· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2005. évi
előző2005. július 05. közmeghallgatás    2005. december 22.következő
letölthető melléklet:

101 kbyte

2005. december 8.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2005. december 8.-i rendkívüli üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

310. számú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. december 8.-i rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bán Miklós, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, dr. Fehér Tamás, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:           

Szabadi István képviselő-testületi tag

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 18 fő jelen van - Szabadi István képviselő-testületi tag igazoltan távol - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a napirend jóváhagyását.      

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

1.      AVOP pályázati felhíváson való részvétel, pályázat benyújtása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

NAPIREND:

 

1.         AVOP pályázaton való részvétel, pályázat benyújtása     

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv egyik célterületekén ismét lehetőség nyílik AVOP pályázat benyújtására, célzottan mezőgazdasági területek feltárását szolgáló szilárd burkolatú utak kialakítására. Mint ismert, az északi városrészen megkezdődött az iparterület kialakítása, ami a mezőgazdasági területek megközelítését némileg akadályozza. Ezért lenne szükség az érintett utak felújítására, a pályázaton való részvételre, melyhez kéri a támogatást.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag felveti, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint mezőgazdasági és erdészeti célokat szolgáló külterületi utak felújításához kapcsolódik a pályázati kiírás. Kérdezi tehát, hogy milyen módon kapcsolódik ez az önkormányzat elképzelése szerint kialakítandó ipari feltáró út létesítéséhez, hiszen mindkettő más-más műszaki tartalommal bír. Tudomása szerint a 0476 hrsz-ú utat, mint mezőgazdasági utat a Helyi Építési Szabályzat nem tartalmazza.

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy nem az iparterületet feltáró útról van szó, mivel az ipari feltáró út a leendő iparterület északi részén kerül kialakításra, a szóban forgó utak pedig még attól is északra, illetve keleti irányba épülnének. 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a két nevezett út két földutat jelent, amiket alépítmény szinttől fel kell építeni, illetve meg kell oldani a csapadékvíz elvezetést. A mintegy két kilométer úthossz becsült értéke reálisnak mondható, ez az érték a kész tervek ismeretében némileg változhat. Hozzáteszi, hogy a jelenleg érvényben lévő Szabályozási terv a külterületi utakat csak kiemelt esetben szabályozza. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke számára a határozati javaslatból az tűnik ki, hogy a pályázat megvalósításához szükséges 26,5 millió Ft önrészhez a Belügyminisztérium önerő pályázati támogatásának igénybevételével az utak felújításának bekerülési költsége az önkormányzat számára 10 millió Ft-ot jelentene.

 

Bebes István polgármester hozzáfűzi, amennyiben a Belügyminisztérium fele benyújtandó pályázat sikeres lesz, az önkormányzat által biztosítandó önrész összege valóban 10 millió Ft. 

 

Egyéb vélemény nem hangzik el, ezért Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

   

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

310/2005. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és egyetért az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése című fejezetének "Kimondottan mezőgazdasági utak és a hozzájuk kapcsolódó létesítmények építése, felújítása (Kódszám: 3.2.21)" alpontjára benyújtandó, Körmend 0471 és 0476 hrsz-ú külterületi utak felújítása című projekt elképzeléseivel.

2.      Felhatalmazza Bebes István polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges további egyeztetések lefolytatására.

3.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a projektben tervezett, a pályázat megvalósításához szükséges önrészt az alábbiak szerint biztosítja:

-         A teljes fejlesztés összesen 106.000 eFt költségéhez 26.500 eFt önrészt vállal, amelyhez igénybe kívánja venni a Belügyminisztérium felülről nyitott önerő alapjának 60 %-os támogatását.

4.      Soron következő ülésein polgármesteri beszámolót hallgat meg a projekt BM önerő pályázatának állásáról, illetve az AVOP támogatás sorsáról.

 

Határidő: a pályázat kiírásakor azonnal 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület rendkívüli ülését 07 óra 15 perckor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Stankovits György  

jegyző

Bebes István

polgármester