· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2005. évi
előző2005. március 30.    2005. július 05. közmeghallgatáskövetkező

2005. június 09.

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2005. június 9-i rendkívüli üléséről

  

Határozat:

138   -  142. számú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. június 9-i rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, dr. Fehér Tamás, Horváth Sándor, Karakai József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:           

Bán Miklós, Egyed Gyula, Geosics László, Kozó József képviselő- testületi tagok

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részéről

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 15 fő jelen van - Bán Miklós, Egyed Gyula, Geosics László, Kozó József képviselő-testületi tagok távol - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a kiküldött napirend elfogadását.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

1.      Államkötvény értékesítéséről szóló döntéshozatal     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

2.      Pénzügyi fedezet átcsoportosítása     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

3.      Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló Megállapodás módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

4.      Ingatlan vételár módosításra tett javaslat megtárgyalása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

5.      Vagyongazdálkodási Kft. elnevezésének pontosítása, Városgondnokság alapító okirat hatályának módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

NAPIREND:

 

1.         Államkötvény értékesítéséről szóló döntéshozatal    

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, az államkötvény értékesítését elsősorban az teszi szükségessé, hogy az iparűzési adóból befolyt összeg nem éri el a költségvetésben előirányzott mértéket, ami mintegy 100 millió Ft bevétel elmaradást jelent. Felkérte a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét, folytasson vizsgálatot annak érdekében, hogy a betervezett 25 %-os teljesítés elmaradásának mi az oka. Hozzáteszi, hogy az államkötvény értékesítése a költségvetésbe eredetileg is betervezésre került. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke támogatja az értékesítést.

 

Bebes István polgármester javasolja 61.870 eFt összegű állampapír értékesítését.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

138/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Önkormányzat a tulajdonában lévő államkötvényekből értékesít 61.870 eFt összegű plakettet, amelyet a 2005. évi költségvetésben betervezett.

 

Határidő: értékesítésre azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

2.        Pénzügyi fedezet átcsoportosítása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a munkálatok elvégzéséhez túlzottnak találja a 700 eFt-ot.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag véleménye szerint szülői összefogással, társadalmi munka keretében a helyreállítást el lehetne végezni. Ez legfőként azért indokolt, mivel több éve balesetveszélyes állapot áll fenn.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a munka nem csupán a medencék elbontását, hanem a gödör betemetését, burkolt felület kialakítását, építési törmelék elszállítását, valamint új burkolat létesítését is magában foglalja. Hozzáteszi, hogy a medencék az ÁNTSZ előírásainak nem feleltek meg, és az intézmény sem tartja szükségesnek meglétüket. A szülők társadalmi munkában nyújtanak segítséget, az Óvoda alapítványa a finanszírozásban vállal szerepet. Így a munkák költségének 50 %-át kell biztosítani az intézmény részére.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a pénzügyi fedezet átcsoportosítását. A 700 eFt nem fedezi a munkálatok bekerülési költségét, hiszen a terület térkővel történő burkolása több mint 700 eFt-ot tesz ki.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag elmondja, hogy a medencék állapota az utóbbi két évben romlott jelentősen. Hozzáteszi, hogy a társadalmi munkában sok szülő vesz részt.  

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

139/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Batthyányné Coreth Mária Óvoda udvari medencéinek elbontásához és a burkolat kialakításához átcsoportosításra kerüljön 700 eFt, amelynek következtében

 

-          a Polgármesteri Hivatal intézményi felújítási előirányzata 700 eFt-tal csökken,

 

-          a Batthyányné Coreth Mária Óvoda felújítási előirányzata 700 eFt-tal nő, amelyet finanszírozásként kap meg az intézmény.

 

Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

3.        Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló Megállapodás módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Kérdés, vélemény nem hangzik el. 

 

Bebes István polgármester javasolja a Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

140/2005. számú határozat:

 

1.  Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás III. fejezet 2/a. pontját kiegészíti a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladat többcélú kistérségi társulás keretei között való ellátás vállalásával.

2.  Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a megalakult Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott pályázatban a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladat kerüljön megjelenítésre.

 

Határidő: 2005. június 9.

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

4.        Ingatlan vételár módosításra tett javaslat megtárgyalása        

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester nem javasolja a vételár módosítását, mivel az a közelmúltban ugyanezen utcában történt ingatlanértékesítés során megállapított vételárral nem lenne összhangban.   

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén nem javasolja a korábban meghatározott vételár módosítását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva továbbra is az ingatlanforgalmi szakértői véleményben megjelölt forgalmi értéken, vagyis bruttó 18.700.000 Ft-ban javasolja az ingatlan vételárának megállapítását.

 

Bebes István polgármester nem javasolja a Körmend, Rákóczi u. 38. szám alatti ingatlan korábban megállapított vételárának módosítását.    

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

141/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Divondent Bt. kérelmét a Körmend, Rákóczi u. 38. szám alatt található ingatlan vételár összegének módosítására vonatkozóan nem támogatja, a 107/2005. számú határozatában foglaltakat nem módosítja. 

 

Határidő: kiértesítésre azonnal 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

5.        Vagyongazdálkodási Kft. elnevezésének pontosítása, Városgondnokság alapító okirat hatályának módosítása         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

142/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. A Körmendi Vagyongazdálkodási és Ingatlanhasznosítási Kft. rövidített elnevezését Vagyongazdálkodási Kft. helyett Körmendi Vagyongazdálkodási Kft-ként hagyja jóvá.

2. Körmend város Gondnokságának 2005. május 26-án módosított alapító okirata hatályba lépésének időpontját 2005. augusztus 1-jében állapítja meg.

 

Felelős: kiértesítésért dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: azonnal

 

 

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

 

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 15 óra 25 perckor bezárja.

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester