· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2003. évi
előző2003. február 20.    2003. június 26.következő
letölthető melléklet:

277 kbyte

2003. április 24.

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2003. április 24-i üléséről
Határozat:

62-82. számú

Rendelet:

18/2003. (V.01.) számú

19/2003. (V.01.) számú
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2003. április 24.-i üléséről


Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Pőcze István, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagokIgazoltan távol: -


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a Közszolgálati Iroda vezetője

Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Dr. Stepics Anita titkárságvezetőBebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tag közül 18 fő jelen van - Dr. Szabó Barna képviselő-testületi tag később érkezik, - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Tájékoztatja a képviselő-testületet, Pőcze István képviselő-testületi tag jelezte napirend előtti felszólalását.


Pőcze István képviselő-testületi tag köszönetét fejezi ki mindazok számára, akik akár tevőlegesen, akár elvi, vagy pénzügyi támogatással hozzájárultak a körmendi templomok díszkivilágításához, mely nagy ajándék az egész város, minden egyházközség számára. Különösen az evangélikus egyház részéről külön öröm, hisz éppen ebben az esztendőben 115 éves az 1888-ban felszentelt neogótikus templom. Örvendetes, hogy a díszkivilágítás maximálisan, minden igény figyelembevételével készült.

Bebes István polgármester elmondja, a templomok díszkivilágítása részben a boldoggá avatási ünnepségekhez is kapcsolódott. Ezúton fejezi ki köszönetét az ünnepségsorozat sikeres lebonyolításáért az előkészítő bizottság tagjainak, valamint Körmend város Gondnoksága dolgozóinak áldozatos munkájáért.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke javasolja az ingatlanvásárlási kérelmek zárt ülés keretében történő megvitatását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag javasolja a folyó ügyek t.) napirendi pontot szintén zárt ülés keretében tárgyalni.


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, a helyi önkormányzatokról szóló törvény lehetőséget biztosít zárt ülés elrendelésére abban az esetben, ha az önkormányzat vagyonával való rendelkezés üzleti érdeket sért. Amennyiben a testület úgy ítéli, ezen napirendi pontok megvitatása üzleti érdeket sért, abban az esetben zárt ülés keretében történhet tárgyalásuk.


Kozó József képviselő-testületi tag nem javasolja az óvodai feladatellátás átszervezésére vonatkozó napirendi pont zárt ülés keretében történő tárgyalását.


Dr. Stepics Anita titkárságvezető jelzi, az előterjesztésnek személyi vonatkozása is van, az érintett nem járult hozzá a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz.


Bebes István polgármester javasolja a folyó ügyek t.) pontjának zárt ülésen történő megvitatását.


A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja a folyó ügyek u.) napirendi pontját zárt ülés keretében tárgyalni.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja a zárt ülés 1. napirendi pontjának megvitatását nyilvános ülés keretében.


A képviselő-testület a javaslatot 3 szavazattal, 12 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elutasítja.


Bebes István polgármester javasolja a napirend elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:
N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól szóló rendelet alkotása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Beszámoló Körmend város Gondnoksága munkájáról

Előterjesztő: Horváth Péter intézményvezető


 1. Folyó ügyek:


 1. Körmend-Güssing vasútvonal megépítéséhez történő elvi hozzájárulás

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Pedagógus szakkönyv, továbbképzés, szakvizsga pótelőirányzat

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Privatizációs bevétel módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Városi Újság - intézmény költségvetési módosítás

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Javaslat az óvodai felvételek előkészítésére

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Bebes István polgármester


 1. Javaslat a közoktatási eszközfejlesztési állami normatív támogatás felhasználására

Előterjesztő: Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Bebes István polgármester


 1. Javaslat a Nevelési Tanácsadó megszűntetésére

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Bebes István polgármester


 1. Javaslat a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételét segítő állami normatív támogatás felhasználására

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Bebes István polgármester


 1. Javaslat a logopédiai és konduktív pedagógiai ellátás megszervezésére

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Bebes István polgármester


 1. Dr. Batthyány Strattmann László Kórház-Rendelőintézet támogatási kérelme meghibásodott orvosi műszer javításához

Előterjesztő: Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

Bebes István polgármester


 1. A Rába part hasznosítása, hosszú távú program kidolgozása

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

Bebes István polgármester


 1. A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt. (VITUKI) tanulmánya

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

Bebes István polgármester


 1. Körmend város Gondnokság részére kistraktor beszerzéséhez pályázati önrész biztosítása

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

Bebes István polgármester


 1. Bérlakás felújításhoz forrás biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Pályázati önrész biztosítása uszoda felújításhoz

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Pályázati önrész biztosítása csónak kikötő létesítés pályázatához

Előterjesztő: Bebes István polgármester 1. Pályázati önrész biztosítása szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezéséhez

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. A szociális szolgáltatások, szakmai programok 2003. évi fejlesztésére benyújtandó pályázatokhoz önrész biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Nagy Józsefné szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés díjának csökkentése

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

Bebes István polgármester


 1. Tájékoztató a szennyvíztisztító telep szakvéleményéről

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Tájékoztató intézmény felújításokhoz szükséges önrész biztosításáról

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 • Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda vezetője


Kérdések, interpellációk


NAPIREND:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester


Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2003. március 27-én a képviselő-testületi ülést követően az önkormányzat küldöttsége Fürstenfeldbe utazott, ahol egyrészt a fürstenfeldi polgármesterrel, illetve alpolgármesterrel, valamint képviselőkkel közös vacsorán vettek részt. Másnap Grazban egy Európai Unióval kapcsolatos rendezvényre kaptak meghívást. Bebes István polgármester reméli, a két város közti kapcsolat az elkövetkezendő években fejlődik, nemcsak a kulturális egyesületek, hanem a képviselő-testületek közötti kapcsolat terén is.

Május 30-án Güssingben Batthyány szentmisén vett részt.

Április 2-án a Müllex-Körmend Kft-vel folytatott egyeztetést pályázat benyújtásával kapcsolatban, melyről előterjesztés is készült.

Egyúttal megállapodás született arról, hogy a Müllex-Körmend Kft. két m3-ig ingyenesen biztosítja telephelyén a lakossági hulladék lerakását. Ugyanezen napon a háziorvosokkal folytatott egyeztetést, majd a szerződések aláírására került sor.

Április 3-án Szarvas városában a polgármesterek találkozóján vett részt.

Április 4-én az oktatási referenssel közösen a Nevelési Tanácsadóban tartott tájékoztatót a megyei működtetéssel kapcsolatban és az ott dolgozók elhelyezkedésével kapcsolatban. E napon nyitotta meg a Polgármesteri Hivatalban az Európai Uniós kiállítást. Délután a Kubes Lízing Kft-vel telekértékesítés ügyében egyeztetett.

Április 8-án a Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselőjével folytatott megbeszélést. A jövőben a Polgármesteri Hivatal pályázati referense kíséri figyelemmel és készíti a pályázatokat, melyek között bizonyára lesznek olyanok, ahol külső segítséget is igénybe kell venni. Ugyanezen napon dr. Vermes Imrével folytatott megbeszélést telekbeépítéssel kapcsolatban, de megállapodás ennek során még nem született.

Április 9-én pályázatokkal kapcsolatos megbeszélést folytatott az irodavezetőkkel. Délután a védelmi bizottság ülésén, valamint kistérségi ülésen vett részt.

Április 10-én dr. Veres András püspökkel a Húsvét hétfői, boldoggá avatáshoz kapcsolódó ünnepség előkészületeit vitatták meg.

Ugyanezen a napon a Burgenlandi Vasút Rt. ügyvezetője kereste fel. Megbeszélésük tárgyáról előterjesztés készült, melyet a mai napon vitat meg a testület.

E napon került sor a Bartók Béla lakótelep 5. számú háztömbnél jelentkező problémák megvitatására. A megbeszélésen a cigány kisebbségi önkormányzat vezetője is jelen volt, több hatóság képviselőivel közösen. Reményét fejezi ki, hogy a hulladék felhalmozást érintő kérdésben megegyezés születik.

Április 14-én pályázatok benyújtásával kapcsolatos megbeszélések folytak.

Április 16-án a Duna Rt. képviselőivel tárgyalt a biofűtőművel kapcsolatos önkormányzati önrész kiváltása kapcsán. Amennyiben pozitív javaslattal élnek, azt a képviselő-testület elé tárja. Délután fogadóórát tartott a Polgármesteri Hivatalban.

Április 17-én a Vasi Volán Rt. képviselőit fogadta, az autóbuszállomás várótermének felújítása kapcsán. Majd a Reál Plusz Kft. képviselőivel tárgyalt a Kresz park esetleges értékesítése kapcsán. Elmondja, ezidáig e területre három érdeklődő jelentkezett.

Április 18-án a répcelaki polgármester látogatott Körmendre. Látogatásának célja az uszoda megtekintése volt. Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet, hogy a Fezőr Kft. ügyvezetője felújítást tervez, utcafronton kíván homlokzatot javítani, melyhez bérleti díj beszámítást kér.

Április 21-én részt vett a Várkastély udvarán rendezett Batthyány szentmisén, majd a Batthyány tér átadására került sor.

Április 22-én az ideiglenes hulladék lerakók megszűntetése kapcsán folytatott megbeszélést a Zala-Depó Kft. képviselőivel.

Április 23-án a Rába part hasznosítással kapcsolatban folyt munkamegbeszélés.


Bebes István polgármester közli a képviselő-testülettel, az elmúlt ülésen a polgármester részére megszavazott biztosítási konstrukciót nem kívánja megkötni. Javasolja a képviselő-testületnek a 44/2003. számú határozat visszavonását.


A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


62/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 44/2003. számú határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Stankovits György jegyzőJelzi továbbá, a Kubes Lízing Kft. képviselőivel tárgyalások folytak a Sport utcai ingatlan visszavásárlás kapcsán. Hosszas egyeztetés után 54.000 EURO - 13.230 eFt vételárban állapodtak meg, az adásvételi szerződés megkötésre került. A továbbértékesítéssel kapcsolatban egyeztetések zajlanak a vételi nyilatkozatot adó Karsai Holding Rt-vel.

Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet, néhány adásvételi szerződés átvizsgálására kerül sor a Földhivatal megkeresése kapcsán, pl. a Hodossy és Társa Kft-vel kötött szerződés esetében a bérleti jogviszony felbontása igen, a szerződés felbontása nem történt meg. A foghíj területét birtokló Provincia Invest Kft-vel kötött mindkét szerződést Körmend város ügyvédje tanulmányozza.

Elmondja, a polgármesteri keret felhasználásáról írásos tájékoztatót készített a képviselők számára.


Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.


A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadja.
 1. A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól szóló rendelet alkotása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, a képviselő-testület a korábbiakban már szabályozta e kérdéskört. Időközben egyes támogatási formák kikerültek a rendeletből, így annak jelentős részét hatályon kívül helyező rendelkezések alkotják. Ezért indokolt áttekinthető formában, egységes szerkezetben a rendelet újbóli elfogadása. A rendelet részletesen szabályozza a munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési bérlethez nyújtható támogatást. Az egyéb köztisztviselői juttatások mértéke, felhasználása a jegyző által elkészített Közszolgálati Szabályzatban került megállapításra.


Kozó József képviselő-testületi tag javasolja a helyi utazási kedvezményt a horvátnádaljai és felsőberki városrészből munkába járó köztisztviselőkön kívül valamennyi köztisztviselőre kiterjeszteni.


Bán Miklós képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, a 2. § (1) bekezdésében felsorolt szociális juttatásokra a költségvetés biztosít-e fedezetet, gondolt itt például a szemüvegvásárláshoz szükséges összeg meghatározására.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag a családalapítási támogatás, valamint a tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás mértékéről érdeklődik.


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, a szemüvegvásárlásra adható összeg 10.000 Ft, mely a költségvetésbe beépült, azt a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. A családalapítási támogatás összege 10.000 Ft, a tanulmányi ösztöndíj a képzés függvényében kerül megállapításra.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.


Bebes István polgármester javasolja egységesen, valamennyi köztisztviselő munkába járásához biztosítani a helyi közlekedési bérletre nyújtott támogatást, majd kéri a rendelet tervezet elfogadását.


A képviselő-testület a rendelet-tervezetet a módosító javaslattal egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:18/2003. (V.01.) számú rendelet


A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 1. Beszámoló Körmend város Gondnoksága munkájáról

Előterjesztő: Horváth Péter intézményvezető

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Horváth Péter intézményvezető számszaki adatokkal prezentálja Körmend város Gondnokságának működését. Kimutatást készítettek, melyben összevetették a közterület fenntartást (utcaseprési tevékenységet), illetve a zöldfelületek fenntartásának költségeit intézményük által, illetve ha ugyanezen tevékenységet a város külső vállalkozóval oldaná meg. A 19,1 ha zöldfelület, a 2600 fa, 5300 m2 felületű sövény és cserje fenntartása egy évben piaci áron 46,4 millió Ft-ba kerülne. Körmend város Gondnoksága ugyanezen tevékenységet 10 millió Ft-tal a piaci ár alatt végezte, emellett igyekeztek megfelelni a piaci kihívásoknak. A Házkezelőség karbantartási előirányzata 2001. évben 10 millió Ft volt, az elmúlt évben 7,7 millió Ft, tehát 2,3 millió Ft-tal kevesebb pénzből kellett gazdálkodni. Míg 2001-ben 151 eFt-ba került egy-egy karbantartási munkálat, a tavalyi évben 60 eFt-ba.

Horváth Péter intézményvezető említést tesz egy egész várost érintő problémáról: a nagyfelületű utak aszfaltozásáról, melynek költsége 3 cm vastag aszfalttal számolva 3.375 Ft/m2, a kátyú elkészítése pedig 7.470 Ft/m2. Látható, az útburkolat helyreállítása kétszer akkora összegbe kerül. Ugyanakkor problémaként jelentkezik az útpálya nem megfelelő alapja, ebből adódóan a helyreállított kátyúk rossz minősége. A tavalyi évben e célra 2,5 millió Ft állt rendelkezésre, az idei évre tervezett 3,3 millió Ft csak "tüneti kezelést" biztosít.


Vélemény:


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva Körmend város Gondnoksága munkáját jónak minősíti. A téli útüzemelést megfelelő színvonalon oldották meg. Korszerű gépekkel hatékonyabban működne a hóeltakarítás, azonban egy ilyen gép ára 40 millió Ft. Amennyiben javítani kívánnak a szóróanyag minőségén, környezetbarát anyag alkalmazása 8-10-szeres költséget jelentene a városnak. A zöldfelületek esetében bekövetkezett pozitív változás a város előnyére szolgál.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a beszámolót.

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag véleménye szerint Horváth Péter intézményvezető által vezetett városgondnokság munkája és tevékenysége az előző időszakhoz képest pozitív fejlődést mutat, a különbség érezhető. Kéri, a város tulajdonának működtetésében, állagának megőrzésében, karbantartásában továbbra is hatékonyan működjenek közre. Az itt élő emberek számára a kellemes környezet megteremtéséhez hasonló ütemű fejlődést kíván az elkövetkezendő időszakban. Javasolja, hogy pl. piacnapokon az állagmegőrzésre nagyobb gondot kell fordítani.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke javasolja, Körmend város Gondnoksága vegyen részt a "Virágos Magyarországért" mozgalomban, bizonyára a városlakók ehhez segítséget nyújtanak. Továbbá javasolja pályázatok benyújtását a zöldfelületek növelésére.


Tóth Imre képviselő-testületi tag javasolja, a városgondnokság a fák kivágása során egyeztessen a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottsággal.


Bebes István polgármester javasolja, hogy az adott hónapra tervezett fakivágások tervét kapja meg a bizottság is.


Bebes István polgármester javasolja Körmend város Gondnoksága munkájáról szóló beszámoló elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


63/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmend város Gondnoksága munkájáról szóló beszámolót elfogadja.


 1. Folyó ügyek:


 1. Körmend-Güssing vasútvonal megépítéséhez történő elvi hozzájárulás

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a befektető társaság a korábbi szárnyvonalakat szándékozza felújítani, többek között Körmend-Güssing esetében is. A szükséges anyagi fedezettel rendelkeznek, a vasútvonal megépítéséhez a képviselő-testület elvi hozzájárulását kérik.

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke javasolja Güssinget régi magyar nevén Németújvárként feltüntetni.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az elvi hozzájárulás megadását.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva abban az esetben támogatja a határozati javaslatot, amennyiben az a későbbiekben sem jár anyagi hozzájárulással.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


64/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a Körmend-Németújvár közötti vasútvonal megépítéséhez.


Határidő: 2003. május 30.

Felelős: Bebes István polgármester a kiértesítésért 1. Pedagógus szakkönyv, továbbképzés, szakvizsga pótelőirányzat

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a pénzügyi átcsoportosítást.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


65/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a gazdálkodási tartalék terhére (kötött felhasználású normatív támogatások) átcsoportosításra kerüljön az intézmények részére a pedagógus szakkönyv vásárlás támogatás és a továbbképzés, szakvizsga támogatás összege az alábbiak szerint - amely az intézmények finanszírozási és személyi juttatás előirányzatát növeli.Pedagógus szakkönyv
Továbbképzés, szakvizsga
Összesen

Ft

Egészségügyi és Szoc. Intézmény

646.700.-
646.700.-
I. sz. Óvoda
140.000.-
159.500.-
299.500.-
II. sz. Óvoda
280.000.-
290.000.-
570.000.-
Dr. Batthyányné C. M. Óvoda
179.667.-
217.500.-
397.167.-
Kölcsey U. Általános Iskola
744.333.-
725.000.-
1.469.333.-
Olcsai Kiss Zoltán Általános Iskola
469.000.-
536.500.-
1.005.500.-
Somogyi Béla Általános Iskola
602.000.-
652.500.-
1.254.5000.-
Hunyadi u. Általános Iskola
98.000.-
116.000.-
214.000.-
Zeneiskola
127.167.-
145.000.-
272.167.-
Nevelési Tanácsadó
56.000.-
87.000.-
143.000.-
Rázsó Imre Szakközépiskola
511.000.-
594.500.-
1.105.500.-
Kölcsey Ferenc Gimnázium
266.000.-
304.500.-
570.500.-
Összesen:
3.473.167.-
4.474.700.-
7.947.867.-


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Privatizációs bevétel módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


66/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a belterületi földek után kapott bevételből:

- a privatizációból származó bevételt 20.251 eFt-tal,

- a felhalmozási kamatbevételt 21.547. eFt-tal,

- a működési bevételt 3.989 eFt-tal

- a dologi kiadást 3.989 eFt-tal

- a céltartalékot 41.798 eFt-tal növeli.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Városi Újság - intézmény költségvetési módosítás

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


67/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi újság kiadásával kapcsolatos költségek fedezetére 2.500 eFt-ot biztosít Körmend város Gondnoksága részére finanszírozásként.

Egyben csökkenti 2.500 eFt-tal a támogatások előirányzatát a Polgármesteri Hivatalnál és növeli Körmend város Gondnokságánál:

- a személyi juttatás előirányzatát 700 eFt-tal,

- munkaadót terhelő járulék előirányzatát 300 eFt-tal,

- dologi kiadás előirányzatát 1.500 eFt-tal.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Javaslat az óvodai felvételek előkészítésére

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke javasolja, a képviselő-testület ruházza fel ezen jogosítvánnyal az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottságot, ezáltal az óvodavezetőknek javaslattal élhetnének az előjegyzett óvodai felvételekre.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:


68/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottságot bízza meg azzal a tevékenységgel, hogy az óvodai beíratási időszakban az óvodai előjegyzések alapján 2003. április 30-ig tegyen javaslatot az óvodai felvételre.

Határidő: 2003. április 30.
Felelős: Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke az ülésre megérkezik, így a képviselő-testület 19 fővel folytatja a tanácskozást. 1. Javaslat a közoktatási eszközfejlesztési állami normatív támogatás felhasználására

Előterjesztő: Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a költségvetési nehézségeket érzékelve ajánlja, hogy az elmúlt évihez hasonló nagyságrendben 1.654.118 Ft-ot biztosítson az önkormányzat e célra. A Bizottság vállalja ennek a pénzalapnak az igazságos elosztásában való közreműködést, javaslatot tesz annak felosztására.


Vélemény:

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 2003. évre nem javasol további támogatást.


Bebes István polgármester javasolja a közoktatási intézmények 2003. évi eszközfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására a költségvetési törvényben biztosított állami normatív támogatáson felül 1.654.118 Ft biztosítását.

A képviselő-testület a javaslatot 7 szavazattal, 12 tartózkodás mellett elutasítja.


Bebes István polgármester javasolja, a közoktatási intézmények 2003. évi eszközfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására a költségvetési törvényben biztosított állami normatív támogatáson felül a képviselő-testület további támogatást ne biztosítson.


A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

69/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a közoktatási intézmények 2003. évi eszközfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására a költségvetési törvényben biztosított állami normatív támogatást (összege 6.845.882 Ft) az igénylés mutatóinak megfelelően, létszámarányosan juttatja el az intézményekhez. E célra további támogatást 2003-ban nem biztosít.

Határidő: 2003. május 22. a költségvetésről szóló rendelet módosítására
Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Javaslat a Nevelési Tanácsadó megszűntetésére

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke kéri, hogy korábbi döntését a képviselő-testület határozatban erősítse meg.

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következető határozatot hozza:


70/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a fenntartásában működtetett Nevelési Tanácsadót 2003. június 30-i hatállyal megszűnteti.

Határidő: 2003. június 30.

Felelős: Bebes István polgármester

 1. Javaslat a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételét segítő állami normatív támogatás felhasználására

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételét segítő normatív állami támogatást létszámarányosan az intézmények részére bocsátani.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

71/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételét segítő normatív állami támogatást létszámarányosan eljuttatja az intézményekhez.

Határidő: 2003. május 22. a költségvetésről szóló rendelet módosítására
Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Javaslat a logopédiai és konduktív pedagógiai ellátás megszervezésére

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke az eddigi működés tapasztalatait figyelembe véve javasolja, a dr. Batthyányné Coreth Mária Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításával egyidejűleg ezen óvodában biztosítani a logopédiai és a konduktív pedagógiai ellátást.


Kozó József képviselő-testületi tag magyarázatot kér arra vonatkozólag, mit takar "az óvoda alapfeladata jelentős mértékben megváltozik" megfogalmazás. Ez különösen fontos, hisz új pályázat kiírására kerül sor.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos elmondja, ezidáig az óvoda alapfeladatként kizárólag az óvodai nevelés feladatot látta el. Ehhez most két pedagógiai szakszolgálati feladat társul, kiegészíti az óvodai nevelés feladatát, ugyanakkor gyökeresen el is tér tőle, hisz ilyen tevékenység nem szerepelt az óvoda tevékenységei között. Az óvoda, mint "megrendelő" jelent meg az elmúlt években a pedagógiai szakszolgálatokat illetően. Erre a tevékenységre a pályázó nem készülhetett fel, ezért indokoltnak tűnik új pályázati eljárás megindítása, az előző lezárása.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


72/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete tervezi, hogy a Dr. Batthyányné Coreth Mária Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát módosítja, s számára két további alapfeladatot határoz meg, melyek a következők: logopédiai szolgáltatás és a konduktív pedagógiai ellátás. E lépéshez beszerzi az érintett intézményi közösségek véleményét, valamint a megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményét is.
Mivel az óvoda alapfeladata jelentős mértékben megváltozik, az óvodavezetői munkakör betöltésére irányuló eljárást megszűnteti, és új pályázatot ír ki.

Határidő: 2003. június 30. az Alapító Okirat módosítására, 2003. augusztus 31. a pályázati eljárás lefolytatására
Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos


 1. Dr. Batthyány Strattmann László Kórház-Rendelőintézet támogatási kérelme meghibásodott orvosi műszer javításához

Előterjesztő: Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a meghibásodott orvosi műszer javításához szükséges összeg biztosítását, egyben elmondja, éves szinten, a kapott pontszámok alapján mintegy 1 millió Ft-os bevételt jelent a kórháznak ezen műszer használata.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

73/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet részére biztosítja a CF-P20S típusú vastagbél tükör javítási költségét 811.371 Ft+ÁFA, összesen 1.014.213 Ft értékben az intézményi céltartalék terhére.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az átutalásért 1. A Rába part hasznosítása, hosszú távú program kidolgozása

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

Bebes István polgármester

Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke, Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a meghívásos tervpályázat kiírását.


Kérdés:


Kozó József képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, a pályázat a csónakkikötő építési tervvel nincs-e ellentmondásban.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke nem érez ellentmondást, elmondja, a csónakkikötő létesítés külön pályázatként szerepel.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáfűzi, az előterjesztés utal a Településszerkezeti Tervre, melyben az üdülőterületként jelölt területbe nem tartozik bele azon rész, ahova a csónakkikötőt tervezik, a területre nem lesz változtatási tilalom elrendelve.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


74/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Rába part hasznosítása céljából meghívásos beépítési tervpályázatot ír ki Körmend város turisztikai koncepcióját figyelembe véve. Elkészítteti a terület szabályozási tervét. A meghívásos tervpályázatra 500.000 Ft-ot biztosít a nevesített céltartalék - egyéb tartalékalap terhére.


Határidő: 2003. május 30. a pályázat kiírására

Felelős: Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


Bebes István polgármester javasolja - jogszabályok alapján önkormányzati rendeletben - a Rába part területére vonatkozó szabályozási terv elkészültéig a területre változtatási tilalom elrendelését.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


19/2003. (V. 01.) számú rendelet:


A városrendezési és környezetszabályozási előírásokról szóló 3/1986. (IX.26.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 1. A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt. (VITUKI) tanulmánya

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester - kapcsolódva a csónakkikötő létesítésről szóló előterjesztéshez is - elmondja, a tegnapi nap során "A Rába, mint élő folyó" turisztikai fejlesztési tervvel kapcsolatosan megbeszélést folytattak a környékbeli önkormányzatok képviselői. A Regionális Idegenforgalmi Bizottsághoz beadandó pályázaton jó eséllyel pályázik az önkormányzat.

A VITUKI tanulmányával kapcsolatban elmondja, a közvetlenül érintett települések képviselői közös "nem"-mel, tiltakozással fognak élni a benne foglaltakkal szemben.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt. tanulmányában foglaltakat elveti. Javasolja a városi főépítész által, a vízpótlás kapcsán készített összefoglaló anyagot a városi újságban megjelentetni.

Vélemény:


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag szerint amennyiben a tanulmány megvalósul, az előző napirendi pontban foglaltak feleslegessé válnának. A Balaton vízpótlási lehetőségének ezen módja ellen a körmendi képviselőknek tiltakoznia kell.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag egyetért Bakóczai képviselő úrral, ma már fürdőzésre alig alkalmas az a vízmennyiség, ami a folyóban található. A tanulmányban foglaltak ellen van.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke felhívja a képviselők figyelmét, néhány évvel ezelőtt döntés született az ügyben, hogy a képviselő-testület a Rőzse gát helyett emelt beton gátat - mely egyes vélemények szerint 30 cm-rel magasabb a szükségesnél, ezáltal nem juttat elég vizet a kikötők számára - megvizsgáltatja, teodolit rendszerrel pontosíttatja és kötelezi a tulajdonost annak megfelelő szintre hozására. Tudomása szerint ez ügyben nem történt érdemi előrelépés. Szükségesnek tartja, hogy a tanulmánnyal kapcsolatban ismét felvetődjön ez az igény.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

75/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt. (VITUKI) tanulmányában foglaltakkal nem ért egyet, a Balaton Rábából történő vízpótlása ellen tiltakozik.


Határidő: tájékoztatásra azonnal

Felelős: Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda vezetője 1. Körmend város Gondnoksága részére kistraktor beszerzéséhez pályázati önrész biztosítása

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, ezért a szavazáson sem vesz részt.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


76/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács által 2003. évre kiírt CÉDE pályázatra kistraktor vásárlásához.

A 2003. évi költségvetésben Körmend város Gondnoksága beruházási kiadásai rovatban biztosított 7.500 eFt terhére a 3.465.500 Ft önrészt nevesítve biztosítja.

A beruházás teljes összege: 7.475.000 Ft.

A céljellegű decentralizált támogatási igény összege: 4.009.500 Ft.


Határidő: azonnal

Felelős: Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Bérlakás felújításhoz forrás biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője Kozó József képviselő-testületi tag kérdésére elmondja, a Mező u. 26. szám alatti lakások felújításáról van szó.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester javasolja a komfort nélküli és alacsony komfort fokozatú lakások felújításához 800 eFt biztosítását.


A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


77/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a komfort nélküli és alacsony komfortfokozatú lakások felújításához 800 eFt-ot biztosít a nevesített céltartalékban lévő egyéb tartalékalap terhére.


Határidő: 2003. április 30.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Pályázati önrész biztosítása uszoda felújításhoz

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester megfontolásra ajánlja a pályázaton való részvételt.

Tájékoztatásul elmondja, az ÁNTSZ több ízben figyelmeztette az önkormányzatot az ott meglévő problémák megszűntetésére.


Kérdés:


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szerint érdemes lenne megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a beruházás során a medence hosszának növelése mekkora összegbe kerülne.


Bebes István polgármester elmondja, a sportcsarnokhoz kapcsolódóan ötletpályázat készül, mely kiegészülhetne ezzel a felvetéssel. Ugyanakkor Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag szerint ezt alaposan meg kell fontolni, mivel a fenntartás költségeit is viselni kell.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag felhívja a figyelmet, hogy a pályázat alapvetően felújítási program, így beruházásra nem nyújt támogatást.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szerint azt kell megvizsgálni, nyer-e azzal a város, ha a felújítás során szabványos méretű uszoda építését tervezi. Perspektíváját nézve, ha már van egy olyan élsport, amit az önkormányzat támogat - hiszen a sportcsarnok rekonstrukciója arra is irányul, hogy a kosárlabda sport megfelelő bázisa legyen - az utánpótlás nevelése az úszásport nevelését is magával hozhatja.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a pályázati önrész biztosítását.


Karakai József képviselő-testületi tag ismerteti a lehetséges pályázati célok meghatározását, mely szerint:

 • tornaterem, tornaszoba, játékszoba, tanuszoda és kapcsolódó vizesblokk építése, felújítása, bővítése céljából nyújtható be pályázat.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke javasolja az oktatási intézmények általános állagának felmérését, azok közül több éppúgy felújításra szorul, mint az uszoda. Javasolja a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottsággal megtárgyalni e kérdéskört.


Bebes István polgármester az uszoda esetében ismét az ÁNTSZ véleményére hivatkozik.


Szabadi István képviselő-testületi tag szerint az előterjesztésből kitűnik, nemcsak az 5 millió Ft pályázati önrészt kell biztosítania az önkormányzatnak, hanem a különbözetet, tehát a várhatóan 45 millió Ft-ot is, amelyre a megjelölt program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel vehető igénybe. Az előterjesztés szerint az 50 millió Ft kalkuláció, felmerül a kérdés, ezt miből tudja fedezni az önkormányzat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

78/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a tanuszoda felújítására pályázatot nyújt be az Oktatási Minisztérium "Beruházás a 21. századi iskolába" program keretében meghirdetett hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére, melyet 3 év türelmi idő után 10 év alatt kell visszafizetni. Az 5 millió Ft pályázati önrész keretet biztosítja a nevesített céltartalékban lévő intézmények - épület felújítások pályázati alap terhére.


Határidő: 2003. április 30.

Felelős: Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Pályázati önrész biztosítása csónak kikötő létesítés pályázatához

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva javasolják az 5 millió Ft pályázati önrész biztosítását.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


79/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete csónakkikötő létesítéséhez pályázatot nyújt be a "Termékfejlesztés támogatása a Nyugat-Dunántúli turisztikai régióban" a Széchenyi Turizmusfejlesztési program keretében kiírt pályázatra.

Az 5 millió Ft pályázati önrészt a nevesített céltartalékban lévő egyéb tartalékalap terhére biztosítja.


Határidő: 2003. április 30.

Felelős: Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Pályázati önrész biztosítása szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezéséhez

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag hasznosnak tartja a hulladék szigetek létesítését, javasolja azokat zöld övezettel elhatárolni, kulturált formában kialakítani.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


80/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezéséhez pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által közösen kiírt "A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatására, igénybevételére a 2003. évben" elnevezésű pályázatra a Müllex-Körmend Kft-vel közösen.

A beruházás teljes összege: 5.625 eFt (100 %);

az igényelt támogatás összege: 3.938 eFt (70 %);

a saját forrás összege: 1.687 eFt (30 %).

A pályázathoz szükséges 1.687 eFt önrészt a nevesített céltartalékban lévő egyéb tartalékalap terhére biztosítja.


Határidő: 2003. április 30.

Felelős: Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 1. A szociális szolgáltatások, szakmai programok 2003. évi fejlesztésére benyújtandó pályázatokhoz önrész biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság kérdéseit tolmácsolva az alábbiakat fogalmazza meg:

  1. Mennyibe fog kerülni az intézmény fenntartása, készült-e erre vonatkozólag számítás.

  2. Elegendő lesz-e az állami normatívából befolyó összeg, esetleg önkormányzati támogatás is szükségessé válik.


Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője elmondja, a szakmai programok elkészültek, a pénzügyi számítások elkezdődtek. Úgy tűnik, a normatíva - az optimális létszám mellett - biztosítja a működést. Hozzáfűzi továbbá, az ellátotti létszámhoz viszonyítva - amennyiben a beruházás megvalósul - 25-27 embernek tud munkát biztosítani a város.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag a kijelölt épületet nem találja megfelelőnek. Emeletes épületről lévén szó, a fogyatékosok részére belső liftet kell működtetni. A szenvedélybetegek ellátására szolgáló épülettel szemben két oktatási intézmény található, véleménye szerint ez a hely nem alkalmas ezen intézmény kialakítására.


Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője a lift biztosításával kapcsolatban elmondja, szociális intézmény létrehozása csak akadálymentesítéssel lehetőséges. A tervezés az épületre vonatkozóan elkezdődött, a földszinti részen a fogyatékosok nappali intézménye, valamint a támogató szolgálat működne, az emeleti rész szolgálna a szenvedélybetegek nappali ellátására. A szenvedélybetegek vonatkozásában elmondja, a nappali intézmény nem "kijózanító" intézmény, alapvetően azokról az emberekről van szó, akik ebből kigyógyultak, vagy ki akarnak gyógyulni, részükre nappali foglalkoztatást szerveznének a jövőben.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a posta régi épületének felújítását javasolja e célra.


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat. Tájékoztatja a képviselő-testületet, a pályázat benyújtásának határideje 2003. május 18. A Thököly u. 46. számú épületet az önkormányzat régóta nem hasznosítja, az alkalmas lenne komplex központ kialakítására, ugyanakkor saját erőt képez.

Sikeres pályázat esetén a közel 50-60 millió Ft-os beruházás a városnak csupán 6 millió Ft-jába kerülne és hosszú távon megoldaná Körmend szociális ellátását.

A szociális alap- és szakellátási rendszer mind szakmailag, mind a vezetés szempontjából a mellékletben felvázoltak szerint lenne a legoptimálisabban megvalósítható, az állami normatívák ez esetben lennének a legjobban kihasználhatók.


Pőcze István képviselő-testületi tag támogatja az előterjesztésben foglaltakat, hisz várhatóan a jövőben még több olyan tevékenység lesz, mely a szociális ellátásban kötelező feladatként hárul az önkormányzatra.


Tóth Imre képviselő-testületi tagot, valamint Czvitkovics Gyulát, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnökét meggyőzték az érvek, revideálva a bizottsági ülésen kifejtett véleményüket, támogatják a pályázat benyújtását.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban szereplő pályázatokhoz - a Körmend, Thököly u. 46. szám alatti épület 15.750 eFt értékét is figyelembe véve - 21.848 eFt saját erő biztosítását.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


81/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális szolgáltatások, szakmai programok 2003. évi fejlesztésére kiírt alábbi pályázatokhoz:

 • A/2. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítása és működtetése

 • A/3. Gondozási központok létrehozásának támogatása

* Idősek Gondozási Központ létrehozására

* Családsegítő és Gyermekjóléti Gondozási Központ létrehozására

 • C/3. Támogató szolgálat kialakítására

 • C.4/a. Fogyatékos személyek új nappali intézménye létrehozására

 • D/4. Nappali intézmény kialakítása szenvedélybetegek ellátására

 • E/3. Rendszeres működési támogatással nem rendelkező szolgáltatások működési költségeinek, tárgyi feltételeinek támogatása (Szociális szolgáltató és Információs Központ)

a Körmend, Thököly u. 46. szám alatti épület 15.750 eFt értékét is figyelembe véve összesen 21.848 eFt saját erőt, melyből

- 2.750 eFt-ot az egyéb tartalékalap terhére,

- 3.348 eFt-ot az intézményi felújítási alap terhére

biztosít.


Határidő: folyamatos

Felelős: Bebes István polgármester

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a Közszolgálati Iroda vezetője a pályázatok benyújtásáért


 1. Nagy Józsefné szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés díjának csökkentése

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


82/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul Nagy Józsefné Körmend, Nyírfa u. 19. szám alatti lakos szennyvízcsatorna-hálózat rácsatlakozási díjának 8.270 Ft-tal való csökkentéséhez, mely összeg a csatlakozófej elmaradt kiépítésének költségét foglalja magába, ezáltal a 130.000 Ft-os közmű-befizetési kötelezettséget 121.730 Ft-ban határozza meg.


Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Tájékoztató a szennyvíztisztító telep szakvéleményéről

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester elmondja, amennyiben a szennyvíztisztító telepen a levegőztető berendezés cseréje megtörténik, várhatóan 5-6 évig biztosítható a telep működése. A szakvélemény eredményeként az árajánlatot egy későbbi testületi ülésen a képviselők elé tárja.


A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi. 1. Tájékoztató intézmény felújításokhoz szükséges önrész biztosításáról

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag emlékezete szerint a Kölcsey Utcai Általános Iskola korábban már pályázott utólagos hőszigetelésre, kérdezi, jelentkezett-e azóta költségmegtakarítás.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, a költségmegtakarítás a fűtés korszerűsítéssel és a teljes hőszigeteléssel együtt mutatható ki, a várt eredmény ebben az esetben érhető el.


A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.


 • Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szabadi István képviselő-testületi tag és Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elfogadja az interpellációra adott választ.


Tóth Imre képviselő-testületi tag jelzi, a terület kavicsozása ezideig nem történt meg.


Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja.


Kérdések, interpellációk


Szabó Ferenc alpolgármester a Mátyás király utca 66. szám előtt lévő betongolyók közül egy eltávolítását kéri, így lehetővé válna a mentőautó, valamint a személygépkocsik közlekedése, viszont a teherautók elől továbbra is elzárt maradna az út.

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag a Rába folyó környezetének, különösen a holt Rába szakaszának rendben tartását, tégla törmelékek, egyéb hulladékok elszállítását, a jelenlegi állapot megszűntetését kéri.

Barkók Bála utca 16. szám előtt lévő aknafedél mintegy 40 %-a hiányzik, ami balesetveszélyes állapotot teremt.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, a Deák Ferenc utcát a Mátyás király utcával összekötő részen, a Rákóczi út melletti lakások szervizútja alatt szennyvízcsatorna húzódik, háromszoros iránytöréssel, ezáltal gyakran fordul elő dugulás. Korábban az önkormányzat már vizsgálta a tulajdonjogot, melyről a lakók lemondanának, mivel gyakran vita tárgyát képezi, ki viselje a dugulás elhárítás költségeit. Kéri a tulajdonjog tisztázását.


Bán Miklós képviselő-testületi tag felveti, a Rába folyó fele vezető út mentén az első telek tulajdonosa ebeket tart, akik időnként kiszabadulva a járókelőket félelemben tartják. Kérdezi, üdülőövezetben lehet-e ebet tartani, ha igen, milyen feltételekkel. Ebben az esetben ez baleset forrása lehet.


Kozó József képviselő-testületi tag elmondja, a Rózsa utcán túli utcák, és a Somogyi Béla utca kátyúzása nem szakszerűen történt, a lesüllyedt aszfalt továbbra is balesetveszélyes.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szerint a Somogyi Béla utcában az elmaradt padkanyesések miatt jelentkezik a probléma, ennek helyrehozatala a Mátyás király utca felújításával közösen, közbeszerzési pályázat keretében történik, várhatóan június hónapban.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag jelzi, a IV. Béla király út 13. szám előtt egy 12 mm vastagságú, nem szabvány méretű öntöttvas aknafedél több darabra tört és veszélyes helyzetet okoz. Mellette található egy kanáris, kéri ennek eltávolítását, mivel 10 cm-el mélyebben van az úttest szintjétől.


Pőcze István képviselő-testületi tag a takarékosság jegyében elmondja, a ma délelőtti órákban az egész városban égtek a lámpatestek. Tudomása szerint a közvilágítást alkonykapcsoló működteti, azonban azokon a napokon, amikor a nap nem süt, az alkonykapcsoló nem kapcsol ki, a közvilágítás működik, melynek költségvonzata van.


Szabadi István képviselő-testületi tag kéri a régi szombathelyi úton haladva a Müllex-Körmend Kft. telephelye előtti balra kanyarodó útszakaszon, valamint a 4-es kilométerkőnél jobbra kialakult illegális hulladéklerakó helyek felszámolását.


Bebes István polgármester kéri megvizsgálni, kinek a közigazgatási területe az említett útszakasz. Amennyiben Körmendé, be kell venni az ideiglenes hulladéklerakók felszámolásának sorába.

Karakai József képviselő-testületi tag az épülő biofűtőművel kapcsolatban a környéken élők tájékoztatása céljából az alábbi kérdésekre vár választ:

 1. Milyen szakmai, műszaki vagy egyéb indokok alapján került kijelölésre az a terület, ahol a biofűtőmű építése elkezdődött.

 2. Ki, mikor és milyen időközönként fogja mérni a környék levegő összetételének változását. Ki fogja ellenőrizni a beszállításokból várhatóan megnövekedő zajszintet.

Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjét, az ott lakók részére adjon tájékoztatást mindkét kérdéskörben.


Csák Tamás képviselő-testületi tag a Felsőberki városrészen a temető kútjának mélyítését kéri, mivel az hónapokkal ezelőtt kiapadt. A munka elkészültéig mobil tartályban kéri a víz kihelyezését.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Rákóczi utca 32. szám előtti autóbusz megállónál lévő pihenőpad törött deszkáinak helyreállítását kéri. A "Fényes" vendéglő épülete a belváros szívében elhanyagolt, javasolja a tulajdonost felszólítani a rendbehozatalra.

Kéri továbbá, a Városgondnokság vizsgálja felül a játszóterek állapotát, vázolja fel a teendőket, különösen ügyeljenek a homokozók fertőtlenítésére.


Bebes István polgármester javasolja, a játszóterek felülvizsgálatára készüljön ütemezés. Kéri a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Irodát az ütemterv elkészítésére.


Nagy Gábor képviselő-testületi tag a Bartók Béla lakótelep 4, 10. számú épületek előtti járda javítását kéri.


Több hozzászólás nincs.


Bebes István polgármester a képviselő-testület ülését 16 óra 45 perckor bezárja.
K.m.f.

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester