· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2005. évi
előző2005. július 05. közmeghallgatás    2005. november 30.következő

2005. július 12.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2005. július 12-i rendkívüli üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

178   - 187. számú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. július 12-i rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bán Miklós, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, dr. Fehér Tamás, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, dr. Nagy Zoltán, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:           

Nagy Gábor, dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tagok

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részéről

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 16 fő jelen van - dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke később érkezik, Nagy Gábor és dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tagok távol - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a 8. napirendi pontban szereplő LEADER+ kistérséghez való csatlakozásról készült előterjesztés napirendről való levételét és helyette a Körmend, Rákóczi u. 53. szám alatti ingatlan felújításához fedezet biztosítása tárgyában készült előterjesztést napirendre tűzni.     

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

1.      Központi támogatásról való lemondás  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

2.      Szennyvíz használati díj felhasználása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

3.      Rába-parti csónakkikötő és táborhely kialakításának pályázati önerejéhez jelzálogjog biztosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

4.      Egészségfejlesztési program pályázathoz önrész biztosítása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

5.      Szabályozási terv módosítás - településpolitikai döntés   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

6.      Megállapodás ingatlan igénybevételéhez   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

7.      Ingatlancsere megállapodás ipari út kialakításához   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

8.      A 148/2005. számú határozat módosítása (Rákóczi u. 53. szám alatti ingatlan felújításához fedezet biztosítása)     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

9.      Iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftver felhasználási jogának megszerzése   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

10. Körmend város Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának kiegészítése   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

NAPIREND:

 

1.         Központi támogatásról való lemondás      

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottsággal közösen megtartott ülésen született döntést ismerteti, miszerint a Bizottságok támogatják a központi támogatásról való lemondást.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

178/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az előzetesen számított adóerő-képességből adódóan kapott kiegészítésről 100 %-ban lemond.

 

Határidő: 2005. július 31. a lemondásra

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

2.        Szennyvíz használati díj felhasználása

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a képviselő-testület június 30-i ülésén hozott döntést arról, hogy az önkormányzat részéről biztosított 10 millió Ft-ot milyen fejlesztési célokra használják fel. Ezt követően a Vasivíz Rt-vel további egyeztetésre került sor, melynek eredményeképp a Vasivíz Rt. az idei évben a szennyvíz használati díjból befolyó összeget teljes mértékben átadja az Önkormányzat részére. Ebből az összegből az előterjesztésben feltüntetett hálózat fejlesztések valósulnának meg. A tárgyaláson felmerült annak lehetősége is, hogy a használati díjból befolyt pénzösszeg a Vasivíz Rt-nél maradna, ebben az esetben az az Rt. vagyonát képezné. A beruházások esetén az ÁFA összegét az Rt. igen, míg az önkormányzat nem tudja visszaigényelni. Fontosabb azonban, hogy a beruházás az önkormányzat vagyonát növelje.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke az ülésre megérkezik, így a testület 17 fővel folytatja a tanácskozást.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen megtartott ülésen született döntést ismerteti, mely szerint a Bizottságok támogatják a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok támogató javaslatának elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

179/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Vasivíz Rt-vel kötött Megállapodást a mellékletben meghatározottak szerint jóváhagyja.

2. A használati díj bevételéből az alábbi fejlesztéseket valósítja meg:

 

 

Vezetékhossz

Bruttó bekerülés

 

Erkel Ferenc utca  

153 m

5.812.500 Ft

Ady Endre utca

196 m

7.250.000 Ft

Mátyás király utca

152 m

5.593.750 Ft

 

Határidő: szerződéskötésre 2005. július 20.

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

3.        Rába-parti csónakkikötő és táborhely kialakításának pályázati önerejéhez jelzálogjog biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke részéről felmerül a kérdés, hogy az önrész biztosítása mellett miért van szükség további kötelezettségvállalásra.

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, valószínűleg időközben módosult a pályázati kiírás, ezért van szükség a további biztosítékra.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottsággal közösen megtartott ülés döntését ismerteti, mely szerint a Bizottságok támogatják a pályázati önerőhöz jelzálogjog biztosítását.  

 

Bebes István polgármester javasolja a Rába-parti csónakkikötő és táborhely kialakítása címén benyújtott pályázathoz szükséges önerő vállalásához kapcsolódóan a jelzálogjog bejegyeztetését az önkormányzat tulajdonát képező rába-parti ingatlanra.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

180/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Rába-parti csónakkikötő és táborhely címen benyújtott pályázat önerő vállalásához kapcsolódóan a jelzálogjog bejegyeztetését választja biztosítékként.

A jelzálogjogot az Önkormányzat tulajdonában lévő, a körmendi ingatlannyilvántartásban 4681 hrsz. alatt felvett, természetben a Rába-parton található ingatlanra jegyezteti be.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

4.        Egészségfejlesztési program pályázathoz önrész biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester a pályázathoz 400.000 Ft önrész biztosítását javasolja. Elmondja, hogy a pályázatot nemcsak önkormányzatok, hanem kistérségek részére is kiírták, ám a kistérségek a pályázati feltételeknek nem tudnak megfelelni. Körmend város Önkormányzata a pályázat benyújtásához valamennyi feltételrendszernek megfelel, így esélyük lehet a sikeres elbírálásra.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottsággal közösen megtartott ülés döntését ismerteti, mely szerint a Bizottságok 400.000 Ft önrész biztosítását javasolják a pályázati alap terhére.    

 

Bebes István polgármester javasolja az Egészségügyi Minisztérium Nemzeti Népegészségügyi Programja keretében kiírt "Települési és kistérségi egészségfejlesztési program" pályázathoz 400.000 Ft önrész biztosítását a pályázati alap terhére.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

181/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egészségügyi Minisztérium Nemzeti Népegészségügyi Programja keretében kiírt "Települési és kistérségi egészségfejlesztési program" pályázathoz 400.000 Ft önrészt biztosít a pályázati alap terhére.

 

Határidő: 2005. augusztus 15.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a pénzügyi fedezet biztosításáért

 

 

5.        Szabályozási terv módosítása - településpolitikai döntés

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kéri a Felsőberki úttól nyugatra lévő terület, mint ipari célú fejlesztésre alkalmas terület szabályozási terv készítésének támogatást. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal együttesen megtartott ülésen született döntést ismerteti, mely szerint a Bizottságok támogatják a szabályozási terv módosítását.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 182/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosítását kezdeményezi.

A Felsőberki út, a Vasaljai út és a tervezett elkerülő út közé eső, jelenleg mezőgazdasági terület besorolású területet közvetlen felhasználású ipari-gazdasági területként kívánja kialakítani.

 

Határidő: 2005. december 15. a szabályozási terv módosítására

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

6.        Megállapodás ingatlan igénybevételéhez

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy az ingatlanrészek átadására a Munkácsy utca - Rákóczi út közötti csomópont kialakítása érdekében van szükség. Az erről szóló együttműködési megállapodás Körmend város Önkormányzata részéről korábban már aláírásra került, aminek újbóli aláírására egy módosító javaslatot követően - mely szerint a Vas Megyei Közútkezelő Kht. helyett az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (UKIG) látja el azt kézjegyével - ismét sort kell keríteni.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag a lámpás kereszteződés helyett körforgalom kialakítását tartaná célszerűnek. Félő ugyanis, hogy a lámpánál várakozó járművek a kórház és környékének tiszta levegőjű környezetét növekvő mértékben szennyezik.      

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a kereszteződés kialakításával kapcsolatban több egyeztetés is zajlott, ahol személy szerint is a körforgalmi csomópont kialakítását szorgalmazta. A javaslat a Vas Megyei Közútkezelő Kht., valamint a Közlekedési Felügyelet részéről nem nyert elfogadást, a körforgalom kialakítását nem támogatták. Ebben valószínűleg a költségek is közrejátszottak. A kereszteződés átépítéséhez szükséges 100 millió Ft már mintegy 17 millió Ft-tal csökkent.   

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag szerint a terveket felül kellene vizsgálni, mivel azok valószínűleg még a LIDL áruház odatelepítése előtt készültek. Amennyiben a lámpás kereszteződés megvalósul, a városban egy viszonylag rövid útszakaszon túlzott számú közlekedési lámpa lesz található.

 

Bebes István polgármester úgy véli, hogy a csomópont kialakításának kérdéskörét újratárgyalni sem az UKIG, sem az illetékes minisztérium részéről már nem lehetséges. Az elkészített terveket vagy elfogadja az Önkormányzat, vagy marad a jelenlegi állapot.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a terveket az UKIG, mint az út kezelője készíttette a rendelkezésre álló forgalmi adatok alapján. A körforgalmi csomópontot abban az esetben lehetne kialakítani, amennyiben ahhoz megfelelő nagyságú hely áll rendelkezésre. Ebben az esetben hasonló méretű körforgalmat kell elképzelni, mint ami a 8-as főút - 86-os főút kereszteződésében található.  Egy ilyen nagyságú körforgalmi csomópont kialakítása szinte benyúlna a kórház udvarába. A jelenlegi állapot valóban balesetveszélyes, a tömegközlekedés megállási lehetősége nem megoldott. A tervek szerint jelenleg lámpás csomópont készülne, ami az elkerülő út megépítése után átépíthető egy kisebb körforgalmi csomóponttá.    

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke úgy véli, hogy a lámpás kereszteződés kialakításával a jelenleginél biztonságosabb lesz a közlekedés. Sajnálatosnak tartja, hogy a 8-as főút elkerülő szakaszának megépítésére a kormányon lévő politikusok részéről csak ígéretek hangzottak, illetve hangzanak el. 

Szabadi István képviselő-testületi tag véleménye szerint sem a lámpás kereszteződés, sem a körforgalom kialakítása nem megfelelő megoldás, mivel mindkettő lassítja a forgalmat, ezáltal növekszik a levegőszennyeződés. Ugyanakkor a veszélyes forgalmi rendet meg kell szüntetni, a közlekedési rendet felül kell vizsgálni. A problémát az elkerülő út megépítése oldhatná meg, ami érdekében a városnak hatékonyabban kellene fellépni, akár havonta félpályás útlezárásokkal is. Tény, hogy a Rákóczi út mentén lakók 15 éve lélegzik be a mérges gázokat.  

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szerint a kórházhoz, az ott lévő ABC-hez, valamint a bevásárló központokhoz igyekvő gyalogosok védelmében a lámpás kereszteződés kialakítása még mindig jobb megoldás, mint a jelenlegi állapot.

 

Bebes István polgármester úgy véli, hogy a 8-as főutat elkerülő út megépítése érdekében az Önkormányzat megtette a tőle telhetőt. A városnak a 8-as főút Fejlesztési Tanácsban való részvétele is az elkerülő út megépítését célozza. E cél érdekében szövetkezik a rendőrséggel, sőt még Ausztria illetékes szerveivel is.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

183/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) nevében és helyette eljáró Vas Megyei Közútkezelő Kht. a Körmend, Rákóczi Ferenc utca - Munkácsy Mihály utcai csomópont átépítéséhez és annak országos közút részévé válásához az alábbi, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokból kialakított területrészeket igénybe vegye:

-         a Körmend 1780 hrsz-ú, 535 m2 nagyságú, járda megjelölésű ingatlanból 11 m2-t,

-         a Körmend 1782 hrsz-ú, 4215 m2 nagyságú, közterület megjelölésű ingatlanból 42 m2-t,

-         a Körmend 1889/1 hrsz-ú, 13.025 m2 nagyságú, közpark megjelölésű ingatlanból 193 m2-t,

-         a Körmend, 1920/18 hrsz-ú, 1344 m2 nagyságú, közterület megjelölésű ingatlanból 21 m2-t.

 

E nyilatkozat az építési beruházás engedélyezési eljáráshoz használható fel, feljogosítja továbbá a Vas Megyei Állami Közútkezelő Kht-t az érintett ingatlanok tekintetében a birtokba lépéshez.

Az ingatlanok jogi sorsát a felek külön megállapodás útján rendezik.

 

Határidő: a megállapodás megkötésére a telekalakítás jogerőre emelkedését követő 30. nap

Felelős: dr. Stepics Anita titkárságvezető

 

 

7.        Ingatlancsere megállapodás ipari út kialakításához

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen megtartott ülésen született döntést ismerteti, mely szerint a Bizottságok a területcseréket támogatják.

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok támogató javaslatának elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

184/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az ipari feltáró út létesítése érdekében hozzájárul az alábbi ingatlanokat érintő területcseréhez az alábbiak szerint:  

-         Körmend város Önkormányzata tulajdonát képező 1536/3 hrsz-ú, közút megjelölésű ingatlan területe 426 m2-rel nő,

-         Körmend város Önkormányzata tulajdonát képező 1538/1 hrsz-ú, közút megjelölésű ingatlan területe 426 m2-rel csökken,

-         a Schober és Társa Ingatlanközvetítő Kft. tulajdonát képező 1536/10 hrsz-ú, telephely megjelölésű ingatlan területe 1794 m2-rel nő,

-         a Schober és Társa Ingatlanközvetítő Kft. tulajdonát képező 1540/3 hrsz-ú, telephely megjelölésű ingatlan területe 1794 m2-rel csökken.

Így a csere folytán azonos nagyságú területrészek kerülnek kölcsönösen egymás tulajdonba adására. 

 

Határidő: a megállapodás megkötésére a telekalakítás jogerőre emelkedését követő 30. nap

Felelős: dr. Stepics Anita titkárságvezető

8.        A 148/2005. számú határozat módosítása (Rákóczi u. 53. szám alatti ingatlan felújítása)

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy a fedezet átadása csupán technikai jellegű, vagy esetlegesen számlázások bonyolódnak a Városgondnokság és a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. között. Mint a Körmend Múltja, Jelene, Jövője Alapítvány kuratóriumának elnöke hozzáteszi, megegyezés született arra vonatkozóan, hogy az Alapítvány, valamint a Magyar Technikai és Tömegsport Klubok Szövetsége (MTTSZ) kezelésében lévő ingatlanrészek 500-500 eFt összegben végezhetnek felújításokat.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a felújításra szánt összeg a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft-hez kerülne. Szintén az épületben működő Régió Egyesület korrekt költségvetési tervet készített a felújításra. Meglátása azonban az, hogy az ingatlan felújítását egységes egészként kell kezelni, ennek alapján készülhet el a részletes felújítási terv a teljes ingatlan-együttesre vonatkozóan, ami közel 15 millió Ft nagyságrendet is kitehet. Ezt követően valamennyi civil szervezet elhelyezést nyerhetne az épületben, hiszen számukra az életteret biztosítani kell.   

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag kérdezi továbbá, hogy a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. vezetőjével ismételten meg kell-e állapodniuk, ugyanis korábban a Városgondnokság vezetőjével történt a helyszíni bejárás, amit követőn megszületett a megállapodás. 

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy a felújítás ÁFA összegét a Városgondnokság nem tudja visszaigényelni, míg a Vagyongazdálkodási Kft. az ÁFA köteles tevékenységekhez kapcsolódó előzetes ÁFA összegeket vissza tudja igényelni. Véleménye szerint a tárgyalásokat a Kft. vezetőjével újra le kell folytatni. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottsággal együttesen megtartott ülés döntését tolmácsolja, miszerint a Bizottságok támogatják a Rákóczi út 53. számú ingatlan tárgyában korábban hozott határozat módosítását.

 

Bebes István polgármester javasolja a 148/2005. számú határozat módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

185/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 148/2005. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Rákóczi u. 53. szám alatti ingatlan felújításához 1.000 eFt-ot biztosít, amelyet a  Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. részére felhalmozási célú pénzeszközként átad, egyúttal a Körmend város Gondnoksága felújítási előirányzatát 1.000 eFt-tal csökkenti a finanszírozás csökkentése mellett.

 

Határidő: 2005. augusztus 1. a pénzeszköz átadásra 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

9.        Iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftver felhasználási jogának megszerzése 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottsággal közösen megtartott együttes ülésen született döntést tolmácsolja, amely szerint a Bizottságok támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

186/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.      A Ktv. 8. számú melléklete 3. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok b) pontjában meghatározott támogatásnak a 3/2005. (III.01.) OM rendelet 1. § (2) b.) pontjában meghatározott hányadát (1.600.- Ft/tanuló) a Commitment Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 50., adószáma: 13004107-2-41) által ajánlott, a Taninform 2005. iskolaadminisztrációs szoftver SMARAGD 1 fantázianevet viselő szoftvercsomag intézményeiben és hivatalában történő használati jogának megszerzésére fordítja.

2.      Felhatalmazza Bebes István polgármestert a Taninform 2005. iskolaadminisztrációs szoftver SMARAGD 1 fantázianevet viselő csomagja megrendelőjének aláírására. 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester a szerződés aláírásáért

10.    Körmend város Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának kiegészítése 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottsággal közösen megtartott ülésen született döntést ismerteti, miszerint a Bizottságok támogatják az alapító okirat kiegészítését.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

187/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Körmend Város Közbiztonságáért Közalapítvány alapítója a Közalapítvány 95/2005. számú határozatával módosított alapító okiratát - a Vas Megyei Bíróság hiánypótlást elrendelő végzésének eleget téve - az alábbiak szerint módosítja:

 

1.     Az alapító okirat I. fejezete kiegészül az alábbi 11. ponttal:

 

A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § k) pontjában meghatározott befektetési tevékenységet nem kíván folytatni.

 

2.     Az alapító okirat IV. fejezet 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

A közhasznúsági jelentés rövidített változatát, az éves mérleget és eredménykimutatást a tárgyévet követő év március 31. napjáig a Körmendi Híradó című helyi folyóiratban közzé kell tenni. A közzétételt a Körmendi Híradó című helyi folyóirat főszerkesztőjénél a Kuratórium elnöke kezdeményezi a közhasznúsági jelentés, az éves mérleg és az eredménykimutatás elfogadásától számított 30 napon belül. A - határidőben történő - közzétételről a Körmendi Híradó című folyóirat főszerkesztője intézkedik.

 

3.         Az alapító okirat IV. fejezete kiegészül az alábbi 16. ponttal:

 

A Közalapítvány közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett valamennyi kuratóriumi döntést - tájékoztató jelleggel - a Körmendi Híradó című folyóiratban közzé kell tenni. A közzétételt a Körmendi Híradó című folyóirat főszerkesztőjénél a Kuratórium elnöke kezdeményezi a döntéshozataltól számított 30 napon belül. A Kuratóriumnak a közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett döntését a közzététel iránti kezdeményezéstől számított 30 napon belül kell közzétenni a Körmendi Híradó című folyóiratban.

 

Határidő: hiánypótlás teljesítésére a döntéshozataltól számított 15 nap

Felelős: Dr. Stepics Anita titkárságvezető

 

 

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület rendkívüli ülését 15 óra 53 perckor bezárja.

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester