· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2003. évi
előző2003. április 24.    2003. december 10.következő
letölthető melléklet:

118 kbyte

2003. október 09.

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2003. október 9-i rendkívüli üléséről


Határozat:

246-247. számú
J E G Y Z Ő K Ö N Y VKészült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2003. október 9-i rendkívüli üléséről


Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagokTávol maradt: Pőcze István és dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tagok


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Hatósági Iroda vezetőjeBebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tag közül 17 fő jelen van -Pőcze István és dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tagok távol, - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a napirend elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:  1. Pályázati önrész biztosítása a Kölcsey Utcai Általános Iskola részére

Előterjesztő: Bebes István polgármester


  1. Pályázat benyújtása szociális bérlakások építéséhez

Előterjesztő: Bebes István polgármester


  1. Orpheus programhoz tájékoztató

Előterjesztő: Bebes István polgármester
N A P I R E N D:


  1. Pályázati önrész biztosítása a Kölcsey Utcai Általános Iskola részére

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény Phare pályázaton való részvételéhez - a korábbi számításokat módosítva - 3.323 eFt önrész biztosítása szükséges.


Bán Miklós képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, hogy milyen módon történik a pályázatok ellenőrzése, vagyis a pályázatban megfogalmazottak megfelelő helyen, megfelelő módon valósulnak-e meg.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos elmondja, az önkormányzat számára még szokatlan rendszerű Phare pályázatról van szó, melynek dokumentációja aprólékosabb, részletekre törőbb, mint egy egyszerű átadott pénzeszköz felhasználása. Természetesen amennyiben az önkormányzat a szükséges önrészt biztosítja, akkor azt olyan mértékben és arra a célra szabad felhasználni, amit a pályázati kiírásban a pályázó meghatároz. Jelen pályázat esetében kb. 50 oldalnyi dokumentáció áll rendelkezésre.

Elmondja tovább, hogy a Kölcsey Utcai Általános Iskola korszerűsítéssel, épület szigeteléssel, nyílászárók cseréjével, minőségi számítógépek, szoftverek beszerzésével, pedagógus továbbképzéssel járó jelentős - összesen mintegy 33 millió Ft nagyságrendű - beruházásra kíván pályázni.

Az 1. alprogram keretében a támogatás igényelhető összege 83 ezer Euró, a fennmaradó 10 %-ot a pályázónak kell biztosítania. A pályázat dokumentációja rendelkezésre áll, az intézmény fűtés korszerűsítésének, valamint energiatakarékos megoldások kidolgozásának tervezése elkezdődött.

A pályázati dokumentáció és annak külső ellenőrzése a biztosíték arra, hogy az önkormányzat a saját támogatás felhasználását biztosítva láthatja.


Bán Miklós képviselő-testületi tag elmondja, ez a pályázat már uniós pályázati rendszer szerint bonyolódik. Míg korábban a pályázatokhoz az állam nyújtott támogatást és az önkormányzat biztosította az önrészt, az EU-s pályázatok esetében jópár kérdés vetődik fel, mint: ki koordinálja a pályázatok menetét; az iskolának be kell-e számolnia a pályázat végrehajtásáról; a Pénzügyi Iroda ellenőrzi-e, hogy valóban arra fordították a megnyert összeget, mint ami a pályázati kiírásban szerepel. Úgy véli, hogy a pályázatok esetében ellenőrzési mechanizmus szükséges.


Bebes István polgármester elmondja, a folyamat nem új, hiszen a biofűtőmű pályázat is az uniós pályázati rendszerbe tartozik.

Látható azonban, hogy az ellenőrzések ezidáig nem olyan módon működtek, mint ahogy működniük kellett volna. Úgy véli, hogy a jelenleg kialakítandó kincstári rendszer alkalmas lesz az ellenőrzésre, feladatai között elhelyezhető lesz az ellenőrzés folyamata. A dokumentálás, a pályázat lefolytatása, a beszerzések, a kivitelezés végrehajtása nem történhet másként, mint ahogy a pályázatban szerepel. Az uniós pályázatok szigorúbb ellenőrzéssel fognak bírni annál, mint amit az eddig vállalt pályázatok megköveteltek. Jelen pillanatban az EU-s pályázatok ellenőrzését a Pénzügyi Iroda egy kollégája végzi.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a Phare pályázatok utófinanszírozásos pályázatok, melyeknél szigorú ellenőrzéshez kötik a megítélt támogatást. Amennyiben a pályázati összeget nem arra a célra, nem olyan feltételekkel fordítják, a pályázó eleve elesik az igényelt összegtől.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnökének véleménye szerint a pályázatok kidolgozásakor jelentős pénzeszköz fordítódik a műszaki fejlesztésekre, tehát az önkormányzat a jótálló. Amennyiben a műszaki tervek kimunkálását az intézmény segítségével a Városfejlesztési Iroda ellenőrzi, az egyértelmű elbírálást és megvalósítást nyerhet.


Bebes István polgármester javasolja a Kölcsey Utcai Általános Iskola részére az "Információs technológia az általános iskolákban" című Phare pályázathoz 3.323 eFt önerő biztosítását.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


246/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére az "Információs technológia az általános iskolákban" című Phare pályázat megvalósításához 3.323 eFt önrészt biztosít, melyet a 2004. évi költségvetésben eredeti előirányzatként megtervez.


Határidő: azonnal
Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
  1. Pályázat benyújtása szociális bérlakások építéséhez

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, korábban már döntött a képviselő-testület a szociális bérlakások építéséhez szükséges saját erő biztosításáról. Szükségesnek látszik azonban a saját erőt támogatott kamatozású, hosszútávú hitel felvételével megvalósítani, így a korábban elkülönített 70 millió Ft felhasználására az Orpheus program keretében lenne lehetőség.


Kérdés, vélemény nincs.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


247/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ady Endre utcában III. ütemben 2 x 12 db szociális bérlakás építését határozza el, amelynek az építési tervek szerinti árkalkulációja 233 millió Ft a telekértékkel együtt.

A Belügyminisztérium pályázati felhívására a képviselő-testület pályázatot nyújt be a bekerülési összeg 70%-ára, amelynek alapján 163 millió Ft támogatás igénnyel él, míg a pályázat elnyerése esetén 70 millió Ft saját erőt biztosít:

  • telek biztosításával 3 millió Ft összegben,

  • pénzintézeti kölcsön (hitel) biztosításával 67 millió Ft összegben.

A költségvetésben biztosított 70 millió Ft-tal felhalmozási kiadás előirányzata csökken, egyúttal a céltartalék előirányzata nő.

A megépített lakásokat minimum 20 évig szociális bérlakásként hasznosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat aláírja.


Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője


  1. Orpheus programhoz tájékoztató

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az eredeti kiírási terv több ponton változott, ami jóval feszesebb munkát ró mind a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda dolgozóira, mind az előkészítésben résztvevő kollégákra, szakhatóságokra. Több olyan dokumentumra van szükség, mely eredetileg nem szerepelt a kiírásban.

Tájékoztatásul közli, hogy az Önkormányzat a Phare program két komponensére kíván pályázatot benyújtani, az I. komponens esetében Körmend város Önkormányzata a pályázó, míg a II. komponens esetében a Vas megyei Állami Közútkezelő Kht. - konzorciumi megállapodás keretében - társpályázóként, a szükséges önerő biztosításával vesz részt a pályázaton.

A Szabadság tér - Vida József utca rekonstrukciójára benyújtandó pályázat bekerülési költsége 595 millió Ft, míg az útrekonstrukcióhoz kapcsolódó pályázaté 150 millió Ft. Ehhez kapcsolódóan az önkormányzatnak az elkövetkező képviselő-testületi ülésen döntést kell hoznia a településfejlesztési akciótervet illetően, mely konkrétan erre a projektra vonatkozik.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag felveti, hogy az elmúlt 10 hónapban olyan tempóban történt a pénzköltés, hogy nem tudható, van-e fedezet a kiadásokra. Szükségesnek tartja olyan kimutatás készítését, amely az elmúlt 10 hónap pénzügyi vonatkozásában - fejlesztésekre, működésre kiadott összegekről - áttekinthető, értelmezhető pénzügyi állapotot tár a képviselő-testület elé. Elmondja, hogy a korábbi két szavazásnál azért volt kénytelen tartózkodni, mivel olyan pénzügyi kiadásokról van szó, melyek kihatással vannak a következő évek működésére, fejlesztésére is. Úgy véli, látni kellene, hogy ezen döntéseknek van-e megfelelő háttere. Félő ugyanis, hogy a 4 éves mandátum lejárta után egy csőd közeli helyzetbe kerülhet az önkormányzat.


Bebes István polgármester visszautasítja a Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag felvetését. Az valóban igaz, hogy az önkormányzat jelentős műszaki hiányosságokat örökölt, melynek pótlása a jelen önkormányzatra hárul. Elmondja, hogy a költségvetés végrehajtásáról készült féléves beszámoló tartalmazza mindazt, amiről a képviselő úr most újabb írásos anyagot kér. Elmondja továbbá, hogy a költségvetés tervezésekor meghozott döntésektől a képviselő-testület nem tért el, a fejlesztések területén új elemek nem kerültek meghatározásra. Megemlíti, hogy hosszú távú programokról van szó, úgymint csatornázás, Szabadság tér-Vida József utca rekonstrukciója, Sportcsarnok felújítása, intézményi fejlesztések, útfelújítások, játszóterek, melyek mind-mind a város fejlesztését segítik elő. Úgy gondolja, az a város, amelyik fejleszt, nem csődbe megy, hanem a fejlődés útjára lép.

Azon képviselők, akik ezeket a fejlesztéseket nem szavazzák meg, azok a fejlődés ellen szavaznak.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke furcsának tartja csődhelyzetről beszélni, megelőlegezve három év gazdasági működését. Helyénvaló lenne a 10 hónap próbatételét megvizsgálni, azonban olyan számvetésre lenne szükség, mely a pályázatok "hozadékát" mutatná ki.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag elfogadja, hogy a beruházások valóban Körmendet gyarapítják, de emlékszik olyan esetre, amikor a fejlesztések után tartozások maradtak. Ezt elkerülendő kérte a kimutatást, melyhez továbbra is ragaszkodik.


Bebes István polgármester közli, a képviselők tájékoztatást kérhetnek az illetékes irodáktól, majd megkéri a jegyzőt, tájékoztassa a képviselő urat a jelenlegi helyzetről.


Nagy Gábor képviselő-testületi tag úgy látja, hogy a Kormány költségvetési sarokszámait ismerve 2004-ben valóban megérintheti az önkormányzatot a csőd szele.

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke megnyugtatásul elmondja, hogy Körmend város Önkormányzata költségvetési rendeletének 6. számú melléklete részletesen tartalmazza a felújításra szánt összegeket, mely a képviselő úrnak is birtokában van. Fontos tényezőként említi a városban működő két nagy cég gyárának bezárását, mely kapcsán - ha az önkormányzat korábban megfelelő állapotot teremtett volna - megfelelő területet ajánlhatna ki (biztosítana) a cégeknek, mely nagy ugrást jelentene az önkormányzat számára. Ennek hiányában kis lépésekben tudnak haladni. Szót ejt továbbá az utak állapotáról: az idei évben elkezdett felújításokkal a ciklus végére talán érezhető lesz a változás a városban. Úgy véli, hogy a temetők állapotán többet javítottak az elmúlt egy év alatt, mint az elmúlt 10 évben összesen.

Látható az is, hogy az önkormányzati bérlakásokra mind az elmúlt ciklusban, mind a múlt évben nagy igény mutatkozott. Most újabb lehetőség adódik pályázat benyújtására.


Kozó József képviselő-testületi tag úgy véli, hogy a politikai vitát nem a rendkívüli testületi ülésen kell lefolytatni. Összeszámolva a jelenlegi képviselő-testületnek 10 olyan tagja van, akik az előző ciklusban is képviselők voltak. Az akkori bizottságokban is többen dolgoztak olyan tagok, akik ma képviselők, ezért nem tartja helyénvalónak a visszafelé mutogatás.


Bebes István polgármester sajnálatosnak tartja, hogy az előző ciklusban ha fejlesztésekről volt szó, azok nem voltak kellőképpen előkészítve, nem készültek előterjesztések és teljesítésük sem realizálódott. Sajnálatos továbbá, hogy az előző testületnek csupán egy fontos beruházása volt, további tervek nem voltak.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke úgy gondolja, vitatkozás helyett érdemi munkára lenne szükség, ezért távozik az ülésről.


Bebes István polgármester kéri a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét.


A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.


Több hozzászólás nincs.


Bebes István polgármester a képviselő-testület rendkívüli ülését 15 óra 41 perckor bezárja.


K.m.f.Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester