· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2003. évi
előző2003. április 24.    2003. október 09.következő
letölthető melléklet:

476 kbyte

2003. június 26.

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2003. június 26-i üléséről
Határozat:

147-172. számú

Rendelet:

23/2003. (VII.01.) számú

24/2003. (VII.01.) számú

25/2003. (VII.01.) számúJ E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2003. július 26-i üléséről


Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Pőcze István, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagokIgazoltan távol: Bán Miklós képviselő-testületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Dr. Stepics Anita titkárságvezetőBebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Szabadi István képviselő-testületi tag jelezte napirend előtti felszólalását, melynek témája a hősök napi megemlékezés megzavarására tett helyi SZDSZ-es támadások, rágalmazások elleni tiltakozás.

A napirend előtti felszólalás írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.


Az elhangzottakra reagálva Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke kéri a képviselő-testület tagjait, a "város nyugalma érdekében" vegyenek részt a városi ünnepségeken, hisz mindannyian felelősek azért, hogy a városi ünnepek méltó módon kerüljenek megrendezésre.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke, mint a Rázsó Imre Szakközépiskola igazgatója úgy gondolja, a helyi pedagógiai programukból idézett részlet nem helyénvaló, mivel az intézmény az állami ünnepeken részt vesz, a tanév rendjében meghatározott megemlékezéseket saját hatáskörében megtartja, az egyéb városi ünnepségeken pedig képviselteti magát.


Úgy gondolja, a személyes megtámadtatás oka a MIÉP-nek a szakközépiskola létével kapcsolatos "kettős álláspont"-ja, mely közrejátszott a tanulók és alkalmazotti állomány ünnepségről való távolmaradásában. Közli, nem kíván lemondani az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöki tisztjéről.


Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tag közül 17 fő jelen van - dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag később érkezik, Bán Miklós képviselő-testületi tag igazoltan távol, - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a napirend kiegészítését egy önkormányzati kezességvállalás, illetve a Heissig ház tetőszerkezetének felújításához nyújtandó költség-hozzájárulás kapcsán érkezett kérelmek megtárgyalásával.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag támogatja a kérelmek napirendre történő felvételét.

Bebes István polgármester javasolja a napirend kiegészítését a Rákóczi u. 1-3., Vida J. u. 2. számú társasház tetőszerkezet felújítása, valamint a Rákóczi u. 11. szám alatti társasház lakóinak liftcseréjéhez szükséges önkormányzati kezességvállalás tárgyában érkezett kérelmének megtárgyalásával.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester kéri a napirend elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


NAPIREND:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított díjakról, kitüntető címekről és azok adományozásának rendjéről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző


 1. A közterület-felügyeletről szóló rendelet- tervezet megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

 1. Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2003. II. félévi munkatervének megtárgyalása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Folyó ügyek:

 1. A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi irodájának létszámnövelése

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Építésügyi bírságból befolyt bevétel felhasználása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Korona étterem pincéjére opciós jog biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Pénzügyi előirányzat módosítása

 • Rázsó Imre Szakközépiskola és Kölcsey Ferenc Gimnázium előirányzat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 • Intézményfelújítások és karbantartások fedezetbiztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. A Művelődési és Ifjúsági Központnál lévő személygépkocsinak a Polgármesteri Hivatal részére történő átadása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. A képviselő-testület által adományozható kitüntető díjak pénzügyi fedezetének biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet műszer beszerzése iránti támogatási kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Javaslat az I. számú és a Dr. Batthyányné Coreth Mária Napköziotthonos Óvoda összevonására

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Közoktatási Megállapodás megkötése Döröskével

Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Tanulók és felkészítő nevelők jutalmazása a tanulmányi versenyeken elért eredmények alapján

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztései:

  • Javaslat az óvodák alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


  • Napközis csoportok szervezése az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


  • A Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény osztálybontási kérelme

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 1. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései:

  • Javaslat az augusztus 19-i tűzijáték szolgáltatójának megbízására

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


  • Javaslat a Szent István napi ünnepség szónokának személyére

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


  • Hozzájárulás polgári szolgálatos alkalmazásához

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 1. Körmend város Gondnokságának fedezetbiztosítási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 1. Ingatlanvásárlási kérelmek:

  • Kiss Gábor ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


  • Varga Gábor ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 1. Kérelmek megtárgyalása

  • Alkotás u. 1. lakóinak kérelme

Előterjesztő: Czitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


  • Szűk Gyula kérelme

Előterjesztő: Czitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 1. Rába Menti Térségi Fejlesztési Tanács létrehozásának kezdeményezése

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Pályázati önrész biztosítása önkormányzati bűnmegelőzési program pályázathoz

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Pályázati lehetőség közintézmények akadálymentesítésére

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. ÖNO bővítéséhez telekhatár rendezése

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. A 2003. augusztus 20-i ünnep tervezete

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. Tájékoztatók, kérelmek

  • Tájékoztató a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójáról

Előterjesztő: Bebes István polgármester


  • Tájékoztató a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelő-intézetben végrehajtandó fejlesztések finanszírozásához való hozzájárulásról

Előterjesztő: Bebes István polgármester


  • Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata és intézményei által benyújtott pályázatokról

Előterjesztő: Bebes István polgármester


  • Körmend, Rákóczi u. 11. szám alatti társasház lakóinak kezességvállalás iránti kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester  • Körmend, Rákóczi u. 1-3., Vida J. u. 2. szám alatti társasház lakóinak kérelme tetőszerkezet felújításához

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 • Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője


Kérdések, interpellációk


NAPIREND:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester


Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2003. május 23-án Bükfürdőn közlekedési fórumon vett részt, melyen elhangzott, hogy a 8-as számú főutat elkerülő út várhatóan nem épül meg 2006-ig. Amennyiben magyar oldalon támogatást nyer a pinkamindszenti határátkelőhöz vezető út megépítése, a következő év május 1-jén a határátkelő megnyitható lenne.

Május 24-én részt vett a "Szudáni napon", mely hagyományteremtő eseményen szudáni nagykövet is jelen volt.

Május 28-án délelőtt a Körmendi Kft. taggyűlésén vett részt, délután fogadóórát tartott a hivatalban. E napon került sor Körmend társadalmi-gazdasági együttműködéséről tartott megbeszélésre a Rába parton, melyen a képviselő-testült tagjai is részt vettek.

Május 29-én a RÉGIÓHŐ Kft. taggyűlésén vett részt, ahol elfogadták a 2002. évi üzleti beszámolót és meghatározták a következő év feladatait. Szintén e napon a Bartók Béla lakótelep 5. számú épületben felmerült problémákkal kapcsolatos egyeztetés zajlott Körmend város Gondnoksága, az épületben lakók, a kisebbségi önkormányzat, valamint a rendőrség részvételével. Elmondja, hogy a kialakult helyzet normalizálódni kezd.

Május 30-án a VASIVÍZ Rt. Felügyelőbizottsági ülésén, valamint taggyűlésén vett részt, ahol elfogadták a 2002-es év beszámolóját. Délután a Kölcsey Utcai Általános Iskola tanulóinak színielőadását tekintette meg a Színházteremben.

Május 31-én a Nádasdon zajló lövészversenyre látogatott.

Június 3-án Mészáros Árpádot, a Kölcsey Utcai Általános Iskola igazgatóját fogadta. Az igazgató kéréséről készült előterjesztést a mai napon tárgyalja a képviselő-testület.

Június 4-én a burgenlandi vasút képviselőjével a Körmend-Güssing vasútvonal kapcsán tárgyalt, de felvetődött a Körmend-Zalalövő vasútvonal kérdése is. Ugyanezen napon kistérségi szennyvízberuházással kapcsolatban zajlott megbeszélés, ahol felvetődött Mosendorf községgel közösen történő Phare CBC pályázat benyújtásának lehetősége. A szennyvízhálózat megépítése esetén a hálózatra csatlakozna Pinkamindszent, Vasalja, Kemestaródfa, Magyarnádalja, és Körmend egyes városrészei is. A pályázat benyújtásának határideje 2003. szeptember 15.

Június 11-én a FEZO Kft. vezetője a Szabadság téri ABC bővítésével kapcsolatban kereste fel. Ugyanezen napon a főépítész úrral egyeztetett a Fő térrel kapcsolatban. Az önkormányzat részéről a projekt kidolgozása jó ütemben halad, az ORPHEUS programban való részvétel feltétele a foghíj telek beépítésének megvalósulása.

Június 12-én a kosárlabdacsapat fogadásán vett részt, a költségek megoszlásáról a képviselőknek írásbeli tájékoztatót készít.

Június 13-án Avar József úr a körmendi Fúvószenekar támogatása kapcsán kereste fel. Ígéretet tett arra, hogy megfelelő program esetén a polgármesteri keretből támogatást nyújt a zenekarnak. Délután az Idősek Otthonában vasdiplomás pedagógust köszöntött. Ezt követően a burgenlandi vasúttal kapcsolatban fórumon vett részt Szombathelyen. Szintén e napon tanévzáró ünnepségeken vett részt.

Június 17-én dr. Varga Kálmán úrral, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vezetőjével folytatott megbeszélést a Batthyány Kastéllyal kapcsolatos elképzelésekről.

Június 18-án miniszteri fogadóóráján felkereste dr. Lamperth Mónika belügyminiszter asszonyt a pinkamindszenti határátkelőhely kapcsán.

Június 19-én "Rába, az élő folyó" címmel konferencián vett részt.

Június 20-én a Batthyány Kastélyban lévő Múzeummal kapcsolatos egyeztetés folyt, mely során körvonalazódtak az együttműködés lehetőségei.

Ugyanezen napon Bognár Ferenc úr, a Futball Klub vezetője kereste fel, aki ismertette a csapat gondjait.

Június 24-én Sárváron, a SÁGA FOODS Kft. vezetőjénél a korábbi "kacsatelep" területének jövője iránt érdeklődött, egyben kérte, hogy a terület gondozására fordítsanak nagyobb figyelmet.

Június 25-én a Vas Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamarával kötött együttműködési megállapodás aláírására került sor, melynek keretében a szakemberek kis- és középvállalkozások támogatásával kapcsolatban, befektetetők esetleges felkutatásával, EU-s továbbképzésekkel és joggyakorlattal kapcsolatban nyújtanak tájékoztatást. E napon fogadta a finn testvérváros küldöttségét.

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.


A képviselő-testület a beszámolót 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


 1. Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított díjakról, kitüntető címekről és azok adományozásának rendjéről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester elmondja, konszenzusos megegyezés született a Boldog Batthyány-Strattmann László díj tekintetében, elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.


Vélemény:


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az alábbi kérdéseket fogalmazza meg:

1. A Boldog Batthyány-Strattmann László díj vallási jellegű díjat jelent-e.

2. Anyagiakkal támogatják-e a Batthyány örökösök a díj adományozását, ezzel is csökkentve a város terheit.

Kéri, az e célra rendelkezésre álló másfél millió Ft-os keretet a testület ne lépje túl. A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet megalkotását. Elmondja, a Boldog Batthyány-Strattmann László díj nem vallásos jellegű kitüntetés, hanem az adományozható legrangosabb díj lehet a rendelet megalkotásával. Ezt sugallja a rendelet tervezet is, hiszen évente legfeljebb egy főnek ítélhető oda a díj.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a PRO URBE díj és a Boldog Batthyány-Strattmann László díj azonos rangját kérte hangsúlyozta. Javasolja, hogy a kitüntetetteket örökítsék meg, és fényképes tabló vagy grafika kerüljön a Polgármesteri Hivatalban elhelyezésre. A "Körmend város érdekében kifejtett tevékenységért díj" esetében rotációval, más-más területekről, érdeket nem sértve kerülhet kiosztásra a három ezüst, három anyag fokozat. Elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.


Szabó Ferenc alpolgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a Lessenyei Márta által két változatban készített plakett-tervezet közül válasszák ki a megfelelőbbet.


Szabadi István képviselő-testületi tag javasolja, a "Körmend város érdekében kifejtett tevékenységért" díj esetében az évente adható maximum 3 arany és 3 ezüst fokozatú díj helyett 1 arany és 1 ezüst díj legyen adományozható, hiszen minél több díj kerül kiosztásra, annál kevesebbet ér annak eszmei értéke.

Bebes István polgármester javasolja a rendelet VI. fejezet 28. § (1) bekezdésének a következők szerinti kiegészítését: a Boldog Batthyány-Strattmann László díj adományozására javaslatot tehet a mindenkori körmendi római katolikus plébános is.


Pőcze István képviselő-testületi tag egyetért Szabadi István képviselő-testületi tag véleményével, ugyanakkor elmondja, hogy amennyiben a képviselő-testület a "Körmend város érdekében kifejtett tevékenységért díj"-ból évente egyet adományozna, akkor a PRO URBE díj, melyből évente kettő adományozható, megbecsültségét tekintve alacsonyabb szintre kerülne. Véleménye szerint arra kell törekedni, hogy évente minél kevesebb díj kerüljön kiosztásra. Ez esetben a díjjakkal járó eszmei megbecsültség nagyobb lenne és kevesebb anyagi vonzattal járna. Javasolja, hogy a PRO URBE díjból évente csak egy legyen adományozható.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnökének véleménye szerint helyénvaló a rendeletben feltüntetett évente adományozható díjak száma. A hierarchiát megnézve látható, hogy a PRO URBE érem egy életművet fejez ki, melyre "ráépül" az arany és ezüst fokozat. Rotációs rendszer alapján 5 évente egy szakterület kiváló képviselője kaphat elismerést. Ezzel együtt is a 12 ezer lakosú településen élők munkájának elismerésére kevésnek mutatkozik a kiosztható díjak száma. Elviekben egyetért a takarékossággal, ám úgy véli, a város pénzügyi helyzete nem lehet akadálya a kiválók megbecsülésének.


Bebes István polgármester úgy gondolja, valamennyi kitüntetés adható, a képviselő-testület bölcsessége eldönteni, hogy évente adott területen hány személyt tart alkalmasnak a díj odaítélésére.

Javasolja a rendelet-tervezet VI. fejezet 28. § (1) bekezdésének kiegészítését: a "Boldog Batthyányi-Strattmann László díj" adományozására javaslatot tehet a mindenkori római katolikus plébános is, majd kéri a rendelet-tervezet elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

23/2003. (VII.01.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított díjakról, kitüntető címekről és azok adományozásának rendjéről

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 1. A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Stankovits György jegyző kéri a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet megvitatása során vegye figyelembe a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség által - utólag - megküldött szakmai véleményt.


Vélemény:

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal, majd az alábbiakat fogalmazza meg:

    1. A rendelet-tervezetben foglaltak megfelelnek-e az EU-s követelményeknek?

    2. Betarthatók-e a rendeletben foglalt előírások, milyen bírságok születtek eddig?

    3. Kéri, hogy a rendelet betartása érdekében határozottabban lépjenek fel a közterület felügyelők.


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, a helyi rendelet szövege a Környezetvédelemről szóló törvényhez, mint hatályos magyar jogszabályhoz igazodik. A bírságok kapcsán elmondja, az illegális hulladéklerakókkal, környezetszennyezőkkel szemben mérlegelés nélkül a legsúlyosabb büntetési tételek kerülnek alkalmazásra. A rendelet 30.000 Ft-it terjedő bírságot ír elő, egyéb jogszabály 100.00 Ft bírságot is kilátásba helyez.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet megalkotását. Javasolja a 13. § esetében:

 • a (2) bekezdésben a zajterhelés határértékeket megjeleníteni,

 • a zajt keltő munkák végzésének tilalmát este 22h és reggel 6h között meghatározni,

 • a szabadban, vagy nyitott ajtajú, ablakú helyiségben a csend megzavarásának tilalma a vasárnapi pihenés esetében szombat 22h-tól vasárnap 8h-ig legyen érvényes.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag szerint elsősorban szemléletváltozásra van szükség mind a lakosság, mind az önkormányzat részéről. Már az is előrelépést jelent, ha sikerült tudatosítani, hogy hol lehet a hulladékot tárolni.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szerint örvendetes "Az állampolgárok részvétele a környezetvédelemben" című fejezet megjelenítése a rendelet-tervezetben. Erre példa az Ady E. utcai - Vasútmellék utcai lakosok kérelme, mely bizonyítja, hogy az önkormányzat hathatós intézkedéseket tud tenni e rendeletnek megfelelően.


Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy egyeztetés folyik a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelők között azon feladatokról, melyek e rendeletből, illetve a már korábban elfogadott rendeletekből adódnak. Az érintett szervezetek hatékony együttműködésével betarthatók lesznek a rendeletben megfogalmazottak.

Dr. Stankovits György jegyző a feltett kérdésekre válaszolva elmondja, a MÜLLEX-Körmend Kft. 2 m3-ig díjmentesen befogadja a kommunális hulladékot.

A zaj- és rezgésvédelem tekintetében központi jogszabály írja elő az értékeket, véleménye szerint ezt nem szükséges átemelni a helyi rendeletbe.


Bebes István polgármester javasolja a rendelet-tervezet 13. § (5) bekezdésének módosítását: tilos a zajt keltő munkák végzése este 22h és reggel 6h között, valamint tilos a nyugalom megzavarása a rendezvények vonatkozásában szombat 22h és vasárnap 8h óra között. Majd kéri a rendelet-tervezet elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


24/2003. (VII.01.) számú rendelet


A helyi környezetvédelem szabályairól

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 1. A közterület-felügyeletről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, a korábbi rendelet is módot adott a könnygázszóró palack alkalmazásának lehetőségére, bár alkalmazására nem volt példa. Kéri a képviselő-testületet, vizsgálja felül, hogy továbbra is szerepeljen-e a rendeletben kényszerítő eszközként a könnygázszóró palack.

Vélemény:


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Kéri, a közterület-felügyelők által végzett tevékenységről, a meghozott intézkedésekről a Hatósági Iroda vezetője negyedévente írásban tájékoztassa a Bizottságot, s egyúttal kéri, hogy ez a rendeletbe is kerüljön beépítésre.


Bebes István polgármester javasolja a közterület-felügyeletről szóló rendelet-tervezet elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


25/2003. (VI.01.) számú rendelet


A közterület felügyeletről

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 1. Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2003. II. félévi munkatervének megtárgyalása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester javasolja a 2003. szeptember 18-án 2.) pontban szereplő "Körmend város Önkormányzata Kiskincstári rendszere létrehozásának lehetőségei" napirendi pontot a 2003. augusztus 28-i ülésnapon tárgyalni 4.) napirendi pontként.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője javasolja, hogy a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv megvitatása a 2003. szeptember 18-i ülésnapon 2.) napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra.


Bebes István polgármester az elhangzott módosításokkal kéri a 2003. II. félévi munkaterv elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


147/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2003. II. félévi munkatervet az elhangzott módosítások figyelembevételével a mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 1. Folyó ügyek:


   1. A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Irodájának létszámnövelése

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, kéri, hogy egy év elteltével az Iroda felépítését vizsgálják felül.


Bebes István polgármester elmondja, az Iroda működését áttekintették, a pályázatok figyelésével, készítésével foglalkozó kolléganő leterhelt, bizonyos munkaterületeken lemaradás mutatkozik.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke úgy véli, a város életében a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda jelentős tevékenységet folytat, ennek megerősítése szükséges. Befejezetlen beruházásokról, hiányosan kivitelezett munkákról tesz említést: pl. Mátyás király utcában beszakadt aknafedelek javítása, Könyvtár-Posta épület közötti terület vízelvezetése nem oldódott meg, Kölcsey Ferenc Gimnáziumban befejezetlen az építkezés, a temetők vízellátása nem megoldott, az Olcsai Általános Iskola tornatermének felújítása is várat magára, a Bartók Béla utcai óvoda udvarán balesetveszélyes a medence stb. A minőségi munka végzése szükségessé teszi további egy fő alkalmazását.


Szabadi István képviselő-testületi tag javasolja a hiányosan elvégzett munkák felelőseit megnevezni. Szükségesnek véli műszaki ellenőr foglalkoztatását - akár félállásban is -, aki folyamatosan figyelemmel kísérné a műszaki átadásokat.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag az ülésre megérkezik, így a testület 18 fővel folytatja a munkát.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag elmondja, az említett munkálatok egy része cikluson áthúzódó beruházás volt. Az Olcsai Általános Iskola és a Kölcsey Ferenc Gimnázium esetében további 25-25 millió Ft biztosítása esetén a teljes beruházás megvalósulhatott volna, melyet az akkori képviselő-testület nem szavazott meg, holott a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolta. Míg a korábbi években intézmények felújítására 40 millió Ft-ot biztosított a költségvetés, az idei évben mindössze 10 millió Ft áll rendelkezésre e célra. Véleménye szerint szakmai szempontból meg kell vizsgálni, valóban indokolt-e a létszámbővítés.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, korábban szerényebb számú pályázati lehetőség adódott, mint az utóbbi évben. Egy munkatárs azzal foglalkozik, hogy "pénzt szerezzen" a városnak. Javasolja az Iroda egy fővel történő bővítését.


Bebes István polgármester szerint a hivatal által elvégzendő feladatok köre bővül - főleg a hatósági területen -, melyhez az állam nem biztosít elegendő anyagi forrást. A korábbi időszakhoz képest a pályázatfigyelés és készítés volt az a terület, melyet javítani kellett. A pályázatkészítés maximális odaadást és munkát kíván a kolléga részéről. A meglévő 13 pályázat mellett további 10 pályázat készítése van folyamatban.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


148/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Irodájának létszámát egy fővel növeli. Ennek fedezetét a hivatal költségvetésében folyamatosan képződő bérmaradványból biztosítja.

Ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal létszáma 56 főről 57 főre változik.


Határidő: 2003. augusztus 15.

Felelős: Dr. Stankovits György jegyző
   1. Építésügyi bírságból befolyt bevétel felhasználása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester javasolja az 1.733.220 Ft-ot fejlesztési célokra szabadon felhasználni.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, az 1.733.220 Ft-ot településrendezési feladatok támogatására javasolja felhasználni.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat. Kéri, egy digitális fényképezőgép a közterület-felügyelők részére kerüljön átadásra. A 2 db digitális fényképezőgép vásárlására a 400 eFt-ot túlzott összegnek találja.


Bebes István polgármester elmondja, a 400 eFt a bűnmegelőzési program pályázat benyújtásánál önerőként szerepel. Nem javasolja csupán a településrendezési feladatokra biztosítani az összeget.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke javasolja a 400 eFt-on 3 db digitális fényképezőgép vásárlását, vagy az összeg csökkentését.


Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője szerint jó minőségű digitális kamera ekkora összegért vásárolható.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke javasolja, hogy a vásárolni kívánt kamerák száma ne legyen feltüntetve a határozatban, csupán az erre fordítható összeg nagysága.

Bebes István polgármester az elhangzott módosításokkal kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


149/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az építésügyi bírságból befolyt 2.133.220,- Ft bevételt az építésügyi hatósági ellenőrzések hatékonyságának, színvonalának emelésére fordítja.

Ennek keretében támogatja digitális fényképezőgépek vásárlását összesen 400 eFt-ig, a fennmaradó 1.733.220,- Ft-ot az iroda a törvényben felsorolt fejlesztési célokra szabadon felhasználhatja.


Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester, Tóthné Dudás Mónika a Hatósági Iroda vezetője 1. Korona Étterem pincéjére opciós jog biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Szóbeli kiegészítés nincs.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke azzal a kérdéssel fordul dr. Stankovits György jegyzőhöz, hogy a 2002 decemberben született határozatban nem határozták meg az opciós jogban szereplő vételárat. Érvényes-e az opciós szerződés, vagy az opciós díjról később kell dönteni.


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, opciós szerződés a testületi ülés időpontjáig nem köttetett meg. Jogszabály kimondja, hogy a vételi jogra vonatkozó megállapodást - a dolog és a vételár megjelölésével - kell írásba foglalni. Opciós jog a szerződés megkötése után jön létre. A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy mire vonatkozik az opciós jog és mennyi a vételár.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva közli, amíg a Korona Étterem bérlője a fennálló bérleti díj tartozását nem rendezi, nem kíván a kéréssel foglalkozni.

Érdeklődik, történt-e azóta előrelépés az ügyben (ügyvédi felszólítás ugyanis megtörtént).


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy az önkormányzatot még nem értesítették a fejleményekről. Egyúttal megerősíti az előterjesztésben foglaltakat, miszerint ha 2003. július 31-ig nem történik teljesítés, Körmend város Gondnoksága a bérleti szerződést felmondja.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, amíg a társaság a fennálló bérleti díj tartozását nem egyenlíti ki, és nem igazolja, hogy közüzemi tartozása nincs, ne tárgyaljanak az ügyről.


Bebes István polgármester az előterjesztést leveszi a napirendről. 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


  • Rázsó Imre Szakközépiskola, Kölcsey Ferenc Gimnázium előirányzat módosítása


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

Bebes István polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


150/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy

1. Rázsó Imre Szakközépiskola


a.) működési bevétel előirányzata

472.- eFt-tal

csökken,


b.) átvett pénzeszköz előirányzata

221.- eFt-tal

nő,


c.) felhalmozási bevétel előirányzata

2.002.- eFt-tal

nő,


d.) finanszírozási előirányzata

367. eFt-tal

csökken,


e.) dologi kiadás előirányzata

164.- eFt-tal

csökken,


f.) ellátottak juttatás előirányzata

18.- eFt-tal

nő,


g.) működésre átadott pénzeszköz előirányzata

30.- eFt-tal

nő,


h.) felhalmozási kiadás előirányzata

1.500.- eFt-tal

nő,


i.) pénzmaradvány (2001. évi) előirányzata

3.574.- Ft-tal

nő,


j.) felhalmozási kiadás előirányzata
- felújítás

2.000.- eFt-tal

nő,


- beruházás

1.574.- eFt-tal

nő,


k.) eszközfejlesztés miatt
- dologi kiadás előirányzata

1.006.- eFt-tal

nő,


- felhalmozási kiadás előirányzata

1.006.- eFt-tal

csökken,


l.) a 2002. évi pénzmaradvány beutalása miatt
- bevételi előirányzat

4.628.- eFt-tal

nő,


- dologi kiadás előirányzata

4.628.- eFt-tal

nő.

2. Kölcsey Ferenc Gimnázium:
a.) működési bevétel előirányzata

198.- eFt-tal

csökken,


b.) működésre átvett pénzeszköz előirányzata

739.- eFt-tal

nő,


c.) finanszírozás előirányzata

156.- eFt-tal

csökken,


d.) személyi juttatás előirányzata

59.- eFt-tal

nő,


e.) munkaadót terhelő járulék előirányzata

8.- eFt-tal

nő,


f.) dologi kiadás előirányzata

318.- eFt-tal

nő.


3. Polgármesteri Hivatal
- gazdálkodási tartalék előirányzata

523.- eFt-tal

nő,


- finanszírozás előirányzata

523.- eFt-tal

csökken.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője  • Intézményi felújítási és karbantartási feladatok előirányzat módosítása


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a Bölcsőde felhalmozási előirányzatát 100 eFt-tal megjeleníteni, ezzel egyidejűleg a II. szám Óvodánál a felhalmozási kiadást 2.400 eFt-ra módosítani.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy a felújítási és karbantartási feladatokra bekért árajánlatokat a jövőben mellékeljék az előterjesztéshez.


Bebes István polgármester kéri az intézményi felújítási és karbantartási feladatok előirányzat módosításának növelését az elhangzott módosítással.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


151/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy:

- intézményi felújítási és karbantartási feladatokhoz intézményenként az alábbi fedezetet biztosítja, amellyel az alábbi kiemelt előirányzatokat megnöveli:Felhalmozás

Karbantartás (dologi)

Bölcsőde

100.- eFt

-

I. sz. Óvoda

-

350.- eFt

II. sz. Óvoda

2.400.- eFt

330.- eFt

Dr. Batthyányné C.M. Óvoda

800 .- eFt

-

Kölcsey Utcai Általános Iskola

-

1.050.- eFt

Olcsai Kiss Zoltán Általános Iskola

2.600.- eFt

-

Somogyi Béla Általános Iskola

-

1.540.- eFt

Hunyadi Utcai Általános Iskola

300.- eFt

440.- eFt

Kölcsey Ferenc Gimnázium

2.000.- eFt

500.- eFt

Művelődési és Ifjúsági Központ

300.- Ft

170.- eFt

Összesen:

8.500.- eFt

4.380.- eFt


- a felhalmozási céltartalék előirányzata 8.500.- eFt-tal csökken;

- a gazdálkodási tartalék előirányzata 4.380.- eFt-tal csökken.


Határidő: kiértesítésre azonnal

műszaki teljesítésre 2003. augusztus 28.

Felelős: kiértesítésre Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője,

Műszaki teljesítésre Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője 1. A Művelődési és Ifjúsági Központnál lévő személygépkocsinak a Polgármesteri Hivatal részére történő átadása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, történt-e számítás arra vonatkozólag, hogy a gépkocsi kihasználtsága ezáltal gazdaságosabbá válik-e.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, takarékossági okokból, az intézmény költségvetésének kímélését szem előtt tartva született a döntés. A gépkocsivezető a hivatal állományában a közterület-felügyelők munkáját is segíti.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslatban foglaltakkal abban az esetben ért egyet, amennyiben a Művelődési és Ifjúsági Központ költségvetése 220 eF-tal csökken.


Bebes István polgármester elmondja, a költségvetés készítésénél figyelembe vették, hogy bizonyos feladatok a Művelődési és Ifjúsági Központtól átkerülnek más intézményekbe, a további elvonás a Művelődési és Ifjúsági Központ pénzügyi helyzetét jelentősen rontaná.


Némethné Simon Mária, a Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezetője szerint az intézmény szűkös költségvetése miatt indokolt lenne, hogy ezen összeg továbbra is a Művelődési és Ifjúsági Központ költségvetésében maradjon.


Kozó József képviselő-testületi tag arra vár választ, miért van szüksége a Polgármesteri Hivatalnak a személygépkocsi futtatására, ami korábban is a város intézményeinek rendelkezésére állt.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szerint a Művelődési és Ifjúsági Központ vezetője az intézmény költségvetése miatt a gépkocsi eladására kényszerült volna. Ezzel az "áthidaló megoldással" a gépkocsi megmarad, a szolgáltatás továbbra is biztosított, és az intézmény költségvetése is könnyebbé válik.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


152/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Művelődési és Ifjúsági Központnál lévő TOYOTA személyszállító gépkocsit

a.) 2003. július 1-jei határidővel átadja a Polgármesteri Hivatal részére;

b.) a Polgármesteri Hivatal létszámát 1 fővel növeli, ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal létszáma 57 főről 58 főre változik;

c.) a TOYOTA személyszállító gépkocsi működésével kapcsolatos kiadásokra

- dologi kiadásokra 220.- eFt-ot biztosít a tartalék terhére

d.) a Művelődési és Ifjúsági Központ létszámkerete 13 főre módosul.


Határidő: 2003. július 1.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője a gépkocsi átadás lebonyolításáért


 1. A képviselő-testület által adományozható kitüntető díjak pénzügyi fedezetének biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja az előterjesztésben szereplő a.) pont megvalósulását. Egyben kéri a képviselő-testületet, az e célra biztosított másfél millió Ft-os keretet ne lépje túl.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat b.) pontjának elfogadását, mely szerint az önkormányzat által alapított díjak, kitüntetések odaítélésével egyidejűleg döntsön a képviselő-testület a szükséges pénzügyi fedezetről.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

153/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által alapított díjak, kitüntetések odaítélésével egyidejűleg dönt a szükséges pénzügyi fedezetről.


Határidő: 2003. szeptember 18.

Felelős: Bebes István polgármester a kitüntetések előterjesztéséért 1. Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet műszer beszerzése iránti támogatási kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester a 2 millió Ft kezdő befizetést a céltartalék terhére finanszírozásként, a bérleti díj összegét pedig az elkövetkezendő években a költségvetésben éves finanszírozásként javasolja biztosítani.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását az elhangzott módosítással.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

154/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet részére artroscop készülék beszerzését az alábbiak szerint támogatja:

1.) 2 millió Ft kezdő befizetést a céltartalék terhére finanszírozásként biztosítja.

2.) A szerződéskötéstől számítva 72 hónapig havi 66.252.- Ft - illetve EURÓ árfolyam változás szerinti - összeget biztosítja:

- 2003. évben 5 hónapra 332 eFt-ot a céltartalék terhére,

- a következő években a mindenkori költségvetésben az éves bérleti díj 1/3-át, amelyet finanszírozásként nyújt az intézmény részére.


Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester, Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője 1. Javaslat az I. számú és a Dr. Batthyányné Coreth Mária Napköziotthonos Óvoda összevonására

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szabadi István képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, az óvodák összevonásából mekkora összegű megtakarítás várható.


Bebes István polgármester elmondja, a költségvetés tárgyalásánál a napközis csoportok száma meghatározásra került, mely több intézmény vonatkozásában jelent megtakarítást. Az I. számú Óvoda esetében az intézményvezető felmentéséből adódik jelentős megtakarítás.


Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője hozzáfűzi, egy óvodai csoport megszüntetése megközelítőleg - a normatív támogatást figyelembe véve - 4 millió Ft megtakarítást jelent, tehát a csoportösszevonásokból 7-8 millió Ft megtakarítás várható.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke aziránt érdeklődik, lekerült-e a napirendről a református egyház azon szándéka, miszerint az óvodát alapítványi óvodaként kívánja működtetni. Válaszul Szabadi István képviselő-testületi tag elmondja, az egyházközség anyagi lehetőségek hiányában nem tudja vállalni az alapítványi óvodaként való üzemeltetést. Hozzáfűzi, Dienes Lajos azzal a feltétellel hagyományozta Körmend számára a kisdedóvot a hozzá tartozó földbirtokkal együtt, hogy az Körmend számára elidegeníthetetlen. A 100 éves múltú óvoda ma is maximális kapacitással, kihasználtsággal működű, jó pénzügyi referenciákkal rendelkező óvoda.


Bebes István polgármester hangsúlyozza, az óvoda továbbra is működik, törvényi akadálya nincs, hogy az I. számú Óvodaként működő óvoda a továbbiakban Dienes Lajos tagóvodaként működjön tovább. Ezáltal olyan döntés születik, mely nem sérti az alapítvány szándékát. Bár az óvoda a köztudatban alapítványi óvodaként ismert, de jelzi, nem alapítványi óvodáról van szó: költségvetését Körmend város Önkormányzata biztosítja.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, a törvényi előírásoknak megfelelően a szülői munkaközösségek, nevelőtestületek véleményét kikérték, különböző közösségek képviselőivel külön megbeszélések zajlottak. Megerősíti, mindkét óvodában megértették az önkormányzat azon szándékát, mely szerint valamely óvoda megszűntetése helyett az egyik önállóságának megszűnésével - tagóvodaként való működtetése mellett döntött.


Kozó József képviselő-testületi tag szerint "pazarló gazdálkodás" folyik az óvodák esetében.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a takarékossági intézkedésekkel. A jelenlegi helyzet a szülők számára is kompromisszumos megoldást jelent. Ugyanakkor a demográfiai helyzet alakulása a jövőben azt is eredményezheti, hogy Körmend az óvodai ellátást két óvoda működtetésével is meg tudja oldani.


Szabó Ferenc alpolgármester kiegészítésül elmondja, az önkormányzat nyitott a tárgyalásokra az alapítványi óvodaként való működtetésben.


Bebes István polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


155/2003. számú határozat:


Az I. számú Napköziotthonos Óvoda szervezeti önállóságát 2003. augusztus 31-i hatállyal megszűnteti, az intézményt a Dr. Batthyányné Coreth Mária Napköziotthonos Óvodával összevonja, és 2003. szeptember 1-től annak tagóvodájaként működteti tovább.


Határidő: 2003. augusztus 31.

Felelős: Bebes István polgármester, Szekeres Gábor művelődési főtanácsos


 1. Közoktatási Megállapodás megkötése Döröske községgel

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a közoktatási megállapodás megkötését Döröske községgel.


Szabadi István képviselő-testületi tag Szarvaskend község kérelme esetén kifejtett véleményét megerősíti: nem kíván hozzájárulni a falvak pusztulásához. Bár megérti a falvak nehéz anyagi helyzetét, de felvetődik, Döröske mit tett azért, hogy az általános iskolai oktatást a községben megtartsa. Nem érti azonban, hogy a feladatellátásról szóló megállapodásban miért szükséges a fenntartói irányítás megosztása, miért van arra lehetőség, hogy amennyiben a település lemond iskolájáról, mint fenntartó kontrolálhassa a körmendi iskolában tanuló döröskei gyermekek felügyeletét. Ugyanakkor hiányolja, hogy az iskolák fejlesztéséhez, fenntartásához a község nem járul hozzá.


Dr. Stankovits György jegyző közli, a szülőknek szabad iskolaválasztási joga van, akár közoktatási megállapodás nélkül is körmendi iskolába írathatják gyermekeiket. A közoktatási megállapodás 2. b.) pontja tartalmazza, hogy a megbízó önkormányzat tanulónként az állami normatív támogatás és a tényleges bekerülési költség különbözetének 100 %-át kitevő kiegészítő támogatást nyújt a körmendi iskola számára.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos elmondja, mint Szarvaskend község esetében Döröske esetében is a településnek magának kellett rádöbbennie arra, hogy kis létszámú tanulóifjúsággal a jelenlegi normatív állami támogatás rendszere mellett intézményét nem képes fenntartani, a közoktatási feladatot megfelelő színvonalon ellátni. A fenntartói irányítás megosztása kapcsán elmondja, a Közoktatási törvény a megállapodásban ellátott feladatok esetében a település szerinti önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe utalja az eljárást a megállapodás 1. pontjában felsorolt esetekben. Ezáltal a döröskei képviselő-testület olyan jogokat, lehetőségeket kap, mellyel kontrolálhatja, hogy a mellékletben meghatározott támogatási összeget a fenntartó önkormányzat valóban az oktatás színvonalának megőrzésére, az adott település gyermekeinek érdekeit figyelembe véve használja fel. Hangsúlyozza, nem társulási szerződés megkötéséről van szó.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag biztos abban, hogy az elkövetkezendő időszakban több hasonló kérelem kerül a testület elé. Az alacsony gyereklétszámmal a kis települések nem képesek az oktatás szakmai színvonalát fenntartani, mely anyagilag is ráfizetéses. A gyermeklétszám csökkenésével előbb-utóbb Körmenden is gondot jelenthet a három iskola fenntartása. Így viszont Körmend regionális szerepe felértékelődik, magas szakmai színvonalon, jobb körülmények között képes felvállalni a közoktatási feladatot. Véleménye szerint a későbbiekben el kellene gondolkodni közös intézményfenntartás céljára létrehozandó társulási szerződés létrehozásáról, melynek előnye, hogy azoknak a településeknek, melyek társulási szerződéssel tartják fenn iskoláikat, az állam megemelt kvótát biztosít. Ez költségvetési nyereséget is jelenthet.


Szabadi István képviselő-testületi tag szakmailag elfogadja a dr. Stipkovits Ferenc képviselő által mondottakat, azonban úgy véli, pénzhiányra hivatkozva a falun élő gyermekekre, felnőttekre további terhek nehezednek.


Bebes István polgármester elmondja, kistérségi ülésen foglalkoztak a társulási forma kérdésével. Ennek feltételeit azonban meg kell teremteni.


Bebes István polgármester javasolja Döröske községgel közoktatási megállapodás megkötését.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


156/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az általános iskolai feladatok teljes körű ellátására közoktatási megállapodást köt Döröske község önkormányzatával.


Határidő: 2003. július 10.

Felelős: Bebes István polgármester, Szekeres Gábor művelődési főtanácsos 1. Tanulók és felkészítő nevelők jutalmazása a tanulmányi versenyeken elért eredmények alapján

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke javasolja a csapatversenyben nagyobb létszámban szereplőket elismerésben, a tanulmányi versenyek helyezetteit és a felkészítő nevelőket jutalomban részesíteni.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


157/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2002/2003. évi tanév rendjében meghatározott tanulmányi versenyek megyei 1-3., országos 1-20. helyezettjét, valamint a hasonló eredményt elért egyéni sportolókat és minden felkészítő nevelőt elismerésben részesít. Az elismerések és a polgármesteri fogadás fedezetére 230 eFt-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére, a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai előirányzata növelésével egyidejűleg.


Határidő: 2003. augusztus 15.

Felelős: Bebes István polgármester, Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője 1. Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztései

  • Javaslat az óvodák alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, a képviselő-testület korábbi döntése értelmében a Batthyányné Coreth Mária Óvoda Alapító Okiratának tervezete már tartalmazza a logopédiai ellátás, valamint a konduktív pedagógiai ellátást, mint szakfeladatokat. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az I. számú Napköziotthonos Óvoda és a Dienes Lajos Utcai Óvoda összevonása esetén a II. számú Napköziotthonos Óvoda megnevezését Mátyás Király Utcai Óvodára célszerű változtatni.

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a II. számú Napköziotthonos Óvoda esetében az óvoda közösségei névfelvételi javaslatot kezdeményeztek, mely szerint Mátyás Óvoda néven szerepelne az intézmény. A képviselő-testület nem köteles elfogadni a döntést, ugyanis a közösségnek csak véleményezési joga van e tárgykörben. Közli továbbá, hogy erről szóló testületi döntés értelmében a tagóvoda felveheti Dienes Lajos nevét.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag a II. számú Napköziotthonos Óvoda névváltoztatásával kapcsolatban úgy véli, csupán a Mátyás név nem kötődik az óvoda múltjához, ezért ő a Mátyás Király Utcai Óvoda elnevezést javasolja.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke javasolja, hogy a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda tagóvodája a Dienes Lajos Utcai Óvoda helyett a Dienes Lajos Óvoda nevet viselje.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


158/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a fenntartásában működő óvodák alapító okiratát a következőképp módosítja:

 1. az I. számú Napköziotthonos Óvodát, mint önálló költségvetési szervet 2003. augusztus 31-i hatállyal megszűnteti, és a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda tagóvodájaként működteti tovább Dienes Lajos Tagóvoda néven. A megszűntetésről a mellékelt Megszűntető okiratot adja ki.

 2. Az óvodák nevéből a "napköziotthonos" jelzőt törli.

 3. A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda esetében a testület 72/2003. számú határozatának megfelelően az intézmény alapfeladata további alapfeladatokkal:

- logopédiai ellátás

- konduktív pedagógiai ellátás

egészül ki.

 1. A jelenlegi II. számú Napköziotthonos Óvoda nevét Mátyás Király Utcai Óvodára módosítja.


Határidő: 2003. augusztus 31.

Felelős: Bebes István polgármester, Szekeres Gábor művelődési főtanácsos
  • Napközis csoportok szervezése az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, az iskola alsó tagozatán 7 napközis csoport szervezhető, míg a felső tagozaton a napközis ellátást igénylők magas száma indokolná a 4 napközis csoport szervezését. Javasolja 10 napközis csoport és egy tanulószobás csoport működtetését, mely ezáltal csökkentett költségvetési keretből megvalósítható.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében alapellátásról van szó.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, amennyiben a képviselő-testület nem járul hozzá a 11 napközis csoport, vagy 10 napközis csoport és egy 1 tanulószobás csoport működtetéséhez, ezen feladatot az intézménynek költségvetési keretéből kell megoldania.


Bebes István polgármester javasolja, hogy 2003. szeptember 1-től az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában 11 napközis csoport működtetésére biztosítson fedezetet a képviselő-testület. Ennek megfelelően javasolja az intézmény költségvetését 534 eFt-tal kiegészíteni.


A képviselő-testület a javaslatot 2 szavazattal, 16 tartózkodás mellett elutasítja.


Bebes István polgármester javasolja 2003. szeptember 1-től az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában 10 napközis csoport és 1 tanulószobás csoport működtetését. Ennek megfelelően javasolja az intézmény költségvetését 350 eFt-tal kiegészíteni.


A képviselő-testület a javaslatot 2 szavazattal, 16 tartózkodás mellett elutasítja.

  • A Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény osztálybontási kérelme

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az előterjesztésben felsorolt szakmai indokok alapján a 2003/2004-es tanévben három osztály szervezését javasolja.


Bebes István polgármester szerint a vidéki gyermekek másik általános iskolába is felvehetők.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos tájékoztatja a képviselő-testületet azon érvényben lévő határozatáról, mely kimondja, hogy vidéki gyermek felvétele az általános iskolába osztálybontást nem eredményezhet.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat második pontjában foglaltakat támogatja: nem járul hozzá ahhoz, hogy az iskola 5. évfolyamát a következő tanévben három osztályba szervezzék.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat második pontjának elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


159/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete nem járul hozzá ahhoz, hogy a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5. évfolyamát a 2003/2004-es tanévben három osztályba szervezzék.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármester, Szekeres Gábor művelődési főtanácsos 1. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései

 • Javaslat az augusztus 19-i tűzijáték szolgáltatójának megbízására

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a KOPULA 96. Kft-t javasolja megbízni a tűzijáték szolgáltatására.


Szabadi István képviselő-testületi tag azon kérdésére, hogy melyik szolgáltató árajánlata a kedvezőbb, Szekeres Gábor művelődési főtanácsos elmondja, mindkét vállalkozó bruttó 600 eFt-ból tervezte meg szolgáltatását.


Bebes István polgármester a KOPULA 96. Kft-t javasolja megbízni az augusztus 19-i tűzijáték szolgáltatással.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


160/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. évben a hagyományos augusztus 19-i tűzijátékra 600 eFt-ot fordít. A szolgáltatással a KOPULA ?96 Kft-t (Szombathely, Esze Tamás u. 5.) bízza meg.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos • Javaslat a Szent István napi ünnepség szónokának személyére

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke emlékezteti a képviselő-testületet, hogy a februárban jóváhagyott ünnepek és megemlékezések rendjéről szóló határozat melléklete az augusztus 20-i ünnepség szónokaként a település polgármesterét, országgyűlési képviselőt, vagy kiemelkedő személyiséget jelöl meg. A Bizottság Bebes István polgármester urat javasolja az ünnepség szónokának.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja az augusztus 19-i Szent István napi ünnepség szónokának Bebes István polgármestert.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


161/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2003. évi augusztus 19-i, Szent István-napi ünnepség szónokának Bebes István polgármestert kéri fel. • Hozzájárulás polgári szolgálatos alkalmazásához

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a kérelmet, javasolja, az egyetemi végzettséget ne tekintsék mértékadónak, ezért kéri, hogy a határozatban ez ne kerüljön feltüntetésre.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a polgári szolgálatos alkalmazását.


Bebes István polgármester javasolja, hogy a Faludi Ferenc Városi Könyvtár 2003. november 30-tól polgári szolgálatost alkalmazzon.


A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


162/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete lehetőséget biztosít arra, hogy a Faludi Ferenc Városi Könyvtár polgári szolgálatost alkalmazzon 2003. november 30-ától.


Határidő: 2003. november 30.

Felelős: Bebes István polgármester

 1. Körmend város Gondnokságának fedezetbiztosítási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a szükséges összeg biztosítását, mivel régóta fennálló, az ÁNTSZ által is kifogásolt problémáról van szó.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


163/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmend Ady u. 2. szám alatti társasház csatornakiváltásához 858 eFt fedezetet biztosít a nevesített céltartalék terhére, melyet Körmend város Gondnoksága részére finanszírozásként átad a felújítási kiadási előirányzat növelése mellett.


Határidő: értesítésre azonnal, munkálatok elvégzésére 2003. szeptember 30.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője 1. Ingatlanvásárlási kérelmek

- Kiss Gábor ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 5000 Ft/m2 áron javasolja az értékesítést azzal a feltétellel, hogy 2005. június 30-ig a területen a beépítés megtörténjen.


Bebes István polgármester érdeklődésére Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, a telek nem közművesített, a gáz és villany az ingatlan mellett, a víz az út túloldalán található.

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva 5000 Ft/m2 kiindulási áron támogatja az értékesítést és javasolja, hogy az ingatlan nyilvános pályázat útján kerüljön meghirdetésre.


Nagy Gábor képviselő-testületi tag javasolja a közművesítés után meghatározni az ingatlan vételárát.


Szabadi István képviselő-testületi tag szerint amennyiben nyilvános pályáztatás útján történik az értékesítés, azt is meg kell vizsgálni, korábban miért nem így történtek az ingatlaneladások.


Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a képviselő-testület által elfogadott, a vagyontárgyak értékesítéséről szóló rendelet szerint csak meghatározott értékű ingatlan esetén kötelező a versenyeztetés.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke reagálva Szabadi István képviselő hozzászólására elmondja, az ingatlanforgalmi koncepció elkészültéig a kérelmek az elmúlt év novembere óta várakoztak, ezért az eddigi ingatlanok értékesítése nyilvános pályázat nélkül történt.


Bebes István polgármester felhívja a képviselő-testület figyelmét arra, hogy helyi vállalkozó kérelméről van szó, az ingatlanon megvalósítandó beruházás munkahelyteremtés szempontjából is lényeges.

Javasolja a következő képviselő-testületi ülésen ismételten tárgyalni a kérelmet, miután megvizsgálásra került, hogy milyen lehetőségek vannak az ingatlan közművesítésére.


A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja.- Varga Gábor ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 220 eFt-os áron támogatja az értékesítést.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy az előző ingatlanvásárlási kérelemhez hasonlóan nyilvános pályázat útján támogatja az értékesítést.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáfűzi, mivel az ingatlan mezőgazdasági művelésű terület, az értékesítésére való felhívást közszemlére kell kifüggeszteni. A beérkezett ajánlatok alapján értékesíthető a terület.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szerint az 59 Ft/m2 árat emelni kellene.


Szabadi István képviselő-testületi tag közli, az ingatlan vagyonkataszter szerinti értéke 150.600 Ft, a kérelmező ezzel szemben 200.000 Ft-ot ajánlott fel vételárként, kérdezi, milyen értékrend szerint szabályoz a testület.


Dr. Stankovits György jegyző szerint 200.000 Ft minimum árként az ingatlan közszemlére tehető, s a legnagyobb vételárat ígérő ajánlattevő részére értékesíthető.


Bebes István polgármester javasolja az ingatlan értékesítését 200.000 Ft minimum áron közszemlére kifüggeszteni.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke javasolja, bizonyos értékhatár - 1 millió Ft felett - kötelező legyen a nyilvános pályázat útján történő értékesítés.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag szerint az eddig lefolytatott licitek is eredménytelen voltak, és újra a testület elé kerültek döntésre.


Bebes István polgármester szerint a nyilvános pályázat útján történő meghirdetés azt a "veszélyt" rejti magában, hogy a befektetők nem várják ki a pályázat eredményét, s olyan településeket keresnek meg beruházási szándékukkal, ahol gyorsan, egyszerű eljárásban juthatnak földterülethez.


Bebes István polgármester javasolja, hogy a jegyző úr vizsgálja meg, milyen jogi lehetőségek vannak arra, hogy a képviselő-testületi ülésen felvetett problémák megoldást nyerjenek.


Javasolja a 0254/107. hrsz-ú ingatlan értékesítését Varga Gábor körmendi lakos részére 200.000 Ft-os áron.


A képviselő-testület a javaslatot 7 szavazattal, 11 tartózkodás mellett elutasítja.

 1. Kérelmek tárgyalása

- Alkotás u. 1. szám alatti lakók kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke nem támogatja a terület ingyenes használatba adását.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke támogatja a kérelmet, a használatba adás nem sérti az ott lévő játszótér megmaradását.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a kérelmet.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását és a 140/2003. számú határozat visszavonását.


A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

164/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 460/2. hrsz-ú területből 5 m-es sávot ingyenesen használatba ad az Alkotás u. 1. szám alatti társasház lakói részére 2006. október 31-ig. Cserébe a lakóközösség vállalja a terület folyamatos gondozását és rendbetételét. A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda folyamatosan ellenőrzi a terület fenntartását, a területért Molnár Csaba Körmend, Alkotás u. 1/3. szám alatti lakos felel a lakók képviseletében.

Ezzel egyidejűleg Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 140/2003. számú határozatát visszavonja.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője
- Szűk Gyula kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


165/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Szűk Gyula (Budapest, Szikszó park 7., IV/13.) szám alatti lakos kérelmét - a tulajdonában lévő Körmend 3465, 3466 és 3469 hrsz-ú ingatlanok előtt 10 m hosszan az árok zárt szelvénybe helyezését - nem támogatja, a terület eredeti állapotba történő visszaállítására kötelezi a kérelmezőt, mivel a munkát engedély nélkül végezte el.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője 1. Javaslat a Rába Menti Térség Fejlesztési Tanács létrehozására

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a 2003. június 19-én Rába, az élő folyó címmel megtartott konferencia résztvevői kezdeményezték a Rába Menti Térségi Fejlesztési Tanács létrehozását.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva egyetértenek a határozati javaslatban foglaltakkal.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke javasolja a Rába Menti Térség Fejlesztési Tanács létrehozását, mivel egy olyan átütő erejű szervezet megalakításáról van szó, mely nem lokális érdeket, hanem az egész Rába mentének érdekeit, több megyére vonatkoztatva, hatásosan képviselheti a régióban.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


166/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete javasolja a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsnak, valamint a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak a Rába Menti Térség Fejlesztési Tanács létrehozását a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. §-ban foglaltak alapján.


Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester 1. Pályázati önrész biztosítása önkormányzati bűnmegelőzési program pályázathoz

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester kéri, hogy a Gyermek, Ifjúsági és Sport Minisztérium által kiírt játszóterek felújításával kapcsolatos pályázatra 600 eFt-ot biztosítson a képviselő-testület.

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, a játszóterek berendezései várhatóan 3 millió Ft-os költséggel szerepelnek a Gyermek, Ifjúsági és Sport Minisztérium pályázatán. 50 %-os önrész esetén az e célra jelenleg rendelkezésre álló összeg nem éri el azt a másfél millió Ft-ot, ami szükséges a pályázaton való részvételhez.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva mindkét pályázathoz támogatják az önrész biztosítását.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

167/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Országos Bűnmegelőzési Központ által kiírt önkormányzati bűnmegelőzési program pályázatára, melynek célja Körmend közterületeinek védelme, a bűncselekmények visszaszorítása.

A pályázat teljes összege 2.675.100 Ft (100%).

A szükséges önrész 803.000 Ft (30%), melyből 403.000 Ft-ot Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a céltartalék terhére biztosít. A további 400.000 Ft-ot Körmend város Önkormányzata egyéb forrásból biztosítja.

A nyerhető támogatás összege 1.872.100 Ft.

Köztéri játékok vásárlására további 600.000 Ft-ot biztosít a nevesített céltartalék terhére.


Határidő: azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője, Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője 1. Pályázati lehetőség közintézmények akadálymentesítésére

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a Körmend, Thököly u. 46. szám alatti épület akadálymentesítését támogatja.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


168/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által P23/1/B kódszámon, "Tegyük akadálymentessé környezetünket! - IV." címen kiírt pályázatra.

Kinyilvánítja, hogy a kiírt pályázaton a Körmend, Thököly u. 46. szám alatti épület, vagy a Körmend, Dr. Batthyány-Strattmann L. u. 5. szám alatt található Színházterem akadálymentesítésére fog pályázni.

A nevezett két épületingatlan közül a pályázat benyújtása során azt részesíti előnyben, amely a pályázat benyújtásának határidejéig rendelkezik a pályázati feltételekben előírt jogerős építési engedéllyel, illetve egyéb hatósági engedélyekkel. Amennyiben a szükséges engedélyek mindkét ingatlan esetén rendelkezésre állnak, a két ingatlan közül azt részesíti előnyben, amely Körmend város Önkormányzata számára kedvezőbb pénzügyi lehetőséget biztosít.


Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester


 1. ÖNO bővítéséhez telekhatár rendezése

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szabó Ferenc alpolgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a tárgyalások sikeresen befejeződtek, köszöni az evangélikus és a református egyház képviselőinek közreműködését, segítő szándékát abban, hogy mindhárom fél részére kedvező megoldási javaslat születhetett.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. Javasolja a telekhatár rendezéshez szükséges 1.705 eFt biztosítását a nevesített céltartalék terhére.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


169/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a református egyház tulajdonában lévő 397 hrsz-ú ingatlanból 191 m2-t megvásárol 5000 Ft/m2 áron. A megvásárolt területet átadja az evangélikus egyháznak a 390 hrsz-ú területből leválasztott 181 m2 nagyságú területért.

Körmend város Önkormányzata a kialakuló új telekhatáron megerősített kerítést épít 85 m hosszon, melynek költsége 650.000 Ft.

A telekhatár-rendezés során felmerülő egyéb költségek - 100.000 Ft - az Önkormányzatot terhelik.

A telekhatár-rendezés kapcsán felmerült összes költséget - 1.705 eFt-ot - a nevesített céltartalék terhére biztosítja, amellyel a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadási előirányzatát megnöveli.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintettekkel három oldalú megállapodás keretében rögzítse az ingatlan átadással kapcsolatos egyéb jogokat és kötelezettségeket, illetve ezek teljesítésének határidejét.


Határidő: 2003. július 31.

Felelős: Bebes István polgármester 1. A 2003. augusztus 20-i ünnep tervezete

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szabó Ferenc alpolgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, céljuk az augusztus 20-ai ünnepséghez kötődő rendezvények 2-3 napos rendezvénnyé történő fejlesztése, hogy a városba érkezők ne csak a tűzijátékot tekintsék meg, hanem vegyenek részt más rendezvényeken is. Elmondja továbbá, hogy a tervezetben szereplő összegek tájékoztató jellegűek, a program a Művelődési és Ifjúsági Központ, civil szervezetek, valamint egyéni vállalkozók bevonásával került összeállításra. A színpad felújítása elengedhetetlen feladat, javasolja ehhez a fedezet biztosítását. Célszerűnek tartaná, ha a felújított színpad átkerülne Körmend város Gondnoksága kezelésébe.

Szabó Ferenc alpolgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be Körmend testvérvárosaiból érkezők fogadására, melynek elbírálása folyamatban van, ehhez szükséges további fedezet biztosítása.

Mindezeken felül az augusztus 20-i rendezvények fejlesztéséhez is szükséges fedezet biztosítása. A Kastély udvar és a Rába híd közötti útszakaszon zajló rendezvényekkel elérhetővé válna, hogy ne csak a tűzijátékot látogassák a vendégek. A tervezett két napos Borfesztivál keretében faházak bérlése szükséges, melynek költsége jelentős. A zenekarok meghívása kapcsán elmondja, a helyi együttesek 70-100 eFt körüli összegért vállalják a fellépést, ismertebb zenekarok esetében ez az összeg 300-500 eFt körüli.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a 435 eFt biztosítását a színpad felújítására. Véleménye szerint színesíteni, vonzóvá kell tenni az augusztus 20-i ünnepségsorozatot.

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, a programok tervezésekor figyelembe vették-e, hogy az ünnepet két munkanap előzi meg. Szabó Ferenc alpolgármester elismeri, hogy ez nehezíti az induló programok szervezését.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, a városi ünnepségek fő rendezője továbbra is a Művelődési és Ifjúsági Központ, melynek feladata a szervezésekkel előmozdítani az ünnep sikerét.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a színpad felújítására nem javasolja fedezet biztosítását, az augusztus 20-i ünnep megrendezésére 500 eFt-ot javasol biztosítani. Érdeklődik továbbá, hogy a bor- és sörfesztivál esetében bérleti díj felszámolható-e.


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatásul elmondja, bérleti díj abban az esetben kérhető, amennyiben az építményeket az önkormányzat biztosítja. Ez jelentős költséggel járna, ezért célszerű lenne, ha első alkalommal a résztvevők saját sátraikat biztosítanák.


Bebes István polgármester közli, tárgyalnak Fürstenfeld polgármesterével, mivel a város rendelkezik a borfesztivál lebonyolításához szükséges pavilonokkal.

Egyetért azzal az elvvel, hogy ez évben "szerényebb" programmal várják az érdeklődőket, majd a jövőben szélesítsék a programokat.


Bebes István polgármester az augusztus 20-i ünnep megrendezésére 500 eFt-ot javasol biztosítani.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, hogy a testvérvárosi találkozóra benyújtott pályázat megnyerése esetén mekkora összegre számíthat az önkormányzat. Az ünnepség rendszerének megváltoztatása nélkül, szolid augusztus 20.-i ünnepeket javasol rendezni.


Bebes István polgármester a színpad felújítására 400 eFt-ot, az augusztus 20-i ünnep megrendezésére pedig 500 eFt-ot javasol biztosítani.


A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

170/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Művelődési és Ifjúsági Központ tulajdonában lévő színpad felújítására 400 eFt-ot biztosít a nevesített céltartalék terhére finanszírozásként, a Művelődési és Ifjúsági Központ felújítási előirányzatának növelése mellett.

A felújítást követően 2003. szeptember 1-jei határidővel a színpad átadásra kerül a Művelődési és Ifjúsági Központ részéről Körmend város Gondnoksága részére.

A 2003. augusztus 20-i ünnep megrendezésére 500 eFt-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére, a Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzata növelése mellett.


Határidő: 2003. július 31.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője 1. Tájékoztató a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójáról

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.


 1. Tájékoztatók, kérelmek


  • Tájékoztató a dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézetben végrehajtandó fejlesztések finanszírozásához való hozzájárulásról

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Némethné Simon Mária, a Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezetője kiegészítésül elmondja, Szentgotthárd ez évben még nem nyújtott támogatást a kórházban végrehajtandó fejlesztésekhez.

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője elmondja, hogy Szentgotthárd is jelezte támogatását, de pénzügyi teljesítés még nem történt. Három település közvetlenül a kórháznak utalta át az összeget.


Bebes István polgármester kéri az irodavezetőket, készítsenek teljeskörű kimutatást a hozzájárulásokról.


A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

  • Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata és intézményei által benyújtott pályázatokról

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.  • Körmend, Rákóczi u. 11. szám alatti társasház lakóinak kérelme lift cseréjéhez

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Némethné Simon Mária, a Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezetője Tóth Lászlónak, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének érdeklődésére elmondja, az önkormányzat jelentős tulajdonhányaddal rendelkezik az ingatlanban.


Bebes István polgármester javasolja a kérelem elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


171/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Körmend, Rákóczi u. 11. szám alatti társasház lakóinak a liftcsere iránt benyújtott kérelmét.

A liftcsere 4 millió Ft-os költségét a lakóközösség állja. A 4 millió Ft-ból 2 millió Ft a lakóközösség rendelkezésére áll. A további 2 millió Ft-ot a lakóközösség hitelfelvétel keretében biztosítja.

Körmend város Önkormányzata a kedvezményes kamatozású hitel felvételéhez 2 millió Ft érték erejéig kezességet vállal a Ptk. 272. § - 276. §-ában meghatározottaknak megfelelően.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármester  • Körmend, Rákóczi u. 1-3., Vida J. u. 2. szám alatti társasház lakóinak kérelme tetőszerkezet felújításához

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag érdeklődésére elmondja, az önkormányzat 49 % tulajdoni hányaddal rendelkezik az ingatlanban.


Bebes István polgármester ígéri, teljeskörű tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a tulajdoni hányad arányában a felújítás költségeiről.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke afelől érdeklődik, hogy nem kapcsolható-e az Orpheus pályázathoz a felújítás. Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, az Orpheus pályázat nem nyújt lehetőséget lakóépületek felújítására. Tájékoztatásul közli, az épület helyi védettség alatt áll, ezért az építési bírságból befolyt összeg is fordítható ezen épületek felújítására.


Bebes István polgármester javasolja a kérelem elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


172/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Rákóczi u. 1-3., Vida J. u. 2. számú társasház tetőszerkezetének felújításához az Önkormányzat tulajdoni hányadára eső költséget - 1.548.656.- Ft-ot - a céltartalék terhére finanszírozásként biztosítja Körmend város Gondnoksága részére, az intézmény felújítási előirányzata növelésével egyidejűleg.


Határidő: 2003. szeptember 30.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője a fedezet biztosításáért • Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


A 2003. május 22-én interpelláló képviselők valamennyien elfogadják az interpellációkra adott válaszokat.


Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.Kérdések, interpellációk


Kérdés:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, mit kíván tenni a város vezetése a MARC Cipőgyár körmendi üzemének megszűntetése ellen.

Bebes István polgármester elmondja, Körmend városa a tárgyalások során felelősen viselkedik. A problémát jelezték a Miniszterelnöki Hivatal illetékes miniszterének. A tárgyalások folyamatosan zajlanak a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és Körmend város Önkormányzata között az épületegyüttest illetően.


Interpellációk:


Geosics László képviselő-testületi tag elmondja, Horvátnádalján, a Teleki utcából a 8-as számú főútra kanyarodva nem biztosított a kilátás sem Körmend fele, a kukorica tábla miatt, sem Csákánydoroszló felé, az út menti fák koronája miatt. Célszerűnek tartaná az útkereszteződéshez sárga villogó lámpa kihelyezését.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, erről a problémáról is szó esett a tegnapi napon megtartott tanácskozáson. Az ADA Bútorgyár előtti kereszteződésben is sárga villogó kerül elhelyezésre várhatóan egy hónapon belül.


Szabadi István képviselő-testületi tag egy Rábán aluli lakos kérését tolmácsolva elmondja, a panaszos a lakóhelyét rossz idő esetén nehezen tudja megközelíteni az út rossz minősége miatt, ami esős időben járhatatlan, villany, világítás nincs. Kéri az önkormányzattól helyzetének javítását.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Somogyi Béla utcáról nyíló garázsokhoz kerekes szeméttároló kihelyezését kéri.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke köszöni Horváth Péternek, a Városgondnokság vezetőjének, valamint Czafit Csabának, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjének gyors segítségét az OTP előtt beszakadt telefonakna helyreállításában.

Javasolja a "Virágos Körmend" keretében a hidakra és villanyoszlopokra virágládák elhelyezését, hisz ezek látványosak. Nem érti, hogy a Sétálóutca miért van ilyen állapotban, a foghíj beépítésére miért kell ilyen sokáig várni. E területre is virágok ültetését javasolja.

Korábban már kérte, hogy a Hegyaljai úton helyezzenek el fekvőrendőröket, a teherautókat tiltsák ki, és 30-as sebességkorlátozó táblát helyezzenek el az említett úton.


Bebes István polgármester elmondja, a virágosítás kapcsán Körmend város Gondnokságával kell egyeztetni. A jövő évi költségvetési keret ismeretében kerülhet sor az oszlopokon virágok elhelyezésére.

A Sétálóutca kapcsán elmondja, Körmend városára nézve hátrányos szerződések köttettek.

A Hegyaljai utca forgalma kapcsán Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, július hónap közepén közlekedéstechnikai egyeztetésre kerül sor a Közútkezelő Kht., a Közlekedési Felügyelet, valamint a Rendőrség jelenlétével. Ezen kérések a szakhatóságok felé tolmácsolásra kerülnek.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke:

   1. Az Alkotás utca - Mátyás király utca sarkáról ellopott közlekedési tábla pótlását kéri. Elmondja, hogy e területen az építkezések miatt a járdaszakaszt kerítéssel elzárták a gyalogos forgalom elől. Mivel az Alkotás utcában nincs járda, a gyógyszertár, valamint az ott lévő üzlet megközelítése nehézkes és balesetveszélyes, át kell térni az út túloldalára. A gyalogosokat nem segíti útburkolati felfestés. Érdeklődik, hogy közterület-foglalási engedélyt kértek-e a járdaszakaszra, ha igen, miért kapták meg.

   2. Az említett útszakaszon kb. 5 olyan autót tárolnak, amelyen nincs rendszám, azok elfoglalják a garázsok előtti területet.

   3. A Deák Ferenc utcában, illetve a Dózsa György utcában lévő homokozókból vett mintaanyagból kéri, hogy az ÁNTSZ vizsgálja meg a homok minőségét. A gyermekjátszóterek helyzete a Németh Mária utcában is kifogásolható, ahol 1 m2-es, saját homokkal és kaviccsal feltöltött homokozó található, néhol szúnyoghálóval letakarva, ezzel védve a kutyák elől. Úgy véli, ez a helyzet tarthatatlan. Korábban ígéretet kapott arra, hogy május hónapra elkészül a felülvizsgálat a játszóterek ügyében, a homokozókkal kapcsolatban. Az anyagot a mai napig nem kapta meg. Tudomása szerint a gyermekjátszóterek létesítésének külön szabályai vannak.

   4. Végül aziránt érdeklődik, miért nem esketnek a Színház Dísztermében, holott erről korábban határozat született.

 1. Tudomása szerint a Kastélyban található bútorok (kb. 100 db fotel, zongora) a város tulajdonát képezik.


Bebes István polgármester elmondja, a Díszteremhez jogosultsága nincs a városnak.

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője a közterület foglalással kapcsolatban elmondja, a kivitelező kért, és kapott közterület foglalási engedélyt, hisz az ott épülő társasház más módon nem kivitelezhető, csak a közterület elfoglalásával.


Nagy Gábor képviselő-testületi tag elmondja, a Hunyadi út mentén álló, korábban betegség miatt kivágott piramis tölgyek helyére ültetett csemete-pótlások közül néhány kiszáradt. Kéri ezek pótlását.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője közli, a piramis tölgyfasor a Közútkezelő Kht. kezelésében lévő útszakaszhoz tartozik. A meglévő fasor fenntartása, a növény pótlása a Kht. feladata.Több hozzászólás nincs.


Bebes István polgármester a képviselő-testület ülését 18 órakor bezárja.K.m.f.


Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester