· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2005. évi
előző2005. július 05. közmeghallgatás    2005. november 30.következő
letölthető melléklet:

377 kbyte

2005. október 20.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2005. október 20-i üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

246 - 270. számú

Rendelet:

40/2005. (XI.01.) számú

41/2005. (XI.01.) számú

42/2005. (XI.01.) számú

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. október 20-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:          -

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból mindenki jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja a Kórház parkoló kialakítási kérelme tárgyban készült előterjesztés felvételét és megtárgyalását a folyó ügyek 18. napirendi pontjába, majd ezen kiegészítéssel kéri a napirend elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

2.      Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatására vonatkozó rendelet megalkotása, valamint határozathozatal a költségekre vonatkozóan

Előterjesztő: Bebes István polgármester

3.      A térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 27/2003. (IX.01.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

 

4.      A helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló 7/1999. (VII.01.) számú rendelet módosítása 

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

 

5.      Intézményvezetői beszámoló a Somogyi Béla Általános Iskola működéséről     

Előadó: Karakai József igazgató 

 

6.      Alpolgármester beszámolója a 2005. évben végzett munkájáról    

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

 

7.      Beszámoló az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság, valamint a polgármester részére a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról   

Előterjesztők: Bebes István polgármester

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

 

8.      Polgármester beszámolója a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkáról    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

Folyó ügyek:  

 

9.      Fedezet biztosítása normatív visszafizetési kötelezettséghez     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

10. Pályázati pénzeszközök rendezése      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

11. A biofűtőmű üzemeltetéséről szóló bérleti szerződés módosítása         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

12. Fedezet biztosítása csónakkikötő építéséhez 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

13. Egészségügyi alapellátás pénzügyi előirányzat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

14. A Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Kft. tevékenységének szakmai mutatók szerinti áttekintése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

15. A Szociális Szolgáltató és Információs Központ alapító okiratának módosítása       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

16. A 2006. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása        

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

17. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése: 

a.    Javaslat a Körmendi Média Centrum Kht. inflációkövető támogatására

Előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

18. A Batthyány-Strattmann László Kórház Kft. kérelme parkoló kialakításához          

Előterjesztők: Bebes István polgármester, Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

19. A műfüves pálya használati lehetőségei és a bevételből való részesedés          

Előterjesztők: Bebes István polgármester, Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

20. Az ÖKOMORV Kft. ajánlata fűtéskorszerűsítésre         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

21. A 209/2005. számú határozat hatályon kívül helyezése         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

22. Ingatlanok állapotának javításáról szóló elképzelések - a Rákóczi u. 55. szám alatti ingatlan hasznosítása          

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

23. Gueth László és Gueth Nóra ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

24. Lakosi László kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

25. A Kétvölgyi Természeti Központ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

26. Horváth Péter szolgalmi jog alapítási kérelme         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

27. Forgalmi rend változások          

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

28. Tájékoztató a támogatott kulturális közösségek beszámolójáról         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

29. Tájékoztató a "Boldog Batthyány-Strattmann László" Ösztöndíj-pályázat elbírálásáról Elterjesztők: Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

Karakai József, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság alelnöke

 

30. Tájékoztató a Fiatal Házasok Otthona tetőtér beépítéséről          

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

 

NAPIREND:

 

1.         Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2005. szeptember 23-án az EYBL cég képviselőjével az ipari park kialakításával kapcsolatban tárgyalt, majd Magyar László, a Mahill Mérnökiroda Kft. ügyvezetője, a Térháló Kft. képviselője, valamint Rápli Pál főépítész részvételével a belváros szabályozási tervével kapcsolatban folyt megbeszélés.

Október 5-én a többcélú kistérségi munkaszervezet vezetőjével szembeni elvárások kialakításáról folyt egyeztetés. Ugyanezen napon a nádaljai óvodában az óvoda felújításának várható időtartamáról tájékoztatták a szülőket.   

Október 6-án a nádaljai óvoda felújítására vonatkozóan a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott céggel a szerződés aláírására került sor, majd Kovács Miklós, a Vagyongazdálkodási Kft, valamint egy befektető részvételével megbeszélés zajlott. Ezt követően a meghirdetett építésügyi ügyintézői állásra jelentkezettek meghallgatására került sor. Ugyanezen a napon Sopronban a Phare Iroda által szervezett rendezvényen vett részt.

Október 9-én az idősek napi rendezvényen vett részt, majd Móricz Péter történésszel a Batthyány konferencia kapcsán folytatott egyeztetést. Ugyanezen napon Koncz Erikát, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes államtitkárát fogadta, aki személyesen tájékozódott a Kastélyegyüttessel kapcsolatban, majd megtekintette a Batthyány Múzeumot. Ezt követően a többcélú kistérségi társulás ülésén vett részt.

Október 12-én a szlovén nagykövet megbízottjával találkozott.

Október 13-án a Hivatalon belül jelentkező feladatok megbeszélése zajlott.

Október 14-én Szombathelyen Katona Ferenccel, a Közútkezelő Kht. újonnan kinevezett  igazgatójával folytatott megbeszélést a Rákóczi utca - Munkácsy utcai csomópont átalakítása ügyében. Ezt követően a városi rendőrkapitánnyal egyeztetetett az átalakítás ideje alatti forgalomirányítás kérdésében. Ugyanezen napon a Lakásügyi Hivatal képviseletében Fritz Péterrel tárgyalt a panelprogramot illetően, aki ezt követően a lakóközösségek képviselőinek tartott tájékoztatást.

Október 15-én a Hivatal nagytermében orvos-konferencia került megrendezésre. Ezen a napon a Batthyányné Coreth Mária Óvoda jótékonysági bálján vett részt.

Október 17-én Budapesten a  Veritas Invest Rt. képviselőivel folytatott megbeszélést bérlakásépítést illetően. 

Október 18-án az Uniclub Egyesület tagjaival, valamint vállalkozók részvételével a Várkert rendbetételéről és a további elvégzendő munkákról folyt megbeszélés. Ugyanezen a napon az Opál Mérnöki Iroda képviselőivel   a termál programhoz kapcsolódó tervezési feladatokról tárgyalt, majd a Kölcsey Gimnázium igazgatójával a testvérvárosi diákcserével kapcsolatban tartott megbeszélést. Délután a Vas Megyei Közgyűlés Kisebbségi és Külügyi Bizottságának körmendi kihelyezett ülésén, majd a roma fórumon vett részt.

Október 19-én állampolgári eskü letételére került sor, majd a Batthyány herceg, Magyar László, a Mahill Mérnökiroda Kft., valamint Dr. Gyürki László kanonok részvételével a Kastélyegyüttes további jövőjét illetően folyt tárgyalás. 

Október 20-án a Vasivíz Rt. vezetőjével folytatott megbeszélést a víz- és csatornahálózat bővítéséről, majd a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság együttes ülésén vett részt.    

  

A beszámoló kapcsán észrevétel nem hangzik el, ezért Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke az elmúlt időszakban lezajlott közbeszerzési eljárásokról tájékoztatja a képviselő-testületet.

(A tájékoztató írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

Dr. Stankovits György jegyző a helyijáratú autóbuszközlekedés ellátására irányuló közbeszerzési eljárás eredménytelenségére utalva elmondja, hogy a jelenlegi szolgáltatást végző Vasi Volán Rt.-vel kötött szerződés e hó végén lejár. Célszerű lenne az új szerződés megkötésekor hosszabb időtartam - mint például 2006. május 31. - meghatározása. A Vasi Volán Rt. a jelenlegi nettó 240 Ft/km díjat fenntartja, amennyiben a képviselő-testület arról dönt, hogy a szolgáltatást továbbra is ezen céggel végezteti. A következő évre vonatkozóan az infláció mértékével megegyező mértékű - 3,7 %-os - emelés lenne az elfogadható. Közben pedig ismételten ki lehet írni a közbeszerzési eljárást, ami remélhetőleg immáron eredményesen zárul.

 

Bebes István polgármester javasolja a helyijáratú autóbusz közlekedés ellátására a jelenlegi szolgáltatást végző Vasi Volán Közlekedési Rt-vel 2006. május 31-ig a közszolgáltatási szerződés meghosszabbítását. A jövő évben a szolgáltatás elvégzésére a jelenlegi díj 3,7 %-os inflációs rátával megemelt mértékét javasolja biztosítani.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

246/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete - tekintettel arra, hogy a közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ismételten eredménytelenül zárult - a helyijáratú autóbusz közlekedés ellátására a jelenlegi szolgáltatást végző Vasi Volán Közlekedési Rt-vel 2006. május 31-ig a közszolgáltatási szerződést meghosszabbítja.     

A kiadások fedezetére szükséges 240 Ft+ÁFA/km összeg az idei évi költségvetésben rendelkezésre áll. A jövő évben a szolgáltatás elvégzésére ezen összegnek 3,7 %-os inflációs rátával megemelt mértékét biztosítja, melyet a költségvetésében eredeti előirányzatként megtervez. 

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.        Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatására vonatkozó rendelet megalkotása, valamint határozathozatal a költségekre vonatkozóan  

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester elöljáróban elmondja, hogy az önkormányzati tulajdonú épületek felújítására is szükség lenne, ezért kéri az illetékes bizottságot egy hosszútávú program kidolgozására. A felújításra szoruló épületek száma jóval több, mint amennyire az önkormányzat az elkövetkezendő évben fedezetet tudna biztosítani. A felújítás elvégzésére belátható határidőre lenne szükség, ami alapján a Bartók lakótelep, a Rákóczi utca, a Dózsa György utca, a Mátyás király, utca, a Kossuth Lajos utca és a Deák Ferenc utca lakóépületeit a kornak megfelelően korszerűsíteni lehetne.

 

Dr. Stankovits György jegyző arra hívja fel a figyelmet, hogy a rendelet és a pályázati hirdetmény között eltérés mutatkozik annyiban, hogy a rendelet 1. § (2) bekezdése 8 lakásos lakóépületekről rendelkezik, míg a pályázati hirdetmény 10 lakásos lakóépületekről szól. Kéri, hogy a rendeletben is ez utóbbi kerüljön elfogadásra.   

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet megalkotását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet megalkotását, a felújítások támogatására 20.000 eFt biztosítását javasolja.

 

Bebes István polgármester támogatja a 20.000 eFt biztosítását. 

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy a Bartók Béla utcában található három tömblakás is beletartoznak-e a felújítandó épületek körébe.

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy igen, a Bartók Béla lakótelep valamennyi lakóépülete szerepel a felújítandó épületek közt.

 

Bebes István polgármester javasolja az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatására 20.000 eFt biztosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

247/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatására 20.000 eFt-ot biztosít, melyet a 2006. évi költségvetésben eredeti előirányzatként megtervez.

 

Határidő: 2005. október 31. a pályázat kiírására, illetve 2006. évi költségvetés tervezésének ideje

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője, Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

 

Bebes István polgármester javasolja a címben szereplő rendelet megalkotását.   

 

A képviselő-testület a javaslatot  egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

40/2005. (XI.01.) számú rendelet

 

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

3.        A térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 4/1998. (III.17.) számú rendelet módosítása        

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a helyi rendelet módosítását magasabb szintű jogszabály változása tette szükségessé.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet módosítását. Elmondja egyben, hogy a tandíj esetében a jogszabályban szereplő alsó határ került meghatározásra, vagyis a tandíj minimális összegét kéri Körmend város Önkormányzata.  

Bebes István polgármester javasolja a térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

 

 

 

41/2005. (XI.01.) számú rendelet

 

A térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 27/2003. (IX.01.) számú rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

4.     A helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló 7/1999. (VII.01.) számú rendelet módosítása     

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag elmondja, hogy a Szent György Közösségfejlesztő Egyesület a Batthyány Bandérium tagjainak egyenruháját, a lovak felszerelését helyi vállalkozók és vállalatok szponzori támogatásából szerezte be, melynek értéke 2.350.00 Ft. Az Egyesület a szponzorok által szervezett, és a város rendezvényein ellenszolgáltatás nélkül vállalja a fellépést. Elmondja továbbá, hogy a Szent György Közösségfejlesztő Egyesület által szervezett Fa Szimpózium sikeres volt, a rendezéshez szükséges 3.950.000 Ft-ot szintén szponzori támogatásokból teremtették elő. A szimpóziumon 9 művész vett részt. A művek nagyságának és a művészek hírnevének figyelembevételével az elkészült műveket beárazták, mely alapján az elkészült 9 szobor összértéke 111.500 Euro, vagyis 28.432.500 Ft.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a Szent György Közösségfejlesztő Egyesületet a kiemelt egyesületek sorába felvenni, ezáltal módosítani a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló helyi rendeletet.

                                                               

A képviselő-testület a javaslatot  egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

 

 

 

42/2005. (XI.01.) számú rendelet

 

A helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló 7/1999. (VII.01.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

5.     Intézményvezetői beszámoló a Somogyi Béla Általános Iskola működéséről      

Előadó: Karakai József igazgató  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva méltatja az intézményben folyó oktató-nevelő munkát.  Elmondja, hogy a Bizottság külön kitért az iskola gazdasági működtetésre is. A tornacsarnok felújítását követően a parketta megóvására az új műpadló borítást a Bizottság is szükségesnek tartja.  

A beszámolóban foglaltakat elfogadásra javasolja.

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a sportcsarnok átalakításával multifunkciós intézményt teremtettek a város lakói számára. Az igazgató kérése a parketta borítására vonatkozóan helytálló, mivel számos, a város életét színesítő rendezvény lebonyolításának helyt adó csarnok esetében nem lenne szerencsés, ha az idő előtt elhasználódna. Kéri a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottságot, tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy a jövőben a kézilabda mérkőzések helyszínéül szolgáljon-e a terem. Ezzel kapcsolatban a Rendészeti Szakközépiskolával szükséges lenne egyeztetni. 

 

Karakai József igazgató szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az intézmény 2004-ben ünnepelte alapításának 30. évfordulóját. A három évtized alatt kialakult iskolai profilt - mint az alsó tagozatosok alapozó munkáját, az informatika, a német és angol nyelv oktatását, az emelt szintű testnevelés oktatást, valamint technikai-művészeti tevékenységüket - továbbra is a pedagógiai programjuk alapjának tekintik. A művészeti, sport, közösségi foglalkozások, kirándulások, az aktív iskolai szabadidő eltöltése mind a gyermekek kiteljesedését segítik. Eredményeik azt mutatják, hogy a kor kihívásainak megfelelő iskolát sikerült az itt dolgozó szakembereknek kialakítaniuk. Iskolájuk célja, hogy tanulóik képességüknek megfelelő középfokú oktatási intézménybe nyerjenek felvételt.

Diákjaik a rendszeres tanulmányi méréseken minden esetben megbízható, az országos átlagot elérő, illetve azokat meghaladó eredményt érnek el. A pedagógusok rendszeres résztvevői a különböző szakmai képzéseknek. A beszámolóban olvasható, hogy az elmúlt 3 évben jelentős létszámcsökkentést hajtottak végre, ezért a szakmai feladatok áttekintése után szükségessé válhat néhány határozott idejű közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejűre történő változtatása.   

Szakmai munkájuk elismerését jelenti, hogy külső gyakorlóhelyként működik az iskola. Ilyen jellegű kapcsolat a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolával és a budapesti Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Karával alakult ki az elmúlt évek során.

Oktatási kínálatuk megnyerte a szülők tetszését is, hiszen a 2002-2003. tanév óta Körmend legnagyobb létszámú általános iskolája a Somogyi Béla Általános Iskola.

Anyagi forrásaikat különböző pályázatokon való részvétellel, iskolai alapítvány működtetésével, különböző jótékonysági rendezvények megszervezésével és a helyiségek bérbeadásával igyekeznek bővíteni. 

A szülőkkel, önkormányzattal, különböző társadalmi szervezetekkel jó a kapcsolatuk. Az Önkormányzat támogatását köszöni, melyre a jövőben is számítanak.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke kérdezi, hogy a november 1-től életbe lépő 19 %-os gázáremelés milyen mértékben fogja érinti az intézményt.  

 

Karakai József képviselő-testületi tag elmondja, hogy erre az évre a közüzemi díjakra 10 millió Ft áll az iskola rendelkezésére. Az év hátralévő részére 2 millió Ft jut ezen számlák kiegyenlítésére.  

 

Bebes István polgármester reményét fejezi ki, hogy az intézmény a feladatait továbbra is jó színvonalon fogja végezni. Az elmúlt időszakban végzett felújítások költsége az iskola költségvetésében is jelentkezik. A jövőre nézve fontos a sportcsarnok esetében a terembérleti díjak oly módon történő rendezése, hogy abból a folyamatos karbantartás biztosítható legyen. Kéri, hogy a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság a terembérleti díjak mértékéről folytasson tárgyalást.  

Több észrevétel nem lévén, javasolja a Somogyi Béla Általános Iskola működéséről szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

248/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Somogyi Béla Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról, működéséről szóló beszámolót - a mellékletnek megfelelően - elfogadja.

 

 

6.     Alpolgármester beszámolója a 2005. évben végzett munkájáról     

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabó Ferenc alpolgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az elmúlt 10 hónapban közel 300 eseményen, rendezvényen, előadáson, bizottsági ülésen vett részt. Csaknem 20 előadást, beszédet, sajtótájékoztatót tartott. Szabadságon nem volt, munkáját folyamatosan végezte. A vezetői megbeszéléseken általa felvetettekről az értekezletekről készült emlékeztetőben lehet részletesen olvasni. Elmondja továbbá, hogy a sikeresen lezajlott Körmendi Napok rendezvényeinek összefogója volt. A kulturális intézmény a feladatok jelentős részét átvette, számára a szervezői munka, a különböző intézmények, egyesületek munkájának összehangolása, a végleges program elkészítése volt a feladat.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag úgy véli, hogy a beszámolóból az olvasható ki, hogy az alpolgármester protokolláris feladatokat végzett, néhány esetben pedig olyan kulturális tevékenységű feladatot látott el, ami a kulturális intézmény feladata lenne. Hiányolja viszont a beszámolóból, hogy az alpolgármester hogy látja a város életét, milyen helyzetben van a város.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag is szívesebben vette volna, ha a várospolitika azon elemeiről, aminek ő felelőse, formálója, azok megvalósulásában végzett tevékenységéről, részvételéről, szerepléséről szólt volna a beszámoló. A naptári napokra lebontott felsorolás összehasonlíthatatlanná teszi az egyéb témában készült beszámolókkal az anyagot. Javasolja, hogy a jövőben az alpolgármester vegye át az egyéb tárgyban készült beszámolók szöveges formáját.

 

Szabó Ferenc alpolgármester a kulturális programok szervezése kapcsán elmondja, mint például a Körmendi Napok esetében jól láthatóan elkülönült az együttesekkel, egyesületekkel való szervezés és a szerződések elkészítése, amit már a kulturális intézmény bonyolított.  

Hozzáteszi továbbá, a beszámoló nem tükrözi, hogy egy-egy protokolláris feladat előkészítése mennyi időt vesz igénybe. Kérdésként fogalmazódik meg ugyanakkor, hogy valójában miről kell beszámolnia az alpolgármesternek. Értékelheti-e a saját munkáján keresztül a képviselő-testület munkáját, hiszen a a városi kultúra alakításában a testület hozza meg a döntéseket. Értékelheti-e a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság munkáját, mint a város kulturális életének, felépítésének alakítóját. A döntések nem egyszemélyi döntések, azokat egy önálló intézmény, egy bizottság, a testület hozza. Személyes lenne, ha akár a Bizottság, akár a kulturális intézmény munkáját, azon keresztül a város kulturális életét ő értékelné. Ettől függetlenül saját véleményt is alkot, amit a megfelelő fórumokon közzé is tesz.  

Bebes István polgármester javasolja az alpolgármester munkájáról szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

       249/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester munkájáról szóló beszámolót, megköszönve az elvégzett munkát - a mellékletnek megfelelően - elfogadja. 

 

 

7.     Beszámoló az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság, valamint a polgármester részére a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról       

Előterjesztők: Bebes István polgármester

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Bizottság kéthetente tartja üléseit, melyek zömében zárt ülések. A Bizottság részére átruházott hatáskörök száma 47.

A beszámoló által felölelt egy évben 1346 határozatot hoztak, melyből az elutasító határozatok száma 8 %. Az elutasító határozatok ellen összesen egy fellebbezés érkezett, amit a képviselő-testület elutasított. A Bizottság a rendelkezésére álló költségvetési keretet nem lépte túl, a pénzbeni ellátásokra vonatkozó költségvetést betartották.

Az érintett időszakban 10 szociális bérlakás került pályáztatásra, az átlagos pályázók száma 16, de volt olyan lakás, amire 43 pályázat érkezett. A Fiatal Házasok Otthona esetében jelenleg a jogosult igénylők várakozás nélkül lakáshoz juthatnak. A Kossuth Lajos utcai Idősek Otthonának kihasználtsága maximális, a várakozók száma jelentős.

A Bizottság hatáskörébe tartozik a Bursa Hungarica, valamint a Batthyány Ösztöndíjra benyújtott pályázatok elbírálása. Mindkét ösztöndíjra jelentős igény mutatkozik.  

A Bizottság elnöke végül megköszöni a Közszolgálati Iroda munkatársainak segítségét, melyet a bizottsági munka végzéséhez nyújtottak.  

 

Szabadi István képviselő-testületi tag azt kérdezi, hogy jelenleg hány fő várakozik az Idősek Otthonába.

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke elmondja, hogy 15-en várakoznak a bekerülésre.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

250/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság, valamint a Polgármester részére átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

 

8.     Polgármesteri beszámoló a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkáról       

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy beszámolójában igyekezett képet adni a Tanácsban végzett tevékenységéről.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke egyetért a beszámolóban leírtakkal. A 8-as főutat elkerülő út megépítésére több ígéret hangzott el. Kérdezi, várhatóan mikor épül meg az elkerülő út, amire nagy szükség lenne. Ennek érdekében hatásosabban fellépés szükséges.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a 8-as Térségfejlesztési Tanács munkájában a megye részéről képviseli a várost. Azt a Tanács sem vitatja, hogy jelentős forgalom bonyolódik a 8-as főúton, ezért szükséges ennek a szakasznak a megépítését előtérbe helyezni. Az elképzelésben szerepel a Körmendet elkerülő út megépítése is. A feladatot segítendő közös együttműködés alakult ki az M4-es M8-as gyorsforgalmi út fejlesztését illetően. A térségben lévő városok együttműködési megállapodást írtak alá a megyei képviselők, a Térségfejlesztési Tanács és a minisztériumok képviselőivel közösen. Létezik továbbá együttműködés az osztrák-magyar állam között is. Az elkerülő út építését illetően már születtek vállalások. Amennyiben gyorsforgalmi úthálózat építésére kerül sor, a korábban készült terveket át kell dolgozni. Ennek érdekében a Közútkezelő Kht. igazgatójával már történt tárgyalás. A tervek elkészítéséhez a 2006. évben forrásokat kell biztosítani. 2007-2008. évben indulhat meg a konkrét előkészítés után a munkakezdés.

Felsőbb szervek fele jelezte, amennyiben nem határoznak meg konkrét időpontokat az elkerülő út megépítését illetően, a város képviseletével, civil szervezetekkel közösen demonstrációra is sor kerülhet.

A Rákóczi utca - Munkácsy utcai csomópont kérdését illetően tárgyalást kezdeményezett a Gazdasági Minisztériumban, illetve a Magyar Autópálya Rt. vezérigazgatójával.    

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy láthatóan átterelődött a forgalom észak-déli irányba, ezért az észak-déli vasút fejlesztésében látja a reális lehetőséget. Kérdés, hogy a vasút GYESEV által történő működtetésének lesz-e táptalaja.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a hosszú ideje tartó tárgyalások jó irányba terelődnek. 2005. november 21-én a GYESEV vezérigazgatója, valamint vezetősége a szakminisztériumok képviselőivel közösen Körmenden tartják ülésüket, melyen körvonalazódhatnak a lehetőségek. Jelzi, hogy amennyiben a tárgyalások sikeresen zárulnak, elképzelhető, hogy 2006. január 1-től a Szentgotthárd - Szombathely útvonalat is a GYESEV üzemelteti. Remélhetőleg a Körmend-Zalalövő útvonal kérdése is rendeződik.   

A 86-os főút fejlesztésének kérdésében egyetértenek abban, hogy az észak-déli tengely fejlesztése valósuljon meg. A fejlesztést illetően Győr-Moson-Sopron megye részéről ellenérdekek is megjelennek. Érthetővé kell tenni, szükség van arra, hogy Szlovákia, Magyarország, az egész régió, ideértve Zala megyét is, valamint Szlovénia között együttműködés alakuljon ki.    

 

Szabadi István képviselő-testületi tag arra kérdez rá, hogy végeznek-e a Rákóczi úton levegőszennyezettség mérést, vannak-e kimutatások arra vonatkozóan, hogy milyen gyakori a légúti megbetegedések száma az itt élők körében.

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy a levegőszennyezettség mérésre felhívja az illetékes hatóságok figyelmét, az egészségügyi helyzetről tájékoztatást kér és arról a későbbiekben beszámol.

Kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

251/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesternek a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról szóló beszámolót - a mellékletnek megfelelően - elfogadja.

 

 

 

 

Folyó ügyek:

9.     Fedezet biztosítása normatív visszafizetési kötelezettséghez

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.  

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag kérdezi, hogy a Zeneiskola, vagy a Kölcsey Általános Iskola művészetoktatás területén keletkezett a visszafizetési kötelezettség. 

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy mindkét helyen volt minimális eltérés, ami abból az átfedésből adódott, hogy két különböző művészeti oktatásba járó gyermek után csak az egyik részről igényelhető normatív támogatás. A visszafizetési kötelezettség a művészetoktatás területén megközelítőleg 5-600 eFt, a fennmaradó rész pedig az étkeztetésből adódott.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadást. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

252/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által a 2004. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásával kapcsolatban végzett ellenőrzés során megállapított visszafizetési kötelezettségre 3.321 eFt fedezetet biztosít a gazdálkodási tartalék terhére, a Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzatának növelésével egyidejűleg.

 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Határidő: 2005. október 31. az előirányzat módosítására

 

 

10. Pályázati pénzeszközök rendezése 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, egyben külön köszöni a Kórháznak, valamint az ÁFÉSZ-nak, hogy útfelújítási, burkolaterősítési munkákat saját költségen végeznek el a városban. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.    

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

253/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az "Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása" program keretében

1.      A Somogyi Béla utca, a Batsányi utca, a Móricz Zsigmond utca, és a Gárdonyi Géza utca esetében 124.030 Ft támogatásról, a Dózsa György utca esetében 651 Ft támogatásról lemond.

2.      A többletköltségekre a Munkácsy Mihály utca esetében 2.570 Ft-ot, a Thököly utca esetében 1.765 Ft-ot, a Diófa utca, Juhar utca esetében 342.936 Ft-ot, a Jókai utca esetében 147.006 Ft-ot, a Bartók B. utca esetében 94.643 Ft-ot biztosít.

 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Határidő: azonnal

 

 

11.  A biofűtőmű üzemeltetéséről szóló bérleti szerződés módosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag az egy évre szóló szerződés helyett 3-5 éves időtartamra javasolná a szerződés megkötését.  

 

Bebes István polgármester hosszabb időre szóló szerződés megkötését is elfogadhatónak tartja, a tervezet szerint azonban a ciklus végéig szólna a szerződés. Az inflációkövető bérleti díj emelést támogatja, ebben az esetben hosszabb határidő is elfogadható. 

 

Szabadi István képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, mi lett annak a vizsgálatnak az eredménye, amit az önkormányzat a Régióhő Kft-vel szemben elrendelt.

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy a megbízott cég nem végezte el a munkát, így részükre a megbízási díj sem került kifizetésre. A Régióhő Kft-vel az együttműködést a legmagasabb szinten igyekeznek végezni, akár a működtetést, akár a cég rentabilitását illetően. Némileg zavarólag hat, hogy három különböző önkormányzati érdeket kell összehangolni. Reményei szerint az alternatív energiahordozók támogatása - hasonlóan Ausztriához -   a jövőben előtérbe kerül és megszületik a törvényi szabályozás, ami kedvezőbb finanszírozási rendszert biztosít.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat. A bérleti díj összegét 1050 eFt+ÁFA összegre javasolja emelni. Javasolja továbbá, hogy a jövő évben a bérleti díj a fűtési díj mértékének arányában emelkedjen.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat mindhárom pontjában foglaltakat támogatja.

 

Bebes István polgármester az 1050 eFt+ÁFA összeget elfogadhatónak tartja, mivel az általános forgalmi adó január 1-jei csökkenését követően az önkormányzatnál is magasabb összeg marad. A Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, miszerint a bérleti díj a fűtési díj mértékének megfelelő arányban emelkedjen, nem támogatja.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag hozzáteszi, hogy a hosszútávú szerződés esetében lett volna célszerű az emelkedés meghatározása. 

 

Bebes István polgármester javasolja a határozati javaslatban foglaltak támogatását azzal a módosítással, hogy a bérleti díj mértéke 1050 eFt+ÁFA összegre változik.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

254/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a

1.      biofűtőművet továbbra is a Régióhő Kft. működtesse a bérleti szerződésben meghatározott feltételek szerint.

2.      a bérbeadás időtartama 2006. október 31-ig terjed.

3.      a bérleti díj összege 1.050 eFt +ÁFA összeg.

 

Felelős: Bebes István polgármester a bérleti szerződés aláírására, Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a pénzügyi fedezet biztosítására 

Határidő: azonnal

 

 

12. Fedezet biztosítása csónakkikötő építéséhez 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag kéri a csónakkikötő terveinek ismertetését.  

 

Bebes István polgármester elöljáróban hozzáteszi, hogy azon típusterveket támogatta a Regionális Fejlesztési Tanács, melyet a Regionális Idegenforgalmi Bizottság is támogatott.  A tervek a Városfejlesztési Irodán megtekinthetők.  

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy maga a létesítmény egy vízitúra táborhely, az épület akadálymentesített, női, férfi mosdókkal, főzési lehetőséggel, fedett, illetve nyitott pihenőhellyel és sátorozási lehetőséggel. A létesítmény 170 m2 alapterületű, amihez csónakkiemelő műtárgy is kapcsolódik.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a csónakkikötő építéséhez fedezet biztosítását. 

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.    

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

255/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a 25/2005. (II.11.) Kormányrendelet alapján a 2005. április 28-án kiírt, a Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat (TRFC) Decentralizált Szakmai Fejlesztési Programok című pályázat Aa.1. vízi turizmus fejlesztése pontjára a körmendi csónakkikötő megvalósítására benyújtott pályázathoz megítélt 7.100 eFt támogatáshoz az eredeti projekthez biztosított 6.000 eFt önrészt további 3.439 eFt-tal kiegészíti, és a beruházást 16.539 eFt összeggel a 2006. évi költségvetésben eredeti előirányzatként megtervezi. A beruházás 2006. első felében valósul meg.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. május 31. a csónakkikötő megvalósítására     

 

 

13. Egészségügyi alapellátás pénzügyi előirányzat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzat módosítást.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.    

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

256/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az egészségügyi alapellátás területén az alábbi előirányzat módosításokhoz:

1.      Háziorvosi szolgálat

-     személyi juttatás előirányzata                  2.789 eFt-tal csökken,

-     munkaadót terhelő járulék előirányzata     1.014 eFt-tal csökken,

-     dologi kiadás előirányzata                      1.679 eFt-tal csökken,

-     működési bevétel előirányzata                 1.223 eFt-tal csökken,

-     átvett pénzeszköz előirányzata                4.515 eFt-tal csökken.

-     finanszírozás előirányzata                        256 eFt-tal nő.

2.      Védőnői szolgálat

-     személyi juttatás előirányzata                    554 eFt-tal nő,

-     munkaadót terhelő járulék előirányzata       197 eFt-tal nő,

-     dologi kiadás előirányzata                        189 eFt-tal nő,

-     bevételi előirányzata                                998 eFt-tal nő,

-     finanszírozási előirányzata                     9.046 eFt-tal nő.

-     átvett pénzeszköz előirányzata MEP       9.104 eFt-tal csökken.

3.      Fogászati (dentálhigiéniai) szolgálat

-     dologi kiadás előirányzata                        692 eFt-tal nő,

-     bevételi előirányzata                                574 eFt-tal nő,

-     finanszírozás előirányzata                        118 eFt-tal nő.

 

 

4.      Polgármesteri Hivatal

-     átvett pénzeszköz előirányzata MEP    11. 944 eFt-tal nő,

-     finanszírozási előirányzata                     9.420 eFt-tal nő,

-     gazdálkodási tartaléka                         2.524 eFt-tal nő. 

 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Határidő: 2005. október 31.

 

 

14.   A Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Kft. tevékenységének szakmai mutatók szerinti áttekintése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester köszönti Dr. Németh Attila ügyvezető igazgatót, és kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az írásos anyaghoz.

 

Dr. Németh Attila ügyvezető igazgató elmondja, hogy egy évvel ezelőtt 60 millió Ft 90 napon túl lejárt kifizetetlen számlatartozása volt a körmendi kórháznak. Az elmúlt egy év alatt megközelítőleg 100 millió Ft-ot tett volna ki az az összeg, amit Körmend város Önkormányzatának biztosítania kellett volna ahhoz, hogy a kórház hasonló színvonalon működjön, mint az elmúlt egy évben. A kórháznak jelenleg 90 napon túli számlatartozása nincs. Havonta közel 10.000 járóbeteget látnak el, ez 5 %-os  növekedést mutat az elmúlt évhez képest. Az elbocsátott fekvőbetegek száma havonta megközelítőleg 400, ez 10 %-os növekedést jelent. A műtétek száma 170-180 közötti, ez 54 %-os növekedést mutat az előző időszakhoz képest. A működés mennyiségi feltételei számszerűsíthetően javultak, úgy a minőségiek is.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy a szülészet bezárása kapcsán napvilágot látott hírek igazak-e.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag arra vár választ, hogy a jelenlegi működtetési formának vannak-e hátrányai.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag felveti, hogy egyes járóbeteg szakellátások esetében a rendelési időt jobban meg lehetne szervezni, példaként az urológia rendelést említi, ahova hosszas várakozás után lehet csak bejutni. 

 

Dr. Németh Attila ügyvezető igazgató elsőként Szabadi István képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a tevékenységi kört sem szűkíteni, sem bővíteni nem lehet a képviselő-testület jóváhagyása nélkül. Ebből következik, hogy a szülészet megszüntetése sem történhet meg a képviselő-testület jóváhagyása nélkül. A problémát az jelenti, hogy kevés a szülő nők száma.

A működtetési forma hátrányaként említi, hogy ma Magyarországon a kórházak finanszírozása ún. teljesítményvolumen-korlát alapján működik. Ennek lényege, hogy a finanszírozás ún. "lebegtetett teljesítmény finanszírozás", ami zárt kasszát jelent. A teljesítménytől függően a pont-forint értékek változnak. A két, illetve három évvel ezelőtti kórházi teljesítmények alapján került meghatározásra a teljesítmény volumen korlát, ami egy meghatározott teljesítményt jelent. Ezt a meghatározott teljesítményt a körmendi kórház már ez év augusztus 3-án teljesítette. A szabályozás szerint 120 %-os teljesítés esetén egy eset finanszírozása 70 %-ra csökken, 130 %-os teljesítés esetén 40 %-ra, 150 %-os teljesítés esetén a bekerülési költséget a kórház viseli, amit a társadalombiztosítás fele nem lehet elszámolni. Ez egyben azt is jelenti, hogy ettől kezdve veszteséget termel a kórház. Ez a körmendi kórház esetében az elmúlt fél évben 40 millió Ft veszteséget jelentett. Látható, hogy ez a fajta finanszírozási forma komoly hátránya a jelenlegi rendszernek.

A járóbeteg szakellátás területén hívórendszer bevezetését tervezi a kórház.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag arra kérdez rá, hogy mindez nem a működtetési formaváltásból adódik-e.  

 

Dr. Németh Attila ügyvezető igazgató elmondja, hogy azért jobb a kórház működése, mert kétszer annyit teljesítenek, mint tavaly előtt. Hátránya, hogy többet kell dolgozni, de ezáltal egyre inkább összekovácsolódik a kórház.

 

Bebes István polgármester köszöni a kiegészítést, további jó munkát kíván és kéri a beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

257/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Kft. tevékenységéről készült tájékoztatóban foglaltakat  - a melléklet szerint -   elfogadja.

 

 

 

 

 

 

 

15.   A Szociális Szolgáltató és Információs Központ alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a szociális intézmény alapító okiratának módosítását.

 

Bebes István polgármester kéri a Bizottságok támogató javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

258/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató és Információs Központ (Körmend, Thököly u. 46.) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 

Az intézmény típusa       Személyes gondoskodás alábbi formáit

                            nyújtó intézmény

                  

Szakfeladat             Szakfeladat megnevezése

 

853 28 - 8                                Egyéb szociális szolgáltatás (támogató szolgálat,               pszichiátriai közösségi ellátás)

853 23 -3                        Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

Felelős: az Alapító Okirat módosításáért dr. Stankovits György jegyző

Határidő: azonnal

 

 

16.   A 2006. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyását.

 

 

 

Bebes István polgármester a munkaterv kiegészítését javasolja az alábbiakkal:

-       A költségvetési szervek kötelezettségvállalásainak folyamatos ellenőrzése, a befogadott (leigazolt) számlák ellenőrzése, és a tapasztaltakról a képviselő-testület negyedévenkénti írásbeli tájékoztatása, azonnali intézkedés szükségessége esetén ezirányú jelzés megtétele a polgármester fele. 

Ezen kiegészítéssel kéri a határozati javaslat elfogadását.    

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, így a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

259/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. évi belső ellenőrzési munkatervet az alábbiak szerint hagyja jóvá:

-      A GAMESZ körbe tartozó intézmények gazdálkodásának, előirányzat felhasználásának értékelése negyedévente a 2006. évi költségvetésről szóló rendeletben meghatározottak szerint.

-      A 2006. évi közbeszerzésekben szakmai szempontból való folyamatos részvétel.

-      Belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése (az EU konform belső ellenőrzésnek való megfelelés érdekében, a 193/2003. (XI.26) Korm. rendelet (Ber) 5. §-ának (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szervek belső ellenőrzését a pénzügyminiszter által közzétett minta alapján elkészített belső ellenőrzési kézikönyv szerint kell végezni.)

-      A költségvetési szervek kötelezettségvállalásainak folyamatos ellenőrzése, a befogadott (leigazolt) számlák ellenőrzése, és a tapasztaltakról a képviselő-testület negyedévenkénti írásbeli tájékoztatása, azonnali intézkedés szükségessége esetén ezirányú jelzés megtétele a polgármester fele. 

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Borsos Éva belső ellenőr

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag az ülésről távozik, így a képviselő-testület 18 fővel folytatja a tanácskozást.

 

 

 

 

 

 

 

17.   A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése:

a.     Javaslat a Körmendi Média Centrum Kht. inflációkövető támogatására

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

   (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke kiegészítésként elmondja, hogy érvényben van az a 9/2003. számú határozat, mely szerint a városi televíziónak nyújtandó 2.500 eFt-os támogatás a következő négy évben az infláció mértékével azonos módon változik. Ez alapján az idei évben 450 eFt-tal magasabb támogatási összeg járna a televíziónak, kéri, hogy ezt az összeget a tartalék alapból biztosítsa a képviselő-testület, vagy módosítsa korábbi határozatát.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 3. pontjában foglaltakat támogatja.

Bán Miklós képviselő-testületi tag a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával ért egyet, a 9/2003. számú határozat visszavonását javasolja.

 

Bebes István polgármester javasolja a határozati javaslat 3. pontjában foglaltak elfogadását.

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, így a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

260/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 9/2003. számú határozatát hatályon kívül helyezi, és a Körmendi Média Centrum Kht. számára 2005-ben 2.500 eFt összegű támogatást nyújt. A Kht.  2006. évi támogatásának mértékéről a testület 2006. évi költségvetési rendeletének megalkotása során dönt.

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

 

 

18.   A Kórház parkoló kialakítási kérelme 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatja. Egyben javasolja táblával jelezni, hogy ideiglenes parkolóról van szó, amit a kórház a maga szükségletei szerint megnyithat.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag javasolja, hogy a parkoló legyen nyitott a dolgozók és betegek számára.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy elegendő számú parkolóhely áll a kórház rendelkezésére. Kéri a Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

261/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft-nek az 1866 hrsz-ú ingatlanon történő, a dolgozók számára létesítendő parkoló kialakításához. A parkolót nagyobb látogatószám esetén a közforgalom előtt ideiglenesen meg kell nyitni.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője 

 

 

19.   A műfüves pálya használati lehetőségei és a bevételből való részesedés

Előterjesztők: Bebes István polgármester

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szükségesnek tartja a műfüves pálya használatának szabályozását.  

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag kérdezi, mi indokolja, hogy az előterjesztésben szereplő két klub részesüljön a bevételből.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy a pályázatot a Kék Sünik ULC nyújtotta be, melyhez a szükséges önrészt Körmend város Önkormányzata biztosította. A Bizottság támogatja az előterjesztésben szereplő felosztási rendszert, melyet ha szükséges, egy év elteltével a tapasztalatokat leszűrve módosítani lehet. A támogatási rendszer kitér arra is, hogyan lehet visszaforgatni a bevételt, hogy a pálya karbantartása megoldott legyen. Maga a műfüves pálya az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon található, amit a Körmendi Football Club bérel. Az új és korszerű létesítmény használatához többeknek nemcsak joga, hanem kötelessége is van. Biztosítani kell, hogy a bevételek megfelelő helyre kerüljenek, ami elősegíti az utánpótlás nevelést, a gyermeksport és a létesítmény fenntartását.

 

Geosics László képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy a műfüves borításra hány év a garancia, illetve ha deficites a működtetés - a nyereséghez hasonlóan - az is arányosan kerül-e elosztásra.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy 7 év a garancia a műfűre. A deficit esetén is hasonló a helyzet mint a nyereséges működés esetén.

Kéri a határozati javaslat támogatását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja, és a következő határozatot hozza:

 

262/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a műfüves labdarúgó pálya üzemeltetését, működtetését a Körmendi Football Clubra ruházza át.

A pálya térítésmentes használatára az alábbi szervezetek jogosultak:

-         Kék Sünik ULC

-         Körmendi Football Club

-         Városi Diáksport Bizottság

-         Körmend város Önkormányzat rendezvényei

 

A bérleti díjból származó bevételek 2006. június 30-ig történő elosztása az alábbi:

-         a bevétel 35 %-át el kell különíteni a pálya felújítására, karbantartására

-         a bevétel 25 %-a a keletkezett költségek (öltöző, melegvíz, felügyelet, takarítás) fedezete,

-         az esti világítást is igénylő bérleti díjból 1.500 Ft a villamos energia költségét takarja, melyet az elosztás előtt le kell vonni,

-         a bevétel 20 %-a a Körmendi Football Clubot illeti,

-         a bevétel 20 %-át a Kék Sünik ULC kapja.

 

20.   Az ÖKOMORV Kft. ajánlata fűtéskorszerűsítésre 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy az ÖKOMORV Kft. a Körmenden megrendezett Ökoenergetikai szakkiállítás és vásár alkalmával kereste fel ajánlatával az Önkormányzatot.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy ezen előterjesztés tárgyalásakor a Bizottság ülésén a Régióhő Kft. ügyvezetője is jelen volt. A Bizottság felkérte Németh Istvánt, hogy szakmai szempontok alapján vizsgálja meg az ÖKOMORV Kft. ajánlatát, illetve egy körmendi cég ajánlatát. A két ajánlatot megismerve a kedvezőbb javaslatot tárnák a képviselők elé 2006. január 31-ig.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. pontját támogatja, vagyis nem javasolja az ajánlat elfogadását.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője kiegészítésül elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő energetikai beruházásnak, illetve akár a többi intézményt érintő hasonló beruházásnak a koordinálásába lenne célszerű bevonni a Régióhő Kft-t. Amennyiben a beruházás megvalósulna, az üzemeletetésről is célszerű lenne tárgyalni a Kft-vel. A javaslat kidolgozására 2006. január végéig kerülhetne sor, ezáltal egy összefogottabb, komplexebb javaslattétellel tudnának élni a képviselő-testület fele.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag a rendszer elvét jónak tartja, problémát az olyan újszerű dolgok szerepeltetésében látja, mint az energiafűből való pellett készítése, vagy maga a prototípus kazán. Ezekben sok a bizonytalansági ráció, másrészt viszont komoly megtakarítás jelentkezhet, vagyis nem elvetendő az ajánlat. Az ajánlat szakmai szempontból való vizsgálatát szükségesnek látja, ezt követően lehet érdemben dönteni.

Külön eldöntendő, hogy elfogadja-e az Önkormányzat az ÖKOMORV Kft. ajánlatát, vagy pályázatot ír ki a fűtéskorszerűsítés megvalósítására.  

 

Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

263/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a korszerűtlen gázüzemű fűtési rendszerek gazdaságosabb működtetésű rendszerrel való kiváltása lehetőségének, valamint az intézményeket érintő energetikai beruházások hatásfokának vizsgálatát elvégezteti. A vizsgálat koordinálásába bevonja a Régióhő Kft.-t. 

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal, a vizsgálat elvégzésére 2006. január 10.

A javaslat alapján történő döntésre 2006. január 31. 

 

 

21.   A 209/2005. számú határozat hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság tudomásul vette, hogy nem valósulhat meg a könnyűszerkezetes lakások vásárlása.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

264/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a könnyűszerkezetes házak beszerzési lehetőségeiről szóló 209/2005. számú határozatát - az abban foglaltak megvalósításának ellehetetlenülése miatt - hatályon kívül helyezi.

 

Felelős: Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: azonnal

 

 

22.   Ingatlanok állapotának javításáról szóló elképzelések - a Rákóczi u. 55. szám alatti ingatlan hasznosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szükségesnek tartaná a panelprogram mellett a szükséglakásként hasznosított lakások felújítására program kidolgozását.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat első bekezdésében foglaltakat támogatja.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy az 1896/2 hrsz-ú ingatlanból két lakás kialakítása történjen meg, míg az 1896/3 hrsz-ú ingatlan lebontását javasolja. Mindezek költségét a 2006. évi költségvetésben javasolja biztosítani.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag elmondja, hogy a Rákóczi u. 53. szám alatti ingatlanban a Körmend Múltja, Jelene, Jövője Alapítvány is rendelkezik tulajdoni résszel. Az Alapítványnak nem áll rendelkezésére az a mintegy 1,5 millió Ft, amiből a legszükségesebb felújításokat el lehetne végezni. Az épület további hasznosításával kapcsolatban koncepcióra lenne szükség az Alapítvány részére.   

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag kérdezi, hogy elkészültek-e már a tervek a felújításra vonatkozóan.  

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy az elkészítendő tervek és az ütemezés alapján lehet dönteni a hasznosításról.  

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag sajnálatosnak tartja, hogy a kritikus állapotú ingatlanok sorában nem szerepel a Rákóczi u. 150. számú lakóépület.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a Vagyongazdálkodási Kft. elkezdte azt a munkát, mely kiterjed valamennyi önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására, felújítására, fejlesztésére. A Rákóczi u. 53. számú ingatlan esetében már született döntés a hasznosításra vonatkozóan. Javasolja, hogy a Városfejlesztési Bizottság javaslatát a jövő évi költségvetés tárgyalásánál tűzzék ismételten napirendre.

 

Kovács Miklós, a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a Rákóczi u. 53. számú ingatlan esetében elsődlegesen a tulajdonviszonyokat és illetékességi kompetenciákat szükséges tisztázni.  

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy egy lakásmobilitási folyamatot, felújítási koncepciót abban az esetben lehet elindítani, amennyiben a jelenlegi bérlők elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodni tud. A Rákóczi u. 55. számú ingatlannal kapcsolatos elképzelés ennek a folyamatnak lehetne az első lépése. A kiürített ingatlanrészekben a középtávú elhelyezés is megoldható lenne, ezáltal felszabadulnának a rossz állapotban lévő ingatlanok, így azok felújítása is elkezdődhetne.   

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke arra hívja fel a figyelmet, hogy a Rákóczi u. 55. számú ingatlan udvarán, a terület előkészítéshez kapcsolódó földmunkák során 1,5 méter mélységben a Múzeum számára értékes reformkori leletek kerülhetnek elő.  

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat 1. bekezdésében foglaltak támogatását, kiegészítve a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság által tett javaslattal.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

265/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Rákóczi u. 55. szám alatti ingatlanok szociális bérlakás célú hasznosítását támogatja, a terület-előkészítéshez 3.000 eFt-ot biztosít. Az 1896/2 hrsz-ú ingatlanból két lakás kialakításának, valamint az 1896/3 hrsz-ú ingatlanon található épület lebontásának lehetőségét megvizsgálja.

Az elkészítendő tervek és ütemezés alapján a megvalósítás pénzügyi feltételeiről a 2006. évi költségvetés készítésével egyidejűleg dönt.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal 

 

            

23.   Gueth László és Gueth Nóra ingatlanvásárlási kérelme  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

266/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a körmendi ingatlannyilvántartásban 138/A/2 hrsz, 138/A/3 hrsz, valamint 138/A/7 hrsz. alatt felvett ingatlanok Gueth László és Gueth Nóra Körmend, Gárdonyi Géza u. 29. szám alatti lakosok részére való értékesítését elviekben támogatja.

Felkéri a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft-t, hogy a nevezett ingatlanokra vonatkozóan készíttessen szakértői értékbecslést. Az ingatlanok értékesítéséről a szakértői véleményben foglaltak megismerése után dönt.

 

Határidő: szakértői vélemény elkészítésére, ez alapján előterjesztés készítésére 2005. november 14. 

Felelős: Kovács Miklós, a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetője

 

 

24.   Lakosi László kérelme   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag véleménye szerint az ingatlan értékesítése előtt a területre vonatkozó hosszútávú koncepció kidolgozására lenne szükség.

Meglátása szerint az utcanyitás egyben városképet is rontana.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy az Iroda, a város főépítésze, valamint a város szabályozási tervét készítő cég a tömb átvágását javasolja, mivel a Hunyadi utcáról jelenleg nincs átjárási lehetőség a Thököly utcára. Az utcanyitással együtt biztosítható a szabályozási szélesség kialakításához szükséges terület, míg a visszamaradó ingatlan beépíthető, hasznosítható.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 3. pontjában foglaltakat támogatja, vagyis továbbra is javasolja a tervezett tömbátvágást és útkialakítást. A 340/4 hrsz-ú ingatlanra értékbecslés készítését javasolja, illetve nettó 10 eFt/m2 áron javasolja az értékesítést.  

 

Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési Bizottság javaslatának elfogadását, az ingatlan értékesítését nettó 10.000 Ft/m2 vételáron javasolja.

   

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

267/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a belvárosi szabályozási tervben továbbra is szerepelteti a Körmend, Thököly utca és a Hunyadi utca között tervezett tömbátvágást és útkialakítást.

A Körmend, Thököly u. 38. szám alatti, 340/4 hrsz-ú ingatlant értékesíti Lakosi László Körmend, Gárdonyi Géza u. 30. szám alatti lakos részére 10.000 Ft/m2+ÁFA vételáron.

A vevő köteles az épület bontásakor, vagy legkésőbb a tervezett út építési engedélyezési eljárásának megindításáig a 12 m-es szabályozási szélesség kialakításához szükséges területet kártalanítási igény kizárása mellett az Önkormányzatnak átadni.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal

 

 

25.   A Kétvölgyi Természeti Központ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a Bizottság támogató javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

268/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a Körmend, 323/A/3 hrsz-ú (Korona étterem) ingatlanhoz kapcsolódó fejlesztések megvalósításához. A pince részben lévő tulajdoni hányad értékesítéséről az értékbecslés ismeretében dönt.

A tetőtér beépítéséhez abban az esetben járul hozzá, amennyiben a Kétvölgyi Természeti Központ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a társasház közös költségeit átvállalja, valamint az épület teljes külső felújítását saját költségén elvégzi.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

26.   Horváth Péter szolgalmi jog alapítási kérelme    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 3. pontjában foglaltakat támogatja.

 

Bebes István polgármester kéri a Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

269/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Péter Katafa, Petőfi u. 22/2. szám alatti lakos kérelmét támogatja, a Körmend, 167 hrsz-ú ingatlant illető, a 163/2, 44/18 és 4038/1 hrsz-ú ingatlanokat terhelő átjárási szolgalom alapításához hozzájárul.

A szolgalom bejegyzésével és az út kialakításával kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik. A szolgalmi jog bejegyzése miatti értékcsökkentést értékbecslés alapján a kérelmező köteles megtéríteni.   

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

27.   Forgalmi rend változások     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az Orgona utcában 2005. december 31-től javasolja a megállási tilalom elrendelését. A Bástya utca esetében a szabályozást nem javasolja, mivel ebben az esetben a KRESZ szabályait kell figyelembe venni.

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke jelzi, hogy a problémát az jelenti, hogy az út mindkét oldalán parkoló járművektől az ott lakók nem tudnak kijárni garázsukból.  

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy  átmeneti intézkedésről lenne szó, mivel a jövő év első felében a Vida utcai térburkolat átépítése megvalósul, ami kiterjed a Bástya utca ezen szakaszára is. Az átépítést követően már csak az ott lakók és az árufeltöltést végzők hajthatnak be az utca ezen felébe.    

 

Bebes István polgármester javasolja az Orgona utcában megállási tilalom elrendelését 2005. december 31-től.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Bebes István polgármester javasolja a Bástya utca Vida utca felőli végén behajtási tilalom elrendelését.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:

 

270/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dankó Pista utcában 3,5 t súlykorlátozást vezet be a Váci Mihály utca torkolatától az Orgona utcáig. Az Orgona utcában 2005. december 31-től megállási tilalmat rendel el.

 A Bástya utca Vida József utca felőli végén behajtási tilalmat rendel el, a lakóknak, illetve az üzletekhez kapcsolódó árufeltöltést végzőknek behajtási engedélyt ad ki.

 

Határidő: 2005. november 15. a táblák kihelyezésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

28.   Tájékoztató a támogatott kulturális közösségek beszámolójáról    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke kiegészítésül elmondja, hogy a beszámolókból megismerhették a támogatott kulturális közösségek ezévi munkáját, és vele együtt problémáikat is. A KASZT írásbeli beszámolója pótlólagosan kerül benyújtásra.  

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

29.   Tájékoztató a "Boldog Batthyány-Strattmann László Ösztöndíj" pályázat elbírálásáról     

Előterjesztők: Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

Karakai József, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester ismerteti, hogy a bizottságok döntése alapján kik azok a hallgatók, akik ösztöndíjban részesülnek.

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

30.   Tájékoztató a Fiatal Házasok Otthona tetőtér beépítéséről     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabó Ferenc alpolgármester úgy véli, hogy a Kossuth Lajos utca 1. számú ingatlan esetében a parkoló bővítése lenne a végleges megoldás.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Somogyi Béla utcában található vasúti átjáró felújítására kapott választ nem tartja elfogadhatónak.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag a Dankó Pista utca nyugati részére buszváró kihelyezése tárgyban tett interpellációra a választ nem fogadja el.

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

-         Interpellációk

 

Szabó Ferenc alpolgármester:

-         korábbi interpellációjához visszacsatolva kéri, hogy a sportcsarnok felújítását követően a Kossuth Lajos utcában található nyilvános telefonfülke áthelyezése történjen meg, 

-         a Bercsényi utcának az Olcsai Általános Iskola hátsó kerítése felöli részén  az autóbusz pályaudvarhoz vezetően zebra felfestését kéri,

-         kérdezi, hogy a képviselő-testület döntésének megfelelően a kosárpalánk áthelyezése mikor valósul meg. 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy az autóbusz pályaudvar felújítása kapcsán készült terv szerint a Vas Megyei Közlekedési Felügyelet nem javasolta a Bercsényi utcában zebra felfestését. Zebrát a Kossuth Lajos utca malom előtti szakaszára lehetne festeni.    

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag:

-         a Bartók Béla utca - Hunyadi Béla utca kereszteződésébe az általános iskolákba igyekvő gyermekek védelmében kéri figyelmeztető jel (sárga villogó) kihelyezését, vagy zebra felfestését,

-         a Plus áruháznál a tönkretett élősövény pótlását kéri, 

-         felhívja a figyelmet, hogy a Plus áruháznál kialakított lámpás közlekedés baleseti gócpont lett, kéri forgalomtechnikai vizsgálat elvégzését.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke az alábbiakat jelzi:

-         a Honvéd utca - Bercsényi utca sarkán továbbra sincs közvilágítás,

-         a Bercsényi utcába az áteresz problémája továbbra is fennáll,

-         a Deák Ferenc utca - Alkotás utca kereszteződésében a korábban megjavított aknafedél ismét megsüllyedt. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Rábán alul a pálinkafőzdéhez vezető út javítását kéri.

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag:

-         felveti, hogy a Batthyány utcáról a Rákóczi útra való kanyarodásnál a kereszteződésbe kihelyezett táblák akadályozzák a kilátást,

-         a gyalogos vasúti átjáró rossz állapotú pallóinak cseréje szükséges. 

 

Szabadi István képviselő-testületi tag:

-         elmondja, hogy a Rábán alul a kavicsterítés nem érkezett meg,

-         sajnálatosnak tartja, hogy a Várkertbe kihelyezett új padokat vandál módon megrongálták, néhány helyen a széttört padokból a vascsövek a földben maradtak, ami balesetveszélyes, a rongálók ellen hatékony fellépést kér, 

-         az intézményfelújítások kapcsán az elvégzett munkákról személyesen tájékozódott néhány intézményben és megállapítható, hogy több helyen helyreállító munkákat kell végezni, kéri, hogy a pénzügyi teljesítésnél ezt vegyék figyelembe.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy az intézményvezetőktől nem érkezett jelzés a problémákról.

A Várkerttel kapcsolatban új kerítés felállítása jelenthet megoldást, amihez nyitvatartási időt határoznak meg.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag:

-         a Vasútmellék utca - Mátyás király utca kereszteződésében (a közlekedési tükörnél) a csapadékvíz lefolyó födém összetört, annak helyreállítását kéri,

-         a közlekedési lámpák átállítását kéri oly módon, hogy azok a hét minden napján 06 órától 22 óráig működjenek.

 

Bebes István polgármester jelzi, a Közútkezelő Kht. vezetőjének felvetette ezen problémát, és ígéretet kapott arra, hogy az átállítással kapcsolatban megteszik a szükséges intézkedést.  

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag az Újvárosi utca ismételt kátyúzását kéri.

 

Geosics László képviselő-testületi tag:

-         jelzi, hogy a helyijáratú autóbusz reggeli járata gyakran késik,

-         a Dobogó utca 5. szám alatti ingatlan tulajdonosát kéri felszólítani az ingatlan környezetének rendbetételére,

-         a Bartók utca felújítását követően fel nem használt bitumen maradt az út szélén, ugyanez található a Hunyadi útról a Bartók útra lefordulva, valamint a Somogyi Béla utcában is, ezek elszállítását kéri,

-         szintén a Bartók utca felújítása kapcsán a régi és az új útburkolat közt mintegy 10 cm szintkülönbség van, ezért az útpadka mielőbbi kialakítása szükséges,

-         a Bartók utcában található akácok lombkoronájának nyírását kéri,

-         a Hunyadi utca vasúton túli részén lakók érdeklődtek, hogy a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése mikorra várható,

-         az Ady Endre utca végének jobb oldalán több gödör található, ezek helyreállítását kéri.    

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke kérdezi, hogy Dr. Nagy Árpád halála következtében megüresedett bizottsági hely betöltésére mikor kerül sor.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag:

-         a Rázsó Imre Szakközépiskola előtti tér - melyen az Aradi vértanúk emlékműve áll - elnevezését javasolja,

-         a Rákóczi utca - Batthyány utca - a Hunyadi utca kereszteződésében a szabályos kerékpáros közlekedésről javasolja tájékoztatni a lakosokat a városi televízióban, helyi újságban,

-         szintén javasolja a Bartók Béla utca - Hunyadi utca kereszteződésénél a zebra felfestését,

-         elmondja, hogy a Szántó Kovács János utcában a hídra kanyarodást akadályozza az ottani épület kerítése.  

 

Kozó József képviselő-testületi tag felveti, hogy a Rábán túli városrészen az utcanevek, házszámok rendbetétele szükséges.  

 

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 17 óra 35 perckor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester