· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2003. évi
előző2003. január 30.    2003. április 24.következő
letölthető melléklet:

196 kbyte

2003. február 20.

 











J E G Y Z Ő K Ö N Y V





KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK




2003. február 20-i üléséről










Határozat:

25-32. számú

Rendelet:

1/2003. (II.20.) számú

2/2003. (III.01.) számú

3/2003. (III.01.) számú

4/2003. (II.21.) számú

5/2003. (III.01.) számú

6/2003. (III.01.) számú

7/2003. (III.01.) számú

8/2003. (III.01.) számú

9/2003. (II.21.) számú

10/2003. (III.01.) számú


J E G Y Z Ő K Ö N Y V



Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2003. február 20.-i üléséről


Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Pőcze István, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselőtestületi tagok



Igazoltan távol: Kozó József képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:




Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a Közszolgálati Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Hatósági Iroda vezetője

Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos




Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 18 fő jelen van - Kozó József képviselőtestületi tag beteg, - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a meghívóban szereplő napirend kiegészítését a Kórház-Rendelőintézet kérelmének megvitatásával.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, az óvodai és általános iskolai beíratási időszak meghatározása az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntése.

Bebes István polgármester javasolja a napirend elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:



N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről Előadó: Bebes István polgármester


 1. Körmend város Önkormányzat 2003. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Körmend város Önkormányzata 2002. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Javaslat Körmend város Önkormányzata 20/2002. (XII.31.) számú, Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítására

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. A települési folyékony hulladékkezelési rendelet jóváhagyása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Javaslat Körmend város Önkormányzata 7/1999. (VII. 1.) számú, a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló rendeletének módosítására

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Javaslat Körmend város Önkormányzata 19/2001. (VII.10.) számú, sportról szóló rendeletének módosítására

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Javaslat Körmend város Önkormányzata 11/1994. (VI. 30.) számú, a lakbérek megállapításáról, valamint a 4/1999. (III.25.) számú, a vásárokról és piacokról szóló rendeleteinek módosítására

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Javaslat Körmend város Önkormányzata 22/1997. (XII. 16.) számú, a helyi lakáscélú támogatásokról szóló rendelet módosítására

Előadó: Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke


 1. Javaslat Körmend város Önkormányzata 7/2002. (V.01.) számú, az önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közműépítés költségeiről szóló rendeletének módosítására

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Az intézmények pénzügyi ellenőrzésének 2003. évi ütemterve

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

 1. Folyó ügyek:


 1. A körmendi Batthyány kastély használati jogainak rendezéséről szóló Megállapodás tervezetének véleményezése

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Körmend város Gondnoksága Alapító Okiratának módosítása, a városi újság kiadásával kapcsolatos teendők

Előadó: Bebes István polgármester


 1. A városi ünnepek és megemlékezések szervezési rendje 2003. évre

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 1. Tájékoztató az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


 1. Ultrahang készülék vásárlásához kezesség vállalása

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


 • Jelentés az előző képviselőtestületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási irodavezető


Kérdések, interpellációk


NAPIREND:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet a hivatalban folyó átalakítási munkálatokról, majd bemutatja a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjét, Czafit Csabát, akit szeretettel köszönt, és bízik abban, hogy munkája a város fejlődését szolgálja.


Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, január 31-én a VASI VOLÁN képviselőivel egyeztetett az autóbusz-pályaudvar felújításának lehetőségeiről, melyhez az önkormányzat hozzájárulását kérték. Délután a Mentőállomással kapcsolatos egyeztetés zajlott, ezzel kapcsolatban a költségvetés tárgyalásakor javaslattal kíván élni.

Ugyanezen napon a RÉGIÓHŐ Kft. 10 éves ünnepi közgyűlésén vett részt.

Február 3-án a városi rendőrkapitánnyal egyeztetett a február 20-i állománygyűléssel kapcsolatban, a térfigyelő kamerák működését illetően - melyre már érkezett ajánlat -, valamint a Rendőrkapitányság részéről érkezett lakás igényléssel kapcsolatban.

Február 4-én a templomok díszkivilágítása ügyében került sor egyeztetésre.

Február 5-6-án az alpolgármesterrel közösen továbbképzésen vett részt a Közigazgatási Hivatalban. Szintén 6-án a boldoggá avatásra létrehozott bizottság ülésezett, ahol számba vették az elvégzendő feladatokat. Bízik abban, hogy a költségvetési keret elegendő lesz a különböző feladatok elvégzésére, melyek közül a legnagyobb kiadás lesz a könyv megjelentetése.

Február 7-én Bauer László úr kereste fel, aki a kistérségi együttműködéssel kapcsolatos pályázatok elkészítésében nyújt segítséget.

Február 10-én délután az Érdekegyeztető Tanács Ülésére került sor. Ugyanezen a napon Fürstenfeld-Graz programmal kapcsolatban egyeztetett az alpolgármester úrral. A március 28-án Grazban megrendezendő Európai Uniós programra várják a körmendi küldöttséget. Előtte nap megbeszélésre kerülne sor Fürstenfeld város képviselőivel.

Február 12-én költségvetési egyeztetés zajlott.

Február 13-án délelőtt fogadó órát tartott, majd a Területfejlesztési Tanács ülésén vett részt.

Február 14-én a Vízügyi Igazgatóság képviselője látogatott a hivatalba, megbeszélésük tárgya a Rába folyó vízének Balatonba történő elvezetése volt. Ugyanezen napon a WORLD PROTEINS vezetője kereste fel. Tájékoztatja a képviselő-testületet, a WORLD PROTEINS és a VASIVÍZ Rt. között egyeztető megbeszélésre kerül sor, melynek célja, hogy a két cég egyezségre jusson a szennyvíztisztítót érintő perrel kapcsolatosan.

Február 17-én költségvetési egyeztetés folyt. E napon került megtartásra a közmeghallgatás, melyet sikeresnek ítél, egyben köszöni a képviselőknek a nagy számban való részvételüket.

Február 19-én Várallai Sándor úr kereste fel a Gizella királyné utcai út beruházás kapcsán.

Február 20-án részt vett a rendőrkapitányság állománygyűlésen, ahol tájékoztatót hallgatott meg Szentgotthárd polgármesterével közösen.


Kérdés, vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag felveti, a Polgármesteri Hivatalban folyó átalakítások költségvonzattal járnak, mely nem került a képviselőtestület elé. Ez rossz példa lehet az intézmények számára.


Bebes István polgármester elmondja, ez a feladat megjelent a költségvetési keretek között a költségvetés tárgyalásánál.


Több észrevétel, kérdés nincs. Bebes István polgármester kéri a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a beszámolókat 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.



 1. Körmend város Önkormányzat 2003. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester a Mentőállomás tevékenységének finanszírozása kapcsán elmondja, a kért 70 Ft/hó/fő és a korábban fizetett 22 Ft/hó/fő hozzájárulás különbsége mintegy 6,8 millió Ft plusz költségvetési tételt jelent.

A Dienes Lajos Utcai Óvodában a mozgásterápiás kezelést - melyet eddig a szombathelyi Mici Mackó Óvodával közösen végeztek - a szombathelyi óvoda nem kívánja finanszírozni. A feladat megoldására 1 millió Ft költségvetési keret szükséges.

A közmeghallgatás során felvetett közlekedés biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzéséhez 1,2 millió Ft-ot javasol meghatározni.


Kérdés:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag két kérdést fogalmaz meg:

 1. A 218 millió Ft-os hitel mely fejlesztési tételekhez kell, a hitelt miből fogja a város visszafizetni.

 2. Mennyi lekötött tőkéje és értékpapírja marad az önkormányzatnak, ha a költségvetésben feltüntetett bevételi és kiadási oldal megvalósul.


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, 180-190 millió Ft lekötött pénzeszközzel rendelkezik az önkormányzat, amit a felhalmozási bevételek tartalmaznak. Amennyiben a 6. számú mellékletben feltüntetett fejlesztések megvalósulnak, a bevételi forrás felhasználása mellett is szükség van a hitel felvételére, vagy az önkormányzat a mobilizálható vagyonából - leginkább államkötvényekből, melynek névértéke 306 millió Ft körüli összeg - értékesít.




Amennyiben a fejlesztések elindulnak, az ipar terület, illetve a Hunyadi utcai telkek értékesítése megkezdődik, a befolyó összegből a felvett hiteleket törleszteni lehet, illetve további fejlesztések finanszírozására nyílik lehetőség.


Bebes István polgármester szerint látható, a nevesített céltartalékban szereplő kiadásoknál várhatóan 100 millió Ft körüli összeg nem fog megvalósulni, hiszen a kórház rekonstrukció-, lebonyolítás, a tűzoltókocsi vásárlás nem fog megvalósulni.

Hangsúlyozza továbbá, nem ez a testület vállalta fel a biofűtőmű építését, mely 138 millió Ft eredeti előirányzatként szerepel. Fontos továbbá, hogy az önkormányzat megfelelő tervekkel rendelkezzen a pályázatokon való részvételhez. A szociális bérlakások építésére, lakásfelújításokra is figyelmet kell fordítani. A gondozóház bővítése szintén fontos feladat, mely által a működési feltételei javulnának. Ugyanolyan fontos, hogy a szennyvíztisztító bővítése után a telekkialakítások megtörténjenek, az ingatlanokba befektetett összeg a lehető leggyorsabban megtérüljön. A 226 millió Ft felhalmozási hiány, plusz a bevállalt feladatok Körmend fejlődését szolgálják.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke emlékezete szerint a biofűtőmű esetében ekkora nagyságú tehertétel éves elosztásban nem jelentkezett.


Bebes István polgármester elmondja, a 78 millió Ft-os KAC támogatás az önkormányzat részére visszatérül, a további 50%-ot kamatmentesen vissza kell fizetni. Megtérülése a biofűtőmű építésének befejezése után várható, azonban előre meg kell előlegezni ezt az összeget.


Vélemény:


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a 78 millió Ft-os működési hiányt elfogadja, a 218 millió Ft-os felhalmozási hiányt viszont elfogadhatatlannak tartja.

Javasolja az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottsággal együttes ülés megtartását: a Bizottság 2003. március 31-ig, az óvodai beiratkozásig tegyen javaslatot arra vonatkozóan, melyik óvoda hány csoportot indíthat.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a költségvetést.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a Könyvtár, valamint a Művelődési Központ esetében foglalt állást. Mivel az előző képviselőtestületi ülésen meghatározták a költségvetés új irányelveit, ezért előterjesztést, és ennek kiegészítéseként tájékoztatót nyújtottak be, mely a bizottság szakértővel kiegészített véleményét tükrözi. A 10. pont iránymutatást szeretne nyújtani, milyen módon lehet a Szervezési és Működési Szabályzat megfelelő pontjait módosítani.


Bebes István polgármester javasolja április 15-ig az SZMSZ módosítását.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke ennek megfelelően javasolja a 2003. évi munkatervet március 4-ig pontosítani.


Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az óvodai, általános iskolai beiratkozások tárgyában foglal állást. Kéri a képviselőtestületet, azok után az óvodások és általános iskolások után, akik korábban is körmendi intézményben vették igénybe a közoktatási szolgáltatást, az állami normatív hozzájárulás és a tényleges bekerülési költség 50%-át kitevő hozzájárulást kérjen az önkormányzat, azok esetében, akik 2003. szeptember után veszik igénybe a szolgáltatatást, ajánlja fel a 100 %-ot.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hangsúlyozza, a Bizottság 100 %-os hozzájárulást javasol kérni a vidéki önkormányzatoktól.


Karakai József képviselőtestületi tag jelzi, az ő javaslata alapján született az elképzelés, tartsanak a bizottságok együttes ülést, mivel fontos kérdésekről van szó a finanszírozást illetően.


Bán Miklós képviselőtestületi tag a működési hiány kapcsán úgy véli, ha bizonyos összegek feloldása szükségessé válik is, arra figyelni kell, hogy a városnak maradjon tartaléka a lekötött pénzeszközökből.

A közoktatási területet illetően elmondja, a 100 %-os támogatás esetén 130 szerződés felbontására lesz szükség, ugyanakkor van olyan település, ahol befizetik a támogatást, van ahol nem. Ezért az adásvételi szerződésbe inkasszó beépítését javasolja, így nagyobb valószínűséggel oldható meg a pénzeszközök biztosítása, mint ennek hiányában.

Az intézményátadás kapcsán markánsabb kiállást javasol.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag emlékezteti a képviselőtestületet, a biofűtőmű létesítésének kérdésében parázs viták folytak. Személy szerint ellene érvelt, látható volt, hogy a város költségvetését jelentősen meg fogja terhelni, leállítása már nem volna célszerű.

Kérdezi továbbá, történtek-e számítások arra vonatkozóan, hogy a vidéki önkormányzatoktól a kötelező közoktatási feladatok ellátásáért kért 50%, illetve 100 % hozzájárulás közötti különbség mekkora összeget tesz ki.


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, a különbség mintegy 12 millió Ft-ra tehető a létszámok és a várható különbözetek prognosztizációja alapján.


Szabó Ferenc alpolgármester szerint a költségvetés egyik sarkköve a BÉRHIKI. Amennyiben a 113 millió Ft-ot az önkormányzat maradéktalanul megkapja, akkor a 2003. évi költségvetés kezelhető, jó költségvetés lesz. Új momentumként említi a költségvetés megváltozott szerkezetét, mely annak köszönhető, hogy az intézményszerkezetet áttekintve a megfelelő lépéseket meghozta a képviselőtestület.

Örvendetes, hogy a fejlesztésekre nagyobb összeg jut, mely fejlesztéseket a ciklus elején el kell indítani.

Megjegyzi, 8 éven keresztül várt azokra a döntésekre, amelyeket most a testület meghozott: a működési kiadások csökkennek, a fejlesztések elindulnak a városban.


Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szerint az alpolgármester úr helyesen világított rá, hogy a takarékossági intézkedések előrevetítik annak lehetőségét, hogy a BÉRHIKI-vel rendbe tehető az oktatás ügye. Véleménye szerint odafigyeléssel és takarékos gazdálkodással érdemes működtetni - a humán oldal erősítése miatt is - képzési vertikumot. Képviselőként és személyesen is ragaszkodik ahhoz, hogy a városnak érdemes és kell is fenntartani ilyen intézményegyüttest.

A két középiskolát kiemelve ebben az évben a város annak teszi ki magát, ha a fél évre szóló költségeket nem "reszkírozza" ezen feladatokra, akkor a pénzügyi technika miatt 250 millió Ft-ot elveszít. Ehhez hozzáadódik a szakközépiskola 35-40 millió Ft éves szakképzési alapja, tehát a város 20 millió Ft pozitív szaldót ad át a megyének.


Bebes István polgármester elmondja, a következő években is szükségessé válnak megtakarítások, melyek a költségvetésbe betervezésre kerültek. A fejlesztési összegekkel kapcsolatos aggodalmakat jogosnak tartja, azonban a város fejlődését szolgáló programokra szükséges összegeket invesztálni.


Bebes István polgármester javasolja a Művelődési és Ifjúsági Központ, valamint a Városi Könyvtár 2003. évi munkatervét 2003. március 4-ig, a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot április 15-ig jóváhagyásra benyújtani. Javasolja továbbá a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság tájékoztatójában foglaltak figyelembe vételét.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja.



Bebes István polgármester javasolja az Egészségügyi és Szociális Intézmény feladatait áttekinteni és a létszámot annak megfelelően meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja az óvodákban a csoportszám csökkentést végrehajtani, hozzá kapcsolódóan a létszámleépítést meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja a művészetoktatást megvizsgálni és a következő tanévet megfelelő racionalizálás mellett indítani mindkét intézmény vonatkozásában.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja az intézményátadással, feladatátadással kapcsolatos teendőket meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:


25/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2003. évi költségvetését az alábbiakkal hagyja jóvá:

 • Felkéri a II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési és Ifjúsági Központ, valamint a Faludi Ferenc Városi Könyvtár igazgatóját, hogy az intézmények költségvetési rendelethez igazított 2003. évi munkatervét 2003. március 4-ig, a módosított, az intézményi közösségek által véleményeztetett szervezeti és működési szabályzatát pedig 2003. április 15-ig nyújtsák be jóváhagyásra a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottsághoz, illetve a képviselőtestülethez.

 • Annak érdekében, hogy a Faludi Ferenc Városi Könyvtár és a II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési és Ifjúsági Központ továbbra is a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével lássák el feladataikat, a képviselő-testület az alábbiakat tartja indokoltnak:

 • A két intézmény végezzen a lakosság széles körét átfogó igényfelmérést szolgáltatásaikat illetően. Törekedni kell a hét végi szolgáltatások biztosítására, illetve azok bővítésére.

 • A Művelődési és Ifjúsági Központ legfontosabb feladata a városi ünnepek, rendezvények teljes körű kiszolgálása legyen (előkészítés, műsorszerkesztés, plakátok, meghívók elkészítése, vagy elkészíttetése, közönségszervezés, világítás, hangosítás stb.).

 • Mindkét intézmény ingyenesen biztosítson termet a kiemelt kulturális egyesületek, közösségek programjai megvalósítása számára.

 • Az intézmények biztosítsák az ingyenes teremhasználat lehetőségét az önkormányzat által pályázati úton támogatott közösségek programjainak megvalósításához.

 • Színházi előadások, egyéb művészeti rendezvények tervezése fél évre, 2003. június 30-ig történjen.

 • Csökkenjen a befogadott kiállítások száma. A pénzügyi keret függvényében elégséges a kéthavonta, negyedévente történő váltás.

 • A kiállítások megtekintéséért indokolt belépődíjat szedni.

 • A Művelődési és Ifjúsági Központban található televíziós stúdió-berendezéseket a téma iránt érdeklődők képzésére is hasznosítani kell.

 • A gépkocsi - a szélesebb körben történő hasznosítás, a jobb kihasználtság érdekében kerüljön át a Polgármesteri Hivatal működtetésébe és koordinációjába.

 • A Városi Könyvtár Felsőberkiben és Horvátnádalján - a helyi igényeknek megfelelően - a városi intézményben foglalkoztatott dolgozókkal lássa el a szolgáltatást.

 • Az Egészségügyi és Szociális Intézmény feladatait áttekinti és a létszámot annak megfelelően határozza meg.

 • Az óvodákban végrehajtja a csoportszám csökkentést, hozzá kapcsolódóan a létszámleépítést is meghatározza.

 • A művészetoktatást megvizsgálja és a következő tanévet megfelelő racionalizálás mellett indítja mindkét intézmény vonatkozásában.

 • Az intézményátadással, feladatátadással kapcsolatos teendőket meg kell határozni.


Határidő: folyamatos

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

Felkérés alapján a Városi Könyvtár vezetője, a Művelődési és Ifjúsági Központ vezetője


Bebes István polgármester javasolja, a vidéki önkormányzatoktól a kötelező közoktatási feladatok ellátásáért egységesen, minden gyermekre, tanulóra érvényes hatállyal a nettó kiadás és a normatív állami hozzájárulás különbözet 100%-át kérni.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja a Vida József utca - Szabadság tér terveihez +1,2 millió Ft biztosítását.

A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja.

Bebes István polgármester kéri a 2003. évi költségvetési rendelet jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


1/2003. (II.20.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)



 1. Körmend város Önkormányzata 2002. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nincs.


Bebes István polgármester javasolja a 2002. évi költségvetési rendelet módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


2/2003. (III.1.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 3/2002. (III.1.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)



 1. Javaslat Körmend város Önkormányzata 20/2002. (XII.31.) számú, Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítására

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, amennyiben a képviselő-testület a módosítást elfogadja, a következő ülésre a közbeszerzési rendelet módosítását terjeszti elő.


Szabó Ferenc alpolgármester az átruházott hatáskörök miatt szükségesnek tartja a közbeszerzési bizottság megalakítását.


Vélemény:


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a javaslatot.


Bebes István polgármester javasolja a Szervezési és Működési Szabályzat módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


3/2003. (III.1.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 20/2002. (XII.31.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)



 1. A települési folyékony hulladékkezelési rendelet jóváhagyása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, a rendelet alkalmazásával párhuzamosan a vonatkozó törvényekben, kormányrendeletekben foglaltakat is be kell tartani.


Vélemény:


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a rendelet-tervezet 4. §-ban foglaltakhoz fűz megjegyzést, mely szerint vannak olyan használaton kívüli kutak, amelyekbe szennyvizet vezetnek. Ez a talajvízen keresztül eljutva más kutakba ártalmas lehet. Javasolja szankció beépítését a rendeletbe, ami kizárja ennek lehetőséget.

Dr. Stankovits György jegyző szerint a rendelet megfelelően szabályozza ezt a problémát.


Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke szerint a Bakóczai képviselő úr által felvetett probléma a rendelet 12. § d.) pontjában szankcionálva van.


Szabadi István képviselőtestületi tag afelől érdeklődik, a Műszaki Iroda rendelkezik-e olyan térképpel, amelyen kimutatható, kik azok, akik megfelelő módon kezelik a problémát, és kik azok, akik a csatornavízbe vezetik szennyvizüket. Véleménye szerint míg ez nincs feltérképezve, addig nem lehet szankcionálni.


Bebes István polgármester javasolja a rendelet 4. §-ának kiegészítését, mely szerint a használaton kívül helyezett kutak zárt tárolásra nem használhatók.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 12 tartózkodás mellett elutasítja.


Bebes István polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


4/2003. (II.21.) számú rendelet


A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi szolgáltatásról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)



 1. Javaslat Körmend város Önkormányzata 7/1999. (VII. 1.) számú, a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló rendeletének módosítására

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés, kérdés nincs.


Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke javasolja a 2. számú melléklet 3. § (6) bekezdésének pontosítását: a bizottság a pályázatok elbírálását saját hatáskörben végzi.


Bebes István polgármester javasolja, a pályázatok elbírálását a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság saját hatáskörben végezze, majd kéri a rendelet-tervezet elfogadását.

A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


5/2003. (III.1.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló 7/1999. (VII.01.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)



 1. Javaslat Körmend város Önkormányzata 19/2001. (VII.10.) számú, sportról szóló rendeletének módosítására

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés kérdés, vélemény nincs.


Bebes István polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


6/2003. (III.1.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a sportról szóló 19/2001. (XII.10.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)



 1. Javaslat Körmend város Önkormányzata 11/1994. (VI. 30.) számú, a lakbérek megállapításáról, valamint a 4/1999. (III.25.) számú, a vásárokról és piacokról szóló rendeleteinek módosítására

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság lakbértámogatási rendszert dolgoz ki a lakbéremelés következtében szociális szempontból hátrányos helyzetbe kerülők segítésére.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.


Bebes István polgármester javasolja a lakbérek 20 %-al történő emelését.

A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


7/2003. (III.1.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a lakbérek megállapításáról szóló 11/1994. (VI.30.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester javasolja a piaci helypénzek 15 %-os mértékű emelését.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


8/2003. (III.1.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a vásárokról és piacokról szóló 4/1999. (III.25.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)



 1. Javaslat Körmend város Önkormányzata 22/1997. (XII. 16.) számú, a helyi lakáscélú támogatásokról szóló rendelet módosítására

Előadó: Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, 2003. évtől a kiadott hitelek törlesztése kerül visszaforgatásra ezen célra.

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag afelől érdeklődik, hogy a záró rendelkezésben megfogalmazott "folyamatban lévő ügyek" a már megkötött, vagy a megkötendő szerződésekre értendő.


Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke válaszul elmondja, a rendelet módosítása előtt a Bizottság még nem döntött az eddig beadott ügyekben. A jelenleg beadott kérelmek már a rendelet alapján kerülnek elbírálásra.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a rendelet módosítást.


Bebes István polgármester javasolja, a rendelet február 21-én lépjen hatályba, majd kéri a rendelet-tervezet módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

9/2003. (II.21.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 22/1997. (XII.16.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)



 1. Javaslat Körmend város Önkormányzata 7/2002. (V.01.) számú, az önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közműépítés költségeiről szóló rendeletének módosítására

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a rendelet módosítását.


Bebes István polgármester kéri a rendelet-tervezet elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


10/2003. (III.1.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének az út- és közműépítés költségeiről szóló 7/2002. (V.01.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)



 1. Az intézmények pénzügyi ellenőrzésének 2003. évi ütemterve

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke javasolja az óvodai feladatellátás vizsgálatát 2003. március 31-ig elvégezni.


Karakai József képviselőtestületi tag egyetért az ellenőrzési tervvel, a 8. ponthoz fűz kiegészítést. Visszakapcsol a 2003. évi költségvetéshez készült előterjesztés azon részéhez, mely a Somogyi Béla Általános Iskola működési költségvetését taglalja. Idéz az előző képviselőtestület által megrendelt EXCELLENCE anyag vizsgálati eredményéből, mely kimondja az intézmény tantárgyfelosztásával kapcsolatban: az iskolai tantárgyfelosztások közül ez a legkorrektebben kitöltött dokumentum.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag szerint el kellene dönteni, hogy az EXCELLENCE jelentést "bezárják a páncélszekrénybe" vagy továbbra is dolgoznak vele. Ne csak a költségvetés készítésénél vegyék figyelembe bizonyos részleteit, hanem tűzzék napirendre a jelentés megvitatását, levonva tanulságait.


Bebes István polgármester szerint a jelentésben vannak még olyan feladatok, melyeket az elkövetkezőkben meg kell valósítani, pl. kiskincstár bevezetése. Úgy véli, a jelentés feldolgozása a II. féléves munkatervbe beépíthető.


Karakai József képviselőtestületi tag a kiragadott részt ide vágónak találta, ezért hivatkozott rá.


Bebes István polgármester javasolja a 2003. évi ellenőrzési feladatok jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


26/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2003. évi ellenőrzési programja az alábbi:

 1. Az intézményi élelmezési tevékenység vizsgálata, különös tekintettel a kedvezmények igénybevételére.

Vizsgált időszak: 2002. szeptembertől 2003. januárig.

A vizsgálat kiterjed az élelmezési tevékenységet végző intézményekre.

 1. Az óvodai feladatellátás vizsgálata 2003. március 31-ig a csoportszám csökkentése céljából.

 2. A 2002. évi normatív állami hozzájárulások és központosított támogatások elszámolásának ellenőrzése.

 3. A belső ellenőrzési szabályzat aktualizálása.

 4. A művészetoktatás szervezésének vizsgálata a Kölcsey utcai Általános Iskolában és a Zeneiskolában.

 5. 2002. évi kulturális és sporttámogatások elszámolásának vizsgálata.

 6. A közalkalmazotti illetmény-besorolások vizsgálata a nem közoktatási intézményekben.

 7. A Somogyi Béla Általános Iskola feladatellátásának ellenőrzése a tantárgyfelosztás és a személyi juttatás vonatkozásában.


A részletes vizsgálati programokat az ellenőrzés megkezdése előtt hagyja jóvá a képviselő-testület.


 1. Folyó ügyek:


 1. A körmendi Batthyány kastély használati jogainak rendezéséről szóló Megállapodás tervezetének véleményezése

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke felhívja a figyelmet, a Díszterem, a Francia terem, a Szülői fogadó és a kisebbik Fogadó terem berendezése önkormányzati költségen történt, a zongora a Zeneiskola, valamint a Művelődési Központ tulajdonát képezi. Amennyiben ezek műemlékileg védettek, a város joggal tarthat igényt rájuk; értékük nem csekély, 2-3 millió Ft körüli.


Szabadi István képviselőtestületi tag három kérdést fogalmaz meg:

 1. Miért nem találkozhatott ezidáig a képviselőtestület a Szeleste 2001. Kft. vezetőivel?

 2. Több eltérő adattal találkozott a kastély park méretét illetően. Pontosan hány hektár a park területe?

 3. A Műemlékhivatal szakemberei szakfeltárásokat végeznek-e a kastélyban?


A kérdésekre Bebes István polgármester elmondja, a Szeleste 2001. Kft. képviselőit és a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot is tájékoztatták a képviselőtestület ülésének időpontjáról.

A kastély park esetében a Kincstári Vagyoni Igazgatóság adatai a mérvadóak. A beköltözéssel kapcsolatban elmondja, maximum felszólalási joga van az önkormányzatnak a kérdésben.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, mint múzeumigazgatót telefonon és személyesen is felkereste Koppány András régész, akit a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kért fel, végezzen megelőző feltáró falkutatást a Kastély 106. termében. Az 53 napra tervezett több millió Ft értékű kutatást a megrendelőnek - ez esetben a vállalkozónak kell fizetnie.


Szabadi István képviselőtestületi tag szerint a nyíltság és a nyitottság hiánya bizalmatlanságot szül és óvatosságra készteti a képviselőtestületi tagokat, még akkor is, ha a Kastély nem a város tulajdona, csak ingyenes használati jog illeti meg.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke az ülésről távozik, így a képviselőtestület 17 fővel folytatja a tanácskozást.


Csák Tamás képviselőtestületi tag az alábbiakat javasolja a megállapodás- tervezethez:

 • az ingatlanok helyrajzi számának feltüntetése szükséges,

 • a Színház, valamint az aula rendeltetésszerű használatát biztosítani kell,

 • a Szeleste 2001. KFt. végezze el a Kertészlak, Növényház felújítását.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a megállapodás tervezetet.


Bán Miklós képviselőtestületi tag a 6. pontban javasolja feltüntetni a Rázsó Imre Szakközépiskola megnevezést.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag elmondása szerint a város érdeke, hogy kezelésében maradjon a Színház, a kultúra színtere ne sérüljön. Ezért kéri a képviselőtestületet, korábbi döntését gondolja át, a Színház maradjon az önkormányzat kezelésében, és a város adjon alkalmat 20 ingyenes használatra. A költségvetés ismeretében a 20 ingyenes használat felett a város képtelen lesz finanszírozni bármilyen kulturális eseményt. Ez nem csupán az ő személyes véleménye, sok városlakó gondolkodik így.


Bebes István polgármester szerint egy korábban meghozott határozatot nem szerencsés visszavonni és más feltételrendszert teremteni.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a 7. ponttal kapcsolatban ismertet néhány tényt: a Bizottság 50 alkalmat határozott meg a Színház használatára. A költségvetési alszámokból kiszámítva a Színház fenntartásának napi költsége 15 ezer Ft. Az intézményrész évi fenntartása 6,5 millió Ft-ot jelent az önkormányzat számára. Ezen felül biztosítani kell az akadálymentesítést, mely 17 millió Ft-tal terheli a költségvetést.

Elemzések szerint - a próbákat is számolva - az év 365 napját figyelembe véve a Színház 45 %-os kihasználtságot mutat.

Bebes István polgármester javasolja a Színházat az önkormányzat kezelésében tartani.


A képviselőtestület a javaslatot 1 szavazattal, 16 tartózkodás mellett elutasítja.


Bebes István polgármester javasolja a Megállapodás tervezet első változatának kiegészítését:

 • a helyrajzi számok feltüntetésével,

 • a 6. pontban a Rázsó Imre Szakközépiskola megnevezés szerepeltetésével,

 • a Színház épület jelenlegi rendeltetésének megőrzésével, valamint a

 • Kertészlak, Növényház felújításával.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:


27/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Batthyány Strattmann Kastély használati jogának rendezéséről szóló Megállapodás első változatát az alábbiakkal egészíti ki:

 • a Megállapodásban szereplő ingatlanok helyrajzi számát fel kell tüntetni,

 • a Megállapodás 6. pontjában a Rázsó Imre Szakközépiskola megnevezést kell szerepeltetni,

 • a Színház épület jelenlegi rendeltetését megőrzi,

 • a Szeleste 2001. Kft vállalja a Kertészlak és Növényház felújítását.


Határidő: tájékoztatásra azonnal

Felelős: Bebes István polgármester



 1. Körmend város Gondnoksága Alapító Okiratának módosítása, a városi újság kiadásával kapcsolatos teendők

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szabadi István képviselőtestületi tag afelől érdeklődik, az Alapító Okirat 6. pontjában feltüntetett, szakirányú végzettséget igénylő feladatok elvégzésére van-e megfelelő szakember.


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, a lapkiadás, valamint a közutak, hidak üzemeltetése kivételével ezen feladatok Körmend város Gondnoksága jogelődjének feladatkörébe tartoztak.

Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, valamint az Alapító Okirat módosítását.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


28/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Körmend város Gondnoksága működésének, gazdálkodásának felülvizsgálatát követően a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság javaslatait figyelembe véve szükségesnek tartja:

 • a lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló rendelet módosítását,

 • a kintlévőségek behajtására külső cég megbízási lehetőségének megvizsgálását.

 • Körmend város Gondnoksága alapfeladatainak kibővítését,

 • az elszámolást norma óra alapján igazoltan elvégezni,

 • felülvizsgálni az alaptevékenységen felül végzett munkálatok elszámolását.


Határidő: folyamatos

Felelős: tájékoztatásért Műszaki Iroda


Bebes István polgármester javasolja az Alapító Okirat módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


29/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a melléklet szerint módosítja a 101/2002. számú határozattal jóváhagyott Körmend város Gondnokságának Alapító Okiratát.


Határidő: 2003. március 1.

Felelős: dr. Stankovits György jegyző


A városi újság kapcsán Szabadi István képviselőtestületi tag hozzászólásában jónak tartja az előterjesztést, de az nem tartalmazza a várható költségeket.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, a januári képviselőtestületi ülésén 2,5 millió Ft-ot szavazott meg a testület a lap kiadására. Az önkormányzati támogatást a reklámbevételek egészítik ki.


Bebes István polgármester reagálva az elhangzottakra elmondja, a jelenlegi tervek és lehetőségek alapján a várható költségek nettó 5 millió Ft körül alakulnak.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag az újság neve-, illetve az iránt érdeklődik, hogy a főszerkesztő hivatásos újságíró-e.


Bebes István polgármester elmondja, ellátható az ezzel kapcsolatos tevékenység főállásban és megbízásos alapon is. Az első elgondolás szerint a felelős szerkesztő személye megbízásos alapon történik.


Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke érdeklődik, Körmend város Gondnoksága esetében mit jelent a lapkiadás: a felelős szerkesztőtől a szerkesztő stábig, a nyomdába küldés és a terjesztés is az ő feladatuk?


Bebes István polgármester elmondja, a felelős kiadó Körmend város Gondnoksága, továbbiakban a munka külön zajlik.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


30/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő szerkezetben havonta megjelenő városi újságot ad ki 4500 példányban, 12-16 oldal terjedelemmel, színes borítóval (kívül-belül), 115 g-os műnyomó papíron, belül 90 g-os ofszet papíron.


Határidő: 2003. március 5.

Felelős: Bebes István polgármester


 1. A városi ünnepek és megemlékezések szervezési rendje 2003. évre

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, március 15-én megyei és városi ünnep kerül megrendezésre, a Bizottság Kósa Csaba urat, a Magyar Újságírók Közösségének elnökét javasolja szónoknak.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag felveti, a képviselőtestület korábbi határozatában megfogalmazottak nem jelennek meg az előterjesztésben.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, időt kell biztosítani a felkérésre, a programokat egyeztetni kell.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke - mivel városi érdekről van szó - javasolja az előterjesztés elfogadását.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


31/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. évben a városi ünnepeket a mellékelt táblázatban rögzített módon szervezi. A tervezetben foglaltak megvalósítására felkéri az érintett városi közösségeket.


Határidő: folyamatos

Felelős: Bebes István polgármester



 1. Tájékoztató az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke felhívja a figyelmet a beiratkozás során az arányos létszámbesorolásra. Ha szükséges, a képviselőtestület vezetésével a polgármester és alpolgármester működjön közre. Amennyiben az óvodai felvételeknél probléma adódik, a Bizottság "javaslattevő bizottság" létrehozását tartja indokoltnak.


A képviselőtestület a tájékoztatót tudomásul veszi.

 1. Ultrahang készülék vásárlásához kezesség vállalása

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, a 3,5 millió Ft-os ÁFA fedezet nem terheli az önkormányzat költségvetését, mivel az ideiglenes pénzeszköz átadásnak minősül.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


32/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete kezességet vállal a Dr. Batthyány Strattmann László Kórház-Rendelőintézet színes ultrahang készülék vásárlásához felveendő 14 millió Ft-os hitel erejéig. Ugyancsak biztosítja a vásárláshoz szükséges 3,5 millió Ft-os ÁFA fedezetet, melyet függő kiadásként kezel.


Határidő: azonnal

Felelős: kiértesítésre Bebes István polgármester


 • Jelentés az előző képviselőtestületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag elmondja, a helyreállítás nem történt meg.


Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője szerint a helyreállítás a közműszolgáltató feladata, az iroda a felszólítást megtette.

Bebes István polgármester javasolja, a felszólítás mellett figyelmeztesse a hivatal a céget, amennyiben záros határidőn belül nem történik meg a helyreállítás, a város a saját költségén elvégezteti azt, majd számláztatja a szolgáltató fele.


Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja.



Kérdések


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke tavaszi nagytakarításra buzdítja a város lakóit március hónapban. Kérdezi, megszervezhető-e egy ilyen akció városi szinten.

Bebes István polgármester szerint ebben a városnak élen kell járnia. Ezen feladatokat a Városgondnokság végzi.


Bán Miklós képviselőtestületi tag felveti, a Korona épületével szemben, a Várkert fala mellett a járdán nem történt meg a hó eltakarítása, a jégréteg balesetveszélyes. Ugyanez a helyzet az aluljárótól a könyvesbolt fele vezető járdán is. Milyen megoldás van a rendbetételükre?


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag afelől érdeklődik, a Vida József utcai foghíj beépítésére létrehozott bizottság érte-e el eredményt, hiszen e hónap 23-án lejár a három éves türelmi idő. Érdemi lépések történtek-e ez ügyben?

Felveti továbbá, a koszorúzásokat követően a koszorúk eltávolításáról gondoskodni kell, pl.: az október 28.-i ünnepség után a IV. Béla király szobornál még mindig megtalálható a koszorú.


Bebes István polgármester elmondja, a bizottság folyamatosan egyeztetett a foghíj beépítéssel kapcsolatban. Úgy látja, a szerződésben foglaltak a korábbi szerződéshez képest még hátrányosabbak az önkormányzatra nézve. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy 20 %-ban részes, más jogosítványa nincs. A foghíj tulajdonosa szeretné, ha az önkormányzattal együttesen tudna pályázni.


Interpellációk:


Szabó Ferenc alpolgármesterhez választókörzetéből 28 aláírással érkezett megkeresés az ügyben, hogy 1989-ben gázközmű építés történt a Vasútmellék utcában, azóta a csapadékvíz elvezetése megoldatlan. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnökének átad egy másolatot az aláírásokból, kéri, amennyiben lehetőség van rá, ütemezzék be a munkát.


Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke kéri a IV. Béla kir. utca folytatásaként a Rába folyó fele vezető aszfaltos út elején lévő gödör helyreállítását a kátyúzási munkák során.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag elmondása szerint a Bartók lakótelepen lévő óvoda utcájában a bolt fele vezető úton, az épületek között kihunytak a fények, teljes a sötétség.



Több hozzászólás nincs.


Bebes István polgármester a képviselőtestület ülését 17 óra 30 perckor bezárja.






K.m.f.






Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester