· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2003. évi
előző2003. április 24.    2003. október 09.következő
letölthető melléklet:

472 kbyte

2003. szeptember 18.

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2003. szeptember 18-i üléséről
Határozat:

210-242. számú

Rendelet:

29/2003. (X.01.) számú

30/2003. (X.01.) számú
J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2003. szeptember 18-i üléséről


Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Pőcze István, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagokTávol: -


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsosBebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy mind a 19 képviselő-testületi tag jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a napirend kiegészítését a közhasznú foglalkoztatás támogatásáról, illetve a Bozsik program keretében megvalósuló műfűves labdarúgó pálya kialakításához szükséges pályázati önrész biztosításáról szóló előterjesztések megtárgyalásával. Megkéri Horváth Pétert, Körmend város Gondnokságának vezetőjét, indokolja a közhasznú foglalkoztatás támogatásáról készült előterjesztés napirendre tűzésének okát.


Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője elmondja, hogy 12 fő közhasznú foglalkoztatásának támogatására nyílna lehetőség 2003. október 1. és november 30. között. A foglalkoztatottak bruttó bérének 70 %-át, azaz 1.080 eFt-ot a Munkaügyi Központ juttatná támogatásként, a 30 % önrészt, vagyis 504 eFt-ot az önkormányzatnak szükséges biztosítani. Ehhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását.

Szabó Ferenc alpolgármester kéri a napirend kiegészítését az Egyesített Szociális Intézmény telekhatár bővítése tárgyában készült előterjesztés megvitatásával.


Kozó József képviselő-testületi tag kifogásolja, hogy a 6. Folyó ügyek v.) napirendi pontjában a közművelődési feladatellátás átszervezésének tervezetét tárgyalja a képviselő-testület, a következő napirendi pontban pedig már pályázati kiírás szerepel egy nem létező intézmény igazgatói posztjára. Az előző ülésen visszavonásra került a Könyvtár igazgatói munkakörére kiírt pályázatról szóló előterjesztés, ezért dr. Stankovits György jegyzőt kérdezi, hogy kerülhet sor a mai ülésen a pályázat kiírására.


Dr. Stankovits György jegyző véleménye szerint az igazgatói munkakör pályázati kiírására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az előző napirendi pont határozati javaslata elfogadásra kerül.


Kozó József képviselő-testületi tag a kérdésére kapott választ nem fogadja el.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos tájékoztatásul közli, hogy az előterjesztés tervezet, a véleményezési jogkörrel rendelkező munkahelyi közösségek, valamint a minisztérium véleményét is ki kell kérni. Ez nem halasztó hatályú az önkormányzati döntésre vonatkozóan, a testület a véleményektől függően is hozhat döntést. A képviselő-testület végleges döntését követően kerülhet sor az intézmény vezetőjének pályázati kiírására.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, az előterjesztés megtárgyalása azt tükrözi, hogy az önkormányzat tervezett szándéka nem tartalmaz olyan ismeretlen elemeket, mely a pályázó helyzetét megnehezítené.


Bebes István polgármester az elhangzott módosításokkal kéri a napirend elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


NAPIREND:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított díjakról, kitüntető címekről és azok adományának rendjéről szóló 23/2003. (VII.1.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 4/1994. (II.10.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2002. évben történt ellátásáról

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Beszámoló a Körmendi Cigány Kisebbségi Önkormányzat tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth Sándor a kisebbségi önkormányzat elnöke


 1. Folyó ügyek:

 1. Körmend város szabályozási tervének elfogadásához szükséges tanulmánytervek készíttetéséhez fedezet biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Körmend város szabályozási tervével kapcsolatos eltérő lakossági vélemények

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. A Kiskincstár létrehozásának megtárgyalása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Közlekedési felülvizsgálat eredményei, intézkedési terv jóváhagyása

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 1. A Batthyány-Strattmann Kastély hasznosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. A Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának létszámnövelése

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Helyszín biztosítása házasságkötéshez

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. 2003. évi működési hiány fedezetére folyószámlahitel felvétele

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. A körmendi Sportcsarnok felújítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Fedezet biztosítása a Somogyi Béla Általános Iskola könyvtári feldolgozójának kialakítására

Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

 • Körmend város Gondnoksága előirányzat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 • Intézmények saját hatáskörben történő előirányzat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 • Nevelési Tanácsadó költségvetésének zárolása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 • Az I. számú Óvoda, valamint a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda költségvetési előirányzat módosítása - összevonása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Fedezet biztosítása a Somogyi utcai kereskedelmi egység előtti parkoló és autóbuszváró kialakítására

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Pályázat benyújtása létszám racionalizáláshoz kapcsolódó kiadásokra

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Szabadság tér 8. szám alatti társasház lakóinak kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. A temetői vízellátások pénzmaradványának felosztása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Az MSC Hungary Kft-től a Rába-parti Centrum megvásárlása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Bauer Kálmán ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Körmend város Önkormányzatának tulajdonát képező, 352/4. hrsz-ú ingatlan értékesítése

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Varga Gábor ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester 1. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései

 • Tervezet a közművelődési feladatellátás átszervezésére

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 • Pályázat kiírása a közös igazgatású közművelődési, közgyűjteményi intézmény igazgatói munkakörére

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 • Az októberi városi ünnepek megszervezésének rendje

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 1. Csatlakozás a "Rába szövetség"-hez

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Közhasznúak foglalkoztatása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Pályázati önrész biztosítása "a Bozsik-program keretében megvalósuló, a labdarúgás utánpótlás-nevelését szolgáló sportlétesítmények építésének, korszerűsítésének és felújításának támogatására" című pályázat "B" komponenséhez

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. ÖNO bővítéséhez telekhatár rendezés

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester • Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője • Interpellációk
NAPIREND:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2003. augusztus 29-én a Szlovén Nagykövetségen Musics követségi főtanácsos búcsúztatásán vett részt.

Augusztus 30-án általános iskolai tanévnyitó ünnepségeken vett részt, majd a VASIVÍZ Rt. gazdasági vezetőivel tartott megbeszélést és egyeztetést a szennyvíztisztító telep kapcsán. Szintén e napon Alsóberki városrészen lakossági fórum keretében tájékoztatta a résztvevőket a tervezett szennyvízcsatorna hálózat beruházásról.

Szeptember 2-án a VASIVÍZ Rt. igazgatójával a szennyvíztisztító beruházás kapcsán folytatott megbeszélést. Ugyanezen napon a "C" akciós lakások tulajdonosaitól érkezett igény területvásárlással kapcsolatban. Az igénylők az önkormányzat segítségét kérik a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal történő eljárásban. Az igénybejelentés továbbításra került, bízik abban, hogy a tulajdonosok részéről megfogalmazott árajánlatot - 50 Ft/m2 - a Kincstári Vagyoni Igazgatóság akceptálja. Ugyanezen napon Magyarnádalja városrészen került sor közmeghallgatásra a szennyvízcsatorna hálózat bővítése kapcsán.

Szeptember 3-án a városi rendőrkapitánnyal folytatott megbeszélést az előző ülésen felvetett problémákkal kapcsolatban. A rendőrkapitány ígéretet tett arra, hogy a problémákat orvosolják. Szintén e napon Auer Miklóssal, az Alkotás utcai lakók képviselőjével játszótéri kosárlabda palánk ügyében tárgyalt. Az esti órákban Felsőberkifaluban lakossági fórumra került sor.

Szeptember 4-én a Közútkezelő Kht. vezetőjével egyeztetett az Orpheus program kapcsán, illetve tolmácsolta a lakosság részéről felmerült problémákat, pl. Rábán túli városrész közlekedésével kapcsolatos kérést. Délután Horváth Péterrel, Körmend város Gondnokságának vezetőjével a szociális bérlakosok felújítása kapcsán egyeztetett, majd Kemestaródfán közmeghallgatásra került sor a tervezett szennyvízcsatorna hálózat bővítése kapcsán.

Szeptember 5-én Dancsecs Imrével, a Dancsecs Építőipari Kft. ügyvezetőjével tartott megbeszélést az Alkotás utcai építkezés kapcsán. Ezt követően a Civil partnerség konferencián, a Berzsenyi Dániel Főiskola tanévnyitó ünnepségén, majd a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvodában alkalmazotti ülésen vett részt. Ugyanezen napon Vasalján közmeghallgatásra került sor a szennyvízcsatorna hálózat beruházás tárgyában.Szeptember 6-án a Molnár Lajos emlékünnepségen vett részt az Olcsai Kiss Zoltán Általános Iskola rendezésében. Ezúton köszöni az iskola vezetésének fáradozását, a lakóház tulajdonosának a ház helyreállítását, és méltó környezet biztosítását az ünnepséghez.

Szeptember 7-én Luisingben Alfons Mensdorff-Poully gróffal folytatott megbeszélést a pinkamindszenti határátkelőhely megnyitása kapcsán.

Szeptember 8-án dr. Rejtő Péter, az Osztrák Nagykövetség kereskedelmi tanácsosa fogadta. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy négy ausztriai befektető érdeklődött a város iránt, akik részére a városról készült német nyelvű tájékoztató átadásra került.

Szeptember 9-én szociális tárgyú megbeszélésre került sor. A kistérségi elnökségi ülésen a szennyvízhálózat megvalósítása kapcsán az érintett települések polgármestereivel, valamint Moschendorf polgármesterével közösen aláírták a Phare CBC pályázatot.

Szeptember 10-én a Területfejlesztési Bizottság ülésén vett részt Szombathelyen, ahol a biofűtőművel kapcsolatos munkálatokról tartott beszámolót. Ugyanezen napon Fodor Sándor, a MARC Körmend kosárlabdacsapat ügyvezető igazgatója kereste fel a sportcsarnok pályázattal kapcsolatosan. Kutasi Tiborral és Czafit Csabával, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjével műfűves labdarúgó pálya kialakításával kapcsolatos megbeszélésre került sor.

Szeptember 11-én dr. Bárány Győző orvosigazgatóval folytatott megbeszélést, ahol felvázolták a kórházzal kapcsolatos álláspontjukat. Mint arról már értesülhettek a képviselők, tárgyalások folytak a szülészet esetleges megszűntetésével kapcsolatban. Körmend városa kitart a szülészet további működtetése mellett. Bár ezen részleg működtetése veszteséges, fenntartása mégis elengedhetetlen, mivel a térség infrastruktúráját tekintve komoly problémával állnak szemben, hisz Szombathelyt elérni sokkal nehezebb akár az Őrségből, akár a Vendvidékről, mint Körmendet.

Szeptember 12-én Szombathelyen Idegenforgalmi Bizottsági ülésen vett részt, ahol a kistérség idegenforgalmi koncepciójának megvitatására került sor, mely természetesen Körmendet is érinti. Ugyanezen napon megbeszélés folyt a Munkaügyi Központ vezetőjével, valamint Szentgotthárd, Vasvár, Őriszentpéter polgármestereivel, alpolgármestereivel munkahelyteremtő beruházások kapcsán. Mint ismert, az MSC Hungary Kft. 100 millió Ft támogatást kapott munkahelymegtartás céljából. Közös véleménnyel élnek a munkaügyi miniszter fele, mivel a 90 millió Ft megmaradt keret a térség számára kevésnek bizonyul. Szeptember 23-án ezzel kapcsolatosan megbeszélést folytat Burány Sándor munkaügyi miniszterrel.

Szeptember 17-én dr. Héjj Attila, a MÜLLEX Kft. új igazgatója mutatkozott be, majd Németh Józseffel, az OTP Rt. regionális igazgatójával hitelfelvétel kapcsán tárgyalt. Jelzi, hogy finanszírozási kérdésekben a városban működő bankokkal kíván együttműködni.


Bebes István polgármester kéri a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.


A képviselő-testület a beszámolót 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


 1. Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított díjakról, kitüntető címekről és azok adományának rendjéről szóló 23/2003. (VII.1.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés, vélemény nincs.


Bebes István polgármester javasolja a fenti rendelet módosítását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

29/2003. (X.01.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított díjakról, kitüntető címekről és azok adományozásának rendjéről szóló 23/2003. (VII.1.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 1. A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 4/1994. (II.10.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a szennyvízcsatorna hálózat bővítésére beadott Phare CBC pályázaton való részvétel egyik feltétele a szennyvíztisztító telep bővítésének megvalósulása, melynek hiányában nincs esély a pályázaton való részvételre. A tervezett beruházás összköltsége 150 millió Ft. Ha az önkormányzat további 20 millió Ft-tal megemelné a szennyvíztisztító levegőztető rendszer korszerűsítésére szánt keretet, akkor ez a többlettámogatás 3 Ft/m3 csatornadíj csökkenést jelentene a lakosság részére.

A beruházás megvalósításának másik lehetősége a hitelfelvétel. Az ehhez szükséges fedezet előteremtéséhez 42 Ft/m3 összegű csatornadíj emelésre van szükség, ezzel megvalósulhatna a hitel visszafizetése. 2004-ben viszont nem kerülne sor csatornadíj emelésre.

Bebes István polgármester elmondja továbbá, hogy az építést ÁFA terheli, ezáltal 37,5 millió Ft-tal növekedne a beruházás nagysága.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az alábbi kérdéseket fogalmazza meg:

  1. Készült-e számítás arra vonatkozóan, mennyibe kerülne a szennyvízcsatorna hálózat bővítése abban az esetben, ha Körmend egymaga valósítaná meg a beruházást?

  2. Mekkora összeggel járulnak hozzá a társközségek a beruházáshoz?

  3. Milyen módon kerül felosztásra a beruházás befejezése után megmaradt pénzösszeg Körmend és a társközségek között?


Bebes István polgármester a kérdésekre válaszolva elmondja, a szennyvízhálózat bővítését Körmend városa egyedül nem képes megvalósítani. A települések részvétele nélkül a kondíciók javulnának ugyan, de mivel a szennyvízhálózat keresztülhalad Pinkamindszenten, Kemestaródfán és Magyarnádalján is, a települések hozzájárulása nélkül a beruházás meghiúsulhat.

A bővítés a VASIVÍZ Rt. beruházásában valósulna meg, tehát a közműfejlesztési hozzájárulást is az Rt-nek kell fizetni. A VASIVÍZ Rt. nyitott arra, hogy a befizetendő hozzájárulást Körmenden továbbfejlesztésre használja fel.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a korábban elkülönített 20 millió Ft-on felül további 20 millió Ft biztosítását. Lakossági díjként 192 Ft/m3+ÁFA, közületi díjként 215 Ft/m3+ÁFA összeget javasol.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat azzal a kiegészítéssel, hogy Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Egyházashollós, valamint Moschendorf község által befizetett közműfejlesztési hozzájárulást a VASIVÍZ Rt. Körmenden megvalósuló beruházásokba fektesse.


Bebes István polgármester elmondja, hogy ez elől a VASIVÍZ Rt. sem zárkózik el, de jogszabályi hátterét tisztázni kell.


Kozó József képviselő-testületi tag úgy véli, egy hosszan húzódó ügy végére kellene pontot tenni. A szennyvíztisztító rekonstrukciójára feltétlenül szükség van, de számára érthetetlen, hogy a beruházó VASIVÍZ Rt. Körmend városára hárítja a beruházás költségét, hogy minél rövidebb idő alatt megtérüljön az általa felvett hitel.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag elmondja, hogy korábban, "szolidaritási elv" alapján egységes víz- és szennyvíz díj került megállapításra. Később ez módosult, mivel a települések különböző kategóriákba kerültek besorolásra, így került megállapításra a fizetendő díj mértéke. Úgy véli, hogy a drasztikus, 25 %-os mértékű csatornadíj emelést nem lehet a lakosságra hárítani, azt az önkormányzatnak, illetve a VASIVÍZ Rt-nek kell vállalnia. Nem támogatja az előterjesztésben foglaltakat.


Bebes István polgármester szerint a város fejlődése érdekében - lakótelkek, ipari területek kialakítása, munkahelyek teremtése - áldozatokra van szükség a lakosság részéről is. Mindezek megvalósítása a szennyvíztisztító bővítése nélkül elképzelhetetlen. A jelenlegi díjak nem adnak lehetőséget a VASIVÍZ Rt-nek a fejlesztésre. Míg a szennyvíztisztító bővítés költsége 150 millió Ft, ezzel szemben 40,5 millió Ft áll rendelkezésre, melyet Körmend városa kitermelt. A későbbiekben befolyó közműfejlesztési hozzájárulás felhasználása a további tárgyalások eredményétől függ.


Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy a szennyvíztisztító telep nincs apportálva a VASIVÍZ Rt-be, csupán üzemeltetésre van átadva, ezért az önkormányzatnál képződik az amortizáció. A körmendi szennyvíz díj után a VASIVÍZ Rt. adózik, vagyis nem képződik pénzforrás, melyet fejlesztésre fordíthatna. A körmendi üzemegység működtetését nem fedezik sem a lakossági, sem a közületi vízdíjak. A globális működtetés következtében e célra máshonnét is forgatnak be pénzeszközöket.


Bebes István polgármester javasolja a szennyvíztisztító levegőztető rendszerének korszerűsítéséhez további 20 millió Ft biztosítását.


A képviselő-testület a javaslatot 6 szavazattal, 10 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elutasítja, és a következő határozatot hozza:


210/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a szennyvíztisztító levegőztető rendszer korszerűsítéséhez további pénzeszközöket nem biztosít.


Bebes István polgármester javasolja a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítását. A szennyvízelvezetés és -tisztítás lakossági díjának 192 Ft/m3+ÁFA, a közületi díjnak 215 Ft/m3+ÁFA összeget javasol.

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


30/2003. (X.01.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló többször módosított 4/1994. (II.10.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2002. évben történt ellátásáról

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(A beszámoló írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Kozó József képviselő-testületi tag dr. Stankovits György jegyzőt kérdezi, hogy törvényesnek ítél-e minden feladatot, körülményt, mely a gyermekjóléti szolgálat és a gyermekvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos (hatáskörök, létszámleépítés).


Dr. Stankovits György jegyző úgy véli, hogy a családsegítő és gyermekjólét szolgálat létszámcsökkentéséről szóló előterjesztés a törvényességi szempontoknak megfelelt, a feladatellátás jogszabály szerint a jövőben is megoldható. Az elbocsátás pedig munkáltatói jogkör.


Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője elmondja, hogy az 1997. évi XXXI. törvény kötelezően rója a képviselő-testületre a gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló megtárgyalását. A törvény három fele osztja a hatáskörök gyakorlását. Egyrészről a képviselő-testület a költségvetésben biztosítja a pénzbeli és természetbeli ellátások fedezetét, másrészt az önkormányzat működteti, fenntartja a személyes gondoskodás intézményrendszerét, a települési önkormányzat jegyzője pedig hatósági jellegű feladatokat lát el. Tájékoztatásul közli, hogy az intézményvezető beszámolója csatolva van az előterjesztéshez.


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a beszámolót.


Bebes István polgármester kéri a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2002. évben történt ellátásáról készült beszámoló elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


211/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 1. Beszámoló a Körmendi Cigány Kisebbségi Önkormányzat tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth Sándor a kisebbségi önkormányzat elnöke

(A beszámoló írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a beszámolóhoz kiegészítő vélemény készült.


Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nincs.


Bebes István polgármester javasolja a beszámolóban foglaltak tudomásul vételét.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


212/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmendi Cigány Kisebbségi Önkormányzat tevékenységéről szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 1. Folyó ügyek:

 1. Körmend város szabályozási tervének elfogadásához szükséges tanulmánytervek készíttetéséhez fedezet biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


213/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Körmend város Szabályozási tervéhez szükséges tanulmánytervek elkészíttetésére az alábbi fedezetet biztosítja:

 1. Az északi városrész csapadékvíz elvezetésének tanulmányterveire 700 eFt-ot biztosít a nevesített céltartalék terhére.

 2. A Rápa-part hidrológiai és árvízi tanulmányterveire 500 eFt-ot biztosít a nevesített céltartalék terhére.

 3. Az örökségvédelmi hatástanulmányt kiegészítő régészeti értékfelmérésre 500 eFt-ot biztosít a nevesített céltartalék terhére.

Az Önkormányzat a 256/2001. számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet az októberi képviselő-testületi ülésen módosítja.


Határidő: 2003. december 15. a tervek elkészíttetésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője


 1. Körmend város szabályozási tervével kapcsolatos eltérő lakossági vélemények

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat első bekezdését támogatja, vagyis nem javasolja a Szabályozási terv módosítását.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat első bekezdésének elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


214/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Körmend város szabályozási tervének tervezetét nem módosítja, a Felszabadulás utca továbbvezetését és a Hegyaljai utca korrekcióját változatlanul hagyja.

Határidő: 2003. október 15.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 1. A Kiskincstár létrehozásának megtárgyalása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, felkérte a Pénzügyi Iroda, valamint a GAMESZ vezetőjét, hogy Nagykanizsán tájékozódjanak a kiskincstár működésével kapcsolatosan.

A kincstári rendszer teljeskörű bevezetését 2004. január 1-től javasolja.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az alábbiakat fogalmazza meg:

  1. Készült-e számítás arra vonatkozóan, mennyibe kerül a kincstári rendszer bevezetése.

  2. Mekkora anyagi vonzattal jár a létszám-racionalizálás (végkielégítések, felmentés).

  3. Mekkora összegű lesz a megtakarítás a kincstár bevezetésével.

Bebes István polgármester elmondja, az előterjesztésből kitűnik, hogy a részleges kincstár bevezetésnek kevésbé van értelme. A város intézményszerkezete viszont megfelelő az intézményi kincstári rendszer működtetéséhez. A GAMESZ jól beilleszthető a rendszerbe, a banki műveletek, a pénzkezelés folyamatosan követhető. A rendszerbe be kell vonni a nem GAMESZ körben tevékenykedő intézményeket is.

Javasolja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vizsgálja meg a kincstári rendszer kimunkálásának lehetőségét.


Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjének véleménye szerint a kincstár bevezetésének érezhető eredménye lesz, a létszám racionalizálás következtében a hozzá kapcsolódó kifizetési kötelezettségek pedig megigényelhetők.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a teljeskörű kincstári rendszer bevezetését támogatja. Az oktatási intézmények számára betanulási idő biztosítását kéri, mivel novemberben már elkezdődik a jövő évi költségvetés tervezése. Ezzel a rendszerrel időben, valamennyi intézmény, akár tanítási hetekre lebontva megtervezheti szakmai programját, ezáltal teljesíthetők lesznek a pénzügyi elvárások.

Kéri, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által készített anyagot jutassák el bizottságukhoz is.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva az intézményi kincstári rendszer kidolgozását javasolja.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat 2. pontjának elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


215/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy az önkormányzati intézményi körben kidolgozza az intézményi kincstári rendszer működtetését, és a bevezetéséről a költségvetés készítése során dönt.


Határidő: 2003. november 30, illetve 2004. március 31.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a kidolgozásért 1. Közlekedési felülvizsgálat eredményei, intézkedési terv jóváhagyása

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a tájékoztató elősegíti a koncepció minél szélesebb körben történő megvitatását.


Bebes István polgármester javasolja a koncepció teljeskörű megismertetését a médián keresztül.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag az alábbiakat veti fel:

 1. A tervezet a Bástya utcát kétirányú utcává alakítja. Ez ellentétes a koncepció lényegével, melynek célja a folyamatos, nyugodt közlekedés biztosítása. Az egyirányú szakasz fenntartása továbbra is szükséges.

 2. Célszerű lenne kibővíteni a koncepciót a tervezett gyorsforgalmi út megépítése kapcsán a 8-as főút átalakítására vonatkozó elképzeléssel.

 3. Nem javasolja az egyenrangú útkereszteződések fenntartását, hiszen ezáltal mindkét jármű kénytelen lassítani, a környezetterhelés emelkedik, a kibocsátott gázok duplán képződnek. Amennyiben az egyik útkereszteződés alá van rendelve a másiknak, fele akkora a káros anyag kibocsátás.

Nagy Gábor képviselő-testületi tag véleménye szerint a Bástya utca kétirányúsításával a kerékpárosok, gyerekek nem kényszerülnének ki a 8-as főútra, biztonságosabbá válna közlekedésük.


Szabadi István képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy mikor lépnek hatályba a koncepcióban megfogalmazottak.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy a lakossági vélemények beérkezése, megvitatása után várhatóan jövő év márciusában kezdődhetnek meg a munkálatok.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke javasolja a Kossuth utcából az autóbuszok kitiltását. Javasolja továbbá "Megállni tilos" tábla kihelyezését az utca Hungária Biztosító felöli oldalán. A Sportcsarnoknál a tervezett egyirányúsítás kaotikus helyzetet idézhet elő.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjének véleménye szerint a javasolt egyirányúsítás összefügg a Sportcsarnok korszerűsítésével, az egyszerűsítené az ottani közlekedési rendet.

Az egyenrangú útkereszteződések kapcsán elmondja, hogy a koncepció lényege egy olyan többszintű közlekedési rend kialakítása, mely során a lakóterületeken csökkenne a gépjárműforgalom, az áthaladó forgalom nem az érintett utcákat terhelné.


Dr. Stankovits György jegyző jelzi, hogy a Kossuth Lajos utca említett szakaszának egyirányúsítása biztosítja az önkormányzat számára a Sportcsarnokhoz szükséges parkolóhelyek számának kialakítását.


Szabó Ferenc alpolgármester véleménye szerint évek óta felmerülő gond az említett szakaszon a kétirányú forgalom, ezért az ott lakók kérik az utca egyirányúsítását. A szűk utcák a kerékpárosok és a gépjárművek közlekedése miatt balesetveszélyesek.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének véleménye szerint a környező utcák forgalma növekszik az említett utcaszakasz egyirányúsítása következtében.


A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 1. A Batthyány-Strattmann Kastély hasznosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester közli, a Batthyány-Strattmann Kastéllyal kapcsolatosan felmerült időszerű problémákat jelezték az illetékes minisztérium fele, ezek eredményeként született a határozati javaslat.


Szabadi István képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy a Kastélyban feltárási munkálatokat végzők az Országos Műemlékvédelmi Felügyelet jóváhagyásával, szakszerűen dolgoznak-e.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy építészek, művészettörténészek a műemléki kastélyban szerkezeti és művészettörténeti falkutatást végeznek, állami megrendelésre. Valamennyi feltárásról jegyzőkönyv készül, ezt követően számláznak. A munkálatok költsége nem az önkormányzatot terheli.


Szabadi István képviselő-testületi tagnak tudomása van arról, hogy nyáron diákokkal végeztették ezt a munkát.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, a diákok szakképesítést nem igénylő munkákat végeztek mérnöki irányítás mellett.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.


Kozó József képviselő-testületi tag kéri, ne kerüljön sor olyan határozathozatalra, mely nem kellő körültekintéssel történik a kastélyegyüttes egészére vonatkozóan.


Bebes István polgármester úgy véli, az előző képviselő-testület felelősen döntött a Kastély visszaadásáról. A pályáztatásban Körmend város semmilyen szerepet nem játszott, hiszen nem a város kezelésében van a Kastély. A Kincstári Vagyoni Igazgatóság hozta a döntést, készítette a szerződést, részéről fogalmazódott meg az a kérés, hogy a teljeskörű beruházás megvalósításához azon épületrészeket, melyek jelenleg a város kezelésében vannak, adja vissza a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésébe. A háromoldalú szerződés ezidáig nem került aláírása, a döntés következménye nem Körmend városán, hanem az állami szervek munkáján múlik. Szeretné, ha a Kastély a város javát szolgálná, majd kéri a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


216/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a körülményekben bekövetkezett lényeges változásokra tekintettel, így különösen a Batthyány-örökség (családi kincstár, levéltár) megszerzésének lehetőségére, a Batthyány-Strattmann Kastély hasznosításában érintett állami szervek képviselőinek, nevezetesen a Nemzeti Kulturális Örökség miniszterének, a pénzügyminiszternek, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal véleményének megismerése után kezdeményezi a Kastély hasznosításával kapcsolatos szerződési feltételek újratárgyalását.

Az állami szervek képviselőinek véleményéből kitűnik, hogy a közösségi célú hasznosítás lehetőségét helyezik előtérbe, ennek megfelelően Körmend város Önkormányzata is támogatja a Batthyány-Strattmann Kastély közösségi célú hasznosításának lehetőségét.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokba a kastély hasznosításában érintett szervekkel, amely során vizsgálja meg a kastély közösségi célú hasznosításának valamennyi lehetséges módozatát, és erről tájékoztassa a Képviselő-testületet.


Határidő: kiértesítésre, tárgyalások megkezdésére azonnal

Felelős: Bebes István polgármester


 1. A Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának létszámnövelése

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Stankovits György jegyző az elmúlt képviselő-testületi ülésen már ismertette az okmányiroda helyzetét.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a Hatósági Iroda létszámnövelését.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

217/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának létszámát egy fővel növeli.

Határidő: 2003. november 15.

Felelős: Dr. Stankovits György jegyző 1. Helyszín biztosítása házasságkötéshez

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szabó Ferenc alpolgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal nagyterme átalakítási munkálatainak idejére házasságkötésre alkalmas hely kijelölése szükséges. Lehetőségként merült fel a Színház előcsarnoka, melyet ingyenesen bocsátanának az önkormányzat rendelkezésére.


Szabadi István képviselő-testületi tag úgy véli, a Színház előcsarnoka nem éppen megfelelő miliő a házasságkötéshez. Ugyanakkor a Kastély Dísztermét a már előre bejelentett esküvők idejére az önkormányzat bérelhetné a Szeleste 2001. Kft-től.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, a Díszteremben lévő székek korábban elszállításra kerültek, a terem fűtése nem megoldott, ezen felül a termet négyszeres áron lehet igénybe venni.


Bebes István polgármester javasolja a Polgármesteri Hivatal nagyterme átalakításának idejére házasságkötés céljából a Színház előcsarnokát kijelölni.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


218/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal nagyterme átalakításának idejére házasságkötés céljából a Színház előcsarnokát jelöli ki. A helyszínek házasságkötésre méltó kialakításáról gondoskodik, biztosítja az ehhez szükséges fedezetet.


Határidő: a nagyterem átalakítási munkálatainak megkezdése

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 1. 2003. évi működési hiány fedezetére folyószámlahitel felvétele

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a folyószámla hitelkeret 50 millió Ft-tal történő megemelését.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:


219/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2003. évi működési hiány fedezetére a folyószámla hitelkeret 50 millió Ft-tal történő megemelésére kérelmet nyújt be, és visszafizetését a 2004. évi költségvetésben - minden felhalmozási kiadást megelőzően - betervezi.


Határidő: 2003. november 10.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a kérelem benyújtására 1. A körmendi Sportcsarnok felújítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének tudomása szerint az állam 110 millió Ft körüli összegben támogatja a felújítást.


Bebes István polgármesternek erről nincs tudomása. Elmondja, személyesen járt a sportügyekkel foglalkozó miniszternél, ahol tájékozódott a kiírandó pályázatokról. Igyekeznek valamennyi pályázati lehetőséget megragadni.

Tájékoztatásul elmondja, hogy a Megyei Sportigazgatóságtól pozitív megnyilatkozás érkezett a felújítás kapcsán.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat mindkét pontját támogatja.

Bebes István polgármester javasolja a "Bozsik-program keretében megvalósuló, a labdarúgás utánpótlás-nevelését szolgáló sportlétesítmények építésének, korszerűsítésének és felújításának támogatására" című pályázathoz önrész biztosítását.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


220/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a GYISM SPO-BP-03-D jelű "A Bozsik-program keretében megvalósuló, a labdarúgás utánpótlás-nevelését szolgáló sportlétesítmények építésének, korszerűsítésének és felújításának támogatására" című pályázathoz 11.785.714 Ft pályázati önrészt biztosít a 2003. évi költségvetés felújítási kiadások részében lévő sportcsarnok felújítása rovat terhére.


Határidő: 2003. szeptember 30. a pályázat benyújtására

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője, Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


Bebes István polgármester javasolja a "Beruházás a 21. századi iskolába" program keretében meghirdetett hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére és kamattámogatás elnyerésére pályázat benyújtását és a szükséges önrész biztosítását.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


221/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási Minisztérium által kiírt "Beruházás a 21. századi iskolába" program keretében meghirdetett hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére és kamattámogatás elnyerésére pályázatot nyújt be. A 100.000 eFt-os beruházáshoz 10.000 eFt pályázati önrészt biztosít a 2004. évi költségvetés terhére.


Határidő: 2003. december 19. a pályázat benyújtására

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője, Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 1. Fedezet biztosítása a Somogyi Béla Általános Iskola könyvtári feldolgozójának kialakítására

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester javasolja a Somogyi Béla Általános Iskolában könyvtári feldolgozó helyiség kialakítására 1.200 eFt biztosítását. Javasolja továbbá, amennyiben a helyiség kialakítása befejeződik, azonnal kerüljön átadásra a Kollégium részére.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


222/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Somogyi Béla Általános Iskolában könyvtári feldolgozó helyiség kialakítására 1.200 eFt-ot biztosít a nevesített céltartalék terhére. A munkálatok végeztével a helyiséget azonnali hatállyal a Kollégium rendelkezésére kell bocsátani.


Határidő: 2003. október 31. a munkák elvégzésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

 • Körmend város Gondnoksága előirányzat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzat módosítást.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

223/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Körmend város Gondnoksága

- személyi juttatás előirányzata 3.797.-e.Ft-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 1.439.-e.Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata 5.941.-e.Ft-tal

- felújítási előirányzata 2.978.-e.Ft-tal nő.


A Polgármesteri Hivatal dologi előirányzatából

- utak, hidak karbantartása szakfeladata 3.900.-e.Ft-tal

- szennyvízelvezetés és kezelés szakfeladata 500.-e.Ft-tal

- város és községgazdálkodás szakfeladata 1.100.-e.Ft-tal


utak, járdák felújítási előirányzata 2.978.-e.Ft-tal

gazdálkodási tartalék - kötött felhasználású 5.677.-e.Ft-tal csökken.


Határidő: 2003. szeptember 25.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a kiértesítésre • Intézmények saját hatáskörben történő előirányzat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzat módosítást.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


224/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy

 1. A Védőnői Szolgálat

- működésre átvett pénzeszköz előirányzata 86.-e.Ft-tal nő

- dologi kiadás előirányzata 86.-e.Ft-tal nő

 1. A Háziorvosi Szolgálat

- működési bevétel előirányzata 150.-e.Ft-tal nő

- személyi juttatás előirányzata 150.-e.Ft-tal nő


 1. Az Egészségügyi és Szociális Intézmény

- működésre átvett pénzeszköz előirányzata 167.-e.Ft-tal nő

- személyi juttatás előirányzata 67.-e.Ft-tal nő

- dologi kiadás előirányzata 100.-e.Ft-tal nő

 1. A dr. Batthyányné CM Óvoda

- működésre átvett pénzeszköz előirányzata 6.-e.Ft-tal nő

- dologi kiadás előirányzata 6.-e.Ft-tal nő

 1. A Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

- működésre átvett pénzeszköz előirányzata 96.-e.Ft-tal nő

- dologi kiadás előirányzata 96.-e.Ft-tal nő

 1. Az Olcsai Általános Iskola

- saját bevétel előirányzata 969.-e.Ft-tal nő

- működésre átvett pénzeszköz előirányzata 455.-e.Ft-tal nő

- dologi kiadás előirányzata 1.139.-e.Ft-tal nő

- felhalmozási kiadás /beruházás-táblák/ előirányzata 285.-e.Ft-tal nő

 1. A Somogyi Béla Általános Iskola

- működési bevételi előirányzata 383.-e.Ft-tal nő

- működésre átvett pénzeszköze 538.-e.Ft-tal nő

- dologi kiadás előirányzata 921.-e.Ft-tal nő

 1. A Hunyadi utcai Általános Iskola

- működésre átvett pénzeszköz előirányzata 10.-e.Ft-tal nő

- dologi kiadás előirányzata 10.-e.Ft-tal nő

 1. A Faludi Ferenc Könyvtár

- működési bevételi előirányzata 202.-e.Ft-tal nő

- működésre átvett pénzeszköz előirányzata 146.-e.Ft-tal nő

- dologi kiadás előirányzata 348.-e.Ft-tal nő

 1. A Művelődési és Ifjúsági Központ

- működésre átvett pénzeszköz előirányzata 3.015.-e.Ft-tal nő

- személyi juttatás előirányzata 309.-e.Ft-tal nő

- munkaadót terhelő járulékok előirányzata 81.-e.Ft-tal nő

- dologi kiadás előirányzata 2.625.-e.Ft-tal nő

 1. A Kórház - Rendelőintézet

- működési bevételi előirányzata 300.-e.Ft-tal nő

- működésre átvett pénzeszköz előirányzata 2.157.-e.Ft-tal nő

- felhalmozási bevétel előirányzata 72.-e.Ft-tal nő

- felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 169.-e.Ft-tal nő

- dologi kiadás előirányzata 2.698.-e.Ft-tal nő

- felhalmozási kiadás /számítógép beruházás/ 241.-e.Ft-tal nő

 1. A Pénzügyi GAMESZ

- működési bevétel előirányzata 362.-e.Ft-tal nő

- személyi juttatás előirányzata 156.-e.Ft-tal nő

- munkaadót terhelő járulékok előirányzata 36.-e.Ft-tal nő

- dologi kiadás előirányzata 170.-e.Ft-tal nő

 1. A Labdarúgó Szövetség

- működési bevétel előirányzata 807.-e.Ft-tal nő

- működésre átvett pénzeszköz előirányzata 182.-e.Ft-tal nő

- személyi juttatás előirányzata 200.-e.Ft-tal nő

- munkaadót terhelő járulékok előirányzata 60.-e.Ft-tal nő

- dologi kiadás előirányzata 729.-e.Ft-tal nő


Határidő: 2003. szeptember 25.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a kiértesítésért • Nevelési Tanácsadó költségvetésének zárolása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzat módosítást.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


225/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy a

 1. Nevelési Tanácsadó megszűnése miatt az előirányzatokat a 2003. augusztus 31-i teljesítés szintjén zárolja:

- személyi juttatás előirányzata 2.754.-e.Ft-tal

- munkaadót terhelő járulékok előirányzata 1.201.-e.Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata 708.-e.Ft-tal csökken

- működési bevétel előirányzata 932.-e.Ft-tal

- működésre átvett pénzeszköz előirányzata 435.-e.Ft-tal nő


 1. Az 1. pontban meghatározott előirányzat módosítások - 6.030.-e.Ft - terhére a Polgármesteri Hivatal

- működési pénzeszköz átadás előirányzata 1.321.-e.Ft-tal nő

- normatív kötött támogatása 1.465.-e.Ft-tal csökken

- gazdálkodási tartalék előirányzata 3.244.-e.Ft-tal nő


Határidő: 2003. szeptember 25.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a kiértesítésért

 • Az I. számú Óvoda, valamint a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda költségvetési előirányzat módosítása - összevonása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzat módosítást.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


226/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy

 1. az I. számú Óvoda

- személyi juttatás előirányzata 10.088.-e.Ft-tal

- munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3.362.-e.Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata 3.775.-e.Ft-tal

- bevételi előirányzata 1.367.-e.Ft-tal

csökken, egyúttal a

Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

- személyi juttatás előirányzata 10.088.-e.Ft-tal

- munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3.362.-e.Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata 3.775.-e.Ft-tal

- bevételi előirányzata 1.367.-e.Ft-tal

nő.

 1. az I. számú Óvoda létszám kerete 1 fő csökkentéssel (nyugdíjazás miatt) átkerüljön a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvodába.

A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda létszáma az alábbiak szerint alakuljon:

 • 14 fővel nő az áthelyezés miatt

 • 1 fővel nő a konduktív pedagógus alkalmazásával

 • 1 fővel csökken a Mátyás király utcai Óvodába történő áthelyezés miatt.

Így az intézmény költségvetési létszáma 2003. szeptember 1-től 36 fő.


Határidő: 2003. szeptember 25.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a kiértesítésért
 1. Fedezet biztosítása a Somogyi utcai kereskedelmi egység előtti parkoló és autóbuszváró kialakítására

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az ÁFÉSZ vezetője megkereste az önkormányzatot a terület rendezése kapcsán. A tárgyalások eredményeként a területrendezés költségeiből - az intézmény bérleti díját is érvényesítve - 2.500 eFt-ot vállal az önkormányzat.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy az 5.500 eFt bekerülési összeg a bolt melletti északi és nyugati oldalon lévő vízelvezető árok zárt szelvénybe helyezését, a két feltöltő útvonal aszfaltos úttá történő kiépítését, a szükséges várakozóhelyek, illetve az autóbusz megállónak megfelelő módon történő kialakítását tartalmazza.


Kozó József képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, hogy figyelembe veszi-e az átalakítás az északi városrész vízrendezését. Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője a kérdésre válaszolva közli, hogy a zárt szelvénybe helyezés a csapadékvíz elvezetési koncepciót nem befolyásolja.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a területrendezéshez szükséges fedezet biztosítását.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester javasolja a Somogyi Béla utcai élelmiszerüzlet körüli területrendezéshez 2.500 eFt biztosítását.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


227/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Somogyi Béla utcai élelmiszerüzlet körüli területrendezéshez 2.500 eFt-ot biztosít a nevesített céltartalék terhére.

Határidő: 2003. november 15. a munkák elvégzésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 1. Pályázat benyújtása létszám racionalizáláshoz kapcsolódó kiadásokra

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester javasolja pályázat benyújtását a létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére.


A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


228/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete:

 1. a korábban meghozott határozatok alapján a Faludi Ferenc Városi Könyvtár költségvetési létszámát 15 főről 14 főre, az Egészségügyi és Szociális Intézmény létszámát 38 főről 36 főre csökkenti.

A létszámcsökkenéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére pályázatot nyújt be.

 1. nyilatkozza, hogy a önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállaló - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség.


Határidő: 2003. október 1.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a pályázat benyújtásáért 1. Szabadság tér 8. szám alatti társasház lakóinak kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az ORPHEUS program kidolgozása folyamatban van, mely érintheti a Szabadság téren egy önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítását is. Meg kell vizsgálni, melyek azok az épületek, melyek beépíthetők az ORPHEUS programba, ezt követően kerülhet sor a felújítás ütemezésére, valamint a pályázati rendszer kidolgozására.

Kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


229/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottságot a helyi védelem alatt álló, illetve városképi jelentőségű épületek felújításának ütemezésével és pályázati rendszer kidolgozásával. A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda javaslata alapján a decemberi képviselő-testületi ülésre a Bizottság előterjesztést készít.


Határidő: 2003. november 28. a javaslattételre

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője 1. Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nincs.


Bebes István polgármester javasolja a kórház területén lévő büfé bővítés építési engedélyéhez a tulajdonosi hozzájárulás megadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


230/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kórház-Rendelőintézet területén lévő büfé bővítés építési engedélyéhez Tóth Zoltán Körmend, Pacsirta u. 10/5. szám alatti lakos részére a tulajdonosi hozzájárulást megadja.


Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője 1. A temetői vízellátások pénzmaradványának felosztása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat első és harmadik bekezdését támogatja, míg az Alsóberki sportöltöző bővítésére nem javasolja további 500 eFt biztosítását.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a temetői vízellátások pénzmaradványának felosztását a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint.


Bebes István polgármester javasolja a körmendi temetők felújítási munkálataira 2.345.000 Ft biztosítását a temetői vízellátások és a Teleki utcai vízellátás pénzmaradványa terhére.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag támogatja.


Bebes István polgármester javasolja az Alsóberki sportöltöző bővítésére további 500 eFt-ot biztosítását a temetői vízellátások és a Teleki utcai vízellátás pénzmaradványa terhére.


A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja a karácsonyi díszvilágítás bővítésére 556.319 Ft-ot biztosítását a temetői vízellátások és a Teleki utcai vízellátás pénzmaradványa terhére.


A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:


231/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a körmendi temetők felújítási munkálataira 2.345.000 Ft-ot biztosít a temetői vízellátások és a Teleki utcai vízellátás pénzmaradványa terhére.


Az Alsóberki sportöltöző bővítésére további 500 eFt-ot biztosít a temetői vízellátások és a Teleki utcai vízellátás pénzmaradványa terhére.


A karácsonyi díszvilágítás bővítésére 556.319 Ft-ot biztosít a temetői vízellátások és a Teleki utcai vízellátás pénzmaradványa terhére, melyet finanszírozásként Körmend város Gondnoksága részére átad a dologi kiadások előirányzatának megemelésével.


Határidő: 2003. december 15.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Az MSC Hungary Kft-től a Rába-part Centrum megvásárlása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az MSC Hungary Kft. megkeresését követő első tárgyalás alkalmával a cég a Rápa-parti Centrumot magasabb összegre értékelte, a határozati javaslatban szereplő vételár további tárgyalások eredménye. Úgy látja, hogy a Rápa-parti Centrum a Rába-part fejlesztési terveit illetően alapja lehet az elkövetkezendő időszak munkálatainak.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a következő kérdésekre szeretne választ kapni:

 1. Mennyibe kerül az ingatlan fenntartása?

 2. Éves szinten mekkora összegbe kerül az ott dolgozók foglalkoztatása?


Bebes István polgármester úgy gondolja, erre még nem adható pontos válasz. Az önkormányzat az épület hasznosítására várhatóan pályázatot ír ki, erről a képviselő-testületnek kell döntenie. Tudomása szerint a szabadidő központ jelenleg is vállalkozásba van kiadva.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke úgy véli, az ingatlan megvásárlása beilleszthető a csónakkikötő rendszerébe. A Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat. Egyúttal felveti a részletfizetési lehetőséget, mint kedvezményt is.


Szabadi István képviselő-testületi tag úgy gondolja, hogy az MSC Hungary Kft. mintegy "rátestálja" az önkormányzatra az üdülőt. Mivel az ingatlan árvízvédelmi területen található, javasolja 15 millió Ft-ra lealkudni a vételárat.


Bebes István polgármester közli, hogy az ingatlan értéke több mint 30 millió Ft. Ezt az árat alkudták le 21.250 eFt-ra, melynél kevesebb összegért a Kft. nem kívánja értékesíteni a Centrumot.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag támogatja az üdülő megvásárlását, úgy véli, ez felgyorsítaná Körmend turisztikai programjának megvalósítását. Akár vállalkozói, akár Körmend város Gondnoksága általi üzemeltetésben működne, célszerű lenne kikötni, hogy a turisztikai program megvalósításának fontos színtere legyen.


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a megvásárolni kívánt ingatlan mellett önkormányzati tulajdonú területek találhatók, mely a további terjeszkedésre, bővülésre ad lehetőséget.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke jelzi, hogy a szabadidős központ üzemeltetése olyan konstrukcióban is elképzelhető, melyet néhány napirendi ponttal később, a közművelődési feladatellátás átszervezése keretében fognak megtárgyalni.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását, egyben javasolja, hogy a város turisztikai programjában kerüljön a terület nevesítésre.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


232/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete megvásárolja a MSC Hungary Kft-től a Rába parti Centrumot 21.250.-e.Ft-ért, és egyúttal

 • a beruházások előirányzatát 21.250.-eFt-tal,

 • a vagyonértékesítés (ingatlan) előirányzatát 21.250.-eFt-tal megnöveli.


Határidő: 2003. november 30.

Felelős: Bebes István polgármester a szerződéskötésért 1. Bauer Kálmán ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva - a készülő szabályozási tervre hivatkozva - nem támogatják az értékesítést.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


233/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Bauer Kálmán Körmend, Rákóczi u. 25. szám alatti lakos kérelmét nem támogatja, az 1618/31. hrsz-ú ingatlanból nem kíván 36 m2-t értékesíteni.


Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője 1. Körmend város Önkormányzatának tulajdonát képező, 352/4. hrsz-ú ingatlan értékesítése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester az ingatlan értékesítése kapcsán elmondja, hogy a pályázati kiírásra egy pályázó - a Savaria Nett-Pack Kft. - nyújtotta be pályázatát. Az ingatlanért 16 millió Ft vételárat ajánlott fel. A szerződés aláírásának előfeltétele az előző adásvételi szerződésben szereplő vételár kiegyenlítése. Feltüntetésre kerülne továbbá a szerződésben azon pont, mely szerint továbbértékesítés esetén az ingatlan vagyonkataszter szerint megállapított összege és a 16 millió Ft közötti árkülönbözetet a Kft-nek meg kell térítenie az önkormányzat részére.

Úgy véli, 60 munkahely teremtése fontos tényező, a cég vezetése vállalja, hogy a körmendi üzem a térség központjává válik.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke hozzáteszi, az elmúlt 6 év óta a szóban forgó területen mindössze 3 millió Ft bevétele származott az önkormányzatnak, körülbelül ugyanakkora összeget fordított Körmend város Gondnoksága a terület rendbentartására.

A munkahely létesítése esetén éves szinten 90 eFt/fő árbevétele származna az önkormányzatnak, ami a 60 főt figyelembe véve 5,4 millió Ft bevételt jelent.


Bebes István polgármester javasolja a Körmend 352/4. hrsz-ú ingatlan értékesítését a Savaria Nett-Pack Kft. részére.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


234/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmend, Thököly u. 52. szám alatti, 352/4. hrsz-ú, 3318 m2 nagyságú, "üzemépület" megnevezésű ingatlant az értékesítésére kiírt pályázati eljáráson az ajánlattevő ajánlatának megismerése után a Savaria Nett Pack Kft. (Szombathely, Rumi út 142.) részére értékesíti. Az ingatlan vételárát 16.000 eFt-ban állapítja meg, melyet a Savaria Nett-Pack Kft. négy részletben - 4.000 eFt-ot a szerződés aláírásakor, 4.000 eFt-ot 2004. december 31-ig, 4.000 eFt-ot 2005. december 31-ig és 4.000 eFt-ot 2006. augusztus 31-ig - köteles kiegyenlíteni.

Amennyiben a Savaria Nett-Pack Kft. az ingatlant tovább értékesíti, úgy köteles 4.793.750 Ft-ot fizetni Körmend város Önkormányzata részére.


Határidő: 2003. szeptember 30.

Felelős: Bebes István polgármester 1. Varga Gábor ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva 250 eFt áron javasolják az ingatlan értékesítését.


Bebes István polgármester javasolja a 0254/107. hrsz-ú ingatlan értékesítését 250 eFt áron.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:
235/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonában lévő 0254/107 hrsz-ú, "külterületi szántó" megnevezésű, 3702 m2 területű ingatlant Varga Gábor Körmend, Hunyadi u. 63. szám alatti lakos részére. A vételárat 250.000 Ft-ban állapítja meg.


Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője 1. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései

 • Tervezet a közművelődési feladatellátás átszervezésére

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a bizottsági ülésen - ahol az érintett intézmények vezetői is jelen voltak - részletesen kifejtette azon koncepciót, melynek összefoglalása a képviselő-testület elé került. Elmondja továbbá, hogy az összevonás egy újfajta koncepciót, bővítést is jelenthet, melynek szakmai vitája a törvényben foglalt módon történik. Mint korábban említette, a Rápa-parti Centrum beilleszthető a koncepcióba. Egyben racionalizáció is megindulhat, "gazdasági haszon" is várható. Az intézményi kincstári rendszer bevezetése már a két intézményre is kiterjedne.

A Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a két intézmény összevonását.


Vélemény:


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag úgy véli, ami a képviselő-testület elé került, az nem koncepció, inkább "egyéni - nem túl nagy teljesítményű - megfogalmazás". A koncepciónak azt kellene tartalmaznia, hogy a közművelődési feladatellátás során milyen előnyök származnak az átszervezésből. A képviselő-testület elé egy "eklektikus" előterjesztés került, melyben szellemi kalandozások találhatók. Úgy véli, hogy a balatonalmádi intézménnyel nem lehet összehasonlítani a körmendit, hisz ott eredendően egy komplex intézményt építettek fel. Csepreg és Répcelak esetében pedig 3 ezer fő körüli lélekszámú településekről van szó, így a hasonló intézmények példája nem állja meg a helyét, ahol az egy épületben található művelődési ház és könyvtár a korábbi nagyközségi funkciót látja el. A szellemi kapacitáshoz a személyi feltételrendszerben is változás szükséges, hiszen a két intézmény egy igazgatás alá vonásától a szellemi kapacitás bővülésnek nincs nagy esélye. Az előterjesztés kapolcsi mintát is említi, holott Kapolcsnak nincs művelődési intézménye, mégis képes tömegeket megmozgató művészeti fesztivált rendezni. Nem érti, miért nem lehet a jelenleg működő két intézmény, ugyanazon személyi feltételekkel és pénzeszközökkel a város és városkörnyék kulturális életének meghatározó központja, miért szükséges ehhez új intézmény. Megemlíti, hogy a Könyvtár fennállásának 50 éves jubileumán a szakma elismerően szólt a körmendi intézményről. A Művelődési és Ifjúsági Központ esetében a működés nehézségeiért nem feltétlenül az intézmény felelős. Úgy véli, az előterjesztés ugyan kimondja, hogy megfelelő szakmai létszámra van szükség, de azt nem tartalmazza, hogy kevesebb létszám szükséges a kitűzött feladatok ellátásához. Ahhoz, hogy a törvénytől eltérjenek, ez kevésnek bizonyul. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény kimondja, hogy "városokban elsődlegesen önálló intézményben kell nyilvános könyvtári ellátást biztosítani. Más intézménnyel való közös működtetésre csak szakmai, illetve jelentős gazdálkodási előnyök esetén kerülhet sor a miniszter véleményének figyelembevételével."

A művelődési intézményre vonatkozóan a törvény kimondja, hogy "az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó közművelődési intézmény létesítése, átszervezése, megszűntetése, illetőleg tevékenységének 60 napon túli szüneteltetése esetén a testületi döntésmeghozatal előtt 30 nappal a Minisztérium véleményét be kell szerezni, és annak tartalmát a testülettel ismertetni kell. A Minisztérium a megkereséstől számított 30 napon belül nyilvánít véleményt."

Személy szerint nem támogatja az előterjesztésben foglaltakat.


Szabadi István képviselő-testületi tag hiányolja az előterjesztésből az EXCELLENCE Rt. által a Könyvtárra, valamint a Művelődési és Ifjúsági Központra vonatkozó megállapításokat.

Mint a vizsgálati anyag is említi, a Könyvtár "integrációja nehezen képzelhető el". A Művelődési Központ esetében az említett vizsgálat a következőket fogalmazza meg: "a tevékenység jellege, piaci kapcsolatrendszere miatt kincstári gazdálkodási körbe kapcsolása nem ajánlott". Arra vonatkozóan szeretne választ kapni, mennyiben egyezik ez a képviselő-testület korábban megtárgyalt - intézményi kincstári rendszer működéséről hozott - döntésével.


Kozó József képviselő-testületi tag Dr. Nagy Zoltántól, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnökétől kérdezi, hogy milyen működési és szakmai előnyöket tud felsorolni.

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, ugyan az EXCELLENCE Rt. által készített Intézkedési terv nem javasolja az összevonást, a Művelődési és Ifjúsági Központot kifejezetten vállalkozásra javasolja kiadni. Bár törvény nem írja elő, hogy a városban kötelező az intézmény fenntartása, ugyanakkor a helyi önkormányzatok Feladat- és Hatásköri Jegyzékének 1. §-a kimondja, az önkormányzat rendelkezik arról, hogy saját hatáskörben milyen intézményt alakít, von össze, illetve tart fenn.

Úgy véli, a két intézmény összevonása kapcsán nem a Bizottság feladata feltárni a gazdasági és szakmai előnyöket, ezt a vezetői programnak kell tartalmaznia. Két olyan intézményről van szó, melyek járási intézményként kezdték működésüket, 20-30 éve ugyanolyan profillal dolgoznak, miközben megjelent az Internet, a digitális technika, mindemellett olyan feladatokat nem vállalnak fel, melyekre szükség lenne (pl. tudományos könyvkiadás).

Felhívja a figyelmet arra, hogy a két intézménytől ez évben már 2 x 8 millió Ft került elvonásra. Ha egy kézbe koncentrálódik a két intézmény és ehhez szerveznek új programot, akkor a tárgyalások során ugyanolyan súlyú intézménnyé válik, mint bármelyik iskola, mely 100 millió Ft-ból gazdálkodik, tehát nem lehet többé a kultúrát megcsorbítani.

Célszerű lenne az önkormányzat részéről egy olyan intézmény létrehozása, mely a turisztikai programot is meg tudja valósítani a rendelkezésre álló személyi állománnyal.


Geosics László képviselő-testületi tag javasolja az előterjesztés visszavonását. Javasolja továbbá, hogy a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság a következő képviselő-testületi ülésre dolgozzon ki egy koncepciót a közművelődési feladatellátás átszervezésére.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos megerősíti, hogy jelenleg tervezetről tárgyal a testület. A döntés megszületéséhez a különböző jogszabályokban meghatározott közösségek, hatóságok véleményét is be kell szerezni. A szakmai vélemények ismeretében dönthet a képviselő-testület arról, hogy felvállalja-e az intézmények összevonását. A továbblépéshez azonban az önkormányzat állásfoglalása szükséges.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag úgy gondolja, hogy az előterjesztés alkalmatlan arra, hogy tervezetnek tekintsék. Ahhoz, hogy közösségeknek és szakmai döntéshozóknak bebizonyítsák, hogy az abban leírtak megállják helyüket és véleménynyilvánításukra "igent" mondjanak, szégyellne körmendiként kiállni a városon kívüli testületek elé. Ismételten elmondja, hogy előterjesztés nem más, mint eklektikus gondolatok gyűjteménye, és nem koncepció.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke úgy véli, az előterjesztés megfelel a törvényben foglaltaknak. Felelősséggel vállalja, hogy előre tekintő programot szeretnének megvalósítani.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 12 szavazattal, 6 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


236/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete

 1. tervezi, hogy a közművelődési (II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési és Ifjúsági Központ) és közgyűjteményi (Faludi Ferenc Városi Könyvtár) intézményét 2003. december 31-i hatállyal összevonja, és 2004. január 1-jével közös igazgatású, többcélú közművelődési, közgyűjteményi intézményt hoz létre Faludi Ferenc Kulturális Központ és Könyvtár névvel. E lépéshez beszerzi az érintett intézményi közösségek, valamint - jogszabályban meghatározottak szerint - a szakminisztérium (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma) véleményét.

 2. A többcélú, közös igazgatású közművelődési, közgyűjteményi intézmény igazgatói munkakörének betöltésére jogszabályban meghatározott módon pályázatot ír ki.

 3. A helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló 7/1999. (VII.1.) számú rendeletét az új körülményeknek megfelelően módosítja.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos • Pályázat kiírása a közös igazgatású közművelődési, közgyűjteményi intézmény igazgatói munkakörére

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nincs.


Bebes István polgármester javasolja a többcélú, közművelődési és közgyűjteményi közös igazgatású intézmény igazgatói munkakörére pályázat kiírását.


A képviselő-testület a javaslatot 12 szavazattal, 6 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


237/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot ír ki többcélú, közművelődési, közgyűjteményi közös igazgatású intézmény igazgatói munkakörére 2004. január 1-től 2008. december 31-ig terjedő öt éves időszakra. A pályázatot a Kulturális Közlönyben, a Vas Népében és a Körmendi Híradóban kell megjelentetni.

Határidő: a közművelődési és közgyűjteményi intézmény összevonását követően azonnal

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos • Az októberi városi ünnepek megszervezésének rendje

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke az alábbi pontosításokat kéri:


 • Október 5-én a Városi Kiállítóteremben a múzeum kiállítását dr. Horváth Sándor megyei igazgató nyitja meg;

 • az október 23-án 11.00 órakor kezdődő ünnepség helyszíne a Hősök tere helyett a Szabadságharcosok kopjafája;

 • a IV. Béla király szobornál tartandó ünnepségen beszédet mond Kondincsné dr. Kovács Éva;

 • a Színházban rendezett ünnepi műsoron fellép a Béri Balogh Ádám Néptáncegyüttes, valamint dr. Batthyány-Strattmann Lászlóról készített film kerül vetítésre.


Bebes István polgármester Körmend várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepség kapcsán az alábbi két lehetőséget javasolja:

 • az ünnepség egy alkalommal, egy helyszínen zajlódjon (megemlékezés IV. Béla király szobornál),

 • amennyiben október 28-án magasrangú előadó nem érzik, a rendezvények 24-én pénteken és 25-én szombaton zajlanának.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos kiegészítésül elmondja, 24-én pénteken népzenei koncertre és táncházra kerülne sor a Színházban, 25-én szombaton a városi kitüntetések átadása után a Béri Balogh Ádám Néptáncegyüttes jubileumi műsorát tekinthetnék meg az érdeklődők.

További lehetőség október 28-án a IV. Béla király szobornál történő koszorúzás és ünnepi beszédet követően ünnepi testületi ülés a Színházteremben, majd a Ghymes együttes koncertje.


Bebes István polgármester elmondja, míg a rendezvénysorozat első blokkjában a 35 éves Béri Balogh Ádám Néptáncegyütteshez kapcsolódnának a rendezvények, addig vasárnap és hétfőn a Batthyány herceg tevékenysége köré csoportosuljanak a megemlékezések.

Kedden a városi ünnepség alkalmával IV. Béla király szobornál történt megemlékezés után ünnepi testületi ülésre és a Ghymes együttes koncertjére kerülne sor.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva már évekkel ezelőtt is azt szorgalmazta, hogy a városi ünnepek köré csoportosuljanak azon rendezvények, melyek az ünnepség méltóságát emelik.


Bebes István polgármester módosító javaslatként kéri, hogy a képviselő-testület a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottságot bízza meg a városi ünnepség megtervezésével és a részletes program lakossággal történő tájékoztatásával.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


238/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottságot a körmendi októberi városi ünnepség megtervezésével. A Bizottságnak gondoskodni kell arról, hogy a részletes programot a város lakossága megismerje.


Határidő: azonnal

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke 1. Csatlakozás a "Rába szövetség"-hez

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester szerint célszerű lenne, ha a szövetséghez a környező települések kistérségi társulásai csatlakoznának, mely nagyobb településszámot feltételez. A Rába mentén található települések a Rába Menti Térség Fejlesztési Tanács munkájában vennének részt, ott próbálnák a Rábával kapcsolatos törekvéseket megvalósítani.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, hogy ennek működtetéséhez anyagiakra is szükség van-e (gondol itt a tagdíjra). Véleménye szerint is hatékonyabb együttműködést feltételez a Fejlesztési Tanácsban való részvétel.


Bebes István polgármester tudomása szerint tagdíjat kellene fizetni, ezért jobbnak ítélné, ha nem az önkormányzatokra hárulna a tagdíj fizetése, hanem a kistérségek vennének részt a munkában, fizetnék a tagdíjat.


Nagy Gábor képviselő-testületi tag tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Megyei Közgyűlés Idegenforgalmi Bizottságának ülésén taglalták a Rába Szövetség lényegét. Javasolja az önkormányzat részvételét a Szövetségében.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a Rába Szövetséghez való csatlakozást.


Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzatának csatlakozását a Rába Szövetséghez Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társuláson keresztül.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


239/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társuláson keresztül csatlakozni kíván a "Rába Szövetséghez".


Határidő. 2003. szeptember 20.

Felelős: Bebes István polgármester 1. Közhasznúak foglalkoztatása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a közhasznú foglalkoztatású munkavégzést.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


240/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Körmend város Gondnoksága 2003. október 1-től november 30-ig 12 főt foglalkoztasson közhasznú munkavégzés céljából.

A közhasznú munkavégzéshez 504 eFt saját erőt biztosít finanszírozásként a gazdálkodási tartalék terhére.

Határidő: kiértesítésre azonnal, foglalkoztatásra 2003. október 1.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Felkérés alapján Horvát Péter Körmend város Gondnoksága vezetője


 1. Pályázati önrész biztosítása "a Bozsik-program keretében megvalósuló, a labdarúgás utánpótlás-nevelését szolgáló sportlétesítmények építésének, korszerűsítésének és felújításának támogatására" című pályázat "B" komponenséhez

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a pályázat elnyeréséhez 15 millió Ft önrész szükséges, melyet Körmend város Önkormányzata 7,5 millió Ft-tal támogat. Az önrész fennmaradó része, azaz 7.500 eFt helyi vállalkozók bevonásával, illetve társadalmi munka révén kerül biztosításra.

Kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


241/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a GYISM SPO-BP-03-B jelű, "a Bozsik- program keretében megvalósuló, a labdarúgás utánpótlás-nevelését szolgáló sportlétesítmények építésének, korszerűsítésének és felújításának támogatására" című pályázatra 7.5000 eFt pályázati önrészt biztosít a 2004. évi költségvetés terhére.

Határidő: 2003. szeptember 30. a pályázat benyújtására

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 1. ÖNO bővítéséhez telekhatár rendezés

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a képviselő-testület korábban hozott határozatát az evangélikus presbitérium megvitatta, majd 3 fős bizottságot jelölt ki a tárgyalások lefolytatására. A tárgyalások során az Evangélikus Egyház részéről azon döntés született, hogy az érintett területet közvetlenül az önkormányzat számára értékesíti. A további megállapodásokat az előterjesztés tartalmazza. Egyben köszönetét fejezi ki az egyházaknak az együttműködésükért, melynek következtében 15 fővel bővülhet a Szociális Intézmény.


Kozó József képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, miért szükséges 600 eFt átadása az Evangélikus Egyháznak, úgy gondolja, hogy a kerítés kialakítási és felújítási munkálatokat Körmend város Önkormányzata is el tudná végeztetni.


Szabó Ferenc alpolgármester úgy véli, hogy az 5.000 eFt/m2 ár fenntartása mellett ez az összeg elfogadható.


Szabadi István képviselő-testületi tag az Evangélikus Egyház és az önkormányzat között létrejött megállapodás tényét nem vitatja, azonban a Református Egyház kikerülését nem tartja etikusnak. Annál inkább sem, mivel korábban a testület 169/2003. számú határozatával már állást foglalt a telekhatár rendezés kapcsán. Tájékoztatásul elmondja, hogy az április 14-én született 91/2003. számú Református Egyház által hozott határozat a kérelmet támogatta. Kifogásolja, hogy az új előterjesztés korábbi fáradozásaikat semmibe veszi. Hangsúlyozza, hogy a Református Egyház nem pénzügyi érdekből kívánt eljárni.


Bebes István polgármester sajnálatosnak tartaná, ha az Egyesített Szociális Intézmény bővítésére a pályázati határidőből való kicsúszás miatt nem kerülne sor. Javasolja a képviselő-testület 169/2003. számú határozatának módosítását a jelen határozati javaslatban foglaltakkal.


A képviselő-testület a javaslatot 12 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


242/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 169/2003. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 1. Az Evangélikus egyház tulajdonában lévő 390 hrsz-ú területből leválasztott 181 m2 nagyságú területet 5.000 Ft/m2 áron, összesen 905 eFt-ért megvásárolja.

 2. Körmend város Önkormányzata a kialakuló új telekhatáron új kerítés kialakítására és a régi felújítására (kb. 70 m) 595 eFt-ot ad át az evangélikus egyháznak, melynek fejében az egyház a munkálatokat elvégezteti.

 3. Az ÖNO területén folyó építkezés időtartamára az evangélikus egyház (anyagszállítás céljára) átjárási lehetőséget biztosít saját területén. A terület eredeti állapotának helyreállítását az építkezés befejeztével az önkormányzat elvégezteti.

 4. A telekhatár-rendezés és helyreállítás során felmerülő egyéb költségek az önkormányzatot terhelik.

 5. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az evangélikus egyházzal megállapodás keretében rögzítse az ingatlan átadással kapcsolatos egyéb jogokat és kötelezettségeket, illetve ezek teljesítésének határidejét.


Határidő: folyamatos

Felelős: Szabó Ferenc alpolgármester

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 • Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szabadi István képviselő-testületi tag, Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke, valamint Csák Tamás az interpellációkra adott válaszokat elfogadják.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke az Olcsai téri parkolóban "Megállni tilos" tábla elhelyezése kapcsán a rendőrségtől írásos véleményt kér.


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke tudomásul veszi a választ.


Kozó József képviselő-testületi tag a városból kivezető utakhoz kéri az idegeneket útbaigazító táblák elhelyezését.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag sajnálatosnak tartja, hogy a rendőrség nem tud kellőképpen intézkedni.


Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 3 ellenszavazattal elfogadja. • Interpellációk


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Hegyaljai utcában lakók kérését tolmácsolva további két villanyoszlop elhelyezését kéri.

Elmondja, hogy Nagy Gábor képviselővel közösen felmérték a Rábán túli lakók körében a kábeltelevíziós igényt. Az erről készült felmérést átadja Czvitkovics Gyulának, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnökének, majd kéri, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a jövő évben megvalósulhasson a beruházás.


Csák Tamás képviselő-testületi tag a Nádaljai utca - 8-as főút kereszteződésében lévő buszmegállóba fedett buszváró elhelyezését kéri.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke felveti, hogy esténként a belvárosi üzletek kirakatai nincsenek kivilágítva. Úgy véli, az önkormányzat felkérhetné - főleg a belvárosban lévő üzletek - tulajdonosait, szíveskedjenek kivilágítani üzleteiket, ezáltal szebb képet mutatna a belváros.


Tóth Imre képviselő-testületi tag az Alsóberki városrészből iskolába autóbusszal bejáró gyermekek szüleinek kérését tolmácsolva kéri, hogy a városrészen található két buszmegállóba helyezzenek ki fedett buszvárót.


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke:

 1. a Rákóczi utca páros oldalán a Deák F. utca - Mátyás király utca közti területen szeméttárolók kihelyezését kéri.

 2. a Kölcsey Utcai Általános Iskola vezetőségének kérését tolmácsolva javasolja megvizsgálni, hogy indokolt lenne-e a Kölcsey utca, a Mozi és az iskola kijárata között fekvőrendőr elhelyezése.

 3. kéri, hogy a Rákóczi utcai orvosi rendelők környékén gyakrabban tisztítsák meg a területet a galambürüléktől a betegségek elkerülése végett.

Karakai József képviselő-testületi tag:

 1. a Bástya u. 21. számú házzal szemben a félig leszakadt hinta helyreállítását kéri. Valószínű a hintának egy leszakadt darabja a Bástya u. 18. számú ház előtt található, ennek elszállítását kéri.

 2. a Nemes Lipót u. 5. számú házzal szemben a földszinten lakó idős emberek kérését tolmácsolva a használaton kívüli ping-pong asztal - melyet nem a rendeltetésének megfelelően használnak - elhelyezését kéri.

 3. ugyanezen számú ház előtt lévő "hinta-maradvány" elszállítását kéri.

 4. aziránt érdeklődik, hogy nyújtott-e be pályázatot az önkormányzat a játszóterek építésére kiírt pályázatra. A pályázat benyújtás határideje szeptember 15-e volt.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, az önkormányzat benyújtotta a pályázatot, melynek elfogadása esetén a Nemes Lipót utcai tömbbelsőben kerül kialakításra a játszótér, az ott lévő játékok felszámolásra kerülnek. Amennyiben nem fogadják el a pályázatot, a játékok átalakításáról gondoskodni kell.


Szabadi István képviselő-testületi tag:

 1. aziránt érdeklődik, mi az oka annak, hogy a Posta épületén nem látni a nemzeti színű zászlót.

 2. a Posta és a Könyvtár közötti virágágyás gondozatlan, javasolja inkább a terület térkővel való kikövezését.

 3. az augusztusi ünnepek után a szabadtéri színpad vasszerkezete heteken keresztül nem került elszállításra. Kéri jobban megbecsülni a város vagyonát, az ünnepségek után meghatározott időben belül a rendeltetési helyükre szállítani a kellékeket.


Geosics László képviselő-testületi tag Horvátnádalján, a Vasút utca elején található "Újvári ház"-nál a terület gondozatlansága miatt az élősövény kinőtt az útra, annak visszanyírására lenne szükség.


Kozó József képviselő-testületi tag jelzi, hogy az Ady Endre utca NY-i végén, a Mátyás kert vendéglő előtti területen balesetveszélyes a helyzet a szűk utca miatt.


Bán Miklós képviselő-testületi tag felhívja a figyelmet, hogy a MOL kút környékén lévő szomorú fűz ágai kb. másfél méterre benyúlnak az út fölé. A fa megnyírása szükséges a balesetveszély elkerülése érdekében.


Szabó Ferenc alpolgármester kéri a Mátyás király utcai játszótéren két hulladéktároló kihelyezését. Kérdezi, hogy a Vasútmellék utca csapadékvíz elvezetése milyen ütemben halad, tavaszra ígérték a munkák befejezését.

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a Vasútmellék utcában, illetve a Mátyás király utcában elkezdődött a csapadékvíz rendezés, mely várhatóan 1-2 héten belül elkészül.Több hozzászólás nincs.


Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 18 óra 15 perckor bezárja.K.m.f.
Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester