· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2005. évi
előző2005. július 05. közmeghallgatás   

2005. december 22.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2005. december 22-i üléséről

 

 

 

 

Határozat:

312 - 341. számú

Rendelet:

48/2005. (XII.31.) számú

49/2005. (XII.31.) számú

50/2005. (XII.31.) számú

51/2005. (XII.31.) számú

52/2005. (XII.31.) számú

53/2005. (XII.23.) számú

54/2005. (XII.31.) számú

55/2005. (XII.31.) számú

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. december 22-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:          -

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 18 fő van jelen - Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke később érkezik -, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a hitelkeret módosításáról szóló előterjesztés felvételét és megtárgyalását a folyó ügyek 12. napirendi pontjába, majd ezen kiegészítéssel kéri a napirend elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

2.      A távhőszolgáltatás rendjéről szóló 11/1999. (X.21.) számú rendelet módosítása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

3.      A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 4/1994. (II.10.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

4.      A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi szolgáltatásról szóló 4/2003. (II.21.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

5.      A vásárokról és piacokról szóló 4/1999. (III.25.) számú rendelet módosítása    

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

 

6.      A helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedés viteldíjairól szóló 22/2000. (XII.01.) számú rendelet módosítása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

7.      Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról szóló 40/2005. (XI.01.) számú rendelet módosítása, valamint pályázat benyújtása az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

8.      A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2002. (XII.31.) számú rendelet módosítása    

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

 

9.      A Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj alapításáról szóló 22/2003. (VII.01.) számú rendelet módosítása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

10. Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2005. évben végzett munkájáról, valamint az erről készült belső ellenőri beszámoló megtárgyalása, a Közbeszerzési eljárásokról szóló Szabályzat módosítása, döntés a bírálóbizottság személyi összetételéről 

Előterjesztő: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

Előadó: Borsos Éva belső ellenőr

 

11. Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. I. félévi munkatervének jóváhagyása       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

Folyó ügyek:  

 

12. Hitelkeret módosítása          

Előterjesztő: Bebes István polgármester

13. Intézményi, saját hatáskörben kért pénzügyi előirányzat módosítások         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

14. Intézmények számára pótelőirányzat biztosítása           

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

15. Tankönyv és informatikai fejlesztési normatívák intézmények részére történő biztosítása           

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

16. Fejlesztési kiadásokhoz pénzügyi előirányzat biztosítása            

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

17. Ingatlankezeléshez kapcsolódó díjakra fedezet biztosítása         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

18. Fedezet biztosítása foglalkozás egészségügyi ellátáshoz        

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

19. Nyugdíjazással kapcsolatos pótelőirányzat biztosítása          

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

20. Intézményi létszámracionalizálásról döntéshozatal          

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

21. 2006. évre vonatkozó étkezési nyersanyagnormák megállapítása             

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

22. Az Orion Filmszínház üzemeltetőjének kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

23. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése: 

a.      Tájékoztató a Batthyány év rendezvényeinek értékeléséről        

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

24. Nyíltárkos csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciójának 2006. évi ütemterve                  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

25. Megállapodás jóváhagyása a Provincia Invest Kft-vel              

Előterjesztő: Bebes István polgármester

26. Bérlakás építési ajánlat         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

27. Pályázat kiírása ingatlan értékesítésre  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

28. Garázsingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

29. A 267/2005. számú határozat módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

30. Felszabadulás utca és Hegyaljai utca névváltozása              

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

31. Körmend, Rákóczi F. u. 5. szám alatti orvosi rendelő használati ügye               

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

32. A köztisztviselők teljesítményértékeléséhez kiemelt célok meghatározása, valamint a jegyzői teljesítmény értékelése               

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

Bebes István polgármester

 

33. A Tűzoltóság állományának teljesítmény-alapját képező kiemelt célok meghatározása               

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

 

NAPIREND:

 

1.        Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült beszámoló írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester a lejárt határidejű határozatok kapcsán a 62/2005. számú határozathoz szóbeli kiegészítésként hozzáfűzi, hogy az ingatlan értékesítés kapcsán a telekalakítás jogerőre emelkedett. Az önkormányzat a körmendi 307/1 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanból 29/1000 tulajdoni hányadot értékesítene Zsebe Ferenc, illetve a Peter?s Stúdió Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére (9700 Szombathely, Reviczky u. 5.). Ennek megfelelően javasolja az ingatlan értékesítéséről szóló 62/2005. számú határozat módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

312/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete 62/2005. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíti a Körmend, 307/1 hrsz-ú, osztatlan közös tulajdonban álló, "áruház" megnevezésű 1000 m2 kiterjedésű ingatlanból 29/1000 tulajdoni hányadnak megfelelő ingatlanrészt Zsebe Ferenc Körmend, Vasút u. 13. szám alatti lakos, illetve a Peter?s Stúdió Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére (9700 Szombathely, Reviczky u. 5.) 15.000 Ft+ÁFA/m2 vételáron.

A telekalakítás és a kitűzés költségei a vevőket terhelik.

 

Határidő: szerződéskötésre 2005. december 31.

Felelős: Dr. Stepics Anita titkárságvezető a szerződéskötésért

 

Szabó Ferenc alpolgármester a 129/2005. számú határozat kapcsán kéri, hogy a Kossuth Lajos utca - Deák Ferenc utca közötti tömbbelsőben található kosárpalánk leszerelése történjen meg, annak új helyéről pedig a későbbiek során hozzanak döntést. 

 

Szabadi István képviselő-testületi tag a 90/2005. számú határozat kapcsán kérdezi, hogy miért került benyújtásra a pályázat, ha nem állt rendelkezésre a megfelelő nagyságú terület. A határozatban szereplő, az erdő-telepítéshez szükséges terület nagyságát jelentősnek véli.

Javasolja továbbá, hogy a jövőben a nyertes pályázatok esetében kerüljön feltüntetésre, hogy mekkora összeget nyert a város egy-egy pályázaton.

Reményét fejezi ki egyúttal - a 215/2005. számú határozat példájából kiindulva -, hogy a jövőben nem lesz szükség pótmunkákra, és így további fedezet biztosítására.  

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a jövőben természetesen igyekeznek kiküszöbölni, hogy ne kerüljön sor pótmunkákra, de felmerülhetnek előre nem tervezett feladatok is. 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője a 90/2005. számú határozathoz kapcsolódóan elmondja, hogy a pályázatban 33 ha betelepítendő terület szerepelt, míg a biofűtőmű tanműhellyé fejlesztésére benyújtott pályázatban 200 ha terület került megjelölésre, a támogatást is e területre nyerték, ezért a pályázatnak ezt a részét nem lehetett módosítani. A Váti Kht. nem járult hozzá kisebb területen az erdő-telepítési terv elkészítéséhez.  

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy a pályázatot a Körmendi Kistérségi Társulás nyújtotta be, Körmend város Önkormányzatának, mint az ingatlan tulajdonosa részéről volt szükség a döntésre.  

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag az 59/2005. számú határozat kapcsán kérdezi, hogy a 2007 hrsz-ú ingatlannak mi lesz a további sorsa. 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a Közlekedési Felügyelet azért nem járult hozzá a telekalakításhoz, mivel a két értékesítendő terület között megmaradó ingatlan önálló ingatlanként nem alakítható ki. Amíg ez az ingatlan valamely szomszédos ingatlanhoz nem csatolható hozzá, a telekalakítás nem engedélyezett. Ennek hiányában a szerződéskötésre sem kerülhetett sor.

 

Bebes István polgármester kéri felvenni a kapcsolatot a Közlekedési Felügyelet illetékesével, hogy megoldást nyerjen az ügy.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a 65/2005. számú határozat kapcsán kéri, hogy 2005. december 31-ig az abban foglaltaknak szerezzenek érvényt.

 

Bebes István polgármester kéri az illetékes irodát és a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a szóban forgó területen található felépítmény elbontására.

 

Dr. Stankovits György jegyző a 153/2005. számú határozat kapcsán tájékoztatásul elmondja, hogy Körmend város Önkormányzatának a Natúrpark Kht-ben lévő üzletrészének értékesítésére vonatkozó szerződés időközben aláírásra került, a 630 eFt-ból 540 eFt-ot már kiegyenlítettek, a fennmaradó 90 eFt kifizetése a napokban várható.

 

Több kérdés, vélemény nem hangzik el.

A két ülés közt történt intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló kapcsán Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2005. december 1-jén a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének képviselőivel folytatott tárgyalást a távhőszolgáltatással, a megújuló energiaforrások projekttel kapcsolatban, valamint törvényelőkészítő megbeszélést is folytattak, mivel ma még az alternatív fűtőanyagok használatára nem létezik törvényi támogatás. Ezen a napon a Szociális munka napja alkalmából szervezett rendezvényen, azt követően pedig lakossági fórum vett részt.

December 5-én az OLIP cég képviselőivel tárgyalt a cég körmendi területének hasznosítását illetően.  

December 7-én az AVOP pályázati lehetőségről folytatott megbeszélést, majd Körmendy-Szalai Mónikával a körmendi többcélú kistérségi társulás feladatait tekintették át. Ezen a napon került sor a Kölcsey Utcai Általános Iskolában a politechnikai műhely felavatására.  

December 8-án rendkívüli képviselő-testületi ülésre került sor, majd Barbara Hemmelmayr asszonnyal, a Schifo Kft. ügyvezetőjével, valamint egy befektetővel folytatott tárgyalást a gyár körmendi területének további hasznosításáról. Ezt követően a városi rendőrkapitányt fogadta, akivel a városban jelentkező aktuális kérdéseket beszélték meg.

December 9-én került sor az ipari park cím átadására, majd a körmendi küldöttség tagjaként Roznovba utazott, ahol aláírták a testvérvárosi megállapodást. A két város vezetői megegyeztek abban, hogy minden évben rögzítik azokat a programokat, amelyeken közösen vesznek részt, és évente aláírják a különböző együttműködésekről szóló megállapodást is.

December 12-én a szállítmányozással és logisztikával foglalkozó Kühne+Nagel cég nyugat-magyarországi logisztikai központjának alapkőletételére került sor az ipari parkban.   

December 14-én Eisenstadtban a területfejlesztés és közlekedéssel kapcsolatos konferencián vett részt, ahol áttekintették az elkövetkezendő időszak feladatait, úgymint a Pinkamindszenti út, valamint a 8-as számú főút fejlesztése. Utóbbi esetében az osztrák fél 2010-ig meg kívánja oldani a  fejlesztést, míg magyar oldalról nincs pontosított menetrend. Ugyanezen a napon került sor a Zeneiskola növendékeinek koncertjére a Színházteremben.

December 15-én Dunaújvárosban a 8-as főút Fejlesztési Tanács ülésén vett részt, ahol a főúttal kapcsolatos feladatokat tekintették át. Tájékoztatásul elmondja, hogy januárban Körmend ad otthont a 8-as főút Térségfejlesztési Tanács ülésének, amelyre meghívást kapnak Steiermark és Burgenland tartományok szakemberei és az osztrák kormány illetékesei.

December 18-án a megyei kisebbségi kitüntetési ünnepségen vett részt. 

December 19-én Szabó Ferenc alpolgármesterrel és Dr. Nagy Zoltán múzeumigazgatóval közösen megtekintették azt a kiállítási anyagot, ami remélhetőleg a közeljövőben a körmendi Kastélyban kiállításra kerül.  

December 20-án a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjével közösen folytatott megbeszélést az intézmények költségvetését illetően, majd karácsonyi ünnepségeken vett részt a város intézményeiben.

December 21-én a költségvetéssel kapcsolatos tárgyalás zajlott, majd a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány kuratóriumának ülésén vett részt.

December 22-én Németh János nyugalmazott középiskolai tanár részére aranyoklevelet adott át.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke kéri Bebes István polgármestert, hogy a 8-as számú főút megnövekedett forgalma miatt a Fejlesztési Tanácsban a lehető leghatékonyabb képviselje a főút mellett élők érdekeit.

 

Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az elkerülő út tervezési költsége nem szerepel a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésében. A korábbi elképzelésekhez képest a jelenlegi tervek kétszer egy sáv kialakításáról szólnak, míg osztrák oldalon kétszer két sávot terveznek.   

  

Bebes István polgármester kéri a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült beszámoló elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:  

 

313/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról készült beszámolót - a melléklet szerint - elfogadja.

 

A beszámoló kapcsán észrevétel nem hangzik el, ezért Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.        A távhőszolgáltatás rendjéről szóló 11/1999. (X.21.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy felkérte az illetékes bizottságot és irodavezetőt, hogy amennyiben a távhődíj emelésre sor kerül, tegyen javaslatot a szociális támogatás szélesebb körben történő biztosítására. Sajnálatos, hogy a földgáz alapdíjának fokozatos növekedése infláció feletti mértékű áremelést tesz szükségessé.

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy a januári képviselő-testületi ülésre a Bizottság a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítását készíti elő, melyben a rászorultsági jövedelem értékhatárának emelését tervezik. Kéri egyben, hogy a költségvetési rendelet tárgyalásakor ezt vegyék figyelembe.

 

Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy a távhődíjakról szóló rendelet-tervezet megküldésre került a Lakásszövetkezetek Vas Megyei Szövetségének, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnek, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak. Mindkét szervezet indokoltnak tartja a díjemelést, míg a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium részéről a mai napig nem érkezett visszajelzés.   

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben szereplő mértékű díjemelést. Elmondja, hogy ez év január 1-jétől 11 %-os alapdíj emelés, az egyéb fogyasztói körben szeptember 1-jétől pedig 34 %-os emelés valósult meg, míg most a lakossági hődíj emelésére kerül sor. Sajnálatos, hogy 2006. januárjától a várható újabb gázáremelés tovább növeli az önkormányzat és a lakosság terheit. Véleménye szerint a biofűtőmű hatékonyabb kihasználása segíthetne a helyzeten.  

 

Bán Miklós, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet módosítását. A Bizottság javasolja egyben felmérni a körmendi biofűtőmű hatékonyságát; a közoktatási intézmények rendszerre történő csatlakoztatását.

 

Bebes István polgármester javasolja a távhőszolgáltatás rendjéről szóló rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

48/2005. (XII.31.) számú rendelet

 

A távhőszolgáltatás rendjéről szóló 11/1999. (X.21.) számú rendelet módosításáról

     (A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

3.        A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 4/1999. (II.10.) számú rendelet módosítása            

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a Vasivíz Rt. közgyűlésén kialakításra kerültek a szolgáltatási díjak, ezeket tárják most a képviselők elé.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja ez előterjesztésben szereplő díjtételek elfogadását.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a címben szereplő rendelet módosítását.

 

Bebes István polgármester javasolja a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló helyi rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

49/2005. (XII.31.) számú rendelet

 

A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 4/1994. (II.10.) számú rendelet módosításáról

     (A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

4.     A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi szolgáltatásról szóló 4/2003. (II.21.) számú rendelet módosítása       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet módosítását. A próbaüzemen átesett szennyvíz-tisztítómű ez év január 1-jétől már fogadja a folyékony hulladékot, ezáltal a nádaljai telep megszüntetésre kerül.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a címben szereplő rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint. 

                                                               

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

50/2005. (XII.31.) számú rendelet

 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi szolgáltatásról szóló 4/2003. (II.21.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

5.     A vásárokról és piacokról szóló 4/1999. (III.25.) számú rendelet módosítása         

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabadi István képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy az állatvásárokból származik-e bevétele az önkormányzatnak.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy Körmend város Gondnokságának tájékoztatása szerint működik az állatvásártér, amiből bevétel is származik. Megvizsgálandó azonban, hogy a bevétel milyen arányban van a kiadásokkal.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.  

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva szintén támogatja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a vásárokról és piacokról szóló helyi rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint.  

                                                               

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

51/2005. (XII.31.) számú rendelet

 

A vásárokról és piacokról szóló 4/1999. (III.25.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

6.     A helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedés viteldíjairól szóló 22/2000. (XII.01.) számú rendelet módosítása       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az 5 %-os díjemelést támogatja.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva szintén az 5 %-os mértékű emelést támogatja.

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok javaslatának elfogadását, egyben javasolja a helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedés viteldíjairól szóló 22/2000. (XII.01.) számú rendelet módosítását a rendelet tervezetben foglaltak szerint.   

                                                               

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

52/2005. (XII.31.) számú rendelet

 

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés viteldíjairól szóló 22/2000. (XII.01.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

7.     Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról szóló 40/2005. (XI.01.) számú rendelet módosítása, valamint pályázat benyújtása az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására          

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy két pályázat érkezett a felhívásra. A program megvalósításához a jövő évi költségvetésben fedezetet szükséges biztosítani.

 

Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy a rendeletben és a pályázati hirdetményben szerepel egy olyan kitétel, akinek a közműszolgáltató fele tartozása van, nem vehet részt a pályázatban. Ezen kitétel rendeletbe kerülésének célja az volt, hogy ezeket a tartozásokat meg lehessen szűntetni. Mindkét társasházban van olyan egy-egy lakó, akinek közműtartozása van, ezért az értékelő munkacsoport átütemezésre tett javaslatot. Egy lakó esetében a közműtartozás mértékéről nincs információ, így az átütemezésről nem lehet megállapodást kötni. Ezért a pályázatok támogatása érdekében szükséges a rendelet 4. § (5) bekezdésének, valamint a pályázati hirdetményben a közműdíj tartozásra utaló bekezdésének hatályon kívül helyezése. Ezáltal a jogviszony az Önkormányzat és a társasház között áll fenn, a lakástulajdonosok közt nem. Így egy személy miatt a társasház elhatározása nem esne kútba.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag támogatja a jegyző által tett javaslatot. Megjegyzi, hogy a közüzemi díjhátralékra vonatkozó rendelkezést az önkormányzat szabta feltételül; a központi pályázatban erről nincs szó. Támogatja a rendelet ezen bekezdésének elhagyását.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet módosítását, a két lakóépület felújításához pályázat benyújtását. A lakóépületek felújítása egyben a városkép fejlesztéséhez is hozzájárul.

Az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítását - amennyiben a jövő évben több pályázat érkezik - az alábbi sorrendben javasolja:

1.      Körmend, Bartók Béla utca 3-13. szám alatti társasházak

2.      Körmend, Bartók Béla ltp. 1-14. szám alatti társasházak

3.      Körmend, Rákóczi utca déli oldalán található társasházak 

4.      Körmend, IV. Béla király utcában található társasházak.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet módosítását az elhangzottak szerint.

 

Bebes István polgármester javasolja a címben szereplő rendelet módosítását a rendelet 4. § (5) bekezdésének, valamint a rendelet 1. számú mellékletének a közműdíj tartozásra utaló bekezdésének hatályon kívül helyezésével. Javasolja továbbá a rendelet kiegészítését az előterjesztésben szereplő 2. számú melléklettel, illetve a lakóépületek felújítását a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság által javasolt sorrendben.    

                                                               

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

53/2005. (XII.23.) számú rendelet

 

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról szóló 40/2005. (XI.01.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, Rákóczi u. 39. szám alatti társasház utólagos hőszigetelési és az épületgépészeti rendszerek felújítási munkáira pályázat benyújtását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

314/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatására kiírt LKFT-2005-LA-2 kódszámú pályázatra a Körmend, Rákóczi u. 39. szám alatti, 200/11 hrsz-ú ingatlanon lévő társasház utólagos hőszigetelési és az épületgépészeti rendszerek felújítási munkáira.

A tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 17.290.080 Ft.

A tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 16.119.000 Ft.

Az önkormányzati támogatás számszerű összege és forrásai: 5.200.000 Ft (saját forrás).

Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételeit "Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról" szóló 40/2005. (XI.01.) számú helyi rendelet 4.§-a tartalmazza.

A lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege: 6.890.080 Ft.

A kért állami támogatás összege: 5.200.000 Ft.

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati támogatás összegét a támogatás elnyerése esetén a 2006. évi költségvetésben megtervezi és elkülöníti.

 

Felelős: Czafit Csaba városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2005. december 30. a pályázat benyújtására

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, IV. Béla király u. 1. szám alatti társasház utólagos hőszigetelési és nyílászáró csere felújítási munkáira pályázat benyújtását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

315/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatására kiírt LKFT-2005-LA-2 kódszámú pályázatra a Körmend, IV. Béla király u. 1. szám alatti, 200/18 hrsz-ú ingatlanon lévő társasház utólagos hőszigetelési és nyílászáró csere felújítási munkáira.

A tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 14.108.068 Ft.

A tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 13.887.800 Ft.

Az önkormányzati támogatás számszerű összege és forrásai: 4.629.267 Ft (saját forrás).

Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételeit az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról szóló 40/2005. (XI.01.) számú helyi rendelet 4.§-a tartalmazza.

A lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege: 4.849.535 Ft.

A kért állami támogatás összege: 4.629.267 Ft

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati támogatás összegét a támogatás elnyerése esetén a 2006. évi költségvetésben megtervezi és elkülöníti.


Felelős: Czafit Csaba városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2005. december 30. a pályázat benyújtására

 

 

8.     A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2002. (XII.31.) számú rendelet módosítása         

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szóbeli kiegészítés, kérdés nem hangzik el.

 

Bebes István polgármester javasolja a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  

 

54/2005. (XII.31) számú rendelet

 

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2002. (XII.31.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

9.     A Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj alapításáról szóló 22/2003. (VII.01.) számú rendelet módosítása          

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke, valamint Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj alapításáról szóló rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:   

 

55/2005. (XII.31) számú rendelet

 

A Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj alapításáról szóló 22/2003. (VII.01.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

10. Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2005. évben végzett munkájáról, valamint az erről készült belső ellenőri beszámoló megtárgyalása, a Közbeszerzési eljárásokról szóló Szabályzat módosítása, döntés a bírálóbizottság személyi összetételéről    

Előterjesztő: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

Előadó: Borsos Éva belső ellenőr

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag, mint a Közbeszerzési Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az idei évben mintegy 800 millió Ft értékben bonyolítottak le közbeszerzési eljárást. Elmondja továbbá, hogy a közbeszerzés jelentős feladatot ró mind az Önkormányzatra, mind az érintett Bizottságokra. A Bizottság igyekezett a beérkezett ajánlatokat megfelelően elbírálni, egyúttal megköszöni a Bírálóbizottság lelkiismeretes munkáját, hiszen olyan összetett feladatról van szó, ami együttes munkával látható el. Fel kell készülniük a közbeszerzésekről szóló törvény módosításából eredő változásokra. A Bírálóbizottság összetételében személyi változtatásokra van szükség, a Bírálóbizottság összetételét az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja annak érdekében, hogy jobb és hatékonyabb munkát tudjanak végezni a jövő évben.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke az ülésre megérkezik, Horváth Sándor képviselő pedig távozik.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja valamennyi, a közbeszerzéssel kapcsolatos határozati javaslatban foglaltakat. 

 

Bebes István polgármester javasolja a Közbeszerzési Bizottság 2005. évi munkájáról készült beszámoló elfogadását, mely tartalmazza egyben a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos költségek finanszírozásához szükséges 1,5 millió Ft jövő évi költségvetésbe történő betervezését is.  

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke nem tartózkodik a teremben, ezért a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

316/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottság 2005. évi munkájáról készült beszámolót a mellékletnek megfelelően elfogadja.

A Képviselő-testület a 2006. évben esedékes közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos költségek (beleértve a továbbképzések költségeit is) finanszírozására 1.500 eFt-ot biztosít 2006. évi költségvetésében.

 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

Bebes István polgármester javasolja a közbeszerzések ellenőrzéséről készült belső ellenőri beszámoló elfogadását.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke nem tartózkodik a teremben, ezért a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

317/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2005. évi belső ellenőri jelentésben foglaltakat - a melléklet szerint - tudomásul veszi. A belső ellenőr által készített intézkedési tervet elfogadja.

 

Bebes István polgármester javasolja a Közbeszerzésekről szóló Szabályzat módosítását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

318/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján az alábbiak szerint módosítja a Körmend város Önkormányzata és Körmend város Polgármesteri Hivatala által lebonyolított közbeszerzési eljárások egyes kérdéseiről szóló Közbeszerzési Szabályzatot:

 

A közbeszerzési szabályzat I. (1) pontja az alábbiak szerint módosul:

Körmend város Önkormányzatának, továbbá Körmend város Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési eljárásai lebonyolítását - a tervpályázati eljárás, valamint a közszolgáltatók kiválasztására irányuló eljárások kivételével - a Közbeszerzési Bizottság végzi. A tervpályázati eljárás, valamint a közszolgáltatást nyújtó szervezetek kiválasztására irányuló eljárás lefolytatása során a Képviselő-testület jár el ajánlatkérőként.

 

A közbeszerzési szabályzat II/B. (3) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Bírálóbizottság tagjait az alábbi szempontok szerint kell megválasztani:

-         a Bírálóbizottság egy tagját a Pénzügyi és Gazdasági Irodához beosztott köztisztviselők közül, vagy a Gazdasági Ellátó Szervezethez (GAMESZ) beosztott közalkalmazottak közül a Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezetőjének véleménye kikérése után kell megválasztani,

-         a Bírálóbizottság egy tagját a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Irodához beosztott köztisztviselők közül, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjének véleménye kikérése után kell megválasztani,

-         a Bírálóbizottság állandó tagja a Polgármesteri Hivatal közbeszerzések ügyintézésével megbízott dolgozója kell, hogy legyen. 

 

 

A közbeszerzési szabályzat II/B. (4) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Bírálóbizottság és a Közbeszerzési Bizottság üléseinek állandó jelleggel, tanácskozási joggal meghívott tagjának kell tekinteni a mindenkori megbízott belső ellenőrt is.

 

A közbeszerzési szabályzat II/D. (11) pontja az alábbiak szerint módosul:

A közbeszerzési eljárás során a benyújtott ajánlatokat a Bírálóbizottság tagjai egyenként is véleményezik az általuk készített bírálati lap révén az alábbiak szerint:

-         Az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági alkalmasságának véleményezése, valamint az ajánlatok pénzügyi és gazdasági tartalmának elemzése a Bírálóbizottság azon tagjának feladata, amely tag a Pénzügyi és Gazdasági Irodához beosztott köztisztviselő, vagy a Gazdasági Ellátó Szervezethez (GAMESZ) beosztott közalkalmazott is egyben.

-         Az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának véleményezése, valamint az ajánlatok műszaki és szakmai tartalmának elemzése a Bírálóbizottság azon tagjának feladata, amely tag a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Irodához beosztott köztisztviselő is egyben.

-         A közbeszerzési eljárás egészének jogszerűségének véleményezése - beleértve a benyújtott ajánlatok egyenkénti jogszerűségi véleményezését is - továbbá az ajánlathoz csatolt igazolások, valamint az ajánlatban nevesített egyéb tények valódiságának ellenőrzése a Polgármesteri Hivatal közbeszerzések ügyintézésével megbízott dolgozójának feladata.

 

A közbeszerzési szabályzat III. (1) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Közbeszerzési Bizottság feladata Körmend város Önkormányzata és Körmend város Polgármesteri Hivatala közbeszerzési eljárásai lefolytatása, a közbeszerzési eljárás során a szükséges döntések meghozatala.

 

A közbeszerzési szabályzat III. (2) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Közbeszerzési Bizottság feladata továbbá Körmend város Önkormányzatának és Körmend város Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása esetén a helyi önkormányzati költségvetési szerv képviselete az ajánlattevők, illetve a Közbeszerzési Tanács, illetve jogorvoslat esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.

 

A közbeszerzési szabályzat III. (3) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Közbeszerzési Bizottság hatásköre a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés megkötésére, és módosítására, valamint a szerződésekből eredő jogviták rendezésére nem terjed ki, a Közbeszerzési Bizottság elnöke azonban köteles a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződések megkötése, módosítása, és a szerződésekből eredő jogviták rendezése során a szükséges tájékoztatást megadni Körmend város Önkormányzata és Körmend város Polgármesteri Hivatala képviselői számára.

 

 

A közbeszerzési szabályzat III. (7) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Közbeszerzési Bizottság ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt: a Közbeszerzési Bizottság elnöke által tanácskozási joggal meghívott személyek, továbbá kifejezett meghívás nélkül is Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, Körmend város jegyzője, Körmend város Polgármesteri Hivatalán belül kialakított irodák vezetői.

 

A közbeszerzési szabályzat V. (3) pontja az alábbiak szerint módosul:

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződések megkötéséért, módosításáért, jogszerűségéért Körmend város Önkormányzata, illetve Körmend város Polgármesteri Hivatala felel.

 

A közbeszerzési szabályzat IX. (2) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Közbeszerzési Bizottság döntése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevővel a szerződést, adott esetben a szerződés módosítását Körmend város Önkormányzatának, illetve Körmend város Polgármesteri Hivatalának képviseletére jogosult, aláírási jogkörrel rendelkező személy(ek) írja (írják) alá.

 

Felelős: módosítások átvezetéséért dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: azonnal

 

Bebes István polgármester javasolja a Bírálóbizottság összetételének módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

319/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottság előterjesztése, javaslata alapján a Bírálóbizottság összetételét a következőképpen határozza meg:

A Bírálóbizottság elnöke: dr. Stepics Anita titkárságvezető

A Bírálóbizottság tagjai:

-         Dr. Dalos Judit közbeszerzési ügyintéző

-         Borsos Éva közalkalmazott

-         Forró Szilvia köztisztviselő.

 

A 2006. január 1-je után indult közbeszerzési eljárások előkészítésében már ez az összetételű Bírálóbizottság köteles eljárni.

 

 

 

 

11.  Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. I. félévi munkatervének jóváhagyása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke kéri, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság félévre szóló munkaterve is készüljön el.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag hiányolja a belváros szabályozási tervének jóváhagyását a napirendi pontok közül, mivel annak elfogadása fontos feltétele a Kastély és kastélypark projekt indításának.  

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy a szabályozási terv készítése folyamatban van, annak elkészülte után kerülhet a képviselők elé elfogadásra. Javasolja a márciusi képviselő-testületi ülés napirendi pontjai közé felvenni Körmend város belvárosa szabályozási tervének jóváhagyását, majd ezen kiegészítéssel javasolja az első félévi munkaterv elfogadását.     

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

320/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. I. félévi munkatervet - kiegészítve a 2006. március 30-i ülés napirendi pontjait a Körmend város belvárosa szabályozási tervének jóváhagyásával - a mellékletben foglaltak szerint - elfogadja. 

 

 

Folyó ügyek:

 

12. Hitelkeret módosítása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a 2005. évi költségvetésbe tervezett fejlesztési bevételek közül megközelítőleg 90 millió Ft nem érkezett meg, valamint az iparűzési adóból származó bevétel elmaradt a tervezett összegtől. Ennek ellenére a fizetési kötelezettségeket teljesíteni kell, ezért szükséges a hitelkeret módosítása.

 

Kérdés, vélemény nem hangzik el, ezért Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

321/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a folyamatos likviditás biztosítása érdekében a folyószámla hitelkeretet 150 millió Ft összegre módosítja, 2006. február 1-jei határidővel.

 

Határidő: 2005. december 30. a benyújtásra

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

13.   Intézményi, saját hatáskörben kért pénzügyi előirányzat módosítások    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.  

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.        

 

A képviselő-testület a javaslatot  egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

322/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az alábbi előirányzat módosításokhoz: 

 

1.      A Dr. Batthyányné CM. Mária Óvoda:

-       dologi kiadás előirányzata                                  1.840 eFt-tal nő,

-       felhalmozási kiadás előirányzata                         1.840 eFt-tal csökken.

 

2.        A Mátyás Király Utcai Óvoda:

-       felhalmozási kiadás előirányzata                         1.378 eFt-tal csökken.

-       dologi kiadás előirányzata                                  1.668 eFt-tal nő,

-       működésre átvett pénzeszköz előirányzata               290 eFt-tal nő.

 

3.        A Kölcsey Utcai Általános Iskola:

-       működésre átvett pénzeszköz előirányzata             1.060 eFt-tal nő,

-       működési bevétel előirányzata                             1.997 eFt-tal nő,

-       személyi juttatás előirányzata                                803 eFt-tal nő,

-       munkaadót terhelő járulékok előirányzata                257 eFt-tal nő,

-       dologi kiadás előirányzata                                  3.707 eFt-tal nő,

-       felhalmozási kiadás előirányzata                         1.710 eFt-tal csökken. 

 

4.      A Somogyi Béla Általános Iskola:

-       működési bevétel előirányzata                             1.798 eFt-tal nő,

-       működésre átvett pénzeszköz előirányzata                 66 eFt-tal nő,

-       dologi kiadás előirányzata                                  1.864 eFt-tal nő.

 

5.        A Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár: 

-       működésre átvett pénzeszköz - könyvtári szakfeladat 1.153 eFt-tal nő,

-       dologi kiadás előirányzata                                  1.153 eFt-tal nő,

-       működésre átvett pénzeszköz - kulturális szakfeladat 906 eFt-tal nő,

-       dologi kiadás előirányzata                                    906 eFt-tal nő.

 

6.        Körmend város Gondnoksága:  

-       átvett pénzeszköz előirányzata:                           7.284 eFt-tal nő,

-       személyi juttatás előirányzata                              5.280 eFt-tal nő,

-       munkaadót terhelő járulékok előirányzata             2.004 eFt-tal nő.

 

Határidő: a kiértesítésre 2005. december 28.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

14.   Intézmények számára pótelőirányzat biztosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár esetében nem támogatja, a Zeneiskola, Körmend város Gondnoksága, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében támogatja az előirányzat módosításokat.     

 

Szabadi István képviselő-testületi tag kéri, hogy az egyes pontokról külön történjen a szavazás.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár esetében a határozati javaslat 1. pontjában foglalt előirányzat módosítások elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Bebes István polgármester javasolja a Zeneiskola esetében a határozati javaslat 2. pontjában foglalt előirányzat módosítások elfogadását. 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Gondnoksága esetében a határozati javaslat 3. pontjában foglalt előirányzat módosítás elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

Bebes István polgármester javasolja a Polgármesteri Hivatal esetében a határozati javaslat 4. pontjában foglalt előirányzat módosítások elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:

 

323/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az alábbi előirányzat módosításokat:

1.      A Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár:

-       működési bevétel előirányzata             1.423 eFt-tal nő,

-       működésre átvett pénzeszköz előirányzata 906 eFt-tal nő,

-       személyi juttatás előirányzata              263 eFt-tal csökken,

-       munkaadót terhelő járulék                   13 eFt-tal csökken,

-       dologi kiadás előirányzata                11.320 eFt-tal nő,

-       finanszírozás előirányzata                   8.715eFt-tal nő.        

2.      A Zeneiskola:

-       működési bevétel előirányzata                 15 eFt-tal nő,

-       személyi juttatás előirányzata                920 eFt-tal nő,

-       munkaadót terhelő járulék                   295 eFt-tal nő,

-       dologi kiadás előirányzata                    275 eFt-tal nő,

-       finanszírozás előirányzata                  1.475 eFt-tal nő.        

3.      Körmend város Gondnoksága:

-       dologi kiadás előirányzata                  1.945 eFt-tal nő. 

4.      Polgármesteri Hivatal:

-       működési hitel előirányzata                        10.190 eFt-tal nő,

-       dologi kiadás előirányzata                           1.625 eFt-tal csökken,

-       felhalmozási kiadás előirányzata (ingatlan felújítás) 320 eFt-tal csökken.      

 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Határidő: 2005. december 23. a kiértesítésre

 

 

 

 

 

15. Tankönyv és informatikai fejlesztési normatívák intézmények részére történő biztosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.  

 

Bebes István polgármester javasolja a központi támogatások jogcímeihez kapcsolódó előirányzat módosítások elfogadását a határozati javaslatban foglaltak szerint.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

324/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.)   A tanulói tankönyvtámogatásra fordított összeggel 7.075.200 Ft-tal csökkenti a gazdálkodási tartalékot és megnöveli az intézmények finanszírozását oly módon, hogy a pénzbeli juttatások előirányzata 5.306.400 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 1.768.800 Ft-tal nő intézményenként az alábbiakban részletezettek szerint:

 

Intézmények

Tanulóknak átadott ingyenes tankönyv

Tartós tankönyv

Összesen

Ft

Pénzbeli juttatás

Dologi juttatás

Kölcsey Ált. Isk.

1.737.000

579.000

2.316.000

Olcsai Ált. Isk.

1.339.200

446.400

1.785.600

Somogyi Ált. Isk.

1.744.200

581.400

2.325.600

Hunyadi U. Ált. Isk.

486.000

162.000

        648.000

Mindösszesen:

5.306.400

1.768.800

7.075.200

 

2.)   A közoktatási intézmények informatikai fejlesztési feladatokra fordítható összegével - 2.811.405 Ft-tal - csökkenti a gazdálkodási tartalékot, míg a Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásait 2.567.950 Ft-tal, dologi kiadásait (kisértékű eszközök) 243.455 Ft-tal megnöveli. 

3.)   Az általános iskola 1-4. osztályában tanuló, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő és szervezett étkezésben résztvevő tanulók térítési díj kedvezménye miatt:

-          a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzatát 880.600 Ft-tal csökkenti,

-         az önkormányzatoktól átvett működési célú pénzeszközét 204.680 Ft-tal megnöveli és az alábbi részletezettségben:

o        az intézmények bevételét 1.085.280 Ft-tal csökkenti,

o       a finanszírozását 1.085.280 Ft-tal megnöveli:

Kölcsey Általános Iskola:                 371.280 Ft

Olcsai Általános Iskola                  183.260 Ft

Somogyi Béla Általános Iskola         361.760 Ft

Hunyadi utcai Általános Iskola        168.980 Ft

 

Határidő: kiértesítésre 2005. december 23.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

16. Fejlesztési kiadásokhoz pénzügyi előirányzat biztosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az ingatlan felújításokhoz kapcsolódó előirányzat módosításokat.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

325/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy

1.      a Körmend, Rákóczi u. 53. szám alatti ingatlan felújítására biztosított 1.000 eFt-tal a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadási előirányzatát növeli, a felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 1.000 eFt-tal csökkenti.

2.      a Szociális Szolgáltató és Információs Központnak a Gondozóház két férőhellyel történő kialakítása következtében a felhalmozási kiadási előirányzata 600 eFt-tal növekedjen, amelyet finanszírozásként ad át az intézménynek, ezáltal a Polgármesteri Hivatal felújítási kiadása 600 eFt-tal csökken.  

 

Határidő: 2005. december 23. a kiértesítésre

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

 

 

17. Ingatlankezeléshez kapcsolódó díjakra fedezet biztosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az ingatlanokhoz kapcsolódó fedezet biztosításokat.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

326/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete:

1.      A használatba vételi díjak visszafizetésére 2.993 eFt-ot biztosít a Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzatának egyidejű növelésével a gazdálkodási tartalék terhére.

2.      A bérlőkijelölési jogra 250 eFt-ot biztosít a Polgármesteri Hivatal felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatának és az önkormányzat lakásértékesítés bevételi előirányzatának egyidejű növelésével. 

3.      A felújítási alapba történő befizetésekre 500 eFt-ot biztosít a Polgármesteri Hivatal felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatának és az önkormányzat lakásértékesítés bevételi előirányzatának egyidejű növelésével. 

 

Határidő: 2005. december 23. a kiértesítésre

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

18. Fedezet biztosítása foglalkozás egészségügyi ellátáshoz 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a foglalkozás egészségügyi ellátáshoz szükséges fedezet biztosítást a határozati javaslatban szereplő intézmények számára. 

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

327/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokhoz szükséges fedezetet az intézmények dologi kiadásainak növelése mellett, a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tartaléka terhére, amelyet az intézmények finanszírozásként kapnak meg az alábbiak szerint:

 

-         Mátyás király Utcai Óvoda                            120 eFt

-         Dr. Batthyányné CM. Óvoda                          132 eFt

-         Kölcsey U. Általános Iskola                            210 eFt

-         Olcsai Általános Iskola                                 180 eFt

-         Bölcsőde                                                       80 eFt

-         Somogyi B. Általános Iskola                           216 eFt

-         Hunyadi U. Általános Iskola                           56 eFt

-         Zeneiskola                                                    32 eFt

-         Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár     100 eFt

-         Polgármesteri Hivatal                                    229 eFt

Összesen:                                                       1.355eFt

 

Határidő: 2005. december 23. a kiértesítésre

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

19. Nyugdíjazással kapcsolatos pótelőirányzat biztosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja pótelőirányzat biztosítását a nyugdíjazással kapcsolatban.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

328/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a létszám racionalizálás következtében a fedezetet a végkielégítés kifizetéséhez az alábbiak szerint:

1.        Kölcsey Utcai Általános Iskola

-       személyi juttatás                                     6.723 eFt-tal nő,

-       munkaadót terhelő járulék                        2.151 eFt-tal nő, 

2.        Olcsai Általános Iskola

-       személyi juttatás                                     4.595 eFt-tal nő,

-       munkaadót terhelő járulék                        1.503 eFt-tal nő, 

3.        Polgármesteri Hivatal működési hitel előirányzata 14.939 eFt-tal nő.   

 

Határidő: 2005. december 23. a kiértesítésre

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

 

20.  Intézményi létszámracionalizálásról döntéshozatal 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

329/2005. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy Csói József, Körmend város Gondnoksága dolgozójának közalkalmazotti jogviszonyát korengedményes nyugdíjazással megszünteti és vállalja az ebből adódó befizetési kötelezettséget, amelyet a 2006. évi költségvetésben megtervez.

2.      2006. évben pályázatot nyújt be a fentiekre, a létszám racionalizálás kapcsán.

 

Határidő: 2005. december 30.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

21. 2006. évre vonatkozó étkezési nyersanyagnormák megállapítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a jövő évre vonatkozó étkezési nyersanyagnormák és térítési díjak előterjesztésben szereplő mértékű emelését.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

330/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az étkezési nyersanyagnormákat és térítési díjakat 2006. január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg:

 

 

 

 

 

Gyermek

Felnőtt 

 

Nyersanyag

Érték Ft

Eladási ár

Ft

Nyersanyag

Érték Ft

Eladási ár

Ft

Bölcsőde/Óvoda

 

 

 

 

Tízórai

50

89

50

89

Ebéd

151

270

217

355

Uzsonna

50

89

50

89

 

 

 

 

 

Általános Iskola

 

 

 

 

Tízórai

50

89

50

89

Ebéd

161

289

217

355

Uzsonna

50

89

50

89

 

 

 

 

 

Középiskolai  kollégium

 

 

 Reggeli

85

152

85

152

Tízórai

39

67

39

67

Ebéd

217

392

217

355

Vacsora

170

282

170

282

 

 

 

 

 

Szociális étkezés

 

 

217

392

 

Határidő: 2005. december 28. 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a kiértesítésért

 

 

22. Az Orion Filmszínház üzemeltetőjének kérelme 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester úgy véli, hogy az épület műszaki problémáinak megoldására sort kell keríteni. Kérdezi egyben a Városfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy a képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően miért nem került sor a tervpályázat kiírására.  

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a pályázat lebonyolításához az Országos Lakás- és Építésügy Hivataltól pályázat útján 1 millió Ft-ot nyert az Önkormányzat. A pályázat kiírásának technikai akadálya nincs, az 2006. január 31-ig megvalósítható.   

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat támogatja.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat támogatja, vagyis nem javasolja támogatás nyújtását a mozi üzemeltetéséhez a jövő évben. A Pénzügyi-, a Kulturális- és a Városfejlesztési Bizottságnak együttesen olyan megoldást kell találnia, ami hosszútávra meghatározza az épület sorsát.  

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a tervpályázatot követően hozhatnak megfelelő szakmai döntést a Bizottságok. A fejlesztéshez szükséges pénzügyi keretet azonban biztosítani kell, ahhoz megfelelő forrásokat kell találni. Kéri, hogy a Városfejlesztési Iroda vizsgálja meg, hogy az épület vonatkozásában milyen műszaki-technikai feltételeket kell biztosítani (pl. beázás megszüntetése, fűtés korszerűsítése).

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy Körmend város Gondnoksága a 2005. évi költségvetés tervezésének időszakában jelezte az ingatlanon jelentkező műszaki problémákat, azonban a szükséges fedezet a költségvetésbe nem került betervezésre. A felújításhoz fedezetet szükséges hozzárendelni.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke megjegyzi, hogy az épület födémének állapota valóban komoly veszélyt jelent.

 

Egyéb vélemény nem hangzik el, ezért Bebes István polgármester a határozati javaslat 2. pontját teszi fel szavazásra. Javasolja egyben, hogy a januári képviselő-testületi ülés idejére a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vizsgálja meg, hogy az ingatlan vonatkozásában milyen műszaki feladatok elvégzésére van szükség.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

331/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Császár Sándor kérelmét jelenleg nem támogatja, az Orion Filmszínház üzemeltetésére az ingyenes használati jogon kívül nem nyújt támogatást a következő évben.

Felkéri egyúttal a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjét, hogy a 2006. január 26-i képviselő-testületi ülésre tárja a képviselők elő, hogy az ingatlan vonatkozásában milyen műszaki feladatok elvégzésére van szükség.  

 

Határidő: 2006. januári képviselő-testületi ülés ideje 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

23. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése:

Tájékoztató a Batthyány év rendezvényeinek értékeléséről  

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy a rendezvénysorozat sikeres volt, melynek zárását a 250 oldalas katalógus nyomdai munkáinak befejezése jelenti. Reményeik szerint 2006. májusára a konferencia kötet is megjelenhet pályázati támogatással.  

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

24. Nyíltárkos csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciójának 2006. évi ütemterve   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciójának jövő évi ütemtervét az előterjesztésben foglaltak szerint.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban szereplő árkok tisztítására készült ütemtervet. Ezen munkák elvégzésével ezek a csapadékvíz-elvezető árkok le tudják vezetni a vizet a főgyűjtőkbe, elkerülve ezzel a belvízveszélyt.    

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a rekonstrukció komoly előkészítő munkát igényel. Egyrészről költségvetési keret biztosításával, másrészről közcélúak foglalkoztatására kiírt pályázaton való részvétellel lenne lehetőség a munkák elvégzésére, melyhez a megfelelő eszközöket is biztosítani kell. Kéri Körmend város Gondnokságának vezetőjét, hogy készítsen programot arra vonatkozóan, hogy milyen ütemben kell a munka elvégzéséhez szükséges gépeket beszerezni, az bérlet, vagy saját beszerzés formájában valósuljon-e meg. Ezeket a feltételeket március elejéig szükséges megteremteni ahhoz, hogy a munka a tavasszal elkezdődhessen.  

Kéri a határozati javaslat elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

332/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a nyíltárkos csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciójának keretében 2006. évben az alábbi árkok tisztítását végzi el:

-         Berki árok (Rákóczi u. - Pinka)                      1052 fm

-         038/3 árok és a Szent Imre herceg u.           604 + 523 fm

-         44/2 hrsz-ú árok (Büdös árok)                       265 fm

-         954/3 hrsz-ú árok (vasút mellett)                    735 fm

-         0270/1 hrsz-ú árok                                      535 fm

-         Somogyi Béla u.                                            2460 fm

 

Felelős: Czafit Csaba irodavezető

Határidő: folyamatosan 2006. évben

 

 

25. Megállapodás jóváhagyása a Provincia Invest Kft-vel  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, az előkészítő megbeszélést követően a város ügyvédje tárgyalt a Kft. illetékeseivel, melynek eredményeképp a mellékelt megállapodásban foglaltakban állapodtak meg. A megállapodás megfelelő biztosítékokat tartalmaz, melyek közül az egyik leglényegesebb az elállás lehetősége az Önkormányzat számára. Ezzel lezárulhat az a folyamat, ami az ingatlan értékesítéséről készült 1994. december 5-i adásvételi szerződéssel indult, és ezen szerződésben, valamint az azt módosító, 2000. február 23-án kelt szerződésben foglalt feltételek nem teljesüléséből származó vitát eredményezte.   

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a megállapodás jóváhagyását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a megállapodásban foglaltakat. Hozzáteszi, hogy a beruházás terve a Műszaki-Építészeti Tervtanács elé került, előreláthatólag a megállapodásban megfogalmazottak szerint megvalósítható lesz a program. A beruházás megvalósításához kéri az érintettek segítségét.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag jelzi, hogy nem kíván részt venni a szavazáson.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

333/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Provincia Invest Kereskedelmi Kft-vel kötendő, a körmendi 233/1 és 233/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő adásvételi szerződésnek a melléklet szerinti módosítását és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

Egyben felkéri a Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző urat, hogy kísérje figyelemmel a szerződés módosításban foglaltak teljesülését, a határidők megtartását és tájékoztassa a képviselő-testületet a szerződés teljesítéséről. 

 

Határidő: szerződés megkötésére 2005. december 23.

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

26. Bérlakás építési ajánlat    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a bérlakás építéssel kapcsolatban több cég is megkereste az önkormányzatot, többek közt a Vétem Rt. is. A bérlakás építés terén jelentkező problémák megoldására mindenképpen szükség van, azonban a város érdekeit szolgáló feltételek teljesülését is garantálni kell. Ezért javasolja, hogy a piaci alapú bérlakás építéssel és a bérbeadással kapcsolatos feltételrendszert az önkormányzat részéről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság dolgozza ki 2005. december 30-ig. Az elkészített dokumentációt legalább három, a bérlakás iránt érdeklődő vállalkozás részére célszerű lenne megküldeni. A vállalkozások által elkészített pályázat beadási határideje 2006. január 20-a lehetne.  

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy hol épülne fel a bérlakás.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a tervezett társasház a körmendi 04/17 hrsz-ú, Kauz réti 2 ha nagyságú ingatlanon épülhetne, ami jelenleg a biofűtőmű területe. Ennek az ingatlannak a megosztásával hozható létre a beépíthető ingatlan, amit a jelenleg hatályos szabályozási terv kisvárosias területként jelöl.  Az ingatlan előtt a közműcsatlakozások rendelkezésre állnak.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke sürgetőbb feladatnak véli a Vida utcai Fiatal Házasok Otthona tetőtér beépítésére a tervek elkészítését.

A Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a polgármester által javasoltakat.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy a tetőtér beépítésére január végi tervszállítási határidőt jelöltek meg.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslatban foglaltakat nem támogatja.

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda, valamint a jegyző dolgozza ki a bérlakás építés pénzügyi, technikai és egyéb hátterét.

Javasolja továbbá, hogy pályázati úton kerüljön kiválasztásra az a vállalkozás, amellyel megköthető lesz a szerződés a bérlakásoknak az önkormányzat részére történő bérbeadására vonatkozóan. 

Felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy 2005. december 31-ig dolgozza ki a pályázati eljárás feltételeit és küldje meg a pályázati felhívást legalább három, az e projekt iránt érdeklődő vállalkozásnak. A pályázatok beadási határidejének 2006. január 20.-át javasolja megjelölni.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

334/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete - tekintettel arra, hogy piaci alapon bérbeadandó társasházak építésére több vállalkozás is ajánlatot tett - úgy dönt, hogy pályázati úton választja ki azt a vállalkozást, amellyel szerződést köt bérlakásoknak az Önkormányzat részére történő bérbeadására vonatkozóan. 

Felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy 2005. december 31-ig dolgozza ki a pályázati eljárás feltételeit és küldje meg a pályázati felhívást legalább három, az e projekt iránt érdeklődő vállalkozásnak. A pályázatok beadási határideje 2006. január 20.-a kell hogy legyen.

 

Felelős: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Határidő: 2005. december 31. a pályázati feltételek kidolgozására

2006. január 20. a pályázatok beadására 

 

 

27. Pályázat kiírása ingatlan értékesítésre    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az ingatlanok értékesítésére pályázat kiírását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja pályázat kiírását, javasolja egyben az ingatlanforgalmi értékbecslő által megjelölt vételárat irányadónak tekinteni.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

335/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi körmendi ingatlanok értékesítésére:

-         körmendi ingatlannyilvántartásban 138/A/2 hrsz-ú, üzlet megnevezésű 34 m2 kiterjedésű ingatlan

-         körmendi ingatlannyilvántartásban 138/A/3 hrsz-ú, lakás megnevezésű 53 m2 kiterjedésű ingatlan

-         körmendi ingatlannyilvántartásban 138/A/7 hrsz-ú, lakás megnevezésű 38 m2 kiterjedésű ingatlan.

A pályázati kiírásban lehetővé kell tenni azt, hogy az egyes ingatlanokra külön-külön is, és együttesen is ajánlatot tegyenek a pályázók. A pályázati felhívásban azonban utalni kell arra, hogy a képviselő-testület mérlegelni fogja az egyes ingatlanokra külön-külön és az ingatlanokra együttesen tett megajánlásokat és a számára kedvezőbb feltételű megajánlások alapján dönt az értékesítésről.

A pályázatot csak azt követően lehet kiírni, amikor Kovács Miklós, a Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetője igazolja, hogy a bérleti szerződés megszűnt a jelenlegi bérlőkkel.

Az ingatlanok vételárának irányára megegyezik az ingatlanforgalmi értékbecslő által megjelölt értékekkel.  

 

Határidő: bérleti szerződés megszüntetésének kezdeményezésére 2005. december 31.

              Pályázat kiírására: a bérleti szerződés megszűnését követően 15 nap 

Felelős: Kovács Miklós ügyvezető a bérleti szerződés megszüntetéséért

Dr. Stepics Anita titkárságvezető a pályázat kiírásáért  

 

 

28. Garázsingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a garázsingatlan értékesítését a határozati javaslat 1. pontjában foglaltak szerint.

Egyéni képviselőként nem javasolja az ingatlan értékesítését a kérelmező által megajánlott vételáron, az értékesítésre szánt öt garázsingatlant együttesen javasolja értékesíteni. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke jelzi, hogy a Bizottság a garázsingatlanok értékesítése kapcsán nem hozott döntést.   

 

Bebes István polgármester a határozati javaslat 2. pontjának elfogadását javasolja, vagyis a pályázati eljárást javasolja érvénytelenné nyilvánítani.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

336/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a garázsingatlanok értékesítésére kiírt pályázati eljárást az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséről, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV.01.) számú rendelet 27. § (2) bekezdés c.) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.

 

Felelős: kiértesítésért Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: 2005. december 23.

 

 

29. A 267/2005. számú határozat módosítása      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. bekezdésében foglaltakat támogatják.

 

Bebes István polgármester úgy véli, hogy a belváros szabályozási terv elkészülte után dönthetnek az értékesítésről.  

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy a szabályozási terv elfogadása abban az esetben oldja meg a problémát, ha azt az útkialakítást, amit a szabályozási terv első ütemének véleményezésekor a képviselő-testület támogatott, kiveszi a szabályozási tervből, így értékesíthetővé válik az ingatlan. Amennyiben a képviselő-testület az útkialakítási szándékát továbbra is fenntartja - ebben az esetben 12 méteres szabályozási szélesség az a minimális szélesség, ami az építési törvény szerint közútként kialakítható - az ingatlan érinti a kialakítandó területet. Megoldást az jelenthetne, ha az önkormányzat elbontatná a területen álló ingatlant, telekalakítást végeztetne és a visszamaradó ingatlant értékesítené.  

 

Bebes István polgármester ez utóbbiban látja a megoldást az ingatlan sorsát illetően.

 

Dr. Stankovits György jegyző is úgy véli, hogy a végleges jogi állapot után lehetne az adásvételi szerződést megkötni.

 

Bebes István polgármester javasolja a belvárosi szabályozási tervben továbbra is szerepelteti a Thököly utca és a Hunyadi utca között tervezett tömbátvágást és útkialakítást. Javasolja továbbá az útkialakítással érintett 340/4 hrsz-ú ingatlanon telekalakítás készíttetését, amely során önálló ingatlanként kialakíthatóvá válik az útkialakításhoz szükséges ingatlanrész.  Lakosi László kérelméről a telekalakítás jogerős befejezését követően javasol döntést hozni. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

337/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 267/2005. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A belvárosi szabályozási tervben továbbra is szerepelteti a Thököly utca és a Hunyadi utca között tervezett tömbátvágást és útkialakítást.

A tulajdonát képező, az útkialakítással érintett 340/4 hrsz-ú ingatlanon telekalakítást készíttet, amely során önálló ingatlanként kialakítja az útkialakításhoz szükséges ingatlanrészt.  Lakosi László Körmend, Gárdonyi u. 30. szám alatti lakos kérelméről a telekalakítás jogerős befejezését követően dönt. 


Felelős: Czafit Csaba városfejlesztési irodavezető

Határidő: értesítésre azonnal

 

 

 

30.  Felszabadulás utca és Hegyaljai utca névváltozása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy az érintett utcák lakói közül hányan voltak azok, akik az utcanév változás mellett szóltak. Véleménye szerint ez nem a legkedvezőbb időszak az utcák nevének megváltoztatására.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, mint a választási körzet képviselője jelzi, hogy a Felszabadulás utca valamennyi lakója már az év elején kérte az utca nevének megváltoztatását. Az érintett lakók valamennyien aláírták a kérelmet.  A Bizottság véleményét tolmácsolva a 0251/48 és 0253/1 hrsz-ú ingatlanokat Híd utcának javasolja elnevezni.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag célszerűnek tartotta volna az olyan civil szervezetek, mint a Csaba József Honismereti Egyesület, valamint a Hagyományőrzők Baráti Körének véleményét kikérni. Javaslata: amennyiben a Felszabadulás utca nevét Kertész utcára változtatnák, akkor a Bolgár kertészek útja elnevezést válasszák, mivel Körmendre településükkor a Rába partot a bolgár kertészeknek parcellázták ki a két világháború közötti időszakban. Ez pontosabban fejezné ki a múlthoz kötődést.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a Hegyaljai utca kelet-nyugat irányú részének az alábbi utcaneveket javasolja:

-         Híd utca

-         Bereki utca

-         Gát utca

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag arra kérdez rá, hogy pontosan a Hegyaljai utca melyikére vonatkozik a névváltozás. Kérdezi továbbá, hogy van-e "forgatókönyve" az utcanév változással járó teendőknek, gondol itt elsősorban az okmánycserékre és a közelgő választásokra.  

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a technikai feltételek megteremtéséről a jegyző gondoskodik.

 

Dr. Stankovits György jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a technikai lebonyolításban segítséget nyújtanak az érintett utcák lakóinak. Amennyiben jelen testületi ülésen döntés születik az utcanevek megváltoztatásáról, az a választásokat nem akadályozza, amennyiben viszont húzódik az ügy, már nem célszerű a választások előtt utcanevet változtatni.  

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag praktikusnak tartaná, ha a Rába hídra vezető utca kapná a Híd utca nevet. Ismételten megfontolásra javasolja a Bolgár kertészek utca elnevezést is.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke jelzi, hogy a Hegyaljai utca bekötő része lenne a Híd utca.

 

Bebes István polgármester javasolja a jelenlegi Felszabadulás utca nevét Kertész utcára változtatni.

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Bebes István polgármester javasolja a 0254/48 és 0253/1 hrsz-on szereplő, jelenlegi Hegyaljai utca nevét Híd utcára változtatni. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:

 

338/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Felszabadulás utca helyett a továbbiakban a 0254/36 hrsz-ú közterületet Kertész utcának, a Hegyaljai utca kelet-nyugat irányú részének - mely az ingatlannyilvántartásban 0254/48 és 0253/1 hrsz-on szerepel - Híd utcának nevezi el.

 

Határidő: az érintett lakók tájékoztatására azonnal

Felelős: Hatósági Iroda

 

 

31. Körmend, Rákóczi F. u. 5. szám alatti orvosi rendelő használati ügye      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda és Gyámhivatal vezetője jelzi, hogy a bőrgyógyász szakorvos 2006. január 1-je helyett 2006. április 1-től kezdődően venné igénybe az orvosi rendelőt.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a kérelmet, havi 4.000 Ft bérleti díj fizetése mellett.

 

Bebes István polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő orvosi rendelő 2006. április 1-től történő bérbeadását Dr. Dlusztus Ágnes bőrgyógyász szakorvos részére havi 4.000 Ft bérleti díj ellenében.  

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

339/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Dlusztus Ágnes bőrgyógyász szakorvos kérelmének helyt ad, és hozzájárul ahhoz, hogy a Körmend, Rákóczi u. 5. szám alatti - Dr. Simon Annamária felnőtt háziorvos használatában lévő - orvosi rendelő helyiséget  2006. április 1-től kezdődően heti egy alkalommal - szerda 16.00 - 18.00 óra között havi 4.000 Ft bérleti díj fizetése mellett bőrgyógyászati magánrendelés céljára igénybe vegye.

 

Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: 2005. december 31.

 

 

32. A köztisztviselők teljesítményértékeléséhez kiemelt célok meghatározása, valamint a jegyzői teljesítmény értékelése     

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy a jegyző 2005. évi teljesítményértékelése a januári ülésen kerül a képviselők elé.

Kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

340/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. § (3) bekezdése alapján a köztisztviselők 2006. évi teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokat a mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 

A teljesítményértékelés szempontjait a jegyzőre vonatkozóan a polgármester, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozóan a jegyző készíti el.

 

Határidő: 2005. december 31.

Felelős: Bebes István polgármester

         Dr. Stankovits György jegyző 

 

 

33. A Tűzoltóság állományának teljesítmény-alapját képező kiemelt célok meghatározása      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szóbeli kiegészítés, kérdés nem hangzik el.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

341/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Körmend város Tűzoltósága állományára, 2006. évre vonatkozó teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célokat a mellékletben foglaltak szerint meghatározza.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tűzoltóparancsnok részére állapítsa meg a 2006. évre vonatkozó teljesítmény-követelményeket.

 

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag, Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, Karakai József képviselő-testületi tag, valamint Bán Miklós képviselő-testületi tag az interpellációkra kapott válaszokat elfogadják.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag továbbra is kéri a Várkertben a megrongált padoknál a földből kiálló vasrudak eltávolítását.

 

Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője jelzi, hogy az Uniclub Egyesület tagjainak jelezte a problémát, akik szakemberek segítségét kérik a balesetveszélyes állapot megszűntetésére.  

Bebes István polgármester kéri, hogy a holnapi nap folyamán a közterület-felügyelők a helyszínen győződjenek meg arról, hogy megtörtént-e a vasrudak eltávolítása.  

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője a Rákóczi úton történő légszennyezettség méréssel kapcsolatban elmondja, hogy a mérés elvégzésére ajánlatot kértek a Környezetvédelmi Felügyelőségtől. A negyedévente két alkalommal történő mérés költsége 840 eFt+ÁFA összeget jelentene.

 

Bebes István polgármester úgy véli, a 8-as számú főút kapcsán felmerülhet kártérítési igény benyújtása.

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

 

-         Interpellációk

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag:

-         a Bartók Béla lakótelepen a 8-as számú főút és a lakótömbök közt található fák nyesését kéri,

-         a lehullott falevelek gyűjtésére szolgáló konténerek gyakoribb elszállítását kéri, sajnálatos, hogy a biohulladék közé másfajta hulladék is kerül,

-         a városban található közlekedési lámpák működtetésének összehangolását kéri, az este 9 óráig történő működtetést nem tartja szükségesnek,  

-         a Batthyány utcából balra kanyarodva a kötelező haladási irányt jelző tábla akadályozza a kilátást, annak alacsonyabbra helyezését kéri,

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke:

-         jelzi, hogy a Dózsa György utcában található egy romos épület, ami életveszélyessé vált és zavarja a járdán való közlekedést, 

-         szinten a Dózsa György utcában a 9. számú háztömbnél a zöld területen közel egy éve parkol egy trabant. Kéri kideríteni, ki a tulajdonosa és miért hagyta járművét az utcában.  

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag kéri a nádaljai városrészen a Magyarnádaljai utca - Vasút utca környékén található kátyúk megszűntetését.   

 

Geosics László képviselő-testületi tag a horvátnádaljai városrész és Magyarnádalja közt (a korábbi műszaki zár területén) az útburkolat helyreállítását kéri.

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 16.00 órakor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester