· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2005. évi
   2005. július 05. közmeghallgatáskövetkező
letölthető melléklet:

559 kbyte

2005. január 27.

 

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

  

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

2005. január 27-i üléséről

  

 

 

Határozat:

1  -  19. számú

Rendelet:

1/2005. (II.01.) számú

2/2005. (II.01.) számú

3/2005. (II.01.) számú

4/2005. (II.01.) számú

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. január 27-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán,                 dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:          Bán Miklós képviselő-testületi tag   

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 17 fő jelen van - dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag később érkezik, Bán Miklós képviselő-testületi tag távol - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról készült előterjesztés napirendről történő levételét. Javasolja továbbá a Körmend és vidéke ÁFÉSZ részére teheremelő fennmaradási engedélyéhez a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló előterjesztés megtárgyalását a Folyó ügyek i.) napirendi pontjának első pontjaként.       

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

 

 

 

 

NAPIREND:

 

1.         Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

2.         Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

3.       A távhőszolgáltatás rendjéről szóló 11/1999. (X.21.) számú rendelet módosítása       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

5.         A közterületek használatáról és rendjéről szóló 21/2003. (VI.01.) számú rendelet módosítása       

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző  

 

6.         Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosítása   

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

7.      Folyó ügyek:

a.)   Részvények értékesítése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

b.)  Fejlesztési hitelkonstrukció megtárgyalása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

c.)   Pénzügyi fedezet kiegészítése  

      Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

d.)  Védőnői körzetek átalakítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

e.)   Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztései:

-         Pályázati kiírás a Mátyás király Utcai Óvoda óvodavezetői, és a Körmendi Zeneiskola igazgatói munkakörére

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

 

 

-         Javaslat a közoktatási megállapodások szövegének módosítására, kiegészítésére 

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

-         Fenntartói képviselő delegálása az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola iskolaszékébe

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

f.)    A 0312/2 hrsz-ú terület ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

g.)   A Vas megyei Területrendezési terv véleményezése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

h.)  A horvátnádaljai orvosi rendelő rendeltetésmódjának változása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

i.)     A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései:

-         Tulajdonosi hozzájárulás teheremelő fennmaradási engedélyéhez

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

-         Gueth György és neje ingatlanvásárlási kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Koltai Zoltán ingatlancsere kérelme  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Az 1491/48 hrsz-ú ingatlan rendeltetésének módosítása  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Villamos vezetékjogi megállapodás megkötése  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

 

 

 

             j.) Névhasználati joghoz való hozzájárulás 

  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a lejárt határidejű határozatok kapcsán a Bizottság véleményét tolmácsolva a Lami-Véd Bt. részére értékesítésre felkínált ingatlan további sorsáról,  illetve a cég részére 5 millió Ft visszatérítendő kölcsönösszeg biztosítása felől érdeklődik. Kérdezi továbbá, hogy a 109/2004. számú határozatban a Rákóczi út 5-7. szám alatti háziorvosi rendelők akadálymentesítési munkáira biztosított 9.300 eFt milyen célra került felhasználásra.  

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a Lami-Véd Bt. elállt vételi szándékától, a területet illetően másik céggel kezdődtek meg a tárgyalások. Az 5 millió Ft visszatérítendő kölcsönösszeg kifizetésére sem került sor.

 

Az akadálymentesítéssel kapcsolatban Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a háziorvosi rendelők akadálymentesítése megtörtént, a határozatban szereplő összeg januárban kerül kifizetésre.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag észrevételezi, hogy azon ingatlanok esetében, melyek ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kérte az önkormányzat, nem történt visszajelzés a Kincstári Vagyoni Igazgatóság részéről. Felvetődik, hogy nem késleltetik-e ezen elmaradások az önkormányzat programjában meghatározottak megvalósítását. 

 

Bebes István polgármester a központi temető bővítése céljából igényelt terület kapcsán elmondja, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hozzájárult a területen folytatandó munkálatok megkezdéséhez, míg a további területek esetében nem történt döntés. Február 7-én a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban tárgyalást folytat a területek ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését illetően. Az ipari területek feltárását, megközelítését szolgáló út esetében a nyomvonal ingyenes tulajdonba adását kezdeményezte az Önkormányzat. A februári, illetve a március kormányülésen kerülhet sor a döntésre.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy a Lami-Véd Bt. esetében a vételi szándék elállásának vannak-e pénzügyi, jogi következményei.

 

Dr. Stankovits György jegyző jelzi, hogy a céggel adásvételi előszerződés került megkötésre, ám ez alapján nem került sor a teljesítésre egyik fél részéről sem.   

 

A két ülés közt tett fontosabb intézkedések, események kapcsán Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy december 19-én a Vöröskereszt Nyugdíjas Klub karácsonyi ünnepségén vett részt.

December 21-én a KRESZ park területének értékesítését illetően érkezett beadvány, melynek kivizsgálása folyamatban van. Napvilágot láttak ugyanis egy helyi újság címoldalán olyan híresztelések, amelyek a beruházással kapcsolatos "visszásságokat" feltételeznek. A cikk több valótlan állítás mellett tartalmazza azt is, hogy a megkereséssel kapcsolatban mint polgármester, nem tett kezdeményezést. Ezt visszautasítja és helyreigazítási kérelemmel fordul az újság szerkesztőségéhez. Elmondja továbbá, hogy a terület értékesítésére kiírt első pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította a képviselő-testület. A második fordulóban a képviselő-testület 13 igen szavazattal döntött a P.T.C. Plus Kft. beruházása mellett. A céggel kötendő adásvételi szerződésben rögzítésre került, hogy a vevő az építészeti eljárás során a szakhatóságokkal és a város főépítészével folyamatosan egyeztessen, valamint zajvédelmi tanulmányt készíttessen.  Tisztában van azzal, hogy az építkezés az adott időszakban zavarta az ott lakókat, ám a keletkező károkat nem hivatott felmérni. Hozzáteszi, hogy az eljárás zárt ülés keretében, korrekt módon zajlott, a szükséges hatóságok bevonásával. Februárban kerül sor a befektetővel történő tárgyalásra a terület megfelelő rendezésének lehetőségeiről, zöldnövényzet telepítéséről, valamint játszótér kialakításáról.   

December 21-én a Szociális Szolgáltató és Információs Központ vezetőjével tárgyalt az intézmény költségvetéséről.

December 22-én és 23-án szintén költségvetési egyeztetések zajlottak. 

December 28-án folytatódtak a költségvetéssel kapcsolatos megbeszélések, beleértve a kistérséget is.

December 30-án a Müllex Kft. képviselőit fogadta. Elmondja, hogy ugyan érkezett írásos megkeresés az önkormányzathoz, de a tárgyalásokat csak abban az esetben tudják lefolytatni, amennyiben a jelenlegi szolgáltató is jelen van.  Szintén ezen a napon a Várkert hasznosításával kapcsolatban kereste fel két vállalkozó.

Január 3-án költségvetéssel kapcsolatos tárgyalás zajlott, majd a kosárlabda klub vezetőjével folytatott megbeszélést.

Január 5-én beruházás megvalósításához szükséges területértékesítések ügyében tárgyalt.

Január 6-án dr. Déri Miklóssal, a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány elnökével folytatott megbeszélést. A Közalapítvány a kistérséggel közösen részt kíván venni egy Phare CBC pályázati eljárásban, mely a foglalkoztatás bővítését segítené elő. Ugyanezen napon területértékesítésekkel kapcsolatos megbeszélések zajlottak, majd részt vett a fürstenfeldi újévi koncerten.

Január 8-án a körmendi Várkastélyban rendezett koncerten vett részt. Sajnálatát fejezi ki, hogy a pedagógusok nem képviseltették magukat e neves városi rendezvényen. Szintén ezen a napon részt vett a Megyebálon.

Január 10-én költségvetéssel kapcsolatos tárgyalás zajlott, majd az OLIP Cipőgyár ügyvezetőjével tárgyalt a cég gyárépületének hasznosítását illetően.

Január 11-én az Interreg Phare pályázat előkészítése zajlott.

Január 12-én az EGIS Rt. vezérigazgatójával folytatott megbeszélést a cég távlati terveit illetően.

Január 13-án az APEH hivatalában folytatott megbeszélést.

Január 17-én Tapolca önkormányzatától érkezett küldöttséget fogadta, akik a kórház gazdasági társaságként való működtetésének lehetőségeiről tájékozódtak. Ezt követően befektetőkkel tárgyalt, akik Opel szervizt és bemutatótermet szeretnének Körmenden létesíteni.

Január 19-én a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány pályázatának előkészítése folyt. Ezt követően Szentgotthárd polgármesterével, Viniczay Tiborral folytatott megbeszélést a Vas megyei Területrendezési Tervvel kapcsolatban.

Január 21-én a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet jogi referensével tárgyalt.  

Január 22-én Batthyány misén vett részt a katolikus templomban. Sajnálatosnak tartja, hogy a városi televízió nem közvetítette a jeles eseményt.

Január 24-én a 0286/25 hrsz-ú ingatlan értékesítésének lehetősége felől érdeklődtek. Ugyanezen napon került sor a háziorvosokkal történő megbeszélésre, illetve a velük kötendő megállapodás aláírására. Ezt követően a Divodent Bt. helyiségével kapcsolatban folytatott megbeszélést, majd az Alsóberki FC taggyűlésén vett részt.

Január 26-án a Szociális Szolgáltató és Információs Központ 2005. évi feladatainak megbeszélésére került sor, majd kisvállalkozói fórumon vett részt.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a korábbi KRESZ park értékesítését illetően elmondja, hogy az ajánlatok elbírálásakor szakmai döntés született. Figyelembe vették többek közt az építendő ingatlan műemléki környezetbe történő illeszkedését. Az ingatlan beépítésének mértéke a P.T.C Plus Kft. esetében volt a legkedvezőbb.

Fontos tényező volt továbbá a szerződés feltételeinek pontos kimunkálása, mert ennek hiányában fennáll a veszélye annak, hogy "torzók" keletkeznek a városban.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag, mint a körzet képviselője elmondja, hogy a lakók beadvánnyal fordulnak a P.T.C Plus Kft-hez.  

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke hozzáteszi, tudomása szerint a társasház lakóközössége nem adott felhatalmazást az újságcikkben megszólaló lakó részére, így ő nem a lakók megbízásából járt el.  

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a Rábavidék című helyi újságban a P.T.C Plus Kft. körmendi beruházásáról megjelent cikkel kapcsolatban a képviselő-testület helyreigazítási kérelemmel éljen. Amennyiben erre nem kerül sor, kártérítési igénnyel lépnek fel az újság szerkesztősége fele.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Bebes István polgármester javasolja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

 

2.     Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása     

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a képviselő-testület a 2004. november 25-i ülésen tárgyalta a 2005. évi költségvetési koncepciót. Már akkor látható volt, hogy a támogatások mértéke nem emelkedik jelentős mértékben. A koncepció készítésekor meghatározásra került, hogy a működési hiány nagysága ne haladja meg a 100 millió Ft-ot.

Az intézményekkel folyamatosan zajlottak a tárgyalások a költségvetésről.

A finanszírozás kedvezőtlenül alakult, hiszen az önkormányzat a megemelkedett illetmények finanszírozására mindösszesen 10.841 eFt-ot  kapott. A normatívák esetében 30 millió Ft-os növekedés tapasztalható, míg a kiadási oldalon ez a tétel jóval magasabb.

Összességében Körmend város Önkormányzatától 105 millió Ft került elvonásra. Ezért kezdeményezi az önkormányzatokat sújtó problémák jelzését a Kormány fele.

 

Várhatóan a 2004. évi zárszámadáskor az önkormányzat megközelítőleg 20 millió Ft körüli hiányt ér el. Ez annak tudható be, hogy az intézmények megfelelően működtek, valamint a cégek nagyobb mértékű iparűzési adót fizettek. Nem igazak tehát azok a híresztelések, miszerint az önkormányzat csődbe jut. A 2005. évi költségvetést illetően az intézményekkel a leghumánusabban módon folytak a tárgyalások. Így alakulhatott ki a hiány jelenlegi tervezett mértéke.

Tovább nehezíti az önkormányzat helyzetét, hogy 29.869 eFt kötelező központi céltartalékban került elhelyezésre.

A költségvetés kimunkálásakor figyelembe vették a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által tett javaslatokat. A közalkalmazottak esetében az étkezési hozzájárulás mértéke a korábbi 2.000 Ft/fő/hó összegről 4.000 Ft/fő/hó összegre emelkedne, ami további 9 millió Ft kiadást jelent az önkormányzat számára. Reményét fejezi ki, hogy a jövőben az illetmény bankszámlára történő átutalásával kapcsolatos többletköltségek kompenzálására is sikerül megoldást találni. A munkaruha juttatás összege 10.000 Ft-ban került meghatározásra, míg további 10.000 Ft tartalékban maradna e célra.

Ezúton kéri az intézményvezetőket, hogy a költségvetésről szóló rendeletben foglaltakat maximálisan tartsák be, valamint a költségvetés végrehajtásáról beszámolási kötelezettségüknek tegyenek eleget.  

A fejlesztések esetében feltüntetésre kerültek azon beruházások, melyeknél az elmúlt évben nem történt teljesítés. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság által megfogalmazott javaslatokat a költségvetés tervezésekor figyelembe vették. Megjelent a költségvetésben többek közt az ipari terület fejlesztése, az intézmények felújítása, valamint a sportcsarnok felújításához szükséges keretösszeg. 

Az önkormányzat örömmel fogadta a Kormány azon ígéretét, mely szerint valamennyi önkormányzati útfejlesztésre fordított 1 Ft-hoz az állam további 1Ft támogatást biztosít. 

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag az ülésre megérkezett, így a testület 18 fővel folytatja a tanácskozást. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva köszönetét fejezi ki a költségvetés megalkotásában résztvevőknek.  Elmondja, nehéz helyzetet teremt az önkormányzat számára, hogy több mint 100 millió Ft-tal kevesebb összegből gazdálkodhat az idei évben. A költségvetési koncepció alapelvének tekintették, hogy a hiány mértéke ne haladja meg a 100 millió Ft-ot.  Éppen ezért az előterjesztésben szereplő 109 millió Ft-os költségvetési hiány csökkentése érdekében javasolja, hogy a Batthyány évre elkülönített összeget 5 millió Ft-tal csökkentsék, az iparűzési adóbevétel előirányzat mértéke pedig 5 millió Ft-tal növekedjen. Ezáltal a hiány mértéke 99.085 eFt-ban határozható meg.     

A bizottság elnöke elmondja továbbá, hogy a korábbi döntéseik helyessége igazolódni látszik - gondol itt a középiskolák megyének történő átadására, valamint a kórház gazdasági társaságként való működtetésére. Ezen lépések megtétele nélkül az önkormányzat még nehezebb helyzetbe került volna.

A költségvetés tartalmazza a közalkalmazottak részére a 4.000 Ft étkezési hozzájárulást, úgy véli, ez nemes gesztus, hiszen több önkormányzat nemhogy növeli a hozzájárulás mértékét, hanem teljes egészében megvonja azt.  

A Bizottság javaslatára a munkaruha juttatás mértéke 10.000 Ft-ban került meghatározásra, a további 10.000 Ft pedig a tartalékba került.   

Véleménye szerint a vagyonértékesítésre tervezett összeg reálisnak tekinthető.

A Bizottság a költségvetés tervezetét elfogadásra javasolja. A költségvetésben nem szereplő tételeket - amennyiben azok a működési hiányt növelnék - a Bizottság nem támogatja.

További javaslata a Bizottságnak, hogy 2005. január 1-től a képviselő-testület ne biztosítson fedezetet a Vas megyei Múzeum által foglalkoztatott muzeológus bérére.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a muzeológus foglalkoztatását illetően a következőket észrevételezi:

A Vas megyei Múzeumok Igazgatóságának átadott 2,7 millió Ft Vas megye Önkormányzata, valamint Körmend Önkormányzata közti megállapodás értelmében a körmendi múzeum támogatását jelenti. A muzeológus személyében Batthyány kutató munkájáról van szó, ezáltal a múzeum léte alapozódik meg, és a város további kutató helyének minősítése függ tőle. Ezért kéri, hogy továbbra is támogassa az önkormányzat az általuk kitűzött célt.

A Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja nevesíteni a Batthyány év kiadásainál az augusztus 19 - november 30. között a Megyei Képtárral közösen megrendezendő kiállítás finanszírozását 4 millió Ft-tal. Ez az összeg a Megyei Képtárnál elkülönített összeggel összeadódhat és a pályázatok révén megsokszorozódhat. Ezzel az összeggel a pályázathoz szükséges önerőt is biztosítani tudják.

A Batthyány könyv kiadásainak előkészítésére 1,5 millió Ft szükséges. A könyv tényleges megjelentetésére a 2006. évi költségvetésben 2,5 millió Ft biztosítását kéri.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a költségvetés tervezetét.  A fejlesztésekre tervezett 1,2 milliárd Ft biztosítja, hogy a város a fejlődés útján maradjon és a tervezett beruházások megvalósuljanak.

 

 

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a költségvetés tervezetéhez az alábbiakat fűzi:

A Bizottság tudomásul vette, hogy takarékos gazdálkodásra van szükség. Javasolja, hogy a 21.800 eFt szociális ellátásokra biztosított összeg 1 millió Ft-tal növekedjen, mely a közműdíjak emelésének kompenzálását, valamint a lakásfenntartási támogatás növelését szolgálhatná.  

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a város költségvetésének jelentős hányadát az intézmények költségvetése teszi ki. Észrevehető, hogy közel másfél évtizede - mindennemű kormányzattól függetlenül - a pénzügyi politika az oktatás területén "spórol", az állam nem vállalja magára a képzési, működtetési költségeket. Ezzel minden költségvetési évben számolniuk kell. A jelenlegi normatívák hosszútávon a korszerű képzéshez nem lesznek elegendőek.

A kimunkált költségvetési anyagot az intézmények vonatkozásában tisztességesnek találja. Az előterjesztésben részletezett intézményi sajátosságoknak van egy előremutató szakasza, ami mindhárom általános iskola vonzatában kiemeli azokat az ellentmondó helyzeteket - miszerint nemcsak Körmend vonatkozásában csökken a tanulólétszám, hanem ez országos tendencia. Valószínűleg az idei év lesz az utolsó, amikor változatlan feladatellátásról beszélhetnek. Az elkövetkezendő időszakban a város intézményei új alkalmazást, feladatbővítést önkormányzati egyeztetés nélkül nem kezdhetnek, nem végezhetnek.  

Körmend figyelmet fordított a személyi kiadások területen a plusz juttatásokra:  nem került sor olyan intézkedésekre, mint pl. az étkezési hozzájárulás megvonása, vagy a ruhapénz visszatartása. Ez a közalkalmazottak fele gesztus értékű. A gyermeklétszám csökkenés, valamint a normatívák kedvezőtlen változása a jövőben magában hordozhatja a létszámleépítés veszélyét.  

Végezetül hozzáteszi, hogy az intézmények pénzügyi egyenlegének felülvizsgálata negyedévenként, ütemezett rend szerint szükséges lenne.       

 

Karakai József képviselő-testületi tag elismeréssel szól a költségvetés kimunkálását végzők munkájáról. Kérdezi, hogy az önkormányzati intézményépületek felújítása során az eszközbeszerzés az oktatási eszközbeszerzést is magában foglalja-e.

Javasolja, hogy a Rákóczi u. 47. szám előtti parkolóban a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges összeg kerüljön beépítésre a költségvetésbe.  

 

Szabó Ferenc alpolgármester a Batthyány évre tervezett 15 millió Ft kapcsán elmondja, hogy ez az összeg magában foglalja a kiállítás megrendezésére fordítandó 4 millió Ft-ot, a konferencia szervezéséhez szükséges 1,5 millió Ft-ot, valamint a jövő évben megjelenő könyv kiadására szánt 2,5 millió Ft-ot. A fennmaradó összegből 800 eFt a Luca-napi rendezvényre, 1,2 millió Ft pedig a Körmendi napok rendezvényeire szolgál. A 15 millió Ft tartalmazza továbbá az augusztus 19-i tűzijáték költségét 600 eFt összegben, a csónakok felkészítését, emléktárgyak átadását 400 eFt összegben, valamint díszpolgári plakett készítését 800 eFt összegben.    

 

Szabadi István képviselő-testületi tag úgy véli, hogy a koncepcióban meghatározott 100 millió Ft-os hiány mértékét tartani kell, ezen összeget nem szabad túllépni. Éppen ezért nem támogatja azon kiadásokat, melyeket szórakoztató célra fordítana a város, tekintettel arra, hogy az intézményektől jelentős mértékű elvonásokra kerül sor. A teherviselésben mindenkinek részt kell vállalnia. A költségvetésben a legfontosabb kulturális tevékenységekre 10 millió Ft biztosítását javasolja. Aggályosnak találja az intézmények telefondíját, különösen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ esetében jelentkező 800 eFt-os összeget. Ez meghaladja az általános iskolák telefonszámláinak költségét is.

Etikátlannak tartja, hogy az elmúlt évben a művelődési központ tulajdonát képező mikrobusz a gépkocsivezetővel együtt az önkormányzathoz került, az új igazgató kinevezését követően pedig visszakerül a kulturális központhoz, mondván, hogy ez segíti az intézmény kulturális tevékenységét.    

Nem támogatja a költségvetésben személygépkocsi vásárlására tervezett 3 millió Ft-ot, mivel a város két éve vásárolt személygépkocsit. Helyette javasolja az Opel márkájú gépjármű felújítását.  

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag a költségvetés tervezetéhez az alábbiakat fűzi:  

A képviselő-testület alakulásának idején, 2002 őszén baloldali frakciójuk nevében kinyilatkoztatta, hogy a képviselő-testületnek konstruktív ellenzéke kívánnak lenni, ami azt jelenti, hogy nem demagógiával, nem a "nem" állításával kívánnak foglalkozni, hanem azt nézik, hogy a város érdekében hogyan lehet együtt dolgozni. Észrevételei: 

Elhangzott egy ígérvény, miszerint a középfokú oktatási intézmények megyének történő átadását követően az így megtakarított összeget az alapfokú oktatási intézmények költségvetési hiányának fedezetére fordítják. Ez sajnálatos módon nem valósult meg. Vannak azonban törvényi kötelezettségeik, melyeknek meg kell felelni.  

Fontos a költségvetés tervezésekor, hogy az mindig a jelen - a 2005-ös esztendő céljait kell hogy szolgálja. Természetesen ezzel együtt meg kell alapozni a közel- és távoljövő céljait is. Nem lehet azonban mindent "feláldozni" annak érdekében, hogy az idei esztendő problémamentesen működjön, mert ha ezt teszik, akkor a jövőben halmozódnak gondjaik.

A munkahelyteremtésre, a Körmend városában élők komfortérzetének növelését szolgáló beruházásokra, azok előkészítésére feltétlenül áldoznia kell a városnak, mert enélkül hosszú távon kedvezőtlenebb helyzetbe kerülhetnek. Érzik a felelősséget a költségvetésért, a város működéséért, de jelzi, hogy a költségvetési rendelet elfogadásakor tartózkodnak.   

A költségvetést negyedévente felül kell vizsgálni, hogy az előirányzott összegeket ne lépjék túl az intézmények.      

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke személy szerint kezdeményezte, hogy a mikrobusz kerüljön át az önkormányzat kezelésébe, ellenkező esetben létszámcsökkentésre került volna sor az intézménynél, illetve a vezető a kisbusz eladását tervezte. Ennek elkerülése végett született a korábbi megoldás. Az, hogy visszakerül a gépjármű a kulturális intézményhez előrelépésnek tekinthető.

 

Szabó Ferenc alpolgármester véleménye szerint a költségvetés azon folyamat része, melyet a testület az előző évben elindított. Változott az intézményszerkezet, az intézmények megyének történő átadása 100 millió Ft-os megtakarítást eredményezett a városnak. Amennyiben az ígért állami támogatásokhoz, normatívákhoz maradéktalanul hozzájutott volna a város, a hiány mértéke 40-50 millió Ft körüli összegre csökkenhetett volna. A jövőre vonatkozóan a nullszaldós költségvetés készítése a cél.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag aggályosnak tartja a tervezett iparűzési adóbevétel mértékét, hiszen szárnyra kaptak olyan híresztelések, miszerint mérséklődnek az adóterhek a vállalkozói szférában, ami a helyi iparűzési adóbevétel csökkenését jelentheti.   

 

Bebes István polgármester véleménye szerint az iparűzési adóbevétel tervezett mértéke reális, tartható. A gazdasági intézkedések változásokat követelnek mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. 

Elmondja továbbá, hogy eszközfejlesztésre 50 millió Ft-ot biztosít a költségvetés. Ennek megfelelően a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottságnak az intézményfelújításoknál ennek megfelelően kell meghozni a döntést.

Javasolja, hogy személygépkocsi vásárlásra tervezett 3 millió Ft a Rákóczi u. 47. szám előtt parkoló közvilágításának fejlesztésére kerüljön betervezésre.

A mikrobusz átadása kapcsán elmondja, hogy a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke által elmondottakon kívül további két érv szól az átadás mellett. Egyrészt követhetetlen a gépjármű gazdálkodása, másrészt a gépkocsivezető részéről az a várt személyi segítség, amely a közterület-felügyelők munkájához járult volna hozzá, nem érte el célját. Ezért merült fel annak a lehetősége, hogy visszaállítják a személygépkocsit a kulturális intézmény feladatellátásába.

Meglátása szerint az önkormányzatok nem vehetik tudomásul azt, hogy évek óta folyamatosan csorbul költségvetésük. Az állami költségvetés nem minden esetben van összhangban az ágazati törvényekkel. Elfogadhatatlan, hogy olyan intézkedések történnek, mint pl. nem biztosítják a 13 havi bér fedezetéhez szükséges forrást, az állami normatívák esetében nem biztosítják a megfelelő mértéket, a BÉRHIKI nem jelenik meg az állami költségvetésben.

A rendelkezésre álló eszközökből, egységes teherelosztással, magukra vállalva a terheket kell a költségvetést kimunkálni. Mindemellett a fejlesztéseket erősíteni kell, mely által az iparűzési adóbevételek is növekedhetnek.

 

Szabó Ferenc alpolgármester hozzáteszi, hogy az Érdekegyeztető Tanáccsal, valamint a szakszervezetekkel az egyeztetés megtörtént, a résztvevők támogatták a város költségvetésének tervezetét. 

 

Bebes István polgármester a költségvetési rendelet-tervezetben az alábbi módosításokat javasolja:

-         a rendelet-tervezet 5. számú mellékletében Körmend város Polgármesteri Hivatala 2005. évi eredeti kiadásai közt szereplő önkormányzati igazgatási tevékenység dologi kiadását 600 eFt-tal csökkenteni, melynek összege így 135.093 eFt-ra módosul,  

-         a 4. számú mellékletben a Pénzügyi Gamesz sorában szereplő pénzbeni ellátások összegét 1.000 eFt-tal megnövelnii, melynek összege így 22.800 eFt-ra módosul,   

-         a rendelet-tervezet 10. §-ában kulturális és városi feladatokra tervezett 10.700 eFt 7.500 eFt-ra történő módosítását, melyből  

§        4.000 eFt kiállítás szervezésére a szombathelyi Képtár részére kerülne átadásra,

§        1.500 eFt konferencia szervezésére a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ részére kerülne átadásra, 

§        1.200 eFt a Körmendi Napok rendezvényeinek lebonyolítására szolgálna, 

§        800 eFt a Luca napi rendezvények szervezésére szolgálna.

-         az iparűzési adóbevétel előirányzatának összegét 5 millió Ft-tal megnövelni,

-         a gépjárműadó bevétel előirányzat összegét 2 millió Ft-tal megnövelni,  

-         a működési hiány mértékét 99.485 eFt-ra módosítani,    

-         a Divodent Bt. (Körmend, Rákóczi u. 38.) bérleti díja a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ kezeléséből kerüljön át Körmend város Gondnoksága kezelésébe, ezáltal a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ működési bevétele 1.558 eFt-tal csökkenne, míg Körmend város Gondnoksága működési bevétele 1.558 eFt-tal nőne.

-         a Batthyány év kapcsán elkészülő könyv kiadására 2.500 eFt  biztosítását javasolja a 2006. évi költségvetésben.

 

 

Bebes István polgármester javasolja 2.500 eFt biztosítását a Batthyány év alkalmából készülő könyv kiadásaira a 2006. évi költségvetésben.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a Divodent Bt. bérleti díja a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ kezeléséből kerüljön át  Körmend város Gondnoksága kezelésébe, ezáltal a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ működési bevétele 1.558 eFt-tal csökken, míg Körmend város Gondnoksága működési bevétele 1.558 eFt-tal nő.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodással elfogadja.

 

Bebes István polgármester javasolja a muzeológus foglalkoztatásának alapjául szolgáló szerződés felmondását 2005. június 30-i hatállyal.

 

A képviselő-testület a javaslatot 6 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 8 tartózkodás mellett elutasítja.

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a város 2005. június 30-i hatállyal ne finanszírozza a muzeológus bérét.

 

A képviselő-testület a javaslatot 8 szavazattal, 7 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elutasítja.  

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke kéri részletesen megjeleníteni a Batthyány évre fordítandó keretösszeg felhasználását.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy a rendelet-tervezet 10. §-ában kulturális és városi feladatokra tervezett 10.700 eFt 7.500 eFt-ra módosul, melyből  

§        4.000 eFt kiállítás szervezésére a szombathelyi Képtár részére kerül átadásra,

§        1.500 eFt konferencia szervezésére a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ részére kerül átadásra, 

§        1.200 eFt a Körmendi Napok rendezvényeinek lebonyolítására szolgál, 

§        800 eFt a Luca napi rendezvények szervezésére szolgál.

 

 

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a rendeletben foglaltak végrehajtását illetően a rendelet-tervezet 15. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészüljön ki:

Az intézmények a kiemelt előirányzataik szerint kötelesek gazdálkodni, azok módosításához a képviselő-testület a gazdálkodási év folyamán nem járul hozzá. 

 

Bebes István polgármester kéri, hogy aki egyetért az előzőekben elhangzott módosításokkal, szavazzon.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

1/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetés tervezetét az alábbiakkal egészíti ki, illetve módosítja: 

-         A rendelet-tervezet 5. számú mellékletében Körmend város Polgármesteri Hivatal 2005. évi eredeti kiadásai közt szereplő önkormányzati igazgatási tevékenység dologi kiadását 600 eFt-tal csökkenti, melynek összege így 135.093 eFt-ra módosul.

-         A rendelet-tervezet 6. számú mellékletében személygépkocsi vásárlásra tervezett 3.000 eFt-ot a Rákóczi u. 47. számú ingatlan előtti közvilágítás fejlesztésére fordítja.

-         A 4. számú mellékletben a Pénzügyi Gamesz sorában szereplő pénzbeni ellátások összegét 1.000 eFt-tal megnöveli, melynek összege így 22.800 eFt-ra módosul. 

-         Az iparűzési adóbevétel előirányzatának összegét 5 millió Ft-tal megnöveli.

-         A gépjárműadó bevétel előirányzat összegét 2 millió Ft-tal megnöveli.

-         A működési hiány mértékét 99.485 eFt-ban határozza meg. 

-         A Divodent Bt. (Körmend, Rákóczi u. 38.) bérleti díja a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ kezeléséből átkerül Körmend város Gondnoksága kezelésébe, ezáltal a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ működési bevétele 1.558 eFt-tal csökken, míg Körmend város Gondnoksága működési bevétele 1.558 eFt-tal nő.

-         A Batthyány év kapcsán elkészülő könyv kiadására 2.500 eFt-ot biztosít a 2006. évi költségvetésben.

-         A rendelet-tervezet 10. §-ában kulturális és városi feladatokra tervezett 10.700 eFt 7.500 eFt-ra módosul, melyből  

§        4.000 eFt kiállítás szervezésére a szombathelyi Képtár részére kerül átadásra,

§        1.500 eFt konferencia szervezésére a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ részére kerül átadásra, 

§        1.200 eFt a Körmendi Napok rendezvényeinek lebonyolítására szolgál, 

§        800 eFt a Luca napi rendezvények szervezésére szolgál.

-         A rendelet-tervezet 15. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

15. § (2) Az intézmények a kiemelt előirányzataik szerint kötelesek gazdálkodni, azok módosításához a képviselő-testület a gazdálkodási év folyamán nem járul hozzá. 

 

Határidő: azonnal, a Divodent Bt. bérleménye esetében 2005. február 1.

Felelős: Bebes István polgármester

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását.    

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

1/2005. (II.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetése 

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

3.     A távhőszolgáltatás rendjéről szóló 11/1999. (X.21.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Régióhő Kft. a távhődíj tervezett emeléséhez beszerezte a fogyasztói érdekvédelmi szervezet, illetve a lakásszövetkezet véleményét. A Lakásszövetkezetek Vas megyei Szövetsége nem kifogásolja a hődíj emelésére vonatkozó javaslatot. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 12. pontban foglalta össze észrevételeit. A Régióhő Kft. vezetője szerint a felvetések egy része abból fakad, hogy az egyesületnek a közelmúltban került a hatáskörébe e feladat, ezért bizonyos dolgokkal még nincsenek tisztában. Meglátásuk szerint a rendelet-tervezet nem alkalmas a tárgyalásra. Németh István, a Régióhő Kft. vezetőjének véleménye szerint tárgyalható a rendelet tervezet.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag kéri, hogy a jövőben kapjanak kézhez olyan munkaanyagot, ami alapján véleményt tudnak nyilvánítani és döntést tudnak hozni.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva nem támogatják a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag, mint a Régióhő Kft. felügyelőbizottságának elnöke ismerteti, hogy Szentgotthárd, Vasvár és Körmend tekintetében milyen módon alakulnak a hődíjak:

-         Szentgotthárd esetében a hődíj mértéke 1082 Ft,

-         Vasvár esetében 1480 Ft,

-         Körmend esetében 1010 Ft.   

 

Bebes István polgármester úgy véli, amennyiben nem támogatják a hődíjemelésre vonatkozó kérelmet, a Régióhő Kft. működésében problémák jelentkezhetnek, és esetlegesen a képviselő-testületnek kell a veszteséget fedeznie. Az anyag hivatkozik a biofűtőmű működtetésére, mely szerint a díjak nem csökkennek, sőt költségesebb lett a hőelőállítás. Így hát ismét megkérdőjeleződik a 120 millió Ft-os beruházás szükségessége.  

Javasolja a távhőszolgáltatás rendjéről szóló rendelet módosítását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 12 szavazattal, 6 ellenszavazattal elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

2/2005. (XII.31.) számú rendelet

 

A távhőszolgáltatás rendjéről szóló 11/1999. (X.21.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

4.     A közterületek használatáról és rendjéről szóló 21/2003. (VI.01.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítását.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

3/2005. (II.01.) számú rendelet

 

A közterületek használatáról és rendjéről szóló 21/1993. (VI.01.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

5.     Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet-tervezetben foglaltakat.   

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosítását.   

 

A képviselő-testület a javaslatot  egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

4/2005. (II.01.) számú rendelet

 

Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosításáról 

 (A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

6.     Folyó ügyek

a.)  Részvények értékesítése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a részvények értékesítését.

 

Bebes István polgármester javasolja az OTP részvények értékesítését.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

2/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő OTP részvényeket értékesíti, 5900 pontos árfolyamon, amelyhez az ajánlatokat beszerzi.

 

Határidő: 2005. február 10. az ajánlatok beszerzésére 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

                                                                                 

b.) Fejlesztési hitelkonstrukció megtárgyalása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat támogatja.

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok által támogatott javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

3/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sportcsarnok felújításához a pénzintézetek által az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében ajánlott "B" hitelcélok között megfogalmazott önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítására biztosított hitelt kívánja felvenni.

A hitel felvételével kapcsolatban a szükséges pályáztatást elvégzi és a legkedvezőbb feltételeket nyújtó pénzintézettel a hitelszerződést megköti.

 

Határidő: 2005. április 30. a hitelszerződés megkötésére     

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

c.)  Pénzügyi fedezet kiegészítése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke kéri, mivel a közbeszerzés jelenleg is zajlik, halasszák el a döntést.

 

Dr. Stepics Anita titkárságvezető jelzi, amennyiben a képviselő-testület nem támogatja a fedezet biztosítását, és amennyiben a fedezethez képest magasabb árajánlatok érkeznek, úgy a Közbeszerzési Bizottságnak eredménytelenné kell nyilvánítania az eljárást. Az összeg csak abban az esetben kerül felhasználásra, amennyiben a legalacsonyabb vállalási ár mértéke is meghaladja a rendelkezésre álló keretösszeget.  

 

Bebes István polgármester emlékezteti a képviselő-testületet arra, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatóság fele vállalásai vannak az önkormányzatnak, ezért szükséges időben meghozni a döntést.   

Kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 3 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

4/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a körmendi Batthyány-Strattmann Kastély és várkert hasznosítási lehetőségeit feltáró megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetésének pénzügyi fedezetét 2.000 eFt-tal megnöveli a 2005. évi költségvetés pályázati alap terhére.

 

Határidő: 2005. február 10. 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

d.) Védőnői körzetek átalakítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy jelenleg státuszfinanszírozással történik a feladatellátás, ami azonban egy-egy foglalkoztatott finanszírozására nem elegendő. Ez a béremelések miatt a 2005. évre fokozottan igaz. Az OEP nem finanszírozza teljes egészében a védőnői státuszt, a fennmaradó költségeket a fenntartónak kell kiegészítenie. Körmenden 8 védőnői státusz van, melyet az OEP finanszíroz, emellett jelentős összeget ad a város a működtetéshez. Az egy főre jutó önkormányzati finanszírozás létszámcsökkentéssel mérsékelhető.

 

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője elmondja, hogy a védőnői körzetkialakításnál egyrészt a szakmai jogszabályt, másrészt a finanszírozási jogszabályt is figyelembe kellett venni. A szakmai jogszabály kimondja, hogy egy adott körzetben mekkora az a maximális gyermek-, illetve várandós anya létszám, amit egy körzeti védőnő elláthat.

Az előterjesztésből is kitűnik, hogy a gyermeklétszám csökkenő tendenciát mutat. A finanszírozást módosító jogszabály decemberben változott, melynek értelmében a feladatfinanszírozás 2005. június 1-el lép hatályba. A védőnői körzet-átalakítást legkésőbb 2005. június 1-el el kell végezni, figyelemmel arra, hogy a védőnői hálózatnak 5 hónap felkészülési ideje lesz az új körzetek kialakítására és az ezzel kapcsolatos feladatokra. A feltüntetett létszámok megfelelően igazodnak a körzetekhez.   

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

5/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete 2005. június 1-től Körmend közigazgatási területén - a csatolt melléklet szerint - négy területi, egy iskolai és egy ifjúsági védőnői körzetet hoz létre. 

 

Határidő: 2005. június 1.

Felelős: Bebes István polgármester

Közszolgálati Iroda vezetője

 

 

e.)  Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztései:

-         Pályázati kiírás a Mátyás király Utcai Óvoda óvodavezetői, és a Körmendi Zeneiskola igazgatói munkakörére

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a pályázat kiírását, hozzátéve, hogy a jövőben augusztus 31-e helyett július 31-ével kerüljön sor a pályázat kiírására, ezáltal az új tanévre történő felkészülést időben el lehet kezdeni.

 

Bebes István polgármester javasolja pályázat kiírását a Mátyás Király Utcai Óvoda óvodavezetői, valamint a Körmendi Zeneiskola igazgatói munkakörének ellátására.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

6/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Mátyás Király Utcai Óvoda óvodavezetői, valamint a Körmendi Zeneiskola igazgatói munkakörének ellátására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

-         Javaslat a közoktatási megállapodások szövegének módosítására, kiegészítésére 

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a közoktatási megállapodások módosítását. A jogszabályi változásból eredően az egyetértési jogot véleményezési jogra szükséges módosítani. A költségvetési rendeletben megfogalmazottak szerint el kell végezni a korrekt számítást, ami után az állami normatív támogatás és a tényleges bekerülési költség különbözete 100 %-át kitevő kiegészítő támogatást lehet bekérni.  

 

Bebes István polgármester javasolja Szarvaskend és Döröske községgel fennálló közoktatási megállapodás melléklet szerinti módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

7/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Szarvaskend és Döröske községgel fennálló közoktatási megállapodását a mellékletnek megfelelően módosítja és a megállapodás mellékletében 2005. évre megállapított költségek meghatározásával megküldi azt a megbízó önkormányzatok számára. 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

 

-         Fenntartói képviselő delegálása az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola iskolaszékébe

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a képviselők közül többen vettek részt hasonló munkában, mintegy közvetítő szerepet betöltve, melyet a jövőben is célszerű lenne fenntartani.  A Bizottság az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola iskolaszékébe Geosics László képviselő delegálását javasolja.

 

Bebes István polgármester javasolja Geosics László képviselő delegálását az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola iskolaszékébe. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

8/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete mint fenntartó, az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola iskolaszékébe Geosics Lászlót delegálja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

f.)   A 0312/2 hrsz-ú terület ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a kezdeményezés egészüljön ki a határozati javaslatban szereplő 0312/2 hrsz-ú ingatlanon kívül a 0266 hrsz-ú, 3 ha 7424 m2 nagyságú, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kezelésében lévő, saját használatú út megjelölésű ingatlanra, valamint a 0286/52 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésével is. Elmondja, hogy a 0286/52 hrsz-ú ingatlan a 0286/47 hrsz-ú ingatlanból kerül kialakításra, amely jelenleg folyamatban van.

 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a nevezett ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezését.  

 

Bebes István polgármester javasolja a 0312/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezését.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

9/2005. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a körmendi ingatlan nyilvántartásban 0312/2 hrsz. alatt nyilvántartott, 2,4 ha nagyságú, szántó és gyep (rét) megjelölésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.

 

2.      A képviselő-testület felhatalmazza Bebes István polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.

 

3.      Az ingatlant az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott köztemető fenntartása/bővítése kötelező önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és a központi temető bővítése céljára kívánja felhasználni. 

 

4.      Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

 

5.      Az Önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban maradása esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első félévétől kezdődően tájékoztatja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot a hasznosítási cél megvalósításáról.

 

6.      Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.  

 

Határidő: kérelem megküldésére legkésőbb 2005. február 15.

Felelős: Bebes István polgármester

Bebes István polgármester javasolja a 0266 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezését. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

10/2005. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a körmendi ingatlan nyilvántartásban 0266 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.

 

2.      A képviselő-testület felhatalmazza Bebes István polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.

 

3.      Az ingatlant az Önkormányzat közreműködés a foglalkoztatás megoldásában önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és ipari területek feltárását, megközelíthetőségét szolgáló út céljára kívánja felhasználni.

 

4.      Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

 

5.      Az Önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban maradása esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot a hasznosítási cél megvalósításáról.

 

6.      Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.  

 

Határidő: kérelem megküldésére 2005. február 15.

Felelős: Bebes István polgármester

 

Bebes István polgármester javasolja a 0286/52 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezését. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

11/2005. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a körmendi ingatlan nyilvántartásban 0286/52 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.

 

2.      A képviselő-testület felhatalmazza Bebes István polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.

 

3.      Az ingatlant az Önkormányzat közreműködés a foglalkoztatás megoldásában önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és ipari területként munkahelyteremtés céljára kívánja felhasználni.

 

4.      Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

 

5.      Az Önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban maradása esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot a hasznosítási cél megvalósításáról.

 

6.      Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.  

 

Határidő: kérelem megküldésére 2005. február 15.

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

g.) A Vas megyei Területrendezési terv véleményezése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, felkeresi mind az érintett 10 települést annak érdekében, hogy határozatban kezdeményezzék Vas megye Önkormányzatánál a 86-os főút fejlesztésével kapcsolatos döntéshozatalt.   

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, amennyiben nem történik meg a 86-os főút átminősítése, problémák jelentkezhetnek a Körmend és Szombathely közötti útszakaszon. További nehézséget okoz, hogy a 8-as számú főút Körmendet elkerülő szakasz várhatóan az elkövetkezendő években sem épül meg.

A Bizottság támogatja a városi főépítész határozati javaslatban megfogalmazott kívánalmait.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag jelzi, hogy a decemberi megyei közgyűlésen elvi állásfoglalást fogalmaztak meg, mely szerint a 86-os főút mellett található települések nem lehetnek "áldozatai" a Szombathelyt elkerülő út megépítését előtérbe helyező koncepció szorgalmazásának. A nyár elején kerül sor a Vas megyei Területrendezési terv újratervezésére, akkor nyílik lehetőség a korrekcióra is. Addigra az érintett települések polgármestereinek támogatását be kell szerezni.    

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester nem javasolja a Vas megyei Területrendezési terv elfogadását. Javasolja ellenben rögzíteni a tervben a 86-os számú főút gyorsforgalmi úttá történő fejlesztésének lehetőségeit és a Körmend hosszú távú közlekedési koncepciójában foglalt közlekedési létesítmények elhelyezéséhez szükséges helybiztosítást.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

12/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Vas megye területrendezési tervének jelen állapotban történő elfogadását nem javasolja. A tervben rögzíteni kívánja a 86-os számú főút gyorsforgalmi úttá (M86) fejlesztésének lehetőségeit és a Körmend hosszú távú közlekedési koncepciójában foglalt közlekedési létesítmények elhelyezéséhez szükséges helybiztosítást (M8, nemzeti vasút).

 

Határidő: 2005. január 31. a vélemény megküldésére

Felelős. Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

 

 

 

 

h.) A horvátnádaljai orvosi rendelő rendeltetésmódjának változása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.     

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag célszerűnek tartaná megvizsgálni azt, hogy a posta elhelyezése a nádaljai óvoda és kultúrház ingatlanon belül lehetséges-e?   

 

Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjét ezen lehetőség megvizsgálására. 

 

Bebes István polgármester javasolja a nádaljai orvosi rendelő rendeltetésmódjának módosítását, valamint a nádaljai óvoda és kultúrház átalakítására és bővítésére 15 millió Ft biztosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

13/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, 3223/1 hrsz-ú ingatlanon lévő orvosi rendelő rendeltetési módjának lakóépületre történő módosítását elvégzi. A feladatellátás érdekében a horvátnádaljai óvoda és kultúrház átalakítására és bővítésére 15.000 eFt-ot biztosít a 2005. évi költségvetésben.

Megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a horvátnádaljai posta a nádaljai óvoda és kultúrház ingatlanon belül működtethető-e. 

 

Határidő: hasznosítás lehetőségének vizsgálatára a február képviselő-testületi ülés ideje

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.)    A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései:

-         Tulajdonosi hozzájárulás teheremelő fennmaradási engedélyéhez

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a tulajdonosi hozzájárulás megadását. Egyúttal javasolja az ingatlannak az áruátvevő által elfoglalt részét értékesítésre felkínálni a Körmend és Vidéke ÁFÉSZ részére. A tömb-rehabilitációval egyidejűleg az épületrészt a környezetbe illő módon át kell építeni. 

 

Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

14/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend és Vidéke ÁFÉSZ (Körmend, Rákóczi u. 8.) részére a Körmend, 377/2 hrsz-ú ingatlanon létesített teheremelő berendezés fennmaradási engedélyéhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

Egyúttal az ingatlannak az áruátvevő által elfoglalt részét értékesítésre felkínálja a Körmend és Vidéke ÁFÉSZ részére.

A tömb-rehabilitációval egyidejűleg az épületrészt a környezetbe illő módon át kell építeni. 

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Gueth György és neje ingatlanvásárlási kérelme  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az ingatlan értékesítését javasolja 3.745.900 Ft+ÁFA vételáron.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva az ingatlant nyilvános pályázat útján javasolja értékesíteni.

 

Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

15/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Dobó tér 4. szám alatti, 1010/A/7 hrsz-ú ingatlanon lévő lakás értékesítésére nyilvános pályázatot ír ki. 

 

Határidő: a pályázat kiírására 2005. február 15. 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Koltai Zoltán ingatlancsere kérelme  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az ingatlancserét támogatja oly módon, hogy a tulajdonosváltás költségeit a kérelmező viselje.

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag - mivel a kérelmező önhibáján került ebbe a helyzetbe - nem javasolja, hogy a felmerülő költségek őt terheljék.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend 2709 hrsz-ú ingatlan cseréjét a kérelmező tulajdonában lévő Körmend 3026/2 hrsz-ú ingatlanra. Javasolja továbbá, hogy az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott értékkülönbözetet Körmend város Önkormányzata viselje. 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője kéri a határozati javaslat pontosítását az ingatlanok adatainak feltüntetésével.

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

16/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elcseréli a tulajdonát képező, a körmendi ingatlan nyilvántartásban 3026/2 hrsz. alatt felvett, "beépítetlen terület" megnevezésű, 1388 m2 nagyságú, természetben a Körmend, Akác utcában található ingatlant Koltai Zoltán Körmend, Németújvári u. 71. szám alatti lakos tulajdonát képező, a körmendi ingatlan nyilvántartásban 2709 hrsz. alatt felvett, "beépítetlen terület" megnevezésű, 1207 m2 nagyságú ingatlanra. 

Az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott értékkülönbözetet Körmend város Önkormányzata viseli. 

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Az 1491/48 hrsz-ú ingatlan rendeltetésének módosítása  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend 1491/48 hrsz-ú ingatlan kivételét a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak köréből és a terület megnevezését beépítetlen területre módosítani.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

17/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, 1491/48 hrsz-ú ingatlant kiveszi a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak köréből és a terület megnevezését beépítetlen területre módosítja.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

-         Villamos vezetékjogi megállapodás megkötése  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

18/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt-vel, mint hálózati engedélyessel az írásos megállapodást megköti és hozzájárul a Körmend közterület 0254/239 hrsz-ú és 897/6 hrsz-ú ingatlanokra a kiépítendő villamos-vezeték vezetékjogának az érintett területekre történő nyilvántartásba bejegyzéséhez.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

j.)    Névhasználati joghoz való hozzájárulás   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy az EYBL International AG. és az EYBL Deutschland Gmbh által létrehozandó gazdasági társaság cégnevében Körmend város neve feltüntetésre kerüljön.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

 

19/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Schober és Társa Ingatlanközvetítő Kft. által megvásárolt (a körmendi ingatlan nyilvántartásban 1536/10, 1544/4 és 1538/4 hrsz. alatt nyilvántartott) körmendi ingatlanok működtetésére az EYBL International AG. és az EYBL Deutschland Gmbh által létrehozandó gazdasági társaság cégnevében Körmend város neve feltüntetésre kerüljön.

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag, Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, Csák Tamás képviselő-testületi tag, valamint Kozó József képviselő-testületi tag az interpellációra kapott válaszokat elfogadják.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy a közvilágítási rendszer átépítéséről szóló szerződésben a kivitelező vállalta, hogy a rendszer működőképes, arra a lámpatestek rátelepíthetők. A hálózat romló állapota miatt városrészek maradnak áram és közvilágítás nélkül. Javasolja, hogy folytassanak tárgyalást a szolgáltatóval. Amennyiben ez 2005. március 31-ig nem történik meg, kezdeményezi a szerződés felülvizsgálatát és amennyiben megállapítható az üzemeltető felelőssége, jogi lépések megtételét szorgalmazza.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy a megbeszélésre a jövő hét folyamán kerül sor.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag a posta előtti parkolás rendjében nem tapasztalt változást. A szociális rászorultság megállapítása esetében a kapott választ részben tartja elfogadhatónak. Nem kapott ugyanis választ arra, ki vizsgálja azt a tényt, hogy az igazolásokban foglaltak megfelelnek-e a valóságnak.

Nem kapott továbbá választ azon felvetésére, hogy a fiatalok körében nőtt a dohányzás, illetve a káros szerek használata. Kérdezi, történt-e abban intézkedés, hogy az iskolás korú gyermekek lehetőleg az oktatási intézmények környezetében ne dohányozzanak.

Problémát jelent továbbá a környező településekről bejáró diákok viselkedése, akik úgy érzik, számukra semmi sem kötelező, minden megengedett. A helyzet kezelhetetlen, mivel nincs megfelelő rendszer.

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos elmondja, hogy az iskolai házirendek a tanulók iskolán kívüli magatartását nem szabályozhatják. A pedagógusok felhívhatják a szülők figyelmét e tényre. Az iskolai rendezvényekre, szervezett programokra (pl. kirándulás) az iskolai házirend éppúgy vonatkozik.  Közterületre vonatkozóan az iskola fegyelmező intézkedéseket nem foganatosíthat.

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság tárgyalja meg ezt a kérdéskört. Kéri, hogy a bizottsági ülésen a jegyző is vegyen részt.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnökének véleménye szerint felvilágosító programot kell tervezni, melyben a szülőknek is partnernek kell lennie.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag jelzi, hogy a Match áruház mögött található hulladéksziget környéke továbbra is szemetes.

 

Geosics László képviselő-testületi tag konkrét választ vár arra, hogy a nádaljai templomkertben található közkifolyó költségeit finanszírozza-e az önkormányzat.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a nádaljai temető és sportpálya vízellátása biztosított. Mivel a templomkert átjárható, a vízvételi lehetőség adott. Nem tartják indokolnak, hogy az önkormányzat finanszírozza a költségeket. A közkifolyó nem közterületen található.

 

Bebes István polgármester kéri megvizsgálni, milyen lehetőségei vannak az Önkormányzatnak ebben az esetben.  

   

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja.

 

-         Interpellációk

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke javasolja a város közműveinek (elsősorban a szennyvízcsatornák) tulajdonjogát felülvizsgálni, illetve rendezni.  

 

Geosics László képviselő-testületi tag kéri, hogy a Match áruház mögött lévő, az önkormányzat tulajdonát képező területen végezzék el a hóeltakarítást.

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag javasolja, hogy a Városgondnokságnál kerüljön kijelölésre egy felelős személy, aki elvégzi az aluljáró takarítását.   

 

Szabó Ferenc alpolgármester szerint a problémát az okozza, hogy az összesöpört szemetet nem helyezik a hulladékgyűjtőbe, hanem az továbbra is ott marad.

 

Bebes István polgármester kéri, hogy a Városgondnokság az aluljáró takarítását megfelelő módon végezze el.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy a Vida József utcai foghíj beépítésére mikor kerül sor.

A képviselő-testületi anyagok oldalszámozását javasolja.

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy a képviselő-testület döntése értelmében az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés felülvizsgálata folyamatban van. 

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag arról értesült, hogy az Ady E. u. 6. szám alatti épületben a lakások fűtése életveszélyes. Van olyan lakás, ahol a gázkonvektort a szolgáltató leplombálta, ezért nincs fűtés. Kéri, hogy az illetékesek tegyék meg a szükséges intézkedéseket.  

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a holnapi napon kerül sor e tárgyban megbeszélésre. Meg kell vizsgálni, amennyiben ebből kifolyólag az ott lakóknak hátránya származik, milyen módon történhet a kompenzáció. A lakók önhibájukon kívül kerültek hátrányos helyzetbe.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke:

-         a Tavasz utcai szennyvízelvezető rendszer problémájára hívja fel a figyelmet. A rendszerben a szivattyú gyakran meghibásodik, ezért csereszivattyú beiktatását kéri. A rendszer átépítése lenne indokolt, ami megközelítőleg 7 millió Ft-ba kerül. Addig is javasolja átadni a rendszert a vízmű társaságnak.  

-         a Thököly utca - Bercsényi utca kereszteződésében elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezését javasolja az iskolába kerékpárral közlekedő gyermekek biztonsága érdekében.

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag a nádaljai temetőben az elöregedett fenyőfák kivágását és helyükre új növényzet telepítését kéri.

 

 

 

Szabó Ferenc alpolgármester:

-         kéri felülvizsgálni, hogy a Deák Ferenc u. 1. szám előtti járdaszakasz jobb oldalán megengedett-e a parkolás,

-         a Kossuth L. utcában a Sportcsarnok mögötti területen  közvilágítási lámpatestek felszerelését kéri,

-         a Kossuth L. u. 1. szám előtti útszakaszon a gödrök helyreállítását kéri a tavasz folyamán,

-         javasolja megvizsgálni a vasútállomás előtti területen a két öntött kandeláber közvilágításba történő visszaállításának lehetőségét, 

-         kéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottságot, vizsgálja felül, hogy a lakóövezetekben található kosárlabda palánkok a piactér területére áthelyezhetők-e.

 

  

Több hozzászólás nincs.

 

 

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 50 perckor bezárja.

 

 

K.m.f.

  

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester