· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2005. évi
előző2005. március 30.    2005. július 05. közmeghallgatáskövetkező

2005. április 28.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2005. április 28-i üléséről

 

Határozat:

78   -  96. számú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. április 28-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:          Kozó József képviselő-testületi tag

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részéről

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 15 fő jelen van - Tóth László, Szabadi István és dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tagok később érkeznek, Kozó József képviselő-testületi tag betegség miatt távol - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a kiküldött napirend elfogadását.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

2.      Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről, feladatmeghatározások  

Előadó: a beszámoló kapcsán dr. Takács Tibor rendőrkapitány 

Az előterjesztéshez kapcsolódóan Bebes István polgármester

 

3.      Beszámoló a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző  

 

Folyó ügyek:  

 

4.      Létszám racionalizáláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

5.      Pénzügyi fedezet biztosítása személyi áthelyezéshez  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

6.      A Szociális Szolgáltató és Információs Központ pályázatához önrész biztosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

7.      A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései: 

a.  A Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ alapító okiratának módosítása   

Előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

b.   Hősök Napja előkészítése    

Előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

c.   Május 1. Körmenden     

Előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

8.      Hunyadi úti lakótelkek értékesítési árának meghatározása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

9.      Szabályozási terv módosítása, településpolitikai döntés     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

10. Pályázat benyújtása hulladékudvar építése tárgyában     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

11. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései: 

a.        Parlagterületek biomassza célú hasznosításának lehetőségei 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

 

b.       Teleki utca vízellátása  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

c.        A körmendi 1010/A/7 hrsz-ú ingatlan értékesítésének újbóli megtárgyalása 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

d.       Fezőr Panzió Kft. ingatlanvásárlási kérelme  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

e.        Babati és Társa Kft. kérelme  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

12. Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

13. Tájékoztató az Ifjúsági Önkormányzat megalakulásáról

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

 

NAPIREND:

 

1.         Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2005. március 31-én Gombor László vállalkozóval folytatott megbeszélést, majd az EYBL körmendi gyárának avató ünnepségén vett részt. Ezúton köszöni a képviselőknek, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az ünnepségen való megjelenést.

Április 5-én a Batthyány Kastélyra vonatozóan készülő megvalósíthatósági tanulmány kapcsán Güssingbe látogatott.

Április 6-10. között Bán Miklós képviselővel, mint a Finn-Magyar Baráti Társaság titkárával Heinävesibe utazott, ahol gazdag programokon vettek részt. Megtekintettek több gazdasági létesítményt és gyárat, valamint részt vettek egyéb rendezvényen is. A két város igyekszik bővíteni a gazdasági területen való együttműködést, valamint a finn testvérváros szakemberei ígéretet tettek arra, hogy segítséget nyújtanak turisztikai projektek kidolgozásában.   

Bán Miklós elmondja, tájékoztatást kaptak arról, hogy 1995 óta, amióta Finnország tagja az Európai Uniónak, a város milyen projekteket tudott megvalósítani. Betekintést nyerhettek abba is, milyen nehézségeken mentek keresztül, valamint bemutatták azokat a munkamódszereket, amelyekkel jelentős összegeket tudtak Heinävesi és környékére fordítani. Érdekesség, hogy az egész regionális területnek egy EU pályázati felelőse van. Európában ez az egyetlen olyan szervezeti felépítés, amely Brüsszeltől közvetlen módon kapja a fejlesztésre szánt összegeket.   

Bebes István polgármester április 12-én a Kharintiából érkező küldöttséget fogadta, akikkel kulturális, turisztikai együttműködésről folytattak tárgyalást. Szóba került többek közt az augusztusi Körmendi napok keretében megrendezésre kerülő Fa-szimpózium, melyhez pályázati úton próbálják a megfelelő összegeket elnyerni. Ugyanezen napon a Zala-Depo Kft. képviselőjével folytatott megbeszélést az önkormányzattal való együttműködést illetően.  

Április 13-án a Kastély megvalósíthatósági tanulmánnyal kapcsolatos workshop került megrendezésre 15 állami intézmény részvételével.

Április 14-én Bükfürdőn a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ülésén vett részt. E napon került sor a Körmendi Ifjúsági Önkormányzat alakuló ülésére, ahol megválasztották az ifjúsági önkormányzat polgármesterét és alpolgármesterét.  

Április 19-én Barta Balázzsal, a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. munkatársával tárgyalt. Az Rt. konferenciát szervez, mely az észak-déli út fejlesztését célozza meg. Várhatóan több gazdasági társaság vezetője fog "lobbizni" a 86-os út érdekében, amelyen a szlovákiai ipartelepítések hatására jelentős forgalom zajlik.  

Április 20-án a Hegyaljai utcai töltésépítés kapcsán földterületek vásárlásáról tárgyalt több ingatlantulajdonossal. Délután fogadóórát tartott a hivatalban. Április 21-én Nagypáliban a 86-os úttal kapcsolatos egyeztetésre került sor. Szintén ezen a napon az EYBL cég megbízottjaival folytatott megbeszélést a jövőbeni feladatokról.

Április 23-án a Megyei Rendőrnapon vett részt. A rendezvény házigazdája ezúttal Körmend volt.

Április 25-én az Ifjúsági Önkormányzat vezetőjével folytatott megbeszélést. Ugyanezen a napon a Városgondnokság átalakításáról folyt tanácskozás.

Ezt követően Körmend testvérvárosából, Ubbergenből érkezett vállalkozói csoportot fogadta, akik helyi vállalkozókkal folytattak eszmecserét.  

Április 26-án folytatódtak a programok az Ubbergenből érkezett vendégekkel.

Április 27-én a Közútkezelő Kht. szervezésében a 8-as számú főút fejlesztésének lehetőségéről folyt tárgyalás. A fejlesztést illetően a burgenlandi kollégákkal közösen tervet dolgoztak ki annak érdekében, hogy a Körmend-Rábafüzes közti szakasz megépítése megvalósuljon.                      

 

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Az előző képviselő-testületi ülés óta lezajlott közbeszerzésekről Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet:

A kulturális központhoz tartozó Színház hangrendszerének beszerzésére irányuló egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására 3 pályázat érkezett, kettő az ajánlattételi határidőn belül, míg egy pályázat azt követően. Ez utóbbi ajánlat érvénytelen ajánlatnak tekintendő, ezért a határidőre beérkezett két ajánlat felbontására sem került sor. A Bizottság a közbeszerzési eljárás megismétlése mellett döntött. Az ismételt ajánlattételi felhívásra két pályázat érkezett, melyből az egyik ajánlat érvénytelen, mivel a hiánypótlásnak nem tett eleget, a másik esetben pedig a vállalási ár a költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg felett került megjelölésre. Ezért a Bizottság javasolta a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítását.  

A Bizottság javasolta továbbá a hangrendszer beszerzésére irányuló új, egyszerű közbeszerzési eljárás kiírását csökkentett műszaki tartalommal.

 

Bebes István polgármester köszöni a tájékoztatót. 

        

 

2.        Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről, feladat-meghatározások  

Előadó: Dr. Takács Tibor alezredes, rendőrkapitány

Az előterjesztéshez kapcsolódóan Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester köszönti dr. Takács Tibor rendőr alezredest, a körmendi Rendőrkapitányság vezetőjét, valamint dr. Orbán Péter altábornagyot, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitányát.    

 

Dr. Takács Tibor alezredes írásbeli beszámolójának szóbeli kiegészítéseként elmondja, rendőr szakmai szempontból megállapítható, hogy a körmendi kapitányság jó színvonalú munkát végzett. A felderítések aránya 2003-ban 52 %-os, 2004-ben 58%-os volt, míg az elmúlt két évben a bűncselekmények számának nagyságrendjében nem volt jelentős eltérés. A várost érintő bűncselekmények száma 2003-ban 37 %-ot tett ki, 2004-ben 30 %-ra csökkent. Az országban elkövetett bűncselekmények 2 %-át követték el Vas megyében, a megyében  elkövetett bűncselekmények 3,7 %-át pedig Körmenden. A számok tükrében a város akár a "béke szigetének" is nevezhető, országos viszonylatban kevésbé fertőzött területnek számít. Negatívum, míg 2003-ban nem, 2004-ben viszont történt súlyos bűncselekmény (rablás).     

Az elmúlt évben a közlekedési helyzet romlása figyelhető meg, ezért fokozott rendőri jelenlét, valamint további technikai eszközök bevetése szükséges.  Emellett a szankciórendszer szigorítása is várható.  

A város bűnügyi helyzete jónak minősíthető, ezért a lokális problémák megoldására igyekeznek helyezni a hangsúlyt.   

 

Dr. Takács Tibor alezredes elmondja, hogy ismert előtte az az előterjesztés, amelyben a képviselő-testület bizonyos területeken fokozott ellenőrzés lefolytatását kéri. Ehhez az alábbiakat fűzi:

A fiatalkorúak részére szeszesital értékesítésének ellenőrzésére civil erők bevonásával ifjúságvédő őrjárat keretében már egy pénteki alkalommal sor került este 20.00 órától 24.00 óráig. Ennek keretében 64 főt, köztük 9 fiatalt vontak ellenőrzés alá. Részükről bizonyíthatóan nem volt alkoholfogyasztás és dohányáruval való kiszolgálás. Az ellenőrzés továbbra is folytatódik, melyre ütemtervet készítettek.    

A súlykorlátozás ellenőrzése kapcsán megjegyzi, hogy a Rába hídra a korábbi 18 tonnás súlykorlátozó tábla helyett 10 tonnás súlykorlátozó tábla került kihelyezésre. Ezáltal súlymérés nélkül, forgalmi engedély alapján tud a rendőrség szankciót alkalmazni. A város területén belül a Spar áruház parkolójában történt ezirányú ellenőrzés, melyet követően bírságolás és feljelentés is történt.

A behajtási, megállási, és várakozási tilalom ellenőrzése kapcsán megjegyzi, hogy a közterületek használatáról és rendjéről szóló helyi rendelet 3500 kg alatt engedélyezi, 7,5 tonna felett kizárja a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt gépjármű közúton vagy más közterületen való várakozását. A 4 órát meghaladó időn túli várakozás ellenőrzése kétszeres rendőri jelenlétet igényel, hisz ellenőrizni kell az érkezés kezdetét, és azt is, hogy a 4 óra elteltét követően a jármű továbbra is a helyszínen van-e.

A sebességkorlátozás betartását nehezíti, hogy 1 db sebességmérő készülékkel rendelkeznek, ami sajnálatos módon gyakran meghibásodik. Ezért a megyei szervekkel együttműködve dolgoznak.   

A közterület rendjét illetően a lopás nem jellemző, előfordulása rapszodikus. Voltak olyan időszakok, amikor egyáltalán nem fordult elő, viszont volt olyan nap, hogy négy esetet is regisztráltak. Helyi zsebes csoport jelenléte szintén nem jellemző. A koldulás egy személy részéről fordult elő, rendőri figyelmeztetéssel léptek fel az illető ellen. A vandalizmus előfordulása szintén rapszodikus.   

A Várkert rendjét kismotoros és gyalogos rendőrök járőrözésével igyekeznek fenntartani.  

A kapitányságvezető ezúton köszöni Körmend város Önkormányzatának a rendőrségnek nyújtott támogatását, mely által a 150 óra alatt teljesített túlórák 65 %-a vált kifizethetővé. Említést tesz a jól sikerült rendőrbálról, melyhez szintén köszöni az együttműködést és a támogatást.

 

Dr. Orbán Péter altábornagy hozzászólásában elmondja, hogy a városban       3 %-al csökkent a bűnözés az elmúlt évhez képest. Vas megye 100 ezer lakosra jutó bűnözési rátája 3.600, míg pl. Burgenlandban ez a szám 6.000. Az Európai Unióhoz való csatlakozásból eredően, majd 2007-től a schengeni normáknak megfelelően a belső határ végleg leépítésre kerül, ami egyben azt is jelenti, hogy a határon átnyúló bűnözésre fel kell készülni. Ez lesz az elkövetkezendő két év feladata, amiben a körmendi kapitányságra jelentős feladat hárul, mivel a szlovén, osztrák határszakasz nagy része az illetékességi területéhez tartozik. A szabad átjárhatóság következtében az osztrák oldalról várható a prostitúció növekedése.

Az ifjúságot érintő problémák kapcsán megjegyzi, hogy a művelődési, az oktatási, és a gyámügyi ágazaton belül szorosabb összefogásra van szükség. Nő ugyanis a fiatalkorúak és gyermekek által elkövetett jogsértések száma. Országos tendencia, hogy a gyermekek egymás sérelmére követnek el bűncselekményeket (pl. mobiltelefon lopás, sportszerek eltulajdonítása), gyakran erőszak alkalmazásával.

A rendőrség több éve tesz erőfeszítéseket, sajnos kevés eredménnyel, ám a társadalomban nehezen válik elfogadhatóvá a "jó gazda gondossága" felfogás, vagyis saját értékeink óvása. E területen sok tennivaló van. A rendőrség célja, hogy a megelőzésbe, védekezésbe bevonja a lakosságot. A Biztonságos Magyarországért Közalapítványtól pályázat útján nyertek bizonyos összeget, melyet ezen probléma propagálására, a nyári idegenforgalomra való felkészülés keretében "turistabarát" szórólapok elkészítésére és a lakossághoz való eljuttatására fordítanak. 

A rendőrség idei évi programjaihoz tartozik a minőségbiztosítás fejlesztése, a lakosság közbiztonsággal összefüggő hangulati tényezőinek mérése. Ugyanis a rendőrség értékelése és a lakosság biztonságérzete gyakran nem fedi egymást.

Az önvédekezés kapcsán felvilágosulatlan a lakosság, gyakran "apró trükkökre" 5-10 ezer forintot adnak szélhámosoknak.   

Megemlíthető még a házaló árusok megjelenése, akik az emberi hiszékenységet használják ki, gyakran eredményesen (pl. a napokban fordult elő, hogy Sárváron idős emberektől csaltak ki jelentős összegeket ilyen módon).  A megelőzésre nagy hangsúlyt kell helyezni.  

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy e téren közvetítsenek a lakosság fele.

Sajnálatos, hogy a rendőrség költségvetési kerete egyre kevesebb, ezért erőiket részben a megelőzés területére igyekeznek irányítani. Szükséges lenne a hatósági ellenőrzés hatékonyságának növelése. Vannak olyan államigazgatási szervek, melyek hatáskörébe tartozó hatósági ellenőrzésben szorosabbra kellene fűzni a kapcsolatot. A rendőrség a közös ellenőrzésekhez biztosítaná a hátteret.    

Főkapitány úr említést tesz a jól sikerült rendőrnapról, melynek több mint 1000 látogatója volt. Ezúton köszöni az önkormányzatnak a többletfeladat ellátására nyújtott anyagi támogatását.        

 

Szabó Ferenc alpolgármester, mint a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke a rendőrséggel való kapcsolattartást jónak ítéli. Elmondja, hogy a pályázatok készítéséhez a rendőrség részéről a maximális segítséget megkapták. Szűkös költségvetési keretből gazdálkodnak, mely javítható lenne oly módon, hogy az anyagi eszközöket a normatívákon keresztül magasabb mértékben kapnák.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke arra vár választ, kimutatható-e, hogy a 8-as számú főúton a közlekedési balesetek számának emelkedésében mennyiben játszott szerepet a megnövekedett forgalom, illetve a balesetekből mennyit okoztak a nem helyi lakosok.  

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke arra vár választ, hogy a rendőrkapitány úr a térfigyelő rendszer hatékonyságát, működőképességének színvonalát milyennek ítéli.

Javasolja, hogy az ifjúsági bűnmegelőzés területére az intézkedési terveket a pedagógusok bevonásával készítsék el. Pozitívnak ítéli, hogy a sétáló rendőrök megjelenésének aránya 60 %-al nőtt. A rendőrséggel való együttműködési készséget jónak ítéli. A D.A.D.A program, valamint a közlekedési ismeretekre épülő vetélkedő folytatását javasolja.  

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag arra kérdez rá, hogy a Plus áruház parkolójában várakozó idegen kamionok kitiltása lehetséges-e.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy a 8-as számú főút megnövekedett forgalma miatt a biztonságos kerékpáros közlekedés kiszorult a belváros területéről, ezért gyakran találkozhatunk a járdán közlekedő kerékpárosokkal. A város két pontján létezik kiépített kerékpárút, ugyanakkor szükséges lenne olyan vonalvezetést kialakítani, mely ezt a két pontot összekötve kikerüli a 8-as főutat. Mérlegelni kell, milyen módon lehet a problémát megoldani.

 

Karakai József képviselő-testületi tag a D.A.D.A programon túlmenően fontosnak tartja - a felvilágosító munka szempontjából - a bűnmegelőzésre is döntő hangsúlyt fordítani. Pozitívnak ítéli, hogy a rendőrség szakemberei részt vettek a nevelési-oktatási intézményekben a közlekedés-biztonsági tevékenység gyakorlati megvalósításában.

A Penny áruház - Németh Mária utca közti területen folyó építkezés idején a parkolási nehézségek megoldásában kér segítséget, mivel jelenleg az út mindkét oldalán parkolnak járművek, ami balesetveszélyes helyzetet teremt.  

 

Szabó Ferenc alpolgármester az agrártüntetés idején tett intézkedés-sorozatról kér tájékoztatást.

 

Dr. Orbán Péter altábornagy a kérdésekhez kapcsolódóan hozzáfűzi, hogy a rendőrségnek nincs forgalomszervezési hatásköre. A rossz közlekedési helyzetről a rendőrség kevésbé tehet. A közlekedési fegyelemmel sok a probléma, ezért a jogalkotás fele kívánnak fordulni, ugyanis az Európai Unióhoz való csatlakozást követően felborult a szankciórendszer. Jelenleg is folynak tárgyalások a tagállamok egymás szabálysértési szankcióinak elfogadásáról; behajtásáról; a határon átnyúló bűnözés problémájáról. E tekintetben várják az egyezmények magyar jogszabályban való kihirdetését. A Szabálysértésekről szóló törvény egyes rendelkezései több jogalkotási problémát is felvetnek (pl. nem létezik az objektív felelősség elve). Bevezetésre került több szigorító intézkedés, mint például az engedély nélkül, ittasan vezetőket 3 napra őrizetbe veszik, a jogosítvány nélkül vezetőket pénzbüntetéssel sújtják, illetve visszavonják vezetői engedélyüket. Az elmúlt négy hónapban, amióta ezen intézkedések bevezetésre kerültek, a közlekedési morál javulása figyelhető meg, a balesetek száma csökkenő tendenciát mutat.

A gazdatüntetés kapcsán megjegyzi, hogy a rendőrségnek lebiztosított járművei vannak, az említett ellenőrzés arra irányult, hogy szükséges esetben igénybe tudják-e venni ezeket.         

 

Dr. Takács Tibor alezredes a feltett kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a közlekedési balesetek előfordulásában az átutazók szerepe nem jellemző. A forgalommérés, rendőri szankció mindössze lokalizálni tudja a helyzetet, de nem oldja meg. Ennek ellenére a 8-as főutat elkerülő út megépítése érdekében minden lépést meg kell tenni.

A térfigyelő rendszer működése jónak minősíthető, a város rendjének fenntartása érdekében további működtetése ajánlott. A rendszer alkalmas a rendszám felismerésére, ugyanakkor hátránya, hogy az elkövetők nem ismerhetők fel, szürkületben a felismerés még kevésbé tökéletes.  A szerkezet forgó-része gyakran meghibásodik.

A rendőrkapitány az oktatási intézményekkel való együttműködésüket jónak ítéli.

A sétáló rendőr szerepe szintén jónak minősíthető, költségkímélő, mivel a szolgálatban az egy gépjárműre jutó 28 km költsége megtakarítható. Megjegyzendő azonban, hogy a különböző események 70 %-a vidéken történik, ahova ki kell küldeni a rendőrt. A gyalogos szolgálatok mennyiségét igyekeznek növelni, főleg az idegenforgalmi idényben.

A kerékpárosok járdán való közlekedésének esetében legtöbbször figyelmeztetésre, néhány esetben pedig helyszíni bírság kiszabására került sor. Megoldást a kerékpárutak kijelölése jelentene, ami azonban nem rendőri kérdés. Ettől függetlenül nem hagyják figyelmen kívül a járdán kerékpározókat.

Az idegen kamionok parkolását illetően az önkormányzati rendelet betartása hathatós lenne, de a külföldi kamionosok esetében a helyszíni bírság gyakran eredménytelen.   

 

Bebes István polgármester köszöni a közlekedési problémákban való szakmai segítségnyújtást. Hozzáteszi, hogy az előrejelzések még kedvezőtlenebb helyzetet vetítenek előre. A prognózisok szerint 10 év múlva megduplázódik a forgalom. E kérdésben előre kell lépni, mert nagy nyomás helyeződik a városra. Megoldást a 8-as számú főút elkerülő szakaszának megépítése jelentene. Osztrák oldalon várhatóan 2010-ig megépül a gyorsforgalmi út,  fontos lenne, hogy magyar oldalon Rábafüzes és Körmend között ezen időpontig elkészüljön az elkerülő út. Azzal fordul a rendőrség jelenlévő képviselőihez, hogy ebben kérjék az osztrák kollégák segítségét, együttműködését.

Több hozzászólás nem lévén, köszöni a beszámolót, további jó munkát kíván, majd javasolja a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

78/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a közrend - közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót - a mellékletnek megfelelően a rendőrkapitányság munkájának egyidejű elismerésével - elfogadja.

 

Bebes István polgármester kéri az előterjesztésben részletezett intézkedési feladatok elfogadását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

  

 

79/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a körmendi Rendőrkapitányságtól az alábbi területeken kér fokozott ellenőrzést:
-         vendéglátó helyeken szeszesital és dohányárú forgalmazása fiatalkorúak részére,

-         súlykorlátozás ellenőrzése,

-         a régi Rába hídon és a Hegyaljai úton zajló teherforgalom ellenőrzése (célforgalom),

-         behajtási, megállási és várakozási tilalom ellenőrzése,

-         sebességkorlátozás ellenőrzése, gyorshajtók kiszűrése,

-         közterületeken a közbiztonság javítása (lopás, koldulás, vandalizmus).

 

Határidő: folyamatos

 

 

3.        Beszámoló a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról      

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a beszámolót.

 

Bebes István polgármester javasolja a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

80/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót - a melléklet szerint -  elfogadja.

 

 

 

 

Folyó ügyek:

 

4.        Létszám racionalizáláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke arra szeretne választ kapni, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletkiadások fedezetét az önkormányzat az intézmények részére biztosítja-e. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen tartott ülésen született döntést ismerteti, mely szerint a bizottságok a határozati javaslat 1-3. pontjában foglaltakat támogatják.

Egyéni véleménye, hogy a kormányzati döntések olyan helyzetbe kényszerítik az önkormányzatokat, hogy először a béremelést hajtsák végre, majd következő lépésként létszámleépítésre kerül sor. Igyekeztek humánus döntést hozni, ami a fiatal családokat kevésbé érinti, így nyugdíjazás előtt álló közalkalmazottak jogviszonya szűnik meg.  

 

Karakai József képviselő-testületi tag sajnálatosnak találja azt a "gazdasági szemléletet", mely szerint az oktatás sorsáról a költség/haszon elemzés dönt. Az iskolákat a legújabb szakmai rendeletek fosztják meg attól, hogy a fennmaradás elemi feltételeit megteremtsék, tekintet nélkül arra, hogy az intézményekben milyen minőségű pedagógia munka folyik.

 

Bebes István polgármester úgy véli, kedvező döntést hozni nem lehet. Az intézményvezetők nehéz döntésnek néznek elébe. Az állami költségvetés részben biztosítja a leépítés fedezetét, másik részét ráhárítja az önkormányzatra. A Pénzügyi iroda vezetője, valamint az intézményvezetők igyekeztek megfelelő megoldást találni. A 8 hónap felmentési idő fedezetét az intézmények költségvetése tartalmazza. Ki kell fizetni továbbá az emelt összegű végkielégítést, ami 12 havi illetményt jelent, összege négy fő esetében 12.843 eFt járulékokkal együtt. Ebből megigényelhető támogatás 4.361.880 Ft. A kifizetendő jubileumi jutalom, valamint a dolgozók elbocsátása esetében felmerülő bértöbblet 2006. év során megtérül. 

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy a központi támogatás igénylése ez évben realizálódik, ami az intézményeknek átadásra kerül. A pontos összeg a végleges kimunkálás után válik ismertté, annak fedezete a gazdálkodási tartalék terhére biztosítható.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

81/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy

1.     a Kölcsey utcai Általános Iskolában 2 fő pedagógus álláshelyet, az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában szintén 2 fő pedagógus álláshelyet megszüntet. Az álláshelyek megszüntetésével kapcsolatos teendőket az intézményvezetőknek úgy kell végrehajtaniuk, hogy a dolgozók közalkalmazotti jogviszonya 2005. év december 31-ig szűnjön meg.

2.     Körmend város Önkormányzata a létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntéseihez hozzájárulást kíván igényelni, ezért a 10/2005. (III.18.) BM rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el és benyújtja a pályázatot 2005. év során.

3.     Körmend város Önkormányzata a létszámcsökkentés kiadásaihoz a jogszabályban meghatározott kötelezettségekre biztosít fedezetet, figyelembe véve a 2. pontban meghatározott igényelhető hozzájárulás összegét.

4.     A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások fedezetét az intézményeknek kell a saját költségvetésük keretein belül biztosítani, figyelembe véve az igényelhető hozzájárulás összegét.

 

Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

5.     Pénzügyi fedezet biztosítása személyi áthelyezéshez

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen tartott ülésen született döntést ismerteti, mely szerint a bizottságok a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatják, míg a 2. pontban foglaltakat nem támogatják.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag részéről felmerül, hogy egy önkormányzati intézménytől egy másik önkormányzati intézménybe történő áthelyezés esetén miért szükséges a szabadság megváltása.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag rámutat arra, hogy a határozati javaslat 1. pontjának elfogadása magával vonja a 2. pontban foglaltak elfogadását is.

 

Bebes István polgármester úgy véli, hogy a jelenlegi állapot a korábbi évek döntésének, valamint az óvodai csoportszámok csökkenésének következménye. A megüresedő álláshely betöltésére önkormányzati körön belül lehetőség adódik.     

Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

82/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy

1. a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvodából egy fő közalkalmazott áthelyezésre kerüljön a Pénzügyi GAMESZ-hoz.  

2. Az áthelyezésre kerülő közalkalmazott részére a GYES idejére járó 184 napból fennmaradó 121 nap szabadság megváltásának fedezetét a gazdálkodási tartalék terhére 872.000 Ft összegben biztosítja a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda személyi juttatás előirányzatának 661.000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának 211.000 Ft-tal való növelése mellett.

 

Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

 

 

6.     A Szociális Szolgáltató és Információs Központ pályázatához önrész biztosítása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen tartott ülésen született döntést ismerteti, mely szerint a bizottságok az önrész biztosítását a pályázati alap terhére javasolják. 

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok véleményének elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

83/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató és Információs Központ (Körmend, Thököly u. 46.) részére a Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács által "Pályázat regionalitás erősítésének támogatására" (B.2 Ifjúsági és szabadidős programok) pályázathoz 68.857 Ft önrészt biztosít a pályázati alap terhére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a fedezet biztosításáért 

7.     A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései: 

a.     A Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a többszöri egyeztetést követően módosított alapító okiratot elfogadásra javasolja.    

 

Bebes István polgármester javasolja a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ alapító okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

84/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ alapító okiratát a mellékletnek megfelelően módosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester, Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

 

 

b.    Hősök Napja előkészítése

Előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Hősök napja városi ünnepség szónokának Farkas Józsefet javasolja.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

85/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. évi Hősök Napjára szervezett városi ünnepséget május 29-én, vasárnap, 11.00 órakor tartja a Hősök Terén.

Az ünnepség szónokának Farkas Józsefet, a város volt polgármesterét, műsorának biztosítására a Somogyi Béla Általános Iskolát kéri fel.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

c.     Május 1. Körmenden 

Előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az ünnepség immár a megszokott helyen, a Várkertben kerül lebonyolításra.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag kéri, hogy megfelelő számú hulladékgyűjtő kerüljön kihelyezésre, és az illetékesek részéről annak elszállítása mihamarabb történjen meg.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

86/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. május 1-jei rendezvények "központi" helyszínének továbbra is a Várkertet jelöli ki.

A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság alábbi javaslataival egyetért, azok megvalósítása érdekében megteszi a megfelelő intézkedéseket:

-          a helyszínre való kitelepülés időpontjának szabályozása,

-          sátrak, standok pontos, mindenki számára látható kijelölése,

-          a helyszínre kitelepült vállalkozók adatainak jól látható módon történő feltüntetése,  

-          a járműközlekedés számára megfelelő útvonal kijelölése, 

-          a gyalogos- és gépjárműforgalom különválasztása érdekében az északi oldalról a gépjárműbehajtás ideiglenes korlátozása,  

-          a rend fenntartása érdekében a rendőrség közreműködésének igénylése,

-          kellő számú hulladékgyűjtő kihelyezése a helyszínre, azok napközbeni ürítése,

-          a szemeteszsákok, kihelyezett konténerek 24 órán belüli elszállítása,  

-          a kulturális központ részéről a kulturális műsorról való gondoskodás, a Városi Fúvószenekar és a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes bevonásával.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

8.     Hunyadi úti lakótelkek értékesítési árának meghatározása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen megtartott ülésen született döntést ismerteti, mely szerint a Hunyadi úton kialakítandó telkek vételára 4.000.000 Ft közművesítési költség + a telekterület x bruttó 500 Ft/m2 összegben kerüljön meghatározásra. A bizottságok részletfizetési lehetőséget nem javasolnak.

A bizottsági elnök hozzáteszi, hogy a 4.000.000 Ft közműköltség valamennyi közműcsatlakozást magában foglalja. Kéri, hogy a telkek értékesítésre történő felkínálása mihamarabb valósuljon meg. További eldöntendő kérdés, hogy a várhatóan későbbi időpontban megalakuló vagyonkezelő cég, avagy az önkormányzat kezelésében maradjon-e az ingatlanvagyon.   

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

87/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az előzetes tervezői költségbecslés alapján a Hunyadi úton kialakítandó lakótelkek vételárát - a közművesítés teljes költségét beépítve a vételárba - a következők szerint határozza meg:

-         4.000.000 Ft (közművesítési költség) +

-         bruttó 500 Ft/m2 (telekterület).

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

9.     Szabályozási terv módosítása, településpolitikai döntés   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen megtartott ülésen született döntést ismerteti, mely szerint a Bizottságok a határozati javaslatban foglaltakat támogatják.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője kéri, hogy a település-tervezővel történt egyeztetés eredményeképp a teljes nyugati iparterület szabályozása érdekében további területekre is terjedjen ki a szabályozási terv készítése. Ezáltal a határozati javaslat kiegészülne az alábbi helyrajzi számú ingatlanokkal:

-    0838/2, 0838/3, 0838/4, 0838/5, 0838/6, 0838/7, 0838/8, 0838/10, 0838/11, 0838/12, 0838/13, 0838/14, 0838/15, 0838/16, 0838/17,

-    0477/4, 0477/5,

-    1540/3, 1540/4, 1540/5, 1540/6 hrsz-ú ingatlanok.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását, az irodavezető által tett kiegészítéssel.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

88/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend,

-    0838/2, 0838/3, 0838/4, 0838/5, 0838/6, 0838/7, 0838/8, 0838/10, 0838/11, 0838/12, 0838/13, 0838/14, 0838/15, 0838/16, 0838/17,

-    0477/1, 0477/4, 0477/5,

-    1540/3, 1540/4, 1540/5, 1540/6, 1544/4 hrsz-ú ingatlanokat tartalmazó telektömbre szabályozási terv készítését határozza el.

A területet ipari-gazdasági területként kívánja hasznosítani.

 

Határidő: 2005. június 30. a szabályozási terv elkészítésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

10. Pályázat benyújtása hulladékudvar építése tárgyában    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag a Müllex Kft-nél történt tájékozódása után úgy véli, hogy kevesebb költségráfordítással is ki lehetne alakítani a hulladékudvart, ezért javasolja a döntés elhalasztását.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a költségeket jelentős mértékben meghatározza, hogy milyen mennyiségű és jellegű hulladék helyezhető el a hulladékudvarban. Az önkormányzat által készített tervek szerint a hulladékudvar kialakításának költsége 22 millió Ft. A tervek szerint a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kialakított hulladékudvar tartalmazna lombhulladék-, építési törmelék-, zöldhulladék-, részben pedig lakossági veszélyes hulladék befogadására alkalmas területet. Amennyiben más műszaki paraméterekkel kívánja megvalósítani a képviselő-testület a hulladékudvar kialakítását, az elkészült terveket felül kell vizsgálni és ennek megfelelően lehet benyújtani a pályázatot, melynek végső beadási határideje 2005. augusztus 31.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen megtartott ülésen született döntést ismerteti, mely szerint a Bizottságok javasolják a pályázat benyújtását.

Képviselőként a pályázat későbbi időpontban történő benyújtását javasolja, mivel várhatóan kormányzati szándéknak megfelelően kedvezményes hitel-lehetőség igénybevételére lesz lehetőség. Ezt az összeget jobban hasznosítható, gyorsabban megtérülő beruházásra lehetne fordítani.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag célszerűnek tartaná megvizsgálni, milyen módon lehetne bevonni a Körmenden jelenlévő hulladékszállítással foglalkozó cégeket annak érdekében, hogy az önrész biztosítása ne teljes mértékben az önkormányzatra háruljon.   

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy ezen támogatásra csak az önkormányzat adhat be pályázati igényt. További kikötés, hogy a támogatás alapján létrejövő vagyonnak 15 évig önkormányzati tulajdonban kell maradni. Egy ilyen hulladékkezelési objektumot csak megfelelő szolgáltató üzemeltethet, az önkormányzat erre jelenleg nem képes. Egyfajta konstrukció lehet, hogy 15 év után a szolgáltató az ingatlan tulajdonjogát megszerzi cserébe az üzemeltetésért. További megoldás, ha az önkormányzat vagyonát képezi a hulladékudvar; ebben az esetben az üzemeltetésért díjat kell fizetni. A meglévő hulladékgyűjtő szigeteket célszerű lenne bővíteni a hulladékudvarral, ezáltal a városban a szelektív hulladékgyűjtés megfelelő módon megoldottá válna.  

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag elmondja, hogy a Müllex Kft. az idei évben saját területén belül veszélyes hulladéktárolót és -feldolgozót épít.   Ettől kezdve az előterjesztésben foglaltak egy része okafogyottá válhatna. Korábban amellett érvelt, hogy egy, vagy akár kettő hulladékudvar megépítésére is szükség lenne, ezáltal megszűnhetne az az állapot, hogy a lakosság a város különböző területein rakja le hulladékát. Jelenlegi véleménye az, hogy a hulladék szigetek kezdenek jól működni, amelyek a papír, az üveg, a műanyag flakon gyűjtését célozzák meg. A törmelék, építési anyag konténeres szállítást igényel, erre külön hulladékudvart létrehozását kevésbé tartja fontosnak.

Szabadi István képviselő-testületi tag az ülésre megérkezik, így a testület 17 fővel folytatja a tanácskozást.   

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a döntés meghozatalára későbbi időpontban kerüljön sor, amikor kedvezőbb feltételek teremtődnek.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

89/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete jelenleg nem nyújt be pályázatot a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztésére kiírt pályázatra szelektív hulladékgyűjtő udvar kialakításának támogatására.

A pályázat benyújtásáról kedvezőbb feltételek megléte esetén hozza meg a döntést.  

 

 

11.  A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései:  

a.     Parlagterületek biomassza célú hasznosításának lehetőségei

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

         (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen megtartott ülésen született döntést ismerteti, mely szerint a Bizottságok a határozati javaslatban foglaltakat támogatják, ezáltal 2 ha erdő telepítése válik lehetővé.

 

Bebes István polgármester sajnálatosnak tartja, hogy a Várkert takarítása során összegyűjtött gallyakra, faágakra további hasznosítás céljából a biofűtőmű nem tartott igényt.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag hozzáteszi, hogy a várkerti hulladék feldolgozását a nagykölkedi üzemben nem lehet felaprítani. A Zala-Depo Kft. munkatársai a hétfői napon megtekintik a hulladékot, ha megegyezés születik fel is dolgozzák.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag úgy véli, hogy a Városgondnokság e célra vásárolt gépe szinte hasznavehetetlen a fanyesedékek és egyéb anyagok aprítására a magas önköltség miatt. Ezt mérsékelni lehetne azzal, hogy a gép használatánál a közhasznúak munkáját veszik igénybe. A keletkezett terméket pedig piaci áron fel lehetne ajánlani megvételre a Régióhő Kft-nek.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag úgy véli, hogy a Városgondnokság tulajdonában lévő gép működése kevésbé hatékony, viszont jelentős üzemanyag fogyasztása van.

További problémák forrása lehet, hogy az elhagyott bányató területére mintegy 70-80 gépkocsi gally került ki a Várkertből.     

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy a gép használatához megfelelően képzett munkaerő szükséges, a közhasznúak foglalkoztatása nem jelent költségmegtakarítást ebben az esetben.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

90/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, 0178/9, 0178/13, 0105/7, 0105/9, 0541/4, 0541/6, 0541/8, 0541/10, 0551/1, 0551/2, 0551/5, 0551/15, 0551/19, 0551/21, 0551/23 hrsz-ú ingatlanokra a Phare CBC Kisprojekt Alap támogatásával készülő, a körmendi biomassza fűtőmű tanműhellyé fejlesztése tárgyában elnyert pályázatból erdő-telepítési tervet készíttet.

A terület betelepítésének feltételeiről a föld alapú támogatásokról szóló jogszabály módosítását követően dönt. A Soproni Egyetem és a Régióhő Kft. között kötött együttműködési megállapodás alapján prezentációs jelleggel megvalósítandó energiaerdő telepítéséhez kb. 2 ha nagyságú területet biztosít.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

b.    Teleki utca vízellátása

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

         (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen megtartott ülésen született döntést ismerteti, mely szerint a Bizottságok a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatják.

 

Bebes István polgármester javasolja a Teleki utca vízellátás kivitelezéséhez további 500 eFt fedezet biztosítását a pályázati alap terhére. Javasolja továbbá a kivitelezési költségből 3.000 eFt átvállalását a 211/2004. számú határozat alapján.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

Bebes István polgármester javasolja a Teleki utca I. ütemben elkészült vízvezeték hálózatának továbbtervezésére 200 eFt biztosítását a pályázati alap terhére.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:

 

91/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Teleki utca vízellátásának kivitelezéséhez további 500 eFt fedezetet biztosít a pályázati alap terhére. A kivitelezési költségből a 211/2004. számú határozat alapján 3.000 eFt-ot átvállal.

A Teleki utca I. ütemben elkészült vízvezeték hálózatának továbbtervezésére 200.000 Ft-ot biztosít a pályázati alap terhére.

 

Határidő: 2005. június 30. a vezeték kiépítésére és a terv elkészítésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

c.     A körmendi 1010/A/7 hrsz-ú ingatlan értékesítésének újbóli megtárgyalása

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

         (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen megtartott ülésen született döntést tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatja.

 

Bebes István polgármester javasolja a körmendi 1010/A/7 hrsz-ú ingatlan értékesítését Gueth György és neje részére bruttó 3 millió Ft vételárért.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:     

 

92/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a körmendi 1010/A/7 hrsz. alatt nyilvántartott, 33 m2 nagyságú, természetben a Körmend, Dobó tér 4. szám alatti társasházi lakás vételétől az ingatlan értékesítésére kiírt pályázat nyertes ajánlattevője elállt, az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséről, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV.01.) számú rendelet 11. §-a alapján: a körmendi 1010/A/7 hrsz-ú ingatlant értékesíti a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő Gueth György és neje (Körmend, Olcsai tér 1.) szám alatti lakosok részére bruttó 3.000.000 Ft vételár összegért. Az adásvételi szerződésben az eladó javára szolgáló kikötéseket, biztosítékokat szerepeltetni kell.

Az 57/2005. számú határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: kiértesítésért, szerződéskötésért dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: kiértesítésre azonnal, szerződéskötésre: döntéstől számított 30 nap

 

 

d.    Fezőr Panzió Kft. ingatlanvásárlási kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

         (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen megtartott ülésen született döntést ismerteti, mely szerint a határozati javaslatban foglaltakat a bizottságok támogatják.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, 897/3 hrsz-ú ingatlanból ingatlanmegosztás után kb. 1100 m2 értékesítését a Fezőr Panzió Kft. részére 7.400 Ft + ÁFA /m2 vételáron, részletfizetési lehetőséggel.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

93/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete ingatlanmegosztás után értékesít a Körmend, 897/3 hrsz-ú, "gazdasági épület és udvar" megnevezésű ingatlanból kb. 1100 m2-t a Fezőr Panzió Kft. (Körmend, Hunyadi u. 51/c., képviseli Galamb István) részére 7.400 Ft+ÁFA/m2 áron.

A vevő a vételárat három egyenlő részletben, 2006. október 31-ig egyenlíti ki. A telekalakítás és a kitűzés költségei a vevőt terhelik. 

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: a telekalakítás jogerőre emelkedését követő 30 nap a szerződéskötésre

 

 

e.     Babati és Társa Kft. kérelme  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

         (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen megtartott ülésen született döntést ismerteti, mely szerint a bizottságok támogatják, hogy a Körmend 0265/6 hrsz-ú ingatlanon a Babati és Társa Kft. parkolót alakítson ki.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

94/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Körmend 0265/6 hrsz-ú ingatlanon a Babati és Társa Kft. parkolót alakítson ki. A kialakított parkoló az üzem működési ideje alatt közforgalom elől elzárt parkolóként, egyéb időben közforgalom előtt megnyitott parkolóként működhet.

A parkoló kialakítással kapcsolatos valamennyi költség a Babati és Társa Kft-t terheli.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal 

  

 

 

 

 

 

 

 

12. Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stepics Anita titkárságvezető elmondja, hogy az alapító okirat tévesen tartalmazza a kuratórium és az ellenőrző bizottság összetételét. A kuratórium valós személyi összetétele a következő: elnök: Horváth Tibor, tagok: Molnár Sándor, Dr. Faragó Gábor, Barbara Hammelmayr és Szilasi Melinda.

Az ellenőrző bizottság tagjai: Bujdosó László, Patkó Lajos, illetve a képviselő-testült által a mai ülésen megválasztandó személy. Kéri ennek tudomásul vételét.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

95/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Körmend város Közbiztonságáért Közalapítvány alapítója a Közalapítvány alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közalapítvány kiemelkedően közhasznú nyilvántartásba vétele iránt az illetékes Vas Megyei Bíróság előtt eljárjon.

 

Felelős: kiemelkedően közhasznú jogállás megszerzése iránti eljárásért: Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: kérelem benyújtására 2005. május 15.  

 

 

13. Tájékoztató az Ifjúsági Önkormányzat megalakulásáról  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy 2005. április 14-én került sor az ifjúsági önkormányzat alakuló ülésére, melyen ifjúsági polgármesternek Dévai Katalint, a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulóját,  ifjúsági alpolgármesternek Kovács Andreát, a Rázsó Imre Szakközépiskola tanulóját, a testület titkárának pedig Varga Ádámot, a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulóját választották.    

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy a város középiskolás diákjai aktivitásának köszönhetően megérlelődött a helyzet az ifjúsági önkormányzat megalakítására. Az oktatási referenssel, ifjúsági referenssel közösen egyszerűsített programot készítettek, mely megteremtheti az együtt-munkálkodás alapjait. Az ifjúságot, diákságot érintő kérdéskörökben mozgósító erőként hathat, aktivizálhatja a diákokat arra, hogy a közösség-kovácsoló programokban partnerek legyenek. Az önkormányzati programokat érintően az Ifjúsági Önkormányzat érdekvédelmi feladatokat is el tud látni. Az együttműködés részleteiről a megállapodás kimunkálását követően adnak tájékoztatást a testület részére.   

 

Szabó Ferenc alpolgármester gratulál a megválasztottaknak, majd hozzáteszi, hogy a tisztségviselőknek tájékoztatást adott az önkormányzat működéséről. Megállapodtak abban, hogy havonta egy alkalommal találkoznak és megvitatják a teendőket. Fontosnak tartja, hogy megjelenítődjenek a korosztály érdekei és partnereknek tekintsék egymást annak érdekében, hogy a problémákat közös erővel meg tudják oldani.

 

Bebes István polgármester köszönti a jelenlévő diákokat és kérdezi az ifjúsági önkormányzat elnökét, hogy kíván-e szólni.

Dévai Katalin, az Ifjúsági Önkormányzat polgármestere köszöni a szót, elmondja, hogy nekiláttak programjuk megvalósításának, melyet szeretnének a lehető legjobban teljesíteni.  

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

96/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.      a megalakult Ifjúsági Önkormányzatot, a város ifjúságát képviselő legitim testületnek tekinti, és az együttműködés szabályozására külön megállapodást köt vele.

2.      az együttműködési megállapodás előkészítésével, egyeztetésével, majd előterjesztésével megbízza az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottságot.

 

Határidő: 2005. május 26.

Felelős: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos   

 

 

 

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag, Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, valamint Geosics László képviselő-testületi tag az interpellációkra kapott válaszokat elfogadják.

 

Szabó Ferenc alpolgármester a kosárpalánk áthelyezésével kapcsolatban kapott választ nem fogadja el. Kéri, hogy a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda határozza meg a konkrét helyet és az áthelyezéshez szükséges összeget. Kéri, hogy az áthelyezés május-június hónapban valósuljon meg. 

 

Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az áthelyezést illetően folytak már megbeszélések, a végleges megoldásig a lakók türelmét kéri.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag elmondja, hogy a Plus áruháznál a zöldterületre kihelyezett mobil forgalomterelő eszközöket már elmozdították helyükről.

Pozitívum, hogy a Plus áruház vezetőivel történt egyeztetés óta az árufeltöltés reggel 06.00 óra után történik. A Batthyányné Coreth Mária Óvodában a játékok kihelyezése megtörtént, ezért a kért földterítés elodázhatatlan feladat. A Hunyadi utcai járda felújítására mihamarabb sort kell keríteni.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a kosár palánkkal kapcsolatban elmondja, kérték a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottságot, hogy a közterületen felállított kosárpalánk áthelyezésére, és új hely megteremtésére tegyen javaslatot.

   

Karakai József képviselő-testületi tag kéri, hogy a Rákóczi u. 46. szám alatti társasház parkolójának közvilágítása május hónapban valósuljon meg.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag úgy véli, hogy a kosárpalánk ügyében kompromisszumos megoldásra kell törekedni. A Városgondnokság területén javasolja elhelyezni a palánkot.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag a korábbi "Fényes vendéglő" kapcsán megjegyzi, hogy a járda söprésére ugyan sor került, de azon kívül változás nem történt. A hasznosításig szükséges lenne hálóval lefedni az épületet.

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy az állagmegóvásról a Városgondnokságnak kell gondoskodnia.  

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag elmondja, hogy a Zsák utcában a kátyúzás ugyan megtörtént, de az esőzést követően a gödrök ugyanúgy megjelentek.  

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke jelzi, hogy  a Bercsényi utca - Honvéd utca sarkán található villanyoszlopon nincs lámpatest, annak pótlásáról gondoskodni szükséges. 

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag az ülésre megérkezik, így a testület 18 fővel folytatja a tanácskozást.

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

-         Interpellációk

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag:

-         a Batthyány utcai ÁFÉSZ belső udvarának állaga rendkívül rossz, annak helyreállítása szükséges,

-         a Penny áruház mellett folyó építkezés miatt a Németh Mária utcában az ideiglenes jelleggel kialakított parkoló megszűnt, ezért az ott lakók kérik, hogy a háztömb felöli oldalon az önkormányzat biztosítson számukra parkolási lehetőséget,

-         a IV. Béla király utca - Mónus Illés utca összekötő szakaszán az útburkolat felújítása szükséges. A hídon túl található telket a telektulajdonos elkerítette oly módon, hogy beláthatatlanná vált az útszakasz. Korábban felmerült, hogy a terület kisajátításával az út kiegyenesíthetővé válhatna.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője a Penny áruház mellett folyó építkezés kapcsán elmondja, hogy a beruházás befejezését követően közterületen 26 db szilárd burkolatú parkoló kerül kialakításra, melyet az ott lakók is használhatnak.

 

 

 

Szabadi István képviselő-testületi tag a Plus áruház előtti közlekedési lámpák kedvezőtlen beállítására hívja fel a figyelmet. A városközponttól indulva az áruház fele lekanyarodni kívánóknak piros a jelzés, míg az egyenesen tovább haladóknak zöld, ez kellemetlen szituációkat teremt.

 

Karakai József képviselő-testületi tag a Németh Mária utca felújítását kéri, mivel az útburkolat gödrökkel teli.

Az utcában az építkezés miatt meglévő parkolási nehézségekre kér megoldást.    

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy a Penny áruház parkolóját ideiglenesen igénybe vehetik az ott lakók.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag az alsóberki városrészen az Orgona utca északi oldalának kátyúzását kéri (8 számú főút - Dankó Pista utca közti szakasz).

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag a felsőberki és nádaljai városrészre egynyári virágok kiültetését kéri.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

-         kéri, hogy a Rábán aluli lakók Önkormányzathoz intézett levelében foglaltak kerüljenek megoldásra, 

-         a Rába híd kátyúzását, valamint a gát javítását kéri,  

-         szintén a Rábán túli területen a Stojcsics autóház  - Kovacsik ház közti terület kaszálását kéri.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

-         a Dózsa György utca páratlan oldalán, kifejezetten a 9. számú épület környékén a vízelnyelő rácsos aknafedelek lesüllyedtek, azok helyreállítása szükséges,

-         a Bercsényi utca elején épült új ház tulajdonosa a vízelvezető árkot betemette, az átfolyás nem megoldott, a hatósági felszólítás ellenére változatlan állapot áll fenn.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag:

-         szintén felveti a városba bejövő forgalom esetében - a Plus áruház előtt - a közlekedési lámpák kedvezőtlen beállítását,

-         a Bartók Béla ltp. 14. számú épület mellett - ahol korábban a Plus áruház építéséhez használt építőanyagokat tárolták - az ígért füvesítés még nem történt meg,

-         a Batthyányné Coreth Mária Óvoda előtti járda, útszakasz, illetve lámpaoszlop közti útszakaszon, ahol a Sodexho Kft. járműve bejár az intézményhez, mintegy fél méter mély gödör található, ennek helyreállítása szükséges,   

-         az Óvoda esetében áruszállításkor a Sodexho Kft. tolató járműve balesetveszélyes állapotot teremt. Megoldást jelentene a hátsó bejárat felőli áruszállítás.   

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag továbbra is kéri a Zsák utca javítását.

 

Geosics László képviselő-testületi tag kéri a nádaljai orvosi rendelő környezetének rendbetételét, valamint az italbolt mögött található kereszt melletti virágágyás gondozását és a terület kaszálását.

 

Szabó Ferenc alpolgármester:

-         a Kossuth L. u. 1. szám előtti útszakasz kátyúzását kéri, 

-         szintén a Kossuth L. u. 1. szám előtti ingatlannál a fel nem festett parkolók miatt a rossz helyen parkoló járművektől a garázstulajdonosok nem tudnak kihajtani garázsukból.  

 

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 17 óra 05 perckor bezárja.

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester