. Ebből a keretből a Kölcsey Utcai Általános Iskola tanműhelyének fűtéskorszerűsítését is meg lehetne valósítani. A 2. változat esetén a hőveszteség, mely a dologi kiadások közt forintosítva megjelenik, elképzelhető, hogy 3 éven belül megtérülne, vagyis az az összeg, amit most ki kell fizetni a teljes megoldás érdekében.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag elmondja, hogy a költségvetés elfogadásánál a város fejlődéséhez, az intézmények fejlesztéséhez biztosítottak pénzösszeget, tehát most is eszerint kell döntenie a képviselő-testületnek. Véleménye szerint fejlődést akkor lehet elérni, ha prioritást nyernek a fejlesztések. A követelményeknek megfelelően kell megoldani egy-egy beruházást, a feladatot teljes egészében kell kezelni, nem részfeladatonként, mert évek múlva felszínre kerülnek a problémák, újabb költségvonzattal. Javasolja a többi intézményben végzendő beruházásokat felülvizsgálni.  

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a bizottság előkészített egy hosszú távú programot az intézmények felújítását illetően. Ezeket a feladatokat éves szinten elosztva, jól beosztott módon kell ütemezni. Kéri, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság készítsen intézményfelújítási javaslatot, és azt mutassa be a költségvetés készítésekor. Véleménye szerint a Kölcsey Utcai Általános Iskola tanműhelyének esetében a hőszigetelési munkák elvégzésével a probléma megoldható. A következő időszakban meg kell vizsgálni, hogy mely intézmények és milyen módon lesznek csatlakoztathatók a távfűtési rendszerre.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke megemlíti, hogy az oktatási intézmény két esetben adott be pályázatot a fűtéskorszerűsítés megvalósítására, ám mindkét pályázat elutasításra került. A fűtéskorszerűsítés 3 éven belüli megtérülését nem tartja reálisnak.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag a júniusi képviselő-testületi ülésen az önkormányzati intézmények felújítási koncepcióját támogatta. Nem tartja elfogadhatónak viszont, hogy a Kölcsey Utcai Általános Iskola tanműhelyében a fűtési rendszer átépítése megtörtént, viszont a megfelelő eredményt nem tudja produkálni, mivel az épület hőszigetelése nem valósult meg. Véleménye szerint a hőszigetelésre és a nyílászárók cseréjére is szükség van.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke úgy véli, hogy a problémát meg kell oldani, de nem félmegoldások megvalósításával. Támogatja az előterjesztés 1. pontjában foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a Kölcsey Utcai Általános Iskola tanműhelyének fűtéskorszerűsítését az épület teljes hőszigetelésével és a nyílászárók cseréjével megvalósítani 3.000 eFt biztosításával az intézményfelújítási alap terhére. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

225/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kölcsey Utcai Általános Iskola tanműhelyének fűtéskorszerűsítését az épület teljes hőszigetelésével és a nyílászárók cseréjével teljessé teszi. A hőszigetelési munkákra 3.000 eFt-ot biztosít az intézményfelújítási keret terhére. 

 

Határidő: 2004. november 15. a munkák elvégzésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

f.)   Hunyadi utcai lakóterület kialakítása - költségmeghatározás  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a Hunyadi úti lakóterület telekalakítási tervére 1.500 eFt biztosítását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a Hunyadi úti lakóterület telekalakítási tervére 2.000 eFt biztosítását javasolja. A közművesítési költségek megosztását részletfizetési konstrukcióban javasolja oly módon, hogy a telekalakítás megvalósulása után a költségek 50%-a kerülne befizetésre, majd a fennmaradó 50 % 5 évi részletfizetéssel történne. 

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag tudomása szerint a telekalakítás már megtörtént. Javasolja, szakaszolják a területet, hogy a közműépítés költsége ne terhelje túlzottan a város költségvetését. A telekárak meghatározásánál figyelembe kell venni az önkormányzatot terhelő költségeket (pl. területvásárlás, tervezés, közműkiépítés, út, villany), ezt követően lehet meghatározni a költségek megosztását. Célszerű lenne már most meghatározni a kialakításnál a jelenlegi, illetve a következő évekre vonatkozó ingatlan vételárat is. Erre volt már példa a város egyes részein, amikor is a közművek kiépítésekor megállapították, hogy mekkora a hozzájárulás mértéke ez évben és a következő években.  

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a 85/2000. (XI. 08.) számú FVM rendelet rendelkezik a telekalakítási terv szükségességéről. 8 teleknél több telek kialakítása esetén jogosult településrendezővel el kell készíttetni a telekalakítási tervet, mely geodéziai és földmérési munkarészekből áll. Ekkor kapnak a telkek helyrajzi számot és kitűzési pontokat. Ennek engedélyeztetése után lehet telkekről beszélni.

Hozzáteszi továbbá, hogy korábban már készült rendezési terv-részlet e területre. A telkekre komoly érdeklődés mutatkozik, ám ahhoz, hogy a telekárat meg tudják határozni, fel kell mérni a valós igényt. A szakaszolás is csak ezután lehetséges. Szükséges továbbá csatornagerinc összekötés,  trafóház építés, villamos vezeték építés, közművek, útépítés stb., ezt követően lehet eldönteni, hány telek alakítható ki egy szakaszra és melyek azok a részek, amelyek első körben megépíthetők.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke óvatosságra int a részletfizetési lehetőség esetében, az önkormányzat érdeke ugyanis részletfizetés esetén jelzálogjog bejegyeztetését feltételezi, ám ebben az esetben az építtetők nem tudnak hitelhez jutni. Javasolja, először vizsgálják meg, hány telket lehet kialakítani, készüljön költségvetés a közműkiépítés költségeiről, majd ezt követően lehet az árakat meghatározni.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjének elmondása szerint az önkormányzat két részre osztaná az ingatlan értékét: a telek árára és a közművesítés költségére. A telekárat kifizetné a vevő, a közművesítésre pedig az önkormányzati beruházásban megvalósuló közművek kiépítéséről szóló rendelet alapján megállapodást lehet kötni, mely lehetővé teszi a részletfizetést. A megállapodás alapján a kötelezettség az önkormányzat fele fennállna, így nem terhelné jelzálogjog az ingatlanokat. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének véleménye szerint nemfizetés esetén csupán a megállapodás megléte problémát jelenthet. 

 

Dr. Stipkovits Ferenc és Nagy Gábor képviselő-testületi tagok az ülésre megérkeznek, így a testület 19 fővel folytatja a tanácskozást.

 

Bebes István polgármester a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság által meghatározott 2.000 eFt-ot nem támogatja, szükségét látja viszont az igényfelmérésnek. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke érdeklődik, hogy mikor kezdődne el a telkek kialakítása. 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője felvázolja a telkek kialakításának folyamatát:

-         telekalakítási terv elkészítése,    

-         a telekalakítási terv figyelembevételével a közműtervek módosítása,

-         közbeszerzés kiírása.

A jövő év elején az engedélyek birtokában megkezdődhet a tervezés és  tavasszal elindulhat a telekalakítás.

 

Bebes István polgármester javasolja 1.500 eFt biztosítását a Hunyadi úti lakóterület telekalakítási tervére. Javasolja továbbá a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda végezzen igényfelmérést a telkekre vonatkozóan.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

226/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hunyadi úti lakóterület telekalakítási tervére 1.500 eFt-ot biztosít a pályázati alap terhére.

Felkéri a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Irodát, végezzen előzetes felmérést a telkek iránt jelentkező igényekről.

A képviselő-testület ezt követően kíván dönteni a közművesítés költségeinek esetleges megosztásáról.  

 

Határidő: 2004. november 30. az igényfelmérésre

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

g.) Kodály Zoltán utca felújítása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy többször hangzott el képviselői interpelláció az utca felújítását illetően, melynek költsége jelentős összeget tesz ki. A megvalósítás tekintetében körvonalazódik egy olyan javaslat, mely szerint a lakókkal egyeztetést folytatnának arra vonatkozóan, hogy ingyenesen biztosítsák az önkormányzat számára az út kialakításához szükséges területet. Ebben az évben olyan megoldás valósulhatna meg, mint a Képúti ligetben, a Prímás utcában, vagy a Gizella királyné utcában, ahol ideiglenes útburkolat került kialakításra. A teljes beruházáshoz azonban a csapadékvíz elvezetés megoldása is szükséges. Kérdezi, hogy az idei évi költségvetésből lehet-e hozzárendelni bizonyos összeget az útburkolat kialakításához. 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője szerint a köztes megoldás költsége 4-5 millió Ft, mely tartalmazhatja a Kodály Zoltán utca Teleki utcával történő összekötését is.   

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat. Az út alapját meg kell teremteni, ez a jövő évi útfelújítás keretében valósulhatna meg.

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag javasolja még az idei évi költségvetésből fedezet biztosítását az utca - akár ideiglenes - felújítására is. 

 

Bebes István polgármester 3 ütemben javasolja a megvalósítást: első lépés az útburkolat kialakítása, ezt követően a csapadékvíz elvezetés, végül a harmadik ütem a felületi zárás. Az első ütemre a 4 millió Ft biztosítható lenne az idei évi költségvetés terhére.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője jelzi, hogy a pályázati alap terhére biztosítható a költség.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag úgy véli, mivel már szeptember vége van, a közbeszerzési eljárás után a beruházás ez évben nem valósulhat meg, az a jövő tavaszra húzódna át, így a költséget is a jövő évi költségvetésben lehetne biztosítani.  

 

Dr. Stepics Anita titkárságvezető elmondja, hogy ha a tervezett felújítás építési beruházásnak minősül, ebben az esetben 10 millió Ft alatt nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az árajánlat bekérése azonban a költségvetésről szóló rendelet értelmében szükséges, mivel 1 millió Ft-ot meghaladó mértékű beruházásról van szó.  

 

Bebes István polgármester javasolja a határozati javaslat akkénti módosítását, hogy a képviselő-testület a Kodály Zoltán utca felújításához 4 millió Ft biztosít a pályázati alap terhére. Javasolja továbbá a teljes rekonstrukció előkészítéséhez az érintett ingatlanok tulajdonosaival egyeztetés lefolytatását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

227/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán utca felújítására 4 millió Ft-ot biztosít a pályázati alap terhére.

A Kodály Zoltán utca teljes rekonstrukcióját előkészíti az érintett ingatlantulajdonosokkal lefolytatott egyeztetést követően. A költségmegosztásról a tulajdonosi szándék figyelembevételével dönt.

 

Határidő: 2004. október 30. az ingatlantulajdonosokkal való tárgyalás lefolytatására

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

h.) Fedezet biztosítása a Várkert rekonstrukciós terveihez   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője pontosítja a határozati javaslatban szereplő összeget, mely 2.000 eFt helyett 2.375 eFt.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a Várkert felülvizsgálati terveire fedezet biztosítását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a fedezet biztosítását a tervek elkészítéséhez.

 

Bebes István polgármester javasolja a Várkert felülvizsgálati terveire 2.375 eFt biztosítását a termálvíz hasznosítási keret terhére.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

228/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Várkert felülvizsgálati terveire 2.375 eFt-ot biztosít a termálvíz hasznosítási keret terhére.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: tájékoztatásra azonnal 

i.)    Uszoda és sportcsarnok működéséhez fedezet biztosítása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a Somogyi Béla Általános Iskola részére az uszoda, valamint a sportcsarnok működéséhez fedezet biztosítását. 

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

229/2004. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Somogyi Béla Általános Iskola részére az uszoda működéséhez 2.140 eFt-ot, a sportcsarnok működéséhez 6.290 eFt-ot biztosít az önkormányzat működési hitelének növelése mellett. Az intézmény a 8.430 eFt-ot  finanszírozásként kapja meg.

2.      Az intézménynek a 2004. októberi képviselő-testület elé kell terjesztenie kérését az 1. pontban biztosított finanszírozás előirányzat módosítását illetően.

3.      Az intézmény vezetője és a belső ellenőr együttesen tájékoztassa a képviselő-testületet a 2004. szeptember 30-ig történt teljesítések alapján az intézmény költségvetésének 2004. évi várható végrehajtásáról.

 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a kiértesítésért

Borsos Éva belső ellenőr a tájékoztató elkészítéséért

Felkérés alapján Karakai József intézményvezető

Határidő: 2004. október 15. a tájékoztató elkészítésére

 

 

j.)    Járdafelújítások pénzügyi fedezetének biztosítása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja fedezet biztosítását az Arany János utca felújításához.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a jövő évi költségvetés terhére, közbeszerzési eljárás keretében javasolja az Arany János utca felújítását.

 

Bebes István polgármester javasolja a határozati javaslat módosítását úgy, hogy az Arany János utca felújításához szükséges összeget a 2005. évi költségvetés keretein belül kell figyelembe venni.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

         230/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Arany János utcai járda felújítását az idei költségvetés terhére nem támogatja. A felújításhoz szükséges összeg biztosítását a jövő évi költségvetés készítésekor figyelembe veszi. 

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: tájékoztatásra azonnal

 

 

k.) Hegyaljai utcai vízvezeték építés   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat nem támogatja, a 3. bekezdésben foglaltakat javasolja.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva az ivóvízvezeték kiépítésének költségeihez 150 eFt önkormányzati hozzájárulást javasol, a fennmaradó összeg pedig az ingatlan tulajdonosokat terhelné.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője jelzi, hogy a pályázati alap terhére biztosítható az összeg.

 

Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság javaslatának elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület döntésének megfelelően a vezeték tervezésének és a kivitelezésének 800 eFt-os összköltségét tekintve 650 eFt lakossági hozzájárulást vesz át az önkormányzat.

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

231/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Hegyaljai utcai ivóvíz vezeték kiépítésének költségeiből 150 eFt-ot az önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közműépítés költségeiről szóló 7/2002. (V.01.) számú önkormányzati rendelet 3. §-a alapján átvállal.

A fennmaradó költségek a kiépítendő vezetékre csatlakoztatható ingatlanok tulajdonosait terhelik az Önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közműépítés költségeiről szóló 7/2002. (V.01.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

E döntésnek megfelelően a vezeték tervezésének és a kivitelezésének 800 eFt-os összköltségét tekintve 650 eFt lakossági hozzájárulást vesz át az önkormányzat.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: tájékoztatásra azonnal

 

 

l.)    Pannon Közösségért Egyesület alapszabályának elfogadása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy dr. Stipkovits Ferenc képviselővel közösen vett részt a megbeszélésen. Az ott résztvevő települések, többek között Zalalövő, Őriszentpéter, Vasvár, Szentgotthárd önkormányzatának képviselői úgy döntöttek, hogy megalapítják a Pannon Közösségért Egyesületet, melyhez az érintett önkormányzatok képviselő-testületének támogatását kérik. Az előkészítő megbeszéléseken elindultak egy újszerű úton, ezt a munkát jó szívvel és magas intenzitással kívánják végezni. Reméli, hogy az egyesület tevékenysége a térség fejlődését szolgálja.

Kéri a határozati javaslat 1. pontjában foglaltak támogatását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

232/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pannon Közösségért Egyesület tagja kíván lenni. A Pannon Közösségért Egyesület alapszabályában leírtakat - a mellékletnek megfelelően - elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az alapszabály aláírására és arra, hogy az Egyesület bejegyzése érdekében eljárjon.

 

Határidő: az Egyesület bejegyzésének kezdeményezésére 2004. október 30.

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

m.)                        Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás alapító okiratának és a társulási megállapodás módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás csökkentett összegű, 15 millió Ft támogatást nyert a többcélú kistérségi társulás 2004. évi ösztönző támogatásáról szóló pályázaton, mely a térségben található települések szennyvíz csatornázási terveinek elkészítésére irányult.  Ennek kapcsán az Alapító Okirat módosítása vált szükségessé. A módosítás indoka, hogy az Alapító Okirat megfeleljen a pályázati eljárás formai feltételeinek.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Alapító Okiratának módosítását, valamint a Társulási Megállapodás elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

 

 

233/2004. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend és Kistérsége Területfejlesztési Társulás által a többcélú kistérségi társulás 2004. évi ösztönző támogatásáról szóló pályázati felhívásra benyújtott, és a Tárcaközi Bizottság által támogatásra javasolt pályázati programját támogatja, az elnyert támogatási összeget elfogadja.

2.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékletnek megfelelően elfogadja a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás módosított Alapító okiratát, és felhatalmazza Bebes István polgármestert, valamint dr. Stankovits György jegyzőt a dokumentum aláírására.

3.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékletnek megfelelően elfogadja a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodását és felhatalmazza Bebes István polgármestert, valamint dr. Stankovits György jegyzőt a dokumentum aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

n.) Magyarország-Ausztria Phare CBC Program - Határon átnyúló közlekedési infrastruktúra hálózatok - pályázati önerő biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a címben szereplő program keretében a határon átnyúló közlekedési infrastruktúra hálózatok fejlesztésére a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás a Vas megyei Állami Közútkezelő Kht-val közösen pályázatot nyújt be a Körmend-Pinkamindszent-Güssing útvonal magyarországi szakaszának felújítására.

A Közútkezelő Kht. számításokat végzett Körmend város Önkormányzatára eső önrész nagyságáról, mely 1.250 eFt. A beruházás támogatásának felméréséről az érintett településeken közmeghallgatások zajlanak. A Közútkezelő Kht. a szükséges önrész nagyobb hányadát biztosítja. Sikeres pályázat esetén a beruházás körmendi szakaszának megvalósításának költsége mintegy 30-35 millió Ft.  Mivel az előterjesztés a mai napon készült, ezért kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy a Bizottság tárgyalja meg az abban foglaltakat.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke tárgyalási szünetet kér.

 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalásának idejére szünet.

 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a pályázati önerő biztosítását.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag örvendetesnek találja, hogy megépülhet a Körmendet Güssinggel összekötő útszakasz, ám sajnálatosnak tartja, hogy az útpálya részeként kerékpárút nem került megtervezésre, mely fontos része lenne a vallási túrizmus megvalósításának. Amennyiben erre még van lehetőség, javasolja a kerékpárút kialakítására vonatkozó igényt továbbítani a tervezők fele. 

 

Bebes István polgármester meggondolandónak találja a felvetést. A probléma abban jelentkezhet, hogy a teljes út felújításának költsége 623 millió Ft-ot tesz ki, ezzel a megpályázható keret kimerül. A Közútkezelő Kht. fele jelzik a kerékpárút kiépítésének szükségességét.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője jelzi, hogy a határozati javaslat első pontjáról való döntés szükségtelen, kéri annak határozati javaslatból történő mellőzését.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat 2., 3., és 4. pontjának elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot  hozza:

  

234/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.      a Magyarország-Ausztria Phare CBC Program keretében a "Határon átnyúló közlekedési infrastruktúra hálózatok fejlesztése" elnevezésű pályázathoz Körmend város Önkormányzata 1.250 eFt-ot biztosít a pályázati önrész alap terhére, Magyarnádalja, Vasalja és Pinkamindszent községek pedig fejlesztési célú pénzeszközként kell hogy bocsássanak Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás rendelkezésére összesen bruttó 8.750 eFt-ot a partnerségi nyilatkozatban rögzített bontásban.

2.      Az 1. pontban meghatározottak szerint felhatalmazza Szabó Ferenc alpolgármestert és dr. Stankovits György jegyzőt a partnerségi megállapodás aláírására.

3.      Soron következő ülésein polgármesteri beszámolót hallgat meg a projekt előkészítéséről, a pályázat beadásáról és annak sorsáról, kedvező döntés esetén pedig negyedévente projektmenedzseri beszámolót hallgat meg a projekt előrehaladásáról. 

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2004. szeptember 27. a pályázat benyújtására

 

 

o.) A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése:

-         Az októberi városi ünnepek előkészítése  

Előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, jól felépített struktúrával készülnek az októberi ünnepek lebonyolítására. Az október 23-i ünnep szónokának Bebes István polgármestert javasolja. Október 28-án délelőtt 10 órától 16.00 óráig a várossá nyilvánítás 760. évfordulója alkalmából tudományos emlékülés kerül megrendezésre neves történészek közreműködésével a Polgármesteri Hivatal nagytermében. A résztvevők szemelvényeket hallgathatnak meg a város történetéből. Az ünnep másnapján a képviselő-testület ünnepi ülésére kerül sor, a Körmendi Alternatív Színjátszók, valamint a Béri Balogh Ádám Néptáncegyüttes műsorával színesítve. A városi kitüntetések átadása is e napon történik. Október 28-án a IV. Béla szobornál a szobor történetéről személyében tart előadást.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

235/2004. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az október 23-i városi ünnepséget 11.00 órai kezdettel a Hősök Terén tartja. Az ünnepség szónokának Bebes István polgármestert, az ünnepi műsor biztosítására a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium diákjait kéri fel.

2.      Október 28-án, a városi privilégium kiadásának 760. évfordulóján, Batthyány-Strattmann László születésének 134. évfordulóján az általános iskolák által készített hagyományos megemlékezések mellett tudományos emlékülésre kerül sor a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Október 29-én 18.00 órától a városi Színházteremben kerül sor az ünnepi testületi ülésre és a városi kitüntetések átadására, melyet ünnepi kulturális program követ. 

 

 

p.) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései

-         Vida József u. 3. szám alatti lakók közvilágítás építési kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a közvilágítás kiépítéséhez a fedezet biztosítását.

 

Bebes István polgármester javasolja a Vida u. 3. szám mögötti tömbbelsőben a közvilágítás kiépítéséhez 450 eFt biztosítását a pályázati alap terhére. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

236/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Vida u. 3. szám mögötti tömbbelsőben a saját beruházásban kivitelezett közvilágítás kiépítéséhez 450 eFt-ot biztosít a pályázati alap terhére.

 

Határidő: 2004. november 15. a munkák elvégzésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

 

 

 

 

-         Piac mögötti terület további felhasználásának meghatározása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a piac mögötti terület, illetve a Rába parti ingatlanok értékesítésének felfüggesztését javasolja a belváros szabályozási terv elkészültéig.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a szóban forgó önkormányzati ingatlanok értékesítésének felfüggesztését határozatlan időre javasolja.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a töltés és a Rába part közti terület esetében támogatható a belváros szabályozási terv elkészültéig tartó felfüggesztés, mivel ezen terület nincs szabályozva, vagyis a belváros szabályozási terv dönt a terület felhasználásáról. A piac mögötti terület kisvárosias lakóterületként kerülne szabályozásra, még nem tisztázott, milyen funkció kaphat helyet, ezért célszerű az önkormányzati ingatlanokat saját tulajdonban megtartani.

 

Bebes István polgármester aziránt érdeklődik, hogy a saját tulajdonú ingatlannal rendelkezők kezdhetnek-e építkezést telkükön. 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy a terület jelenleg mezőgazdasági terület, ahhoz, hogy beépíthető legyen szabályozni szükséges.

A Szabályozási terv jelenleg nem teszi lehetővé a beépítést, de természetesen magántulajdonként értékesíteni lehetséges. Az említett terület nem a belvároshoz tartozik, tartalékterületként van nevesítve, ezért nem került részletesen szabályozásra a jelenlegi Szabályozási tervben. A belváros szabályozási terv elkészítésével egyidőben szabályozható e terület is.  

 

Bebes István polgármester javasolja az erre a területre vonatkozó szabályozási terv elkészültéig felfüggeszteni az értékesítést.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy a város ezen részén mely területekre lehet építeni.

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy a Rába parti területen pillanatnyilag építési tilalom van elrendelve a belváros szabályozási terv elkészültéig.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, meddig tartható fenn az építési tilalom.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, amennyiben a képviselő-testület változtatási tilalmat rendelet el, az maximum 3 évig, illetve a területre vonatkozó szabályozási terv elkészültéig tartható fenn. Egyéb okból elrendelendő építési tilalomnál attól függ, hogy milyen jogszabály, illetve hatóság rendelkezése alapján került megállapításra. 

 

Bebes István polgármester javasolja a határozati javaslat módosítását úgy, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében a piac mögötti káposztáskertek területének értékesítését az e területre vonatkozó szabályozási terv elkészítéséig felfüggeszteni, valamint a Rába-parti ingatlanok értékesítését a belváros szabályozási terv elkészültéig felfüggeszteni.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

237/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok esetében:

-         a piac mögötti káposztáskertek területének értékesítését az e területre vonatkozó szabályozási terv elkészítéséig felfüggeszti,

-         a Rába-parti ingatlanok értékesítését a belváros szabályozási terv elkészültéig felfüggeszti.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

 

 

 

 

-         A Körmend-Nádaljai u. 47. szám alatti ingatlanra beérkezett pályázat elbírálása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 3. pontjában foglaltakat támogatja.

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok javaslatának elfogadását, vagyis a pályázat eredménytelenné nyilvánítását és új pályázat kiírását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

238/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a körmendi ingatlan nyilvántartásban 3223/2 hrsz alatt felvett, 576 m2 nagyságú, "orvosi rendelő" megnevezésű, természetben a Körmend, Nádaljai u. 47. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot - az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséről, hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés c.) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázat kiírását rendeli el.

 

Határidő: pályázat kiírására 2004. október 30. 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Óvári László ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az ingatlan értékesítését támogatja.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a kérelmet, az ingatlant nem javasolja értékesíteni. 

Bebes István polgármester a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, vagyis nem javasolja az ingatlan értékesítését.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

239/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Óvári László Körmend, Deák F. u. 70. szám alatti lakos kérelmét a körmendi ingatlan nyilvántartásban 668/1 hrsz-ú alatt felvett ingatlan értékesítésére vonatkozóan nem támogatja, az ingatlanrészt nem kívánja értékesíteni. 

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Szűk Gyula ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 200 eFt+ÁFA vételáron javasolja az ingatlanrész értékesítését.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva 250 eFt+ÁFA vételáron javasolja az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanrész értékesítését.

 

Bebes István polgármester javasolja a 3470 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő részének értékesítését Szűk Gyula részére 250 eFt+ÁFA vételáron.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

240/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíti a körmendi ingatlan nyilvántartásban 3470 hrsz alatt felvett, "beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő 1/3-ad részét Szűk Gyula Budapest, Szikszó park 7. IV/13. szám alatti lakos részére 250 eFt + ÁFA vételáron.

A megkötendő adásvételi szerződésben szerepeltetni kell, hogy az elővásárlási joggal való megkínálás - a tulajdonostársak ismeretlen tartózkodási helyére való tekintettel - nem lehetséges.

 

Határidő: értesítésre azonnal  

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

q.) P.T.C. Plus Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme út és csapadékcsatorna építéséhez  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását.

 

Bebes István polgármester kéri a Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

241/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a P. T. C. Plus Kft. (6726 Szeged, Töltés u. 30.) részére a körmendi ingatlan nyilvántartásban 685, 709 és 712/9 hrsz alatt felvett ingatlanok vonatkozásában az út és közműépítés építési engedélyéhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

 

r.)   Pályázat vízitúra táborhely kialakításához 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatja.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy építési engedély köteles-e a táborhely kialakítása.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy e területre a szabályozási terv már korábban elkészült, így az építési tilalom nem érinti ezen ingatlant. Javasolja továbbá, hogy a határozati javaslatban kerüljön megjelenítésre az érintett ingatlan, vagyis az, hogy a tulajdonosi hozzájárulás megadása a körmendi ingatlan nyilvántartásban 4688 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan vonatkozásában szükséges.

 

Bebes István polgármester javasolja a vízitúra táborhely építési engedélyéhez a tulajdonosi hozzájárulás megadását, valamint a pályázat benyújtásához 5.000 eFt biztosítását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

242/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére vízitúra táborhely építési engedélyéhez a 4688 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

A Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által közösen kiírt, az ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló belföldi szálláshelyek fejlesztésének támogatására IFJ-SZ-04-A/B kóddal jelölt pályázat benyújtásához 5.000 eFt-ot biztosít a 2004. évi költségvetésben szereplő csónakkikötő kialakítás terhére, mely a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás felhalmozási előirányzatát növeli. 

 

Határidő: 2004. október 7. a pályázat benyújtására

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

s.)  Pályázat a mozi új szabvány szerinti hangleolvasó rendszerének modernizálására, cseréjére

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy ez a korszerűsítés mikor fog nyereségként megjelenni akár a mozi bérlőjénél, akár az önkormányzatnál.  

 

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos hangsúlyozza, hogy az új kópiák lejátszása alkalmatlanná válik a jelenlegi berendezéssel, vagyis a mozi "filmmúzeummá" válhat. Ezért a korszerűsítés elengedhetetlen.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a pályázat benyújtását, melyhez 115 eFt-ot javasolnak biztosítani.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke érvként elmondja, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó cég magyar, és 1 év garanciát vállal, míg a másik két cég esetében nem jelenik meg a garancia. 

 

Bebes István polgármester kéri a Bizottságok javaslatának elfogadását, a 115 eFt biztosítását a pályázati alap terhére javasolja.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

243/2004. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a NKA Mozgókép Szakmai Kollégiuma által a vidéki mozik új szabvány szerinti hangleolvasó rendszerének modernizálására, cseréjére kiírt pályázat keretében a körmendi Orion Filmszínházban már meglévő hanglámpák vöröslézer diódás hanglámpára történő cseréje érdekében, mely célra önrészként 223 875 Ft 50 %-át, azaz kerekítve 115 eFt-ot különít el a pályázati alap terhére. 

 

2.      Körmend város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a mozi jelenleg működik, illetve gondoskodik annak 2006. december 31-ig történő folyamatos működtetéséről.

 

Határidő: 2004. szeptember 27. a pályázat benyújtására

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabó Ferenc alpolgármester, valamint Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke reményét fejezi ki, hogy az Arany János utcai óvoda előtti járdaszakasz felújítási költsége a jövő évi költségvetésbe betervezésre kerül.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője Nagy Gábor képviselő-testületi tag interpellációjára adott választ helyesbíti, mely szerint felszólították az ingatlan tulajdonosát a hulladék elszállítására október 15-i határidővel.

 

Bebes István polgármester javasolja, amennyiben határidőre nem történik meg a hulladék elszállítása, Körmend város Gondnoksága gondoskodjon az elszállításról, melynek költségét számlázzák ki az ingatlan tulajdonosának.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, Csák Tamás képviselő-testületi tag, dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, Geosics László képviselő-testületi tag, dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag az interpellációkra adott válaszokat elfogadják.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag jelzi, hogy a Kossuth Lajos utcában nem történt változás sem a nehézgépjárművek közlekedésében, sem a parkolást illetően.

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megbeszélést folytatott a városi rendőrkapitánnyal, felvázolva a közlekedéssel kapcsolatos problémákat. Többek között szóba került az Alkufer Kft. telephelye előtti parkolási gondok rendezése is. A rendőrkapitány ígérete szerint - bevonva a polgárőrséget is a munkába - az elkövetkezendő időszakban ezen problémákra kiemelt figyelmet fordítanak.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag nem találkozott figyelemfelhívó táblákkal, melyek jeleznék a forgalmi rend változást.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, a táblákat Körmend város Gondnoksága megrendelte, azok kihelyezése folyamatban van. 

 

Kozó József képviselő-testületi tag abban az esetben tudja elfogadni az interpellációjára kapott választ, amennyiben a Somogyi Béla Általános Iskola kazánházának rekonstrukciója még a fűtési szezon előtt megvalósul, illetve a mérőórák megközelítése az esetleges hibajavítás során oly módon történik, hogy az nem sérti a kollégium vagyonvédelmét. 

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy kezdeményezte mind a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Irodánál, mind pedig a Hatósági Irodánál, hogy hatékony munkával segítsék a parlagfű irtását, és kéri, lépjenek fel határozottan a szabályszegést követők ellen.

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

-         Interpellációk

 

Szabó Ferenc alpolgármester a Hősök terén álló odvas fűzfa kivágását javasolja.

 

Bebes István polgármester jelzi Körmend város Gondnokságának vezetője fele, hogy a tér környezetének rendbetétele szükséges.

 

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag:

-    jelzi, hogy a Batthyányné Coreth Mária Óvoda és a Hunyadi Utcai Általános Iskola közti kerítéslábak düledeznek, balesetveszélyes helyzetet okoznak, ezért kéri azok helyreállítását, 

-    az említett óvodában a fák gyökereinek betakarása korábbi interpellációja után sem valósult meg, kéri elvégezni a munkát, 

-    a Hunyadi utcában a Piramis tölgyek közül egy fa száraz ágainak eltávolítása nem történt meg a villamos vezetékkel történő érintkezése miatt, ezért javasolja, hogy az önkormányzat egyeztessen az ÉDÁSZ Rt-vel az ágak eltávolítását illetően.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke reagálva az elhangzottakra jelzi, hogy a mai napon beszélt az ÉDÁSZ Rt. helyi kirendeltségének vezetőjével, aki kéri, hogy a tűzoltóság vegye fel vele a kapcsolatot a probléma megoldására. 

 

 

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bercsényi utca egyes járdaszakaszai mellett lévő árok vízelvezetése megoldatlan, az eltömődött árok miatt a víz nem tud elfolyni. A Bercsényi u. 40. szám előtti ingatlan esetében is fennáll ez a probléma. A járda járhatatlan az utcában.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

-         a Hegyaljai u. 36. szám melletti útszakaszon lévő cserjés, bozótos növényzet kivágásának lehetőségét kéri megvizsgálni,

-         a főtéren az OTP Rt. épülete előtt 2 db aknafedél balesetveszélyes helyzetet teremt, ezért kéri a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjét, vegye fel a kapcsolatot a Matáv Rt. illetékesével a helyreállítás érdekében,

-         az OTP Rt. épületének felújítása során az Olcsai tér belső udvara egy részének helyreállítása is megtörtént, kívánatos lenne, ha a fennmaradó részen is megtörténne a felújítás,

-         végül köszönetét fejezi ki, hogy a Rábán aluli városrészen folytatódhat az építési engedélyek kiadása, valamint a kábeltelevíziós hálózat is hamarosan kiépítésre kerül.   

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Somogyi Béla utcai vasúti átjárónál -  közvetlenül a sínpár mellett - az útburkolatban lévő mélyedések helyreállítását javasolja elvégeztetni a vasúttársasággal.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag:

-         az Alsóberki városrészen a temető déli kapujánál lévő földhalmot kéri elszállítani,

-         kérdezi, hogy a buszvárók mikor kerülnek kihelyezésre ezen városrészen,

-         a Legény utcai játszótéren egy játék mintegy 150 méterre távolabbra került kihelyezésre, kéri hogy ennek megfelelő helyre való szállítását végezzék el, 

-         a kórház-Berki Csárda közti járdaszakasz melletti csapadékvíz elvezetők tisztítását kéri. 

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Lenkei utca - Káposztáskertek közt húzódó árok (ún. Büdös-árok) tisztítását kéri.

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag:

-         az Ady E. u. 72. szám előtt felújított útszakasz alatti átereszek felülvizsgálatát kéri, mivel azok kevésbé funkcionálnak,

-         a Hunyadi u. 63. szám előtti felszíni vízelvezető árok felülvizsgálatát kéri az eltömődött hidak és átereszek miatt.

 

 

Karakai József képviselő-testületi tag:

-         a korábbi fűtőmű mögötti területen lévő használaton kívüli hinta elszállítását, esetleges megjavítását kéri,

-         a Bástya utca - Németh Mária utca sarkán található hinta javítását, használatnak megfelelő célú átalakítását kéri,

-         a főtéren a korábbi "Rába-áruház" és az ÁFÉSZ élelmiszerüzlete közti mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkoló elkopott útburkolati jeleinek újrafestését kéri.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag tudomására jutott, hogy a Körmenden működő kondicionáló termekben elterjedt a doppingszerek használata. Javasolja figyelemfelhívó táblák kihelyezését ezen helyekre, jelezve a doppingszerek káros hatásait. Kéri, hogy az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság is tájékozódjon ez ügyben.

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag kéri az Alsóberki kosárlabda pálya és a játszótér fűnyírását. Az Újvári utcában a járdaépítés felgyorsítását sürgeti.   

  

Geosics László képviselő-testületi tag a horvátnádaljai posta épület hasznosításának jövőbeni terveiről szeretne tájékozódni.

 

Bebes István polgármester bízik abban, hogy a posta épületére kiírandó ismételt pályázati eljárás rövid időn belül lezajlik és megoldódik az épület hasznosítása. 

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke kérdezi, hogy a Várkastély északi szárnyépületében a járdaszegély visszaépítésére sor kerül-e, a munkálatok folytatódnak-e. A Hunyadi utca bevezető részén, a Rázsó Imre Szakközépiskola nyugati homlokzatánál lévő autóbusz megállónál a fák kivágásra kerültek, ezek kikövezett peremének eltávolítását kéri.    

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 45 perckor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester