· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2003. évi
előző2003. február 20.    2003. április 24.következő
letölthető melléklet:

309 kbyte

2003. március 27.

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2003. március 27-i üléséről


Határozat:

39-56. számú

Rendelet:

11/2003. (IV.01.) számú

12/2003. (IV.01.) számú

13/2003. (IV.01.) számú

14/2003. (IV.01.) számú

15/2003. (IV.01.) számú

16/2003. (IV.01.) számú

17/2003. (IV.01.) számú

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2003. március 27.-i üléséről


Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth Sándor, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Pőcze István, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagokIgazoltan távol: Karakai József képviselő-testületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a Közszolgálati Iroda vezetője

Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Dr. Stepics Anita titkárságvezetőBebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tag közül 16 fő jelen van - Karakai József képviselő-testületi tag igazoltan távol, - az ülés határozatképes, azt megnyitja. A meghívóban szereplő folyó ügyek n.) napirendi pont előterjesztés határozati javaslatának 1. pontját visszavonja, mivel az abban megfogalmazottak ellentétben vannak a képviselő-testület 2/2003. számú határozatában foglaltakkal.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke kéri a Basketball Körmend Sport Kft. kérelmének megvitatását a folyó ügyek m.) pontjában.


Szabadi István képviselő-testületi tag kéri az n.) napirendi pont visszavonását, további vizsgálatokat lát szükségesnek az óvodák ügyében.


Bebes István polgármester közli, a vizsgálatok lezajlottak, nem kívánja levenni a napirendről a jelentés megvitatását.


Szabadi István képviselő-testületi tag szerint számszaki eltérések vannak az óvodák ügyében, ezért alaposabb vizsgálatra van szükség.


Bán Miklós képviselő-testületi tag szükségesnek tartja a tájékoztató anyag megvitatását.

Pőcze István képviselő-testületi tag kéri a folyó ügyek o.) pontjának levételét a napirendről, mivel a határozati javaslat nem az egyeztetett módon került megfogalmazásra.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, a tárgyalások menete még nem zárult le, ez tárgyalási alapot jelentene az önkormányzat számára.


Szabadi István képviselő-testületi tag csatlakozva Pőcze István képviselő-testületi taghoz, kéri az o.) pont levételét a napirendről.


Bebes István polgármester szerint ez időhúzás lenne, a pályázatok időközben megjelennek, ezért is szükséges a napirendi pont megvitatása.


Bebes István polgármester javasolja a folyó ügyek o.) pontjának napirendről történő levételét.


A képviselő-testület a javaslatot 4 szavazattal, 9 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elutasítja.


Bebes István polgármester javasolja a folyó ügyek m.) pontjában a Basketball Körmend Sport Kft. kérelmének megvitatását.


A képviselő-testület a javaslatot 12 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja a folyó ügyek n.) pontjának napirendről történő levételét.


A képviselő-testület a javaslatot 2 szavazattal, 14 tartózkodás mellett elutasítja.


Bebes István polgármester javasolja a napirend elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Körmend város Önkormányzata 2002. évi költségvetési zárszámadása

Előadó: Bebes István polgármester


 1. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formákról szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. A gyermekvédelemről, a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályozásairól szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséről szóló rendelet megalkotása és az önkormányzati vagyonrendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. A közbeszerzési eljárások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása, valamint Körmend város Önkormányzatának közbeszerzéseit rendező Szabályzat elfogadása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Az önkormányzat négy évre szóló társadalmi-gazdasági programja

Előadó: Bebes István polgármester


 1. A Kölcsey Ferenc Gimnázium beszámolója az oktató-nevelő munkáról

Előadó: Soós István igazgató


 1. Folyó ügyek:


 1. ÖNHIKI pályázat benyújtása

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Kórházi nyersanyagnormák módosítása

Előadó: Bebes István polgármester


 1. A polgármestert érintő életbiztosítás kérdése

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság elnöke


 1. Körmend város Gondnoksága hóügyeletével kapcsolatos pénzügyi fedezet biztosítása

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Önrész biztosítása az Egészségügyi és Szociális Intézmény pályázatához

Előadó: Bebes István polgármester

 1. Önkormányzati hozzájárulás és pályázati önrész biztosítása útkialakításhoz

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Imperiál Holding Kft. beruházási szándéka

Előadó: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 1. Kossuth utcai autóbusz állomás felújítása

Előadó: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 1. A biófűtőmű telekhatár rendezése

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Tájékoztató az adóság-állomány értékesítéséről

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Megállapodás nevelési tanácsadói feladatok ellátására

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Megállapodás konduktív pedagógiai feladatok ellátására

Előadó: Bebes István polgármester


 1. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései:

 • Kulturális és sporttámogatások 2003-ban

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 • Basketball Körmend Sport Kft. kérelme

Előadó: Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


 • A Művelődési és Ifjúsági Központ, valamint a Könyvtár továbbképzési tervének jóváhagyása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 1. Az óvodai feladatellátás vizsgálata a csoportszám csökkentése céljából

Előadó: Bebes István polgármester


 1. ÖNO bővítéséhez telekhatár rendezése

Előadó: Bebes István polgármester


 • Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda vezetője


Kérdések, interpellációk


NAPIREND:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, február 21-én a LIDL üzletlánc képviselője kereste fel területvásárlás kapcsán. Tájékoztatta a Kft-t, a vagyonkataszter elkészültéig ingatlanügyekben nem áll módjában tárgyalni.

Ugyanezen napon fehringi küldöttség érkezett Körmendre a február 29-én nyíló kiállítás kapcsán. Szintén e napon a Megyei Munkaügyi Központ képviselői látogattak a hivatalba közmunka pályázattal kapcsolatban, melyre Körmend város és kistérsége pályázott. A pályázatok elbírálására március 31-ig kerül sor.

Február 26-án a FALCO Rt. képviselőivel tárgyalt területvásárlással kapcsolatban. Az útkialakítással kapcsolatos előterjesztést a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalja. E napon zajlott a Fő tér rehabilitációjával kapcsolatos egyeztetés.

Február 27-én nagyvállalkozói fórumra került sor az EGIS Rt. gyárában, melyen az elkövetkezendő időszak feladatai, a ciklus program, a boldoggá avatás, valamint a város költségvetése került megvitatásra.

Február 28-án egyeztető megbeszélés zajlott a VASIVÍZ Rt. vezetőivel. Az önkormányzat a szennyvíztisztító felülvizsgálatára külső szakértői vizsgálatot rendelt a bajAqua Kft-től, 550 eFt+ÁFA értékben. A vizsgálat arra kíván rámutatni, szükséges-e a városnak nagymérvű fejlesztéseket elvégezni, vagy a jelenlegi szennyvíztisztító egyéb technikai megoldással - olcsóbban - alkalmas a működtetésre. A vizsgálat eredményét az áprilisi ülésen a képviselők elé kívánja tárni.

Március 5-6-7-én középiskolai tanulmányi verseny zajlott, melyen a Rázsó Imre Szakközépiskola, mint rendező fél vett részt, a kárpitos versenynek helyt adva. Ezúton köszönetét fejezi ki az iskola igazgatójának és a verseny szervezésében részt vevőknek.

Március 11-én Körmend város Gondnoksága vezetőjével és dr. Gyimesi József ügyvéd úrral tárgyalt a lakásfelújítások kérdésében, valamint a boldoggá avatási szertartás kapcsán a várost érintő feladatok kerültek megvitatásra.

Ugyanezen napon részt vett a Nyugdíjas Klub nőnapi ünnepségén.

Március 12-én tárgyalást folytatott a Kubes Lízinggel területértékesítés kapcsán.

Március 13-án a Rába-part hasznosításával kapcsolatos pályázatról, valamint egy tervezési feladat megbízásával kapcsolatban folyt egyeztetés.

Március 21-24-én Rómában, a boldoggá avatási szertartáson dr. Stankovits György jegyzővel, Geosics László és Tóth Imre képviselő-testületi tagokkal képviselte Körmend városát. Boldog Batthyány Strattmann László jó hírét viszi Körmendnek, bízik abban, hogy a város lakói számára az általa képviselt eszme - főként az orvoslás, a szegények képviselete, karitatív tevékenység, a városért való tenni akarás - példa értékű.

Kezdeményezi, a képviselő-testület alapítson Boldog Batthyány Strattmann László díjat, melyet évente egy alkalommal, az arra leghivatottabb, Körmenden élő és munkálkodó személynek ítélne a képviselő-testület. Javasolja a kitüntetési rendeletben a díj, mint legrangosabb körmendi kitüntetés szerepeljen.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke az ülésre megérkezik, így a képviselő-testület 17 fővel folytatja a tanácskozást.


Kezdeményezi továbbá dr. Batthyány László ösztöndíj alapítását, melyet három, arra leginkább rászorult személy kaphatna egyetemi tanulmányai folytatásához. E célra első évben a polgármesteri keretből 25 eFt-ot ajánl fel. Ehhez a jövőben további feltételek kidolgozása szükséges.

Március 26-án az ADA Bútorgyárban az osztrák televíziónak készülő film forgatásán vett részt, mely bemutatja a gyárral kapcsolatos együttműködést. Délután fogadóórát tartott a hivatalban.


Bebes István polgármester köszönti Dr. Stepics Anitát, aki február 24-től tölti be a titkárságvezetői állást. Bejelenti továbbá, a hivatal részére vásárolandó személygépkocsira több cégtől kértek árajánlatot, melyek közül a legkedvezőbbet egy VW Passat típusú gépjárműre a VW Valter Sopron Kft. adta. A hivatal 10 éves autója Körmend város Gondnokságához kerülne. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a polgármesteri iroda átalakítása megtörtént.

Elmondja, a Szeleste 2001. Kft., valamint a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a Kastély ügyében születetett "Megállapodás" első változatát némi módosítással visszaküldte, melynek megvizsgálása ügyvéd által folyik.

Jelzi, az önkormányzat szakértői szerződést kötött Dr. Mázsa Péterrel Körmend stratégiája és kommunikációja segítése céljából.

A szerződés fő feladata a város elkövetkezendő évekre való stratégiájának felvázolása. A szakértői díj értéke 200 eFt/hó+ÁFA.

Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet, Vasvár képviselő-testületétől jelzés érkezett, mely szerint az M9 gyorsforgalmi út nyomvonalával kapcsolatos - Körmend képviselő-testülete által hozott - döntést Vasvár nem támogatja.


Kérdés:


Szabadi István képviselő-testületi tag a polgármesteri iroda berendezése és az új gépkocsi ára felől érdeklődik.


Bebes István polgármester elmondja, a gépkocsi 6.000.080 Ft-ba, az iroda berendezése 950.000 Ft-ba kerül.


Több észrevétel, kérdés nincs. Bebes István polgármester kéri a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.


A képviselő-testület a beszámolókat egyhangúlag elfogadja.


 1. Körmend város Önkormányzata 2002. évi költségvetési zárszámadása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Kozó József képviselő-testületi tag szerint az előterjesztés 1. számú mellékletéből, valamint a könyvvizsgálói jelentésből úgy tűnik, a városnak nem kellett működési hitelt felvennie 2002. évben.


Bebes István polgármester közli, 50 millió Ft hitelfelvételt szavazott meg a képviselő-testület a tavalyi évben.


Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, az előző év során a testület valóban döntött 50 millió Ft hitel felvételéről, mely év végére visszafizetésre került. Gyakorlatilag működési hitel állománya a városnak 2002. december 31-ig nincs, mely nem jelenti azt, hogy a működési bevételek biztosították a kiadásokat. A felhalmozás jellegű befektetett pénzeszközök feloldása finanszírozta a működési kiadásokat.


Tóth Imre képviselő-testületi tag az idegenforgalmi adóbevétel alacsony voltát kifogásolja.


Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője szerint, mivel az idegenforgalmi adóbevétel önbevallással működő rendszer, a nagyobb bevételekhez az ellenőrzéseket fokozni, szigorítani kell.


Vélemény:


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a rendelet tervezetet, valamint a könyvvizsgálói beszámolót elfogadja, az alábbiakra felhívva a figyelmet:

 1. Az iparűzési adóbevétel esetében 60 millió Ft-tal kevesebb a teljesítés.

 2. 23 millió Ft normatív támogatás visszafizetésére volt szükség.

 3. A város vagyona 22 millió Ft-tal csökkent.

Javasolja, az előterjesztésben felsorolt intézményeknél maradt szabad maradvány 60 %-át elvonni.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szerint a város összköltségvetéséhez képest elenyésző - mintegy 12 millió Ft jutott aszfaltos utakra, ezen a jövőben változtatni kell.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elegendőnek tartaná az intézmények esetében a szabad maradvány 50 %-os elvonását.


Bebes István polgármester egyetért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával. Az elmúlt időszakban a fejlesztési kiadások jelentős elmaradását pótolni kell, mely nyomasztóan hat a költségvetésre. Út felújításokra az elkövetkezendő években több pénzt szükséges fordítani.


Dr. Horváth Ferenc könyvvizsgáló utal arra, hogy a vonatkozó jogszabályok minden évben kötelezik az önkormányzatot arra, hogy éves gazdálkodását könnyvizsgálóval felülvizsgáltassa, a gazdálkodást minősíttesse. Az általa készített jelentésből kitűnik, a pozitív minősítés ez évben is megadható. Utal továbbá arra, az összhang biztosított az önkormányzati beszámoló, a rendelet-tervezet, valamint a könyvvizsgálói jelentés között.

A vagyoni helyzetet javítja az a kedvező lehetőség, hogy bizonyos hitelek igénybevételére nem volt szüksége a városnak, ugyanakkor értékpapírok kivonását kellett működési célra felhasználni. A gazdálkodás színvonala mindezzel együtt megfelelő, de nem szabad elfeledkezni a 220 millió Ft hiányról.

Az anyag részletesen tartalmazza a vagyoni helyzetben történt változásokat, a jelentésben utal a szabályos gazdálkodásra, vagyonrögzítésre.

A mérlegvizsgálatot illetően felhívja a figyelmet bizonyos dologra, amiket a továbbiakban is szinten kell tartani. Utal a kintlevőségekre, követelésekre, melyek vonatkoznak mind Körmend város Gondnokságára, mind a Polgármesteri Hivatalra. Az adók, egyéb térítési díjak beszedése évről évre problémát okoz, jelentős hiányt produkál. A fentlévő kötelezettségek nem jelentenek komoly problémát, ezeket megfelelően tudja kezelni az önkormányzat.

Kedvező, hogy a kórháznak az önkormányzattal szemben évek óta meglévő 45 millió Ft-os tartozását finanszírozásként a kórház rendelkezésére bocsátja.

Részletes vizsgálatra volt szükség az ingatlanvagyon, ingatlan kataszter elkészítésével kapcsolatban. Az ingatlankatasztert az önkormányzatnak 2003. január 1-ig kellett elkészíteni. 2003. január 1-jével meg kellett teremteni, hogy a számviteli nyilvántartások, a vagyonbérlet, a vagyonkataszter tételei és értékadatai egyezőek legyenek. Felhívja a figyelmet, 2003-ban ezt az egyezőséget meg kell teremteni és a folyamatos változásokkal együtt biztosítani kell.

A rendeletet áttanulmányozva megállapítható, az valós adatokat tartalmaz. A pénzmaradvánnyal kapcsolatban indokoltnak tartja annak elvonását az intézményektől, melyről testületi döntés szükséges.

A belső ellenőrzés területén kedvező változások történtek, a kórház és a Polgármesteri Hivatal is önálló belső ellenőrt foglalkoztat.

Végezetül felajánlja segítséget - amennyiben igényli a hivatal - pénzügyi, számviteli szakmai kérdésekben szívesen áll rendelkezésre.

Összegzésül elfogadásra javasolja a 2002. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a könyvvizsgálói jelentést elfogadásra javasolja, egyben megköszöni dr. Horváth Ferenc úr munkáját.


Bebes István polgármester javasolja az intézményektől a szabad pénzmaradvány 60 %-os mértékű elvonását, majd kéri a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezet elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 12 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


11/2003. (IV.01.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzata 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)


Bebes István polgármester kéri a könyvvizsgálói jelentés elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


39/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2002. évi költségvetési bevételét 3.322.092 eFt-tal, kiadását 3.176.283 eFt-tal, pénzmaradványát a költségvetés teljesítéséről szóló rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá oly módon, hogy a működési szabad maradványból az intézményektől elvon összesen 9181 eFt-ot.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethé Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 1. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formákról szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a rendelet módosításakor az alkalmazás tapasztalatait is figyelembe vették.


Bebes István polgármester javasolja a rendelet tervezet elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


12/2003. (IV.01.) számú rendelet


A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 10/1996. (III.26.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 1. A gyermekvédelemről, a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a rendelet módosítást.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag az ülésre megérkezik, így a testület 18 fővel folytatja a tanácskozást.

Bebes István polgármester javasolja a rendelet tervezet elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


13/2003. (IV.01.) számú rendelet


A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól szóló 4/1998. (III.17.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 1. Az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséről szóló rendelet megalkotása és az önkormányzati vagyonrendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, a két rendelet egymást kiegészíti. A vagyonrendelet módosításának feltétele - mint azt a könyvvizsgáló is említette - a vagyonkataszter megléte, mely elkészült, ezáltal teljesültek a 262/2002. számú határozatban foglaltak.


Vélemény:


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva javasolják a rendelet tervezet elfogadását.


Szabadi István képviselő-testületi tag sajnálatosnak tartja, hogy az ingatlanértékesítési rendszer kidolgozásába a MIÉP képviselőit nem vonták be, véleményüket nem kérték ki. Nem ért egyet az előterjesztésben megfogalmazott "megfelelő éves indexálás mellett az ingatlanok értékének meghatározásához ad megfelelő szakmai alapot" megfogalmazással. Kérdezi, mit lehet megfelelő éves indexálásnak nevezni, hogyan működik a rendszer.

Szintén nem ért egyet a III. fejezet 5. § (2) bekezdésében foglalt versenyeztetési eljárás nélkül történő értékesítéssel, ingatlanértékesítés esetén a 20 millió Ft-ot meg nem haladó értékkel. Körmend esetében kevés a 20 millió Ft feletti ingatlan, amennyiben ez a szisztéma érvényesül, a rendelet nem éri el a várt eredményt, mert szerinte valamennyi önkormányzati ingatlant, vagyont, pályáztatás útján, megfelelő kezekbe, megfelelő áron értékesíteni.

Véleménye szerint nem állt rendelkezésre kellő idő a szakemberekkel történő megvitatáshoz, az érdemi döntés meghozatalához.


Bebes István polgármester tudomása szerint a rendelet-tervezet tárgyalása több alkalommal szerepelt a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság ülésén.


Bán Miklós képviselő-testületi tag szerint a kereslet-kínálat határozza meg az árakat, az ingatlanértékesítést túlzottan leszabályozni nem célszerű. Javasolja, bizonyos értékhatárig a képviselő-testületnek legyen hatásköre ingatlanforgalmi ügyekben dönteni.


Bebes István polgármester javasolja a vagyontárgyak értékesítéséről, hasznosításáról szóló rendelet-tervezet módosítását.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


14/2003. (IV.01.) számú rendelet


Az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséről, hasznosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)


Bebes István polgármester kéri az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


15/2003. (IV.01.) számú rendelet


Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 23/1995. (XI.28.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)


 1. A közbeszerzési eljárások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása, valamint Körmend város Önkormányzatának közbeszerzéseit rendező Szabályzat elfogadása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja mind a rendelet tervezetet, mind a Szabályzatot.


Bebes István polgármester javasolja a közbeszerzési eljárások helyi szabályairól szóló rendelet módosítását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


16/2003. (IV.01.) számú rendelet


A közbeszerzési eljárások helyi szabályairól szóló 11/2002. (VII.01.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)


Bebes István polgármester javasolja az önkormányzat által lebonyolított közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló Szabályzat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


40/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat által lebonyolított közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló szabályzatot a mellékletnek megfelelően elfogadja.


Határidő: 2003. március 28.

Felelős: Dr. Stankovits György jegyző 1. Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag a frakciók kapcsán szól. A négy szocialista képviselő a törvény adta jogából eredően a képviselő-testület megalakulásától fogva frakciót alakított, frakcióként működik, aminek alapja a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény, amely kimondja, a testületben frakciók működhetnek. A Szervezeti és Működési Szabályzatba foglalva a polgári demokrácia adta kereteket próbálják jogosítvánnyal kitölteni: ismerjék el a testületen belül olyan "kis testület" működését, amely nem ellentétes a törvénnyel. A frakció olyan kategória, melyben a városért munkálkodók kis közösségei nem gyengítő, hanem erősítő szerepet kaphatnak. Készség van arra, hogy frakciójuk egy konstruktív ellenzéki frakcióként dolgozzon, melynek leglényegesebb eleme, hogy részt vállaljon a választási program megvalósításában, ehhez társadalmi támogatottságot szerezzen a városban és azon kívül is.


Szabó Ferenc alpolgármester módosító javaslatot terjeszt elő, miszerint az SZMSZ 20. § (6) bekezdésében szereplő meghívó és írásos előterjesztések megküldését a "helyi írott sajtó" helyett a Körmendi Híradónak, mint városi újságnak javasolja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag szerint az elmondottakat hallva az alpolgármester diszkriminálni akar.


Szabó Ferenc alpolgármester nem érti a hozzáállást, a képviselő úr megteheti saját indítványát.


Kozó József képviselő-testületi tag nem érti az alpolgármester indítványát, hiszen a helyi sajtóba a Körmendi Híradó is beletartozik. Nem javasolja az indítvány elfogadását.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, az ülések nyilvánosak, a helyi sajtó képviselői annak idejéről akár az internetről, akár a városi televízió útján értesülhetnek.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag szerint a médiának kötelessége, hogy olvasóit, nézőit, hallgatóit tájékoztassa. A sajtótörvény szerint ily módon diszkriminációt tenni nem lehet. Más kérdés, ha az önkormányzat megválasztja, hogy bizonyos kérdéskörben mely sajtót kéri meg pl. a rendeletek közzétételére.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke pontosít: az indítvány nem arra irányul, hogy a képviselő-testület ülésein ne vegyenek részt az újságírók, az írásos anyag megküldéséről van szó.


Bebes István polgármester szerint az eddigiekkel ellentétben igyekeznek minden napirendi pontot szélesebb fórum elé tárni. Javasolja a városban működő újságoknak írásos meghívó küldését.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag az írott sajtó helyett a városban működő média megfogalmazást javasolja. Az ülést követő sajtótájékoztatón a döntésekről értesülhetnek az újságírók.


Nagy Gábor képviselő-testületi tag javasolja a frakcióra vonatkozó javaslatot külön szavazásra bocsátani.

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke nem javasolja a frakció alakításának a Szervezeti és Működési Szabályzatban való szabályozását, támogatja Nagy Gábor képviselő javaslatát.


Bebes István polgármester javasolja az SZMSZ 20. § (6) bekezdésében szereplő "helyi írott sajtó" helyett a "városban működő médiát" meghatározást szerepeltetni.


A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja az SZMSZ kiegészítését 88/A, 88/B. - frakcióra vonatkozó - paragrafusokkal.


A képviselő-testület a javaslatot 8 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 8 tartózkodás mellett elutasítja.


Bebes István polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


17/2003. (IV.01.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2002. (XII.31.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)


 1. Az önkormányzat négy évre szóló társadalmi-gazdasági programja

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester megjegyzi, a program a Nemzeti Fejlesztési Tervvel összeegyeztetve készült. Törekedtek arra, hogy terjedelme a 20 oldalt ne haladja meg. Különböző fórumokon igyekeznek minél szélesebb körben megismertetni a programot. Ez a program most tájékoztató jelleggel kerül a testület elé, a beérkező módosító javaslatokkal egybe szerkesztve későbbi időpontban kerül elfogadás céljából a képviselő-testület elé.


Vélemény:


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a programot.


Bán Miklós képviselő-testületi tag javasolja a 2003. évi költségvetésben meghatározott pénzeszközök hozzárendelését a programban szereplő beruházásokhoz.


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke elmondja, a Szociális feladatok című fejezethez a Bizottság kiegészítést kíván fűzni, melyet írásban eljuttat a polgármester részére.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke javasolja:

 • a program 14. oldal, első mondatát kiegészíteni: a város kulturális életében meghatározó szereppel bírnak a könyvtár és a művelődési központ mellett a civil szervezetek is,

 • a Luca napi vásár helyett a nagyvásár kerüljön újjáélesztésre,

 • a 15. oldal második mondatának kiegészítése a Batthyány családhoz és a hercegorvoshoz kötődő emlékhelyek ápolása, méltó környezetük megteremtése,

 • a "Rába az évtized folyója" helyett az évezred folyója szerepeljen.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag többszöri alapos tanulmányozás után a tanulmány tartalmával, helyzetbemutatásával, mint kiindulóponttal egyetért. Annak kimunkálásában, hogy az anyag több cikluson átnyúló program alapja legyen, személyesen is szerepet vállal. Biztos benne, rajta kívül vannak a városban olyan emberek, akikkel együttműködve lehetne az anyagot formálni.

Szükségesnek tart bizonyos műfaji átfésülést is, konkrét feladatot, határidőt és felelőst rendelni a program megvalósítása mellé, így lehet a Bán képviselő úr által elmondottnak valódi tartalma.

Elmondja továbbá, az elmúlt ciklusra készített programnak éppen az volt a hibája, hogy az általánosítás miatt megvalósíthatatlanná vált, mert senkit nem mozgósított. Határidők megjelölésével, pl. 2003., 2004., 2005., a ciklus végéig, vagy határidő lehet a következő ciklus előkészítése - erre lehet építeni a meglévő anyagok révén a ciklusokon átnyúló programot, vagy Körmend jövőjét megfogalmazó, Körmend image-át megtervező tevékenységet.

A "Felkészülés az EU-csatlakozásra" fejezetből érzékeli, mindannyian, de legalábbis többségük EU konform gondolkodású.

Javasolja, a képviselő-testület a televízió nyilvánossága előtt fejezze ki a választópolgároknak EU melletti elkötelezettségét. Kezdeményezi, a polgármesterrel közösen vállaljanak a televízióban 3-5 perces beszélgetést az Európai Unióról.

Bebes István polgármester szerint a jelenlegi programban több konkrétum szerepel, mint a négy évvel ezelőttiben. Meghatározható nagyobb cél, de előfordulhat, hogy bizonyos források hiánya miatt nem tudnak ennek eleget tenni.

Az EU csatlakozás kérdésében nem javasolja közös álláspont kialakítását.


Nagy Gábor képviselő-testületi tag dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi taghoz intézi hozzászólását. Kéri, minden ismeretségét vesse latba azért, hogy a program megvalósuljon.


 1. A Kölcsey Ferenc Gimnázium beszámolója az oktató-nevelő munkáról

Előadó: Soós István igazgató

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Soós István igazgató hangsúlyozza, törekszenek a "körmendi tudat" erősítésére diákokban, körmendiekben egyaránt. A nevelőtestület abbéli kérését tolmácsolja, hogy Dr. Kincs Elekről, a Gimnázium alapító igazgatójáról nevezzen el a város utcát, vagy teret. Az iskola könyvtárát Dr. Kincs Elek könyvtárra kívánja keresztelni, halálának 25. évfordulója alkalmából.

Az igazgató kitér arra, hogy a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban az átlaglétszám 28 fő/osztály, a törvényi előírásnak megfelelő. A tanulói létszám jelenleg 315 fő, melyből 225 fő nappali, 79 fő esti tagozatos.

Soós István igazgató bízik és reménykedik abban, hogy Körmendnek az ifjúság megtartó ereje megmarad, hisz nem lenne szerencsés, ha a fiatalok nem kötődnének a városhoz.

Mint kis létszámú iskola, az ebből fakadó előnyöket igyekszenek kihasználni: nagy hangsúlyt fektetnek a személyiségfejlesztésre, észreveszik a tanuló értékeit, azt esősítik és menedzselik.

A beszámoló részletesen tartalmazza a tanulmányi versenyek eredményeit, elkészítése óta újabb országos döntőbe jutott tanulóval büszkélkedhet az iskola.

Az iskola gazdasági, tárgyi felszereltségi vonatkozásban reméli, hogy továbbra is támogatást nyer az iskola. A 60-as években épült épületnek vannak részei, melyek korszerűsítésre szorulnak. Kéri a képviselő-testület től, a pályázati lehetőségekből ne zárják ki az intézményt.

Külföldi kapcsolataik eredményesek, számos európai országban, melyekkel az iskolának kapcsolata van megtalálható a körmendi zászló, őriznek körmendi vonatkozású képeket, emlékeket.


Vélemény:


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a korábbi évekhez hasonlóan folyik az intézményben a munka, az iskola erős oldala a hagyományteremtés. A Bizottság helyesnek tartja azt az irányt, melyet az idegen nyelv, az informatikai oktatás korszerűsítése terén követ az iskola, mely nemcsak a személyi állomány fejlesztésével, hanem eszközrendszer módosításával, gyarapításával is szolgálhatja Körmend hosszú távú érdekeit. Problémaként merül fel, hogy a fenntartó váltásnál az ifjúság megtartó ereje hogyan valósulhat meg. Reményei szerint a Gimnázium továbbra is számíthat az önkormányzat támogatására. Biztosítékot jelenthetnek az itt élők számára azok a nevelési célkitűzések, melyek az iskola Pedagógiai Programjából kitűnnek.


Bebes István polgármester javasolja a Kölcsey Ferenc Gimnázium oktató-nevelő munkájáról szóló beszámoló elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


41/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kölcsey Ferenc Gimnázium oktató-nevelő munkájáról szóló beszámolót elfogadja, és köszönetét fejezi ki az iskola valamennyi dolgozójának lelkiismeretes munkájáért.

 1. Folyó ügyek:


 1. ÖNHIKI pályázat benyújtása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztést.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


42/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására.


 1. Körmend város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 17. §. (1) bekezdése és 6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására.


 1. Körmend város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti örvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:


1. a./ Az önkormányzat lakosságszáma 2002. január 1-jén 500 fő feletti.

2. a./ Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon túl intézményeket tart fenn.

3. ba./ Az önkormányzat 2002. január 1-jei lakosságszáma 3000 fő feletti, és

intézményeinek intézményenkénti kihasználtsága a 70 %-ot eléri.

 1. 4. a./ Az önkormányzat 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós

 2. bankbetéttel - intézményeit is beleértve - nem rendelkezik.

 3. 5. Az önkormányzat iparűzési adó, vállalkozók kommunális adója, idegenforgalmi adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez.


Határidő: a pályázat elkészítésére és benyújtására 2003. április 20.

Felelős: az elkészítésért Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Kórházi nyersanyagnormák módosítása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztést.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


43/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kórház-Rendelőintézet nyersanyagnormáit és a rezsit 2003. április 1-től az alábbiak szerint állapítja meg:
1 adag

Nyersanyag

Norma Ft

Rezsi (Ft)

ÁFA (Ft)

Fizetendő térítési díj

Reggeli

60

0

7

67

Ebéd

150

123

33

306

Vacsora

90

0

11

101


Határidő: 2003. március 30.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a kiértesítésért 1. A polgármestert érintő életbiztosítás kérdése

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester a személyét érintő ügy miatt a napirendi pont tárgyalásán nem vesz részt, így az ülést Szabó Ferenc alpolgármester vezeti. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége ajánlásával kereste meg az önkormányzatot az előterjesztésben szereplő biztosító társaság. A konstrukció egyben fedezetet nyújtana a polgármesteri tisztség megszűnésekor esedékes, a polgármester három havi tiszteletdíjának megfelelő összegű végkielégítésre. A konstrukció előtakarékosságot jelentene a következő formában:

 • a szerződő fél a Polgármesteri Hivatal,

 • a biztosított a polgármester,

 • a kedvezményezett a Polgármesteri Hivatal.

Amennyiben a polgármestert 4 év múlva újra választják, az összeggel a testület szabadon rendelkezhet, ellenkező esetben rendelkezésre áll a végkielégítésre fordítható összeg.

Kozó József képviselő-testületi tag tudomása szerint a biztosítási díj fedezete nem a dologi kiadás, hanem a személyi juttatás növelését jelenti.


Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője pontosítja az előterjesztést: a biztosítási díj fedezete a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzatát növeli a tartalék terhére.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szerint ez abban az esetben lenne így, ha a szerződő fél nem a Polgármesteri Hivatal, hanem a polgármester lenne. Mivel a szerződő fél a Polgármesteri Hivatal, ebben az esetben ez nem minősül személyi juttatásnak.

Egyben elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag kérdésére - meddig tart a fizetési kötelezettség - Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a ciklus végéig, mely összeg várhatóan az infláció mértékének megfelelő összeggel emelkedik. Kérdezi továbbá, más intézmény vezetőjével is így járnak-e el.


Szabó Ferenc alpolgármester tudomása szerint intézményvezetők esetében végkielégítés nincs, tehát nem merült fel ez a kérdés.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a polgármester részére életbiztosítási szerződés megkötését.


A képviselő-testület a javaslatot 10 szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


44/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester részére életbiztosítási szerződés megkötését javasolja 2003. április 1-től. A biztosítási díjra a fedezetet 9 hónapra biztosítja a gazdálkodási tartalék terhére 193 eFt összegben.


Határidő: 2003. március 30.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Körmend város Gondnoksága hóügyeletével kapcsolatos pénzügyi fedezet biztosítása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva a határozati javaslat b.) pontját javasolja elfogadásra.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat b.) pontjának elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


45/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Körmend város Gondnoksága részére a téli hóüzemelési feladatokra 4.757.200 Ft összegben biztosítja a fedezetet. A 2002. évi szabad pénzmaradványból 4.757.200 Ft-ot nem von el, egyben megemeli az intézmény

  • személyi juttatás előirányzatát 2.105.520 Ft-tal

  • munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 673.767 Ft-tal

  • dologi kiadások előirányzatát 1.977.914 Ft-tal.


Határidő: azonnal

Felelős: a kiértesítésért Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Önrész biztosítása az Egészségügyi és Szociális Intézmény pályázatához

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


46/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata nyári szünidei táborozásának támogatására benyújtott pályázatához 250 eFt önrészt biztosít a pályázati alap terhére.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Önkormányzati hozzájárulás és pályázati önrész biztosítása útkialakításhoz

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


47/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Gizella királyné utca kialakítására pályázatot nyújt be a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium "Az önkormányzati törzsvagyonba tartozó közúthálózat építésének 2003. év I. félévében elnyerhető támogatására" megnevezésű pályázatra.

A pályázati önrészt - 9.700 eFt-ot - a nevesített céltartalékban lévő egyéb tartalékalap terhére biztosítja.


Határidő: 2003. április 10.

Felelős: Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Imperiál Holding Kft. beruházási szándéka

Előadó: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Kozó József képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, mivel indokolja a Bizottság elnöke, illetve az előterjesztő az elutasító szándékot.

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság a terület értékesítését nem javasolja, annak értéke időben várhatóan nőni fog.


Bebes István polgármester hozzáteszi, a vagyonértékesítésről szóló rendelet elfogadásáig a testület nem döntött ingatlan értékesítési ügyekben. Időközben a terület iránt több érdeklődő jelentkezett. Ugyanakkor meg kell vizsgálni a megközelítési lehetőséget, melyről szakvéleményt kell kérni.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a terület értékesítését.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


48/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmend 686/2. hrsz-ú (Kresz park) közpark megnevezésű ingatlant nem kívánja értékesíteni, az IMPERIAL Holding Kft. beruházási szándékát a terület beépítésével kapcsolatban nem támogatja.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője 1. Kossuth utcai autóbusz állomás felújítása

Előadó: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a váróterem fűtését önkormányzati költségen nem javasolja.


Bebes István polgármester elmondja, az ügyben a Vasi Volán Rt. vezetőivel próbáltak közös véleményt kialakítani.

A cég jelenlévő képviselője, Szigeti Imre reagál az elhangzottakra.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag támogatja a Vasi Volán Rt. kérését a terület igénybevételével kapcsolatban. Kéri, a kivágott fák helyén kulturált környezet, zöld növényzettel körbekerített parkoló rész alakuljon ki.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke javasolja, az autóbusz parkolók kialakításához biztosított területért cserébe a Vasi Voltán Rt. biztosítsa a váróterem fűtését.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag támogatja az előterjesztést. Reméli, a felújítás után az épület kellemesebb színfoltja lesz a városnak.


Bebes István polgármester javasolja, a váróterem fűthetőségének biztosításához az önkormányzat anyagiakkal ne járuljon hozzá, majd kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


49/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 673 hrsz-ú, Kossuth utcai autóbusz-állomás felújítását támogatja, a várótermet önkormányzati költségen nem kívánja fűthetővé alakíttatni.

Hozzájárul az autóbusz-állomás melletti 675 hrsz-ú park területéből 192 m2 terület felhasználásával autóbusz parkolók kialakításához, a megfelelő zöldfelületi elválasztás megvalósításával.

A kivitelezés-, valamint a parkolók kialakításához szükséges tervdokumentációk elkészítésének költségei az építtetőt terhelik.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője 1. A biofűtőmű telekhatár rendezése

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


50/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a biofűtőmű telekhatár rendezéséhez és a térítésmentes területátadáshoz. A telekhatár-rendezés kapcsán felmerülő összes költség a Régióhő Kft-t terheli.


Határidő: 2003. április 10.

Felelős: Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 1. Tájékoztató az adóság-állomány értékesítéséről

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.


 1. Megállapodás nevelési tanácsadói feladatok ellátására

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Kozó József képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, az egy fő szakirányú végzettségű alkalmazotton kívül a Nevelési Tanácsadó dolgozóinak helyzete miképp alakul.


Bebes István polgármester elmondja, az átadással kapcsolatban a tárgyalások folynak.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos elmondja, a Vas Megyei Közgyűlés a holnapi nap során tárgyal a Nevelési Tanácsadó feladatainak ellátásával kapcsolatban, mely szerint a nevelési tanácsadást helyben, a jelenlegi pszicho-pedagógusok alkalmazásával, valamint a munkájukat segítő alkalmazott megtartásával kívánják megoldani az egész térséget illetően.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a Megállapodás 14. pontjában szereplő "normatív állami támogatás" helyett "normatív, kötött felhasználású támogatás"-t szerepeltetni. A módosítás azért indokolt, mert a Nevelési Tanácsadónál foglalkoztatott 6 főből 2 fő továbbra is önkormányzati intézményben kerül foglalkoztatásra. Az utánuk járó normatív támogatás Körmend város Önkormányzatát illeti.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


51/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a nevelési tanácsadói feladatok ellátására a melléklet szerint közoktatási megállapodást köt Vas Megye Önkormányzatával.

A kiegészített, pontosított megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.


Határidő: 2003. március 18.

Felelős: Bebes István polgármester 1. Megállapodás konduktív pedagógiai feladatok ellátására

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nincs.


Bebes István polgármester kéri a határozat javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


52/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. március 1-től 2003. augusztus 31-ig terjedő időszakra a szombathelyi Korai Fejlesztő Központ és Micimackó Óvodával - a melléklet szerint - konduktív pedagógiai feladatok ellátására közoktatási megállapodást köt.

A megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.


Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester 1. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései:

 • Kulturális és sporttámogatások 2003-ban

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést fűz, utalva a jóváhagyott 2003. évi költségvetési rendeletre.


Bán Miklós képviselő-testületi tag kifogásolja, hogy a Bizottság a flaszter fesztivál rendezőit sem anyagi, sem erkölcsi támogatásban nem részesítette.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a felvetett probléma kapcsán elmondja, a flaszter fesztivált a nyári rendezvények sorába emelték, azt a rendezvénynaptárban szerepeltetik. Noha pénzügyi támogatást a rendezvény nem kapott, de szervezője egyéni pályázatára 100 eFt-ban részesült. A juttatott összeg kapcsolódhat a flaszter fesztivál szervezéséhez.


Bebes István polgármester kéri a 2003. évi kulturális és sport támogatások elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


53/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2003. évre beérkezett kulturális, tudományos, turisztikai és sport pályázatokat, valamint a kiemelt közösségeket a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság javaslatai figyelembevételével a mellékletnek megfelelően támogatja.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Baranyai Sándor sport főtanácsos

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 • A Basketball Körmend Sport Kft. kérelme

Előadó: Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Fodor Sándor, a Basketball Körmend Sport Kft. ügyvezetője azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a 2004. évi költségvetési támogatási keret terhére 6 millió Ft-ot részükre biztosítson.

A Bizottság a kérelem ügyében 3 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem hozott döntést.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke javasolja, abban az esztendőben, amikor az önkormányzat erőfeszítéseket tesz, hogy a sportcsarnok bővítésével stabilizálja a csapat helyzetét, az előtámogatást ne vonja meg az egyesülettől.


Bebes István polgármester javasolja a Basketball Körmend Sport Kft. részére 6 millió Ft támogatás biztosítását a 2004. évi támogatási keret terhére.


A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

54/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Basketball Körmend Sport Kft. részére előtámogatásként 6.000 eFt-ot biztosít a 2004. évi költségvetési támogatási keret terhére.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 • A Művelődési és Ifjúsági Központ, valamint a Könyvtár továbbképzési tervének jóváhagyása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nincs.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


55/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Művelődési és Ifjúsági Központ, valamint a Faludi Ferenc Városi Könyvtár szakembereinek szervezett továbbképzését szabályozó intézményi Továbbképzési és beiskolázási terveket jóváhagyja.


Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke 1. Az óvodai feladatellátás vizsgálata a csoportszám csökkentése céljából

Előadó: Bebes István polgármester

(A jelentés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szabadi István képviselő-testületi tag nem ért egyet a Dienes Lajos Utcai Óvoda csoportleépítésével, mivel a csoportcsökkentés az óvoda bezárását jelentené. A jelentésből egyértelműen kiderül, hogy a leghátrányosabb, a legtöbb költségbe a Dienes Lajos Utcai Óvoda kerül. Az óvodák egy csoportra eső különbözeténél a csoportlétszámot és nem a gyermeklétszámot vették figyelembe, holott a normatív támogatás nem csoportra, hanem gyermekek után érkezik.

A csoportlétszámok maximális száma 25 fő, tehát a Dienes Lajos Utcai Óvoda élt legjobban a létszámmal. Véleménye szerint kitűnik, hogy a Dienes Lajos Utcai Óvoda elsorvasztása, ellehetetlenítése a cél.

Az óvoda egy csoportra eső költségeinek számításánál több intézmény élelmezési koordinátori feladatait ellátó közalkalmazott 2003. évi bére és járulékai is beszámításra kerültek, ráterhelve az óvoda költségeire.

A jelentésben szerepel, a II. számú óvoda esetében 2003. november végén nyugdíjba vonuló óvónő helyére 1 óvónő felvehető. Véleménye szerint célszerű lenne az óvónői állás megszűntetése, hiszen a jelentés is tartalmazza 4 óvónői munkahely megszűntetését.


Bebes István polgármester visszautasítja, hogy a képviselő-testületnek a Dienes Lajos Utcai Óvoda ellehetetlenítése a célja. A költségvetés elfogadásakor az óvodai csoportlétszámok csökkentéséről döntött a testület.


Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy a 2003. évi költségvetésről szóló előterjesztés részletesen tartalmazza - élelmezési koordinátor nélkül - a csoportok működéséhez szükséges fedezetet.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke tanácsolja a képviselő-testületnek, hogy el kell kezdeni - a jövőre mutató demográfiai adatokra alapozott - konstrukció kidolgozását óvodákra, általános iskolákra vonatkozóan, hiszen a csökkenő születések száma kihat egészen a középiskoláig. Az óvodák esetében 2 óvodában, 20 csoporttal megoldható a feladatellátás.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos Szabadi képviselő úr által elmondottakra reagálva kifejti, a Közoktatási törvény tervezett módosításában szerepel, a maximumot meghaladó gyermekek száma után a fenntartó nem igényelhet normatív támogatást. Szerencsés volna az intézményekben a csoportok, osztályok egyenletes kihasználtsága.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag a képviselők figyelmébe ajánlja a négy éves önkormányzati program "Az oktatási-nevelési és a közművelődési intézmények" című fejezetében megfogalmazottakat.


A képviselő-testület a jelentésben foglaltakat tudomásul veszi.
 1. ÖNO bővítéséhez telekhatár rendezése

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester megerősíti, a területre szükség van ahhoz, hogy az ÖNO bővítését meg tudják valósítani, az rentábilisan működhessen.


Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda vezetője kéri a határozati javaslatban szereplő 239,64 m2 nagyságú terület pontosítását 210,56 m2-re.


Vélemény:


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a javaslatot.


Szabadi István képviselő-testületi tag hangsúlyozza, a Református Egyház nyitott a tárgyalásra, pozitívan áll a kérdéshez. Szabó Ferenc alpolgármester az első tárgyaláson az önkormányzat részéről 5000 Ft/m2 árat ajánlott az ingatlanért. A presbitérium a kérdést és az ingatlancsere lehetőségét megtárgyalva a következő tárgyaláson 6000 Ft/m2 árajánlattal élt. A jelen előterjesztés pedig 4500 Ft/m2 árat tartalmaz. Ebben az esetben nem tud véleményt nyilvánítani, mert a presbitérium részéről nincs felhatalmazása. Ezért kérte, vegyék le az előterjesztést a napirendről, hogy további pozitív előrelépést, egyeztetést tudjanak végezni annak érdekében, hogy mindhárom fél a lehető legjobb konszenzussal tudjon dönteni.

Határozottan visszautasítja azt a városban megjelent híresztelést, miszerint a Református Egyházközség felsrófolja az árakat, városellenes, és nyerészkedni akar a város kárára. Hiszen még abban is partnerek voltak, hogy a volt kisegítő iskolát, a Református Egyházközség gyülekezeti házát is felajánlják az ÖNO részére.


Bebes István polgármester elmondja, 2 millió Ft körüli összeg áll rendelkezésre az ingatlanvásárláshoz. Emlékezteti a képviselő-testületet, a Savaria Nett Pack Kft. részére ennek az árnak a töredékéért értékesítette az önkormányzat az ingatlant. Hangsúlyozza, korrektek kívánnak lenni a tárgyalások során, a két-három hónapos késlekedés a pályázaton való részvétel meghiúsítását eredményezheti.


Pőcze István képviselő-testületi tag az Evangélikus Egyház véleményét tolmácsolva támogatja a szociális intézmény bővítését, megfelelő kompenzációs terület biztosítása mellett. Ahhoz, hogy a több mint 50 millió Ft-os beruházás megvalósuljon, a 2 millió Ft arányaiban tekintve nem jelentős összeg. Javasolja, jelen formájában a határozati javaslatot ne támogassa a testület, további tárgyalások kezdeményezését látja szükségesnek.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, ő a tárgyaláson az önkormányzat részéről ajánlatot nem tett, hiszen erről a testület nem döntött. A testület döntése után lehet képviselni az önkormányzat álláspontját. Információi szerint a szóban forgó területen a piaci ár 5000 Ft/m2 körül van. A szándék mindkét egyház részéről megvan, a pénzügyi vitát rendezni kell.

Bebes István polgármester kéri, a határozati javaslatban foglaltak képezzék a tárgyalási alapot, javasolja annak elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


56/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az Egyesített Szociális Intézmény bővítése érdekében tárgyalási alapként az alábbiakat fogadta el:

A Református Egyház tulajdonában lévő 397 hrsz-ú ingatlanból 328,07 m2-t megvásárol 4500 Ft/m2 áron.

A megvásárolt területet átadja az Evangélikus Egyháznak, a 390 hrsz-ú területből leválasztandó 210,56 m2 nagyságú területért.

A kialakuló új telekhatáron drótfonatos kerítést épít 90 méter hosszon, melynek költségét - 500 eFt-ot - biztosítja.

A telekhatár-rendezés során felmerülő költségek - várhatóan 100 eFt - az Önkormányzatot terhelik.


Határidő: 2003. május 25.

Felelős: Bebes István polgármester • Jelentés az előző képviselő-testület i ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szabó Ferenc alpolgármester afelől érdeklődik, mikor kezdődik a felújítás, mely kérdésre Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, tavasszal elkezdődnek a munkálatok.

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, valamint Nagy Gábor képviselő-testületi tag az interpellációkra adott választ elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.Kérdések


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag szeretne tájékoztatást kapni a hivatalban bekövetkezett létszámhelyzetről, az új kollégák munkaköréről.


Dr. Stankovits György jegyző ígéretet tesz arra vonatkozólag, hogy az új irodaszerkezetről írásban tájékoztatja a képviselőket, amennyiben igénylik. Ez a portán is megtekinthető.


Bán Miklós képviselő-testületi tag tájékoztatja a képviselő-testület et, hogy Pintér Pált, a körmendi Magyar-Finn Baráti Kör egykori elnökét 2003. február 28-án Budapesten - az országban elsőként - Rácz István díjjal tűntették ki. A díjat a finn, valamint a magyar kulturális minisztérium a Helsinki Magyar Tudományos és Kulturális Intézet kezdeményezésére alapította.


Bebes István polgármester közli, a díj átadását követően az önkormányzat nevében levélben gratulált Pintér Pálnak.


Tóth Imre képviselő-testületi tag kéri az Alsóberki városrészen az illegális hulladéklerakó felszámolását. Elmondja továbbá, a Rákóczi u. 150. számú ház környékén szükségessé vált a kóbor ebek irtása.

Ugyanezen városrészen a sötőipari szakbolt elé ? 1 - 2 km3 kavicsra lenne szükség a tócsában álló víz megszűntetésére.


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, a tegnapi nap folyamán a Zala-Depo Kft. munkatársai felmérték a városban található illegális hulladéklerakókat, ezek felszámolása a közeljövőben megkezdődik.

Az elszaporodott ebek kapcsán elmondja, felhívta a Városgondnokság vezetőjének figyelmét, fokozottan ügyeljenek a problémára. Ennek kapcsán a későbbiekben az ebek tartásáról szóló rendelet módosítását terjeszti elő.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Nyírfa utcai árkok csapadékvíz elvezetésének problémájára hívja fel a figyelmet.

A nagy űrtartalmú szemetes tárolók az ürítés után az út közepére gurulnak, kéri, hogy jelezzék a Zala-Depo Kft. fele ezt a problémát.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke az előző képviselő-testületi ülésen felvetett kérését ismétli. Közeleg a húsvét, szervezzen a város átfogó takarítási akciót a lakosság bevonásával.


Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, a lomtalanítás - nagytakarítás időpontja április 26.

Az április 21-i boldoggá avatáshoz kapcsolódó ünnepre a Batthyány emlékpark, valamint a Római Katolikus Templom környékének rendbetételéről külön gondoskodnak.


Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, március 15.-e, illetve a boldoggá avatás előtt felhívást tettek közzé, melyben hasonló céllal kérték a város lakosságát, hogy a közterületek rendbetételében segítsék a város munkáját. Ezt kiegészítendő, április 26-án, csatlakozva az országos felhíváshoz megszervezhető a köztisztasági akció.


Nagy Gábor k1pviselő-testületi tag tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a választókörzetében kivágott fák pótlása megtörtént, melyért köszönetét fejezi ki. A Bartóki óvodából kifele jövet, rákanyarodva a Bartóki útra, jobbkézszabály érvényesül, melyet a közlekedők gyakran figyelmen kívül hagynak, ez balesetveszélyes.

Ismételten kérdezi, az óvoda bejáratát megvilágítják-e.


Pőcze István képviselő-testületi tagnak választókörzetéből többen jelezték, hogy a város szépítéséhez virágosítással járulnának hozzá. A virágokat a lakók vásárolnák, amennyiben az önkormányzat a komposztot biztosítja.Interpellációk


Szabadi István képviselő-testületi tag az előző képviselő-testületi ülésen felvetette, hogy a szelektív hulladékgyűjtés kérdése nem megoldott, az áruházak környékén az üvegek számára konténerek elhelyezésére lenne szükség.

Felveti továbbá, a bio hulladék szállítása rendszertelen időközönként történik, szükséges lenne rendszerbe foglalni a szállítást.


Dr. Stankovits György jegyző ígéretet tesz arra, hogy a problémát tisztázza a Zala-Depo Kft-vel úgy, hogy lehetőleg azonos időpontban történjen a bio hulladék szállítása. Az üveggyűjtő konténerek elhelyezése abban az esetben valósulhat meg, amennyiben a város 5-6 üzletének környékére lehetőségük lesz azokat kihelyezni. A Kft. ajánlatában szerepelt a hulladékudvar kialakítása, mely keretében komplexen kívánják ezt a problémát megoldani.


Bebes István polgármester közli, a Városgondnokság tájékoztatta a hivatalt, hogy a város területén mely fákat milyen okból és engedéllyel távolítottak el, illetve gondoskodtak pótlásáról. Célszerű lenne ezt a város honlapján megjeleníteni, közszemlére tenni.
Több hozzászólás nincs.


Bebes István polgármester a képviselő-testület ülését 18 óra 10 perckor bezárja.


K.m.f.


Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

Polgármester