· jogtár · önkormányzati rendeletek
előzőÁllattartás helyi szabályairól    Lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló rendelet 1.sz. mellékletekövetkező
letölthető melléklet:

43 kbyte

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

 

3/1992. (III. 03.) RENDELET

A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐLKörmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 50. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezés

1. § A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételre az a választópolgár jogosult, akinek Körmend város területén állandó lakhelye van.

2. § (1) Helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezhet:

a) legalább 5 fő képviselőtestületi tag,

b) a képviselőtestület bármelyik bizottsága,

c) a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,

d) a település és településrész választópolgárainak 20%-a.

(2) A képviselőtestület a település és településrész választópolgárai 25%-ának kezdeményezésére köteles a helyi népszavazást kitűzni.

(3) A polgármester a népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést, a benyújtást követő legközelebbi ülésnapon bejelenti a képviselőtestületnek. A képviselőtestület a népszavazás elrendeléséről a bejelentést követő 30 napon belül dönt.

(4) A helyi népszavazás időpontját a képviselőtestület a népszavazás elrendelésével egyidejűleg tűzi ki a szavazás napja előtt legkésőbb 35 nappal, amely csak munkaszüneti nap lehet.


3. § (1) A képviselőtestület - érvényes kezdeményezéssel - helyi népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben:

a) A települések egyesítésének, illetve a településegyesítés megszűntetésének kezdeményezése,

b) új település alakításának kezdeményezése,

c) közös képviselőtestület alakításra, a közös képviselőtestületből való kiválásra,

d) azokban a lakossági ellátást, létbiztonságot érintő átszervezések, létesítések, megszűntetések esetében, melyekhez az önkormányzatnak véleményadási kötelezettsége van,

e) a közrend, közbiztonság érdekében önvédelmi szervezetek felállításáról, megszűntetéséről, vagy más egyéb módon történő megoldásról.


(2) Az (1) bekezdés a.) pontjában foglalt esetekben az érintett településrész választói vehetnek részt a népszavazásban.


(3) A képviselőtestület népszavazást rendelhet el:

a) a képviselőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben,

b) önkormányzati rendelet megerősítésére.


(4) Nem rendelhető el helyi népszavazás:

a) költségvetésről szóló döntés esetén,

b) a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában,

c) a képviselőtestület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kérdésekben, a képviselőtestület feloszlatásának kimondásáról.


4. § (1) A népszavazás eredménye kötelező a képviselőtestületre.

(2) Eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselőtestület dönt.

(3) Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni, akkor sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen volt.

(4) A helyi népszavazás akkor érvényes, ha a választópolgárok több mint a fele szavazott, akkor eredményes, ha az érvényes szavazatok több mint a fele egyszerű választ adott.


II. fejezet

A helyi népszavazás eljárási szabályai


5. § (1) A népszavazást kezdeményező személyek, szervek a népszavazásra bocsátandó kérdés (kérdések) megfogalmazására is javaslatot tesznek.

(2) A népszavazást kezdeményező íveken fel kell tüntetni a kezdeményező nevét, lakcímét, aláírását.

(3) A népszavazásra bocsátandó kérdést (kérdéseket) minden ajánló íven fel kell tüntetni.

(4) A népszavazás kezdeményezésére aláírást gyűjteni az aláírásgyűjtő ív hitelesítését követő egy hónapon belül lehet.

(5) Nem gyűjthető aláírás munkahelyen és munkaviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben, fegyveres erőknél és fegyveres testületeknél szolgálati viszonyban lévő személyektől a szolgálati helyen, vagy szolgálati feladat teljesítése közben, tömegközlekedési eszközön, egészségügyi intézmény betegellátó részlegében. Az e bekezdésben foglalt tilalom megszegésével gyűjtött aláírások érvénytelenek.

(6) A polgármester az aláírt íveket átadja a helyi választási bizottságnak, amely elvégzi az aláírások ellenőrzését. A helyi választási bizottság elnöke az aláírások ellenőrzésének eredményéről haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert.


6. § A helyi népszavazás lebonyolítására, eredményének megállapítására - az e rendeletben elírt kiegészítésekkel és eltérésekkel - a helyi önkormányzati képviselőtestületi tagok választásáról szóló törvény rendelkezései az irányadók.


7. § (1) A helyi népszavazásra feltett kérdést (kérdéseket) úgy kell megfogalmazni, hogy annak alapján valamennyi állampolgár egyértelműen tudjon válaszolni.

(2) A helyi népszavazás során eldöntendő valamennyi kérdést - sorszámozva - egy szavazólapon kell feltüntetni.


8. § A helyi népszavazás elrendeléséről szóló képviselőtestületi határozatot a helyi és a megyei lapban kell kihirdetni, illetőleg közzétenni.


9. § (1) A helyi népszavazásra készített névjegyzéket a szavazás napja előtt 18 nappal, 8 napra a polgármesteri hivatalban közszemlére kell tenni. A választópolgárokat a népjegyzékbe vételükről legkésőbb a szavazás napja előtti 16. napig értesítő megküldésével tájékoztatni kell.

(2) Az (1.) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg a helyi népszavazás elrendeléséről, továbbá a szavazás napjáról és a szavazóhelyiség címéről a választópolgárokat értesíteni kell.


10. § Érvénytelen a szavazat, ha:

a) a borítékban nincs szavazólap,

b) a borítékban több szavazólap van,

c) a szavazólapot széttépték,

d) a szavazólapot áthúzták,

e) ha a szavazólapon az adandó válaszokat érintetlenül hagyták, vagy mindet megjelölték,

f) nem hivatalos szavazólapon szavaztak (nincs rajt a szavazatszámláló bizottság bélyegzője).


11. § A helyi népszavazást a helyi önkormányzati képviselőtestületi tagok választására kialakított szavazókörökben kell lefolytatni.


III. fejezet

Népi kezdeményezés


12. § (1) Népi kezdeményezés útján a képviselőtestület elé terjeszthetők mindazok az ügyek, amelyek eldöntése a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

(2) A népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen tartalmaznia kell a megtárgyalásra, illetőleg döntésre javasolt ügyet (ügyeket).


13. § (1) A képviselőtestülethez címzett népi kezdeményezést nyújthat be a polgármesterhez, a választópolgárok legalább öt százaléka.

(2) A polgármester a benyújtást követő legközelebbi ülésen köteles a népi kezdeményezést bejelenteni.

(3) A képviselőtestület a népi kezdeményezés napirendre tűzéséről - az illetékes képviselőtestületi bizottság javaslatának meghallgatása után - az ülés tárgysorozatának meghatározása keretében dönt.

(4) A képviselőtestület köteles napirendjére tűzni a kezdeményezésben meghatározott tárgykör megtárgyalását, ha azt legalább a választópolgárok tíz százaléka kezdeményezte.


14. § A népi kezdeményezés eljárási szabályaira e rendelet 5. §. (3.) bekezdésében, valamint a 6. §-ában foglaltak érvényesek.


IV. fejezet

Záró rendelkezés


15. § (1) A helyi választási iroda vezetőjének a népszavazás kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen a közzétételtől számított tizenöt napon belül a helyi bírósághoz lehet kifogást benyújtani.


(2) A képviselőtestület népszavazást elrendelő, valamint kötelezően elrendelő népszavazás elrendelését elutasító határozata ellen a határozat közzétételétől számított nyolc napon belül a helyi bírósághoz lehet kifogást benyújtani.


16. § A helyi népszavazás költségei az önkormányzat költségvetését terhelik.17. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.K ö r m e n d, 1992. február 24.Dercsényi Sándor sk. Farkas József sk.

jegyző polgármester