· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2005. évi
előző2005. július 05. közmeghallgatás    2005. november 30.következő
letölthető melléklet:

279 kbyte

2005. augusztus 25.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2005. augusztus 25-i üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

188 - 201. számú

Rendelet:

34/2005. (VIII.25.) számú

35/2005. (IX.01.) számú

36/2005. (VIII.26.) számú

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. augusztus 25-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:          -

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részéről

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból mindenki jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke jelezte napirend előtti felszólalását.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke köszönetét fejezik ki mindazoknak, akik hozzájárultak a Batthyány év körmendi rendezvényeinek sikeres lebonyolításához. Körmend város Önkormányzata, a Szombathelyi Képtár, Vas Megye Önkormányzata, valamint a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága által közösen lebonyolított rendezvény 10 millió Ft önerő biztosításával 37 millió Ft értékben valósult meg, ami által Körmend 15 millió forintnyi - helyben maradó - beruházással gazdagodott. E széles összefogás, a színvonalas szakmai programokat felölelő, feszített munkával létrehozott kiállítás Körmend kulturális életében jelentős szellemi beruházásnak tekinthető, mely a helyi, regionális és országos média támogatásával, ha csak 100 napra is, de kiemelte a várost a szürke hétköznapokból.

Külön köszönettel illeti a képviselőket és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesületet, hogy támogatták ügyüket. Köszönet illeti továbbá Nagy Gábor képviselőt, a Batthyány év Megyei Közgyűlés által történő elfogadtatásáért; Szabó Ferenc alpolgármestert, mint a Jubileumi Munkacsoport vezetőjét; Bebes István polgármestert, országgyűlési képviselőt, mint a Batthyány év fő védnökét; Móricz Péter történészt; a Batthyány Múzeum dolgozóit: Hadnagyné Vörös Mártát, Németh Zsuzsannát, Csácsicsné Domán Editet önzetlen munkájukért; Csák Tamást, a 17. századi Batthyány Bandérium felállításában vállalt közreműködéséért; a helyi média képviselőit a rendezvények tárgyszerű és sokoldalú közléséért. 

 

A napirend előtti hozzászólást követően Bán Miklós képviselő-testületi tag javasolja a Folyó ügyek 7. pontjában szereplő, mobil lelátó létesítéséhez szükséges fedezet biztosításáról, valamint a 9. pontban szereplő nádaljai orvosi rendelő átalakításához szükséges fedezet biztosításáról szóló előterjesztések zárt ülés keretében történő megtárgyalását arra tekintettel, hogy a közbeszerzési eljárások még nem zárultak le.   

 

Bebes István polgármester javasolja a Folyó ügyek 7. és 9. napirendi pontjának zárt ülés keretében történő megtárgyalását, majd kéri a napirend elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

2.      Beszámoló az Önkormányzat 2005. I. félévi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

3.      Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

4.      A távhőszolgáltatás rendjéről szóló 11/1999. (X.21.) számú rendelet módosítása       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

5.      Körmend város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet, valamint a Településszerkezeti terv módosítása       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

 

Folyó ügyek:  

 

6.      Piaci alapú bérlakás vásárlás  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

7.      Fedezet biztosítása tehergépkocsi vásárlásához       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

8.      Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztése: 

a.      Tájékoztató a 2005/2006-os tanév előkészítéséről    

 Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

9.      A 0286/25 hrsz-ú ingatlan értékesítése    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

10. Önkormányzati ingatlanok értékesítése    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

11. A Szabadság tér 6. szám alatti társasház ingatlanvásárlási kérelme   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

12. Szollár János ingatlanvásárlási kérelme   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

13. A Nyugat MÉH Kereskedelmi Kft. ingatlanvásárlási kérelme 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

14. Vajda János és Wolfhart Tünde kérelme 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

15. Tájékoztató az UNICLUB Egyesületnek adott támogatás felhasználásáról 

Előadó: Czafit Csaba, az Egyesület elnöke

 

NAPIREND:

 

1.         Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2005. július 2-4. között Roznovban a Valsi Múzeum 80. évfordulójára rendezett ünnepélyen vett részt, ahol az esetleges testvérvárosi szerződés megkötéséről is folytak tárgyalások.   

Július 5-én ipari beruházásra alkalmas terület megvásárlással kapcsolatban folytatott tárgyalást. Ezen a napon került sor a Batthyány Kastély hasznosításával kapcsolatos közmeghallgatásra is.  

Július 6-án a Batthyány kastély újjászületése címmel megrendezett konferencián vett részt.

Július 7-én részt vett az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság ülésén, majd a kiváló tanulók jutalmazására került sor.

Július 8-án szintén ipari beruházásra alkalmas terület megvásárlásával kapcsolatban folytatott tárgyalást.  

Július 11-én Hegedűs László ifjúsági referenssel, valamint Dévai Katalin ifjúsági polgármesterrel az elkövetkezendő időszak feladatait beszélték meg.

Július 12-én rendkívüli képviselő-testületi ülésre került sor.

Július 13-án Király Lajos tűzoltóparancsnokkal folytatott megbeszélést az elkövetkezendő időszak feladatairól, majd polgármesteri fogadóórát tartott.

Július 14-én a Schell benzinkút mögött található terület (volt téglagyári gödrök) leendő tulajdonosaival folytatott megbeszélést. 

Július 16-17-én került megrendezésre a Flaszter fesztivál, majd a Strandfoci bajnokság eredményhirdetésére, díjak átadására került sor.

Július 18-án Kutasi Tiborral folytatott megbeszélést a műfüves pálya átadását illetően.

Július 19-én az OTP Rt. területi igazgatójával tárgyalt.  

Július 20-án Bozzai Balázzsal, az Öko-Szféra Bt. ügyvezetőjével, a biofűtőmű tanműhellyé fejlesztésére vonatkozó tanulmány készítőjével folytatott megbeszélést. Ugyanezen a napon került volna sor Szentgotthárdon a Pannon Közösségért Egyesület ülésére, de sajnálatos módon az érintettek nem érkeztek meg az ülésre.  

Július 21-én Budapesten a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban a 8-as főutat elkerülő út építéséről szóló keretmegállapodás aláírására került sor.  

Július 22.-augusztus 1. között éves szabadságát töltötte. 

Augusztus 2-án a Pannon Fa Klaszter bemutatkozó látogatást tett a hivatalban, egyben az önkormányzat meghívást kapott a soproni kiállítás megnyitójára. Szintén ezen a napon az Olip cég vezetői a cég tulajdonát képező ingatlannal kapcsolatos elképzelésekről adtak tájékoztatást.  

Augusztus 3-án dr. Nagy Zoltán múzeumigazgatóval, valamint Zsámbéki Mónikával folytatott megbeszélést a Szombathelyi Képtár részéről.

Augusztus 4-én az ipari területek betelepítése kapcsán Rejtő Jenő osztrák kereskedelmi tanácsossal, Török Tiborral és Csillag Balázzsal tárgyalt. Szintén ezen a napon kistérségi társulási ülésen vett részt.

Augusztus 5-én a Vasi Porotherm Kft. képviselőivel, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjével megbeszélés zajlott a Kft. által építendő lakások bérlakás céljára történő felajánlása tárgyában.

Augusztus 8-án Borbély Károly, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye főjegyzője járt Körmenden, aki a Kastély hasznosítására vonatkozóan szolgált információkkal. 

Augusztus 9-én az EYBL kremsi gyárában folytatott tárgyalást, melynek eredményéről a mai napra előterjesztés is készült.

Augusztus 10-én a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola újonnan kinevezett igazgatója, dr. Tiborcz János mutatkozott be.   

Augusztus 11-én Koncz Erika helyettes államtitkárral folytatott megbeszélést a Kastélyt illetően.

Augusztus 13-án a Körmendi Napok keretében rendezett programokon vett részt.

Augusztus 16-án a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vezérigazgatójával találkozott, majd a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnökével az árvízvédelmi töltésen található, az NFA kezelésében álló telek tulajdonjogának kérdésében tárgyalt. Az esti órákban fogadta a Körmendre érkező finn delegációt.

Augusztus 17-21. közt a finn vendégekkel különböző programokon vett részt, továbbá sor került a Heinävesi testvérvárosi szerződés megerősítésére is. Augusztus 22-én Barbara Hammelmeyr asszonnyal folytatott megbeszélést a Schifo Kft-t érintő ügyekben. Ugyanezen a napon részt vett a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Augusztus 23-án a Rönökön megrendezett nyugdíjas találkozón vett részt.

Augusztus 24-én a Természetvédelmi Hivatalban folytatott megbeszélést a Kastélyhoz tartozó Várkert kezelői jogának megszerzése tárgyában.

Augusztus 25-én dr. Kátai Lászlónak, a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola igazgatójának nyugdíjas búcsúztatóján vett részt az iskolai állománygyűlés keretében.

 

Ezúton mond köszönetet mindazon civil szervezeteknek, akik részt vettek a Körmendi Napok rendezvénysorozat programjainak szervezésében, lebonyolításában.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag kérdezi, hogy mi volt az OLIP megbeszélés tárgya.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy az OLIP cég arról adott tájékoztatást, hogy nem ipari tevékenységre, hanem szabadidős- kereskedelmi célra kívánja a cég - saját beruházásában - hasznosítani.

 

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

 

 

2.        Beszámoló az Önkormányzat 2005. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

A napirendi ponthoz kapcsolódó hozzászólásában Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag az iparűzési adó mértékét alacsonynak találja. Kérdezi, történt-e vizsgálat arra vonatkozólag, hogy miért alakult így ez az összeg, illetve közrejátszott-e az előző év végén megjelent +100 millió Ft iparűzési adóbevétel.  

Megjegyzi továbbá, hogy a költségvetésről szóló rendelet, valamint a gazdálkodásról készült beszámoló táblázatai nem mutatnak egyezőséget, kérdezi, mi ennek az oka.

Bebes István polgármester úgy véli, a jelenlegi állapotok azt mutatják, hogy a második félévben befolyik a tervezett iparűzési adó, mely nem függ össze a tavaly év végi adóbevétellel.  

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy az első félévi gazdálkodásról szóló beszámoló 2005. június 30.-ával került lezárásra, míg a rendelet módosítása naprakész, vagyis már a július-augusztus hónapban bekövetkezett pénzügyi módosításokat érintő változások is átvezetésre kerültek.    

 

Bebes István polgármester a költségvetéshez kapcsolódóan a Pénzügyminiszterhez intézett "Mikor oldja fel a Kormány az önkormányzatokat sújtó államháztartási tartalékról szóló szigorú szabályokat"  című kérdésére kapott válaszlevélből idézi a következőket: "A közszféra egészének, az államháztartás minden alrendszerének - így a helyi önkormányzatoknak is - hozzá kell járulni az egyensúly mellett megvalósuló gazdasági növekedés feltételeihez. Mindent egybevetve, a Kormány most nem tartja lehetségesnek az államháztartási tartalék feloldását."

Mindez azt jelenti, hogy az önkormányzatok a jövőben nem számíthatnak kiadásaik fedezéséhez - gondol itt pl. a közalkalmazotti béremelés előteremtésére - állami szerepvállalásra.   

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a beszámolóban foglaltakat.

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a beszámoló elfogadását azzal, hogy a Bizottság a Hunyadi úti lakótelkek értékesítési árának felülvizsgálatát kéri a környező települések telekáraira tekintettel.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag szintén javasolja a képviselő-testületnek a Hunyadi úti lakótelkek vételárának megállapításáról szóló határozat felülvizsgálatát, ami érintheti a költségvetés bevételi oldalát. Szükségesnek tartja meghatározni, hogy továbbra is érvényben tartja-e ezen határozatát a képviselő-testület, vagy a következő ülésén módosítja azt. Úgy véli, a lakosság megtartása érdekében át kell gondolni az akkori döntést, mivel sokan a környező településeken vásárolnak lakótelket.

 

Bebes István polgármester javasolja, készüljön vizsgálat arra vonatkozólag, hogy mi alapján került meghatározásra a lakótelkek vételára. Amennyiben szükséges a lakótelkek értékesítési árának meghatározásáról szóló határozat módosítása, a soron következő képviselő-testületi ülésre számadatokkal alátámasztott javaslattal fognak élni.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke úgy véli, hogy a városokban általában magasabbak az ingatlan vételárak a környező települések ingatlan áraihoz képest. 

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag elmondja, hogy az elmúlt ciklusban többször felvetődött, hogy elfogadhatatlan az olyan gazdálkodás, amikor meghatároznak egy feladatot és ahhoz pénzeszközt rendelnek, amíg az megvalósul, kétszer, vagy háromszor is az összeg módosítására van szükség, és a költségek akár a duplájára is növekedhetnek. Ezen "fogyatékossága" a költségvetésnek most is meg van, sőt hatványozottan jelentkezik. Előfordul, hogy a közbeszerzési eljárás keretében zajló beruházásokhoz is további pénzeszközöket kell biztosítani, a testület által hozott határozatot módosítani kell. Ezek elkerülésére átgondoltabb tevékenységet kell kitalálni, hogy ne legyenek jelentős eltérések a feladat tervezése és a megvalósulás, befejezés között.

További észrevétele, hogy három évvel ezelőtt a két középfokú közoktatási intézmény megyei fenntartásba történő átadásakor azt remélték, hogy az így megtakarított összegből a város intézményei nagyobb anyagi támogatásra számíthatnak. Három év után mégis úgy tűnik, hogy ez nem valósult meg. Az intézményvezetők nem látják "visszacsorgatni" a megmaradt összegeknek még töredékét sem.

A következő fél évben ezen problémákon változtatni szükséges.  

 

Bebes István polgármester hangsúlyozza, hogy nem a beruházás megvalósítása után kerül a testület elé a többletfedezet kérés, hanem még a munkák megkezdése előtt. A többletfedezet biztosításáról a döntést a képviselő-testület hozza meg. Rámutat arra, míg az előző ciklusban az intézményfelújítási keret 10 millió Ft nagyságrendet tett ki, addig most ez az összeg 50 millió Ft. Vannak olyan intézményeket érintő beruházások, amelyek közbeszerzési eljárás keretében valósulnak meg, mint a Somogyi Béla Általános Iskola tornaterem, uszoda felújítása, amivel együtt mintegy 300 millió Ft-os beruházás valósul meg a város intézményeiben. Ebből is látható, hogy jelentős összegeket fordítanak az intézményekre.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke reményét fejezi ki, hogy a jövő évtől a közbeszerzésről szóló törvény módosítása elősegíti a beruházások rugalmasabbá tételét.  

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata 2005. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

188/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2005. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót  - a mellékletnek megfelelően - elfogadja.

 

 

3.        Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása       

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja a Bizottságok véleményét tolmácsolva  támogatják a rendelet módosítását.

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.   

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

 

34/2005. (VIII.25.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.01.) számú rendelet módosítása

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

4.     A távhőszolgáltatás rendjéről szóló 11/1999. (X.21.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a rendelet módosítását.

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet-tervezetben foglaltakat.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke kéri figyelembe venni, hogy a gázár emelkedés az év hátralévő részében az intézmények költségvetését még súlyosabban fogja érinteni.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag javasolja megvizsgálni, hogy az iskolák, intézmények biofűtőműre történő csatlakoztatására van-e lehetőség; ezáltal gazdaságosabbá tehető-e működtetésük, vagy a saját rendszer működtetése a takarékosabb. 

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy ebben az évben csatlakozott a fűtőműre a kórház, mint nagy kapacitású fogyasztó, valamint a jelenleg épülő lakások is rácsatlakoznak a rendszerre. Ugyanakkor a biofűtőmű kihasználását fokozatosan növelni kell, meg kell vizsgálni, hogy bővíthető-e egy-egy intézmény rákapcsolásával, és ezt követően az intézmény felújítási keret terhére megvalósítható-e a rácsatlakozás.  

 

Bebes István polgármester javasolja a távhőszolgáltatás rendjéről szóló helyi rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint.

                                                               

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

35/2005. (IX.01.) számú rendelet

 

A távhőszolgáltatás rendjéről szóló 11/1994. (X.21.) számú rendelet módosítása

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

 

 

5.     Körmend város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet, valamint a Településszerkezeti terv módosítása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy rendelkezésre áll a Nyugat-Dunántúli Területi Főépítész Iroda véleménye, melyben a tervezetthez képest egy ponton eltérő javaslat fogalmazódott meg. A Szabályozási terv esetében - az OTÉK-tól eltérően - az iparterületi rész tervezett beépítése maximálisan 70 % lehetne, míg az OTÉK 50 %-os beépítést engedélyez. A Területi Főépítészi Iroda javaslata, hogy a szabályozási előírásokban a maximális beépítettség 50 %-ban kerüljön meghatározásra azzal a feltétellel, hogy amennyiben a beruházó igazolni tudja, hogy a beépítés során úgy tudja biztosítani a minimális zöld felületet, illetve a közlekedési felületeket, hogy az meghaladhatja az 50 %-ot, abban az esetben el lehet térni a maximális beépítettségtől.

Ezáltal a rendelet-tervezetben szereplő ipari-gazdasági terület építési övezetei-t tartalmazó táblázatban a maximális zöldfelület helyett minimális zöldfelületet kell meghatározni 25 %-ban.

Összefoglalva elmondja, hogy a 70 %-os beépítettség megengedhető, de ezt valamennyi építési szándék esetén alá kell támasztani. Az OTÉK alóli felmentést csak a területi főépítész adhat.

 

Bebes István polgármester kéri, hogy a leendő beruházó erről kapjon tájékoztatást.  

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet módosítását.

 

Bebes István polgármester javasolja a Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását azzal, hogy az ipari-gazdasági terület építési övezeteit tartalmazó táblázatban a maximális zöldfelület helyett minimális zöldfelület kerüljön meghatározásra 25 %-ban, valamint azzal a módosítással, hogy a táblázatban Gip-4 övezeti jellel jelölt terület esetén a maximális beépítettség 70 % helyett 50 %-ban kerül meghatározásra azzal, hogy e maximális beépíthetőség mértékétől abban az esetben lehet maximum 70 %-os beépíthetőségi mértékig eltérni, ha az építtető igazolja, hogy a nagyobb beépítés mellett is a minimálisan előírt zöldfelület nagyságot biztosítani tudja.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő rendeletet alkotja:  

   

36/2005. (VIII.26.) számú rendelet

 

Körmend város Helyi Építési Szabályzata, valamint a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosítása

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

Bebes István polgármester javasolja a város Településszerkezeti tervének módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

189/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Körmend város Településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja:

Ipari park megvalósulásának tervezett ütemezése:

I. Ütem

A volt téglagyári agyagbánya és hulladéklerakó területének építésre alkalmassá tétele és bevonása az iparterületbe.

A GY-2 úttól délre, vele párhuzamosan forgalom számára megnyitott magánút kijelölése, egy déli végfordulóval ellátott nyúlvánnyal. A területre az Eybl profiljához illeszkedő kis- és középvállalkozások települhetnek.

II. Ütem

A nemrég befejezett gyárépülettől északra logisztikai központ létrehozása, amely kiszolgálja az egész ipari területet. Ebből következően az iparvágány továbbvezetése nem szükséges.

Későbbiekben beépítendő ütemek:

A város a GY-2 utat a gerincközművekkel megépíti a felsőberki útig, így a környezetében lévő magántelkek beépítésre alkalmassá válnak, azonban a jelenlegi feltételezés szerint a betelepülés keletről nyugati, illetve délről északi irányban fog haladni.

 

A terület felhasználás változásai az alábbi kategóriákban következnek be:

Beépítésre szánt területen:

-          gazdasági ipari

-          különleges

Beépítésre nem szánt területen:

-         közlekedési és közmű-elhelyezési

-         védelmi erdő

-         vízgazdálkodási

 

 

 

Gazdasági ipari területek változása:

A tartalék területek megszűnnek, az egész iparterület közvetlen felhasználásúvá válik. Nagyságát tekintve bővül, az eddig védőerdőként feltüntetett bolygatott terület és a Berki patakot kísérő zöldsáv is iparterületté válik. 

 

Közlekedési területek változása:

A feltáró úthálózat rendszere bővült a körforgalmat lehető tevő déli szakasszal. Ezen kívül két nem rögzített helyzetű, feltételekkel arrébb tolható észak-déli utat is tartalmaz a terv.

A GY-2 jelű út kiviteli terve elkészült, ezt figyelembe véve kisebb korrekcióra szorult szabályozási szélessége.

 

Véderdő területek változása:

Az Eybl tulajdonában lévő területen a véderdő területek megszűnnek, ami egyrészt a volt bánya, másrészt a Berki patak mellett eddig véderdőként szereplő sávok iparterületi felhasználásából adódik.

A növényzetet némiképp pótolja a záportározók mellett kialakítható parkosított felület. Az iparterülethez közel fekvő, a vasút déli oldalán meglévő lakóterületek védelmét a Fatelep területén kijelölt új véderdő sáv biztosítja.

 

Vízgazdálkodási területek változása:

A vízgazdálkodási terület bővül a két záportározó területével. A nyugati záportározó szükséges felülete mintegy 1 ha, ami a meglévő, nem hivatalos bányató felhasználásával jöhet létre.  A keleti záportározó a Berki patak vasúti áteresze elé telepítendő, nagysága 2000 m2.

 

Az Eybl cég a racionálisabb telekalakulatok céljából a Berki patak legészakibb szakaszát a gyűjtő útra merőlegesen kívánja áthelyezni és lecsövezni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

Folyó ügyek:

6.        Piaci alapú bérlakás vásárlás

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megkeresés érkezett az Önkormányzathoz a Vasi Porotherm Kft. részéről. A Pénzügyi és Gazdasági Irodával történt egyeztetést követően körvonalazódott, hogy az Önkormányzatnak jelenleg nincs lehetősége a felajánlott lakások megvásárlására. A képviselő-testület bérlakás építésre vonatkozó döntésének megfelelően az előkészítő munka folytatódik.  

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja a Bizottságok véleményét tolmácsolva a határozati javaslat első bekezdésében foglaltakat támogatják, vagyis nem javasolják a lakások megvásárlását.

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok javaslatának támogatását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

190/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasi Porotherm TÉGLAHÁZ Kft. által piaci alapú bérlakás céljára felajánlott, a Kft. beruházásában a Kauz réten épülő, 12 db lakást nem kívánja megvásárolni, tekintettel a 2005. évi költségvetésben foglaltakra, valamint a hitelfelvételi korlátokra, hosszú távú elkötelezettségekre.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

7.        Fedezet biztosítása tehergépkocsi vásárlásához

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a lízingelés keretében történő vásárlást támogatja.

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva az egyösszegben történő vásárlást támogatja, míg a lízingelést nem támogatja.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását, mely magában foglalja a lízingelés keretében történő vásárlás és az egyösszegű fizetés teljesítésére irányuló ajánlattételt is.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

191/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Körmend város Gondnoksága részére tehergépkocsi beszerzésére kerüljön sor közbeszerzési eljárás keretei között. A közbeszerzési eljárás során egyösszegű fizetési teljesítésre és lízingelés keretében történő vásárlásra is ajánlatot kell kérni. 

A gépkocsi vásárláshoz a fedezetet a pályázati alap terhére biztosítja, illetve a következő évi költségvetésébe betervezi.

 

Határidő: a közbeszerzési eljárás lefolytatására 2005. november 30. 

Felelős: Dr. Stepics Anita titkárságvezető

 

 

8.        Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztése:    

a.     Tájékoztató a 2005/2006-os tanév előkészítéséről   

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

   (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke kiegészítésül elmondja, a tájékoztató rátekintést ad a képviselőknek a tanévben esedékes feladatokra. Amennyiben rendkívüli helyzet nem következik be, a meghatározott szüneti rendet az oktatási intézmények tartani tudják. Az idei évben is külön figyelmet kell fordítani a beiskolázásra.

A tanulmányi versenyeken szereplők díjazásakor rangot szeretnének adni azon versenyeknek, amelyeket az Önkormányzat támogat és kiemelésre méltónak tart, természetesen az intézmények bevonásával.

Az országos mérésekről szóló tájékoztató azért is fontos, hogy a tartalmi munka folyamatában kerülhessen megvizsgálásra. Ezek értékelésére hívja fel a figyelmet; a soros nevelőtestületi ülések jegyzőkönyveiben ezek értékrendjéről a megállapításokat rögzíteni szükséges.

Megállapítható, hogy az intézmények a személyi kiadások terén betartották a testület által meghatározottakat. A megszorító intézkedések ellenére a tanuló létszám egyre csökken, 23-24 fős átlaglétszámmal működnek az osztályok. A napközis csoportok indítása - a magas csoportlétszám miatt - több esetben gondot jelent.

A Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője felé azzal a javaslattal él, hogy váljon lehetővé a személyi kiadásokból történő átcsoportosítás a dologi kiadásokhoz, az ezzel kapcsolatos egyeztetésre sort kell keríteni.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy az 1275 tanulóból mennyi a vidékről bejáró gyermekek száma.

Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy az elmúlt 5 év adatai szerint 210 fővel csökkent a gyermeklétszám.

 

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos elmondása szerint a vidékről bejáró gyerekek száma meghaladja a 200 főt, ebbe az óvodások és általános iskolások is beleértendők.   

 

A képviselő-testületi a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

9.        A 0286/25 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

        

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatja.

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat egyik pontjában foglaltakat sem támogatja

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke javasolja - amennyiben a terület értékesítésre kerül - a  szerződésben szerepeltetni a Sport utca 8-as számú főútra történő csatlakozásának kiépítését.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag hozzászólásában elmondja, hogy a Sport utcai ingatlan a városközponthoz közel eső terület, ami esetében gátló tényező a területen áthaladó magasfeszültség. Véleménye szerint az ingatlant olyan vevőnek kell értékesíteni, aki a területet egészében kívánja megvásárolni és vállalja a földkábellel való áramátvitel megvalósítását.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a benyújtott pályázatok közt szerepel olyan ajánlat, amiben vállalják az útcsatlakozás kiépítését, valamint a magasfeszültség földkábellel történő kiváltását. E két beruházás költsége megközelíti a 80-100 millió Ft-ot.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke felveti, hogy a legutóbbi közmeghallgatáson a Kastély megvalósíthatósági tanulmány készítőjétől elhangzott, hogy a Várkert azon területe, amelyen jelenleg a Rábaparti Járműjavító Kft. helyezkedik el,  funkcióváltásra érett, a jelenlegi funkciókat nem szabadna tovább ott tartani. A jövőre vonatkozóan a pályázatok elbírálásánál ezt célszerű volna figyelembe venni.  

 

Bebes István polgármester javasolja a 0286/25 hrsz-ú ingatlan értékesítését a Huninvest Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Vagyonkezelő és Beruház Kft. részére bruttó 14 millió Ft vételárért, a pályázatban foglalt egyéb feltételek szerződésben történő megjelenítésével.   

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

192/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonát képező, a körmendi ingatlannyilvántartásban 0286/25 hrsz. alatt nyilvántartott, 2 ha 2081 m2 kiterjedésű, sporttelep megnevezésű ingatlant a lefolytatott pályázati eljárás alapján a HUNINVEST Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Vagyonkezelő és Beruházó Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 13.) pályázó részére értékesíti bruttó 14 millió Ft vételárért.

A nyertes pályázó ajánlatában szereplő vállalásokat a megkötendő szerződésben szerepeltetni kell. A Sport utca 8-as számú főútra történő csatlakozásának kiépítését a szerződésben ugyancsak szerepeltetni kell.

 

A helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően az ingatlanon áthaladó magasfeszültségű áramvezetéket földkábellel kell helyettesíteni, amelynek költsége a vevőt terheli.

 

Határidő: értesítésre azonnal, szerződéskötésre 2005. szeptember 30.

Felelős: Dr. Stepics Anita titkárságvezető

 

 

10.    Önkormányzati ingatlanok értékesítése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője a Körmend, Rákóczi út 17. szám alatti, valamint a Rákóczi u. 21. szám alatti ingatlanokra vonatkozó értékbecslést ismerteti, mely szerint:

-         a Szerencsejáték Rt. által bérelt, Körmend, Rákóczi u. 17. szám alatti ingatlan értéke 4.050 eFt+ÁFA;

-         a Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. által bérelt, Körmend, Rákóczi u. 21. szám alatti ingatlan értéke 5.700 eFt+ÁFA.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elfogadhatatlannak tartja az értékbecslő által meghatározott vételárakat.

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva a  Korona étterem és Cukrászüzem értékesítésére vonatkozó határozati javaslatot nem támogatja, a Körmend, Rákóczi u. 17. szám alatti ingatlan értékesítését 250 eFt+ÁFA/m2 vételáron, a Rákóczi u. 21. szám alatti üzlethelyiség értékesítését szintén 250 eFt+ÁFA/m2 vételáron javasolja.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag elmondja, hogy egy 2002-ben készült értékbecslés szerint a Korona étterem értéke bruttó 38 millió Ft volt, ennek alapján a ma megállapított 39.900 Ft + ÁFA vételár reálisnak mondható. Ugyanakkor két részre kell bontani az ingatlant: a 417 m2  nagyságú éttermi, illetve konyhai részre, illetve a 144 m2 nagyságú pincére. A bérleti díj mértékében is különbség van a két ingatlanrész között.  

Javasolja a pályázati kiírásban szerepeltetni, hogy meghatározott ideig a jelenlegi Korona étterem továbbra is vendéglátóipari helyiségként funkcionáljon.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke egyetért azzal, hogy az ingatlan, - mely a 18. században épült uradalmi épület volt, kaszinó, bárok és mint a könyvtár jogelődje működött - ha szállodai funkciót nem is, de továbbra is éttermi funkciót tartson fenn.

 

Bebes István polgármester 5 év megkötést javasol. Javasolja továbbá felkérni Kovács Miklóst, a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. vezetőjét, hogy a Körmend város tulajdonában lévő garázsok értékesítésének feltételrendszerét a soron következő képviselő-testületi ülésre dolgozza ki és tárja a képviselők elé. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a Korona étteremre és a Cukrászüzemre pályázat kiírását. A Rákóczi u. 17. és 21. szám alatti üzlethelyiségek értékesítését 250 eFt/m2+ÁFA vételáron javasolja.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag nem látja összhangban a Korona étteremre meghatározott vételárat a bizottságok által javasolt, egy kb. 38 m2 nagyságú üzlethelyiség vételárával.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének tudomása szerint a városban 300-350 eFt/m2+ÁFA összegért vásárolhatók üzletek, a 100 eFt/m2+ÁFA vételárat indokolatlanul alacsonynak találja.  

 

 

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, 323/A/3 és 323/A/4 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére pályázat kiírását. A pályázati kiírásban javasolja  szerepeltetni, hogy a nyertes pályázó a 323/A/3 hrsz-ú ingatlant 5 évig megszakítás nélkül csak vendéglátó-ipari tevékenység céljára hasznosíthatja. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

193/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, 323/A/3 (Korona étterem) és a 323/A/4 hrsz-ú (Cukrászüzem) ingatlanok értékesítésére az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséről, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV.01.) számú rendelet alapján pályázatot ír ki.

A pályázati kiírásban szerepeltetni kell, hogy a nyertes pályázó a 323/A/3 hrsz-ú ingatlant 5 évig megszakítás nélkül csak vendéglátó-ipari tevékenység céljára hasznosíthatja. 

 

Határidő: 2005. szeptember 9. a pályázat kiírására

Felelős: Dr. Stepics Anita titkárságvezető a szerződéskötésért

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, Rákóczi u. 21. szám alatti üzlethelyiség értékesítésre történő felkínálását a Szerencsejáték Rt. részére 250 eFt/m2+ÁFA vételáron.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

194/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 221/10/A/1 hrsz-ú, Körmend, Rákóczi u. 21. fszt. 1. szám alatti, 52  m2 nagyságú, üzlethelyiség megnevezésű ingatlant törli a nem értékesíthető ingatlanok köréből, majd ezt követően értékesítésre felkínálja a Szerencsejáték Rt. Pécsi Területi Igazgatósága (Pécs, Irgalmasok u. 10.) részére 250.000 Ft/m2+ÁFA vételárért.

 

Határidő: kiértesítésre azonnal, rendelet módosítására 2005. szeptember 22.,  szerződéskötésre 2005. szeptember 30.

Felelős: Dr. Stepics Anita titkárságvezető 

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, Rákóczi u 17. szám alatti üzlethelyiség értékesítésre történő felkínálását a Vas Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. részére 250 eFt/m2+ÁFA vételáron.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

195/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 221/7/A/3 hrsz-ú, Körmend, Rákóczi u. 17. fszt. 3. szám alatti, 38 m2 nagyságú, üzlethelyiség megnevezésű ingatlant törli a nem értékesíthető ingatlanok köréből,  majd ezt követően  értékesítésre felkínálja a Vas Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. (Szombathely, Nárai u. 3.) részére 250.000 Ft/m2+ÁFA vételárért.

 

Határidő: kiértesítésre azonnal, rendelet módosítására 2005. szeptember 22., szerződéskötésre 2005. szeptember 30.

Felelős: Dr. Stepics Anita titkárságvezető

 

Bebes István polgármester javasolja felkérni a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. vezetőjét az önkormányzat tulajdonát képező garázsok értékesítésére vonatkozó feltételrendszer kidolgozására. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

196/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Kovács Miklóst, a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. vezetőjét, hogy a Körmend város tulajdonában lévő garázsok értékesítésének feltételrendszerét a soron következő képviselő-testületi ülésre dolgozza ki és tárja a képviselők elé. 

 

Határidő: 2005. szeptember 22.

Felelős: Kovács Miklós, a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. vezetője

 

 

11.     A Szabadság tér 6. szám alatti társasház ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja 6.000 Ft/m2+ÁFA vételáron javasolja az ingatlanrész értékesítését.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag meggondolandónak tartja, hogy mekkora területrészt értékesít az önkormányzat, hiszen ezáltal egy, a társasházban működő iroda ablaka, illetve hátsó ajtaja is beépítésre kerülhet.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokból úgy tűnik, hogy az ajtónyitás nem engedéllyel történt. Ha megállapítható, hogy engedély nélkül történt az átalakítás, építésrendészeti eljárást kell lefolytatni. A társasház részéről a helyiség kialakítása építési engedélyköteles, az építési hatóságnak az előírásokat figyelembe kell venni. Amennyiben az ajtó és ablak a helyén maradhat, a hulladéktároló helyiséget úgy kell kialakítani, hogy az az ottani bérlemény használatát ne tegye lehetetlenné.   

 

Bebes István polgármester javasolja - amennyiben jelenleg nem ismert az értékesítendő terület nagysága - határozzanak meg négyzetméter árat, amit alapul vehetnek az értékesítés során.   

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy telekalakítási eljárást kell lefolytatni, melyet követően válik ismertté a területrész nagysága.

 

Bebes István polgármester kéri a Szabadság tér 6. szám alatti társasház kérelmének támogatását, az ingatlanrész forgalomképessé tétele után 6.000  Ft/m2+ÁFA vételáron történő értékesítését.    

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

197/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, 81/2 hrsz-ú, közterület megnevezésű ingatlanból ingatlanmegosztást követően forgalomképessé tesz hulladéktároló és kerékpártároló kialakításához szükséges ingatlanrészt (megközelítőleg 10 m2-t). Az értékesítendő terület pontos nagysága a telekalakítási eljárást követően válik ismertté. Az ingatlanrészt értékesítésre felkínálja a Körmend, Szabadság tér 6. szám alatti társasház (képviseli Gaál Péterné közös képviselő) részére 6.000 Ft/m2+ÁFA vételárért.

A telekalakítás és a kitűzés költségei a vevőt terhelik.

 

Határidő: tájékoztatásra azonnal, szerződéskötésre a telekalakítás jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül

Felelős: dr. Stepics Anita titkárságvezető

 

 

12.    Szollár János ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva 2500 Ft/m2+ÁFA áron javasolja az ingatlanok értékesítését.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva 2000 Ft/m2+ÁFA áron javasolja az ingatlanok értékesítését.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke 2250 Ft/m2+ÁFA összegen javasolja az értékesítést.   

Hozzáteszi, hogy az ingatlanárak megállapításánál a vagyonkataszter szerint meghatározott értéket az elmúlt évi 6 %-os inflációval növelten veszik figyelembe.

 

Bebes István polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő ingatlanok értékesítését 2250 Ft/m2+ÁFA vételáron.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:  

 

198/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesítésre felkínálja a 4033 hrsz-ú, 110 m2 nagyságú, kert művelési ágú ingatlant, a 4034 hrsz-ú, 119 m2 nagyságú, kert művelési ágú ingatlant, valamint a 44/17 hrsz-ú, árok megnevezésű ingatlanból ingatlanmegosztást, valamint az ingatlanrész művelési ágának megváltoztatását követően kb. 180 m2-t Szollár János Körmend, József A. u. 2. szám alatti lakos részére 2250 Ft/m2+ÁFA  Ft vételárért.

A telekalakítás és kitűzés költségei a vevőt terhelik. 

 

Határidő: tájékoztatásra azonnal, szerződéskötésre a telekalakítási eljárás jogerőre emelkedését követő 30 napon belül 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

 

 

 

13.    A Nyugat MÉH Kereskedelmi Kft. ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. bekezdésében foglaltakat támogatja, 1500 Ft/m2+ÁFA vételáron javasolja az értékesítést.  

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. bekezdésében foglaltak szerint támogatja az ingatlan értékesítését. Az ingatlan vételárát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által meghatározott vételáron javasolja.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag 1350 Ft/m2+ÁFA vételáron javasolja az ingatlan értékesítését.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke támogatja az 1350 Ft/m2+ÁFA vételáron történő értékesítést.

 

Bebes István polgármester javasolja az 1548/5 hrsz-ú ingatlanból ingatlanmegosztást követően 2000 m2 értékesítését a Nyugat MÉH Kereskedelmi Kft. részére 1350 Ft/m2+ÁFA vételáron.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

199/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a körmendi ingatlannyilvántartásban 1548/5 hrsz. alatt felvett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból az ingatlanmegosztást követően kb. 2000 m2-t értékesítésre felkínál a Nyugat MÉH Kereskedelmi Kft. részére (képviseli Dobos János Körmend, Platán u. 8.) 1350 Ft/m2+ÁFA vételáron.

A telekalakítás és a kitűzés költségei a vevőt terhelik.

 

Határidő: tájékoztatásra azonnal, szerződéskötésre a telekalakítás jogerőre emelkedéséről számított 30 napon belül

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

14.    Vajda János és Wolfhart Tünde kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a Hunyadi út 61. I/15. szám alatti lakás vételárát 4 millió Ft-ban javasolja meghatározni. Egyúttal a kérelmező jelezte, hogy megvásárolná a Körmend, Bartók Béla ltp. 9. fszt. 2. szám alatti ingatlant. Az ingatlan értéke bruttó 7 millió Ft, vagyis az ügylet kapcsán a kérelmező 3 millió Ft-ot fizetne Körmend város Önkormányzata részére.

 

Kovács Miklós, a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. vezetője a Körmend, Hunyadi út 61. fszt. 4. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az ingatlanon az eredeti adásvételi szerződés szerint fennálló vételár hátralék 216.049 Ft. Ez a vételár hátralék az ingatlan vételárába beszámításra kerülne. Így az ingatlan vételára 1.716.049 Ft. Ezáltal az Önkormányzat 1.500.000 Ft-ot fizetne Vajda János részére.  

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag,  a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a lakások megvásárlását.

 

Bebes István polgármester javasolja a Hunyadi út 61. I/15. szám alatti lakás megvásárlását 4 millió Ft vételárért. Egyúttal javasolja az eladó részére értékesítésre felkínálni a Körmend, Bartók Béla ltp. 9. fszt. 2. szám alatti ingatlant bruttó 7 millió Ft vételárért.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

200/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Hunyadi út 61. I/15. szám alatti lakást megvásárolja Wolfhart Tünde Körmend, Hunyadi út 61. szám alatti lakostól 4 millió Ft vételárért. Egyben a kérelmező részére értékesíti a tulajdonát képező Körmend, Bartók B. ltp. 9. fszt. 2. szám alatti, 49 m2 nagyságú ingatlant bruttó 7 millió Ft vételárért. Az ügylet kapcsán Wolfhart Tünde 3 millió Ft-ot fizet Körmend város Önkormányzata javára.

 

Határidő: értesítésre azonnal, szerződéskötésre 2005. szeptember 30.

Felelős: dr. Stepics Anita titkárságvezető

 

 

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, Hunyadi út 61. fszt. 4. szám alatti lakás megvásárlását 1.716.049 Ft vételárért, mely vételárba az eladó jelenleg fennálló 216.049 Ft vételár hátralékát beszámítja. Ezáltal az Önkormányzat 1.500.000 Ft-ot fizet az eladó javára.   

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

201/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Hunyadi út 61. fszt. 4. szám alatti, 34 m2 nagyságú lakást megvásárolja Vajda János Körmend, Hunyadi út 61. szám alatti lakostól 1.716.049 Ft vételérért. A vételárba az eredeti adásvételi szerződés szerint még fennálló 216.049 Ft vételár hátralékot beszámítja.

Ezáltal a vevő Önkormányzat 1.500.000 Ft vételár összeget fizet az eladó Vajda János részére.    

 

Határidő: értesítésre azonnal, szerződéskötésre 2005. szeptember 30.

Felelős: dr. Stepics Anita titkárságvezető

 

 

15.    Tájékoztató az UNICLUB Egyesületnek adott támogatás felhasználásáról

Előadó: Czafit Csaba, az Egyesület elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czafit Csaba, az UNICLUB Egyesület elnöke köszönetét fejezi ki az önkormányzat, a vállalkozók, valamint az önkéntes segítők által nyújtott támogatásért. Sajnálatosnak tartja, hogy a Várkert rendbetételét célzó társadalmi munka gyér részvétellel zajlott, ennek ellenére azt a jövőben is folytatni szeretnék. Bízik abban, hogy az Egyesület által benyújtott pályázatok pozitív eredménnyel záródnak és a további támogatásokból, intenzívebb lakossági hozzájárulással még hatékonyabban tudják előbbre vinni az ügyet.  

 

Bebes István polgármester reményét fejezi ki, hogy a Várkert a város kezelői jogába kerülhet. 

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag úgy véli, köszönet illeti azokat, akik a Várkertben kétkezi munkát végeztek. Vannak olyanok, akik életkoruk és egészségügyi állapotuk miatt nem tudnak részt venni a fizikai munkában. Tudomása szerint Szendi Ferenc művész felajánlott egy Várkertről készült festményt, sajnálatos, hogy nem kapott választ arra vonatkozólag, hogy a város elfogadja-e a felajánlást vagy sem.

Mint a Körmend Múltja, Jelene, Jövője Alapítvány kuratóriumának elnöke felajánlja, hogy az Alapítvány javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a művész úr által készített festmény az októberi városi ünnepségen kinek kerüljön átadása, ki az a személy, aki a legtöbbet tette a Várkert érdekében. A festményt maga Szendi Ferenc adná át a kiválasztott személynek.

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy nincs tudomása a megkeresésről, de az Önkormányzat részéről a hozzáállás pozitív.  

 

Szabadi István képviselő-testületi tag jókívánságait fejezi ki az Uniclub Egyesületnek a Várkert rendbetételéért, ami így a város szíve és éke lehet. Ugyanakkor szomorúan veszi tudomásul, hogy az újonnan kihelyezett padokat megrongálták. A rendőrségnek, polgárőrségnek hatékonyabban kell fellépnie a rongálók ellen.

 

Bebes István polgármester reményét fejezi ki, hogy pályázati forrásból két alkalmazott foglalkoztatására nyílhat lehetőség, akik jelenlétükkel megakadályozhatnák a rongálást. A kerítésrendszer kiépítésével a nyitvatartást is szabályozni lehetne.    

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabó Ferenc alpolgármester, Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag, valamint Geosics László képviselő-testületi tag az interpellációkra adott válaszokat elfogadják.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag reményét fejezi ki, hogy a Plusz áruház parkolójában a forgalmi rend felülvizsgálata mihamarabb megtörténik.

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

 

 

-         Interpellációk

 

Szabó Ferenc alpolgármester kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal kézbesítője a postai küldeményeket megfelelő módon helyezze el a postaládákban, mivel az elmúlt napokban több levelet eláztatott az eső.  

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag kéri felhívni a Plus áruház illetékeseinek figyelmét, hogy az épület oldalán kialakított járda megsüllyedt, és azon több helyen összegyűlik az esővíz.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

-         érdeklődik, hogy a Felszabadulás utcai lakók április hónapban az Önkormányzathoz intézett kérelmében foglaltak mikor valósulnak meg,

-         sajnálatosnak tartja a városban folyó vandalizmust, egyben kéri, hogy a Rába-hídra kihelyezett virágládák folyóba dobásának elkövetőit derítsék fel, a rendőrség vizsgálja ki az ügyet, 

-         jelzi, hogy a Felszabadulás utcában az egyik villanyoszlopról hiányzik a lámpatest, annak pótlását kéri,  

-         a Rába-hídra közlekedési tükör kihelyezését kéri, mivel a gátról a kilátás akadályozott,

-         az Olcsai tér belső udvarának megfelelő helyreállítását, kavics terítését kéri.  

 

Bebes István polgármester a Felszabadulás utcai lakók kérelmét illetően 2005. október 30-ig kér türelmet. 

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag:

-         a nádaljai városrészre az ígért buszváró kihelyezését kéri,

-         a Teleki utca - 8-as főút kereszteződésében található telek tulajdonosát kéri felszólítani az ingatlanon található fák kivágására, mivel azok akadályozzák a főútra való kilátást, 

-         az Akác utcában a vízelvezetés problémájának megoldását kéri.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke aziránt érdeklődik, hogy hol tart a játszótéri játékok felülvizsgálata. 

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag a vasúti felüljáró leromlott műszaki állapotára hívja fel a figyelmet.

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy folyamatosan tárgyalnak a különböző közműszolgáltatókkal, valamint azon cégekkel, akik vonalas létesítményekkel rendelkeznek Körmenden. Ennek során a MÁV-ot is megkeresték és felhívták figyelmüket a vasúti felüljáró problémájára. 

 

Karakai József képviselő-testületi tag:

-         aziránt érdeklődik, hogy a Rákóczi u. 47. szám előtti ingatlannál a közvilágítás-fejlesztési munkálatok milyen stádiumban vannak,

-         a IV. Béla király utca 13. számú társasház mellett található zöld területen felgyülemlett hulladék eltávolítását kéri,

-         szintén sajnálatát fejezi ki a városban elharapódzott vandalizmus miatt.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag:

-         a Plus áruház előtti közlekedési lámpás forgalmi rendet balesetveszélyesnek, és egyben szükségtelennek találja,

-         felveti, hogy az újonnan megépített pinkamindszenti határátkelő felé vezető út mellett magasra nőtt gaz és parlagfű található. 

 

Bebes István polgármester a Plus áruház előtti útszakaszra javasolja kisegítő tábla kihelyezését és ezzel felhívni a figyelmet a forgalmi rend változásra. A pinkamindszenti átkelőhöz vezető út esetében a jelzést a Közútkezelő Kht. fele elküldik.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag kérdezi, hogy az Olcsai tér belső udvarának felújítása érdekében az ÁFÉSZ illetékeseivel sor került-e már a tárgyalásra.

 

Geosics László képviselő-testületi tag:

-         a nádaljai városrészre buszváró kihelyezését kéri,

-         az Akác utcában a csapadékvíz elvezető árok rendbetételét kéri.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag elmondja, hogy a vasúton túli városrészen több helyen az árkokban és egyéb területeken megáll a víz, ezért javasolja szakemberek és a lakók segítségével összefogva felderíteni azon rejtett pontokat, amelyek akadályozzák a víz elfolyását.   

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy az északi városrész csapadékvíz elvezetésére készített korábbi terveket felül kell vizsgálni, ezt követően a konkrét helyreállítást és kialakítást el kell végezni.

 

Kozó József képviselő-testületi tag kéri, hogy a tanévkezdésre a Somogyi Béla Általános Iskolában, valamint a Kollégiumban a melegvíz szolgáltatás biztosítva legyen. 

 

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 35 perckor bezárja.

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester