· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2003. évi
előző2003. április 24.    2003. június 26.következő
letölthető melléklet:

124 kbyte

2003. május 06.

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2003. május 6-i rendkívüli üléséről


Határozat:

108-109. számú
J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2003. május 6-i rendkívüli üléséről


Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Pőcze István, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagokIgazoltan távol: dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Tóthné Dudás Mónika a Hatósági Iroda vezetőjeBebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tag közül 18 fő jelen van - Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag igazoltan távol, - az ülés határozatképes, azt megnyitja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag kifogásolja, hogy a rendkívüli ülés anyagát a mai nap kapta kézhez, ezért nem tudott érdemben foglalkozni az előterjesztésekkel.


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak betartásra kerültek, a rendkívüli ülés anyaga az ülés napját megelőző 24 órával előbb kézbesítésre került.


Bebes István polgármester szerint a hivatal igyekezett a képviselő-testület anyagát időben kézbesíteni. Amennyiben a képviselők a kézbesítés vonatkozásában változtatni kívánnak, abban az esetben lehetőség van a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására. Javasolja a napirend elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:
N A P I R E N D:


  1. Együttműködési megállapodás Körmend város Önkormányzata és a Karsai Műanyagtechnika Feldolgozó és Szerszámgyártó Holding Rt. között

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester elmondja, a gazdasági életben bekövetkezett válsághelyzet Körmend városában is érzékelhető. Példaként említi az Olip cipőgyár esetét, mely üzemét más országba telepítette, a MARC cipőgyár a közeljövőben 50 fővel csökkenteni kívánja foglalkoztatottainak számát, valamint probléma mutatkozik a World Protein Kft-nél is. A városi foglalkoztatási politikát ennek megfelelően át kell gondolni, ezért minden képviselőnek kötelessége a rendelkezésére álló eszközökkel oly módon ténykedni, hogy megfordítva a trendet, pozitív változások következzenek be a városban. Ennek megfelelően több nagy céggel történt kapcsolatfelvétel, melyek közül néhánnyal jelenleg is folynak tárgyalások, de akadt cég, akivel sikerült megállapodni.

Tájékoztatja a képviselő-testületet, a Kubes Lízing Kft. tulajdonát képező ingatlan visszavásárlása, majd annak tovább értékesítése a testület döntésének megfelelően zajlott. A tárgyalások során korrekt és gyümölcsöző együttműködés alakult ki a Karsai Holding Rt. és az önkormányzat között: a székesfehérvári cég Körmenden kívánja letelepíteni üzemét, amely nagyobb távlatokkal is kecsegtethet.

Kéri az Együttműködési szerződés 6. pontjában foglalt "Körmend városának vállalásai" második bekezdésének módosítását az alábbiak szerint:

- "Körmend város vállalja, hogy biztosítja a víz, szennyvíz és gáz közművek elérhetőségét a közművezetékeknek a telekhatárig történő kiépítésével. 2004. év elejéig (január 01.) megvalósítja az Önkormányzat a szükséges elektromos kapacitást biztosító közműépítést is. Ennek kapacitása 300 KW lesz."


Bebes István polgármester bemutatja Dr. Nagy Istvánt, a Karsai Holding Rt. jogászát, aki a cég képviseletében vesz részt a testületi ülésen.

Kérdések:


Bán Miklós képviselő-testületi tag az alábbi kérdéseket fogalmazza meg:

  1. A nevezett ingatlan négyzetméterenként mekkora összegért került értékesítésre?

  2. Készül-e ütemterv arra vonatkozóan, hogy a vállalások fedezetét miképp biztosítja az önkormányzat?

Észrevételezi továbbá, hogy a 6512 m2 területen csupán 52 fő foglalkoztatására kerül sor.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, hogy a vállalások megközelítőleg mekkora beruházási kötelezettséget jelentenek a városnak az elkövetkezendő évben. Érdeklődik továbbá a beruházás várható környezeti hatásairól.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a közalapítvány létrehozásának tartalmi részletei felől érdeklődik.


Dr. Nagy István jogász köszönti a képviselőket, majd néhány szóban részletezi a holding tevékenységét. Elmondja, a Karsai Holding Rt. Magyarország terjeszkedő cégei közül mára az egyik legjelentősebb holding közé tartozik. Tevékenységét tekintve beszállítói körébe tartozik a gyógyszeriparnak, palackokat gyárt az üdítőital ipar számára, a kémiai ipar, testápolószerek piacán a csomagolóanyag tekintetében is jelentős a tevékenysége.

A holding Nyugat-Magyarországon kíván letelepedni, ahol megvalósíthatja elképzeléseit, és Nyugat-Európa irányába hídfőállást képezhet. Ez az elképzelés egybeesett a város törekvésével, az új munkahelyek létesítésével.

Elmondja továbbá, a magas-technológiához tartozó iparágak körébe tartozó munkahelyek "tiszta iparágak", amelyek nem jelentenek környezetszennyező tevékenységet. A holding tervezett tevékenységei közé tartozik továbbá egy logisztikai disztribúciós központ létrehozása, ahonnét a terítő tevékenység Ausztria és Magyarország nyugati irányába Körmendről valósulna meg. A munkaerő létszámot illetően kezdetben 20 főt kívántak foglalkoztatni, a tárgyalások eredményeképpen azonban lényegesen nagyobb vállalást tettek.


Dr. Nagy István jogász méltatja Bebes István polgármesternek a szerződés megszületése érdekében tett erőfeszítéseit. A város részéről elvárásként jelentkezett, hogy konkrét időtartamra vállaljanak kötelezettséget mind a beruházás, mind a foglalkoztatás tekintetében. A foglalkoztatás-politikai közalapítvány kapcsán elmondja, az EU politikájának következtében a város 2007-ig köteles felszámolni azokat a támogatásokat, melyek iparűzési adó kedvezmény formájában, vagy más módon közvetlenül az ipari befektetőket csábítják. Ennek áthidalására a polgármester úr korszakalkotó javaslatot tett, melynek lényege, hogy a közalapítvány számára nyújtott támogatásból a magas-technológiai iparágakban foglalkoztatottak képzését, továbbképzését biztosítani lehet. Ez közvetett támogatásnak minősül, nem sérti az Európai Uniós szabályokat, de az itt lévő, illetve az ide letelepülő cégek számára jelentős, hiszen lehetővé teszi, hogy az egyes cégek, beruházók hosszabb időre rendezkedjenek be Körmenden.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, hogy a termelés felfutása után mekkora termelési értékkel számol a holding.


Dr. Nagy István jogi képviselő szerint ez a piactól függ, pontos értéket nem tud meghatározni. Elmondja azonban, számításaik szerint az első 5 évben a cég által fizetett iparűzési adó 20-30 millió Ft között alakul, ebből lehet következtetni a termelékenységre.


Bebes István polgármester a vételárral kapcsolatosan elmondja, a visszavásárolt ingatlant 1 millió Ft-tal nagyobb összegért, 14.300 eFt-ért értékesítették tovább. A vállalásokkal kapcsolatban kéri a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjét az előzetes számadatok ismertetésére.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, a 300 KW jelentős nagyságú villamos energia igény, amelynek biztosítása - az ÉDÁSZ-szal konzultálva - légkábeles, vagy földkábeles megoldással lehetséges. A légkábeles megoldás beruházási vonzata trafótelepítéssel 5 millió Ft+ÁFA, a földkábel esetében ez az összeg 20 millió Ft+ÁFA, mely az egyszeri rákapcsolás díját, a 4 millió Ft-ot nem tartalmazza. További beruházást igényel a közlekedési kapcsolatok megfelelő megteremtése. A Sport utca első szakasza szerkezetében és szélességében alkalmas teherforgalom lebonyolítására, második szakasza kétrétegű szőnyegezést kíván, melynek költsége 6-7 millió Ft körüli összeg. A konkrét költségvetés az üzem közlekedési kapcsolatainak pontos ismeretében határozható meg.


Bán Miklós képviselő-testületi tag kérdezi, hogy - amennyiben a foglalkoztatási közalapítványt létrehozza a város - az adórendelet módosítására is szükség lesz-e.


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, nincs szükség az adórendelet módosítására, mivel az önkormányzat a közalapítvány számára szükséges pénzösszeget költségvetésében biztosítja. Az adóbevételek mértéke sem változik, csupán egyfajta elkötelezettsége van a városnak arra, hogy a közalapítványt bizonyos összeg erejéig támogassa.

Elmondja továbbá, ez nem jelenti azt, hogy valamennyi letelepülni kívánó cég köteles lesz adójának bizonyos százalékát a közalapítvány számlájára utalni. Ebből az összegből - mely nevesíthető úgy is, hogy a holding által befizetett iparűzési adó 30 %-a, mely valójában már az önkormányzat vagyona - valamennyi, a városban működő, vagy betelepülni kívánó üzem, vállalkozás részesülni fog.


Bebes István polgármester hangsúlyozza, az alapítás költsége a város költségvetéséből kerül elkülönítésre, másrészt ez az összeg az együttműködési megállapodás keretén belül kerül megállapításra, tehát a holding által befizetett iparűzési adó 30%-a, maximum 5 millió Ft.

Ha Körmend városában működő cégek foglalkoztatáspolitikai lehetőségeket kívánnak javítani, új üzem létesítésével 25 fő, vagy afeletti foglalkoztatottságot kívánnak megvalósítani, vagy a már itt működő cégek további foglalkoztatást kívánnak megvalósítani magasabb technológia mellett, és ehhez képzést, továbbképzést kívánnak dolgozóiknak biztosítani - a közalapítvány ebben nyújt segítséget.


Kozó József képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, hogy címzett támogatásnak tekinthető-e a közalapítvány részére biztosított összeg.


Dr. Stankovits György jegyző véleménye szerint nem tekinthető címzett támogatásnak. Mint ahogy ügyvéd úr is utalt rá, az önkormányzatnak meg kell szűntetnie a befektetőknek közvetlenül nyújtandó kedvezményeket. Ez az összeg a közalapítvány számára bizonyos nagyságrendet biztosít, a költségvetési rendelet egységesként kezeli.


Bán Miklós képviselő-testületi tag hangsúlyozza, kérdése arra irányult, hogyan lehet a közalapítványnak nagyobb összeget juttatni, más vállalatok is fizethetnek-e az alapítvány számlájára.


Bebes István polgármester szerint ez cégek közötti megállapodás kérdése, hisz senki nincs elzárva ettől a lehetőségtől.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag úgy véli, az újonnan ide települő, vagy létszámot fejlesztő vállalatok többlet iparűzési adója kerül ebbe az alapba, illetve annak bizonyos hányada, mely az alapösszeget módosítja és az alapelv az, hogy nincs "címkézés".


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, együttműködési szerződést más céggel is köthet az önkormányzat. Ebben az esetben nem címkézésről, hanem egy olyan vállalásról van szó, amely szerint a befizetett iparűzési adó egy részét az önkormányzat e célra fordítja.

Az önkormányzat, amennyiben szükségesnek látja, az évi 5 millió Ft helyett akár 10 millió Ft-ot is biztosíthat, hiszen mint alapító, ehhez joga van. Hangsúlyozza, hogy nem a Karsai Holding Rt., hanem az önkormányzat pénze fog a közalapítványhoz kerülni, hiszen a befizetett iparűzési adó az önkormányzat vagyonát képezi. Nem kell tehát meghatározni, hogy mely cég iparűzési adójának hány százalékát utalják át a közalapítvány számlájára.


Bebes István polgármester a tévedések elkerülése végett hangsúlyozza, hogy miután a cégek befizették a helyi iparűzési adót, az önkormányzat fogja megállapítani, hogy a befolyt összegből mennyit kíván a közalapítványnak utalni.


Dr. Nagy István jogi képviselő úgy véli, a közalapítvány e szerződésben való felcsillantása, megalkotása a város részéről előremutató javaslat, egyfajta biztosíték az ide települő cégek irányába. Ahogy fogalmaz: "kaktuszokkal övezett királyi út megédesítése" volt ez a lépés a város részéről. A közalapítvány alapító okiratában foglaltak szerint fog működni, ami alapján a magas-technológiájú iparágak továbbképzését támogatja. Ezáltal az ide települő cégek képzési infrastruktúrája fejlődik, tehát érdemes lesz hosszú távon a városban maradniuk. Hangsúlyozza, nem közvetlenül a cégek, hanem az itt dolgozó körmendiek továbbképzésükhöz kapják a támogatást.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke innovatív programnak ítéli a szerződésben foglaltakat, hisz nem az eddig járt és később járhatatlan utat célozza meg. Véleménye szerint - a szerződésben szereplő alapszámokat nézve: a beruházás összege 400 millió Ft, az iparűzési adó mértéke 20-30 millió Ft évente, mely 10 %-a a jelenleg befolyó összegnek - ezen számok alapján dinamikus vállalkozásról van szó.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szerint a megvalósításra kerülő technológia kevesebb káros hatással bír, mint a jelenleg parlagfűvel borított terület.

Javasolja, a későbbiek során a képviselő-testület hatékonyan, minél gyorsabban, az életszerűséghez igazodva üsse nyélbe a hasonló szerződéseket.

Bebes István polgármester javasolja a Karsai Holding Rt., valamint Körmend város Önkormányzata közötti Együttműködési Szerződés elfogadását az elhangzott módosítással.


A képviselő-testület a javaslatot 16 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:108/2003. számú határozat:Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Körmend város Önkormányzata, valamint a Karsai Műanyagtechnika Feldolgozó és Szerszámgyártó Holding Rt. Székesfehérvár közötti Együttműködési Szerződést a melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Bebes István polgármester2. Foglalkoztatási Közalapítvány létrehozásának megtárgyalása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szerint érdemes lett volna külön, alaposan megvitatni az előterjesztést, hiszen a foglalkoztatási közalapítvány és a benne megjelölt célok erősen összefüggnek a középfokú képzéssel. Ezt az 5 millió Ft-ot tekintve a Kölcsey Ferenc Gimnázium a város fenntartásában maradhatott volna ez évben.

Véleménye szerint a közalapítvány kuratóriumának szerteágazó tevékenységet kell folytatnia: elemeznie kell a cégek, vállalkozások szakképzési alaprészének visszaigényelhető és képzésre fordítható - nem kevés - pénzügyi fedezetét, másrészt a munkaügyi központ foglalkoztatási pénzügyi alapjaival is számolni kell, hiszen a Munkaügyi Központ is végez képzéseket. Szükségesnek látja, hogy a közalapítvány tevékenysége a többi céggel együttműködve valósuljon meg.


Bebes István polgármester javasolja a közalapítvány létrehozását.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


109/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy magára nézve kötelezőnek tartja a foglalkoztatás megoldásában való közreműködést, ennek megfelelően 2004. január 1-től szükségesnek tartja, hogy a városban a magas-technológiai iparágakban foglalkoztatottak képzésére közalapítványt hozzon létre.


Határidő: 2003. december 31. a közalapítvány létrehozására

2004. január 1. a közalapítvány működésének megkezdésére

Felelős: Bebes István polgármester, dr. Stankovits György jegyző


Több hozzászólás nincs.


Bebes István polgármester a képviselő-testület rendkívüli ülését 15 óra 55 perckor bezárja.
K.m.f.

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester