· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2005. évi
előző2005. július 05. közmeghallgatás    2005. november 30.következő

2005. szeptember 22.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2005. szeptember 22-i üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

208 - 239. számú

Rendelet:

37/2005. (X.01.) számú

38/2005. (X.01.) számú

39/2005. (XI.01.) számú

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. szeptember 22-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:          -

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke  

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból mindenki jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja az alábbi tárgyban készült előterjesztések napirendre való felvételét és megtárgyalását:

-         a 191/2005. számú határozat módosításáról készült előterjesztést a folyó ügyek 17. pontjában tárgyalni,

-         a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítása tárgyban készült előterjesztést a folyó ügyek 21. napirendi pontjaként megtárgyalni,

-         a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Kft. teljesítményvolumen átadás-átvételéről szóló megállapodások jóváhagyása tárgyban készült előterjesztést a folyó ügyek 20. napirendi pontban megtárgyalni,

-         a 114/2004. számú határozat módosításáról készült előterjesztést a folyó ügyek 22. pontban megtárgyalni,

-         a támogató nyilatkozat megtétele című előterjesztést a folyó ügyek 23. napirendi pontban megtárgyalni,

-         a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi társulási megállapodás módosításáról készült előterjesztést 31. napirendi pontként tárgyalni.

Bebes István polgármester ezen kiegészítésekkel kéri a napirend elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

2.      A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 10/1996. (III.26.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

3.      A gyermekvédelemről és a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/1998. (III.17.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

4.      A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény helyi végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

Folyó ügyek:  

 

5.      Piaci alapú bérlakás építés     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

6.      Intézmények által kért előirányzat módosítások        

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

7.      A 2005. évi költségvetés megvalósulása - fedezet átcsoportosítások     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

8.      Körmend város Gondnoksága előirányzat módosítása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

9.      Pénzügyi fedezet biztosítása az intézmények felújításának pótmunkáihoz       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

10. Pénzügyi fedezet biztosítása a Somogyi Béla Általános Iskola tornaterme és a tanuszoda felújításának pótmunkáihoz         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

 

11. Pénzügyi fedezet biztosítása Körmend város Gondnoksága részére útfelújítási feladatokhoz     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

12. Fedezet biztosítása szúnyoggyérítésre          

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

13. Pályázat benyújtása a Tűzoltóság mentő gépjármű beszerzésére        

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

14. Iskolatej programban való részvétel          

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

15. Létszámcsökkentési kiadásokhoz kapcsolódó pályázat benyújtása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

16. Pályázat az önkormányzat gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására        

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

17. A 191/2005. számú határozat módosítása (tehergépjármű vásárlás)        

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

18. Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztése: 

a.    Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíj rendszerhez      

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

b.    A Kölcsey Utcai Általános Iskola kérelme napközis csoport bontására       

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

19. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése: 

a.    Az októberi városi ünnepek előkészítése      

Előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

b.    Javaslat az 1/2005. számú határozat módosítására       

Előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

20. A Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Kft. teljesítményvolumen átadás-átvételéről szóló megállapodás jóváhagyása         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

21. Körmend város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosítása - településpolitikai döntés         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

22. A 114/2004. számú határozat módosítása (iparterületi út vásárlása)       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

23. Támogatói nyilatkozat megtétele        

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

24. A 2006-2010. évben megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés        

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

25. Telekalakítási és tulajdonba adási megállapodás jóváhagyása      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

26. A Rákóczi utca - Munkácsy utcai csomópont átépítését érintő telekalakítási megállapodás jóváhagyása       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

27. Hunyadi úti lakótelkek értékesítési feltételeinek módosítása        

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

28. SZAFA Ajtó-Ablak Kft. ingatlanvásárlási kérelme         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

29. Forgalmi rend változások        

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

30. A Batthyány Kastélyra és Kastélyparkra vonatkozóan elkészült megvalósíthatósági tanulmány értékelése, stratégiai döntések meghozatala

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

31. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

 

NAPIREND:

 

1.         Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2005. augusztus 26-án Magyar Lászlóval, a Mahill Mérnökiroda Kft. ügyvezetőjével folytatott tárgyalást a körmendi Kastély hasznosításáról készült tanulmányban foglaltak megvalósításáról.

Augusztus 27-én a műfüves labdarúgó pálya avatásán vett részt, ezúton köszöni a képviselőknek az avató ünnepségen való megjelenést.

Augusztus 28-án a Horvátnádalján élő Kiss Józsefet köszöntötte 100 születésnapja alkalmából. Ezt követően a szociális intézmény nyárbúcsúztató rendezvényén vett részt. Ugyanezen napon az EYBL cég képviselőjével, a Munkaügyi Központ vezetőjével, valamint Egyed Gyulával, a Rázsó Imre Szakközépiskola igazgatójával az EYBL cég részére szakképzett munkaerő biztosításáról folytattak tárgyalást. Ezt követően az intézményfelújítási munkálatokat tekintette meg.  

Augusztus 31-én az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola évnyitó ünnepségén vett részt.

Szeptember 5-én a Kistérségi Területfejlesztési Tanács ülésére került sor, majd a közbeszerzési eljárások kapcsán folytatott megbeszélést a hivatal munkatársaival.

Szeptember 6-án Tóth Andorral, a Vasi Volán Rt. igazgatójával a körmendi autóbusz pályaudvar környezetének felújításáról tárgyalt. Délután a Vietnámból érkező delegációt fogadta.

Szeptember 7-én a Területfejlesztési Tanács ülésén Szombathelyen, majd Szentgotthárdon a Pannon Közösség Egyesület ülésén vett részt dr. Stankovits György jegyzővel és dr. Stipkovits Ferenc képviselővel közösen.

Szeptember 8-án a Kórház igazgatójával folytatott megbeszélést a kórház elmúlt egy évi működéséről, majd az augusztus 19-i csónakfelvonulás helyezetteinek díjazására került sor.

Szeptember 9-én közbeszerzési eljárás keretében zajló, különböző felújításokat célzó szerződések aláírására került sor többek közt a Betonút Rt-vel, a Pannonsport Rt-vel, a Hydrocomp Rt-vel, és a Strabag Rt-vel.  

Szeptember 13-án egyeztetés zajlott az iparterület kialakításával kapcsolatban.  E napon a körmendi Polgármesteri Hivatal nagytermében tartotta kihelyezett ülését a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács.   

Szeptember 14-én Kovács Miklóssal, a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetőjével folytatott megbeszélést.

Szeptember 15-én a Nyugdíjas Klub által szervezett rendezvényen vett részt.

Szeptember 16-án Szendrődi Barnabás rendőrkapitánnyal folytatott megbeszélést a Bartók Béla lakótelepen tett rendőri intézkedés kapcsán, mely élénk sajtóvisszhangot váltott ki.

Szeptember 20-án a Raiffeisen Bank képviselőjével tárgyalt piaci alapú bérlakás építéssel kapcsolatban, melyről a mai ülésre előterjesztés is készült. Ezen a napon került sor a felújított sportcsarnok átadására, majd az Őrségi Nemzeti Park illetékeseivel folytatott megbeszélést a Várkert önkormányzati kezelésbe kerülése érdekében.  

Szeptember 21-én fogadóórát tartott a hivatalban.

Szeptember 22-én egy vállalkozóval folytatott megbeszélést a vállalkozásához szükséges terület értékesítésének lehetőségeiről.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban több panasz, megjegyzés látott napvilágot. Ezért kérte a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottságot, hogy készítsen szakmai értékelést a gyérítéssel kapcsolatban.

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja tájékoztatásul elmondja, hogy megtekintette a vegyszeres szúnyogirtás menetét a vegyszert tartalmazó hordók plombájának eltávolításától a helikopter tartályának tisztításáig. A látottak alapján megállapítható, hogy a vállalkozó megfelelő munkát végzett Körmend egész területén. Az, hogy négy-öt nap után ismét elszaporodtak a szúnyogok,  egyrészt a pangó vizes élőhelyek nagy számának, másrészt annak köszönhető, hogy a lakott területeken kívül nem végeztek irtást.  

Hozzáteszi, hogy a szúnyogirtást végző vállalkozó felajánlotta, hogy a jövő évben mintegy 100 ha területen térítésmentesen elvégezné a biológiai lárvairtást.  

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag egy rádióműsor kapcsán hallott a körmendi kórházban jelentkező problémákról. Kérdezi polgármester urat, van-e alapja ezen híreknek, rendelkezik-e konkrét információkkal a Kórház működését illetően.  

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy szeptember első hetében folytatott megbeszélést a Kórház igazgatójával az intézmény gazdálkodását, működését érintő kérdésekről. E megbeszélésen az igazgató úr arról tájékoztatta, hogy a kórház olyannyira magas minőségi és mennyiségi mutatók alapján működik, hogy felhasználta a rendelkezésére álló súly- és pontszámokat. Ezért azon kórházaktól, amelyek nem tudták felhasználni súly- és pontszámaikat, pontokat vesz át, így a működési lehetőségeit tovább tudja javítani.

  

A beszámoló kapcsán egyéb észrevétel nem hangzik el, ezért Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

 

2.        A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 10/1996. (III.26.) számú rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva a rendelet módosítást elfogadásra javasolja.

 

Bebes István polgármester kéri a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot  egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

37/2005. (X.01.) számú rendelet

 

A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 10/1996. (III.26.) számú rendelet módosítása

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

3.        A gyermekvédelemről és a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/1998. (III.17.) számú rendelet módosítása        

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva a rendelet módosítást elfogadásra javasolja.

 

Bebes István polgármester javasolja a gyermekvédelemről és a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítását a rendelet tervezetben foglaltak szerint.     

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

 

38/2005. (X.01.) számú rendelet

 

A gyermekvédelemről és a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/1998. (III.17.) számú rendelet módosítása

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

4.     A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény helyi végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása    

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző kiegészítésül elmondja, hogy a vonatkozó rendelet alapjául szolgáló törvényt az elmúlt év folyamán fogadta el az Országgyűlés, ami ez év november 1-jén lép hatályba. Ennek kapcsán a helyi rendeletek felülvizsgálatára, illetve rendelet alkotásra van szükség. A rendelet alapot jelent a jövőbeni elektronikus úton történő ügyintézés bevezetésére, amennyiben a technikai feltételek azt lehetővé teszik.

 

Bebes István polgármester javasolja a címben szereplő rendelet megalkotását. 

                                                               

A képviselő-testület a javaslatot  egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

39/2005. (XI.01.) számú rendelet

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény helyi végrehajtásáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

Folyó ügyek:

5.        Piaci alapú bérlakás építés 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy első ízben a Fiatal Házasok Otthonának tetőtér beépítése valósulna meg. A hitelfelvételt illetően több banknál tájékozódtak. A beruházás kivitelezését, a finanszírozás kérdését az októberi képviselő-testületi ülésen tárnák a képviselők elé. További lehetőségként merül fel 8 db könnyűszerkezetes lakóház vásárlása a lakásmobilitás növelése érdekében.

 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője tájékoztatja a képviselőket, hogy az acélszerkezetes épületek Hollandiából kerülnének megvásárlásra. Az ingatlanoknak kb. 60 m2 a hasznos alapterületük, tetőtér beépítésűek, és szociális célú elhelyezésre szolgálnának. Ezáltal a meglévő, rossz állapotú szociális bérlakások felújítása lehetővé válna. Az épületek bekerülési költségét kedvezőnek ítéli, elmondása szerint azok jó műszaki állapotban vannak, összközműves épületek, beépített konyhabútorral, vizesblokkal, melyek elhelyezésére alkalmas területet meg kell találni.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy a vásárlás pénzügyi finanszírozása egyrészt vagyonértékesítésből, másrészt a Vagyongazdálkodási Kft. által felveendő hitelből valósulhatna meg. A vásárlás várhatóan 2006. évben realizálódhat, ekkor a Kft. már jogosult lesz hitel felvételére. A bekerülési költség mintegy 26-30 millió Ft közötti összeget jelentene, ami a szállítással együtt meghatározott ár. A vásárlással kapcsolatos teendőket is a Kft. bonyolítaná le.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a szállítást illetően további egyeztetésekre van szükség, mivel a Dunán történő szállítás költséges. Hozzáteszi, hogy megközelítőleg 12.000 EURO, vagyis 3,5 millió Ft összegbe kerülne egy lakás, melyből 2.000 EURO-t tenne ki a szállítási költség egy lakásra vetítve. További lehetőségként merült fel a teherjárművel való szállítás.

A Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az Ifjú Házasok Otthona tetőterének beépítését, valamint annak módját és pénzügyi feltételeinek megvizsgálását. Javasolja továbbá felkérni Kovács Miklóst, a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy készítsen előterjesztést a beruházás kivitelezési költségéről, illetve annak finanszírozási módjáról. Továbbra is a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja 8 db könnyűszerkezetes ház vásárlásának pénzügyi-technikai feltételeit megvizsgáltatni. Javasolja továbbá felkérni Kovács Miklóst, a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy készítse elő a vásárlás és telepítés pénzügyi finanszírozásának módját úgy, hogy a finanszírozás forrása banki hitel, melyet a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. vesz fel. A hitelt folyósító pénzintézetet pályázat útján javasolja kiválasztani.

 

Bebes István polgármester kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által a Fiatal Házasok Otthona tetőterének beépítésére tett javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

208/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Ifjú Házasok Otthona tetőterének beépítését, annak módját és pénzügyi feltételeit megvizsgáltatja.

Felkéri Kovács Miklóst, a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy készítsen előterjesztést a beruházás kivitelezési költségéről, illetve annak finanszírozási módjáról. A képviselő-testület ezt követően dönt a beruházás megvalósításáról.    

 

Határidő: 2005. október 12. az előterjesztés elkészítésére 

 

Bebes István polgármester kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által a 8 db könnyűszerkezetes ház vásárlására tett javaslat elfogadását.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, ezért a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

209/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy 8 db könnyűszerkezetes ház vásárlásának pénzügyi-technikai feltételeit megvizsgáltatja.   

Felkéri Kovács Miklóst, a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy készítse elő a vásárlás és telepítés pénzügyi finanszírozás módját úgy, hogy a finanszírozás forrása banki hitel, melyet a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. vesz fel. A hitelt folyósító pénzintézetet pályázat útján kell kiválasztani.

A képviselő-testület a pénzügyi finanszírozás, valamint a beszerzés technikai feltételeinek ismeretében dönt a könnyűszerkezetes házak vásárlásáról.

 

Határidő: 2005. október 12. az előterjesztés elkészítésére

 

 

6.        Intézmények által kért előirányzat módosítások

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzat módosítási kérelmeket.

 

Bebes István polgármester kéri a Bizottság támogató javaslatának elfogadását.    

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

210/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az alábbi előirányzat módosításokhoz:

Dr. Batthyányné CM Óvoda

-         működésre átvett pénzeszköz előirányzata        50 eFt-tal nő,

-         dologi kiadás előirányzata 50 eFt-tal nő.

Kölcsey Utcai Általános Iskola

-         működésre átvett pénzeszköz előirányzata        1.100 eFt-tal nő,

-         személyi juttatás előirányzata 530 eFt-tal nő,

-         munkaadót terhelő járulékok előirányzata      170 eFt-tal nő,

-         dologi kiadás előirányzata 400 eFt-tal nő.

Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola

-         működési bevétel előirányzata  200 eFt-tal nő,

-         működésre átvett pénzeszköz előirányzata        330 eFt-tal nő,

-         dologi kiadás előirányzata 530 eFt-tal nő.

Somogyi Béla Általános Iskola

-         működésre átvett pénzeszköz előirányzata        354 eFt-tal nő,

-         munkaadót terhelő járulékok előirányzata      120 eFt-tal nő,

-         dologi kiadás előirányzata 234 eFt-tal nő.

Hunyadi Úti Általános Iskola

-         működésre átvett pénzeszköz előirányzata        10 eFt-tal nő,

-         dologi kiadás előirányzata 10 eFt-tal nő.

Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár

Könyvtári szakfeladaton

-         működési bevétel előirányzata  506 eFt-tal nő,

-         működésre átvett pénzeszköz előirányzata        258 eFt-tal nő,

-         felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzata       376 eFt-tal nő,

-         dologi kiadás előirányzata 764 eFt-tal nő.

-         felhalmozási kiadás előirányzata 752 eFt-tal nő,

-         finanszírozás előirányzata 376 eFt-tal nő.

Közművelődési szakfeladaton

-         működési bevétel előirányzata  464 eFt-tal nő,

-         működésre átvett pénzeszköz előirányzata        1.000 eFt-tal nő,

-         dologi kiadás előirányzata 1.464 eFt-tal nő.

Polgármesteri Hivatal céltartaléka - pályázati alap - 376 eFt-tal csökken.

Pénzügyi Gamesz

-         működési bevétele                  168 eFt-tal nő,

-         dologi kiadás előirányzata 168 eFt-tal nő.

 

Határidő: 2005. szeptember 30.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

7.        A 2005. évi költségvetés megvalósulása - fedezet átcsoportosítások 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja az átcsoportosításokat. A Kulturális Központ költségvetésében mutatkozó jelentős összegű - mintegy 11 millió Ft nagyságrendű - hiány miatt a Bizottság javasolja továbbá, hogy ezen hiány összegének 50 %-át ebben az évben bevételi oldalon teljesítse az intézmény. Amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, a jövő évi költségvetését ezen összeggel javasolja csökkenteni. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság következő ülésére részletes beszámolót kér az intézményvezetőtől a hiány keletkezésének okáról.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke jelzi, hogy bizottságuk is napirendre kívánja tűzni a Kulturális Központ működésével kapcsolatos pénzügyi probléma megtárgyalását, ezért javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottsággal közösen megtartott ülésen tájékoztassa az intézményvezető a bizottsági tagokat az intézmény jelenlegi pénzügyi helyzetéről.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője jelzi, hogy a határozati javaslatban a pályázati alap azért csökken 1.286 eFt-tal, mivel a Batthyány emlékévhez kapcsolódó hagyományteremtő rendezvények megvalósítása érdekében a Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat (TRFC) Decentralizált Szakmai Fejlesztési Programok Ab. Rendezvények támogatására benyújtott pályázaton az igényelt támogatáshoz képest kevesebb összeget ítélt meg a kiíró. Kéri egyúttal, hogy a határozati javaslatban a pályázati alap mellett a szóban lévő pályázat (TRFC pályázat) megjelölésére is kerüljön sor. 

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

211/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal költségvetését az alábbiak szerint csökkenti:

-       a dologi kiadás csökken               400 eFt-tal,

-       a gazdálkodási tartalék csökken 2.000 eFt-tal,

-       a pályázati alap csökken (TRFC pályázat önerő)     1.286 eFt-tal,

                                                 összesen 3.686 eFt-tal.

Az átvett pénzeszköz előirányzata 1.000 eFt-tal nő. 

A Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár finanszírozása 4.686 eFt-tal nő, melyből az intézmény dologi kiadás előirányzatot képezhet.

 

Határidő: 2005. október 1.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtárnál jelentkező hiány mértékének 50 %-ára, azaz 5.500 eFt-ra fedezet biztosítását.  

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője kéri, hogy az 5.500 eFt fedezet foglalja magába a Batthyány emlékév rendezvényeinek megvalósítása érdekében benyújtott pályázat önrészét is. Kéri ezzel a határozati javaslat pontosítását. 

 

Bebes István polgármester javasolja a Pénzügyi Iroda vezető javaslatának elfogadását, illetve javasolja a határozati javaslatba beépíteni azt, hogy a jelentkező hiány fennmaradó 50 %-át az intézmény az év végéig köteles kigazdálkodni. Amennyiben az intézmény nem gazdálkodja ki az idei év végéig a fennmaradó hiány 50 %-át, úgy 2006. évi költségvetése e hiány mértékével csökkentetten kerül megtervezésre. Egyben az intézmény vezetője a hiány okáról és kigazdálkodási módjáról a Pénzügyi Bizottság és a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előtt köteles beszámolni.    

   

A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

212/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtárnál jelentkező hiány mértékének 50 %-ára, azaz 5.500 eFt-ra fedezetet biztosít a működési hiány terhére, amellyel az intézmény dologi kiadás előirányzatát növeli.

Az 5.500 eFt összeg magában foglalja a Batthyány emlékévhez kapcsolódó hagyományteremtő rendezvények megvalósítása érdekében a Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat (TRFC) Decentralizált Szakmai Fejlesztési Programok Ab. Rendezvények támogatására benyújtott pályázaton megigényelt 3.000 eFt pályázati összeg és az elnyert támogatás - 1.000 eFt - közti különbözetet, 2.000 eFt-ot, amelyet a fenti célra önerőként biztosít Körmend város Önkormányzata. 

 

 

A jelentkező hiány fennmaradó 50 %-át az intézménynek az év végéig ki kell gazdálkodnia. Amennyiben az intézmény nem gazdálkodja ki az idei év végéig a fennmaradó hiány 50 %-át, úgy 2006. évi költségvetése e hiány mértékével csökkentetten kerül megtervezésre.

Az intézmény vezetője a hiány okáról és kigazdálkodási módjáról a Pénzügyi Bizottság és a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előtt köteles beszámolni.    

 

Határidő: azonnal, illetve a költségvetési év vége, beszámoló elkészítésére 2005. október 13. 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője, beszámoló elkészítéséért dr. Szerdahelyi Zoltán intézményvezető

 

 

8.        Körmend város Gondnoksága előirányzat módosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzat módosítást.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője jelzi, hogy az előterjesztésben elírás történt. A Polgármesteri Hivatal működési bevétel előirányzata 50.923 eFt-tal nő és nem 50.293 eFt-tal.  Körmend város Gondnoksága, valamint a Polgármesteri Hivatal finanszírozás előirányzata pedig 60.645 eFt helyett 50.417 eFt-tal nő.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.    

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

213/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a feladatok átszervezése következményeképpen:

Körmend város Gondnoksága

-         működési bevétel előirányzata  50.923 eFt-tal csökken,

-         személyi juttatás előirányzata 831 eFt-tal csökken,

-         munkaadót terhelő járuléka 302 eFt-tal csökken,

-         dologi kiadás előirányzata 8.648 eFt-tal csökken,

-         működésre átadott pénzeszköz előirányzata     447 eFt-tal csökken.

 

 

 

-         Dologi kiadás előirányzata 3.850 eFt-tal nő,

-         felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzata     114 eFt-tal nő,

-         felhalmozási kiadás előirányzata 5.758 eFt-tal nő,

-         finanszírozás előirányzata 50.417 eFt-tal nő.

A Polgármesteri Hivatal

-          működési bevétel előirányzata  50.923 eFt-tal nő,

-         dologi kiadás előirányzata 12.173 eFt-tal nő,

-         működésre átadott pénzeszköz előirányzata     447 eFt-tal nő,

-         finanszírozási kiadás előirányzata 50.417 eFt-tal nő.

-         Felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzata     114 eFt-tal csökken,

-         felhalmozási kiadás előirányzata 5.758 eFt-tal csökken,

-         gazdálkodási tartaléka 6.242 eFt-tal csökken.

 

Határidő: 2005. szeptember 30.

Felelős: kiértesítésért Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

9.        Pénzügyi fedezet biztosítása az intézmények felújításának pótmunkáihoz 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag úgy véli, hogy a jelentős mértékű eltérés arra mutat, hogy nem volt kellően alapos az előkészítés.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a kivitelezés közben felmerült pótmunkákat részben intézményi kérésre, részben a kivitelezői, műszaki ellenőri javaslatra végezték el.    

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a pénzügyi fedezet biztosítását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat. Hozzáteszi ugyanakkor, hogy a közbeszerzés keretében zajló felújítás során nem képeztek tartalékalapot, tekintettel arra, hogy a nagy volumenű felújításoknál a beruházók 15-20 %-os pótmunkával is számolhatnak. Az olyan régi épületek esetében, mint pl. a Kölcsey Utcai Általános Iskola, a tornaterem megbontása után vált láthatóvá, hogy a szigetelés teljes mértékben hiányzik.  

 

Szabadi István képviselő-testületi tag szerint vannak olyan munkák, amiket előre lehetett volna látni, mint például ablakok cseréje, szarufák megerősítése, erősebb tetőléc felrakása. Véleménye szerint ezek nem pótmunkák, hanem előre látható munkák. A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott legkedvezőbb árat ajánló pályázó a pótmunkák elvégzésével már nem a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő lesz. Így körmendi vállalkozók ajánlata is sérül.

 

Bebes István polgármester úgy véli, hogy valamennyi pályázó ugyanazon műszaki tartalomra nyújtott be ajánlatot és a Közbeszerzési Bizottság megfelelő döntést hozott. 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy a Kölcsey Utcai Általános Iskola esetében az intézmény részéről érkezett a kérés a parketta burkolat lefektetésére vonatkozóan. A közbeszerzési eljárásban résztvevő többi ajánlattevő ajánlata magasabb volt, mint a nyertes ajánlattevő ajánlata, a többi kivitelező esetében sem lehetne kizárni ezeknek a pótmunkáknak az elvégzését.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag véleménye szerint a régi épületek esetében a tervezésnél még körültekintőbben kell eljárni. Az iskola a tervezés időszakában is jelentkezhetett volna kérésével. A többi ajánlat esetében is felmerülhettek volna a pótmunkák, amik növelik a költséget.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a közbeszerzési törvény hiányosságaira hívja fel a figyelmet.   

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.    

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

214/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. évi intézményfelújítási munkák pótmunkáihoz 5.000 eFt fedezetet biztosít, ezáltal a Vida József utca felújítás előirányzatát 2.000 eFt-tal, az akadálymentesítés előirányzatát 3.000 eFt-tal csökkenti.

 

Határidő: 15 nap a pótmunka-szerződés megkötésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

10.    Pénzügyi fedezet biztosítása a Somogyi Béla Általános Iskola tornaterme és tanuszoda felújításának pótmunkáihoz 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy a felújításra vonatkozó dokumentáció több alkalommal is átdolgozásra került, amely során a tervező hiányos munkát végzett.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a pótmunkákhoz szükséges fedezet biztosítását. 

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a felelősséggel történő tervezésre, valamint a műszaki ellenőr szerepére hívja fel a figyelmet.  

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője javasolja a határozati javaslatot kiegészíteni a következő 2. ponttal:

-         A feladatra 615 eFt-ot biztosít finanszírozásként a Pénzügyi GAMESZ részére a beruházási felhalmozási előirányzata növelése mellett. Ezáltal a Polgármesteri Hivatal beruházási kiadás előirányzata 13.920.625 Ft-tal nő. 

 

Bebes István polgármester javasolja pénzügyi fedezet biztosítását a Somogyi Béla Általános Iskola tornaterme és tanuszoda felújításának pótmunkáihoz.    

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

215/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Somogyi Béla Általános Iskola tornaterme és tanuszoda felújításának pótmunkáihoz

1.      14.535.625 Ft fedezetet biztosít, a Vida József utca felújítás előirányzatát 8.535.625 Ft-tal, a parkolóhely kialakítások előirányzatát 6.000.000 Ft-tal csökkenti,

2.      A feladatra 615 eFt-ot biztosít finanszírozásként a Pénzügyi GAMESZ részére a beruházási felhalmozási előirányzata növelése mellett. Ezáltal a Polgármesteri Hivatal beruházási kiadás előirányzata 13.920.625 Ft-tal nő. 

 

 

Határidő: 15 nap a pótmunka-szerződés megkötésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

11.     Pénzügyi fedezet biztosítása Körmend város Gondnoksága részére útfelújítási feladatokhoz 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.  

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a határozati javaslat módosítását kéri akként, hogy az útfelújítási feladatok elvégzéséhez biztosítsa a képviselő-testület a fedezetet, mely által az intézmény felújítási előirányzata nő.

  

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Gondnoksága részére útfelújítási feladatokhoz pénzügyi fedezet biztosítását a Pénzügyi Iroda vezetője által tett módosítással.    

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, ezért a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

216/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az útfelújítási feladatok elvégzéséhez a Városgondnokság részére 8.000 eFt fedezetet biztosít, melyet az intézménynek finanszírozásként átad, ezáltal az intézmény felújítási előirányzatát ezen összeggel növeli.  

A nagy felületű útjavítások előirányzatát 5.000 eFt-tal, a parkolóhely kialakítások előirányzatát 3.000 eFt-tal csökkenti.

 

Határidő: 2005. november 15. a burkolatjavítások elvégzésére 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

12.    Fedezet biztosítása szúnyoggyérítésre 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a szúnyoggyérítéshez szükséges fedezet biztosítását.  

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a benyújtott pályázat kapcsán kéri a határozati javaslat kiegészítését, mivel az elnyert pályázat költségvetése a műszaki tartalom változása miatt 2.474 eFt-ra módosul, melyből 1.000 eFt a támogatási összeg, 1.474 eFt pedig a saját erő.  

 

Bebes István polgármester a Pénzügyi Iroda vezetője által tett kiegészítéssel kéri a határozati javaslat elfogadását.    

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

217/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel a lehívható támogatás összegére, valamint a várható további szúnyoggyérítésre, 1.018 eFt-ot biztosít a szúnyogirtási feladatok elvégzésére a gazdálkodási tartalék terhére a Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzatának növelése mellett.

A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht-hoz NYD-TRFC-SZP2005-Ad-04 regisztrációs számon benyújtott és elnyert pályázat költségvetése -  műszaki tartalom változása miatt - 2.474 eFt-ra módosul, melyből 1.000 eFt a támogatási összeg, 1.474 eFt a saját erő, melyet Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a fentiek szerint, illetve a 118/2005. számú határozatában biztosít.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

13.    Pályázat benyújtása a Tűzoltóság mentő gépjármű beszerzésére 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatják, egyetértenek a pályázat benyújtásával.  

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője kiegészítésként elmondja, hogy a Tűzoltóságtól érkezett kérelem szerint autódaru és gumicsónak beszerzésére is vonatkozna a pályázat.

 

Bebes István polgármester javasolja a Tűzoltóság részére pályázat benyújtását az irodavezető asszony által tett kiegészítéssel.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

218/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be magasból mentő gépjármű - 30 méteres, autódaru, gumicsónak beszerzésére Körmend város Tűzoltósága részére, amelyhez a szükséges önerőt biztosítja a beszerzés évében.

 

Határidő: a pályázat beadására 2005. szeptember 30.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

14.    Iskolatej programban való részvétel 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.    

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

219/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005/2006-os tanév őszi időszakában részt vesz az iskolatej programban. A leszállított tej mennyiség után keletkező ÁFA összegét a 2006. évi költségvetés dologi kiadásai között megtervezi, kapcsolódva a támogatás elszámolásához.

 

Határidő: közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéskötésre 2005. október 7. 

Felelős: Dr. Stepics Anita titkárságvezető

15.    Létszámcsökkentési kiadásokhoz kapcsolódó pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője kéri a határozati javaslat módosítását akként, hogy a létszámokat tekintve a Kölcsey Utcai Általános Iskola létszáma 58 főről 55 főre, míg Körmend város Gondnoksága 29 főről 26 főre csökken.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását az irodavezető által tett pontosítással.    

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

220/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy

1.      pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére, amelyhez a pályázati kiírásban foglalt határozatokat, dokumentumokat mellékeli.

2.      Az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállaló - munkaviszonyban töltött ideje megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség.

3.      Tudomásul veszi, hogy a megszüntetett álláshely 5 évig nem állítható vissza.

4.      Az intézmények létszámának alakulása:

-   A Kölcsey Utcai Általános Iskola létszáma 58 főről 55 főre csökken.

-   Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola létszáma 45 főről 43 főre csökken.

-   Körmend város Gondnokságának létszáma 29 főről 26 főre csökken. 

 

Határidő: 2005. október 10. a pályázat benyújtására

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a pályázat benyújtásáért

 

 

16.    Pályázat az önkormányzat gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy az ifjúság képviselői beszámoltak 2005. évi tevékenységükről, csakúgy, mint az Ifjúsági Parlament helyi képviselői. Elmondható, hogy Szombathely után Körmend az a megyei város, ahol a legtöbb - az ifjúság mozgósításával járó - szórakoztató rendezvény került lebonyolításra, ezért kéri a pályázat benyújtásához a támogatást. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a pályázat benyújtását. 

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.    

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

221/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. IFJ-BM-05 kódszámon pályázatot nyújt be az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz az alábbi témakörökben:

a.) a helyi önkormányzatok gyermek- és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására ifjúsági referens ifjúsági szolgáltatások keretében történő foglalkoztatása;

b.)  ifjúságsegítői feladatokat ellátó szakember ifjúsági szolgáltatások keretében történő foglalkoztatása;

c.)  ifjúsági információs és tanácsadó irodához kapcsolódó ifjúsági információs pont kialakítása, fejlesztése.

A pályázat aláírásával megbízza a polgármestert.

2. Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati célok megvalósításához a 2006. évi költségvetésében 1.700 eFt önrészt biztosít.

3. A képviselő-testület lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázati támogatásból foglalkoztatott ifjúsági referenst és ifjúságsegítő szakembert a Körmendi Kulturális Központ az ifjúsági szolgáltatásban legalább 2006. december 31-ig foglalkoztassa.

 

Határidő: pályázat benyújtására nyitvaálló idő

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos 

 

 

17.    A 191/2005. számú határozat módosítása (tehergépjármű vásárlás)  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.   

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

222/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 191/2005. számú határozatát annyiban módosítja, hogy a Körmend város Gondnoksága részére beszerzendő teherjármű vásárlására irányuló közbeszerzési eljárás során a lízingelés keretében történő vásárlásra kell ajánlatot kérni.

 

Határidő: közbeszerzési ajánlattételi felhívás megküldésére 2005. szeptember 28.

Felelős: dr. Stepics Anita titkárságvezető

 

 

18.    Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztései:    

a.    Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíj rendszerhez     

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

   (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke jelzi, hogy a pályázatok elbírálása után az eddigi pénzügyi támogatásokról összesítő készül arra vonatkozóan, hogy az elmúlt években kik és mekkora összegű támogatásban részesültek.  

 

Bebes István polgármester javasolja a Bursa Hungarica Ösztöndíj rendszerhez való csatlakozást.     

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

223/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról szóló Nyilatkozatot.

Az ösztöndíjrendszer pénzügyi alapjaként 1.180 eFt-ot különít el, mely összeg tartalmazza az előző években "B" típusú pályázat alapján támogatott hallgatók 2006. évi ösztöndíját (180 eFt) is.

 

 

Határidő: 2005. szeptember 30. a pályázatok kiírására  

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos, Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a fedezet biztosításáért  

 

 

b.   A Kölcsey Utcai Általános Iskola kérelme napközis csoport bontására      

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

   (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat egyik pontjában foglaltakat sem támogatja.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, hogy a szülői igényeket nem lehet előre meghatározni a költségvetésben. Az intézmény kérése, hogy a képviselő-testület engedélyezze a formai keretet, majd a ráfordítandó költségeket az iskola lehetőségei szerint igyekszik biztosítani. Ezáltal a szülők igényét is méltányolják.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag úgy véli, ez egyben azt is jelenti, hogy az iskolának vannak még tartalékai. Illetve, ha nem áll rendelkezésre a pénzügyi keret, ugyanakkor a szülői igényeket kielégítik, fennáll annak a "veszélye", hogy a jövőben társadalmi munkában fognak dolgozni a pedagógusok.  

 

Bebes István polgármester nem javasolja pénzügyi keret biztosítását, a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat javasolja elfogadásra.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

224/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete lehetőséget biztosít arra, hogy a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a felső tagozaton jelentkezett napközis tanulókat három csoportba szervezze.

Az intézmény költségvetésében egy fő részmunkaidős foglalkoztatására plusz fedezetet nem biztosít.

 

Határidő: kiértesítésre azonnal 

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

 

 

19.    A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései:    

a.    Az októberi városi ünnepek előkészítése      

Előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

   (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke az október 23-i nemzeti ünnep szónokának dr. Deutsch Tamást, az Országgyűlés alelnökét javasolja felkérni. A IV. Béla király szobornál mondandó beszéd megtartására dr. Kóta Pétert, a Katolikus Egyetem Középkori tanszékének tanárát javasolja felkérni. A Kórház-rendelőintézet falán elhelyezett emléktáblánál a kórház által kijelölt személy mond beszédet.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag emlékezete szerint a 2003. január 30-i ülésen jóváhagyta a képviselő-testület a városi ünnepek szervezési rendjét, az ünnepi szónokot felkérő szervezetek megnevezését 2003-2006. évekre vonatkozóan, vagyis az abban foglaltak szerint történik a szónokok felkérése.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy a városi ünnepek szervezésére vonatkozóan hozott döntést a képviselő-testület, míg a szónokot felkérő szervezetek kijelölésére csupán a 2003. évre született döntés. Az ünnepek szervezése jelenleg bizottsági felkérés alapján történik.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. Az október 23-i, Hősök terén tartandó ünnepség szónokának dr. Deutsch Tamást javasolja felkérni.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

225/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.     az aradi vértanúk napja alkalmából 2005. október 6-án, csütörtökön 18 órakor az Aradi vértanúk emlékműnél (Rázsó Szakközépiskola épülete előtti tér) megemlékezést tart, ahol a megemlékező beszéd elmondására Szabó Ferenc alpolgármestert, az emlékműsor biztosítására a Rázsó Imre Szakközépiskola diákjait kéri fel.

2.     Az október 23-i városi ünnepséget 11.00 órai kezdettel a Hősök Terén tartja. Az ünnepség szónokának dr. Deutsch Tamást, az Országgyűlés alelnökét, az ünnepi műsor biztosítására a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjait kéri fel.

3.     Október 28-án, a városi privilégium kiadásának 761. évfordulóján, Batthyány László születésének 135. évfordulóján az általános iskolák által történő hagyományos megemlékezésekre kerül sor. 19.00 órától a városi színházteremben a képviselő-testület ünnepi testületi ülést tart, ahol a városi kitüntetések átadására kerül sor. Az ünnepi testületi ülést kulturális program zárja a 35 éves Városi Vegyeskar és a 10 éves Körmendi Alternatív Színjátszó Társaság fellépésével.

4.     A képviselő-testület a szónokok és közreműködők felkérésére a polgármestert bízza meg.

 

Felelős: Körmendi Kulturális Központ a rendezvények előkészítéséért, megszervezéséért

 

 

b.   Javaslat az 1/2005. számú határozat módosítására       

Előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

   (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat javasolja elfogadásra. Hozzáteszi, hogy intézményi háttérrel tudnák méltó módon lebonyolítani a konferenciát, melynek szervezéséhez a Honismereti Egyesület is támogatást nyújt. A három napos konferenciára több mint 30 előadó jelezte részvételét. A konferencia lebonyolítását a Savaria Múzeum vállalná, szigorú pénzügyi elszámolás mellett. A rendelkezésre álló pénzügyi keret túllépése esetén a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága finanszírozná a többletkiadásokat. Az előzetes számítások szerint várhatóan a tervezetthez képest 100.000 Ft-tal többe kerül a lebonyolítás. 

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag a határozati javaslat 3. pontjában foglaltakat támogatja, véleménye szerint célszerű lenne, ha a rendezvény kiadásainak fedezete a városi intézménynél maradna, a pénzügyi elszámolás ebben az esetben is kötelező.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy a kulturális intézmény igazgatója úgy véli, hogy az intézménynek nincs tudományos rendezvény szervezésére jogosítványa. A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága szervezi magát a konferenciát, ez pénzügyi-technikai lebonyolítást is jelent egyben. A konferencia anyagából kötet készül, aminek a technikai hátteret szintén biztosítani szükséges.  

 

Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatásul elmondja, hogy megbeszélést folytattak a Kulturális Központ igazgatójával, aki jogi kérdésként kezelte az ügyet és többek közt a pénzügyi elszámolás kapcsán vannak aggályai. Véleménye, hogy nem az általa vezetett intézménynek kell ellátni a feladatot. A konferenciát nagy érdeklődés kíséri, a biztonságos lebonyolítás érdekében szükséges a város, mint fő támogató mellé a megyei múzeum segítsége. Véleménye szerint a lebonyolítás akkor kerül megfelelő helyre, ha a határozati javaslat 1. pontjában foglaltak mellett dönt a képviselő-testület.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat támogatja, míg az 1., 3. pontban foglaltakat nem támogatja. Nem javasolja továbbá a 2005. évi költségvetés tervezésekor elfogadott, a Batthyány év kapcsán elkészülő könyv kiadására meghatározott 2,5 millió Ft biztosítását a jövő évi költségvetésben.   

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag egyetért Bán Miklós képviselő véleményével, mivel úgy véli, hogy a körmendi kulturális központ rendelkezik megfelelő szellemi kapacitással, illetve pénzügyi elszámolásban jártas munkatársakkal a rendezvény lebonyolításához. Ezáltal városi erővel és összefogással megvalósítható a konferencia lebonyolítása. A konferencia-kötet kiadása kapcsán megjegyzi, amennyiben egy tudományos konferencia megszervezését követően annak "nem marad nyoma", nem lesz olyan előadó, aki a jövőben előadást tartana a városban. Úgy véli továbbá, hogy a Kulturális Központ igazgatójától, mint Körmend város Önkormányzatának alkalmazottjától meg lehet követelni, hogy milyen elvárásoknak tegyen eleget.

A határozati javaslat 3. pontjában foglaltakat támogatja.

 

Szabó Ferenc alpolgármester javasolja, hogy a konferencia-kötet kiadásának pénzügyi keretét illetően a jövő évi költségvetés tervezésekor tárgyaljanak.  

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke jelzi, hogy az október 28-i dátum nagyon közel van, a szervezést elölről kezdeni vagy átadni más intézménynek szinte megvalósíthatatlan. A szervezést a Batthyány Múzeum tartja kézben, bár erre megbízása nincs. A konferencia szervezők munkaidejét a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága biztosítja. 

Kozó József képviselő-testületi tag arra mutat rá, hogy a konferencia szervezés szakmai részét mindképpen a Batthyány Múzeum végzi, csak a pénzügyi bonyolítást végezné más intézmény.  

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy a Batthyány év kimagasló rendezvénye a konferencia, ami összefügg a kiállítással is. A korábban született határozat nem jelölte meg a Múzeumot, mint a lebonyolítást végző intézményt. Amennyiben a Kulturális Központot bíznák meg a további szervezéssel, annak az ódiuma elé nézhetnek, hogy az intézmény esetében pótköltségvetés is szükségessé válhat, mivel nem tudja kigazdálkodni a konferencia fedezetét, míg a Múzeum anyagilag is hozzájárul a rendezvény lebonyolításához.

 

Bebes István polgármester úgy véli, a Pénzügyi Bizottság véleménye arra irányul, hogy a konferencia-kötet kiadásának költségét szponzorok bevonásával csökkenteni lehetne. Támogatja ugyanakkor, hogy a jövőben a különböző rendezvények városi keretek közt kerüljenek lebonyolításra. Ebben az esetben azonban a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága a rendezvényt eredményesebben meg tudja szervezni, és a pénzügyi elszámolásnak is hasonlóan kell történnie.

Kéri a határozati javaslat 1. pontjának elfogadását.

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, ezért a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

226/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2005. számú határozata 9. francia bekezdésének 2. pontját módosítja és a következőképp egészíti ki:

-      felkéri a körmendi Batthyány-Strattmann László Múzeumot a 2005. október 28-29-ére tervezett Batthyány-konferencia előkészítésére, lebonyolítására. A szervezői tevékenység irányításával dr. Nagy Zoltánt, az intézmény igazgatóját bízza meg. A rendezvény tervezett kiadásainak fedezetét, 1.140 eFt-ot átutal a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságához, mely más célra fel nem használható összeg felhasználásáról az Igazgatóság - mint pénzügyi bonyolító - 2005. december 31-ig köteles hiteles számlamásolatokkal elszámolni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a pénzügyi fedezet biztosításáért

Bebes István polgármester kéri, hogy az 1/2005. számú határozatban foglaltak szerint támogassa a képviselő-testület a Batthyány konferenciához kapcsolódó "konferencia-kötet" elkészítését. Javasolja egyben, hogy a kötet kiadására fordítható összeg a 2006. évi költségvetés készítésekor kerüljön meghatározásra.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

227/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2005. számú határozatában foglaltak szerint támogatja a Batthyány év keretében a Batthyány konferenciához kapcsolódó "konferencia-kötet" elkészítését. A kötet kiadására fordítható összeget a 2006. évi költségvetés készítésekor határozza meg.

 

Határidő: 2006. évi költségvetés tervezésének ideje 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

20.    A Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Kft. teljesítményvolumen átadás-átvételéről szóló megállapodások jóváhagyása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda és Gyámhivatal vezetője tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kórház mind a járó- mind a fekvőbeteg ellátás terén finanszírozását a 2003. évi teljesítménye alapján kapja. Ez alapján a súly- és pontszámokat 2005. szeptember 30-ig már felhasználta. Ahhoz, hogy a betegellátás még kedvezőbben finanszírozhatóvá váljon, 2005. december 31-ig egy alkalommal olyan önkormányzat által fenntartott kórházaktól - ebben az esetben a szombathelyi Markusovszky, illetve a Zala megyei kórháztól - tud átvenni súly- és pontszámokat, amely kórházak azokat nem használták fel. A megállapodást valamennyi kórházat fenntartó, illetve működtető önkormányzat közgyűlésének, képviselő-testületének jóvá kell hagynia.    

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

228/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vas Megye Közgyűlése - mint közszolgáltatásért felelős szerv - a Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza Egyetemi Oktatóház - mint egészségügyi szolgáltató - a járóbeteg szakellátásnak,

Zala Megyei Önkormányzat - mint közszolgáltatásért felelős szerv - a Zala Megyei Kórház - mint egészségügyi szolgáltató - aktív fekvőbeteg szakellátásnak,

Hospinvest Egészségügyi Befektetési Rt. Budapest fenntartói jogokat gyakorló,

Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft. Körmend - egészségügyi szolgáltató - finanszírozási szerződés szerinti teljesítményvolumen átadásáról-átvételéről szóló Megállapodásokat - a mellékletben foglaltak szerint - jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert azok aláírására.

 

Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: azonnal  

 

 

21.    Körmend város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosítása - településpolitikai döntés   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

229/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, 0286/25 hrsz-ú ingatlanból időközben megosztással keletkezett 0286/55 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szabályozási tervet a beépítési mutatók és a kapcsolódó út szabályozási szélességének vonatkozásában módosítja.

A szabályozási terv módosítás kapcsán felmerülő valamennyi költséget az ingatlan tulajdonosa, a  Huninvest Kft. vállalja, a költségviselésről a kérelmező Körmend város Önkormányzatával megállapodást köt.

 

Határidő: 2006. január 31. a szabályozási terv módosítására

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

22.    A 114/2005. számú határozat módosítása (iparterületi út vásárlása)   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a 114/2004. számú határozat módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

230/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete 114/2004. számú határozatát módosítja akként, hogy a Körmend 1536/1 hrsz-ú ingatlanból telekalakítás után megvásárol dr. Slezák Tamástól (Mosonmagyaróvár, Damjanich u. 2.) 1516 m2 nagyságú területrészt iparterületi út céljából 2342 Ft/m2 vételárért.

 

Az ingatlanvásárlás fedezetét a költségvetésben iparterület közművesítésére biztosított forrás terhére biztosítja.

 

Határidő: 2005. október 28. a szerződéskötésre 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

23.    Támogató nyilatkozat megtétele (ipari park megvalósítására)   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az ipari park létesítéséhez mind a Regionális Fejlesztési Tanács, mind a Regionális Fejlesztési Ügynökség, továbbá a Megyei Területfejlesztési Tanács nyilatkozatát is beszerezték. Támogatásra számíthatnak továbbá a kistérségi társulás részéről is.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy az EYBL cég körmendi gyárában a 178 fő foglalkoztatottból mennyi a körmendi illetőségű.

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy erre vonatkozóan nincs pontos adata, de amennyiben információhoz jut, arról a következő ülésen tájékoztatja a képviselő urat.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a támogató nyilatkozat megtételét.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

231/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért, és kívánatosnak tartja azt, hogy az EYBL International AG. érdekeltségébe tartozó Schober és Társa Ingatlanközvetítő Kft. (Lenti, Táncsics Mihály u. 15., képviseli Csillag Balázs ügyvezető) Körmenden a tulajdonában lévő ingatlanokon ipari parkot létesítsen.

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a körmendi ipari park megvalósítása illeszkedik Körmend város településszerkezeti tervéhez, illetve helyi építési szabályzatához és szabályozási tervéhez. Körmend város Önkormányzata támogatja és egyben támogatásra javasolja a Schober és Társa Ingatlanközvetítő Kft-nek a körmendi ipari park létrehozására irányuló elképzeléseit, azzal mindenben egyetért.

 

Felelős: kiértesítésért dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: azonnal

 

 

24.    A 2006-2010. évben megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kéri, hogy a 2006. évre meghatározott hálózat-fejlesztési javaslatot támogassa a képviselő-testület, mivel az nagyobbrészt rendszeregyesítéseket foglal magába. Javasolja továbbá, hogy a 2007-2010. évekre vonatkozóan készített terveket mint irányadó javaslatot fogadja el a képviselő-testület, bízva abban, hogy a későbbiekben támogatási igény benyújtására is lesz lehetőség.      

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a közműfejlesztési hozzájárulás összegét továbbra is 180.000 Ft-ban javasolja megállapítani.

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a szennyvíztisztító-telep bővítését követően további fejlesztésekre nyílik lehetőség. A 2010-ig tervezett fejlesztéseket egységes egészként akkor lehet kezelni, ha a fejlesztésekhez pályázati forrás, illetve címzett támogatás igénybevételére lesz lehetőség.

A további fejlesztésekhez megfelelő forrás rendelkezésre állása esetén lesz lehetőség.  Javasolja egyben a Rábán aluli városrészre is elkészíteni a hálózatfejlesztési terveket.

A közműfejlesztési hozzájárulás mértékét szintén 180.000 Ft-ban javasolja megállapítani.

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a felsőberki, nádaljai városrészre is kiterjed a bővítés, ezeknek a településrészeknek a szennyvíz-csatorna építésre vonatkozó tervei már korábban elkészültek.

Javasolja a 2006. december 31-ig tervezett szennyvíz-csatorna építésre vonatkozó javaslat elfogadását. A közműfejlesztési hozzájárulás mértékét 180.000 Ft-ban javasolja meghatározni.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

232/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. december 31-ig az alábbi szennyvízcsatorna szakaszok kiépítését végzi el:

 

-         2005.11.15-ig megvalósuló csatorna-szakaszok:

 

Megnevezés

Vezeték jele

Mennyiség, kapacitás

Lakossági bekötések

Beruházási költség

Gravitációs szennyvíz gerincvezeték építés

 

 

fm

 

db

 

eFt

Erkel Ferenc u.

S-0-1-0

153

12

 

Hunyadi J. u.

S-0-2-0

164

8

 

Bacsó B. u.

S-0-3-0

88

6

 

Bacsó B. u.

S-0-4-0

48

2

 

Hunyadi J. u.

S-0-6-0

131

7

 

Ady E. u.

S-2-0-0

196

11

 

Mátyás király u.

S-2-1-0

62

3

 

Mátyás király u.

S-2-2-0

90

7

 

Lakossági bekötés

 

 

56

 

Összesen nettó eFt

Vállalkozási szerződés szerint

18.800.-

Bruttó eFt

23.500.-

 

 

 

 

-         Szennyvíz-csatorna építés I. üteme: 2006. év

 

Megnevezés

Vezeték jele

Mennyiség, kapacitás

Lakossági bekötések

Tervezett

beruházási

költség

Gravitációs szennyvíz gerincvezeték építés

 

 

fm

 

db

 

eFt

Nyírfa, Úttörő u.

S-1-0-0

 385 m

27

9.625

Tavasz u., Dobó tér

S-1-1-0

 235 m

22

5.875

Árpád u.

S-0-5-0

 171 m

9

4.275

Mártírok u.

S-0-7-0

 124 m

11

3.100

Mártírok u.

S-0-8-0

 180 m

14

4.500

Bástya u.

S-0-16

  125 m

15

3.125

Kölcsey F. u.

S-0-17

    67 m

4

1.675

Dienes L. u., Bem J. u.

S-0-18

 147 m

12

3.675

József A. u., Esze T. u.

S-0-19

 150 m

11

3.750

Szennyvízátemelő telep

II.

1 db

 

6.500

Szennyvíz nyomóvezeték

NY-2

181 m

 

1.267

Lakossági bekötés

 

 

125

9.375

Összesen

 

 

 

56.742

Bruttó eFt

 

 

 

70.923

 

Az ingatlantulajdonosok által 2006. december 31-ig fizetendő hozzájárulás mértékét 180.000 Ft-ban állapítja meg.  

 

Határidő: 2006. szeptember 30-a a hálózat kiépítésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

25.    Telekalakítási és tulajdonba adási megállapodás jóváhagyása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.

 

Bebes István polgármester kéri a telekalakítási és tulajdonba adási megállapodás jóváhagyását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

 

 

233/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Körmend város Önkormányzata és az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság nevében eljáró Vas Megyei Állami Közútkezelő Kht. közt a körmendi ingatlannyilvántartásban 0144/2 és 0254/163 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítási és tulajdonba adási megállapodást.

A telekalakítási eljárás alapján

-         a 0144/2 hrsz-ú, 6612 m2 kiterjedésű, országos közút megjelölésű, a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlanból 2022 m2 nagyságú területrész a Körmend város Önkormányzata tulajdonát képező 0135/14 hrsz-ú, helyi közút megjelölésű ingatlan részévé válik, míg a

-         0254/163 hrsz-ú, 1 ha 5649 m2 nagyságú ingatlanból összesen 3651 m2 nagyságú területrész a Körmend város Önkormányzata tulajdonát képező 0254/306 hrsz-ú és a 0254/481 hrsz-ú, helyi közút megjelölésű ingatlanok részévé válik akként, hogy a 0254/306 hrsz-ú ingatlan területe 1998 m2-rel, míg a 0254/481 hrsz-ú ingatlan területe 1653 m2-rel nő.

A telekalakítással érintett területrészeket a Vas Megyei Állami Közútkezelő Kht. térítésmentesen adja Körmend város Önkormányzata tulajdonába.

 

Felelős: földhivatali átvezetésért dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: azonnal

 

 

26.    A Rákóczi utca - Munkácsy utcai csomópont átépítését érintő telekalakítási megállapodás jóváhagyása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a csomópont átépítését érintő telekalakítási megállapodás jóváhagyását.

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a Phare CBC pályázat esetében az állami önerő nem biztosított, mivel az idei évben az állam nem vállalja a pályázati önrészt a nevezett pályázathoz, ezért azt az önkormányzatnak kell megfinanszíroznia. Az állam részéről az összeg biztosítására várhatóan jövő év márciusában kerül sor.

Kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

234/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend város Önkormányzata és az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság képviseletében eljáró Vas Megyei Állami Közútkezelő Kht. között a Rákóczi Ferenc utca - Munkácsy Mihály utcai csomópont kialakításával érintett ingatlanokra vonatkozó - az előterjesztéshez mellékelt - telekalakítási megállapodást jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Felelős: szerződéskötésért dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: azonnal

 

 

27.    A Hunyadi úti lakótelkek értékesítési feltételeinek módosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a Hunyadi úton kialakítandó lakótelkek vételárát a következők szerint javasolja meghatározni: 3.000 eFt közművesítési költség + bruttó 500 Ft/m2 telekár.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság ülésén a közművesítés költségének a vonatkozó helyi rendelet 3. §-a alapján 30 %-os, illetve 35 %-os mértékű átvállalásáról tárgyaltak, ám a Bizottság a testületre bízza a döntést.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag javasolja, hogy a körmendi lakosok esetében 30 %-os mértékű legyen a közműfejlesztés költségeihez való hozzájárulás mértéke.  

 

Bebes István polgármester arra hívja fel a figyelmet, hogy a javaslat ebben a formában diszkriminatív.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag úgy véli, hogy a fiatalok Körmenden való megtartását nem támogatja a korábban meghatározott telek vételár. A Városfejlesztési Bizottság ülésén több alternatíva körvonalazódott: egyrészt a bizottsági elnök által említett 30-35 %-os támogatás is felmerült, másrészt elhangzott, hogy az útépítés költségét ne tartalmazza a vételár, az így fennmaradó összeg kerüljön elosztásra a 32 telektulajdonosra az 500 Ft/m2 /telekterület megtartása mellett.  

Személy szerint 35-40 %-os mértékű támogatást javasol. A közműépítés költségének 40 %-os átvállalása esetén 700 nm telekterülettel számolva 2.836 eFt-ba kerülne egy ingatlan, míg a 35 %-os átvállalás esetén 3.000 eFt-ba.  

Bebes István polgármester úgy véli, hogy a túlzottan alacsony ár esetében az önkormányzat kiadásai tovább növekednének, ugyanakkor a városban a további fejlesztéseket biztosítani kell. Az út kiépítésére szükség van, ellenkező esetében ez a későbbiekben vethet fel problémát. Úgy véli, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata korrekt, az 1.000 eFt-tal való csökkentés jelentős.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének véleménye szerint a jogszabályi feltételek módosítása szükséges, mivel a jelenlegi helyzet nem kedvez az építkezéseknek. Tudomása szerint a környező városok esetében sem volt példa a telekárak csökkentésére. Amennyiben erre sor kerülne, az önkormányzatnak komoly költségébe kerülne egy-egy ingatlan kialakítása.  

 

Bebes István polgármester javasolja a Hunyadi úti lakótelkek közművesítésének költségéből az önkormányzati beruházásban megvalósuló út és közműépítés költségeiről szóló 7/2002. (V.01.) számú rendelet 3. § alapján 25 % átvállalását. Ezek alapján a Hunyadi úti lakótelkek vételárát a következők szerint javasolja megállapítani: 3.000.000 Ft (közművesítési költség) + bruttó 500 Ft/m2 telekterület.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

235/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete 87/2005. számú határozatát módosítja, a Hunyadi úti lakótelkek közművesítésének költségéből az önkormányzati beruházásban megvalósuló út és közműépítés költségeiről szóló 7/2002. (V.01.) számú rendelet 3. § alapján 25 %-ot átvállal.

Ennek alapján a Hunyadi úton kialakítandó lakótelkek vételárát a következők szerint állapítja meg a képviselő-testület:

-    3.000.000 Ft (közművesítési költség) +

-    bruttó 500 Ft/m2 (telekterület).

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője, Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Határidő: folyamatos

 

 

 

 

 

 

 

 

28.    SZAFA Ajtó-Ablak Kft. ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a vállalkozó 500 Ft/m2 vételárat ajánlott fel az előterjesztésben szereplő ingatlanokra.  Vállalása szerint két-három éven belül 35-40 új munkahelyet teremtene a városban.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 500 Ft+ÁFA/m2 áron javasolja az ingatlanok értékesítését.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva 500 Ft+ÁFA/m2 áron támogatja az értékesítést, egyben javasolja, hogy a megkötendő adásvételi szerződésben a kérelmező által tett vállalások kerüljenek rögzítésre.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag arra mutat rá, hogy a korábbi ingatlanértékesítések esetében a képviselő-testület a vagyonkataszter szerint meghatározott értéket növelte az éves infláció mértékével. Az ingatlanok értékesítésekor 1000 Ft+ÁFA/m2 árat javasol meghatározni.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke úgy véli, hogy a munkahelyek létesítése a város érdekét szolgálja. Egyben javasolja 2006. december 31-ig beépítési kötelezettség előírását az ingatlanokra.

 

Bebes István polgármester támogatja az ingatlanok értékesítését, egyben a beépítési kötelezettség biztosítékául az ingatlanokra elidegenítési tilalom előírását javasolja.  

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag nem ellenzi a körmendi vállalkozók támogatását, bár úgy véli, hogy az esélyegyenlőséget biztosítani kell a többi vállalkozásnak is.

 

Bebes István polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő ingatlanok értékesítését a SZAFA Ajtó-Ablak Kft. részére 500 Ft/m2+ÁFA vételáron. Az ingatlanokra 2006. december 31-ig beépítési kötelezettség előírását, a  beépítési kötelezettség biztosítékául az ingatlanokra elidegenítési tilalom előírását javasolja.   

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

236/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesítésre felkínálja a tulajdonát képező, a körmendi ingatlannyilvántartásban 

-         1524 hrsz alatt felvett, 1052 m2 nagyságú, telephely megnevezésű,

-         1525 hrsz alatt felvett, 1091 m2 nagyságú, telephely megnevezésű,

-         1526 hrsz alatt felvett, 1030 m2 nagyságú, telephely megnevezésű,

-         1527 hrsz alatt felvett, 2802 m2 nagyságú, telephely megnevezésű,

-         1528/1 hrsz alatt felvett, 618 m2 nagyságú, telephely megnevezésű,

-         1529/1 hrsz alatt felvett, 539 m2 nagyságú, telephely megnevezésű, és az

-         1530/1 hrsz alatt felvett, 883 m2 nagyságú, telephely megnevezésű ingatlanokat a SZAFA Ajtó-Ablak Kft. (Körmend, Németh Mária u. 1., képviseli Szabó Gábor ügyvezető) részére 500 Ft/m2+ÁFA vételáron.

Körmend város Önkormányzata az értékesítendő ingatlanokra 2006. december 31-ig beépítési kötelezettséget ír elő. A beépítési kötelezettség biztosítékául az ingatlanokra elidegenítési tilalmat ír elő. 

 

Felelős: dr. Stepics Anita titkárságvezető a szerződéskötésért

Határidő: a betonüzem elbontását követő 30 nap a szerződéskötésre

 

 

29.    Forgalmi rend változások 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a forgalmi rend változtatását.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

237/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mátyás király utcában az iparterületre vezető forgalmi sávnál a Dózsa György utca és az Arany János utca között a megállási tilalmat fenntartja. A másik oldalon lévő megállási tilalmat feloldja. A Dózsa György utca elején lévő megállási tilalom területi határa 50 méterről 20 méterre csökken.

 

Határidő: 2005. október 15. a táblák kihelyezésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

30.    A Batthyány Kastélyra és Kastélyparkra vonatkozóan elkészült megvalósíthatósági tanulmány értékelése, stratégiai döntések meghozatala 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a további lépések megtétele érdekében szükséges a határozati javaslatban foglaltak megvalósítása. Jelzi egyben, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól érkezett egy levél, melyben foglaltakat a későbbiek során ismerteti.  

Ezt követően köszönti Magyar Lászlót, a Mahill Mérnökiroda Kft. ügyvezetőjét és munkatársát. Az előadás során mintegy 20 percben prezentáció segítségével kerülnek felvázolásra a hasznosítás lehetőségei.

 

Magyar László, a Mahill Kft. ügyvezetője bevezetőjében elmondja, feladatuk az volt, hogy a körmendi Batthyány Kastély és Kastélypark hasznosítására dolgozzanak ki egy olyan programot, amely megfelel a műemlékvédelmi előírásoknak, de eleget tesz a piaci feltéteknek is. E kettő élesen üti egymást, ezért vegyes hasznosítási módot tartották megalapozottnak, amit a tanulmány be is bizonyított az elmúlt 4-5 hónapos munka sor. A tanulmány készítésén 30 mérnök, közgazdász dolgozott. Elsődleges céljuk az volt, - felhasználva az elmúlt 15-20 esztendő hasonló jellegű műemlékvédelmi,  városfejlesztési projektjeiből leszűrhető tanulságokat, valamint a Kft. 16 éves működésének tapasztalatait - hogy a programot úgy készítsék el, hogy az "élet-szagú" legyen.

A kastély adottságairól: az épületek 11 helyrajzi számon találhatók, az egyes ingatlanrészek kezelői is változóak. Ezáltal a Természetvédelmi Hivataltól kezdve az Őrségi Nemzeti Parkon keresztül a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak közvetlenül, vagy közvetett formában, de beleszólása van a kastély életébe.

A tanulmány bebizonyította, hogy a Kastély és park egy egységet képez,  egymást kiegészítik, szétválasztásuk nem szerencsés. Hasznosításukat oda-vissza kölcsönösségi alapon lehet megvalósítani.

A Kastély észak-déli tengelyen helyezkedik el, északon a Narancsház együttese határolja, déli oldalon a Molnár Lajos utca és az alatta lévő korábbi "Volán telep". A Levéltári épületben működött a cipőgyár, ezt mára kiürítették. Az óvárosi rész, ami jelenleg a Bajcsy-Zsilinszky úttal el van választva a Kastélytól, számos szempontból elválaszthatatlan egységet kell hogy képezzen.

A képviselő-testület által 2003 októberében elfogadott településszerkezeti határozat a Kastélyt, az óvárost és a Várkertet egységes egészként kezelte, ezt megalapozott, előrelátó koncepciónak találják. A Kastély szerkezete, állaga - az északi kaputól a déli kapuig - megmaradt abban a formában, ahogy megálmodták, jelentős értéket képviselve, ami a város jövőjének egyik meghatározó síkja lehet. Különleges adottságait ki kell használni, hiszen a körmendi Kastély az országban található öt, kiemelten védett műemléki együttes egyike.

Az általuk készített tanulmány három hasznosítási alternatívát vizsgált: a non-profit funkciónak való helyreállítást, a profit-termelő funkció lehetőségét és a kettő vegyes változatát.

A profitorientált program részeként a szállodai hasznosítás lehetőségét vizsgálták. A tanulmány készítése során felmérték a Magyarországon található kastélyszállodákat. Az országban 80 magyar kastélyszálloda létesült, többségük Nyugat-Magyarországon található, ám kapacitásukat tekintve 40 szobaszám alattiak. A Batthyány-Strattmann Kastély főépülete lehetővé teszi, hogy a műemlékvédelmi, örökségvédelmi előírások betartásával, az értékes terek jellegének megőrzése mellett mintegy 40-80 szoba kerüljön kialakításra. Az ingatlan elhelyezkedése - belterületen, a város közepén, a főút és a Rába folyó mellett - olyan kedvező adottság, amivel egy kastélyszálloda sem rendelkezik.

A tanulmányban megvizsgálták továbbá, hogy mi lehetne az a program, ami egy kastélyszállodát ki tud egészíteni, illetve milyen típusú kastélyszállodát lehetne kialakítani. Nyugat-Magyarországon 400 fő befogadóképességű konferencia központ - Sopron és Keszthely kivételével - nem található. Körmend esetében adott a történelmi épületegyüttes, amiből a színház épületét vizsgálva rendelkezésre állhat egy 450 főt befogadó kapacitás. Szemben a levéltár épülete - ami eredeti szerkezetében fennmaradt - ugyanolyan alapterületű és befogadóképességű. A vizsgálatok azt mutatják, hogy igény van ilyen volumenű konferencia kapacitásra. Hiányzik azonban hozzá a szálloda kapacitás, amihez új épületre is szükség van.

 

Magyar László elmondja, hogy munkájuk során bekapcsolódtak a város szabályozási tervének készítésébe. Javaslatuk az volt, hogy amennyiben lehetséges, lassabb ütemben haladjanak a tervek készítésével, mivel megállapítható, hogy a belváros szabályozási tervének első üteme az észak-déli tengely mellett leállt. Fontos lenne a közműhálózatok kialakítása, a közlekedés, a forgalomtechnika, a turizmus szempontjából összefüggő területek kialakítása, hiszen a Kastély mindig és része volt Körmend belvárosának.

A szabályozás készítésénél nem szabad elválasztani a két egységet egymástól.  Szintén része kell hogy legyen a szabályozási tervnek a 86-os főútig terjedő terület, aminek értéke a fejlesztéseket követően exponenciálisan nőni fog, ezért nem mindegy, hogy milyen funkciókkal telítődik meg. Ugyanolyan fontos továbbá, hogy a közműhálózatot és az úthálózatot milyen módon fejlesztik, ezért javaslatuk az, hogy a szabályozási tervet ki kell egészíteni és össze kell kapcsolni az érintett területekkel.  

Javasolják a narancsház épületének helyreállítását az üvegházzal együtt, amiben pálmaházat, látványkertészetet lehetne kialakítani, továbbá kávéház és teázó is működhetne benne. A tanulmány készítése során azt tapasztalták, hogy a városon átutazók nem tudják, hogy Körmenden egy kastély mellett haladnak el, ezért be kell "csalogatni" az átutazókat a Kastélyba. Ezért szerepel első fejlesztési programként a narancsház átalakítása, parkoló létrehozása. Ezáltal profitcenter alakulhat ki, és fogyasztást tudnak generálni.

A narancsház épületének helyreállítására már rendelkezésre áll a műemlékvédelem által jóváhagyott építési engedély, ennek továbbfejlesztése építési engedély módosítással - igazolva az eredeti funkcióknak megfelelő helyreállítási programot - zökkenőmentesen megvalósítható. A befektetői tőke ebbe a fázisba vonható be leggyorsabban.  

A kidolgozott három változat - non-profit, profit és vegyes használati mód - közül a profitorientált változat esetében a főépületbe szobákat helyeztek el a főépület tereinek nyilvánosság számára történő meghagyásával (múzeumi hasznosítás). A konferencia- és konferencia szálloda programhoz kiegészítő funkciókat helyeztek el.

A levéltár épülete viszonylag alacsony ráfordítással nagy ülésteremmé alakítható.                 

A Kastély második legértékesebb, autentikus tereit a Batthyány családnak adnák át, hiszen a család jelezte, hogy igényt tartana egy lakosztályra.  A Batthyány apartman mellett a sarokszobában Batthyány szalont hoznának létre, ahol a család tagjai, a herceg vendégül láthatná a világi vendégeket. A második emeleti díszterem továbbra is nyitott maradna a nagyközönség előtt. A 48 szoba és 4 apartman mellett a tetőtérben további szobák alakíthatók ki.

A levéltár épülete mögött az új szállodakapacitás elhelyezésére három alternatívát dolgoztak ki.  

 

Az egyik beépítési javaslat szerint túlléptek a kastélyon, ki az óvárosba. Megvizsgálták, hogy az óvárost milyen módon kapcsolhatnák össze a Kastéllyal. Az örökségvédelmi szerv a Kincstári Vagyoni Igazgatóság megbízásából előkészített egy értékkatasztert, ami tartalmazta az óváros értéket képviselő telekegyütteseit, a meglévő épületeket, illetve az eltűnt épületek emlékeit. Ez az értékkataszter alá tudja támasztani azt a szabályozási terv készítési folyamatot, amit a tanulmányban javaslatként fogalmaztak meg, vagyis olyan típusú szabályozás készítését, amely ráépül az értékkataszterre, ami rögzíti a múltat, és meghatározza a múlt emlékei alapján a fejlesztési lehetőségeket, illetve korlátozza azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyek nem illeszkednek bele egy középkori városközpont további fejlesztésébe.

A főtér korábban szerves része volt a Kastélynak, mára azonban ez a kapcsolat megszűnt, a feltöltés miatt létrejött szintkülönbség miatt elszakadtak egymástól. Ennek újbóli összekapcsolását úgy lehetne megvalósítani, hogy a terepszintet levinnék az udvar szintjére, ahol színházteret lehetne kialakítani.   

A templom környezetének szabályozását szintén javasolják felülvizsgálni, azt a turisztikai programok részévé tenni. A Volán telep - Molnár Lajos utca elé egy épületet terveztek, ami rekreációs szanatóriumként funkcionálhatna.  Mögötte termálfürdőt képzeltek, ami a későbbiekben átalakítható lenne termálfürdő komplexummá.

A kastélypark eredeti határa egészen a 86-os főútig terjedt, ezt a területet sport- és rekreációs létesítmények övezetévé javasolják nyilvánítani, ami szintén szerves egészet képezné a kastélyprogramnak. A Szakközépiskola tanműhelyeinek helyén sport létesítmények és sportszálló létesülhetne. A néhai Rába folyó holtágából kialakított csónakázótón víziattrakció jöhetne létre. Másik tájépítészeti javaslat szerint látványtengelyeket lehetne létrehozni; az angolkert hangulatot nem szabad elvetni.

A kastélyparkban a talajvízháztartás felbomlott, a fákon elszáradás jelei mutatkoznak. A parkban a vízellátást biztosítani szükséges, ezért a vízutánpótlást meg kell oldani. A vízügyi igazgatósággal egyeztetve gravitációs úton a Rába folyóból megoldható a vízellátás. Ezáltal a csónakázótó ismét megtölthető vízzel. A tó kifolyó ágára vízimalom telepíthető, melyben múzeum, állandó malomkiállítás, terasz, panzió alakítható ki. Így lehetne a rábai víziturizmust bekapcsolni a Kastély életébe.

Magyar László összefoglalásul kiemeli a főbb gondolatokat a következők szerint:  

A projekt profittermelő elemei:     

-         Narancsház

-         Vízimalom

-         Új szálloda

-         Történelmi kastély (részben profittermelő)

 

Az üzemelés kezdete az alábbi időpontokra tehető:

-         Narancsház 2007 tavasza

-         Vízimalom 2008 tavasza

-         Kastély főépületének helyreállítása 2008 nyara

-         Új szálloda megnyitása 2010 tavasza

 

Az általuk kidolgozott változatok beruházási költsége 10-12 milliárd Ft közötti összeget jelent. Pozitív megtérülési ráta egyedül a profitorientált változatnál mutatkozik, míg a non-profit és a vegyes hasznosítási mód esetében nem rentábilis a beruházás. A költségeket jelentősen növeli a közműhálózat kiépítésének költsége, a régészeti, illetve a kutatási költségek. Látható tehát, hogy az állami szerepvállalás elkerülhetetlen még a profitorientált változat esetében is.

 

A tanulmányban megfogalmazottak szerint két alapvető tulajdonszerkezeti forma képzelhető el:  

-         Az állami tulajdonjog átadása az önkormányzatnak. Ebben az esetben törvénymódosításra van szükség.  

-         Az állami tulajdonjog nem változik, de a vagyonkezelői jog átkerül az önkormányzathoz. Ez a vagyonkezelői jog korlátozás nélküli, vagyis terhelhető vagyonkezelői jogot jelentene. A város a kastélyegyüttest vagy annak egy részét jelzáloggal tudná terhelni, akár 200 millió Ft nagyságrendben. A KVI ettől nem zárkózik el, de természetesen a városnak bizonyítania kell, hogy képes ezt a vagyonkezelői jogot korlátozás nélkül is gyakorolni.  

 

Magyar László ügyvezető hozzáteszi, amennyiben Körmend hasonló pozíciót szeretne elérni, mint Gödöllő városa, a szükséges lépéseket meg kell tennie. Az érintett tárcák, mint a kulturális tárca, a Pénzügyminisztérium, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, a Természetvédelmi Hivatal, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a tanulmányt megismerték, részükről a visszajelzés pozitív. 

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag az ülésről távozik, így a képviselő-testület 18 fővel folytatja tovább a tanácskozást.

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy az elkészített tanulmány az érintett tárcák illetékeseinek személyesen került átadásra, mellyel kapcsolatban a Kincstári Vagyoni Igazgatóság részéről az alábbi visszajelzés érkezett:

"Augusztus 16-i személyes találkozásunkkor a Mahill Mérnökiroda Kft. által tárgyi témában készített tanulmány két igen vaskos kötetét alaposan áttanulmányozva megbeszélésünkön elhangzott felvetésekre, illetve levelére válaszolva álláspontunkról az alábbiakban tájékoztatom:

Mindenekelőtt örömmel üdvözöljük az igen alapos, körültekintő, példaértékű szakértői munkának megismert dokumentáció elkészültét, mely komoly előrelépést jelent a kastélyegyüttes rekonstrukciója, fejlesztése, és méltó hasznosítása megvalósítása útján és alátámasztja Körmend város Önkormányzatának komoly elképzeléseit, illetve részvételi szándékát a város egyéb fejlesztéseivel együtt kezelendő műemlékegyüttes rehabilitációjában. Minden lehetőséget számba véve, részletesen végiggondolva e kivételes értékű műemlékegyüttes megújulásának és hatékony fejlesztésének lehetséges jogi, szervezeti alapeseteit, polgármester úr kérésében megfogalmazott változatot nem tartjuk kivitelezhetetlennek, különös tekintettel a törvénymódosítást nem igénylő, vagyonkezelői jog önkormányzat részére történő átadására. A város szerepvállalását a műemléki ingatlan helyreállításában, fejlesztésében és hasznosításában is indokolja, hogy e program megvalósítása nem kezelhető elszigetelten, csak a város vonzerejét növelő egyéb fejlesztésekkel, mint például a termálprogram, az óváros, a főtér - kastély kapcsolat, vízitúra, sportlétesítményekkel együtt, csak így válhat életképessé, mint ahogy az egyházi túrizmus fellendülésként, vallástörténeti attrakcióként nemcsak a Kastélyban jelenik meg, hanem a Szent Erzsébet Plébánián, a város más pontjain is Dr. Batthyány-Strattmann László személyiségének kultusza, boldoggá avatásának történései. Elvileg a dokumentációban kidolgozott egyik hasznosítási alternatíva, esetleg azok bizonyos kombinációja elfogadható, azonban a megvalósíthatóság a hasznosíthatóság szempontjából azt részesítik előnyben, a főépület hasznosításánál, amelyik a múzeumi, rendezvényi, konferencia és szállodai funkciókat együttesen tartalmazza. A műemléki érdekek mind teljesebb érvényesítése mellett épp oly fontos a hosszútávú önfenntartó, az állami költségvetést kímélő működtethetőség, fenntarthatóság.

Mindazonáltal úgy gondoljuk, hogy az állam nem vonulhat ki teljesen a történetből, különösen az első időszakban különös szerepvállalás szükségeltetik, főként a befektetői körökön kívül eső, nem az ő feladata között szereplő infrastruktúra megteremtése területén, munkálatainál. Igazgatóságunk ennek megfelelően jelentős összeget tervezett be 2006. évi költségvetésébe a kutatások folytatására, azonban ennek elfogadására vonatkozó visszajelzés még nem érkezett a Pénzügyminisztériumtól.

 

Tisztelt Polgármester Úr!

A következőkben ismertetném azon szempontokat, illetve nyitott kérdéseket, melyek véleményünk szerint a város tervezésében megoldásra várnak ahhoz, hogy a KVI a vagyonkezelői szerződést korlátozással, vagy korlátozás nélkül a várossal, illetve az Önkormányzattal mielőbb megköthesse.

1.      A város testületi határozattal bizonyítsa a Mahill Kft. által készített tanulmány stratégiai célkitűzéseinek végrehajtási szándékát.

2.      A város bizonyítsa a település és a Kastélyegyüttes közép- és hosszútávú fejlesztési, üzemeltetési programjának elválaszthatatlan egységét, kölcsönösségét.

3.      Ismertesse a hatályos településfejlesztési tervet, a Kastély és parkja, óváros, Rába, főközlekedési útvonalak egyes fejlesztésének határozatait, garanciáit. A tanulmányban javasolt közmű- és energiaellátás, vízellátás megvalósításának feltételrendszerét, ütemezhetőségét, a vonatkozó testületi határozatokat.

4.      A történelmi épületegyüttes részeinek felújítási programját, illetve az új építési beruházás programját milyen szervezeti és pénzügyi háttérrel tervezi Körmend.

5.      Ismertesse a város az együttműködési irányelveket meghatározó tárcákkal - Pénzügyminisztérium, NKÖM, KVI, Gazdasági Minisztérium.

6.      Indokolt a KVI, a város, az Őrségi Nemzeti Park előzetes együttműködési megállapodás létrehozása a hasznosítás fejlesztési program szervezett indítását megelőzően (kutatási, tervezési, előkészítési munkák és finanszírozások, tulajdonrendezések, állagmegóvások, koordinált, ütemezett, egységes irányításának megvalósítása).

7.      Ismertesse a választott, illetve a preferált hasznosítási változatot, a végrehajtás programját, ütemezését, esetleges szervezeti intézkedéseket.

8.      A hasznosító, a tőkeerős befektető megtalálásáig az állagmegóvás, üzemeltetési programok, feladatok meghatározása, különös tekintettel a non-profit tevékenységekre, illetve létesítményekre, az ehhez szükséges pénzügyi háttér biztosítása, az erre vonatkozó testületi határozat.

9.      A város vagyonkezelői jog megszerzéséhez szükséges előzetes jóváhagyások, vélemények, (Regionális Fejlesztési Tanács, illetve érintett tárcák).

10. Megállapodás a város, NKÖM, a megyei múzeum fenntartására.       

11. Megállapodás a Batthyány család hasznosításban részt vevő szándékát illetően.

 

 

 

 

Végül összegezve: A Kastély hasznosítás és fejlesztés és üzemeltetés  közép- és hosszútávon csak akkor megalapozott és reális, ha a város és a régió fejlesztésével összhangban történik. Ez a kölcsönösségi elv lehet csak a város fejlesztési stratégiájának alapköve. Következésképpen a város csak akkor tudja kellő körültekintéssel és hatékonysággal a kastélyegyüttes vagyonkezelői szerepét gyakorolni, ha a fejlesztési, üzemeltetési program a város regionális fejlesztés szerves, elválaszthatatlan részét képezi.                

Zelles Sándor vezérigazgató"

 

Bebes István polgármester véleménye szerint a leírtak összhangban vannak az előterjesztésben megfogalmazottakkal és az elkészült anyaggal.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolják a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag szerint ha valóban megvalósulhatna a beruházás, Körmendnek egy olyan kitörési pontot jelenthetne, mely hosszútávra meghatározná a város jövőjét. De úgy véli, hogy mindez az "álom és a valóság" között van, ismerve a város és az ország anyagi kondícióit. Felmerül a kérdés, hogy a felvázoltakat milyen módon tudja megvalósítani a 12 ezer lélekszámú város. Mindhárom változat megnyerte tetszését, de csak mint "álmot" kezeli, ami megvalósulhat. Tudomásul kell venni, hogy a KÖHI támogatására nem lehet számítani, a KVI pedig igyekszik "megszabadulni" az objektumoktól.

A város működési hiánnyal küzd, az üzemeltetés pedig jelentős költségeket emésztene fel, amihez megfelelő befektetői csoportot kellene találni. Ez a város számára hatalmas feladat. A konferencia szálloda kialakításának nem látja realitását, lobbicsoportokat, kapcsolatrendszert kellene megnyerni ahhoz, hogy ne csak havonta, negyedévente egy alkalommal kerüljön megrendezésre konferencia.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag a vallási turizmus szerepét hiányolja az elhangzott előadásból.

 

Magyar László ügyvezető elmondja, hogy a Magyar Kongresszusi Iroda (MKI) kapcsolatban áll a világ összes nagy konferencia szervező cégével. Tudni kell, hogy a nagy számú résztvevővel zajló konferenciákat egy-két évre előre szervezik. A vallási turizmus nem szerepel a nemzetközi konferencia programok közt, ezen belül a Boldog Batthyány-Strattmann László személyéhez köthető vallási turizmus még nincs olyan szinten, hogy az a nemzetközi vérkeringésbe bekapcsolható legyen.

A konferencia turizmus felépítése a régióban a nagy nemzetközi programokba való bekapcsolódást jelenti.

Szabadi István képviselő-testületi tag értelmezése szerint amennyiben a program megvalósul, a korábbi Volán telep és a Babati húsüzem nem maradhat jelenlegi helyén.

 

Magyar László ügyvezető elmondja, hogy az első és legfontosabb a belváros szabályozási tervének készítése és jóváhagyása. A városnak döntést kell hoznia arra vonatkozóan, hogy a belváros, illetve a Kastély szabályozásának településszerkezeti kérdéseit milyen módon hagyja jóvá. Amennyiben rossz döntést hoz, nem lesz képes bekapcsolódni a regionális fejlesztési programba.  Ugyanakkor ha jól dönt, és a településszerkezeti-, valamint a szabályozási terv tartalmazza azokat a városfejlesztési, városközpont fejlesztési elemeket, amelyek szükségesek az uniós támogatások elnyeréséhez, akkor ezzel a döntéssel a város lehetővé teszi azt, hogy bekapcsolódjon az európai vérkeringésbe. Az, hogy a történelmi városrészek, a műemléki objektumok milyen kiemelt szerepet kaphatnak, függ a várostól, a régiótól, a Magyar Turizmus Rt-től, és külön kiemelendő a Regionális Fejlesztési Tanács szerepe.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke maga is részt vett a Kastély megvalósíthatósági tanulmány kapcsán szervezett műhelytalálkozókon, a programot személy szerint is támogatja. A Batthyány Múzeum által a Kastély Dísztermében megvalósított kiállítás mintegy "mintatér"-ként bemutatta, hogy milyen gazdagságot lehetne visszavarázsolni a Kastélyba.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke arra mutat rá, hogy az elmúlt évben olyan változások mentek végre a városban, amelyek illeszkednek a programhoz, gondol itt az útfelújításokra, a tervezett sétaút kialakítására a vasúttól a városközponton keresztül a Rába folyóig.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője ellentétes véleményen van azzal, hogy elegendő-e a folyamatban lévő szabályozást megváltoztatni és az év végéig jóváhagynia a képviselő-testületnek. Amennyiben a város ezt a fajta elképzelést támogatja, a településfejlesztési koncepciót is felül kell vizsgálni.

 

Bebes István polgármester köszöni a Mahill Mérnöki Iroda által elvégzett alapos, több alternatívát feltáró, a Kastély életét jelentősen befolyásoló munkát. Az előkészítést folytatni kell, melyhez a határozati javaslat elfogadása szükséges. Az előre haladás biztosítottnak látszik, hiszen a minisztériumok, a különböző intézmények részéről a hozzáállás pozitív és segítőkész. Ezúton kéri az ügyvezető utat, hogy a további munkavégzésben is nyújtson segítséget.

Javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

238/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.      Megismerte a MaHill Mérnökiroda Kft. által a Batthyány-Strattmann Kastély és várkert jövőbeli hasznosítási módjaira vonatkozóan elkészített ún. megvalósíthatósági tanulmányt, és egyetért a tanulmány stratégiai jelentőségű elveivel és célkitűzéseivel.

2.      A Képviselő-testület egyetért a tanulmány azon ajánlásával, hogy a belvárosi szabályozási tervnek - a jelenlegi elképzelésekkel, vagyis a Kastély és várkert, mint egy önálló egységként és az óváros, mint újabb, az előbbitől elkülönülő egységként tervezett szabályozásával ellentétben - egymással összetartozóként, egy egészként kell kezelnie a Kastélyt és várkertet a város központi magjával. A Képviselő-testület kezdeményezi a belvárosra vonatkozóan készülő helyi építési szabályzat és szabályozási tervnek a fenti településpolitikai elveknek megfelelő továbbtervezését. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert azon intézkedések megtételére, amelyek annak érdekében szükségesek, hogy eme komplex - egy egészként értelmezendő - városközpontnak a településszerkezeti és szabályozási terv szintjén történő megvalósításához szükségesek.

3.      A Képviselő-testület egyetért a tanulmányban leírt stratégiai elképzelések megvalósításához szükséges intézményi, szervezeti, jogi, településfejlesztési és műszaki szabályozási feltételek kidolgozásának szükségességével, és elhatározza, hogy e feltételrendszereket lépésről lépésre kialakítja. Ennek első lépéseként a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kastélyegyüttes tulajdonosi jogainak, de legalább vagyonkezelői jogának az Önkormányzat részére való biztosítása érdekében az érintett állami szervezetekkel tárgyalásokba kezdjen.

4.      A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Kastélyegyüttes hasznosításának feltételrendszere kidolgozására és annak megvalósításában való közreműködésre a MaHill Mérnökiroda Kft. (Budapest, Seregély u. 11.) kapjon felkérést. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a MaHill Mérnökiroda Kft-vel e munka elvégzésére, koordinálására kötendő megbízási szerződés előkészítésére. A megbízási szerződést - jóváhagyás végett - a Képviselő-testület elé kell tárni.    

5.      A Képviselő-testület elkötelezi magát arra, hogy a körmendi kastély és várkert, valamint az óváros jövőjének, jelentőségének előmozdításához, a tanulmányban foglaltak megvalósításához a következő évek költségvetéseiben állandó pénzügyi fedezetet biztosít. A pénzügyi fedezet összegszerű mértékéről az éves költségvetési rendelet megalkotásakor dönt.

 

Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: megbízási szerződés előkészítésére 2005. október 31.

   

 

31. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szóbeli kiegészítés nem hangzik el.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

239/2005. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás IV. fejezet 16. pontját az alábbiak szerint módosítja:

"16. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítésével, feladatainak végrehajtásával kapcsolatos hivatali feladatokat a Munkaszervezet látja el, amely elvégzi a társulás döntés előkészítési feladatait, részt vesz a kistérségi projektek menedzselésében, megvalósításának szervezésében."  

2.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás VI. fejezet 5. pontját, az alábbiak szerint módosítja:

"5. A Társulás tagjai általi befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő gazdálkodási feladatokat a Munkaszervezet végzi. A pénzforgalmat elkülönített számlán kezeli. A pénzfelhasználásról a hivatal év végén elszámolást készít, amelyet megvitatásra, és elfogadásra a tárgyévet követően, legkésőbb február utolsó napjáig a Társulási Tanács elé terjeszt."   

 

Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: 2005. október 5.

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Az intézkedésekről tett jelentést - Szabadi István képviselő-testületi tag kivételével - valamennyi interpelláló képviselő elfogadja.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag a Plus áruház előtti közlekedési rend kapcsán továbbra is javasolja a felülvizsgálatot. 

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

-         Interpellációk

 

Szabó Ferenc alpolgármester köszönetét fejezi ki a Városgondnokságnak a Ludovika ünnep alkalmából a Várkert rendbetételéért.

A Kossuth L. u. 1. számú ingatlannál a ferde parkoló felfestése nem jelent megoldást, mivel a parkoló járművektől az ott található három garázs tulajdonosa továbbra sem tud ki-, illetve behajtani garázsába. 

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke kéri, hogy a Dózsa György utca rekonstrukciója kapcsán a lesüllyedt aknafedelek helyreállítása is történjen meg.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Somogyi Béla utca felújítása során a vasúti átjáró helyreállítását kéri.

 

Bebes István polgármester kéri dr. Stankovits György jegyzőt, vegye fel a kapcsolatot a vasúttársasággal.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag:

-       a Dankó Pista utcában súlykorlátozó tábla kihelyezését kéri, mivel félő, hogy az Orgona utcához hasonlóan az arra közlekedő - vasat szállító - gépjárművek tönkreteszik az útburkolatot,

-       az Achim András utca, valamint a Béke utca nyugati részén az útburkolat kátyúzását, valamint a Prímás utca, Zsák utca, Nefelejcs utca újbóli javítását kéri,

-       a Szent Imre herceg utca 19., 63. számú ingatlanok tulajdonosainak kérését tolmácsolva kéri a csapadékvíz-elvezetés megoldását,

-       a Dankó Pista utca nyugati részére buszváró kihelyezését kéri.

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bástya utcának a sétálóutca felöli zsákutca szakaszán megállást tiltó tábla kihelyezését, a forgalmi rend betartatását, vagy változtatását kéri, mivel az ott lakók a parkoló járművektől nem tudnak bejutni saját ingatlanukhoz.

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy az Ady Endre utca felújítása során azon hidak aszfaltozása, melyekre még nem került sor, mikor valósul meg.     

 

Szabadi István képviselő-testületi tag a szavazórendszer hibáinak kijavítását kéri. 

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag az önkormányzat hosszútávú pénzügyi elkötelezettségeiről kér kimutatást.  

Geosics László képviselő-testületi tag:

-       a Bercsényi utca kátyúzását kéri (a Hősök tere felöli részen),

-       a Táncsics Mihály és az Árpád utcában a hídgyűrűk kitisztítását kéri.

 

Kozó József képviselő-testületi tag:

-       a Somogyi Béla utcában található ÁFÉSZ üzlet környezetének rendbetételét kéri,

-       a Batsányi utca kátyúzását, felújítását kéri,

-       a Mező utca ismételt felújítását kéri, mivel újabb kátyúk keletkeztek.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy az említett üzlet környezetének rendbetétele kapcsán az ÁFÉSZ vezetőjével egyeztetés történt. A Batsányi utca teljes felújítása pályázaton elnyert pénzösszegből valósul meg.

 

Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője hozzáteszi, hogy a Batsányi utca útburkolatának romlása olyan mértékű, hogy annak javítását kátyúzással nem lehet megoldani.

 

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 19 óra 25 perckor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester