· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2002. évi
előző2002. január 24.   
letölthető melléklet:

284 kbyte

2002. december 27.

 

 


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2002. december 27-i rendkívüli ülésérőlHatározat:

303-314. számú

Rendelet:

28/2002. (XII.31.) számú

29/2002. (XII.31.) számú
J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. december 27.-i rendkívüli üléséről


Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Pőcze István, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselőtestületi tagokIgazoltan távol:Egyed Gyula, Kozó József képviselőtestületi tagok


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a Jogi és Igazgatási Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Mosonyi András műszaki főtanácsosA napirendi pontok megtárgyalása előtt Dröszler Ferenc a Körmendi Televízióért Alapítvány Kuratóriumának nevében megköszöni a városi televíziónak nyújtott támogatást, egyben lehetőséget biztosít a képviselőknek, hogy az ülést követően sajtótájékoztató keretében véleményüket a televízió nyilvánossága előtt kifejtsék.

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 17 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag kifogásolja a folyó ügyeknél szereplő napirendi pontok rendkívüli ülés keretében történő megvitatását. Kéri a jegyzőt, vizsgálja felül, milyen előterjesztések tárgyalására kerülhet sor rendkívüli ülésen.

Bebes István polgármester javasolja a napirend elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:


 1. A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Bebes István polgármester

 1. A helyi közlekedési viteldíjakról szóló rendelet módosítása

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Folyó ügyek:


 1. Lemondó nyilatkozat a Batthyány Kastély-együttes egyes épületeinek használati jogáról

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Biofűtőmű építésének finanszírozása

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Kórház-Rendelőintézet lift, illetve UH készülék vásárlásához fedezet biztosítása

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Tűzoltóság pályázatához önrész biztosítása

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Babati Zoltán árok áthelyezési kérelme

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Pénzügyi előirányzat módosítások

 • 13. havi illetmény-különbözet miatti előirányzat módosítások

Előadó: Bebes István polgármester


 • Gyermekétkeztetéshez kapott támogatás kapcsán előirányzat módosítás

Előadó: Bebes István polgármester


 • Polgármesteri Hivatal, Körmend város Gondnoksága pénzügyi előirányzat módosításai

Előadó: Bebes István polgármester


 • Közalkalmazottak 2002. évi 50%-os bérfejlesztéséből adódó előirányzat módosítások

Előadó: Bebes István polgármester


 1. A Római Katolikus Plébániahivatal tájékoztatója és felhívása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 1. A Maxmédia Számítástechnikai Kereskedelmi Szolgáltató Kft. ajánlata a város hivatalos honlapjának üzemeltetésére

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 1. Mikrohullámú átjátszás beruházása a testületi ülések közvetítésére

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnökeNAPIREND: 1. A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a rendelet módosításával.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet módosítást, egyben kérdezi, mikor jön el az az idő, amikor a szennyvíztisztító nem lehet gátja a város fejlődésének.


Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, a VASIVÍZ Rt. szándéka szerint a harmadik negyedévben tervezi a körmendi szennyvíztisztító kapacitás bővítését, melyhez szükséges a már korábban megszavazott 20 millió Ft önkormányzati hozzájárulás.


Bebes István polgármester javasolja a rendelet módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


28/2002. (XII.31.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 4/1994. (II. 10.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


 1. A helyi közlekedési viteldíjakról szóló rendelet módosítása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester elmondja, a Pénzügyminisztérium jóváhagyta az 5 %-os emelést.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolják a rendelet módosítást.


Bebes István polgármester javasolja a rendelet módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


29/2002. (XII.31.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés viteldíjairól szóló 22/2000. (XII.01.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 1. Folyó ügyek:


 1. Lemondó nyilatkozat a Batthyány Kastély-együttes egyes épületeinek használati jogáról

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság levélben értesítette az önkormányzatot, jelenleg folyik a Kastély ingatlanrészeinek birtokba adása a Szeleste-2001. Kft. részére. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal álláspontja szerint törekedni kell arra, hogy a műemlékingatlanok egyes épületrészei egy egységként, egy vagyonkezelő kezelésében legyenek. Ezért kérik az önkormányzatot, az eddig ingyenesen használt épületrészek használati jogáról mondjon le.


Vélemény:


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke kéri, a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint a csoport működése abban az esetben lépjen hatályba, amennyiben a három fél között létrejön a megállapodás Körmend érdekeit figyelembe véve.


Bán Miklós képviselőtestületi tag afelől érdeklődik, a gépparkját hol helyezi el a Rázsó Imre Szakközépiskola, valamint a tárgyalások alapját képezi-e a Színházteremre a korábbi években fordított összeg. A 20 alkalomra szóló igénybevételi lehetőséget kevésnek találja.

Bebes István polgármester elmondja, a problémákat az épületátadás kapcsán fel kell vetni, tisztázni kell a tanműhelyek, üzemterületek, Színház épülete, kiállítóterem, fúvószenekari próbaterem, gyermekkönyvtár ügyét is.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag szerint jobban utána kellene járni a cégnek, hisz olyan ingatlanról mond le a város, amely a kulturális és oktatási működését jelentősen befolyásolja.


Bebes István polgármester hangsúlyozza, a Kastély az állam tulajdonában van, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság hasznosítási szerződést köthet. Úgy véli, az állam felelőtlenül nem ad ki intézményt hasznosításra. Elmondja továbbá, a cég keresi annak lehetőségét, hogyan hasznosíthatná az épületegyüttest, olyan program koncepcióval rendelkezik, melyben turisztikai és sport tevékenységet kíván a Kastély területén végezni.

A tárgyalások során el kell érni, hogy a létesítmény Körmend javára is működhessen, ez lehetőség a holtpontról való kimozdulásra.


Szabadi István képviselőtestületi tag szerint biztos, garantált háttér nélkül nem lehet lemondani. A rendelkezésre álló információkat kevésnek tartja. A kitörési lehetőséget támogatja, de nem érti, miért kell ilyen gyorsan, tárgyalás nélkül lemondani, hiszen a Kincstári Vagyoni Igazgatóság szerint a használati jog lemondása nem jelenti a jelenleg működő funkciók megszűntetését. A Szeleste-2001. Kft-t illetően nem lettek kellőképpen tájékoztatva, nem ismerik a befektető személyét, referenciáit, mindezek miatt a kulturális élet iránti aggályát fejezi ki.

A lemondást abban az esetben támogatja, ha a kijelölt bizottság újabb egyeztetést folytat Körmend érdekeit maximálisan védve, majd ezt a képviselőtestület elfogadja. Amennyiben kéréseik és a kulturális élet nem csorbul, akkor lehet a lemondásról dönteni.


Bebes István polgármester szerint a Kincstári Vagyoni Igazgatóság háttér információira támaszkodhat az önkormányzat, a tárgyalási metódus mentén akkor kívánnak lemondani, ha az korrekt feltételekkel zajlik. A képviselőtestületnek el kell gondolkodnia azon, el kívánja-e szalasztani az adódó lehetőséget vagy sem.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, Szabadi István és Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tagok kérdései jogosak, mindezek megfogalmazódtak a bizottság ülésén is. A kulturális intézmények szempontjából térvesztést jelent ez a nyilatkozat, de a másik oldalról nézve ebből előny is származhat. Józanul meg kell fontolni a döntést, hogy az önkormányzat által fenntartott intézmények működése ne csorbuljon.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag szerint kevés az információ és a biztosíték. Javasolja, a Szeleste-2001. Kft. adjon biztosítékot arra vonatkozóan, hogy pótolja azokat az épületeket, amelyeket átad az önkormányzat.


Kérdés:


Szabadi István képviselőtestületi tag azután érdeklődik, mit fed a Szeleste-2001. Kft, milyen referenciái vannak.


Bebes István polgármester ajánlja a cégbíróságon megtekinteni a céget.


Pőcze István képviselőtestületi tag két kérdést fogalmaz meg:

 1. A jogügylet létrejöhet-e a Szeleste-2001. Kft. és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság között az önkormányzat megkerülésével, illetve van-e "alku" pozíciója az önkormányzatnak.

 2. Mi kényszeríti az önkormányzatot a rendkívül szoros határidejű, 2002. december 31-ig történő lemondásra.


Bebes István polgármester elmondja, az önkormányzat nem kerülhető meg, le kell mondani az ingyenes használati jogáról.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a lemondást. Javasolja, a bizottságokból két fő delegálását egy olyan bizottságba, mely a Kastéllyal kapcsolatos ügyekben tárgyal.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a lemondást azzal a feltétellel, ha 2003. február 28-ig megköttetik a szerződés a Szeleste-2001. Kft. és Körmend önkormányzata között, Körmend érdekeit figyelembe véve.


Bán Miklós képviselőtestületi tag szerint az önkormányzat felelőssége, hogyan tudja képviselni a város érdekeit. Aggasztja, hogy az átadás után a Kincstári Vagyoni Igazgatóság felmond a Marc Cipőgyárnak. Mérlegelni kell, hogy a Szeleste-2001. Kft. által hozott profit megéri-e, hogy 800 ember munkanélkülivé váljon.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag szerint félő, hogy a Színház átadása következtében elsorvad a kultúra a városban.


Szabó Ferenc alpolgármester szerint a város hosszútávú jövőjéről kell dönteni. A működtetési szerződés előkészítése folyamatban van a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Szeleste-2001. Kft. között, melyhez az önkormányzat elvi hozzájárulása szükséges. Amennyiben az önkormányzat nem hoz döntést, a két partner között a kapcsolat lelassul. Javasolja az elvi döntés elfogadását, mely a vagyonkezelés konkrét aláírása után lépne hatályba. Javasolja háromoldalú szerződés kötését a részletek kidolgozására, a konkrétumok biztosítására. Ennek kidolgozására fél év áll rendelkezésre. A munkahelyteremtéssel kapcsolatban elmondja, az önkormányzat minden lépést megtesz annak érdekében, hogy a munkahelyek sértetlenek maradjanak, ebben a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Szeleste-2001. Kft is partner.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag szerint körültekintő tárgyalásra van szükség. Véleménye szerint a Színház, a Kiállítóterem és a Gyermekkönyvtár mind olyan intézmények, melyek az elképzelt funkcióba beépíthetők lennének a beruházás során, ellenkező esetben a Kft. nyújtson segítséget az új létesítmények létrehozásában.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag támogatja az átadást, látja a fejlődési lehetőséget. Javasolja, "ne égessen fel minden hidat maga mögött" a testület.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, az elkövetkezendő négy évben nagy hangsúlyt kívánnak helyezni a turisztikai célkitűzések megvalósítására. A bizalom fontosságát hangsúlyozza.


Pőcze István képviselőtestületi tag szerint minél több az információ, annál felelősségteljesebb döntést hozhatnak. Korainak tartja a 2002. december 31-ig történő lemondást. Javasolja, egyenlőre szándéknyilatkozatot fogadjon el a testület, amelyben kifejezi abbéli szándékát, hogy e témában tárgyalásokat folytat, partnere lesz mindkét tárgyaló félnek és a későbbiekben - záros határidőn belül, konkrétumok elhangzása után - dönt a lemondásról.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag javasolja azt az álláspontot képviselni, hogy a Színház maradjon a város kezelésében, azt a befektetni szándékozó bérelje az önkormányzattól.


Bebes István polgármester javasolja a képviselőtestületnek, a Batthyány Kastély épületegyüttesben használt ingatlanrészek ingyenes használati jogáról mondjon le, mely lemondás akkor lépjen életbe, ha háromoldalú megállapodás születik a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, a Szeleste-2001. Kft. valamint Körmend önkormányzata között a helyi igények mind szélesebb körű kielégítése érdekében.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag név szerinti szavazást javasol.


Bebes István polgármester javasolja a név szerinti szavazást.

A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Bebes István

Igen

Dr. Nagy Zoltán

Igen

Bakóczai-Ihrig Gusztáv

Nem

Pőcze István

Igen

Bán Miklós

Tartózkodik

Dr. Stipkovits Ferenc

Igen

Czvitkovics Gyula

Igen

Szabadi István

Tartózkodik

Csák Tamás

Igen

Dr. Szabó Barna

Igen

Geosics László

Igen

Szabó Ferenc

Igen

Horváth Sándor

Igen

Tóth Imre

Igen

Karakai József

Igen

Tóth László

Igen

Nagy Gábor

Igen
Bebes István polgármester megállapítja, a határozati javaslatot a képviselőtestület 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


303/2002. számú határozat:


 1. Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Batthyány Kastély épületegyüttesben általa jelenleg még - ingyenesen - használt alábbi ingatlanrészek

- 2/1. hrsz. színházépület és kiállító terem, múzeum, raktár, fúvószenekari próbaterem,

- 4. hrsz. kertészlak, növényház, teniszpályák, parkrészlet,

- 5. hrsz. üzemterület, tanműhelyek

ingyenes használati jogáról lemond, mely lemondás akkor lép életbe, ha háromoldalú megállapodás születik a helyi igények mind teljesebb körű kielégítése érdekében a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, a Szeleste-2001. Kft., valamint Körmend város Önkormányzata között.


 1. Felhatalmazza a Polgármestert, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnökét, valamint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnökét a tárgyalások lefolytatására a Szeleste-2001. Kft. képviselőivel.


Határidő: 2003. február 28.

Felelős: Bebes István polgármester a tárgyalások lefolytatásáért 1. Biofűtőmű építésének finanszírozása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


304/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a biofűtőmű építéséhez kapott KAC-támogatás igénybevételéhez a szerződéskötés feltételeként bankgarancia nyilatkozatot ajánl fel 78.400 eFt összegben, 2007-ig tartó futamidőre.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti évek költségvetésébe a bankgarancia-díj összegét betervezi és jóváhagyja.

Nyilatkozik, hogy az önkormányzat nem tartozik az 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdés hatálya alá.


Határidő: 2003. január 10.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Kórház-Rendelőintézet lift, illetve UH készülék vásárlásához fedezet biztosítása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a környező önkormányzatok várhatóan 200 Ft/fő összeggel járulnak hozzá a lift vásárlásához és egyéb műszaki fejlesztésekhez. Pontos összeg még nem áll rendelkezésre, ezért javasolja, hozza meg döntését a testület.


Vélemény:


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, egyben kéri szerepeltetni a megrendelésben, hogy a feltüntetett összeg a betonfödém átvágásával együtt értendő.


Bán Miklós képviselőtestületi tag konkrét nevesítés nélkül, eszközbeszerzésre javasolja a keretösszeg meghatározását.


Bebes István polgármester javasolja lift vásárlásához 17,5 millió Ft-ot, eszközbeszerzésre 2 millió Ft-ot biztosítani.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


305/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kórház-Rendelőintézet részére lift vásárlásához a 294/2002. számú határozatában jóváhagyott 15 millió Ft-on felül további 2,5 millió Ft-ot biztosít és a 2003. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezi meg az összesen 17,5 millió Ft-ot.

A 2003. évi költségvetésben 2 millió Ft-ot biztosít eszköz beszerzésére.


Határidő: 2003. évi költségvetés készítése

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Tűzoltóság pályázatához önrész biztosítása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, a benyújtott pályázatot az új testületnek meg kell erősítenie.


Vélemény:


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester javasolja az önrész befizetési vállalást megerősíteni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


306/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 200/2002. számú határozatában foglaltaknak megfelelően megerősíti a pályázatban megadott 20 % önrészre a befizetési vállalást.


Határidő: a bejelentésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármester 1. Babati Zoltán árok áthelyezési kérelme

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester elmondja, a csapadékvíz elvezető árok jelenleg az ÁPV Rt. kezelésében van, a további értékesítéshez az önkormányzatnak az árok tulajdonba-vételére van szükség. Ennek hiányában nem saját vagyon értékesítéséről dönt a testület.


Vélemény:


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke és Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják az értékesítést.


Babati Zoltán a húsfeldolgozó üzem vezetője kéri a képviselőtestületet, mihamarabb hozza meg döntését a februári pályázati határidő miatt.


Bebes István polgármester javasolja, az önkormányzat térítésmentesen kérje nevezett ingatlan tulajdonjogának részére történő átadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az ingatlan vételárát 250 Ft/m2-ben határozza meg.


Bebes István polgármester javasolja a 100 m2 nagyságú ingatlan értékesítését 250 Ft/m2 áron.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

Bebes István polgármester javasolja a képviselőtestületnek, járuljon hozzá az árok nyomvonalának telekhatáron kívül történő áthelyezéséhez és a tervezés megkezdéséhez.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


307/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete tulajdonba veszi a 0270/1. hrsz-ú árkot, majd a beékelődött területet értékesíti Babati Zoltán Körmend, Mártírok u. 24. szám alatti lakos részére. Az ingatlan vételárát 250 Ft/m2-ben határozza meg.

Hozzájárul továbbá az árok telekhatáron kívüli áthelyezéséhez.

Az árok nyomvonalának áthelyezésével kapcsolatban felmerülő költségek és a telekalakítás költségei a vevőt terhelik.

Felhatalmazza a polgármestert, az átadással kapcsolatos szerződés és az adásvételi szerződés megkötésére az önkormányzat nevében.


Határidő: tájékoztatásra azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője 1. Pénzügyi előirányzat módosítások

 • 13. havi illetmény-különbözet miatti előirányzat módosítások

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


308/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az intézmények részére finanszírozásként biztosítja a hiány terhére - 23.063.936 Ft összegben - a 13. havi illetmény különbözetet az alábbiak szerint, az előirányzat növelésével:Személyi juttatás (Ft)

Munkaadót terh.

járulék (Ft)

Fogorvosi Szolgálat

41100

13152

Bölcsőde

386200

123584

Egészségügyi és Szociális Intézmény

770600

246592

I. sz. Óvoda

583512

186724

II. sz. Óvoda

1145900

366688

Dr. Batthyányné C. M. Óvoda

744000

238080

Kölcsey u. Általános Iskola

2558500

818720

Olcsai-Kiss Zoltán Ált. Iskola

1720525

550568

Somogyi Béla Általános Iskola

2427650

776848

Hunyadi u. Általános Iskola

542000

173440

Zeneiskola

452350

144752

Nevelési Tanácsadó

238300

76256

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.

324000

103680

Könyvtár

600000

192000

Pénzügyi GAMESZ

243293

77854

Rázsó I. Szakközépiskola

2370932

758698

Kölcsey Ferenc Gimnázium

1101400

352448

Művelődési és Ifjúsági Központ

421700

134944

Körmend város Gondnoksága

841817

269381

Összesen:

17513779

5604409


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője • Gyermekétkeztetéshez kapott támogatás kapcsán előirányzat módosítás

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


309/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekétkeztetéshez kapott támogatás összegével - 1.491. eFt-tal - megemeli a központi támogatás előirányzatát, amelyet az intézmények részére az alábbiak szerint finanszírozásként biztosít a működési bevételek egyidejű csökkentése mellett.


Bölcsőde 32.340.- Ft

I. sz. Óvoda 84.084.- Ft

II. sz. Óvoda 92.708.- Ft

Dr. Batthyányné C. M. Óvoda 49.588.- Ft

Kölcsey u. Általános Iskola 282.436.- Ft

Olcsai-Kiss Z. Általános Iskola 185.416.- Ft

Somogyi Béla Általános Iskola 308.308.- Ft

Hunyadi u. Általános Iskola 180.180.- Ft

Rázsó Imre Szakközépiskola 68.992.- Ft

Kölcsey Ferenc Gimnázium 45.276.- Ft

Összesen: 1.329.328.- Ft


A különbözetet - 160.800. Ft-ot - a gazdálkodási tartalékba helyez és feladattal terhelt pénzmaradványként mutat ki.


Határidő: tájékoztatásra azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője • Polgármesteri Hivatal, Körmend város Gondnoksága pénzügyi előirányzat módosításai

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az előterjesztés 3. pontjához fűz kiegészítést. Az előző képviselőtestületi ülésen jóváhagyott 8.700 eFt elvonása a jelen határozati javaslatban szereplő módon lehetséges.


Vélemény:


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


310/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy

 1. a Polgármesteri Hivatal

 • működésre átadott pénzeszköz előirányzata 1498 eFt-tal csökken,

 • személyi juttatás előirányzata 1339 eFt-tal nő,

 • munkaadót terhelő járulék előirányzata 159 eFt-tal nő.

 1. a Polgármesteri Hivatal

 • felhalmozási kiadás előirányzata 6507 eFt-tal csökken,

 • dologi kiadás előirányzata 6507 eFt-tal nő.

 1. Körmend város Gondnoksága

 • felhalmozási kiadás előirányzata és

finanszírozási előirányzata 8340 eFt-tal csökken,

 • a Polgármesteri Hivatal út, járda felújítási

előirányzata 8340 eFt-tal nő.

 1. a Polgármesteri Hivatal

 • működésre átvett pénzeszköze 300 eFt-tal nő,

Rázsó Imre Szakközépiskola

 • személyi juttatás előirányzata 227 eFt-tal nő,

 • munkaadót terhelő járulék előirányzata 73 eFt-tal nő,

amelyet finanszírozásként kap meg.


Határidő: tájékoztatásra azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője • Közalkalmazottak 2002. évi 50%-os bérfejlesztéséből adódó előirányzat módosítások

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, jelen előterjesztés már a korrekciós felmérés eredménye.


Vélemény:


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


311/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul az alábbi előirányzat-módosításokhoz:


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Egészségügyi és Szoc. Intézmény

229164.-

73332.-

Bölcsőde

266261.-

85204.-

I. sz. Óvoda

16323.-

5223.-

Dr. Batthyányné C. Mária Óvoda

49008.-

15683.-

Kölcsey Utcai Általános Iskola

1081940.-

346221.-

Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola

1101951.-

352625.-

Somogyi Béla Általános Iskola

1189275.-

380568.-

Hunyadi Utcai Általános Iskola

730132.-

233642.-

Zeneiskola

351375.-

112440.-

Nevelési Tanácsadó

100466.-

32149.-

Rázsó Imre Szakközépiskola

1808802.-

578816.-

Kölcsey Ferenc Gimnázium

1026933.-

328619.-

Művelődési és Ifjúsági Központ

205236.-

65675.-

Körmend város Gondnoksága

757753.-

242481.-

Összesen:

8914619.-

2852678.-


Az Egészségügyi és Szociális Intézmény további támogatást kapott a 3 műszakos rendben dolgozók után 3 hónapra:

- személyi juttatás 645372.-

- munkaadót terhelő járulék 206544.-

851916.-

A fenti összegekkel a központi támogatás nő, az intézmények finanszírozásként kapják meg az összeget.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 1. A Római Katolikus Plébániahivatal tájékoztatója és felhívása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester elmondja, Dr. Gyürki László pápai prelátus a dr. Batthyány Strattmann László boldoggá avatásával kapcsolatosan tájékoztatót és felhívást intézett a képviselőtestülethez, mely által Körmend méltóképpen vehet részt a programban.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, a bizottság rangsorolta a kéréseket és igyekezett megfelelő pénzügyi forrást felkutatni. Javasolja, 3-4 főből álló küldöttséggel képviselje magát a város a boldoggá avatási szertartáson.


Bebes István polgármester az elvégzendő feladatokhoz javasolja keretösszeg meghatározását.


A képviselőtestület 3 millió Ft-ot javasol.


Vélemény:


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakkal ért egyet. Javasolja a Szeleste-2001. Kft. bevonását az előkészületekbe.


Bán Miklós képviselőtestületi tag szerint a 3 millió Ft-os keret kevésnek fog bizonyulni, javasolja, azon feladatok, rendezvények előtérbe helyezését, amelyekből "előnye" származik a városnak.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja a 3 millió Ft-ot a rendezés költségeinek fedezetére fordítani.


Bebes István polgármester javasolja, a boldoggá avatáshoz kapcsolódóan az előterjesztésben felsorolt feladatokat végeztesse el a testület, erre - a városfejlesztési feladatok kivételével - 3 millió Ft-ot biztosítson.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja, a boldoggá avatáson négy fő képviselje Körmend városát.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja, az előkészítő munkában személyén kívül vegyen részt a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag.

A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


312/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásához kapcsolódóan a mellékelt programban szereplő munkákat elvégzi, illetve elvégezteti, melyre a városfejlesztési feladatok kivételével 3 millió Ft költségvetési keretet biztosít.

2003. március 23-án Rómában, a boldoggá avatási szertartáson négy főből álló küldöttséggel képviselteti magát.

Az előkészítő munkába bevonja a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnökét, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnökét, Bebes István polgármestert, valamint Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tagot.


Határidő: a munkák elvégzése 2003. március 23-ig folyamatos

Felelős: Bebes István polgármester

Szabó Ferenc alpolgármester

Szakbizottságok elnökei 1. A Maxmédia Számítástechnikai Kereskedelmi Szolgáltató Kft. ajánlata a város hivatalos honlapjának üzemeltetésére

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Kérdés:


Szabadi István képviselőtestületi tag nem érti, miért az önkormányzatnak kell az egyéni beruházást finanszíroznia.


Dröszler Ferenc, mint a honlap felelős szerkesztője a Maxmédia Kft. ajánlatát, annak előnyeit ismerteti.


Vélemény:


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság nem hozott döntést.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


Geosics László képviselőtestületi tag nem tartózkodik a teremben, így nem vesz részt a szavazáson.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


313/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. január 1-től megbízza a MAXMÉDIA Számítástechnikai Kereskedelmi Szolgáltató Kft-t, hogy a Pannon Lapok Társaságával közösen működtesse a város hivatalos honlapját.

Tevékenységük fedezetére 1.293.750 Ft-ot biztosít a 2003. évi költségvetésben.


Határidő: kiértesítésre azonnal

2003. évi költségvetés készítésének ideje

Felelős: Dr. Stankovits György jegyző a kiértesítésért

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Mikrohullámú átjátszás beruházása a testületi ülések közvetítésére

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag afelől érdeklődik, technikailag megoldható-e a mobil parabolatükör telepítése, ebben az esetben az bárhol felépíthető lenne.


Dröszler Ferenc szerint műszakilag megvalósítható, amennyiben a parabola-antenna felhelyezése szolgáló rögzítőcső helyét előre meg tudja határozni a testület, majd azokat megépítik.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság keresse meg azon pontok helyét a városban, ahol a parabola rögzítése lehetséges, ennek anyagi vonzatával együtt.


Bebes István polgármester javasolja a mikrohullámú átjátszás beruházásával a Zelka Kft-t megbízni. Javasolja továbbá, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság keresse meg azon pontok helyét a városban, ahol a parabolatükör rögzíthető.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


314/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a ZELKA Rt-t a képviselőtestületi ülések és egyéb rendezvények egyenes, élő adásának közvetítéséhez szükséges berendezés beszerzésével és a telepítési munkák elvégzésével. A beruházás költségét, 465 eFt-ot a 2003. évi költségvetésben biztosítja.

Felkéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottságot, tegyen javaslatot azon pontok helyére a városban, ahol a parabolatükör rögzítése megoldható.


Határidő: kiértesítésre azonnal, illetve

2003. február 10.

Felelős: Bebes István polgármester

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnökeTöbb hozzászólás nincs.


Bebes István polgármester a képviselőtestület ülését 17 óra 30 perckor bezárja.
K.m.f.

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester