· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2005. évi
előző2005. július 05. közmeghallgatás    2005. december 8.következő
letölthető melléklet:

430 kbyte

2005. november 30.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2005. november 30-i üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

280 - 302. számú

Rendelet:

43/2005. (XII.01.) számú

44/2005. (XII.01.) számú

45/2005. (XII.01.) számú

46/2005. (XII.31.) számú

47/2005. (XII.01.) számú

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. november 30-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:          -

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból mindenki jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja a 201/2005. számú határozat módosításáról szóló előterjesztés felvételét és megtárgyalását a folyó ügyek  23. napirendi pontjába, majd ezen kiegészítéssel kéri a napirend elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

2.      Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.01.) számú rendeletének módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

 

3.      Körmend város Önkormányzata 2005. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a 2006. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

4.      A lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 38/2003. (XII.31.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

 

5.      Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 13/1995. (V.23.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

 

6.      A szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001. (VII.01.) számú rendelet módosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

7.      Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

8.      Beszámoló a Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács 2005. évi munkájáról     

Előadó: Rápli Pál, a Tervtanács elnöke

 

Folyó ügyek:  

 

9.      Pénzügyi előirányzat módosítása      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

10. Fedezet biztosítás a tornacsarnok burkolatvédő burkolatának és függöny beszerzésére            

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

11. Feladatellátásról szóló megállapodások jóváhagyása a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulással és a többcélú kistérséghez tartozó települések önkormányzataival        

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

12. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása

     Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

 

13. Pinkamindszent, Vasalja, Magyarnádalja települések közoktatási tartozásának rendezése        

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

14. A Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Kft. - Telki magánkórház teljesítményvolumen átadás-átvételéről szóló megállapodás jóváhagyása          

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

15.   A szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs célú foglalkoztatási formák 2005. évi fejlesztése, modellezése elnevezésű pályázatban foglalt szakmai program támogatása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

16. Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztése: 

a.      A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság   elnöke

 

17. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései: 

a.      Javaslat támogatási összeg felhasználására, tájékoztató Körmend bemutatásáról a Merlin színházban 2006. évben      

Előterjesztők: Bebes István polgármester

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

Szabó Ferenc alpolgármester

 

18. Szabályozási terv módosítása, településpolitikai döntés             

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

19. Hosszú távú településfejlesztési koncepció készíttetése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

20. Intézkedési terv jóváhagyása a csapadékvíz-elvezető rendszer további kiépítéséhez            

Előterjesztő: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

21. A Körmend, Rákóczi u. 53. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó koncepció megtárgyalása          

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

22. Cser Zsolt ingatlanvásárlási kérelme             

Előterjesztő: Bebes István polgármester

23. A 201/2005. számú határozat módosítása             

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

24. AC Média Kft. ajánlata           

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

25. Ingatlan eladási ajánlat            

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

26. A 65/2005. számú határozat módosítása              

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

27. Roznov városával testvérvárosi megállapodás szentesítése             

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

28. Részvétel a Héthatár Egyesület alapításában              

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

29. Tájékoztató a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat elbírálásáról

 Előterjesztő: Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

NAPIREND:

 

1.        Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2005. október 21-én a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban folytatott tárgyalást, majd a Közút Kht. rendezvényén vett részt, ahol az elkövetkezendő időszak közúti fejlesztéseiről zajlott megbeszélés.  

Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett városi ünnepségen vett részt.  

Október 25-én az önkormányzatok megalakulásának 15 éves évfordulója, valamint az első szabadon választott képviselő-testület megalakulásának alkalmából rendezett összejövetelen vett részt, melyen az elsőként megválasztott képviselők is jelen voltak.    

Október 26-án a Leier cég bemutatkozására került sor, melyet Jánossomorján munkamegbeszélés követett a cég képviselőivel. Ugyanezen napon az Ifjúsági Kerekasztal megbeszélése zajlott megyei résztvevőkkel.

Október 27-én az EYBL cég vezetőivel és projektmenedzserével, valamint Czafit Csabával, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjével ipari park kialakításával kapcsolatban folyt megbeszélés. Ugyanezen napon a Batthyány konferencia rendezvénye zajlott, majd a Kranenburgból, Groesbeekből és Ubbergenből érkezett vendégekkel Horváth Percsák Sándor szerzői estjén vett részt.

Október 28-án munkamegbeszélést folytatott a testvérvárosi küldöttség tagjaival. Szintén ezen a napon került sor a Körmendi Helyi Közlekedési Kft. taggyűlésére, majd a Batthyány konferencia rendezvényén, azt követően pedig az ünnepi testületi ülésen vett részt a Színházteremben.

November 3-án megújuló energiaforrásokról tartott előadáson vett részt Budapesten.

November 5-én a Somogyi Béla Általános Iskola felújított tornacsarnokának ünnepélyes átadására került sor, majd a Kastély Színjátszó Társaság jubileumi ünnepségén vett részt.

November 7-én a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban Dr. Kovács András főosztályvezetővel és Markotai Sándor főosztályvezető-helyettessel folytatott megbeszélést a Vas megyét érintő közúti fejlesztéseket, főként a 8-as és 86-os számú főutak fejlesztését illetően. Ugyanezen napon került sor a Területfejlesztési Tanács ülésére Celldömölkön.

November 9-én a südburgi utazási társaság és a megyei volán képviselőinek részvételével Körmend-Güssing-Körmend buszjárat indításának lehetőségéről folyt tanácskozás. Ezt követően a Horvátországból érkezett küldöttség tagjaival folytatott megbeszélést az együttműködés lehetőségeiről és közös Interreg pályázati programokban való részvételről.  

November 10-én a szlovén Kolinska cég küldötteivel tartott munkamegbeszélést, majd a jövő évi fejlesztésekről esett szó. Ezen a napon került sor a  Kölcsey Általános Iskolában szaktanterem átadására.  

November 14-én a Nemzeti Autópálya Rt-nél folytatott megbeszélést a 8-as számú főutat elkerülő út és a 86-os főközlekedési út fejlesztését illetően. Hozzáteszi, hogy ezek a megbeszélések a Közút Kht. vezetőjével egyeztetve történnek.

November 15-én a HVB Bank képviselőjével különböző fejlesztések finanszírozását illetően folyt megbeszélés. Ezt követően részt vett a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

November 16-án iparterület létesítését engedélyező hatóságokkal folytatott megbeszélést, majd az OTP Rt. szakmai napján vett részt Szombathelyen. Ezt követően a GYSEV Rt. megbízottjával a november 21-i szakmai megbeszélést készítették elő.  

November 17-én a Rákóczi F. utca - Munkácsy M. utcai csomópont átalakításával kapcsolatban folyt egyeztetés a Közút Kht. illetékeseivel. Ugyanezen napon Körmenden került sor az Eurégió Kulturális, Turisztikai Munkacsoportjának ülésére, majd a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány ülésén, azt követően pedig a kistérségi társulás ülésén vett részt.

November 21-én a GYSEV Rt., az osztrák Közlekedési Minisztérium képviselőinek, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium osztályvezetőinek jelenlétével került sor a vasúttal kapcsolatos megbeszélésre Körmenden.

November 22-én a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi egyeztető ülésén vett részt Szombathelyen, majd a városban újonnan elkészült útburkolat felújítási munkálatok megtekintésére került sor.  

November 23-24-én Kranenburgban az Eurégió bemutatkozó összejövetelén, ennek keretében pedig a kranenburgi központ megnyitásán vett részt, majd  megbeszélést folytattak a régió mezőgazdasági miniszterével és a holland gazdasági miniszterrel.      

November 28-án a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vezérigazgatójával folytatott megbeszélést.

November 29-én az EYBL cég képviselőivel tárgyalt.   

  

A beszámoló kapcsán észrevétel nem hangzik el, ezért Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, így a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

2.        Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.01.) számú rendeletének módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a rendelet módosítását.

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

43/2005. (XII.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.01.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

3.        Körmend város Önkormányzata 2005. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a 2006. évi költségvetési koncepció megtárgyalása          

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester bevezetőben elmondja, hogy az elfogadott rendelet módosítás már jelét mutatja annak, hogy milyen kondíciókkal indítható a jövő évi költségvetés, milyen korlátok és lehetőségek között mozoghat a képviselő-testület. A 2005. évi teljesülés a működés tekintetében némi eltéréssel a számítottak szerint várható. Mára már látható, hogy a kötelező céltartalék - amire a 2005. évi költségvetés tárgyalásakor még számíthattak - elvonása meg fog történni.   

Az adóbevételek időarányosan teljesültek, az iparűzési adóbevétel esetén még nem látható a feltöltés mértéke. A 2006. évre vonatkozóan az önkormányzatok a korábban tervezetthez képest 10 milliárd forint mértékig pótlólagos kiegészítést kapnak. Ez 10-15 millió Ft-os többletbevételt jelenthet Körmend számára. A tavalyi évhez képest 40 millió Ft-tal kevesebb összegből gazdálkodhat az önkormányzat a normatívák és átadott pénzeszközöket illetően. A működéshez szükséges források biztosítása nehéz feladatot ró az önkormányzatra. Az elkészült anyag sok kérdést vet fel, amiket kezelni szükséges.

A koncepció elkészítésekor a Gazdasági és Pénzügyi Iroda a rendelkezésre álló adatok alapján javaslattal élt a hiány mértékére. Eszerint 177 millió Ft-os hiány prognosztizálható. A koncepció elkészültét követően a Pénzügyi Bizottság javaslatot tett ezen hiány mértékének csökkentésére. A képviselő-testület ennél alacsonyabb mértékű hiányt tarthat elfogadhatónak. A költségvetés a Pénzügyi Bizottság által javasoltak szerint készülhet el.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag arról kér tájékoztatást, hogy jelen pillanatban a gázközmű vagyonból és OTP Optima befektetési jegyből mekkora összeg áll rendelkezésre.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy három pakett államkötvény összesen 180 millió Ft értékben áll rendelkezésre, míg OTP Optima értékpapírral jelenleg nem rendelkezik az önkormányzat.  

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag felveti, hogy a 2006. évi működési bevételek közt ingatlan bérbeadásból 88 millió Ft került betervezésre. A 2005. évben több helyiség értékesítésére került sor, kérdezi, hogy ennek ismeretében is tartható lesz-e a tervezett bevétel. Kérdezi továbbá, mi az oka annak, hogy a koncepcióban nem szerepel céltartalék.  

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja hogy a helyiségek bérbeadásából származó bevételkiesés a bérleti díjak emelésével kompenzálható. Látható, hogy a körmendi helyiség bérleti díjak és a lakbérek elmaradnak a környező városok díjaihoz képest.  Meglátása szerint a 88 millió Ft-nak van realitása, ami egy komplexebb adat, tartalmazza többek közt a vízdíj továbbszámlázást is.

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a koncepció tárgyalásának időszakában még nem állnak rendelkezésre olyan adatok, amik a pontos költségvetési számokat tartalmaznák. A konkrét normatíva és pénzügyi bevételek ismeretében lehet meghatározni a pontos összegeket. A rendelet tárgyalásakor annak melléklete már tartalmazni fogja a céltartalékot.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag elmondja, hogy a bérleti díj az egyik legnagyobb bevételi forrása az önkormányzatnak, ennek a bevételnek a tervezésénél korrigálni kell az összegeket. A pénzügyi iroda vezetője által elmondottakat úgy értelmezheti, hogy azért kell bérleti díjat emelni, mivel több helyiség értékesítésére került sor.  

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy nincs összefüggésben egy esetleges bérleti díj emelés az ingatlan értékesítésekkel.

 

Karakai József képviselő-testületi tag a közoktatási területre vonatkozóan a 2006. évi koncepcióhoz a következőket fűzi:

Az önkormányzatok helyzetét megnehezíti, hogy az Országgyűlés a közoktatás finanszírozásának garanciáját eltörlő törvényt készül elfogadni.  Amennyiben nem lesz változás a költségvetés sarokszámaiban, jelentős összeggel csökken az iskolák és óvodák támogatása. Néhány példával élve: 2005-ben a pedagógus szakvizsgára és továbbképzésre 15.000 Ft/fő összeg jutott, addig a 2006. évi tervezet 9.400 Ft/fővel számol. Az iskolai oktatás normatív hozzájárulása az 1-4. évfolyamon mind a tavalyi, mind az idei évben 204.000 Ft/fő. A 2005. évben létszámhoz kapcsolódóan további 10.000 Ft kiegészítő támogatásra volt lehetőség, ami a jelenlegi költségvetés tervezetében nem szerepel. Ugyanez a helyzet a 5-8. évfolyamon, ahol 112.000 Ft/fő a normatív támogatás mértéke, a 10.000 Ft/fő kiegészítő támogatás ebben az esetben sem jelenik meg. A napközis foglalkoztatás esetében maradt a 23.000 Ft/fő normatív támogatás, viszont a bejáró gyermekek és tanulók ellátása a 25.000 Ft/főről 15.000 Ft/főre csökken. A minőségfejlesztési feladatokat támogató 2.500 Ft/pedagógus összegű normatíva a tervezet szerint megszűnik a következő évtől.

Elmondható, hogy a körmendi intézmények működőképességük határán állnak. A további megszorítások nem elfogadhatók, mert azok már a feladatellátást veszélyeztethetik. Karakai József igazgató úgy véli, nem szerencsés, hogy az oktatási feladatokról gazdasági szemlélet alapján születnek meg a döntések, és az intézményeket a jelenleg is érvényben lévő és a megszületendő rendeletek fosztják meg a fennmaradás elemi feltételeitől. Kéri továbbá, hogy a költségvetés véglegesítésekor az érintett intézmények, szereplők bevonásával hozzák meg a döntéseket.        

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét

tolmácsolva a 2006. évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva a következőket fűzi:

-         A működési hiány mértékét 120 millió Ft-ban javasolja meghatározni.

-         A feladatellátást tekintve 5 első osztály indítását javasolja az általános iskolákban.

-         A művészetoktatás területén úgy szervezhető az oktatás, hogy a teljes létszám után kapjon az önkormányzat normatív állami hozzájárulást, vagyis az előképzősök számát a beadott feladatellátási adatokból kiindulva meg kell vizsgálni.

-         Sport és kulturális szervezetek támogatására 23.500 eFt kerüljön tervezésre. Az összeg nem tartalmazza az újság és a Városi Televízió támogatási összegét, mely 2.500-2.500 eFt.

-         A bevételek növelése érdekében meg kell emelni a lakbérek és helyiségbérek bérleti díját, összevetve a környező hasonló nagyságú önkormányzatok bérleti díjaival.

 

A koncepció kidolgozásakor a Bizottság által javasolt 120 millió Ft működési hiány helyett 177 millió Ft hiány szerepelt. A Bizottság a hiány csökkentése érdekében módosító javaslatokat fogalmazott meg, ezeket a javaslatokat a képviselők elé tárták. Kéri, hogy a képviselő-testület most csak a hiány összegéről szavazzon azzal, hogy az elfogadott hiányhoz mérten kell a költségvetési rendelet tervezetét elkészíteni.  

A Bizottság véleményét tolmácsolva a koncepcióban foglaltakat támogatja.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a 2006. évi költségvetéssel kapcsolatos javaslataikat eljuttatták a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsághoz. A tárgyalás során a Bizottságot érintő költségvetési részekkel foglalkoztak.  Megállapították, hogy a kulturális és sport feladatokra tervezett keretszám elfogadható; ennek figyelembevételével látják el a feladatokat az elmúlt évekhez hasonló formában.

Kéri egyúttal, hogy a képviselő-testület a korábbi döntésének megfelelően a Batthyány konferenciához kapcsolódó kötet kiadására biztosítson fedezetet. Szeretnék, ha ez a munka két részletben valósulna meg; terveik szerint az önkormányzat vásárolná meg a szerzői jogot, míg a kiadási költségeket pályázati alapból kívánják finanszírozni.   

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva úgy látja, hogy a költségvetési számok alapján a városban történő fejlesztések a jövő évben is biztosíthatók lesznek. A Bizottság a fejlesztési kiadásokat az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra:  

-         a 2006. évre tervezett beruházások esetén a csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciójára 8.000 eFt-ot javasol, a fennmaradó 2.000 eFt-ot a Kastélypark vízellátás tervezésére, kivitelezésére javasolja fordítani,

-         a Bartók Béla ltp. 5. számú lakótömb panelprogram keretében történő felújítására 36.000 eFt javasol szerepeltetni,

-         térinformatika rendszer telepítésére 9.000 eFt-ot javasol tervezni,

-         a szovjet hadisírok áthelyezése kapcsán az exhumálás költségére 5.000 eFt-ot javasol,

-         a műemléki és helyi védelem alatt álló épületek felújítása során az egyházi ingatlanok felújítására a tervezett 20.000 eFt-os keretből 4.000 eFt-ot javasol átcsoportosítani.  

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a 2006. évi költségvetési koncepcióhoz a következőket fűzi:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által javasoltak szerint az általános iskolákban az 5 első osztály indításának lehetőségét az Oktatási Bizottságnak szakmai szempontok alapján meg kell vizsgálnia.  A művészetoktatás területén a normatívák igénylését pontosítani szükséges. A teljes létszám után kell normatívát igényelni; tudomása szerint az előképzősök esetében is rendelkezésre áll juttatott normatíva. Aki után nem igényelnek normatívát, ne részesüljön képzésben. Reményét fejezi ki, hogy a normatív állami hozzájárulások tervezett összegének 3.025 eFt-tal történő növelésére valóban lesz lehetőség. 

Elmondja továbbá, hogy az intézmények esetében a működési kiadásoknál a költségfedezeti részek kimunkálása nagy alapossággal megtörtént. Pontosítani szükséges azonban a közüzemi díjakra tervezhető maximált összeg mértékét, hogy a háromnegyed éves beszámoló készítésekor azok korrigálására ne legyen szükség. A dologi és mindennemű kiadásokra tervezett 100.000 eFt mértékét - amennyiben szükséges - az egyeztetések során szintén pontosítani kell. Úgy véli, hogy a többcélú kistérségi társulás működtetése pénzügyileg is támogatást jelenthet a költségvetés számára. Kérdezi Némethné Simon Máriát, hogy hogyan kell érteni a Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, hogy a művészetoktatás terén a teljes létszám után kapjon normatív állami hozzájárulást a fenntartó?  

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy az elkészített koncepció már a megemelt normatív állami hozzájárulással számolt. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igyekezett a rendelkezésre álló lehetőségek figyelembevételével javaslatokkal élni a koncepció készítéséhez. A jövőben törekedni kell arra - természetesen a környező települések egyetértésével -, hogy miként lehet Körmend közoktatási intézményeivel együttműködést kialakítani a környéken található iskolákkal annak érdekében, hogy valamennyi település jól járjon.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy a koncepció készítését megelőzte a feladatok felmérése, ami szerint megállapítható, hogy mindkét művészetoktatási ágon az előképzésben résztvevők száma miatt jelentős összeggel kell számolni. A vonatkozó jogszabály kimondja, hogy az előképzősek után csak az első osztályosok 120 %-áig kapható normatíva, ez a százalék jelenleg mindkét intézménynél 200-250 %-ot jelent. Az egyeztetések során az intézményeknél a feladatszervezést át kell gondolni és a Közoktatásról szóló törvény értelmében meg kell vizsgálni, hogy milyen lépéseket lehet tenni. A normatív felmérés szerint azután a művészetoktatásban résztvevő gyermek után jár teljes normatíva, akit heti 6 órában oktatnak. Eddig ez az óraszám 4 órában volt meghatározva.  A normatív felmérés kitért a 4 órában történő oktatásra is, ebben az esetben a normatíva fele vehető igénybe. Mindezek ismeretében a feladatellátás átszervezést igényel.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke lesújtó véleményének ad hangot, mivel a várost nagymértékben sújtják az elvonások, aminek magasabb szinten hangot kell adni. 

 

Szabadi István képviselő-testületi tag a 2005. háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámoló kapcsán felveti, hogy annak 1. számú mellékletében a felhalmozások közt szereplő vagyonértékesítések, hitel, illetve részvény, államkötvény értékesítése 1.045.679 eFt-ot tesz ki. A beruházások közt 2005. december 31-i teljesítéssel 892.322 eFt szerepel. Fontosnak tartja, hogy a város vagyona ne csökkenjen évről-évre, mivel az negatívan befolyásolhatja az itt élők nívóját. Kéri, hogy a vagyonértékesítésből származó bevételek kizárólag olyan beruházásokra fordítódjanak, amelyek maradandóak, évtizedekre szólnak. Ezeket az összegeket ne fordítsák fejlesztésre, felújításokra, hanem olyan beruházásokra, amik hosszútávon meghatározzák Körmend fejlődését. Kérdezi egyúttal, hogy a beruházásoknál a 2005. szeptember 30. - december 31. között szereplő 300 millió Ft teljesítés milyen módon valósul meg.

Bebes István polgármester elmondja, hogy a beruházások a város vagyonát gyarapítják. Ezáltal az elmúlt három évben 2 milliárd Ft értékben gyarapodott a város vagyona. Azon igyekeznek, hogy olyan vagyonelemek képződjenek, amik a város lehetőségeit gyarapítják, mint az ipari fejlesztések megvalósulását elősegítő iparterületet feltáró út megépítése. A vagyonértékesítések egyúttal vásárlást is generáltak, ezek megjelentek azokban a pénzösszegekben, amelyek lehetőséget biztosítottak a fejlesztésekhez.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag véleménye szerint meg kell találni a módot arra, hogy a költségvetés nehézségeit áthidalják. Fontos a koncepcióról való vita, ami lehetőséget ad arra, hogy a költségvetés készítésének időszakára "felvértezettebbek" legyenek és a jövő évi tennivalók és lehetőségek közt megtalálják a megoldásokat. Az oktatás, az egészségügyi szolgáltatások és a szociális szolgáltatások azok a területek, amik jelentős részét teszik ki a költségvetésnek és ezek azok a területek, ahol az állami költségvetés is "spórolni" akar, így az önkormányzat is ezeken a területeken kényszerül takarékoskodni. A tavalyi évben is hasonló nehézségekkel találkoztak szembe, de úgy véli, a koncepció alkalmas arra, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, és a részletekről majd a költségvetés vitájában kell szólni.

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy az intézményvezetők részéről is komoly előkészítés szükséges. Javasolja, hogy a tárgyalások során a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által meghatározottak alapján induljanak el.       

 

Több hozzászólás nem hangzik el, ezért Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata 2005. harmadik negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

280/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2005. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a mellékletnek megfelelően elfogadja.

 

Felelős: Bebes István polgármester

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata 2006. évi költségvetési koncepciójának elfogadását. A költségvetési hiány mértékét 120.000 eFt-ban javasolja meghatározni. Javasolja továbbá a költségvetési tárgyalások során a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által tett javaslatokat, valamint a most megállapított működési hiány mértékét figyelembe venni.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

281/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetési koncepciót - a melléklet szerint - jóváhagyja. A költségvetési hiány mértékét 120.000 eFt-ban határozza meg. A további költségvetési tárgyalások során a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által tett - a mellékletben foglalt - javaslatokat, valamint a most megállapított működési hiány mértékét  figyelembe kell venni.

 

Határidő: 2006. évi költségvetés készítése

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a költségvetés készítéséért

 

 

4.     A lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 38/2003. (XII.31.) számú rendelet módosítása     

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a rendelet módosítását.

 

Bebes István polgármester javasolja a lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló helyi rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint. 

                                                               

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

44/2005. (XII.01.) számú rendelet

 

A lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 38/2003. (XII.31.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

5.     Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 13/1995. (V.23.) számú rendelet módosítása        

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a rendelet módosítását.

 

Bebes István polgármester javasolja az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló helyi rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint.  

                                                               

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

45/2005. (XII.01.) számú rendelet

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 13/1995. (V.23.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

6.     A szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001. (VII.01.) számú rendelet módosítása     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a szolgáltatást végző cég elküldte jövő évre vonatkozó áremelési javaslatát a szilárdhulladék összegyűjtésére és elszállítására vonatkozóan. Jelezni kívánja egyúttal, hogy a költségvetés érdekében az önkormányzat fontosnak tartja azt a gyakorlatot, hogy tovább csökkenjen az önkormányzat által biztosított hozzájárulás mértéke. Ez azt jelenti, hogy 8,2 %-os díjnövekedés következik be Körmenden. A kommunális adó eltörlésére azért került sor, hogy a lakosság terhei csökkenjenek. Ezt az ütemet folytatva 10 év alatt vonulhat ki az önkormányzat a támogatásból. Hozzáteszi, hogy vannak olyan önkormányzatok, amelyek nem biztosítanak támogatást a szilárdhulladék elszállításához.  

 

Dr. Stankovits György jegyző jelzi, hogy a rendelet-tervezet mellékletében a kötelező minimális szolgáltatásoknál nem az egy háztartásra jutó nettó díjat, hanem az egy ürítésre vonatkozó nettó díjat kell érteni, kéri ennek javítását.   

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag elmondja, hogy ahol hasonló tevékenységet folytatnak, az önkormányzat bizonyos mértékben hozzájárul a költségekhez.  Hiányolja, hogy az előterjesztésben megjelenített díjak nincsenek számításokkal alátámasztva. A tervezett díjemelés azokat sújtaná leginkább, ahol több a háztartásban élők száma. A 6 fős háztartásnál az emelés mértéke eléri a 108,3 %-ot, az 5 fős háztartás esetében 108,2 %.

Jelentős mértékűnek tartja azt az összeget, amit az önkormányzat egy éven belül meg kíván takarítani. Javasolja, hogy a decemberi képviselő-testületi ülés idejére végezzenek pontos számításokat és annak ismeretében döntsenek az emelés mértékéről.  

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy vannak városok, ahol a hulladékszállítási díj mellett kommunális adót is fizetnek, míg Körmend esetében ez utóbbi adó nem kerül beszedésre. A tervezett díjemeléssel az önkormányzatnak a lakossági hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulása bruttó 10 millió Ft-ról 9 millió Ft-ra csökkenne, ami további 5 %-os mértékű emelést jelent. A szilárdhulladék szállításról szóló rendelet értelmében a rászorulók támogatást vehetnek igénybe.  

 

Dr. Stankovits György jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló helyi rendelet szerint támogatásra jogosult az a hulladékszállítási díjfizetésre kötelezett személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 180 %-át.

Jelzi továbbá, hogy a Zala-Depo Kft. díjemelésre vonatkozó javaslatában három díjtételt javasolt, egy inflációval megnövelt 3,7 %-os mértékű emelést, a szolgáltatások inflációval növelt díját 5, 1 % mértékben, illetve egy 6,7 %-os mértékű emelést, mely a fejlesztések anyagi fedezetét biztosítaná. A céggel kötött közszolgáltatási szerződés az infláció mértékével megegyező összegű díjemelésről rendelkezik, az előterjesztés is ennek alapján készült. A költségvetés érdekében szükséges az önkormányzat részéről biztosítandó támogatás csökkentése.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag mindenképpen szükségesnek tartja a számításokkal alátámasztott javaslat képviselő-testület elé tárását. Véleménye szerint mérsékeltebb ütemben kellene az önkormányzati támogatás mértékét csökkenteni. Felvetődhet ugyanakkor, hogy a Zala-Depo Kft. szállítási díja magasabb a vártnál és azt ily módon kell kompenzálni. 

 

Bebes István polgármester visszautasítja ezt a véleményt. Hozzáteszi, hogy a szociális támogatások a rászorulók részére rendelkezésre állnak. 

 

Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy a lakosságra 8,2 % mértékű emelés hárulna, míg az önkormányzat az idei évi 10.180 eFt helyett a jövő évben 9.000 eFt hozzájárulást biztosítana. Ígéretet tesz arra vonatkozólag, hogy a holnapi nap folyamán eljuttatja a képviselőknek a hulladékszállításból származó bevételeket tartalmazó összesítést.    

 

Bebes István polgármester javasolja a szilárdhulladék összegyűjtéséről és szállításáról szóló helyi rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően.  

                                                               

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

46/2005. (XII.01.) számú rendelet

 

A szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001. (VII.01.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

7.     Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosítása         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet módosítását, mely a következő évek fejlesztéseit szolgálja.

 

Bebes István polgármester javasolja a címben szereplő rendelet módosítását.  

                                                               

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

 

47/2005. (XII.01.) számú rendelet

 

Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

8.     Beszámoló a Településrendezési és Építészeti-Műszaki Tervtanács 2005. évi munkájáról         

Előadó: Rápli Pál, a Tervtanács elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester köszönti Rápli Pált, a Tervtanács elnökét és kérdezi, kívánja-e írásbeli beszámolóját szóban kiegészíteni.

 

Rápli Pál városi főépítész írásbeli beszámolójához kiegészítésül elmondja, hogy a Tervtanács egy olyan szakmai szervezet, amely közszolgáltatást végez, fontos véleményeket fogalmaz meg, ám állásfoglalásaik a hatóság részére nem kötelező érvényűek. Jelentősége abban mutatkozik, hogy a városban épülő ingatlanvagyon minőségét befolyásolni szükséges, hiszen a városképet ezek a jelentős összegű beruházások akár 50-100 évre is meghatározhatják.

A Tervtanács májusban tartotta első ülését. A képviselő-testület a Tervtanács létrehozásáról, működéséről szóló rendeletét azzal a céllal alkotta, hogy szakmai minőséget követeljen meg a résztvevő zsűriktől. Megállapítható, hogy a város által megbízólevéllel felkért építészek és mérnökök nagy lelkesedéssel és szakmai hozzáértéssel segítették a munkát. Mivel valamennyi jogosult körmendi építész részt vesz a Tervtanács munkájában - váltó rendszerrel - egységes álláspont kezd kialakulni. Munkájuk által az ügyintézési idő nem hosszabbodott. A költségtakarékosságot szem előtt tartva kevés számú ügy esetén a Tervtanács nem ülésezett, így a működésükhöz biztosított 1.000 eFt-ból 595 eFt-ot használtak fel ezidáig. A jövőt illetően jelzi, hogy a Tervtanács olyan állásfoglalást is hozott, ami a következő évek rendezési tervi munkáját segíti.

Végezetül Rápli Pál hozzáteszi, hogy általános szakértői testületként szívesen állnak a lakosság és a képviselő-testület rendelkezésére szakmai kérdésekben.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elismeréssel nyilatkozik a Tervtanács munkájáról. Javasolja egyben, hogy a Tervtanács működésére a jövő évi költségvetésben az 1.800 eFt-tal szemben 1.000 eFt kerüljön betervezésre.  

 

További hozzászólás nincs, ezért Bebes István polgármester kéri a Településrendezési és Építészeti-Műszaki Tervtanács 2005. évi működéséről készült beszámoló elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

282/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Településrendezési és Építészeti-Műszaki Tervtanács 2005. évi munkájáról szóló beszámolót - a melléklet szerint - elfogadja.

 

 

Folyó ügyek:

9.     Pénzügyi előirányzat módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.  

 

Bebes István polgármester javasolja a Hunyadi Úti Általános Iskola előirányzat módosítási kérelmének elfogadását.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

283/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Hunyadi Úti Általános Iskola számítógépet vásároljon, amelynek fedezeteként a dologi kiadások előirányzatát 180 eFt-tal csökkenti, a felhalmozási kiadások előirányzatát 180 eFt-tal növeli.

 

Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

 

 

 

10. Fedezet biztosítása a tornacsarnok burkolatvédő burkolatának és függöny beszerzésére   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy a burkolatvédő fólia, illetve a függöny miért nem került betervezésre már a felújítás során.

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, a komplex szolgáltatás biztosítása érdekében szükséges, hogy megfelelő burkolatot kapjon a parkett. A függöny esetében úgy vélték, hogy arra nem lesz szükség.

 

Dr. Stepics Anita titkárságvezető arról ad felvilágosítást, hogy a nettó 2 millió Ft alatti árubeszerzés nem képezi közbeszerzés tárgyát. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a Graboplast Rt. által forgalmazott Graboflex típusú padlókárpit vásárlását támogatja, a függöny beszerzésére a 400 eFt biztosítását szintén javasolja.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva ugyancsak a Graboflex padlókárpit beszerzéséhez és a függöny vásárlásához szükséges fedezet biztosítását támogatja.  

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy a fedezet biztosítása számviteli szempontból része lehet a sportcsarnok felújításnak.   

 

Bebes István polgármester javasolja a Somogyi Béla Általános Iskola sportcsarnokába Graboflex márkájú burkolatvédő fólia beszerzésére 918.750 Ft, sötétítő függöny beszerzésére 400 eFt biztosítását.      

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

284/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Somogyi Béla Általános Iskola sportcsarnokába Graboflex márkájú burkolatvédő fólia beszerzésére 918.750 Ft-ot, sötétítő függöny beszerzésére 400 eFt-ot biztosít, ezáltal a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a sportcsarnok felhalmozási kiadás előirányzatát 1.320 eFt-tal megnöveli a felhalmozási hitel terhére.   

Határidő: 2005. december 30. a padlókárpit és a függöny beszerzésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a fedezet biztosításáért

 

 

11.  Feladatellátásról szóló megállapodások jóváhagyása a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi társulással és a többcélú kistérséghez tartozó települések önkormányzataival   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a körmendi kistérség már tárgyalta a feladatellátásról szóló megállapodásokat, az önkormányzatok többségénél a megállapodások jóváhagyása megtörtént. Körmend esetében a szociális intézmény segítőkészen állt hozzá a feladathoz.   

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, valamint Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a feladatellátásról szóló megállapodások jóváhagyását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

285/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulással és a kistérséghez tartozó települések önkormányzataival

-         szociális (támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása) és

-         közoktatási (korai fejlesztés és gondozás, gyógypedagógiai tanácsadás, logopédiai ellátás) feladatok ellátására

- a mellékletben foglaltak szerint - feladatellátási szerződést köt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

12.   Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a többcélú kistérségi társulási megállapodás módosítását.

 

Bebes István polgármester javasolja a társulási megállapodás módosítását.      

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

286/2005. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás III. fejezet 3. b.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

A támogató szolgálatot, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a nappali ellátást a körmendi kistérségbe tartozó települési önkormányzatok a székhelytelepülés, Körmend város Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés alapján az Önkormányzat által fenntartott Szociális Szolgáltató és Információs Központ látja el.

2.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás III. fejezet 3. d.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

Könyvtári szolgáltatást a Társulás a Faludi Ferenc Könyvtár intézmény, mint szolgáltató közreműködésével biztosítja az alábbi települési önkormányzatoknak:

-         Csákánydoroszló Község Önkormányzata

-         Daraboshegy Község Önkormányzata

-         Döbörhegy Község Önkormányzata

-         Döröske Község Önkormányzata

-         Egyházashollós Község Önkormányzata

-         Egyházasrádóc Község Önkormányzata

-         Halastó Község Önkormányzata

-         Halogy Község Önkormányzata

-         Harasztifalu Község Önkormányzata

-         Hegyháthodász Község Önkormányzata

-         Hegyhátsál Község Önkormányzata

-         Katafa Község Önkormányzata

-         Kemestaródfa Község Önkormányzata

-         Magyarnádalja Község Önkormányzata

-         Magyarszecsőd Község Önkormányzata

-         Molnaszecsőd Község Önkormányzata

-         Nagykölked Község Önkormányzata

-         Nagymizdó Község Önkormányzata

-         Nemesrempehollós Község Önkormányzata

-         Pinkamindszent Község Önkormányzata

-         Rádóckölked Község Önkormányzata

-         Szarvaskend Község Önkormányzata

-         Vasalja Község Önkormányzata

 

3.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás III. fejezet 3 e.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

"A Társulás a belső ellenőrzési feladatait saját feladatellátásban vállalja Munkaszervezete keretében az alábbi önkormányzatok fele:

-         Csákánydoroszló Község Önkormányzata

-         Daraboshegy Község Önkormányzata

-         Döbörhegy Község Önkormányzata

-         Döröske Község Önkormányzata

-         Egyházashollós Község Önkormányzata

-         Halastó Község Önkormányzata

-         Halogy Község Önkormányzata

-         Hegyháthodász Község Önkormányzata

-         Hegyhátsál Község Önkormányzata

-         Katafa Község Önkormányzata

-         Kemestaródfa Község Önkormányzata

-         Körmend város Önkormányzata

-         Nádasd Községi Önkormányzat 

-         Magyarnádalja Község Önkormányzata

-         Magyarszecsőd Község Önkormányzata

-         Molnaszecsőd Község Önkormányzata

-         Nagymizdó Község Önkormányzata

-         Pinkamindszent Község Önkormányzata

-         Vasalja Község Önkormányzata

-         Szarvaskend Község Önkormányzata

 

Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: azonnal, a 3. pont Körmend esetében 2006. január 1.

 

 

 

 

13.   Pinkamindszent, Vasalja, Magyarnádalja települések közoktatási tartozásának rendezése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző kiegészítésül elmondja, hogy a tárgyalások során sikerült eljutni addig, hogy a megállapodás tervezetet az érintett települések képviselő-testületei elé tárhatják. A megállapodásban szereplő összegek esetében kamatmentes fizetési lehetőségről lenne szó.

Hozzáteszi továbbá, hogy Pinkamindszent, Magyarnádalja települések részéről nagyobb a hajlandóság az adóság rendezésére. Mutatja ezt az is, hogy a közelmúltban e két település 1-1 millió Ft-ot utalt át Körmend város Önkormányzata részére. Vasalja részéről nehézségek mutatkoznak, ezért szerepel a Megállapodásban a kereset indítása az esetben, ha nem történik meg a rendezés.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül nyomást gyakorolhatnának Vasaljára.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag kérdezi, hogy az idei, 2005-ös évben fizettek-e az érintett községek önkormányzatai hozzájárulást.  

 

Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy a 2005. évi értesítőt néhány héttel ezelőtt kapták meg a települések, ezt követően utalta az említett két önkormányzat az 1-1 millió Ft-ot, mely fedezeti az idei évi költségeket és bizonyos részt törleszt a korábbi évek felhalmozott adósságából. Vasalja esetében ez nem áll fenn, ezért a 2005. évi elmaradt összeg mértékére is utalni szükséges a Megállapodásban. Elmondja továbbá, hogy valamennyi önkormányzattal úgy kötnének megállapodást, hogy az tartalmazza a 2005. évi hátralékokat is.   

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a fizetési hátralék rendezéséről szóló megállapodás elfogadását.  

 

Bebes István polgármester javasolja Pinkamindszent, Magyarnádalja és Vasalja községekkel a közoktatási feladatok ellátáshoz szükséges hozzájárulás mértékéről és az előző években elmaradt fizetések rendezéséről szóló Megállapodás elfogadását. Javasolja továbbá az önkormányzatokkal kötendő szerződésben a 2005. évben esedékes közoktatási feladatok ellátásához szükséges hozzájárulás összegét is szerepeltetni azzal, hogy ezt az összeget, valamint a 2004. december 31-i zárás szerint felhalmozott összeget is kötelesek megtéríteni Körmend város Önkormányzata részére. 

   

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

287/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatási feladatok ellátásához szükséges hozzájárulás mértékéről és az előző években elmaradt fizetések rendezéséről szóló - a melléklet szerinti - Megállapodás-tervezetben foglaltakat a következőkkel egészíti ki:

-         Az önkormányzatokkal kötendő szerződésben a 2005. évben esedékes közoktatási feladatok ellátásához szükséges hozzájárulás összegét is szerepeltetni kell azzal, hogy ezt az összeget is, valamint a 2004. december 31-i zárás szerint felhalmozott összeget is kötelesek megtéríteni Körmend város Önkormányzata részére. 

 A Pinkamindszent, Magyarnádalja és Vasalja Községi Önkormányzatokkal megkötendő Megállapodások aláírására felhatalmazza Bebes István polgármestert. Abban az esetben, ha valamelyik önkormányzat az aláírástól elzárkózik, az ellen Körmend város Önkormányzata keresetet nyújt be.

 

Határidő: az aláírásra 2005. december 15.

Felelős: Bebes István polgármester 

 

 

14.   A Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Kft. - Telki magánkórház teljesítményvolumen átadás-átvételéről szóló megállapodás jóváhagyása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a megállapodás jóváhagyását.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

288/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Telki Kórházat kizárólagosan működtető Nemzetközi Magánkórház Kft. Telki, Kórház fasor 1. - mint átadó, az aktív fekvőbeteg ellátásnak a Hospinvest Egészségügyi Befektetési Rt. Budapest  fenntartói jogokat gyakorló, Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft. Körmend - egészségügyi szolgáltató, mint átvevő a finanszírozási szerződés szerinti teljesítményvolumen átadás-átvételéről szóló Megállapodást - a mellékletben foglaltak szerint - jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.

 

Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: azonnal

 

 

15.   A szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs célú foglalkoztatási formák 2005. évi fejlesztése, modellezése elnevezésű pályázatban foglalt szakmai program támogatása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője a pályázat kapcsán elmondja, hogy a megvalósítandó építési beruházásokhoz szükséges, hogy részben a pályázó intézmény, részben az önkormányzat forrásokat rendeljen hozzá. Az intézmény részéről ez 400 eFt-ot jelentene az idei évben. Az önkormányzatnak 1.000 eFt-tal kellene kiegészítenie a 3.500 eFt-os támogatást, amit az intézmény a feladat megvalósításához elnyert, így a jövő év áprilisáig megvalósulhatna az akadálymentesítés és az akadálymentes vizesblokk kialakítása.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag kérdezi, hogy a személyi feltételek folyamatosságát, annak pénzügyi hátterét ki fogja biztosítani.  

 

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda és Gyámhivatal vezetője elmondja, hogy a program megvalósításhoz 6.995 eFt támogatást nyert a szociális intézmény, melyből 3.500 eFt az építészeti munka és 3.500 eFt a szakmai mintaprogram megvalósítása. A munkát a szociális intézmény fogyatékosok nappali intézményének munkatársai látják el. A pénzügyi fedezetet a mintaprogramra biztosított összegből valósítja meg az intézmény. Az irodavezető asszony tájékoztatásul elmondja, hogy az országban mindössze 3-4 önkormányzat van, aki sikeresen pályázott, ezért nevezhető mintaprogramnak a modell. Remélhetőleg a program a továbbiakban is folytatódhat normatív támogatás formájában.  

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a pályázat támogatását.

 

 

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását, kiegészítve azzal, hogy a program megvalósításához a jövő évi költségvetésben 1.000 eFt kerüljön biztosításra Körmend város Önkormányzata részéről, míg a Szociális Szolgáltató és Információs Központ az idei évi költségvetéséből 400 eFt-ot biztosít a program megvalósításához.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

289/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató és Információs Központ (Körmend, Thököly u. 46.) által "A szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs célú foglalkoztatási formák 2005. évi modellezésének támogatásáról" szóló nyertes pályázatban foglalt szakmai program megvalósításával egyetért, azt támogatja. A program megvalósításához 1.000 eFt-ot biztosít a 2006. évi költségvetésben. A Szociális Szolgáltató és Információs Központ 400 eFt-ot biztosít 2005. évi költségvetésében a program megvalósításához.

 

Határidő: azonnal, illetve jövő évi költségvetés tervezésének ideje 

Felelős: Bebes István polgármester, Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

16.    Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztése:

a.     A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

   (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az alapító okirat módosítását, melybe az ellátási területet kellett belefoglalni, ami összefügg a kistérségi feladatellátással.

 

Bebes javasolja a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda Alapító Okiratának módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

290/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda Alapító okiratát - a mellékletnek megfelelően - módosítja, a pedagógiai szakszolgálati feladatok esetében a "működési terület"-re vonatkozó részt kiegészíti a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és annak valamennyi településének megnevezésével.

 

Határidő: Alapító okirat módosítására azonnal

Felelős: Polgármester, jegyző 

 

 

17.    A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése:

a.     Javaslat támogatási összeg felhasználására, tájékoztató Körmend bemutatásáról a Merlin színházban 2006. évben

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

   (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke kiegészítésként elmondja, hogy a városnak lehetősége nyílik egy napos bemutatkozásra a Merlin Színházban, ahol megismertethetik Körmend kultúráját. A bemutatkozáshoz szükséges összeg a civil szervezetek, a kulturális központ és a bizottságnál rendelkezésre áll.

 

Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a civil kulturális egyesületek bemutatkozására nyílna lehetőség a Merlin Színházban. A színház igazgatója felajánlotta a technikai háttér biztosítását. Az egyesületek bemutatkozása mellett a várost népszerűsítő előadásokra is sor kerülhet (kosárlabda csapat, Kastély). A három kiemelt egyesület a jövő évi támogatásukból háromszor 100 eFt-ot ajánlana fel, míg a Bizottság ugyanekkora összeget biztosítana, továbbá a polgármesteri keretből is számíthatnának támogatásra. További támogatásokat megnyerve két nagyobb körmendi céggel vette fel a kapcsolatot.

A reklám tevékenységgel külső céget bíznának meg, a 200 eFt biztosítása e célra szükséges.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatja.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag bár támogatja a bemutatkozást, de aggálya, hogy a civil szervezet a fel nem használt 200 eFt-ot az eredeti feladat helyett más célra használja fel. Javasolja egyúttal Körmenden is meghirdetni a programot és a szereplőket szállító autóbuszok mellett a körmendi érdeklődők részére is autóbusz indítását.

 

Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy az ötlet előbb megszületett, mint az összeg rendelkezésre állt volna. Támogatja további autóbuszok indítását az érdeklődők számára.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy időközben a kínálati paletta színesedett az Olcsai Általános Iskola kötélugró csapatával. Az a tény, hogy Körmend társulatai, iskolái a jó nevű színházban szerepelhetnek, fontos, a későbbi években ezt kamatoztathatják.  

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat 1. pontjában foglaltak elfogadását, kiegészítve a nevezett összeg reklám tevékenységre történő felhasználásával.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

291/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kastély Színjátszó Társaság által fel nem használt támogatási összeget, 200 eFt-ot célzott támogatásként átadja a Körmendi Kulturális Központnak, mely összeget az intézmény a város kulturális kínálatának bemutatására, az ehhez kapcsolódó reklám tevékenységre fordít 2006. január 14-én, Budapesten, a Merlin Színházban.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője  

 

 

18.   Szabályozási terv módosítása, településpolitikai döntés   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosításának kezdeményezését.

 

Bebes István polgármester kéri a Bizottság támogató javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

292/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend nyugati iparterületre vonatkozó szabályozási terv alábbiak szerinti módosítását kezdeményezi:

-         a teljes területre vonatkozóan Gip-5 szabályozási előírás elrendelése,

-         a terület északi részére tervezett út nyomvonalának áthelyezése,

-         a vasúti töltés és az Alsóberki árok mellé tervezett záporozó kiváltása.

 

Határidő: 2006. január 31. a szabályozási terv elfogadására

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

19.    Hosszútávú településfejlesztési koncepció készíttetése  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, szükség van a koncepció készítésére ahhoz, hogy hosszú távon tervezhessen. Mint ismeretes, a Kastélyegyüttesre vonatkozóan már történtek tervezések.   

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a hosszútávú koncepció készítését.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

293/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az uniós támogatások minél szélesebb körű igénybevétele érdekében, valamint annak érdekében, hogy a városfejlesztés és településrendezés egységes, összehangolt szempontok szerint történjen, úgy dönt, hogy hosszú távú, önkormányzati ciklusokon átívelő településfejlesztési koncepciót készíttet.

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Körmend város hosszú távú településfejlesztési koncepciójának elkészítésére 4.000 eFt fedezetet biztosít a 2006. évi költségvetésében.

 

Felelős: pénzügyi fedezet biztosításáért Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Határidő: 2006. évi költségvetés készítésének ideje

 

 

20.    Intézkedési terv jóváhagyása a csapadékvíz-elvezető rendszer további kiépítéséhez   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Bizottság az Irodával közösen elvégezte a rendszerek felülvizsgálatát, valamint az intézkedési terv kidolgozását.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag felveti, hogy a vasúton túli városrészre nem terjed ki a tervezés. 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a vízügyi igazgatósággal történt egyeztetetések alapján első lépésben felülvizsgálat elvégzése szükséges terv szinten. A Bizottság véleménye, hogy a nyílt árkos rendszer jó karba helyezése, fenntartása elsősorban közcélú foglalkoztatással valósuljon meg. A Városgondnokság részére biztosítanának fedezetet a közcélú foglalkoztatáshoz, melynek összege szerepel az előterjesztésben, így lehetne az északi városrészen lévő nyíltárkos rendszerek karbantartását elvégezni. Konkrét területre vonatkozóan nem határoztak meg összegeket.

 

Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Irodát, hogy a soron következő ülésre dolgozza ki, mely nyíltárkos rendszerek karbantartásáról van szó, és amennyiben a munka 2 millió Ft-ból elvégezhető, valósuljon meg. A 2006. év fejlesztési kiadások közt a karbantartáshoz összegeket kell hozzárendelni.    

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a teljes rendszer felülvizsgálatát, mivel a város csapadékvíz rendszere olyan rossz állapotban van, hogy már nem tudja ellátni feladatát. Az R 1-0-0 főgyűjtőrendszer rendbetétele a Kastélyprogram megvalósításához kapcsolódik nagyobb részben. Javasolja továbbá, hogy a Városgondnokság 4 fő közhasznú munkást alkalmazzon a jövő évi munkálatok során. Ugyanakkor kéri a lakosságot, hogy 2006. december 31-ig a saját ingatlanuk előtt betemetett árkokat eredeti állapotukba állítsák vissza. Javasolja felhívni az Őrségi Vízrendezési Társulatot a kezelésében lévő rendszerek kitisztítására.

 

Dr. Stankovits György jegyző utóbbi kapcsán jelzi, hogy a körmendi területet képviselő küldöttet megkeresték és kérték, hogy a jövő évi gazdálkodási-,  és felújítási terv készítésekor fordítsanak fokozott figyelmet a városra. Sajnálatos, hogy a Társulat viszonylag kevés összeget tud fordítani ezen feladatai elvégzésére.  

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását, egyben javasolja, hogy a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda a soron következő testületi ülésre készítse el a nyílt árkos rendszerek rekonstrukciójának ütemtervét.    

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

294/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukcióját az alábbi ütemezés szerint kívánja elvégezni:

-         vízjogi létesítési engedélyek beszerzése, koncepció kidolgozása 3.000 eFt (2006.)

-         nyíltárkos rendszerek rekonstrukciója közcélú foglalkoztatással 2.000 eFt

-         zárt rendszer üzemeltetése  3.000 eFt

-         meglévő főgyűjtők átépítése 5.000 eFt

 

Felkéri a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjét, hogy a soron következő testületi ülésre készítse el a nyílt árkos rendszerek rekonstrukciójának ütemtervét.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: folyamatos

 

 

21.    A Körmend, Rákóczi u. 53. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó koncepció megtárgyalása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kéri a képviselő-testület támogatását a címben szereplő ingatlanon létesítendő, civil szervezetek befogadására alkalmas létesítmény tervének elkészítéséhez. A hasznosítást illetően Kovács Miklóssal történő egyeztetést követően dolgozták ki a javaslatot.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. bekezdésében foglaltakat támogatja.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag véleménye szerint az előterjesztésben szereplő 28 millió Ft az átalakítási munkálatokra kevésnek bizonyul.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag, mint a Körmend Múltja, Jelene, Jövője Alapítvány kuratóriumnak elnöke örömmel fogadja, hogy megindul a fejlesztés a területen. A tervek elkészülte után meg lehet állapítani, hogy elegendő lesz-e a beruházás 28 millió Ft-os becsült értéke.  A civil szervezetek számára is fontos, hogy kulturált körülmények közt működhessenek, hisz egyre több ilyen szervezet alakul, és keresnek maguknak helyet. A jelenlegi körülmények közé nem lehet befogadni a szervezeteket. Jelzi egyúttal, hogy az ingatlanban Körmend város Önkormányzatának, valamint az Alapítványnak van tulajdona, míg a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak nincs.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a tervek elkészítéséhez 2.500 eFt biztosítását.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy becsült költségről van szó, ennek ismeretében lehet dönteni, hogy elindítják-e a folyamatot vagy sem. Nyomatékosítja, hogy jelenleg csak a tervezésről van szó. 2006-ban konkrét építési munka nem, csupán az előkészítés történne, ami alapján a pontos beruházási összeget meg lehet állapítani és a következő évi költségvetésben biztosítani lehet.  

  

Bebes István polgármester előnyösnek tartaná, ha adódna pályázati lehetőség akár a civil szervezetek részéről is. Kéri a Bizottságok támogató javaslatának elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

295/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Rákóczi u. 53. szám alatti, 1895 hrsz-ú ingatlanon lévő volt tűzoltósági épület felújításával és tetőtér-beépítésével civil szervezetek fogadására alkalmas létesítményt alakít ki. A beruházás előkészítésére, tervezésére a 2006. évi költségvetésben 2.500 eFt-ot biztosít.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. június 30. a tervek elkészítésére

 

 

22.    Cser Zsolt ingatlanvásárlási kérelme   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslatban foglaltakat támogatja, mely összhangban van a képviselő-testület azon korábbi döntésével, mely a terület értékesítését javasolta.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

296/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend 190/2 hrsz-ú, "közút" megnevezésű, 5154 m2 nagyságú ingatlanból kb. 50 m2 nagyságú terület értékesítését  elviekben támogatja Cser Zsolt Körmend, Diófa u. 8. szám alatti lakos részére.

Az értékesítés pontos feltételeit a belvárosi szabályozási terv elfogadását követően határozza meg.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal

 

 

23.    A 201/2005. számú határozat módosítása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.

 

Bebes István polgármester kéri a 201/2005. számú határozat módosítását a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

297/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete 201/2005. számú határozatát az alábbiak szerint pontosítja:

Körmend város Önkormányzata a körmendi 1413/3/A/15 hrsz alatt nyilvántartott, lakás megjelölésű, 34 m2 alapterületű, természetben a Körmend, Hunyadi u. 61. I/15. szám alatt található lakásingatlant megvásárolja Wolfhart Tünde Körmend, Hunyadi u. 61. szám alatti lakostól bruttó 4 mFt vételárért.

Egyben Wolfhart Tünde Körmend, Hunyadi u. 61. szám alatti lakos részére Körmend város Önkormányzata értékesíti a körmendi 712/14/A/2 hrsz alatt nyilvántartott, lakás megjelölésű, 49 m2 alapterületű, természetben a Körmend, Bartók Béla ltp. 9. fsz. 2. szám alatt található lakásingatlant bruttó 7 mFt vételárért.

Wolfhart Tünde a körmendi 712/14/A/2 hrsz alatti, részére értékesítendő lakásingatlan fent meghatározott vételárán kívül köteles külön megtéríteni a Körmend város Önkormányzatával szemben vételárhátralék jogcímén fennálló, jelzálogjoggal biztosított, 2005. november 28-i állapot szerint 1.155.535 Ft összegű tartozását.

 

Határidő: szerződéskötésre 2005. december 31.

Felelős: Dr. Stepics Anita titkárságvezető

 

 

24.    AC Média Kft. ajánlata    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabadi István képviselő-testületi tag nem támogatja a Kft. ajánlatának elfogadását, mivel véleménye szerint a védőkorlátok a városképet kedvezőtlenül befolyásolnák.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag a Rákóczi út mentén meggondolandónak tartaná védőkorlát elhelyezését, mivel az újonnan felújított Heissig ház, illetve a Sonnevend ház mellett a gépjárművek az úttest szélén megálló tócsa vizét felfröcskölik az épületek aljzatára.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a Kft. ajánlatának elfogadását. Valós tény, hogy a járművek miatt a szennyeződés és nedvesség a házak falára kerül, de az 1 méter magas korlát nem oldja meg a problémát.

 

Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjét, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a 8-as számú főközlekedési út mentén az újonnan felújított lakóépületek falának védelmére milyen megoldás létezik.  

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy a jövő évben szerepel a Rákóczi út déli oldalának útburkolat felújítása, ezzel összefüggésben meg lehet találni a műszaki megoldást, amivel az épületeket ideiglenesen meg lehet védeni. Tény, hogy városképi szempontból nem szerencsések ezek az objektumok.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke felveti, hogy a 8-as főút mellett található ingatlanok kárt szenvednek, ebből kifolyólag javasolja az út kezelőjétől a felújítási költségek bizonyos részének átvállalását.   

 

Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjét, az előzőek mellett vizsgálja meg azt is, hogy az út kezelőjénél kárigény benyújtására van-e lehetőség.   

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva nem támogatják az AC Média Kft. ajánlatának elfogadását.  

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok javaslatának elfogadását. Javasolja továbbá felkérni a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjét annak megvizsgálására, hogy a 8-as főút mentén a lakóépületek falának védelmére - a gépjárművek okozta szennyeződés ellen - milyen megoldás létezik, illetve ezzel összefüggésben a  kárigény lehetőségének megvizsgálására.

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

298/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az AC Média Kft. (1052 Budapest, Régiposta u. 15.) ajánlatával - Körmend belterületén a forgalmasabb utak mentén védőkorlátok elhelyezésére vonatkozóan - nem kíván élni.  

Felkéri a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjét, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a 8-as számú főközlekedési út mentén az újonnan felújított lakóépületek (Heissig ház, Sonnevend ház) falának védelmére - a gépjárművek okozta szennyeződés ellen - milyen megoldás létezik.  

Meg kell vizsgálni továbbá, hogy az út kezelőjénél kárigény benyújtására van-e lehetőség.   

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

25.    Ingatlan eladási ajánlat     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva nem javasolják az ingatlan megvásárlását. 

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

299/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a körmendi 1407/3 hrsz alatt nyilvántartott ingatlannak Fraller Józsefné Körmend, Rákóczi u. 66. szám alatti lakos tulajdonát képező 301/2009 tulajdoni illetőségét nem kívánja megvásárolni, mivel az Önkormányzat jelenleg nem tervez olyan beruházást, fejlesztést, ami az ingatlant is érintené. 

 

Felelős: kiértesítésére dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: kiértesítésre 2005. december 1.

 

 

26.    A 65/2005. számú határozat módosítása     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a Bizottság támogató javaslatának elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

300/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 65/2005. számú határozatát a következőképp módosítja:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elcseréli:

-         a tulajdonát képező, az 1548/3 hrsz-ú ingatlan megosztása révén kialakított 1548/7 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 5117 m2 nagyságú és a

-         tulajdonát képező 1548/5 hrsz-ú ingatlan megosztása révén kialakított 1548/10 hrsz-ú, kivett, közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű, 389 m2 nagyságú ingatlant

a Boros László Körmend, Ifjúság u. 4. szám alatti lakos tulajdonában álló

-         0477/4 hrsz-ú ingatlan megosztása révén kialakított 1774 m2 nagyságú, és a

-         0477/5 hrsz-ú ingatlan megosztása révén kialakított 1547 m2 nagyságú ingatlanrészért, mely ingatlanrészek az Önkormányzat tulajdonában álló 0477/3 hrsz-ú ingatlan területét növelik meg.   

 

A felek a csere során értékkülönbözetet nem fizetnek egymásnak, tekintettel arra, hogy a csere folytán azonos értékhez jutnak.

Felelős: szerződéskötésért Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: szerződéskötésre 2005. december 9.

 

 

27.    Rožnov városával testvérvárosi megállapodás szentesítése     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a két város vezetői több alkalommal igyekeztek a feladatokat meghatározni, amelyek mentén együtt tudnak működni. Egyúttal köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a két város közti kapcsolatot létrehozták és folyamatosan ápolták. Elmondja, hogy a megállapodás aláírására 2005. december 10-én kerül sor Rožnovban civil szervezetek jelenlétében.  

 

Szabadi István képviselő-testületi tagban felvetődik - mivel Körmendnek már több testvérvárosa is van - mélységében mit jelent egy testvérvárosi kapcsolat. Általános, hogy nyugatra, a fejlettebb, gazdagabb városok fele nyitunk, ugyanakkor nem kapunk megfelelő támogatást, mint a "gyengébb fél". 1990-ben keletről, Vulkánból érkezett egy küldöttség, akik szerettek volna testvérvárosi kapcsolatot létesíteni. Meglátása szerint  a határon túli magyar lakta városok fele kellene nyitni, velük és hasznos lenne a testvérvárosi kapcsolat létesítése.  

Szabó Ferenc alpolgármester hozzáteszi, személy szerint is szorgalmazta, hogy legyen a városnak egy, a határon túli magyarság köréből testvérvárosa. Reméli, hogy erre is sor kerülhet a jövőben. Körmendnek is fontos lenne olyan kapcsolatot fenntartani, ami összeköti a nemzetet.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy Rožnov és Körmend között a civil kapcsolatok komoly hagyományokkal bírnak. A mintegy 30 év bizonyította, hogy ez a kapcsolat jól működik; a civil egyesületek is igényelték, hogy a két város hivatalosan is partner legyen.  Hozzáteszi továbbá, hogy az elmúlt időszakban igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy kapcsolatot keressenek olyan városokkal, ahol többségi magyarság él. Visszajelzésként többnyire azt a választ kapták, hogy már rendelkeznek magyar kapcsolattal. Korábban Parajd városával volt kapcsolata Körmendnek, de a konkrét megkeresésre nem reagáltak.   

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag javasolja a megállapodás 5. pontját a következők szerint helyesbíteni: "A megállapodás két megegyező példányban készült, egy magyar nyelven és egy cseh nyelven."

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

301/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a csehországi Rožnov várossal már eddig is meglévő, főként kulturális értékek kölcsönös cseréjére épülő partneri kapcsolat alapján egyetért a két város közti kapcsolatoknak a testvérvárosi rangra emelésével és jóváhagyja a Körmend és Rožnov város önkormányzatai közt a testvérvárosi kapcsolat létesítéséről szóló megállapodást, egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

 

28.    Részvétel a Héthatár Egyesület alapításában       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kéri a képviselő-testület támogatását a Héthatár Egyesület alapításában való részvételhez, mely a határon átnyúló kapcsolattartást és együttműködést célozza meg. A részvétel csupán "baráti" összegű díjat jelent.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

302/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy alapítóként részt kíván venni a Héthatár Egyesületben, elfogadja annak - a határozat mellékletét képező - Alapszabályát, továbbá felhatalmazza a polgármestert az alakuló ülésen történő részvételre, valamint az Alapszabály aláírására.

 

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

29.    Tájékoztató a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat elbírálásáról      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy az 56 beérkezett pályázatból 29 "A" típusú és kettő "B" típusú pályázatot támogatott a Bizottság mintegy 1 millió Ft felosztásával. A 3-5.000 Ft havi önkormányzati támogatás összegéhez az állam ugyanekkora összegű támogatást biztosít a hallgatóknak.

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag, Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke, Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, Szabadi István képviselő-testületi tag, Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag, Horváth Sándor képviselő-testületi tag, Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke, Bán Miklós képviselő-testületi tag, valamint Kozó József képviselő-testületi tag az interpellációkra kapott válaszokat elfogadják.

Szabó Ferenc alpolgármester a Kossuth Lajos utcában nem támogatja a zebra felfestését.  Kéri továbbá, hogy a kosárpalánk bontása december hónapban valósuljon meg.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag a közlekedési lámpák átállításával kapcsolatban felveti, hogy azok működése eltérő a jelzettől.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy a Közút Kht-hoz, illetve a Rendőrséghez eljuttatott kérés a 22.00 óráig tartó forgalom szabályozásról szólt. Ezt a Rendőrség nem tartotta célszerűnek. Bizonyos alkalmakkor (kosárlabda mérkőzés, egyéb rendezvények) a rendszerben módosítani lehet a beállítást. A hétköznap 20.00 óráig, hétvégén 18.00 óráig tartó forgalom szabályozás az elfogadható, ennek megfelelően kerültek átállításra a közlekedési lámpák.    

 

Geosics László képviselő-testületi tag továbbra is kéri a Bartók Béla utcában a fák nyesését.

 

Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője jelzi, hogy a kőrisfák nyesése a Tűzoltóság létráskocsijának üzemképtelensége miatt nem valósulhatott meg ezidáig. 

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.

 

-         Interpellációk

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag:

-         a nádaljai városrészen a Vasaljai utcában hófogó kihelyezését kéri,

-         ugyanezen városrészen a Teleki utca - 8-as főút kereszteződésében egy vélhetően közműfektetés következtében keletkezett árok betemetését kéri,  

-         a jövő évre vonatkozóan kéri, hogy a nyár folyamán a nádaljai városrészre kettő, a felsőberki városrészre egy közhasznú munkást  biztosítson Körmend város Gondnoksága. 

 

 

 

 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke kéri, hogy a sétáló utcában a közműfektetés következtében keletkezett sártól a tér egy részének megtisztítására kerüljön sor.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke:

-         a Somogyi Béla utcában található Forrás diszkont áruháznál lévő autóbuszmegálló elhelyezésének felülvizsgálatát kéri, ugyanitt az utcák kereszteződésénél lámpatest elhelyezését, ezen bolt környékén a közterület-felügyelők gyakoribb jelenlétét, valamint a felgyorsult forgalom miatt a rendőrség fokozott ellenőrzését kéri,

-         a Nap utcában, illetve az egész város területére vonatkozóan az elöregedett fák kivágására 2006. március 31-ig terv készítését javasolja, 

-         kéri, hogy a Hegyaljai út mellett található gát vízelvezetése történjen meg,

-         a Nap utca 2., 3. számú lakótömb előtt található fenyőfák nyírásának szükségességét kéri jelezni a Határőrség fele,  

-         a külső városrészeken a gyorsabb és hatékonyabb hóeltakarítás érdekében a megfelelő gépekkel rendelkező cégekkel, magánszemélyekkel szerződés kötését javasolja.

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag:

-         a Hunyadi utcában található üzlet előtti megsüllyedt járda helyreállítását kéri,

-         a Rákóczi utcában több fa lombkoronája takarja a közlekedési lámpákat, ezért a fák nyesését kéri,

-         az Ady Endre utcai útfelújítás során az elmaradt kapubejárók aszfaltozását kéri.

 

Karakai József képviselő-testületi tag kérdezi, hogy a Rákóczi u. 47. számú lakótömb előtti közvilágítás fejlesztés mikor valósul meg.

Szabadi István képviselő-testületi tag érdeklődik, hogy történt-e légszennyezettség mérés a Rákóczi utcában. A Plus áruház előtti lámpás kereszteződés balesetveszélyére hívja fel ismételten a figyelmet.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag:

-         a Plus áruház bejáratánál, a villanyrendőrnél az útburkolat rossz állapotú, annak helyreállítását kéri.

-         felveti, hogy a Bartók Béla lakótelepen a lakótömbök előtti parkolókban a hóeltakarításkor a parkoló autókra tolják a havat. 

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 18 óra 48 perckor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester