· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2003. évi
   2003. április 24.következő
letölthető melléklet:

403 kbyte

2003. január 30.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


 


KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2003. január 30-i üléséről
Határozat:

1-20. számúJ E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2003. január 30.-i üléséről


Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Pőcze István, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselőtestületi tagokIgazoltan távol: -


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a Jogi és Igazgatási Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Mosonyi András műszaki főtanácsosBebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül mindenki jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a meghívóban szereplő napirend kiegészítését a Basketball Körmend Sport Kft., valamint Ferenczi Endre vállalkozó kérelmének megvitatásával.

Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke kéri a közművelődési tevékenység ellátásáról, valamint a sportról szóló rendeletek módosítását a februári képviselőtestületi ülésen tárgyalni.


Bebes István polgármester javasolja ezen módosításokkal a napirend elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Az Önkormányzat 2003. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása

Előadó: Bebes István polgármester

 1. Intézkedési terv jóváhagyása az ÁSZ által feltárt hiányosságok megszűntetésére

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Megállapodás jóváhagyása Körmend város Önkormányzata, valamint a Körmendi Cigány Kisebbségi Önkormányzat között

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Folyó ügyek:


 1. Pályázat kiírása egyes közoktatási intézmények magasabb vezetői munkakörének betöltésére

Előadó: Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


 1. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság javaslatai:


 • A városi ünnepek szervezési rendje - az ünnepi szónokot felkérő szervezetek megnevezése 2003-tól 2006-ig

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 • Javaslat a 2003. évi terembérleti díjak elosztására

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 • Javaslat önkormányzati kiadásban megjelenő városi újság létrehozására

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 • A Sziget Produkciós Stúdió filmkészítési ajánlata

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


c.) Szovjet Hősi Emlékmű áthelyezése

Előadó: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU

Integrációs Bizottság elnöke


 1. A Fő tér rekonstrukciós tervének véleményezése

Előadó: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU

Integrációs Bizottság elnöke


 1. A közterület rendezése Dr. Batthyány-Strattmann László boldoggá avatása kapcsán

Előadó: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 1. Önkormányzati határozat végrehajtási határidejének módosítása

Előadó: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 1. Önkormányzati határozat módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Folyékony hulladék szállítására kiírt pályázat elbírálása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

 1. Területvásárlás az Ipari parkhoz

Előadó: Bebes István polgármester

 1. Ingatlan visszavásárlása

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Közvilágítási rekonstrukció után a közvilágítási hálózat bővítésének felmérése

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Molnaszecsőd, Magyarszecsőd önkormányzatok csatlakozási kérelme

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Basketball Körmend Sport Kft. kérelme

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Ferenczi Endre kérelme

Előadó: Bebes István polgármester • Jelentés az előző képviselőtestületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika műszaki és városgazdálkodási irodavezető


Interpellációk, kérdések


B e j e l e n t é s:


Bebes István polgármester bejelenti, 2003. február 17-én, hétfőn, 17. 30 órakor közmeghallgatásra kerül sor, melynek témája a Fő tér rekonstrukciója.


Bebes István polgármester javasolja a 2003. I. félévi Munkaterv kiegészítését.

A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


1/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 280/2002. számú határozatával jóváhagyott 2003. I. félévi Munkatervét az alábbiakkal egészíti ki:

2003. február 17. Hétfő 17.30 Közmeghallgatás

 • A Fő tér rekonstrukciója

Előadó: Bebes István polgármester


NAPIREND:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Bebes István polgármester


Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, 2002. december 16-án az OLIP Hungary vezetői tettek látogatást a hivatalban és tájékoztatták, hogy az előzetes tervek ellenére a logisztikai központ nem Körmenden fog működni, ezért az épületet értesíteni kívánják.

December 18-án a Dienes Lajos utcai óvodában tájékozódott, majd az OTP ügyféltalálkozóján vett részt Szombathelyen, ahol bemutatták az új megyei vezetőt.

December 19-én szennyvíztisztító ügyében szakértői tájékozódásra került sor, majd a VASIVÍZ Rt-nél megbeszélésen vett részt. Ugyanezen napon Dr. Ipkovich Györggyel, Szombathely polgármesterével egyeztetett az elkövetkezendő időszak programjairól, feladatairól és eseményeiről, majd az ADA Bútorgyár év-búcsúztatóján vett részt.

December 20-án a szlovén nemzeti ünnepre Szentgotthárdra utazott, majd a helyi Nyugdíjas Klub karácsonyi ünnepségén vett részt.

December 27-én rendkívüli képviselőtestületi ülésre került sor.

Január 03-án vezetői értekezletet tartott.

Január 06-án délelőtt az új év alkalmából köszöntötte a hivatal dolgozóit. Délután Gyenge Csaba úr kereste fel, aki a városban lévő lapostetős épületek tetőtér beépítését kezdeményezte.

Január 07-én Batthyány Strattmann László boldoggá avatása kapcsán film készítés ügyében keresték fel. Ugyanezen napon a Rábaparti Kft-től területvásárlással kapcsolatban érkezett megkeresés. Szintén ezen a napon tájékozódott a városi Vöröskereszt tevékenységéről, a megbeszélésen a Vöröskereszt megyei vezetője is részt vett.

Január 08-án dr. Gyürki László pápai prelátussal a boldoggá avatás, valamint a templomok környékének rendbetétele, díszkivilágítása ügyében egyeztettek. Délután az irodavezetőkkel közösen intézményi bejárásra került sor a Batthyányné Coreth Mária Óvodában és a Hunyadi Utcai Általános Iskolában.

Január 09-én a Bölcsődében tett látogatást, majd a SIGNAL Biztosító képviselői keresték meg, akik 100 eFt támogatást ajánlottak fel a város valamely intézményének. Délután fogadóórát tartott hivatali helyiségében.

Január 10-én az intézményi bejárás keretében a Gondozóház, valamint a Kórház látogatására került sor. Délután a REGINOV képviselői keresték fel a Phare kisprojekttel kapcsolatban, mely a biofűtőmű alapanyag ellátását célozza.

Január 13-án az OTP új megyei vezetője tett látogatást a hivatalban, az együttműködést továbbra is hatékonyan kívánják folytatni. Délután az iparterületen lévő ingatlan tulajdonosával tárgyalt.

Január 14-én a Műszaki-, valamint az Igazgatási irodavezető asszonyokkal Budapesten lakáspolitikai konferencián vett részt, ahol az újonnan életbe lépő támogatási formák is napirendre kerültek. Várhatóan új lakás építése esetén a korábbi évekhez hasonló mérvű támogatásra nem lehet számítani. Szociális bérlakás építésére továbbra is lesz lehetőség, valamint támogatás igényelhető a rossz állapotban lévő lakások felújítására is.

Ugyanezen napon a Kincstári Vagyoni Igazgatóságon a Batthyány kastély kapcsán a Szeleste-2001. Kft. képviselőinek jelenlétében a háromoldalú megállapodás lehetőségéről tárgyaltak. A Szeleste-2001. Kft. ígéretet tett arra vonatkozólag, hogy a megállapodás keretében a garanciákat biztosítja.

Január 15-én a Somogyi Béla, valamint az Olcsai Kiss Zoltán Általános Iskolákban tájékozódott.

Január 16-án ipari terület iránt érkezett megkeresés. Ugyanezen napon Teller Péterrel, az RWE képviselőjével tárgyalt a szennyvíztisztító ügyében, a város csatornázottságával, valamint a VASIVÍZ Rt. privatizációjával kapcsolatban.

Szintén ezen a napon a Zeneiskolában, majd a Kölcsey Utcai Általános Iskolában tájékozódott.

Január 17-én az I. és II. számú Óvodák bejárására került sor. Délután kistérségi elnökségi ülésen vett részt.

Január 20-án az EGIS Rt. vezérigazgatója látogatott Körmendre aki megerősítette, a körmendi gyár továbbiakban is foglalkoztatni kívánja dolgozóit, az év elején új dolgozók felvétele is szükségesnek látszik. Délután kistérségi ülésen vett részt, majd a Városgondnokság vezetője tájékoztatta az elkövetkezendő időszak feladatairól. Szintén e napon Molnaszecsőd, Magyarszecsőd és Egyházashollós községek képviselői kéréssel fordultak az önkormányzathoz, támogassák a három település körmendi szennyvíztisztító telepre történő csatlakozását.

Január 21-én költségvetési tárgyalások folytak az intézményekkel közösen.

Január 22-én az ipari terület vásárlással kapcsolatban egyeztetett. Délután a Pénzügyi GAMESZ-nél a kiskincstár bevezetésének lehetőségéről tájékozódott. Részt vett továbbá a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság ülésén.

Január 23-án az intézményvezetőkkel egyeztetett a költségvetés kapcsán, majd a FALCO Rt. vezérigazgatójával tárgyalt. Intézménylátogatást tett a Könyvtárban és a Művelődési Központban. Ezt követően a Fő tér rehabilitációja kapcsán megbeszélésre került sor.

Január 24-én az Ifjúsági és Sport Minisztériumban járt a sportcsarnok felújítása ügyében.

Január 27-én a kórházban intézményi tájékoztatót tartott.

Január 28-án a Mentőállomás képviselői keresték fel, akik jelezték, a 22 Ft/fő hozzájárulás helyett 70 Ft/fő hozzájárulásra tartanak igényt az önkormányzattól. Amennyiben ez nem valósul meg, a tevékenységet nem kívánják folytatni. Ugyanezen napon Bodor Ferenc úr kereste fel a hivatalban, aki időszakos sportkiállítást kíván rendezni a városban. Délután a Pénzügyi Bizottság ülésén, majd ipartestületi ülésen vett részt. A szintén e napra összehívott vállalkozói fórumon 150 helyi vállalkozó képviseltette magát.

Január 29-én arról kapott tájékoztatást, hogy a VASIVÍZ Rt. igazgatótanácsi ülésén elfogadták a körmendi szennyvíztisztító bővítés beruházásának indítását. Délután fogadóórát tartott hivatali helyiségében.

Január 30-án délelőtt nagyvállalkozókkal folytatott megbeszélést.


Kérdés, vélemény nincs. Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a beszámolót egyhangúlag elfogadja. 1. Az Önkormányzat 2003. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, a képviselőtestület által meghatározott tárgyalások rendben folytak. A költségvetés várható hiánya 181 millió Ft, mely csökkenthető azokkal az intézkedésekkel, melyek a Pénzügyi-, illetve az Oktatási Bizottság javaslatában megjelennek. Ezen felül az intézményeknél pénzmaradvány is várható, melynek - a normatív visszafizetések kivételével - elvonása szükséges.

Kiemeli, fontos részét képezi a költségvetésnek, milyen keretek között működjön a Városgondnokság, a bevétel növelésére a Pénzügyi Bizottság tett javaslatot. A kulturális intézmények számára biztosított keretek szűkösek, nem minden esetben adják meg azt a lehetőséget, hogy az eddigieknek megfelelően tudjanak működni.

A fejlesztési összegek területén igyekeztek a lehető legbővebb forrásokat bevonni. A felújításokra - mint ahogy a 6. számú mellékletből kitűnik - 128 millió Ft került tervezésre. A tervezetből látható, a biofűtőműre tervezett 138 millió Ft jelentősen megterheli a költségvetést.

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az ÁPV Rt-vel folytatott per során az önkormányzat nyertesként került ki, melynek következtében 20 millió Ft+kamatai, tehát várhatóan 40 millió Ft növelheti a fejlesztési kiadásokat. A 17 millió Ft gázközmű vagyon a költségvetésbe szintén betervezésre került. Mindezek mellett hitel felvételére kerülhet sor.

Amennyiben a várható számadatok alapján, valamint az intézkedések során 20 millió Ft-tal csökkenne a költségvetési hiány, a BÉRHIKI lehetőségével 60 millió Ft-tal részesülne a város a központi költségvetésből, mindezekkel együtt a 100 millió Ft hiány teljesíthető lesz.

Végül megköszöni a hivatal munkatársainak, elsősorban a Pénzügyi Iroda dolgozóinak a költségvetés készítésében végzett munkáját.


Kérdés:


Kozó József képviselőtestületi tag az alábbi kérdéseket fogalmazza meg:

 1. Sor került-e az érdekegyeztető tanács összehívására a költségvetés készítésekor.

 2. A költségvetési koncepció 9. számú mellékletében szereplő önkormányzati támogatások összege 554.920 eFt, a jelen tervezetben ez az összeg 504,839 eFt, a különbség így 50 millió Ft. A hiány mértékét a koncepció 196 millió Ft-ban határozta meg, ami jelenleg 181 millió Ft, melynek különbsége 15 millió Ft. A 35 millió Ft a költségvetésben hol került elosztásra.

 3. A Somogyi Béla Általános Iskola esetében a költségvetési támogatás összege az Uszoda és a Sportcsarnok költségvetésétől elkülönül-e.


Bebes István polgármester az első kérdésre válaszolva elmondja, a költségvetés végleges jóváhagyása előtt lehetőséget biztosít az érdekegyeztető tanács összehívására.

A további kérdésekre Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője ad kielégítő választ.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag az alábbi kérdéseket teszi fel:

 1. Az átvett pénzeszközök között a társ önkormányzati hozzájárulás milyen módon alakul, pl. a kórház esetében.

 2. A sportfeladatok támogatása esetében a terembérleti díjak a 20 millió Ft-ból levonásra kerülnek, a maradó 11,7 millió Ft milyen módon kerül felosztásra.

 3. Kéri a "Körmend múltja, jelene és jövője" alapítvány alapítóit, a költségvetésben 500 eFt-tal támogassák az Alapítványt.

 4. Mi a fedezete a várhatóan 120-130 millió Ft-os hitelnek, a visszafizetéseket milyen technikával kívánja megvalósítani a hivatal.

 5. A kistelepülési önkormányzatok kiértesítése megtörtént-e arra vonatkozóan, hogy a vidéki tanulók utáni hozzájárulás mértéke a korábbi 50 % helyett 100 %-ban került meghatározásra.

 6. A fejlesztések tekintetében hiányolja a Gondozóház bővítését.

 7. Hiányolja továbbá a Hunyadi úti terület fejlesztéséhez szükséges összeget a költségvetés tervezetéből.


Bebes István polgármester elmondja, kistérségi ülésen jelezte a települési önkormányzatok polgármestereinek a vidéki tanulók utáni hozzájárulás mértékének emelését, melyről írásban is tájékoztatást kapnak. A kórház esetében a visszajelzések szerint a kért 400 Ft/fő hozzájárulás helyett 200 Ft/fő körül összeggel kívánnak hozzájárulni a költségekhez.

A "Körmend múltja, jelene és jövőve" Alapítvány részére nyújtandó támogatás képviselőtestületi döntés függvénye.

A sporttámogatás esetében a terembérleti díj a fizetendő összeget jelenti.

A fejlesztési összegek kapcsán elmondja, a városnak - korábbi döntései következtében - elkötelezettségei vannak, ezért 72 millió Ft hitelfelvételre szorul. A hitelfelvételt úgy kell irányítani, hogy a hosszútávú hitelek minél kedvezőbb kamatozásúak legyenek.

A Gondozóház akadálymentesítése és bővítésének tervezése nevesítésre került a költségvetésben. A Hunyadi úti telekkialakítással kapcsolatban elmondja, a fejlesztésre fordítható összegek betervezhetők a költségvetésbe.


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a hitelfelvétellel kapcsolatban elmondja, az önkormányzat rendelkezik mobilizálható vagyonnal, államkötvényekkel. Ezek értékesíthetők abban az esetben, ha a hitelfelvétel kondíciói nem megfelelőek.


Vélemény:


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti a Bizottság véleményét a 2003. évi költségvetési tervezetről, melyet a jegyzőkönyvhöz csatolunk. A Bizottság kéri az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottságot, határozza meg, melyik legyen az az óvoda(ák), ahol a csoportleépítést végre kell hajtani.

A Bizottság véleménye szerint a feladatok kontrolálásánál segítséget nyújtana a kiskincstár bevezetése.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a rendelet tervezetben foglalt költségvetési tételeket elfogadja, ezen végszámokkal javasolja a rendelet elfogadását.

A tervezéshez készült javaslatuk 2. számú pontját nem kívánják érvényesíteni.

Javasolja a rendelet-tervezet 5. számú mellékletében szereplő kulturális tevékenységre 12 millió Ft-ot, sportfeladatok támogatásra 18 millió Ft-ot szerepeltetni.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, a 6. számú mellékletben a legfrissebb adatokat tüntették fel.


Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a pénzbeni ellátásokról szólva a 2003. évre tervezett keretet elfogadhatónak tartja, mely keretösszegből a segélyek emelésére is lehetőség nyílik. Az intézményekkel történt egyeztetések során - a többi intézményhez hasonlóan - költségvetésüket szűkösnek ítélik.


Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az intézményeknél tett látogatás alapján 8 pontból álló csökkentési javaslatot állított össze. Az ajánlásokból kitűnik, hogy azon lehetőségeket veszi el a testület - egészen az óvodától kezdve a középiskoláig bezárólag - amit eddig Körmend tehetséges gyermekeire, a tanórán kívül tevékenységre, illetve a rászorulók felzárkóztatására fordíthatott volna. A kistérségből bejövő gyermekek kapcsán elmondja, szükség van az osztályok optimumon történő működtetésére, az állami normatíva miatt fogadókésznek kell lenni azon gyermekek iránt is, akik után nem tudnak 100 % hozzájárulást fizetni.


Kozó József képviselőtestületi tag afelől érdeklődik, a költségvetés végszámait illetően abban az esetben is elérhető-e 100 millió Ft-os hiány, ha az intézmények megyei átadására nem került sor, illetve mekkora az az összeg, amit az önkormányzat az intézmények átadása során megtakarít.


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője szerint sok tényező befolyásolja a számítást, pontos összeget mondani csupán nagyságrendileg lehet.


Bebes István polgármester javasolja a beíratási időszakot követően meghatározni, melyik óvodákban kerül sor két csoport leépítésére 2003. szeptember 1-től.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság tegyen javaslatot a februári ülésen egy olyan bizottság létrehozására, mely dönt a leépítésről.


Bebes István polgármester javasolja az általános iskolákban 6 első osztály indítását, a jelenlegi osztályok nem bonthatók tovább.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

Bebes István polgármester javasolja 2003. szeptembertől maximum 10 napközis csoport szervezését a 3 általános iskola esetében. Javasolja továbbá, a csoportok maximális létszámmal működjenek.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja a művészetoktatás átvizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét 2003. szeptember 1-ig.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja a lakbérek 20 %-os, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 10 %-os, valamint a piaci helypénzek 15 %-os emelését.


Bebes István polgármester javasolja a lakbérek megállapításáról szóló 11/1994. (VI.30.), továbbá a vásárokról és piacokról szóló 4/1999. (III.25.) számú rendeletek módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja a terembérleti díjból a természetben le nem lakható 460 eFt összeget a sport- és kulturális támogatások részeként megjeleníteni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság által megfogalmazott javaslatok mint irányelvek szerepeljenek a költségvetés készítésekor.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

Bebes István polgármester javasolja a jelen költségvetési számok alapján a közművelődési intézmények működését.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:


2/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2003. évi költségvetési tervezetét az alábbiakkal javasolja kiegészíteni, módosítani:


A 181 millió Ft-os működési hiány csökkentése érdekében:

 • a beíratási időszakot követően meghatározza, melyik óvodá(k)ban kerül sor két csoport leépítésére 2003. szeptember 1-től;

 • az általános iskolákban 6 első osztály indítható, a jelenlegi osztályok nem bonthatók tovább;

 • 2003. szeptember 1-től csoportbontásra csak a Kt. 52. § (14) bekezdés szerint kerülhet sor az intézményekben (az iskola tantestülete határozza meg, hogy a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások megszervezésére rendelkezésre álló időkeret hány százalékát használja fel osztálybontás alkalmával, a rendelkezésre álló időkeretet azonban a kialakított tanulócsoportok részére tartott órák számának megfelelően csökkenteni kell);

 • 2003. szeptembertől a 3 általános iskola esetében iskolánként maximum 10 napközis csoport szervezhető, a csoportok maximális létszámon működjenek;

 • elhatározza a művészet-oktatás (zeneoktatás, táncoktatás) átvizsgálását és a szükséges intézkedéseket 2003. szeptember 1-ig megteszi;

 • a 19/2000. számú határozatát hatályon kívül helyezi, az ez által biztosított órakereteket:

emelt szintű oktatás:

 • idegen nyelv évfolyamonként egy osztályra számított 5 %,

 • egyéb (matematika, testnevelés) évfolyamonként egy osztályra számított 3 %

2003. szeptember 1-től megszűnteti;

 • felhívja az intézmények figyelmét arra, hogy a Kt. 52. § (11) bekezdés c.) pontjában meghatározott felzárkóztatásra és tehetséggondozásra fordítható órakereten felül az önkormányzat által e célra biztosított 3 %-os mértékű további órakeretet a 19/2000. számú határozat hatályon kívül helyezte;

 • a 101/1997. számú határozatában foglaltaknak megfelelően a hitoktatás alatti felügyeletre biztosított heti 5 órás órakeretet továbbra is finanszírozza;

 • utasítja az intézményeket arra, hogy a "piaci igényeket kielégítő", tanfolyam jellegű oktatási tevékenységekért (pl. ECDL vizsgára, nyelvvizsgára történő felkészítés - mely nem feladata az általános iskoláknak) a pedagógus óradíját és bizonyos mértékű dologi kiadásokat is fedező térítési díjat fizettessenek;

 • az iskolák - a napköziotthonos és az iskola sportköri foglalkozások kivételével - csak azoknak a tanórán kívüli foglalkozásoknak (szakkörök, érdeklődési körök stb., Kt. 53. §) megszervezésére kapnak önkormányzati fedezetet, melyekben a tanulók létszáma eléri, vagy meghaladja az iskolai csoportok szervezésére megállapított átlagot;

 • 2003. szeptember 1-től a tehetséggondozásra, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására rendelkezésre álló órakeretet csak erre a célra fordíthatja az iskola, azt nem építheti be a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások órakeretébe. Ehhez felül kell vizsgálni és módosítani kell a helyi tanterveket, pedagógiai programokat;


 • a bevételek tervezett teljesítése érdekében 2003. március 1-től

 1. a lakbéreket 20 %-kal,

 2. a piaci helypénzeket 15 %-kal megemeli;

 3. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 10 %-os mértékű emelésére tesz javaslatot Körmend város Gondnoksága felé;

 • a terembérből (8.300 eFt) a természetben le nem lakható összeg /460 eFt/ - mely a Rendészeti Szakközépiskola részére kerül kifizetésre - a 30.000 eFt-os sport-és kulturális támogatás részét képezi;


A felhalmozási kiadásoknál a hosszú távú koncepciót tartja szem előtt a döntések meghozatalakor.

Határidő: 2003. februári képviselőtestületi ülés

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Intézkedési terv jóváhagyása az ÁSZ által feltárt hiányosságok megszűntetésére

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


3/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvben megfogalmazott "Javasolt intézkedések"-re az alábbi feladat-meghatározást hagyja jóvá:

 1. Számlarend, számviteli politika, a Pénzkezelési szabályzat aktualizálása, a Belső ellenőrzési szabályzat módosítása

Határidő: 2003. június 30.

Felelős: Pénzügyi Iroda


 1. A Pénzügyi Iroda dolgozói munkaköri leírásának kiegészítése, módosítása

Határidő: 2003. február 28.

Felelős: Jegyző

 1. A költségvetési rendelet módosításának és a költségvetési előirányzatok nyilvántartásának áttekinthető és teljes körű kidolgozása

Határidő: 2003. április 30.

Felelős: Pénzügyi Iroda


 1. A Számvitelről szóló törvény és a 295/2001. (XII.27.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembevétele a 2002. évről szóló zárszámadásban, illetve a továbbiakban

Határidő: 2003. február 15.

Felelős: Pénzügyi Iroda


 1. Ingatlankataszteri nyilvántartás és a Számviteli nyilvántartás egyezőségének biztosítása

Határidő: 2003. január 1.

Felelős: Jegyző


 1. Vagyonrendelet módosítása

Határidő: 2003. március 31.

Felelős: Jegyző

 1. Alapító Okiratok felülvizsgálata, módosítása

Határidő: 2003. augusztus 30.

Felelős: Jegyző


 1. Megállapodás jóváhagyása Körmend város Önkormányzata, valamint a Körmendi Cigány Kisebbségi Önkormányzat között

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


4/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmendi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal megkötendő Együttműködési Megállapodást a mellékletnek megfelelően jóváhagyja. Felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.


Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

Geosics László képviselőtestületi tag az ülésről eltávozik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja munkáját. 1. Folyó ügyek:


 1. Pályázat kiírása egyes közoktatási intézmények magasabb vezetői munkakörének betöltésére

Előadó: Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.


Vélemény:


Szabadi István képviselőtestületi tag a kéri a Polgármester úr támogatását, a Dienes Lajos utcai Napköziotthonos Óvoda mint Körmendnek az első, 100 éves múltra visszatekintő óvodája, alapítványi óvodaként működhessen tovább.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


5/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete:

 1. a Dr. Batthyányné Coreth Mária Napköziotthonos Óvoda, valamint a Somogyi Béla Általános Iskola magasabb vezetői munkakörére pályázatot ír ki, s azt az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában közzé teszi;

 2. az I. számú Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői munkakörének betöltéséről az intézmény további működéséről hozott döntésének megfelelően dönt;

 3. a Nevelési Tanácsadó igazgatói munkakörére nem ír ki pályázatot, mivel a feladat ellátását átadja Vas Megye Önkormányzatának.


Határidő: azonnal

Felelős: Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke 1. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság javaslatai:


 • A városi ünnepek szervezési rendje - az ünnepi szónokot felkérő szervezetek megnevezése 2003-tól 2006-ig

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, az elkészített táblázat munkaanyag, mellyel szerették volna elérni, hogy minden szervezet, párt megtehesse javaslatát egyes ünnepekkel kapcsolatban.


Vélemény:


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag szerint a "városi ünnepek és megemlékezések szervezési rendje" megfogalmazás pontosabb. Javasolja, a pártok ne kerüljenek megnevezésre, bárki jelölhessen szónokot, és a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság egy évre terjessze elő javaslatát.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, a következő képviselőtestületi ülésre elkészíti a Bizottság a 2003. éves ütemtervet.


Bebes István polgármester javasolja a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottságnak, 2003. évre készítse el a városi ünnepek és megemlékezések ütemtervét, az ünnepi szónokot felkérő szervezet mellőzésével.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


6/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottságot a 2003. évi városi ünnepek és megemlékezések szervezési rendjének kidolgozásával, az ünnepi szónokot felkérő szervezet nevének feltüntetése nélkül.


Határidő: 2003. február 20.

Felelős: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 • Javaslat a 2003. évi terembérleti díjak elosztására

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a vívó szakosztály 100 eFt-os támogatását elvonni, mivel az szünetelteti tevékenységét. Felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a Dózsa MTE kézilabda szakosztály edzéseire biztosított 460 eFt a kulturális és sport támogatások részét képezi.


Bebes István polgármester javasolja a kiemelt sportegyesületek 2003. évi terembérleti díj támogatására 7.740 eFt-ot biztosítani.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


7/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiemelt sportegyesületek, szervezetek terembérleti díj támogatásának összegét - a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság javaslatát figyelembe véve - 2003. évben 7.740 eFt-ban határozza meg az alábbiak szerint:

 • BC MARC Körmend

Somogyi B. Ált. Isk. Sportcsarnok használatra 6.600.000 Ft

uszoda használatra 200.000 Ft

 • Körmendi DMTE kézilabda szakosztály

Somogyi B. Ált. Isk. Sportcsarnokban mérkőzésekre 300.000 Ft

 • Szabadidősport és Diáksport

Rendészeti Szakközépiskola Sportcsarnok használatra 640.000 Ft.


 • Javaslat önkormányzati kiadásban megjelenő városi újság létrehozására

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, korábban az önkormányzat két újságot támogatott mint kiemelt egyesületet. A jövőben a kiemelt egyesület kategória megszűnne és az önkormányzat egy saját alapítású újságot hozna létre, mely a saját véleményüket, a hivatalban végzett munkájukat juttatná kifejezésre. Az 5000 példányban megjelenő ingyenes újság valamennyi háztartásba eljutna.

Javasolja a városi televízió támogatási összegét 2.500 eFt-tal növelni. Ezáltal stabil, 4 évre előre látható támogatást biztosítana az önkormányzat, mely az inflációval megfelelő mértékben növekedne.


Vélemény:


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a Rábavidék című újság megtartása mellett szól, kéri a várost, "ne vonja el az oxigént" a 120 éves évfordulóját ünneplő újságtól.


Bán Miklós képviselőtestületi tag véleménye szerint célszerű lett volna a városi újságról és a televízió támogatásáról külön előterjesztést készíteni.


Szabadi István képviselőtestületi tag az egypólusú média jelenség begyűrűzésétől tart. Közli, a "Rábaparti Szó" továbbra is függetlenül, támogatás nélkül jelenik meg.


Szabó Ferenc alpolgármester szerint az országban már gyakorlat, hogy ingyenesen juttatnak el helyi újságot a város polgáraihoz. Szükségesnek tartja, hogy a leendő lapban a város rendeletei, határozatai megjelenjenek - akár mellékletként is - a pontatlan tájékoztatás elkerülése végett. A közelség miatt fontos információátadásra kerülhet sor, ami nem mindig valósult meg a múltban.


Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke az újság létrehozásának folyamata iránt érdeklődik, kérdezi, mikor jelenik meg az első szám.


Bebes István polgármester szerint a költségvetési keret elkülönítése biztosítja a lehetőséget a megjelenésre. A szervezési feladatok ezután következnek: meg kell fogalmazni, milyen szervezeti keretek között működjön a lap.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja, a februári ülésre a részletek kidolgozása kerüljön a képviselő-testület elé, hogy márciusban indítható legyen az újság.


Kozó József képviselőtestületi tag nem ért egyet a két egyesület ily módon történő kiemelésével, támogatásával.


Bebes István polgármester javasolja városi újság létrehozását, melynek indítására 2.500 eFt elkülönítése szükséges a kulturális és sport támogatások terhére, mely összeg a következő négy évben az infláció mértékével azonos módon változik.

A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


8/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Városi Újságot hoz létre, mely a lakosság rendszeres, pontos és hiteles tájékoztatását szolgálja. A lap indítására 2.500 eFt-ot különít el, amely része a kulturális és sport támogatásoknak. Ezen összeg a következő négy évben az infláció mértékével azonos módon változik.


Határidő: 2003. február 20.

Felelős: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke az újság indításához szükséges részletek kidolgozásáért

Bebes István polgármester javasolja a városi televízió részére 2.500 eFt biztosítását, mely összeg az elkövetkezendő négy évben az infláció mértékével azonos módon változik, és része a kulturális és sport támogatásoknak.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


9/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kht-vá alakuló városi televíziót 2.500 eFt-tal támogatja, mely támogatás része a kulturális és sport támogatásoknak. Ezen összeg a következő négy évben az infláció mértékével azonos módon változik.


Határidő: 2003. március 1.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az átutalásért • A Sziget Produkciós Stúdió filmkészítési ajánlata

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a Sziget Produkciós Stúdió filmkészítési ajánlatát nem támogatja.Vélemény:


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a kérelmet.


Bebes István polgármester kéri a Bizottságok elutasító javaslatának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.c.) Szovjet Hősi Emlékmű áthelyezése

Előadó: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU

Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően javasolja az elhelyezést.


Vélemény:


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja - mivel az elhunytak közül csupán egy főnek van körmendi vonatkozása - az exhumálás után a városi temető helyett a szombathelyi nemzetközi hősi temetőbe hantolják el a maradványokat. A szobor - mint a város legértékesebb szobra - továbbra is a városban, méltó helyen kerüljön felállításra.


Szabó Ferenc alpolgármester egyetért a javaslattal, kéri, amennyiben ez nem valósul meg, a határozati javaslatban leírtak szerint kerüljenek elhelyezésre a hősi halottak. A szobor helyét a Fő téren kívül javasolja meghatározni.


Bebes István polgármester javasolja a szombathelyi hősi temetőben elhelyezni a halottakat. Ha ennek akadályai vannak, javasolja a határozati javaslatban feltüntetett helyre a földi maradványokat elhantolni. Javasolja továbbá, a szobor elhelyezésére a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tegyen javaslatot.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:
10/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete javasolja tárgyalások megkezdését a hősi halottak - exhumálás utáni - szombathelyi nemzetközi hősi temetőbe történő elhelyezéséről. Ebben az esetben Katona Ágnes: "Katonafiát gyászoló anya" alkotása, a Fő téren kívül, továbbra is Körmend városban az önkormányzat későbbi döntésének megfelelően kerül elhelyezésre.

Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a hadisírokat az emlékművel együtt a körmendi Központi temető K-i részén, az izraelita és keresztény temető közötti területen, a tujasor előtt helyezi el.


Határidő: folyamatos

Felelős: Szabó Ferenc alpolgármester 1. A Fő tér rekonstrukciós tervének véleményezése

Előadó: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU

Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a Fő tér átalakítását a határozati javaslatban leírtaknak megfelelően támogatja. A Kossuth szobor áthelyezését a Bizottság nem támogatja.


Vélemény:

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag attól tart, hogy a szobor mozgatás következtében károsodást szenved. Áthelyezés előtt szakértő véleményének kikérését javasolja.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a Kossuth szobor áthelyezését támogatja, az 1848-as emlékoszlopot az eredeti helyén megtartaná.

A lugas eltörlését javasolja a tervből.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a tervet jónak találja, a lugas kivételével. Javasolja a szökőkúton a város történetének megjelenítését.


Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke egyetért a közéleti tengellyel, az ünnepségek szervezésekor az utak jó célt szolgálnának. A zöld felületek, járdák kivitelezését fontosnak tartja. Véleménye szerint a Színház előtt vezető út élettérbe kapcsolási lehetőségét meg kellene vizsgálni. A Kossuth szobrot és az 1848-as emlékművet egymás közelségében képzeli el, így az ünnepségek alkalmával megjelenő közönség "tömbösebb" elhelyezésére nyílna lehetőség.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, a tervezők egyéb elképzelést is megvalósítanának.


Bebes István polgármester javasolja a Kossuth szobor áthelyezését.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Pőcze István képviselőtestületi tag véleménye szerint a tervben vázoltak szerint az Immaculata szoborhoz túl közel kerülne a Kossuth szobor, ezáltal a két karakteres, meghatározó alkotás egymás hangsúlyosságát csökkentené. Javasolja a szakrális tengely folytatásában, az Immaculata szoborral szemben elhelyezni a Kossuth szobrot.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag szerint zavart kelt, ha a két szobor szembe néz egymással. Javasolja a Kossuth szobrot a terv szerinti helyen felállítani.


Szabó Ferenc alpolgármester szerint a Kossuth szobor előtt elmenő út forgalma jellegében megváltozott, megnőtt, már nem a tér szerves része. A szobor elhelyezésére az eredeti helyet el tudja fogadni, így a lugassal megosztott teret a Kossuth szobor összekötné. Meghatározandó továbbá az 1848-as emlékmű helye, mely állhat a Kossuth szobor régi helyén, esetleg a Fő téren kívül.


Bebes István polgármester a Kossuth szobor helyéül javasolja:

 • a közéleti tengely egyik végpontjaként, a Polgármesteri Hivatallal szemben, illetve

 • a szakrális tengelybe illesztve, az Immaculata szoborral szemben.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:


11/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Fő tér rekonstrukciója kapcsán az alábbiakat fogalmazza meg:

 • a Fő tér közpark funkcióját kiemeli, a két díszpark részlet közötti kapcsolattal;

 • a Kossuth szobrot áthelyezi, melynek lehetséges alternatívái:

 • az előterjesztésben feltüntetettek szerint: a "közéleti" tengely egyik végpontja a Polgármesteri Hivatal, vele szemben a Kossuth szobor a tengely másik végpontja, mely így a hivatalra mutat;

 • a K-NY-i irányú "szakrális" tengelybe illesztve, az Immaculata szoborral szemben,

 • a nyilvános illemhelyet megszűnteti,

 • a parkolók számát bővíti, az út külső oldalán is.


Határidő: tájékoztatásra azonnal

Felelős: Műszaki Iroda 1. A közterület rendezése Dr. Batthyány-Strattmann László boldoggá avatása kapcsán

Előadó: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az 1 millió Ft-ot a fejlesztési kiadások terhére kéri szerepeltetni.


Kérdés:


Szabadi István képviselőtestületi tag két kérdést fogalmaz meg:

 1. Amennyiben elkezdődnek a felújítási munkálatok a Batthyány kastélyban, az látogatható lesz-e?

 2. A Batthyány tér folyamatos rendbe tétele a római katolikus egyház, avagy az önkormányzat feladata lesz?


Bebes István polgármester szerint a felújítási munkálatok nem fogják akadályozni a boldoggá avatást, a térrel kapcsolatosan elmondja, mint közterület, a város gondoskodik annak rendbetételéről.


Bán Miklós képviselőtestületi tag szerint láthatóvá kellene tenni, hogy a 3 millió Ft-ot mire fordították.

Szabó Ferenc alpolgármester reméli, további támogatókat sikerül megnyerni, javasolja, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság a februári ülésre készítsen tervet, mire fordították a 3 millió Ft-ot.


Bebes István polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő feladatok elvégzését. Javasolja továbbá a Batthyány emléktemplom környékének rendbetételére 1 millió Ft-ot a fejlesztési kiadások terhére biztosítani.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


12/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság javaslatait figyelembe véve dr. Batthyány Strattmann László boldoggá avatása kapcsán az alábbi feladatokat elvégzi:

 • A Szent Erzsébet templom környékének rendbetétele:

 • templomhoz vezető utak, víznyelők rendbetétele,

 • a templom díszkivilágítása,

 • a parkolóhelyek felfestése.

 • A Batthyány kastély kápolna megnyitása a zarándokok előtt.

 • A Rózsa utcában található, Batthyány Strattmann László tiszteletére épített templom körüli terület elnevezése Batthyányi térnek.

 • A Batthyány emléktemplom környékén parkrész, kavicsos út kialakítása, köztéri bútorok elhelyezése, a játékok felújítása, melyre bruttó 1.000 eFt-ot biztosít a felhalmozási kiadások között lévő utak, járdák felújítása keretén belül.


Határidő: tájékoztatásra azonnal, feladatok elvégzésére 2003. március 10.

Felelős: Műszaki Iroda a tájékoztatásért,

Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

Felkérés alapján Körmend város Gondnokságának vezetője 1. Önkormányzati határozat végrehajtási határidejének módosítása

Előadó: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés, vélemény nincs.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


13/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az ingatlanforgalmi koncepció kidolgozásának határidejét 2003. március 25-re módosítja.


Határidő: 2003. március 25.

Felelős: Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 1. Önkormányzati határozat módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


14/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 264/2002. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Körmend, Dienes L. u. 14. szám alatti, önkormányzati tulajdonú bérlakás karbantartási munkálataihoz 350 eFt-ot biztosít.

Felkéri Körmend város Gondnokságát az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási ütemtervének elkészítésére.


Határidő: tájékoztatásra azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 1. Folyékony hulladék szállítására kiírt pályázat elbírálása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés, vélemény nincs.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


15/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás elvégzésével a Florasca Környezetgazdálkodási Kft-t (Sopron, Csányi u. 14.) bízza meg.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat nyertesével 10 év időtartamra a közszolgáltatási szerződést 30 napon belül megkösse.


Határidő: 2003. március 1.

Felelős: Bebes István polgármester 1. Területvásárlás az Ipari parkhoz

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester kéri a korábban hozott határozatok megerősítését, valamint javasolja az ingatlanok előnyösebb fekvésű, a 86-os út mellett található területre történő cseréjét.


Vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag tudomása szerint korábban e terület a szombathelyi Állami Gazdaság tulajdonában volt, melyet az állam tavaly márciusban értékesített. Kérdezi, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, avagy magántársaság dönt a további értékesítésről.


Bebes István polgármester elmondja, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság tájékoztatása szerint az Állami Privatizációs Vagyonkezelő Rt. tartós használatba adta a területet. A csere-terület részben I., részben II. minőségi osztályú szántó.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


16/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete megerősíti 188/2002. és 234/2002. számú határozatait. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az itt felvásárolt területek - előnyösebb fekvésű, 0309/4. hrsz-ú, I. és II. minőségi osztályú szántó megnevezésű, 17 ha 6923 m2 területre való cseréjéről a vagyonkezelői jogokkal rendelkező Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt-vel felvegye a kapcsolatot. A területvásárláshoz, illetve a cseréhez 12.000 eFt keretösszeget biztosít a 2003. évi költségvetésben.


Határidő: folyamatos

Felelős: Bebes István polgármester 1. Ingatlan visszavásárlása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester kéri az előterjesztés zárt ülés keretében történő megvitatását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 1. Közvilágítási rekonstrukció után a közvilágítási hálózat bővítésének felmérése

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság nevében a hitelkonstrukció folytatása mellett foglal állást. Javasolja a lámpatestek számának újbóli felülvizsgálatát.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 2003. évben nem támogatja a közvilágítási hálózat további bővítését.


Kozó József képviselőtestületi tag támogatja a javaslatot, a külső kerületben lakók érdekében szükségesnek tartja a további felmérést.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag javasolja új beruházás keretében, hasonló megtérülési idővel a közvilágítási hálózat bővítését. A javaslatot Bán Miklós képviselőtestületi tag is támogatja.


Csák Tamás képviselőtestületi tag tudomása szerint a helyszíni bejárás eredményeként a 71 db lámpatest a rekonstrukció befejezése óta felmerült valamennyi igényt takarja.


Bebes István polgármester javasolja a közvilágítási hálózat bővítésére 7.950 eFt biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


17/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza a közvilágítási hálózat további bővítését. A munkálatok elvégzéséhez 7.950 eFt-ot biztosít a 2003. évi költségvetésben. Tudomásul veszi, hogy ezzel a közvilágítási rendszer lekötött teljesítménye növekszik és a közvilágítási rekonstrukció megtérülési ideje nő.


Határidő: 2003. december 31. a kivitelezésre

Felelős: Műszaki Irodavezető


 1. Molnaszecsőd, Magyarszecsőd, Egyházashollós önkormányzatok csatlakozási kérelme

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester elmondja, a három település képviselői jelezték, amennyiben a körmendi szennyvíztisztító beruházás megvalósul, csatlakozni kívánnak a szennyvíztisztító telepre, melyhez kérik a képviselő-testület hozzájárulását.


Vélemény:

Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a csatlakozást, amennyiben az műszakilag megvalósítható és a város fejlődését a későbbiekben nem akadályozza.


Bán Miklós képviselőtestületi tag egyetért a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnökének véleményével, kiegészítésül elmondja, a Körmenden létező, de még rá nem kötött háztartások élvezzenek elsőbbséget.


Bebes István polgármester javasolja Magyarszecsőd, Molnaszecsőd és Egyházashollós önkormányzatai kérelmének támogatását a városi szennyvíztisztító telepre történő csatlakozásra.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


18/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja Magyarszecsőd, Molnaszecsőd és Egyházashollós községeknek Körmend városi szennyvíztisztító telepére történő csatlakozását.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármester, Műszaki Irodavezető 1. Basketball Körmend Sport Kft. kérelme

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester javasolja 5 millió Ft támogatás biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


19/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Basketball Körmend Sport Kft. részére előtámogatásként 5.000 eFt-ot biztosít a 2003. évi támogatási keret terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az átutalásért 1. Ferenczi Endre kérelme

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés, vélemény nincs.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:


20/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottságot a 2003. május 1-jei program kidolgozásával, Ferenczi Endre vállalkozóval való kapcsolatfelvétellel, valamint az egyeztetések lebonyolításával.


Határidő: 2003. március 15.

Felelős: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke • Jelentés az előző képviselőtestületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási irodavezető

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Stankovits György jegyző tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, az interpellációkra írásban kapnak választ.Interpellációk:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag kéri a Vida József utcában, az aluljárónál egy aknafedél mellett a beszakadt aszfalt helyreállítását.

Szabó Ferenc alpolgármester szerint a Bíróság épületénél is ugyanez a probléma, szükségesnek tart egy általános bejárást a hasonló állapotok felderítésére.Kérdések:


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a Fényes vendéglő előtt a tulajdonosok nem takarítják a járdát, azon jégpáncél alakult ki. A közterület-felügyelők intézkednek-e ebben esetben?

A belváros több épülete előtt ugyanez a probléma.


Pőcze István képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy a galambgyérítést vasárnapi napon végezték. Kéri, ha a jövőben erre kerül sor, az ne vasárnapra essék.


Bebes István polgármester a gyérítéssel kapcsolatban elmondja, a helyzet már olyannyira tarthatatlan volt, hogy közegészségügyi szempontból üzletek bezárására is sor kerülhetett volna.


Szabadi István képviselőtestületi tag kérdezi, a ZALA-DEPO Kft-vel kötött szerződésben a szelektív hulladékgyűjtés - üveg, fém és egyéb hulladék - szerepel-e. Javasolja nagyobb áruházak mellé gyűjtők kihelyezését.

További kérdése: havazás idején a közterületeket nehezen lehetett megközelíteni, dolgoztak-e a hómunkások?


Bebes István polgármester elmondja, a városgondnokság munkatársai a rendelkezésükre álló műszaki eszközökkel, erejük megfeszítésével igyekeztek helytállni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag kérdezi, a MÜLLEX Kft-hez hasonlóan a ZALA-DEPO Kft. is elszállítja-e térítésmentesen a papírhulladékot.Több hozzászólás nincs.


Bebes István polgármester a képviselőtestület ülését 18 óra 30 perckor bezárja.
K.m.f.

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester