· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2005. évi
előző2005. március 30.    2005. július 05. közmeghallgatáskövetkező

2005. május 10.

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2005. május 10-i rendkívüli üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

103   - 107. számú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. május 10-i rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:           Kozó József képviselő-testületi tag

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részéről

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 18 fő jelen van - Kozó József képviselő-testületi tag betegség miatt távol - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja Körmend város Gondnokságának átalakításáról készült előterjesztést 1. napirendi pontként tárgyalni, majd ezzel a módosítással kéri a napirend elfogadását.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

1.      Körmend város Gondnokságának átalakítását célzó tanulmány megtárgyalása, döntéshozatal    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

2.      Többcélú kistérségi társulás létrehozása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

3.      Folyószámla hitel felvétele  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

4.      Divodent Bt. részére ingatlan értékesítése  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

NAPIREND:

 

1.         Körmend város Gondnokságának átalakítását célzó tanulmány megtárgyalása, döntéshozatal   

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a Körmend város Gondnokságának átalakítását célzó tanulmányt a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. készítette, a közbeszerzésre kiírt pályázatban meghatározottak szerint. Az Rt. részéről köszönti Tóth Viktor vezérigazgatót, Fitos Szilárd szakértőt, valamint dr. Vásárhelyi Tamás ügyvédet.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag az alábbiakra szeretne választ kapni:

-         Mi az oka annak, hogy Körmend város Gondnokságának vezetője nem kapott az elkészült tanulmányból.

-         Az intézmény Alapító Okiratának módosítása a jelenlegi ingatlanszerződéseket milyen módon érinti.

-         A 10 millió Ft törzstőke, valamint a cég alapításának várható 305 eFt-os költsége milyen forrásból kerül biztosításra.

-         A személyi összetételt illetően kérdezi, hogy a leendő ügyvezető igazgató tervezi-e az intézménynél jelenleg négy fő ingatlankezeléssel foglalkozó munkatársat bevonni a további munkába, vagy pályázat útján kerülnek kiválasztásra a munkatársak.

-         Mennyi lesz a leendő ügyvezető munkabére, az milyen módon kerül megállapításra, valamint

-         A 2005. július 1-jei változás hogyan érinti a 2005. évre elfogadott költségvetést.

 

Bebes István polgármester úgy véli, hogy a döntés meghozatala a képviselő-testület hatásköre, a Városgondnokságnak véleményezési joga az anyagot illetően nincs. Ugyanakkor elmondja, hogy az anyag készítése során a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. többször is egyeztetett a Városgondnoksággal. Az intézmény részére a testület döntése közlésre kerül. A személyi összetétel kapcsán megjegyzi, hogy elsődleges feladat az ügyvezetői állás betöltésére irányuló pályázat kiírása. Ezt követően az ügyvezető határozza meg hány fővel kívánja végezni a munkát, és kiket kíván foglalkoztatni. A 10 millió Ft törzstőke, valamint a cégalapítás költségének fedezetét a költségvetésben biztosítani szükséges. A munkabért a Kft. feladataihoz, felelősségéhez mérten kell megállapítani.    

 

Tóth Viktor vezérigazgató elmondja, hogy a juttatásokat illetően kalkulációjuk szerint a 4 fő foglalkoztatott - ügyvezető, könyvelő, műszaki ügyintéző, adminisztrátor - személyi jellegű költsége 5 millió Ft körüli összeget tesz ki. A tanulmányban foglaltak szerint az ingatlanállomány kezelése szűkebb személyi állománnyal is ellátható lenne. Meg kell határozni továbbá, hogy a létrejövő kft. milyen feladatokat lát el. A Városgondokságnál a feladatelvonásokból következően várhatóan kapacitások szabadulnak fel. A település-üzemeltetési feladatok esetében szintén meg kell határozni, mi az elégségesen elvégzendő feladat, és mi az, ami az elégséges feladatellátáson túli feladat. A jegyzett tőke kapcsán elmondja, hogy ez az a minimum tőke, ami a tevékenység megszilárdulásáig biztosítja a kft. működését. Az első évben várhatóan tőkeveszteségre lehet számítani.

Az ingatlanokra vonatkozó szerződések, valamint az Alapító Okirat módosítása kapcsán elmondja, hogy a lakáscélú ingatlanok, valamint a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében elegendő a bérlőket tájékoztatni arról, hogy a bérbeadóként szerződő fél személyében változás történik. Szerződés módosításra akkor kell hogy sor kerüljön, amennyiben a bérleti díjat érint, vagy más egyéb kondíció módosul. Ez hosszabb időt vesz igénybe, de 2005. évben az átvételre szánt ingatlanokkal kapcsolatos bérleti szerződések módosíthatók.

További lehetőség, hogy a jelenlegi bérbeadó - a Városgondnokság - 6 hónapos rendes felmondással felmondja a szerződéseket, 6 hónap múlva pedig akár az eredeti bérlővel, akár meghirdetés útján új bérlővel, új kondíciókkal új bérleti szerződések köthetők.    

 

Szabadi István képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy milyen, már működő példát említ a tanulmány.

 

Tóth Viktor vezérigazgató elmondja, hogy Szombathely gyakorlatát vették figyelembe, főként a szerződéses viszonyok kapcsolatában. Természetes, hogy Körmend esetében nem lehet olyan ingatlanvagyonról beszélni, mint egy megyei jogú város esetében. Elsősorban a technikai lebonyolítás, a pénzügyi elszámolások működő rendszereinek alapjait vették át.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag szükségesnek tartaná, ha a 2002. évben lakásépítésre lekötött 32 millió Ft - ami mára már lehet, hogy nem áll rendelkezésre, - kerüljön át a létrejövő szervezethez. Ellenkező esetben pályázat benyújtásakor a szervezetnek minden alkalommal a testülethez kellene fordulnia, vagy a saját költségvetéséből kell kigazdálkodnia a szükséges összeget.

Javasolja továbbá, hogy a gazdálkodó szervezet üzleti tervét minden évben nyújtsa be a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottságnak, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak, majd azt a testület hagyja jóvá. A kapcsolódás fontos, hisz az önkormányzatnak szüksége van a betervezett bevételekre.

 

Bebes István polgármester úgy gondolja, hogy az üzleti tervet már erre a félévre is el kell készíteni. A tervnek tartalmaznia kell azt is, hogy a kft. vezetője a bevételekkel milyen formában kíván gazdálkodni. A bevételek az önkormányzat költségvetésébe is tervezésre kerülnek. A 2005. évi költségvetéssel összefüggően össze kell hangolni, hogy a pénzeszközökkel való gazdálkodást milyen módon lehet megoldani.

Kérdezi továbbá a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy 2002. évben valóban volt-e 32 millió Ft elkülönített összeg lakásépítésre.     

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy az eladott önkormányzati bérlakásokból befolyt összegek külön számlán gyűltek, mely összeg le volt kötve. Ezeket a pénzeszközöket időközben fejlesztési célra használták fel. Jelenleg mintegy 5-6 millió Ft évközi bevétel származik. Lekötött összeg jelenleg nincs. Hozzáteszi, hogy 1995-től az önkormányzati lakások értékesítésre kerültek, ezt követően kezdődött a Kauz réten önkormányzati beruházásban lakások építése majd értékesítése, ahova az említett összeg befektetésre került.

 

Bebes István polgármester úgy véli, hogy a jövőben lakásépítésre is sor kerülhet. Ehhez a testületnek költségvetési keretet kell majd biztosítania.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja továbbá, hogy a Széchenyi terv keretében 2 x 12 szociális bérlakás építéséhez saját erőként 30 -30 millió Ft került biztosításra.  

 

Tóth Viktor vezérigazgató hozzáfűzi, hogy a vagyonátadás több lépésben valósulhat meg. Jelenleg azt kell eldönteni, hogy a koncepcionális körvonalakkal egyetért-e a testület. Jónak tartja, hogy az üzleti terv a szakbizottságok elé kerüljön. Az ügyrendet, hatásköröket, döntési mechanizmusokat, a kiegészített alapító okiratot a képviselő-testület határozza meg és hagyja jóvá.    

     

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen tartott ülésen született döntést ismerteti, mely szerint a Bizottságok a Városgondnokság  átalakítását és az ingatlankezelésre, értékesítésre hivatott gazdasági társaság létrehozását elfogadásra javasolják.

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat támogatja.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat támogatja. Javasolja továbbá, hogy az ügyvezetői állás betöltésére szóló pályázatokat a Vas Népében történő megjelenést követő 8 napon belül lehessen benyújtani.

 

Bebes István polgármester ezt az időt rövidnek tartja, a pályázatok beérkezésének 2005. május 24-én 16.00 órát javasol meghatározni. Ebben az esetben 2005. május 25-én egy ad-hoc bizottság összeülhet, majd a május 26-i testületi ülésen a képviselő-testület meghozhatja döntését.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke javasolja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagjai vegyenek részt a pályázatok elbírálásában. 

 

Fitos Szilárd szakértő felajánlja az Rt. munkatársainak segítségét a szerződés tényleges kidolgozásához.

 

Dr. Vásárhelyi Tamás ügyvéd szintén felajánlja a konzultációs lehetőséget. Hozzáteszi, ahhoz, hogy az új társaság felállhasson, főleg a vagyonnal kapcsolatos rendelkezések területén a helyi rendeletek módosítása válik szükségessé.

 

Tóth Viktor vezérigazgató bízik abban, hogy a vagyongazdálkodás, a projektfejlesztés, az önkormányzat stratégiai érdekének kiszolgálása az új szervezeti keretek között is hatékony lesz. 

 

Szabadi István képviselő-testületi tag javasolja a pályázati feltételek közül a "legalább 5 év pénzügyi területen szerzett gyakorlat" elhagyását, mivel az e területen szerzett vezetői gyakorlat megfelelőbb a tisztség betöltésére.  

 

Bebes István polgármester köszöni a felajánlást, majd javasolja a határozati javaslat 2. pontjának elfogadását. A pályázati feltételek közül javasolja a legalább 5 év pénzügyi területen szerzett gyakorlat meglétének elhagyását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

103/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy 2005. július 1-től Körmend város Gondnoksága csak a köztevékenységeket látja el.
Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete Körmend város Gondnokságának Alapító Okiratát a soron következő rendes képviselő-testületi ülésén módosítja.
Az üzleti tevékenységek végzése érdekében egyszemélyes, önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaságot hoz létre.

 

A társaság ügyvezetői tisztére pályázatot ír ki, az alábbi feltételekkel:

-     közgazdasági vagy pénzügyi és számviteli felsőfokú végzettség,

-     legalább 5 év pénzügyi területen szerzett vezetői gyakorlat,

-     nem lehet a gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akire vonatkozóan a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 23. §-a rendelkezéseket tartalmaz.

 

A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki legalább középszintű német nyelvtudással bír.

A pályázatokat 2005. május 24-én 16.00 óráig lehet eljuttatni a következő címre: Bebes István, Körmend város Polgármestere 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

 

Határidő: Alapító Okirat módosítására 2005. május 26.

   Átalakításra 2005. július 1.

Felelős: Bebes István polgármester, dr. Stankovits György jegyző, Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

 

 

2.        Többcélú kistérségi társulás létrehozása

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előkészítő munkát már az év elején elindították a kistérség településeivel. A döntés meghozatalakor igyekeztek a leghumánusabban eljárni, ennek ellenére a többcélú kistérségi társulás megalakítását a települések kezdetben nem tartották kívánatosnak. Mára azonban a települések sorban jelezték csatlakozási szándékukat. 

 

Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy a települések polgármestereivel, jegyzőivel több egyeztetésre került sor, melyen a feladatokat felosztották egymás közt. Körmend a közoktatási, az egészségügy, valamint a kulturális területre fókuszált, míg a többi település a szociális területre vonatkozó feladatot kapta. A legtöbb probléma a közoktatás területén vetődött fel. Korábban úgy tűnt, hogy nem tudják biztosítani azt a minimumot, ami a többcélú kistérség megalakításához szükséges. Nehezítette a munkát, hogy sem az Oktatási-, sem a Belügyminisztériummal nem volt zökkenőmentes a kapcsolattartás, a kommunikáció meglehetőségen nehézkesen zajlott.

A szociális feladatok ellátásán kívül valamennyi közszolgáltatás tekintetében sikerült megállapodni.  

 

Szalai Mónika kistérségi menedzser elmondja, hogy a megállapodás-tervezet szerint a szociális feladatok Körmend város Önkormányzata által működtetett szociális intézményen keresztül kerülnének ellátásra. A Minisztérium visszajelzése szerint nem lehetséges, hogy többcélú kistérségi társulást alakítsanak olyan formában, hogy az önkormányzat más önkormányzatokkal köt feladat-ellátási szerződést.  

 

Dr. Stankovits György jegyző hozzáteszi, hogy megoldás lehet ezen terület társulásban történő ellátása. Kiindulópontjuk az volt, hogy a többcélú kistérség ne intézményfenntartó társulás legyen, csupán szervezői tevékenységet bonyolítson le. A minisztériumi visszajelzés azt mutatja, hogy a szervezői tevékenység bonyolítása lehetséges, de az e mögött álló szervezet nem lehet önállóan önkormányzat által fenntartott költségvetési szervezet. A feladat ellátása akkor lehetséges, ha az intézmény fenntartása társulásban történik.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva aggályát fejezi ki azirányban, hogy a kistérségi tagok kötelezettségeikkel nem fognak tudni elszámolni, vagyis nem lát fizetési garanciát.  

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag úgy véli, hogy az első időszakban Körmend város Önkormányzatának szellemi és erkölcsi ereje, mintsem anyagi haszna lesz a megalakuló többcélú kistérségi társulásból. Ahhoz, hogy Körmend a térség oktatási, igazgatási és kulturális centruma legyen, ez az első lépés. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének aggályaival nem ért egyet. A szerződés aláírása garancia arra, hogy a pénzügyi kötelezettségeiknek eleget tesznek az önkormányzatok. Az intézményi társulásban gondolkodás is lehetséges lenne. Bár nehéz a megalakulás, ennek ellenére támogatja a többcélú kistérségi társulás megalakítását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a megalakítást, ugyanakkor azokat az aggályokat fogalmazza meg, amik a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke részéről elhangzottak. 

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy hány községnek kell csatlakoznia ahhoz, hogy a társulás megalakulhasson.

 

Szalai Mónika kistérségi menedzser ismerteti a többcélú kistérségi társulás létrehozásának feltételeit, melyből látható, hogy a települések Körmend nélkül nem tudják megalakítani a társulást. Jelen megállapodás-tervezet a statisztikai kistérségben található mind a 25 települési önkormányzatot érinti. A feladatellátás szempontjából kötelező elem a településfejlesztés, a szociális ellátás, a közoktatás, és az egészségügyi ellátás.

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag úgy véli, hogy a 25 település eddigi "ténykedését" figyelembe véve (pl. közoktatási feladatok, kórház támogatása, sürgősségi ügyelet stb.) valóban pesszimizmusra adnak okot. A Pénzügyi Bizottság ülésén ezért fogalmazódott meg az a gondolat, hogy azokkal a településekkel kössön társulási szerződést Körmend, akik felvállalják a közös teherviselést. Fontos lenne, hogy a pénzügyi terhek ne háruljanak teljes mértékben Körmend Önkormányzatára.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag bár célszerűnek tartaná, hogy a többcélú kistérségi társuláshoz valamennyi település csatlakozzon és abból profitáljon, mégis úgy véli, hogy a törvényadta lehetőségeken belül azokat az önkormányzatokat, amelyek ezidáig adósságot halmoztak fel Körmend város Önkormányzatával szemben, célszerű lenne kihagyni a társulásból.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag hozzáteszi, hogy az említett esetekben a településektől Körmend részvállalásra számított a terhei csökkentése érdekében, míg a társulás az önkormányzati törvényből adódó kötelező feladataik ellátására jön létre. Ez lehet az együttműködés alapvető feltétele.

 

Dr. Stankovits György jegyző reagálva az elmondottakra jelzi, hogy pl. a kórház támogatása önkéntes alapon történt, nem volt kötelező finanszírozás az önkormányzatok részéről.  A közoktatási feladatellátást illetően három önkormányzat halmozott fel jelentősebb tartozást, a hátralék kiegyenlítéséről a tárgyalások folyamatban vannak.

Hozzáteszi, hogy a feladatok részben olyan jellegűek, amelyeket eddig is közösen láttak el, pl. könyvári szolgáltatás, oktatási terület, melyhez további forrásokat tudnak szerezni. Ide tartozik továbbá az igazgatás korszerűsítése, ami a települések közötti együttműködésnek fontos alapja.

 

Bebes István polgármester elmondja, belátható, hogy a társulás túlzott előnyöket nem jelent a város számára, de figyelembe kell venni, hogy Körmend a térség központja. Hosszabb távon a társulás fejlődési lehetőséget biztosít a város és intézményei számára is. A települések is belátták azt, hogy társulási formában a feladatok ellátását magasabb színvonalon tudják megoldani, valamint a pályázati lehetőségeket közösen jobban ki tudják használni.    

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás megalakulását, annak egyik alapító tagjaként. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

104/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás megalakítását annak egyik alapító tagjaként.

A képviselő-testület a melléklet szerinti társulási megállapodást elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

 

Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: a társulás megalakítására 2005. május 10. 

 

Bebes István polgármester kéri a képviselő-testület egyetértését ahhoz, hogy a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtson be a többcélú kistérségi társulások 2005. évi ösztönzését segítő támogatásának elnyerésére.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

105/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a megalakult Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtson be a 36/2005. (III.01.) Kormányrendeletben foglalt - a többcélú kistérségi társulások 2005. évi ösztönzését segítő - támogatásának elnyerésére. 

 

Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: a pályázat benyújtására 2005. május 15.

 

3.        Folyószámla hitel felvétele       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy a tavalyi évben felvett folyószámlahitel 2005. május 24-én lejár.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja 100.000 eFt folyószámlahitel felvételét a működési kiadások finanszírozása céljából.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 106/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy

1.      a működési hiány fedezetére 100.000 eFt folyószámlahitelt vesz fel a működési kiadások finanszírozása céljából.

2.      A hitel futamideje 1 év.

3.      Hitelfedezet: Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a felvett hitelt és járulékait visszafizeti, azt a költségvetésbe betervezi.

4.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelekből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

5.      Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelfelvétel ügyében járjon el, és a szerződést kösse meg.

 

Határidő: 2005. május 15. a hitelkérelem benyújtására

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a hitelkérelem elkészítéséért

 

 

4.        Divodent Bt. részére ingatlan értékesítése      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a képviselő-testület a Rákóczi u. 38. szám alatti ingatlanra vonatkozóan értékbecslés készítését határozta el, mely Czafit Csaba irodavezető rendelkezésére áll. 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a szakértői vélemény elkészült, mely szerint az ingatlan forgalmi értéke bruttó 18.700.000 Ft.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az ingatlant 20.000.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 25.000.000 Ft összegért javasolja értékesíteni.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott áron javasolja az ingatlan értékesítését. Mivel a jelenlegi bérleményen belül vállalkozás működik, a vételár kiegyenlítésére részletfizetést javasol oly módon, hogy a vételár 50 %-a szerződéskötéskor, a fennmaradó 50 % pedig 2005. november 30-ig kerüljön kiegyenlítésre.  

 

Bebes István polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát teszi fel elsőként szavazásra. Javasolja a Körmend, Rákóczi u. 38. szám alatti ingatlan értékesítését a Divodent Bt. részére bruttó 25.000.000 Ft vételárért.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

107/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíti a körmendi ingatlannyilvántartásban 448/A/44 hrsz alatt nyilvántartott, 143 m2 nagyságú, üzlethelyiség megnevezésű, természetben a Körmend, Rákóczi u. 38. szám alatt található ingatlant a Divodent Bt. (Körmend, Rákóczi u. 38.) részére bruttó 25.000.000 Ft vételár összegért.

A vételárat a vevő köteles egyösszegben, a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetni az eladó részére.

A megkötendő szerződésben az eladó Önkormányzat érdekeit szolgáló kikötéseket szerepeltetni kell.

 

Határidő: kiértesítésre azonnal, szerződéskötésre 2005. június 10.

Felelős: szerződéskötés előkészítéséért dr. Stepics Anita  

 

 

 

 

 

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

 

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 16 óra 12 perckor bezárja.

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester