· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2005. évi
előző2005. március 30.    2005. július 05. közmeghallgatáskövetkező

2005. május 26.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2005. május 26-i üléséről

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

109   - 133. számú

Rendelet:

21/2005. (VI.01.) számú

22/2005. (VI.01.) számú

23/2005. (VI.01.) számú

24/2005. (VI.01.) számú

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. május 26-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:          Kozó József képviselő-testületi tag

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részéről

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 18 fő jelen van - Kozó József képviselő-testületi tag betegség miatt távol - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a kiküldött napirend módosítását, kiegészítését az alábbiak szerint: 

-         a Folyó ügyek 9. napirendi pontjaként kerüljön megtárgyalásra a sportcsarnok felújításához kapcsolódó pénzügyi előirányzat módosításáról készült előterjesztés,

-         a Folyó ügyek 18. napirendi pontjában útfelújításokhoz kapcsolódó pályázatok benyújtása tárgyában készült előterjesztés kerüljön megtárgyalásra, valamint javasolja 

-         a Folyó ügyek 19. napirendi pontjaként a pályázati önrész biztosítása a határon átnyúló jellegű fejlesztési tevékenységek támogatására tárgyban készült előterjesztés megvitatását. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke kéri a Folyó ügyek 19/a. pontjában szereplő közműfejlesztési hozzájárulások módosításáról szóló előterjesztés napirendről történő levételét.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke kéri a Folyó ügyek 10. napirendi pontjában szereplő helyi lakáscélú támogatások előirányzatának módosításáról szóló előterjesztés napirendről történő levételét és az új lakbértámogatásról szóló kormányrendelet megjelenését követően történő megtárgyalását. Javasolja továbbá Vajda János és Wolfhart Tünde kérelmének napirendről való levételét, mivel az véleménye szerint a megalakuló vagyongazdálkodási kft. hatáskörébe tartozik.  

 

Bebes István polgármester javasolja:

-         a Folyó ügyek 9. napirendi pontjaként megtárgyalni a sportcsarnok felújításához kapcsolódó pénzügyi előirányzat módosításáról készült előterjesztést,

-         a 10. napirendi pontban szereplő helyi lakáscélú támogatások előirányzatának módosításáról szóló előterjesztés napirendről történő levételét,

-         a 18. napirendi pontban pályázat benyújtása útfelújításra tárgyban készült előterjesztés megtárgyalását,

-         a 19. napirendi pontban a pályázati önrész biztosítása a határon átnyúló jellegű fejlesztési tevékenységek támogatására tárgyban készült előterjesztés megvitatását,

-         a 19/a. pontban szereplő közműfejlesztési hozzájárulások megállapításáról szóló 54/2005. számú határozat módosításáról szóló előterjesztés napirendről történő levételét, valamint

-         Vajda János és Wolfhart Tünde kérelmének napirendről való levételét. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

2.      Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetési rendeletének módosítása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

3.      A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XII.21.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

 

 

4.      A helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló 7/1999. (VII.01.) számú rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke  

 

5.      A közterületek használatáról és rendjéről szóló 21/2003. (VI.01) számú rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző   

 

6.      A Körmendi Zeneiskola igazgatójának megbízása, bizottsági vélemény megtárgyalása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

A Bizottsági vélemény kapcsán: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

7.      A Mátyás Király Utcai Óvoda óvodavezetőjének megbízása, bizottsági vélemény megtárgyalása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

A Bizottsági vélemény kapcsán: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

8.      Tapasztalatok a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kulturális és sport programjainak megvalósításáról  

Előterjesztő: Horváth Sándor kisebbségi képviselő  

 

Folyó ügyek:  

 

9.      Pénzügyi előirányzat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

10. Körmend város Gondnoksága alapító okiratának módosítása, egyszemélyes kft. alapító okiratának elfogadása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

11. Önrész biztosítása közhasznú foglalkoztatás céljára 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

12. Fedezet biztosítása játszótér felülvizsgálathoz  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

13. Hozzájárulás biztosítása Vas megye térkép kiadásához 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

 

14. Pályázat turisztikai célok megvalósítására  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

15. Pályázat a tanuszoda és sportcsarnok felújítására   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

16. Pályázat benyújtása ipari feltáró út megvalósításához  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

17. Pályázatok benyújtása a Phare CBC Szlovénia-Magyarország kisprojektre  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

18. Pályázat benyújtása útfelújításokra  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

19. Pályázati önrész biztosítása a határon átnyúló jellegű fejlesztési tevékenységek támogatására  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

20. Várkert kezelői jogának átadása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

21. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései: 

a.        Kosárlabda pálya áthelyezése 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

b.       Dienes Katalin ingatlanvásárlási kérelme   

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

c.        Kiss Gábor kérelme   

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

20. Körmend 2. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésének átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

21. Vas Megye 2005-2009. évekre szóló szívprogramja

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

 

NAPIREND:

 

1.         Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2005. április 29-én a Mátyás Király Utcai Óvoda által szervezett kiállításon vett részt.

Április 30-án a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes ünnepi műsorát tekintette meg.

Május 3-án a Rába-parti Zenei Fesztiválon vett részt, majd az OTP Rt. Szombathelyi Igazgatóságának igazgatójával folytatott megbeszélést. Ezen a napon került sor a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács ülésére, majd Bohár Gyula tájékoztatta a Vasi Nyugalom Kft. kastéllyal kapcsolatban végzett őrző-védő tevékenységéről.  

Május 4-én Takács Endrével, a Körmendi Tejfeldolgozó üzem vezetőjével folytatott megbeszélést. Ezen a napon egy társaság kereste fel bérlakásépítéssel kapcsolatban.  E témában a júniusi képviselő-testületi ülésre előterjesztés készül. Ezt követően a Védelmi Bizottság ülésén, majd kistérségi társulási ülésen vett részt.

Május 5-én a magyarszecsődi Montanari Fafeldolgozó Kft. vezetője kereste fel, majd a Kastély megvalósíthatósági tanulmánnyal kapcsolatos workshop került megrendezésre. Szintén ezen a napon Déri Miklós és Bicsák Jenő a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány képviseletében tájékoztatták a közalapítvány által a Celldömölki Többcélú Kistérségi Társulással közösen benyújtott sikeres Phare pályázatról.    

Május 6-án a többcélú kistérségi társulás megalakulásával kapcsolatban zajlott megbeszélés, majd ballagáson vett részt.

Május 9-én a PTC Plus Kft. ügyvezetőjével folytatott tárgyalást. A PTC. Kft. üzlete melletti társasához ingatlan felújítása kapcsán az ügyvezető elmondta, azt csak abban az esetben végzi el, amennyiben arra bírósági döntés kötelezi, mivel nem ért egyet a társasház kifogásaival.

Május 10-én Czafit Csabával, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjével folytatott megbeszélést a várost érintő projektekről, majd a Bartók ltp. 5. számú ingatlan előtt tárolt vashulladék kérdésében folyt megbeszélés. Ugyanezen napon a többcélú kistérségi társulás alakuló ülésére került sor.

Május 11-én Erdeiné Horváth Klárával, a Reginov Tanácsadó Kft. munkatársával a biofűtőmű tanműhellyé alakításával kapcsolatos projektmegbeszélés zajlott. Ezt követően a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésének átadásáról folyt megbeszélés. Az esti órákban a Nyugdíjas Vöröskeresztes Klub anyák napi ünnepségén vett részt.

Május 12-én az Origó Pont Kft. korábbi - jelenleg peres eljráás alatt álló -  ingatlanvásárlásával kapcsolatban folyt tárgyalás az Origó Pont Kft-vel. Ugyanezen napon Rábagyarmatról Gellén Tibor kereste fel a körmendi biofűtőműbe történő faapríték beszállítással kapcsolatban.                                

Május 17-én Patakiné Gueth Erzsébettel a fúvószenekar kranenburgi utazásával kapcsolatban folytatott megbeszélést. Ezt követően Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselővel közösen megtekintették az MHSZ Rákóczi utcai épületét. Az ingatlant illetően a hasznosítás lehetőségeit meg kell vizsgálni.

Május 18-án a Vasivíz Rt. vezérigazgatójával folytatott megbeszélést a közműfejlesztések kapcsán. A Vasivíz Rt. jelentős fejlesztéseket kíván Körmenden és térségében végrehajtani. Ezt követően részt vett a Vasivíz Rt. közgyűlésén. Ugyanezen a napon a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. munkatársaival, valamint Czafit Csabával, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjével tanácskoztak a Rába folyót illetően.  

Május 23-án Budapesten, az E-ON Rt. képviselőivel folytatott megbeszélést közműkiváltásokról, mely a Vida József utcát, valamint a körmendi városi temetővel szemben található 2,2 ha nagyságú terület felett húzódó felsővezeték földkábellel történő kiváltását érintené.

Május 24-én az EYBL cég képviseletében Nagy Imre Győzővel az ipari park előkészítése ügyében folytatott megbeszélést. A temetői, temetési szolgáltatásokkal kapcsolatban a Kovátsik Temetkezési Bt. kereste fel. Szintén ezen a napon biofűtőmű tanműhely projekt megbeszélés zajlott. Ezt követően a Kórház zárt forgalmú gyógyszertárának felavatásán vett részt.

Május 25-én Takács Endre a Körmendi Tejfeldolgozó Üzem problémáit ecsetelte. Ezen a napon került megrendezésre a Polgármesteri Hivatalban a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács ülése.

Május 26-án holland befektetőket, illetve egy ipari célú befektető társaságot fogadott. Szintén ezen a napon folytatódott a Bartók ltp. 5. számú ingatlan problémájának megbeszélése.  

 

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Az előző képviselő-testületi ülés óta lezajlott közbeszerzésekről Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet:

-         a kulturális központhoz tartozó Színház hangrendszerének beszerzésére irányuló egyszerű közbeszerzési eljárás ismételt ajánlattételi felhívására 3 ajánlat érkezett. A Bizottság az ajánlatok megismerése után a Track Copy Kft. ajánlatát találta a legkedvezőbbnek. A további két ajánlattevő, a Pelyhe és Társa Kft., valamint a PÁKO Kft. ajánlatát a Bizottság érvénytelenítette, mivel az ajánlattevők a hiánypótlásnak nem tettek eleget.

-         Az önkormányzati fejlesztési hitel felvételére irányuló egyszerű közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi felhívásra 3 pályázat érkezett, a Kereskedelmi és Hitelbank Rt., az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt., valamint a Raiffeisen Bank Rt. részéről. Az összességében legelőnyösebb ajánlatot a Raiffeisen Bank Rt. tette, ezért a Bizottság nyertes ajánlattevőként jelölte meg, míg a Kereskedelmi és Hitelbank ajánlatát második helyre rangsorolta.

-         a Somogyi Béla Általános Iskola tornacsarnok, tanuszoda felújítása, valamint fűtéskorszerűsítés tárgyában kiírt ismételt közbeszerzési eljárásra két pályázat érkezett. Mindkét ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, azonban mindkét ajánlattevő által meghatározott ajánlati ár az ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi fedezetet meghaladó mértékben került meghatározásra. Az eljárás során két lehetőség van: érvénytelenné nyilvánítani az eljárást, illetve az árra vonatkozóan tárgyalást lefolytatni az ajánlattevőkkel. Kéri, hogy a képviselő-testület hozza meg erre vonatkozó döntését. 

 

Bebes István polgármester köszöni a tájékoztatót. 

        

 

2.        Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetési rendeletének módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a rendelet módosítását. Egyúttal köszöni a belső ellenőr alapos, kimerítő munkáját. Javasolja, hogy valamennyi intézmény a költségvetési rendeletben felsorolt mélységig készítse el előirányzat felhasználási ütemtervét. Javasolja továbbá, hogy készüljön kimutatás a Városgondnokságnál a szakfeladatok szerinti előirányzat felhasználásáról.

A Bizottság a soron következő ülésre a Városi Újság költségvetéséről információt kér.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy a felújítási alapból 3 millió Ft átcsoportosítása szükséges a Városgondnokságához a Thököly u. 1. számú ingatlan felújításához kapcsolódóan. Ennek következtében a Városgondnokság 50 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átadása 3 millió Ft-tal nő, a Polgármesteri Hivatal esetében pedig csökkenés következik be oly módon, hogy a műemléki és helyi védettség alatt álló épületek felújítására betervezett 33 millió Ft 3 millió Ft-tal csökken.

 

Bebes István polgármester javasolja a Pénzügyi Iroda vezetője által tett módosítással a költségvetésről szóló rendelet elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

21/2005. (VI.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.01.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

3.        A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XII.21.) számú rendelet módosítása      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy a jelenlegi módosítás a díjtételek változását érinti. Megjelent ugyanakkor egy magasabb szintű jogszabály, aminek következtében a helyi rendelet módosítása válik szükségessé, melyre a következő képviselő-testületi ülésen kerül sor.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a rendelet-tervezet 1. és 2. számú mellékletében foglalt díjak emelését támogatja.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a rendelet-tervezet 1. számú mellékletében foglalt sírhely árak módosítását támogatja, míg a szolgáltatási díjak esetében az infláció mértékével megegyező mértékű emelést támogat.

 

Bebes István polgármester javasolja a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint.    

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

 

22/2005. (VI.01.) számú rendelet

 

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XII.21.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

4.     A helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló 7/1999. (VII.01.) számú rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag felveti, hogy az ünnepek sorában az október 23., mint az 1956. évi Forradalom és Szabadságharc kezdetének ünnepe szerepel. A "kezdete" kifejezés használatát szükségtelennek tartja.  

Elmondja továbbá, hogy levelet intézett a polgármester úrhoz, melyben kifejti, hogy az ünnepek és rendezvények sorából - remélhetőleg véletlen okán - kimaradt június 19.-e, a körmendi zsidó gettó felszámolásának napja. E nap tiszteletére a város emlékművet emelt, melynek környezetét az ott élő emberek gondozzák. Számára érthetetlen, hogy miért maradt ki ez a dátum a megemlékezések sorából. A megemlékezésre szolid formájában évente, míg 5 évente emelkedettebb formában kerülhetne sor.

Javasolja, hogy az előterjesztő vegye fel a városi ünnepek sorába június 19.-ét.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a rendelet módosításának indokául elmondja, hogy annak szinkronban kell lennie a kulturális intézmény jóváhagyott alapító okiratában foglaltakkal. Ennek megfelelően az augusztusi rendezvénysorozat a Körmendi Napok elnevezést kapta.

A Bizottság a Holokauszt napjának rendeletbe történő beépítése kapcsán úgy gondolta, hogy annak évenkénti megemlékezése egyesületi szinten történjen. Elmondása szerint a gettó ünnepe kötelező tananyag a középiskolákban, mint ahogy a Holokauszt napjáról is megemlékeznek. Ezért nem látja a Bizottság szükségét a város ünnepei közé emelni. Az intézményi megemlékezés helyett egy kő elhelyezése méltóságteli a zsidó kultúrában. Javasolja, aki meg kíván emlékezni, helyezzen el egy kavicsot az emlékműnél.

A táblázatban szerepel néhány tervezett, de a gyakorlatban meg nem valósult rendezvény, mint például a Pedagógus nap, ami törlésre került. Az ünnep és  rendezvény két fajta minősítést kapott: az ünnepnap a város lobogózásával is együttjár, míg a rendezvény esetében erre nem kerül sor.  

Hozzáteszi, hogy a szabadságharc kezdete megjelölés valóban szükségtelen.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag úgy véli, hogy a kommunizmus áldozatainak emléknapjáról a városnak kell megemlékeznie, hasonlóan, mint a szabadságharcról. A szabadságot és embert tipró rendszernek a nyomorúsága még él az idősebb korosztály emlékeiben, ezt a fiatalok számára prezentálni kellene. Javasolja beiktatni a városi ünnepek sorába. 

 

Szabó Ferenc alpolgármester jelzi, hogy Körmendi Napok várhatóan három napos rendezvénysorozat lesz, a táblázatban feltüntetett két nap helyett.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy a Holokauszt áldozatainak, valamint a kommunizmus üldözötteinek 60. évfordulója alkalmából május utolsó vasárnapján megemlékezés történt. Mindezekre emléktábla is felhívja a figyelmet. Sajnálatosnak tartja, hogy a városi újság nem emlékezik meg erről az évfordulóról.

 

Bebes István polgármester úgy véli, hogy a városi újság igyekszik kiszolgálni az igényeket és kéréseket, azonban a költségvetési kerete meglehetősen szűkreszabott.      

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag módosító javaslatot terjeszt elő, miszerint javasolja a rendelet-tervezetet átdolgozni, hogy az pontos és szabatos legyen; a városi ünnepek és rendezvények minősítése pontosan kerüljön megfogalmazásra, pontos elhatárolásokat kér (ünnep, rendezvény, emléknap, vagy gyásznap között).

Javasolja egyben június 19.-ét a Holokauszt napját emléknappá minősíteni. Javasolja továbbá, hogy egyes rendezvények megszervezésére kérjen fel az önkormányzat civil szervezeteket, egyesületeket, intézményeket. Tudomása szerint törvény nem írja elő, hogy a középiskolákban meg kell emlékezni akár a Holokauszt, akár a kommunizmus áldozatairól. Úgy véli, hogy az emlékezés nagyon fontos, a körmendieknek a körmendi rendezvényeken kell emlékeznie. 

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke fontosnak tartja, hogy az ünnepek kellő tartalommal töltődjenek meg. Javasolja a pontosító fogalmakat használni (mint ünnep, rendezvény, emléknap). Javasolja továbbá a városi ünnepek alkalmával az ünnepekhez rendelt területek, illetve azok környezetének fellobogózását.

Szabadi István képviselő-testületi tag javasolja február 25.-ét a kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapjává minősíteni évenkénti megemlékezéssel.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a zászlódíszekhez kapcsolódóan elmondja, hogy a város fellobogózása ünnepek alkalmával történik, a rendezvényekkor erre nem kerül sor. Javasolja, hogy a szokásos rend szerint bonyolódjanak az ünnepek, ne jelöljenek ki külön körzeteket.

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a Bizottság ismételten tárgyalja meg a rendelet-tervezetet.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy a Bizottság a rendelet-tervezetet már két alkalommal megtárgyalta, annak újbóli tárgyalását nem látja szükségesnek. Az abban foglaltakat célszerűnek és jónak tartja.

 

Bebes István polgármester szavazásra teszi fel, hogy kívánja-e a képviselő-testület a mai napon a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló rendeletet módosítani.

 

A képviselő-testület 13 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelet módosítását.        

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag visszavonja indítványát.

 

Bebes István polgármester javasolja február 25.-ét, a kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapjaként a városi ünnepek sorába emelni.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Bebes István polgármester javasolja június 19.-ét a körmendi gettó felszámolásának emléknapjává minősíteni.

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Bebes István polgármester javasolja az állami ünnepek alkalmával a város lobogózását, a városi ünnepekkor pedig az ünnep helyszínének és annak  környezetének fellobogózását, majd javasolja a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló rendelet módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal elfogadja, és a fenti szavazatok arányában a következő rendeletet alkotja:

 

23/2005. (VI.01.) számú rendelet

 

A helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló 7/1999. (VII.01.) számú rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy az ünnepek megrendezésére a városban működő civil szervezetek kapjanak felkérést. 

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag elmondja, hogy a civil szervezetek ülésén megtárgyalták a kérdést, így javasolja, hogy valamennyi rendezvényt hasonló módon rendezze a város.

 

 

5.     A közterületek használatáról és rendjéről szóló 21/2003. (VI.01) számú rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a rendelet módosítását támogatja.

 

Bebes István polgármester javasolja a közterületek használatáról és rendjéről szóló helyi rendelet módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

24/2005. (VI.01.) számú rendelet

 

A közterületek használatáról és rendjéről szóló 21/2003. (VI.01.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

 

 

 

 

 

6.     A Körmendi Zeneiskola igazgatójának megbízása, bizottsági vélemény megtárgyalása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

A Bizottsági vélemény kapcsán: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a pályázati felhívásra egy pályázat érkezett, Sabáli László jelenlegi igazgató részéről.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, hogy Sabáli Lászlót a Bizottság meghallgatta, benyújtott pályázatát elemezte. Megállapítható, hogy a Zeneiskola igazgatója szakmai életútjában, eddigi közművelődési és művészetpártoló munkásságában rendelkezik azzal a felelősséggel, távlatokkal és szakmai koncepciókkal, ami az intézmény további irányításához szükséges. A bizottsági meghallgatáson felvetették a különböző városi igényeket, mint a kisegyüttesek létrehozása, városi zenei rendezvényeken való részvétel, városi zenekar kérdése. Mindezekhez a város anyagi szerepvállalása is szükséges.  

A Bizottság a pályázatban foglaltakat támogatja, Sabáli László igazgatónak történő kinevezését ajánlja.

 

Bebes István polgármester köszönti Sabáli Lászlót, egyben kérdezi, hogy pályázatát kívánja-e szóban kiegészíteni.

 

Sabáli László igazgató szerencsésnek tartja, hogy az iskoláról kialakított jövőképe egyezik azzal, amit a Bizottság is fontosnak tart. Ide tartozik egy kisegyüttes kialakítása, amely az egyéni hangszeres oktatásban részesülő, egyedi pályára, produktumra készülő gyermekeket fogná össze. Itt találkozik az elitképzés és az ún. amatőr képzés. A csellós, vonós, fúvós együttesek mindenkori létszámok arányában történő kialakítása tantervi feladatuk.

Az eddig elért nívót tartani szeretnék. Érte olyan "kritika", miszerint nagyobb hangsúlyt kellene fordítani a tevékenység "reklámozására", amiben más intézmények már előbbre járnak. Említést tesz arról, hogy Nyári Ernő hegedűs, a zeneiskola tanulója országos versenyt nyert.  

Sabáli László említést tesz arról, hogy 2007-ben a művészetoktatásban európai szintű rendezvényt bonyolít Magyarország, melyre a körmendi Zeneiskola is jelentkezett; közös pályázaton vesznek részt Szentgotthárddal és három osztrák településsel.

Elmondja továbbá, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten az iskola működését negatívan befolyásoló tényező nem merült fel. A minőség megtartása érdekében jelszava: mindig magasabbra, messzebbre és erősebben, mert enélkül nincs fejlődés.  

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy pályázatában olvasható: "a szakmai feladatok között feltétlenül megvalósításra érdemesnek tűnik a fúvós kisegyüttes létrehozása éppúgy, mint a kis vonószenekar megalakításának terve." Elmondja, hogy ennek létrehozására már korábban is ígéret hangzott el, kérdezi, látja-e ennek reális esélyét.

Megoldásra vár továbbá az utóbbi időkben szétesni látszó fúvószenekar kérdése, a néptáncegyüttes háttérzenekarának megteremtése, valamint ifjúsági zenekar létrehozása.

 

Sabáli László igazgató elmondja, hogy kamarai csoport jelenleg is létezik. A fúvószenekar esetében el kell telni egy bizonyos időnek ahhoz, hogy összeálljon és megszólaljon a zenekar. Ennek létrehozása meghaladja az iskola erejét, hiszen az általános iskola után a gyerekek távol kerülnek Körmendtől, más városban járnak középiskolába, ezért nehéz őket megtartani.

A népi vonós hangszer iránti tanulási igény csekély, az ezt oktató tanárok száma is rendkívül alacsony. Tudomása szerint egy növendék van, aki népi hangszeren zenél, azonban népi hangszeren játszók vannak a városban.

 

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzik el.

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy az igazgató megválasztása titkos szavazás keretében, gépi szavazással történjen.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmendi Zeneiskola igazgatójának Sabáli Lászlót megbízni.      

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

109/2005. számú határozat:

                                                             

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete 2005. szeptember 1-től  2010. július 31-ig, öt éves időtartamra Sabáli Lászlót bízza meg a Körmendi Zeneiskola igazgatói munkakörének ellátásával. 

 

Határidő: 2005. szeptember 1.

Felelős: Bebes István polgármester

 

Bebes István polgármester gratulál a kinevezéshez és további jó munkát kíván az igazgatónak. Egyben kéri, hogy nyújtson szakmai segítséget a városi fúvószenekar problémájának megoldásában, hiszen a fúvószenekarra a városnak szüksége van. A további működés várhatóan nem egyesületi formában, hanem a kulturális intézmény keretein belül valósulhat meg.

 

Sabáli László igazgató hozzáteszi, hogy az újabb megbízatással pedagógiai pályafutásának utolsó szakaszához érkezett, az elvárásoknak igyekszik megfelelni.

 

Szabó Ferenc alpolgármester ügyrendi kérdésben kér szót, javasolja, hogy a továbbiakban a titkos szavazás ne a gépi módszerrel történjen, mivel az igen/nem/tartózkodás gombok megnyomásakor felvillanó fény jól látható, amiből következtethető, hogy ki mire szavazott, ezáltal sérül a titkosság elve.

 

 

7.     A Mátyás Király Utcai Óvoda óvodavezetőjének megbízása, bizottsági vélemény megtárgyalása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

A Bizottsági vélemény kapcsán: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kiírt felhívásra egy pályázat érkezett, Vadász Mária jelenlegi óvodavezető részéről.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság a pályázatban foglaltak, valamint az óvodában nagy gyermekszeretettel folyó nevelő munka alapján - melyben az óvodavezetőnek jelentős szerepe van, - javasolja, hogy az óvodavezetői feladatokat a továbbiakban is Vadász Mária lássa el.

 

Bebes István polgármester kérdezi a pályázót, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni benyújtott pályázatát.

 

Vadász Mária óvodavezető szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a pályázatában megfogalmazott célok megvalósításához jól együttműködő és  jó szakmai háttérrel rendelkező nevelőtestületre és a nevelő munkát segítő technikai személyzetre van szükség, mely véleménye szerint a Mátyás Király Utcai Óvodában megtalálható. Ettől függetlenül kisebb konfliktusok így is adódnak, ám a gyermekek és közös célok érdekében képesek arra, hogy jól működjenek együtt.

Személyi feltételek kapcsán megemlíti, hogy az óvodában szakképzett pedagógusok dolgoznak, többen másoddiplomával is rendelkeznek. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekekkel szakképzett emberek foglalkozzanak. Ezért fejlesztő pedagógust képeztek, jelenleg gyógypedagógus képzés is folyik. Problémát jelent, hogy korosodik a nevelőtestület, és ebből kifolyólag gyakoriak a betegség miatti távollétek. Szükségesnek tartja a városban egy általános helyettes óvónő státusz létrehozását.

A továbbképzések szervezését a pedagógusok érdeklődési köre, valamint az intézmény elvárásai szerint alakítják.

A technikai feltételekben jelentős változás történt az elmúlt időszakban: megtörtént a lapostető magastetővé alakítása, mosdófelújításokra került sor. Költségvetési keretüket igyekeznek pályázati lehetőségekkel bővíteni. A Mátyás Ovi Alapítvány jó lehetőséget biztosít az eszközbeszerzésre. 

Szakmai munkájuk meghatározója a helyi óvodai nevelési programjuk, aminek maradéktalan megvalósítása fontos céljuk. Remélhetőleg az idei évben a nádaljai tagóvoda épületének felújítása is megvalósul, melyben tornaszoba is kialakításra kerül. Így a szakmai munka feltételei a tagóvodában is rendelkezésre állnak. Az óvoda megítélése a szülők körében jó, ezt mutatják a szülőknek kiadott kérdőívek pozitív visszajelzései és a beíratott gyermekek száma.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, mi az oka annak, hogy növekszik a beszédzavarral küszködő gyermekek aránya; ez hány százalékos növekedést jelent.

Kérdezi továbbá, miért tartja sajnálatosnak azt, hogy 2004-ben a beiratkozás során a gyesen, anyasági ellátáson lévő szülők kérelmét el kellett utasítani.

 

Bebes István polgármester jelenleg nem látja lehetőségét az általános helyettesítő státusz létrehozásának. Egyben kérdezi Vadász Máriát, el tudná-e látni ezt a feladatot.

 

Vadász Mária Szabadi István képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy vannak olyan gyerekek, akik később kezdenek el beszélni, ez okozhatja a beszédzavart. Velük a Batthyányné Coreth Mária Óvodából fejlesztő logopédus foglalkozik. Sok szülő fizet azért, hogy gyermekét egyénileg fejlessze, ezért lenne szükség az óvodában logopédusra.  

Az elutasítás kapcsán elmondja, több szülő szeretné, hogy közösségbe kerüljön gyermeke. Amikor különböző programokkal, mint nyílt hét, játszóház csalogatják a gyermekeket, hogy minél többen jöjjenek az óvodába, rossz érzés, ha azt kell mondani, hogy nem tudják felvenni a gyermeket, mert nem ebbe a körzetbe tartozik, vagy nem fér bele a létszámkeretbe. Az idei évben is volt akit el kellett utasítani.  

Az általános helyettesítő állás kapcsán megjegyzi, hogy ebben az évben két dolgozó volt hosszú ideig távol, ugyanakkor a gyesről visszajövők szívesen állnának munkába. A helyettesítés más óvodákban is problémát jelent.

 

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzik el.

 

Bebes István polgármester javasolja titkos szavazás lefolytatását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 

 

 

Titkos szavazás idejére szünet.

 

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szavazásban 16 képviselő vett részt. Vadász Máriára leadott igen szavazok száma 16.  

 

 

A képviselő-testület a fenti szavazok arányába a következő határozatot hozza:

 

110/2005. számú határozat:

                                                             

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete 2005. szeptember 1-től  2010. július 31-ig, öt éves időtartamra Vadász Máriát bízza meg a Mátyás Király Utcai Óvoda óvodavezetői munkakörének ellátásával. 

 

Határidő: 2005. szeptember 1.

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

Bebes István polgármester gratulál az óvodavezető asszonynak és  további jó munkát kíván.

 

 

8.     Tapasztalatok a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kulturális és sport programjainak megvalósításáról  

Előterjesztő: Horváth Sándor kisebbségi képviselő  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag úgy véli, hogy a kisebbségi önkormányzat kulturális jellegű tevékenységével meg lehetnek elégedve, rendezvényeik százakat mozgatnak meg. Ez egy lépés lehet ahhoz, hogy a cigányság identitását jó irányban befolyásolják, melyre büszkék lehetnek. De büszke lehet-e a kisebbségi önkormányzat például az érdekvédelmére. Felvetődik a kérdés, hogy a város különböző problémáit a kisebbségi önkormányzat mennyire próbálja megoldani - gondol itt a Bartók ltp. 5. számú társasház problémájára.

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy a problémák megoldásához a kisebbségi önkormányzat részéről a segítséget megkapják, a kisebbségi önkormányzat elnöke több egyeztetésen is részt vett. Megjegyzendő azonban, hogy még a kisebbségi önkormányzatnak is nehéz közvetíteni és segítséget nyújtani a különböző problémák orvoslásában. A sporttevékenység kapcsán megjegyzi, hogy az alsóberki futballcsapat jövőbeni szereplésének kérdését rendezni szükséges, amelyhez további segítséget kér.  

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke elmondja, hogy a polgármester úrtól minden esetben megkapja a kellő segítséget, a Bizottságok pedig anyagi támogatást nyújtanak.     

 

A képviselő-testület a beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

Folyó ügyek:

 

9.        Pénzügyi fedezet biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester elmondja, ahhoz, hogy a közbeszerzés sikeres legyen, szükséges a további fedezet biztosítása.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatja.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke támogatja a javaslatot, mivel műszaki okok miatt a sportcsarnok és tanuszoda felújítása nem tűr halasztást.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag szintén úgy véli, hogy az épület állapota megkívánja a mielőbbi felújítást, ezért támogatja a pénzügyi előirányzat módosítását.

 

Bebes István polgármester javasolja a körmendi sportcsarnok és tanuszoda felújításának, fűtéskorszerűsítésének pénzügyi előirányzatát bruttó 19.000.000 Ft-tal megemelni.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

111/2005. számú határozat:

                                                             

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a körmendi Sportcsarnok és tanuszoda felújításának, fűtéskorszerűsítésének pénzügyi előirányzatát bruttó 19.000.000 Ft-tal megemeli az értékpapír értékesítés előirányzat egyidejű növelése mellett.

 

Határidő: azonnal

Felelős: a pénzügyi előirányzat módosításáért Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

10.    Körmend város Gondnoksága alapító okiratának módosítása, egyszemélyes kft. alapító okiratának elfogadása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kéri jegyző urat, tegyen javaslatot a kft. nevére vonatkozóan.

 

Dr. Stankovits György jegyző a kft-t javasolja Körmendi Vagyongazdálkodási és Ingatlanhasznosítási Kft-nek elnevezni, mely név utal a körmendi cégre és annak tevékenységi körére. A kft. rövidített nevének a Vagyongazdálkodási Kft. megnevezést javasolja.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a Kft. jegyzett tőkéjére vonatkozó 10.000.000 Ft összeget támogatja, annak biztosítását a következők szerint javasolja: 5.000.000 Ft-ot a gazdálkodási tartalék terhére, 5.000.000 Ft-ot pedig a pályázati alap terhére. Körmend város Gondnoksága alapító okiratának módosítását a Bizottság szintén támogatja.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslatban foglaltakat támogatja.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag Körmend város Gondnoksága alapító okiratának 12. pontjában javasolja feltüntetni a jelenlegi intézményvezető - Horváth Péter nevét, mintegy megerősítés céljából.  

 

Dr. Stankovits György jegyző jelzi, hogy csupán az intézmény tevékenységi köre szűkült, az intézményvezető megbízatása továbbra is él.

 

Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője javasolja, hogy az intézmény alapító okiratában az intézmény által ellátandó alaptevékenységek köre egészüljön ki a közúti teherszállítással, mivel ezt a tevékenységi körük jelenleg nem teszi lehetővé.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy a Kft. megalakításának járulékos költségei megtérülnek, annak pénzügyi fedezetét nem szükséges feltüntetni.

 

Bebes István polgármester javasolja a megalakuló egyszemélyes kft-t Körmendi Vagyongazdálkodási és Ingatlanhasznosítási Kft-nek elnevezni.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.   

 

Bebes István polgármester javasolja a Kft-t jegyzett tőkéjét 10.000.000 Ft készpénzben jóváhagyni a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által javasolt módon. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.   

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat 3., 4., 5. pontjában  foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

112/2005. számú határozat:

                                                               

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Körmend város Gondnoksága átalakítása révén elsődlegesen ingatlankezelési feladatok ellátására létrehozandó egyszemélyes Kft. alapító okiratát. A képviselő-testület a Kft. nevét Körmendi Vagyongazdálkodási és Ingatlanhasznosítási Korlátolt Felelősségű Társaság, a Kft. rövidített elnevezését Vagyongazdálkodási Kft. szerint hagyja jóvá. A Kft. székhelye: 9900 Körmend, Szabadság tér 11.

2.      A Képviselő-testület a Kft. jegyzett tőkéjét 10.000.000 Ft készpénz összegben hagyja jóvá, oly módon, hogy 5.000.000 Ft-ot a gazdálkodási tartalék, 5.000.000 Ft-ot a pályázati alap terhére biztosít.

3.       A jegyzett tőkét elkülönített bankszámlaszámon helyezi el az alapító Körmend város Önkormányzata.

4.      A Képviselő-testület a Kft. megalakulásának járulékos költségeit, összesen 155.000 Ft-ot megelőlegezi azzal, hogy a Kft. megalakulása után köteles e költségeket az alapító számára megtéríteni.

5.      A létrehozandó Kft. cégbírósági bejegyzésével kapcsolatos teendők ellátására a Képviselő-testület dr. Vásárhelyi Tamás ügyvédet bízza meg.

6.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja Körmend város Gondnokságának alapító okiratát. Az intézmény által ellátandó alaptevékenységek köre kiegészül a közúti teherszállítással.

 

Felelős: társaság bejegyzéséért dr. Váráshelyi Tamás ügyvéd

pénzügyi fedezet biztosításáért Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Körmend város Gondnoksága alapító okiratának módosításáért és kiértesítésért dr. Stankovits György jegyző

Határidő: társaság megalapítására: 2005. július 1.

             pénzügyi fedezet elkülönítésére: azonnal

 Körmend város Gondnoksága alapító okiratának módosítására és   kiértesítésre: azonnal

 

 

11.     Önrész biztosítása közhasznú foglalkoztatás céljára   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja önrész biztosítását közhasznú foglalkoztatás céljára.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

113/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete közhasznú munkaerő Körmend város Gondnokságán keresztül történő foglalkoztatásához 916.900 Ft önrészt biztosít a 2005. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére, melyet az intézménynek finanszírozásként átad, egyúttal megnöveli az intézmény

-         személyi juttatás előirányzatát 670.000 Ft-tal,

-         munkaadót terhelő járulék előirányzatát 216.900 Ft-tal,

-         dologi kiadás előirányzatát 30.000 Ft-tal.

 

Felelős: pénzügyi átvezetésért Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Határidő: azonnal

 

12.    Fedezet biztosítása játszótér felülvizsgálatához   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az intézményfelújítási, illetve a játszótéri eszközök felújítása címszó alatt szereplő pénzeszközökből javasolja a fedezet biztosítását.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a felülvizsgálathoz szükséges fedezetet túlzottnak találja, ezt az összeget a játszóeszközök fejlesztésére javasolja fordítani.

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy GKM rendelet szabályozza a játszóterek telepítésének, üzemeltetésének feltételeit. A felülvizsgálatot csak kijelölt - akkreditált - szervezetek végezhetik el.  

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy 1 db játszóeszköz felülvizsgálata 8-10.000 Ft körüli összeget tesz ki. Az országban 3 akkreditált cég működik, amelyek elvégezhetik a felülvizsgálatot. Amennyiben a felülvizsgálat nem történik meg, a Fogyasztóvédelmi Felügyelet játszóeszközönként 100.000 Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki. 

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag felveti, ha van olyan játszótér, amelyről már tudható, hogy nem felel meg a szabványnak, ne kerüljön sor annak felülvizsgálatára. Kérdezi továbbá, hogy a Minisztérium e célra pályázati lehetőséget nem biztosít-e.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy a felülvizsgálatra hány évente kerül sor. Véleménye szerint a felülvizsgálatot a Városgondnokság is el tudná végezni. Javasolja, hogy az előterjesztést vegyék le napirendről addig, amíg pontosabb információkhoz nem jutnak.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag a GKM rendeleti szabályozását felháborítónak tartja.

 

Szabó Ferenc alpolgármester javasolja, szerezzenek tapasztalatot más önkormányzatoktól arra vonatkozóan, hogy melyek azok a játszóeszközök, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek. Mégis úgy véli, hogy a balesetek kiküszöbölése érdekében elkerülhetetlen a vizsgálat.

 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy a játszóterekről fényképfelvételeket készítettek. Előre megjelölték azokat a játszóeszközöket, amelyeket már nem lehet megfelelőnek minősíteni, ezen játszóeszközök kikerülhetnek a vizsgálandó körből. Ezáltal a felülvizsgálatra fordítandó összeg csökkenthető. Amennyiben egy intézményen belüli játszótérről van szó, az intézményfelújítási keret terhére lehetne biztosítani a szükséges fedezetet. A gyermekek védelme érdekében szükségesnek látja a felülvizsgálatot. Az új játszóeszközök kihelyezését követően a későbbiekben már nem lesz szükség újabb vizsgálatra.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy egyszeri felülvizsgálatról van szó, mely a rendelet hatálybalépését megelőzően létesített játszóterekre vonatkozik. Az előterjesztésben feltüntetett összeg a teljes játszóeszköz-állomány felülvizsgálatát magában foglalja. A felülvizsgálatot követően azt a játszóeszközt, ami nem tehető szabályossá, el kell bontani, ami átalakítható, szabályossá tehető, azt 2008. december 31-ig át kell alakítani. Az üzemeltetésről a jövőben folyamatosan gondoskodni kell.

Az irodavezető elmondja továbbá, hogy a játszóterek felmérése megtörtént, a munkát végző cég biztosította az önkormányzatot, amennyiben olyan játszótér van, ami nem tehető szabályossá, nem kell kifizetni a felülvizsgálat díját.  

 

Bebes István polgármester javasolja a játszóterek felülvizsgálatának elvégzéséhez 1.500 eFt biztosítását oly módon, hogy a közterületeken található játszóeszközök felülvizsgálatának költsége a játszótér-felújítási előirányzat terhére, míg az intézményeken belül található játszóeszközök felülvizsgálatának költsége az intézményfelújítási alap terhére kerüljön biztosításra. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

114/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet 9. § (1) értelmében szükséges felülvizsgálat elvégzéséhez 1.500 eFt-ot biztosít. A közterületeken található játszóeszközök felülvizsgálatának költségét a játszótér-felújítási előirányzat terhére, míg az intézményeken belül található játszóeszközök felülvizsgálatának költségét az intézményfelújítási alap terhére biztosítja.

 

 

A 2005. évben megvalósítandó játszótér-fejlesztési programot az előirányzat módosításának megfelelően módosítja. 

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2005. június 30. a felülvizsgálat elvégzésére

 

 

13.    Hozzájárulás biztosítása Vas megye térkép kiadásához

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja hozzájárulás biztosítását a térkép kiadásához.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva 100.000 Ft fedezet biztosítását javasolja.

 

Bebes István polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának elfogadását kéri, vagyis nem javasolja hozzájárulás biztosítását.   

 

A képviselő-testület a javaslatot 12 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

115/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sollun Térképészeti Bt. (1183 Budapest, Érsekújvár út 23/a.) által készített Vas megye térképének kiadásához hozzájárulást nem biztosít. 

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal

 

 

14.    Pályázat turisztikai célok megvalósítására    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője kéri a határozati javaslat kiegészítését, miszerint a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban eljárjon.

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a vízi turizmus fejlesztése, valamint a Batthyány emlékévhez kapcsolódó rendezvények támogatására nem javasolja, míg a szúnyoggyérítésre támogatja pályázat benyújtását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja valamennyi pályázati célra pályázat benyújtását.

 

Bebes István polgármester kéri a támogatást, ami által  a csónakkikötő létrehozására és a Rába-parti fejlesztésekre lehetőség adódna. A Batthyány emlékévhez kapcsolódó korábbi pályázati elemek nem nyertek elfogadást, újabb pályázattal további támogatás valósulhatna meg. A szúnyoggyérítés sürgető feladat, a környező települések képviselő-testületei közül van olyan, aki még nem jelzett vissza.  

 

Bebes István polgármester javasolja pályázat benyújtását a körmendi csónakkikötő megvalósítása érdekében.   

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

116/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a 25/2005. (II.11.) Kormányrendelet alapján 2005. április 28-án kiírt, a Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat (TRFC) Decentralizált Szakmai Fejlesztési Programok című pályázat Aa.1 vízi turizmus fejlesztése pontjára a körmendi csónakkikötő megvalósítása érdekében.

A csónakkikötő megvalósításának teljes költsége 22.000 eFt (100 %), az igényelt támogatás 15.000 eFt (68,2 %), önrészként az Önkormányzat 7.000 eFt-ot (31,8%) biztosít Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetésében biztosított pályázati alap terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban eljárjon.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2005. június 15. a pályázat benyújtására

 

Bebes István polgármester javasolja pályázat benyújtását a Batthyány emlékévhez kapcsolódó hagyományteremtő rendezvények megvalósítása érdekében.   

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 4 tartózkodás mellet elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

117/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a 25/2005. (II.11.) Kormányrendelet alapján 2005. április 28-án kiírt, a Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat (TRFC) Decentralizált Szakmai Fejlesztési Programok című pályázat Ab. rendezvények támogatása pontjára a Batthyány emlékévhez kapcsolódó hagyományteremtő rendezvények megvalósítása érdekében.

A pályázaton igényelt támogatás 3.000 eFt (70 %), melyhez az Önkormányzat 1.286 eFt-ot biztosít Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetésében biztosított pályázati alap terhére.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban eljárjon.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2005. június 15. a pályázat benyújtására

 

Bebes István polgármester javasolja pályázat benyújtását szúnyoggyérítésre. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

118/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a 25/2005. (II.11.) Kormányrendelet alapján 2005. április 28-án kiírt, a Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat (TRFC) Decentralizált Szakmai Fejlesztési Programok című pályázat Ad. szúnyoggyérítés pontjára.

A pályázaton igényelt támogatás 5.000 eFt (70 %), melyhez önrészként az Önkormányzat 2.143 eFt-ot biztosít Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetésében biztosított pályázati alap terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban eljárjon.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2005. június 15. a pályázat benyújtására

 

15.    Pályázat a tanuszoda és sportcsarnok felújítására

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője kéri a határozati javaslat módosítását, miszerint csupán a tanuszoda felújítása valósuljon meg. Nagyobb eséllyel indulhatnak ugyanis a pályázaton, amennyiben a felújítás tárgya olyan dolog, ami a kistérség számára is kihasználható, ami a kistérség igényeinek kielégítését is szolgálja, ami a tanuszoda esetében hatványozottabban jelentkezik. Ebben az esetben a beruházás összege a következők szerint alakul:

-         a beruházás teljes keretösszege 41.586 eFt (100 %),

-         az igényelt támogatás 29.110 eFt (70  %),

-         a pályázat benyújtásához szükséges önrész 12.476 eFt-ot (30 %).

Szükséges továbbá a határozati javaslat kiegészítése azzal, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban eljárjon.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a pályázat benyújtását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a tanuszoda felújítására pályázat benyújtását. Nyertes pályázat esetén a közbeszerzés keretében folyó sportcsarnok, tanuszoda felújítás költségei csökkenthetők.

 

Bebes István polgármester javasolja a tanuszoda felújítására pályázat benyújtását az irodavezető által elmondott költségvetési tételekkel. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

119/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat Decentralizált területfejlesztési programjainak támogatására kiírt pályázatra a körmendi tanuszoda felújítására.

A beruházás teljes keretösszege 41.586 eFt (100 %), az igényelt támogatás 29.110 eFt (70  %). A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 12.476 eFt-ot (30 %) az Önkormányzat Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetésben a sportcsarnok és tanuszoda felújításra meghatározott előirányzat terhére biztosítja.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban eljárjon.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2005. május 31. a pályázat benyújtására

 

 

16.    Pályázat benyújtása ipari feltáró út megvalósításához

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a pályázat benyújtását.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője kéri a határozati javaslat kiegészítését, miszerint a képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a tervezett beruházás ipari területen, ipari zónában valósul meg. 

 

Bebes István polgármester javasolja pályázat benyújtását ipari feltáró út megvalósításához.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

120/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat Decentralizált területfejlesztési programjainak támogatására kiírt pályázatra a körmendi iparterület feltáró útjának kiépítésére.

A beruházás teljes keretösszege 150.000 eFt (100 %), az igényelt támogatás 100.000 eFt (66,7 %). A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 50.000 eFt-ot (33,3 %) az Önkormányzat Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetésben az iparterület közművesítésére meghatározott előirányzat terhére biztosítja. 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a tervezett beruházás ipari területen, ipari zónában valósul meg. 

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2005. május 31. a pályázat benyújtására

17.    Pályázatok benyújtása a Phare CBC Szlovénia-Magyarország kisprojektre   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva mindkét Phare CBC kisprojektre támogatja pályázat benyújtását. Egyben kéri, hogy a "Batthyányak a humanizmus jegyében fa-szimpózium" keretében a művészek által készített fa-szobrok téliesítése történjen meg. 

 

Bebes István polgármester javasolja pályázat benyújtását a "Körmendi Batthyány kastélypark rehabilitációja" elnevezéssel.   

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

121/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

-         Megismerte és egyetért a "Körmendi Batthyány kastélypark rehabilitációja" projekt elképzeléseivel, melyet a PHARE CBC Szlovénia-Magyarország Közös Kisprojekt Alap program támogatásával kíván megvalósítani.

-         Felhatalmazza Bebes István polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez szükséges további kérdésekről egyeztessen.

-         Vállalja, hogy a projektben tervezett, a pályázat megvalósításához szükséges önrész rá eső részét, 5.500 Euro összeget (1.402.500 Ft-ot) a pályázati alap terhére biztosítja.

-         A projekt elkészítéséhez bruttó 250.000 Ft összeget biztosít a céltartalék terhére.

-         Soron következő ülésein polgármesteri beszámolót hallgat meg a projekt előkészítéséről, a pályázat beadásáról és annak sorsáról, kedvező döntés esetén pedig negyedévente projektmenedzseri beszámolót hallgat meg a projekt megvalósulásának menetéről.

 

Határidő: 2005. június 6. a pályázat benyújtására

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

Bebes István polgármester javasolja pályázat benyújtását a "Batthyányak a humanizmus jegyében fa-szimpózium" elnevezéssel.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

122/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

-         Megismerte és egyetért a "Batthyányak a humanizmus jegyében fa-szimpózium" projekt elképzeléseivel, melyet a Szent György Közösségfejlesztő Egyesülettel közösen PHARE CBC Szlovénia-Magyarország Közös Kisprojekt Alap program támogatásával kíván megvalósítani. Körmend város Önkormányzata vállalja a projekt keretében a Szent György Közösségfejlesztő Egyesülettel való partnerséget. 

-         Felhatalmazza Bebes István polgármestert a projekt partnerségi nyilatkozatának aláírására.

-         Vállalja, hogy a projektben tervezett, a pályázat megvalósításához szükséges önrészhez, mint partnerszervezet 1.500 Euro összeget (382.500 Ft-ot) a pályázati alap terhére biztosítja.

 

Határidő: 2005. június 6. a pályázat benyújtására

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

18.    Pályázat benyújtása útfelújításokra    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a Bartók Béla utca felújítására a tervezett ütemterv szerint az idei évben került volna sor, a Jókai utca, Diófa utca, Juhar utca felújítása a jövő évben valósult volna meg. A Dózsa György utca felújítása a jelentős forgalom, valamint az útburkolat állapota miatt szintén indokolt.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke érdeklődik, hogy a piactérnél a Rába part fele vezető út felújítása nem valósulhat-e meg e pályázat keretében.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy a pályázat olyan útfelújításokat támogat, ahol a vízelvezető rendszer kiépített, illetve az önkormányzat saját forrásból vállalja annak megvalósítását. A szabályozási terv ezt az utat gyűjtőútként kezeli, ezért az út átépítésére lenne szükség, ami már új építésnek minősül.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben szereplő útfelújításokra pályázat benyújtását.    

 

Bebes István polgármester javasolja pályázat benyújtását a Körmend, Dózsa György utca burkolatának felújítására.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

123/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Dózsa György utca burkolat-felújítását 2005. évben elvégzi. A felújítás érdekében pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 27/2005. (II.18.) Kormányrendelet alapján 2005. március 18-án kiírt "A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására" nevű pályázatra. A burkolat-felújítás teljes költsége 19.684 eFt, melyhez az Önkormányzat 9.842 eFt-ot biztosít Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetésében rögzített aszfaltos utak nagyfelületű javítása előirányzat terhére.

 

Határidő: 2005. június 3. a pályázat benyújtására

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

Bebes István polgármester javasolja pályázat benyújtását a Körmend, Bartók Béla utca burkolatának felújítására.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

124/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Bartók Béla utca burkolat-felújítását 2005. évben elvégzi. A felújítás érdekében pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 27/2005. (II.18.) Kormányrendelet alapján 2005. március 18-án kiírt "A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására" nevű pályázatra. A burkolat-felújítás teljes költsége 9.444 eFt, melyhez az Önkormányzat 4.722 eFt-ot biztosít Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetésében rögzített aszfaltos utak nagyfelületű javítása előirányzat terhére.

 

Határidő: 2005. június 3. a pályázat benyújtására

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

Bebes István polgármester javasolja pályázat benyújtását a Körmend, Jókai Mór utca burkolatának felújítására.   

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

125/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Jókai Mór utca burkolat-felújítását 2005. évben elvégzi. A felújítás érdekében pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 27/2005. (II.18.) Kormányrendelet alapján 2005. március 18-án kiírt "A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására" nevű pályázatra. A burkolat-felújítás teljes költsége 9.386 eFt, melyhez az Önkormányzat 4.693 eFt-ot biztosít Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetésében rögzített aszfaltos utak nagyfelületű javítása előirányzat terhére.

 

Határidő: 2005. június 3. a pályázat benyújtására

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

Bebes István polgármester javasolja pályázat benyújtását a Körmend, Diófa utca és Juhar utca burkolatának felújítására.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

126/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Diófa utca és Juhar utca burkolat-felújítását 2005. évben elvégzi. A felújítás érdekében pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 27/2005. (II.18.) Kormányrendelet alapján 2005. március 18-án kiírt "A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására" nevű pályázatra.

A burkolat-felújítás teljes költsége 11.520 eFt, melyhez az Önkormányzat 5.760 eFt-ot biztosít Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetésében rögzített aszfaltos utak nagyfelületű javítása előirányzat terhére.

 

Határidő: 2005. június 3. a pályázat benyújtására

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

 

19.    Pályázati önrész biztosítása a határon átnyúló jellegű fejlesztési tevékenységek támogatására  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda és Gyámhivatal vezetője elmondja, hogy a körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ az ivánci Vas megyei Szakosított Otthon, mint pályázó szervezet partnereként venne részt a pályázatban.

A pályázat célja megismertetni, hogy a társintézményekben milyen módon foglalkoztatják a fogyatékos személyeket.  A pályázat keretében elsősorban bio- és ökokertészeti feladatok végzéséről folyik képzés. A fogyatékos nappali intézményből 10 fő ellátott és kettő fő kísérő venne részt, akik később a gyakorlati megvalósításban és a feladatellátásban is közreműködhetnek. Az irodavezető asszony szerint a részvétel azért fontos, mert a fogyatékos nappali intézményben élők foglalkoztatását a város jelenleg nem tudja kellő módon megoldani.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a pályázat benyújtásához szükséges önrész biztosítását.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

127/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szlovénia-Magyarország Phare CBC Közös Kisprojekt Alap 2003/0004-381-02-2003/0004-561-02. számú pályázatához - melyben a körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ partner intézményként vesz részt - 500.000 Ft önrészt biztosít a gazdálkodási tartalék terhére. 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

20.    Várkert kezelői jogának átadása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy a kezelői jog átvétele a vadászházra, a teniszpályákra, valamint az ételbárra is kiterjed-e. 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy az Őrségi Nemzeti Park kezelésében lévő vadászház külön egységet képez. Az ételbár, teniszpályák és a tanműhely külön helyrajzi szám alatt szereplő ingatlanok, melyek a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében lévő állami tulajdont képeznek. Az önkormányzatnak két ingatlanra használati megállapodása van, az önkormányzati kezelésbe kerülést a KVI-nál kell kezdeményezni. 

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag kérdezi, hogy a különböző ingatlanrészek egységesítése nem történhet-e meg.

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy a Kastély megvalósíthatósági tanulmány készítése folyamatban van, mely egységes egészként kezeli a Kastélyparkot és a Várkertet.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a Várkert kezelői jogának átvételét az Őrségi Nemzeti Parktól.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag elmondja, régi vágya a körmendieknek a várkert saját tulajdonba kerülése. Sem a Fertői-, sem az Őrségi Nemzeti Park nem volt jó gazdája a területnek. A kezelői jog átvétele fontos a város számára, ami egyben kötelezettséggel is jár. Ez egyrészt nagyobb összegű pénzeszköz átcsoportosítást is jelent, és jelentős összeget kell fordítani évente a fenntartásra. Fontos az is, hogy milyen bevételeket tud az önkormányzat szerezni a különböző épületegyüttesekből, pl. teniszpályák működtetése, vadászház értékesítése, Ételbár részéről bérleti díj fizetése. Mindezek bevételi forrást jelenthetnének, az üzemeltetés közhasznú munkával valósulhatna meg. A Várkertben található tó átalakítása, kitisztítása is szükséges lenne, ami jövőben várhatóan működési kiadást fog jelenteni.  

 

Bebes István polgármester megerősíti, hogy a Kastély megvalósíthatósági tanulmány elkészítése teljes egységként kezeli a Kastély parkot, beleértve a növényállományt, az épületeket és a tavat is. A  tanulmány külön megjelöli, melyek azok a területek, ahol bevételekre lehet szert tenni, illetve melyek azok, amelyek a köz javára fordíthatók. Mindezek megvalósítása komoly feladatot jelent. Említésre méltó azonban a civil szervezetek, egyesületek ezirányú törekvése. Kéri a körmendi polgárokat, a Várkert szépítésében aktívan vegyenek részt.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke emlékeztet arra, hogy nem tulajdonjogot, hanem kezelői jogot kap a város. A Kastély sem a város tulajdona.    

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag sértőnek találja Bakóczai képviselő kijelentését az Ételbár esetében a bérleti díj fizetésére vonatkozóan. Véleménye szerint e helyett arról kellene beszélni, hogy a Várkertet hogyan tudják visszaállítani régi fényébe, amiben személy szerint is tevékenyen részt vesz.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag sajnálatosnak tartja, hogy a képviselő úr összekeveri az értékesítésből befolyt összeget a bérleti díjjal.

 

Bebes István polgármester javasolja a Várkert kezelői jogának átvételét az Őrségi Nemzeti Parktól.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

128/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a Várkert kezelői jogának átvételét az Őrségi Nemzeti Parktól.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: tájékoztatásra azonnal

 

 

21.    A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései:  

a.     Kosárlabda pálya áthelyezése 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

   (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 3. pontjában foglaltakat támogatják. 

 

Karakai József képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy az ÁNTSZ hozzájárulása mit tartalmaz; a zárt piacot nyitott piaccá kell alakítani, vagy egyéb tartalmi elemei is vannak.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag szerint arra is megoldást kell találni, milyen módon számolják fel a jelenlegi pályát, hogy ne szülessen újjá illegális pálya.

Bebes István polgármester elmondja, terveik szerint első lépés az új pálya kialakítása, a jelenlegi helyszín rehabilitációja és új funkció biztosítása.  

Javasolja a Kossuth utca - Deák Ferenc utca közötti tömbbelsőben lévő kosárlabda pálya áthelyezését az ÁNTSZ hozzájárulása esetén a városi piac területére.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

129/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth utca - Deák Ferenc utca közötti tömbbelsőben lévő kosárlabda pályát áthelyezi az ÁNTSZ hozzájárulása esetén a városi piac területére.

A pálya kialakításához és a bontáshoz szükséges fedezet meghatározását a piac burkolat-felújításának pályáztatását követően határozza meg. 

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: pályáztatást követően 

 

 

b.    Dienes Katalin ingatlanvásárlási kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az ingatlan értékesítését javasolja, bruttó 3500 Ft/m2 vételáron.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a belváros szabályozási terv elfogadását követően javasolja meghozni a döntést az ingatlan értékesítéséről.

 

Bebes István polgármester a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

130/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Dienes Katalin Magyarszecsőd, Kossuth Lajos u. 39. szám alatti lakos kérelmét jelenleg nem támogatja, a 440/2 hrsz-ú, 239 m2 nagyságú, "közterület" megnevezésű ingatlan értékesítéséről a belvárosi szabályozási terv elfogadását követően dönt.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: tájékoztatásra azonnal

 

 

c.     Kiss Gábor kérelme  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a bizottság támogató javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

131/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az 1920/28 és 1920/29 hrsz-ú ingatlanok telekegyesítésével és az ingatlantulajdonosok közti adásvétellel kapcsolatban a beépítési kötelezettség és a visszavásárlási jognak a Vasi Porotherm Téglaház tulajdonába kerülő, 1920/29 hrsz-ú, 1905 m2 nagyságú ingatlanra történő feljegyzéséhez.

Körmend város Önkormányzata az épület jogerős használatbavételi engedélyének kiadása után kezdeményezi a beépítési kötelezettség és a visszavásárlási jog törlését. 

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal

 

 

 

22.    Körmend 2. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésének átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva javasolják a Megállapodás jóváhagyását.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend 2. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetés átadásáról szóló megállapodás jóváhagyását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

132/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, 2. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetés átadásáról szóló - melléklet szerinti - "Megállapodást"-t jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: azonnal 

 

 

23.    Vas megye 2005-2009. évekre szóló szívprogramja

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a program végrehajtását. 

 

Bebes István polgármester javasolja Vas megye 2005-2009. évekre szóló szívprogramjának elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

133/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Vas megye 2005-2009. évekre szóló Szívprogramját megismerve az abban foglaltakkal egyetért, annak végrehajtását támogatja.

 

Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: azonnal

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag, Szabadi István képviselő-testületi tag, Csák Tamás képviselő-testületi tag, Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, Geosics László képviselő-testületi tag, valamint Szabó Ferenc alpolgármester az interpellációkra adott válaszokat elfogadják.

 

Karakai József képviselő-testületi tag a Németh Mária utca elején ismételten kéri a kátyúzást. Az utcában az építkezés miatti parkolási nehézségek továbbra is fennállnak.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag az Orgona utcában ismételt kátyúzást kér.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Dózsa György utcában az aknafedelek helyreállítására kapott választ nem fogadja el. Az Alkotás út 8/5. számú ingatlan előtt ismételten kéri a kiégett lámpatest cseréjét.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag úgy véli, hogy a Batthyányné Coreth Mária Óvoda esetében az áruszállítás a konyha hátsó bejáratánál is bonyolódhatna, nem szükséges ehhez a Nevelési Tanácsadó épületrészének kiürítése.

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag a Zsák utca javításával kapcsolatban adott választ nem fogadja el.  

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadja.

 

-         Interpellációk

 

Szabó Ferenc alpolgármester a Kossuth Lajos utca 33. szám előtt található telefonfülke áthelyezését kéri, mivel a telefonfülkét használók kerékpárjukat az ott lévő házhoz támasztják, rongálva ezzel az épület falát.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag kéri a Bartók lakótelepi játszótér törött korlátjának helyreállítását, mert ez balesetveszélyes helyzetet teremt.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

-         a Bercsényi utcai lakók kérését tolmácsolva az utcában közlekedési felülvizsgálatot kér, mivel a kulturális központba érkezők parkoló járműveikkel az út mindkét oldalát elfoglalják, ami megnehezíti a közlekedést,

-         a Molnár Lajos utca 3. számú társasház lakói a ház előtti fa kivágását tartják szükségesnek, kéri ebben az intézkedést.

-         elmondja, hogy a Mónus Illés utca - Templom utca kereszteződésében ismételten kátyúzás szükséges.

-         a Rába part kaszálását kéri a híd környékén.

-         kérdezi, hogy mikor kerül sor a szúnyogirtásra. 

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy a közeljövőben kerül sor a Vízügyi Igazgatóság szakembereivel a Rába part bejárására. A szúnyogirtás kapcsán elmondja, hogy a jövő héten a lárvairtás, azt követően pedig a szúnyogirtás is megtörténik.    

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke:

-         elmondja, hogy a városban a közvilágítás nem megfelelően működik, sok a kiégett lámpatest,

-         a sikeres útfelújítási pályázatnak köszönhetően a Somogyi Béla utca északi részének felújítása megvalósul, kéri, hogy ezzel egyidejűleg a vasúti átjáró korszerűsítése is történjen meg, 

-         kérdezi, hogy mikor kerül sor a kátyúzásra.

 

Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője jelzi, hogy elkészült az elmaradt kátyúzások ütemterve utca megnevezéssel, anyagmennyiség, burkolat típus, kivitelezési időpont feltüntetésével. 

Elmondja továbbá, hogy a Németh Mária utcában a helyreállított kátyú mellett tört szét az útburkolat a nehézgépjárművek közlekedése miatt. A Zsák utcában és az Orgona utcában a nagy forgalom következtében a járművek a kátyúkból kisodorják a vörös kavicsot.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag a Rábán alul 6. szám alatti lakók kérését tolmácsolva kéri az utca javítását, ugyanis a korábban ígért sóder terítés elmaradt.

A Kossuth Lajos utcában, a Hungária Biztosító irodájával szembeni járda megszüntetését, parkolóvá alakítását kéri. A gyalogosok által nem használt járdán ugyanis gépjárművek parkolnak, ami megnehezíti az utcából a 8-as főútra történő kihajtást.

 

Geosics László képviselő-testületi tag kéri, hogy a szúnyogirtás a felsőberki és a nádaljai városrészre is terjedjen ki.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag elmondja, hogy a Somogyi Béla utcában, a vasúti átjárótól néhány méterre ismételten kátyú keletkezett, ennek helyreállítását kéri.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag a temető fele vezető kerékpárút mentén a hársfák nyírását kéri.

 

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 17 óra 45 perckor bezárja.

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester