· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2002. évi
előző2002. január 24.    2002. december 12.következő
letölthető melléklet:

348 kbyte

2002. november 28.

 

 


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK2002. november 28-i ülésérőlHatározat:

253-270. számú

Rendelet:

19/2002. (XII.1.) számúJ E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. november 28.-i üléséről


Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Pőcze István, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a Jogi és Igazgatási Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Mosonyi András műszaki főtanácsosBebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül mindenki jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke kéri a meghívóban szereplő 5. d.) és 5. f.) napirendi pontok törlését.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke kéri a 5. p.) pont levételét a napirendről.


Bán Miklós képviselőtestületi tag kéri az 5. j.), k.) napirendi pontok zárt ülés keretében történő megvitatását.


Tóth Imre képviselőtestületi tag kéri az 5. o.) napirendi pont zárt ülés keretében történő tárgyalását.


Bebes István polgármester javasolja az 5. j.) napirendi pont tárgyalását zárt ülés keretében.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 5 ellenszavazattal, 8 tartózkodás mellett elutasítja.


Bebes István polgármester javasolja az 5. k.) napirendi pont tárgyalását zárt ülés keretében.


A képviselőtestület a javaslatot 5 szavazattal, 6 ellenszavazattal, 8 tartózkodás mellett elutasítja.


Bebes István polgármester javasolja az 5. o.) napirendi pont tárgyalását zárt ülés keretében.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 9 tartózkodás mellett elutasítja.


Bebes István polgármester javasolja a napirend elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 5 ellenszavazattal elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Egyes intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 1. Kiemelt szempontok meghatározása a köztisztviselők 2003. évi teljesítmény-értékeléséhez

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Folyó ügyek:


 1. Javaslat egyes közoktatási feladatok ellátási módjának megváltoztatására

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. Támogató szolgálat létrehozására javaslat

Előadó: Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke


 1. Szociális szakellátás fejlesztésének lehetősége

Előadó: Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

 1. A városi televízió kht-vé alakításának előkészítése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 1. "A nők munkaerőpiaci reintegrációja" PHARE pályázaton való részvételhez elvi hozzájárulás

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. A települési folyékony hulladékkezelési pályázatok bontása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Vas megye Területrendezési Tervének véleményezése

Előadó: Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 1. Köbli Albert és neje kérelme

Előadó: Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 1. Horváth Krisztina ingatlanügye

Előadó: Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 1. Dienes L. u. 14. szám alatti épület felújítása

Előadó: Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 1. Karácsonyi dekorációkhoz fedezet biztosítása

Előadó: Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 1. 2003. évi egynyári viráganyag megrendelése

Előadó: Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 1. Hodossy és Társa Kft. kérelme

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


 1. Intézményi élelmezési nyersanyag-normák megállapítása

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

 • Körmend város Gondnokságánál történt személyi változások miatti előirányzat módosítások

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


 • Intézmények költségvetésében előirányzat módosítások

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


 • Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításai

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


Interpellációk


N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Bebes István polgármester


Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy október 22-én, 24-én és 25-én a polgármesteri teendők átadására került sor, mely korrekt módon, megfelelő ütemben zajlott.

Október 25-én Fehring várossá avatásának 40 éves jubileumi ünnepségén vett részt, ugyanezen napon a temetővel kapcsolatos intézkedésekről tárgyalt.

Október 28-31. között a Tűzoltóság utóellenőrzése zajlott, ennek során ismételten megállapították az épület felújításának szükségességét.

Október 28-án az Énekkar jövőjével kapcsolatban folytatott tárgyalást, ehhez kapcsolódóan november 9-én részt vett az egyesületi ülésen, ahol Patakiné Gueth Ibolyát választották az Egyesület elnökévé. Ugyanezen napon a Savaria Nett Pack területbővítése kapcsán érkezett megkeresés.

Október 30-án Dr. Ipkovich Györggyel, Szombathely polgármesterével folytatott megbeszélést a két város együttműködése tekintetében. Délután a Zala-Depo, illetve a MÜLLEX Kft-vel folytatott tárgyalást a jegyzővel közösen a pályázatokkal kapcsolatban.

Október 31-én a megyei Közgyűlésen vett részt, ez után a Pénzügyi Irodavezető asszonnyal a költségvetés egyes kérdéseit tárgyalták meg.

November 4-8. között a Provincia Invest Fő térrel kapcsolatos elképzelése került napirendre, valamint egy iroda megnyitására került sor.

November 4-én ÁSZ jelentéssel kapcsolatos megbeszélést folytatott a Pénzügyi Irodavezető asszonnyal.

November 6-án a Mentőszolgálat képviselőit fogadta, akik az orvosi ügyelet ellátásához nyújtott önkormányzati támogatás mértékének megemelését kérik. A támogatás mértéke a kistérségi polgármesterekkel megbeszélés tárgyát képezi.

Ugyanezen napon a Pannon Beton Kft. képviselőivel a szerződéskötésről folytatott megbeszélést, továbbá kérelem érkezett a kórház részéről, melyben gép- és műszer beszerzés, lift javítás és hűtő beszerzés kapcsán a térség polgármestereinek hozzájárulását kérik.

November 11-én a Kistérségi Területfejlesztési Társulás tisztújító ülésen személyét választották a kistérség elnökének.

November 12-én az osztrák Nagykövetség Követségi Tanácsosával folytatott megbeszélést a pinkamindszenti határátkelőhely ügyében.

November 13-án több önkormányzati intézménybe ellátogatott, megbeszélést folytatott a vezetőkkel és az ott dolgozókkal. Délután egy osztrák befektető csoporttal tárgyalt, akik faipari üzem működtetéséhez szeretnének területet vásárolni. Sor került továbbá a Körmendi Kft-vel való tárgyalásra a helyi-járatos buszközlekedés kapcsán.

November 14-én délelőtt fogadónapot tartott hivatali helyiségében. Délután az ARCHIV-GRÁF Bt-vel folytatott megbeszélést a Városfejlesztési Tervvel kapcsolatban. Délután a Natúrpark Kht. képviselői keresték fel, valamint a Szeleste 2001. Kft. képviselőivel találkozott, akik a Várkastéllyal kapcsolatos befektetést kívánják megvalósítani.

November 15-én a Könyvtár 50. éves fennállásának tiszteletére rendezett ünnepségen vett részt. Ugyanezen napon került sor a szociális bérlakások átadására.

November 18-án a Közbeszerzési Bizottság ülésezett, majd a Kereskedelmi és Ipar Kamara vezetőivel a jövőbeli kérdésekről folytatott eszmecserét.

November 21-én a városi rendőrkapitánnyal találkozott, megbeszélésük során felvetett néhány közlekedés-technikai problémát. Délután egy spanyol befektetői csoport golf pálya építése, valamint a Kastély iránt érdeklődött. Szintén délután a Vállalkozói Fórumon a város 19 vállalatának képviselői jelentek meg.

November 22-én részt vett a Kölcsey Ferenc Gimnázium nevelőtestületi élésén. Délután Fürstenfeldbe utazott Barbara Hemmelmayr asszonnyal, a két város közötti együttműködés felújítását szorgalmazva.

November 25-én a Gimnáziumban tájékozódott, délután a magyarszecsődi kastélyt megvásárló olasz befektetői társaság képviselőivel találkozott, ezen kívül az OTP ügyféltalálkozóján vett részt.

November 27-én a Nevelési Tanácsadó vezetője tett látogatást hivatalában, majd az RWE szakmai befektetője a VASIVÍZ Rt. privatizációjával kapcsolatban adott tájékoztatást.

November 28-án fogadó napot tartott hivatalában.


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, az óvodai játékok kapcsán megegyezés született az óvodavezetőkkel; a Polgármesteri Hivatal nagytermének átalakítására az előkészületek folyamatban vannak, a bizottsági elnökökkel egyeztetések folytak a költségvetés kapcsán.

Bán Miklós képviselőtestületi tag a Közbeszerzési Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet a biomassza fűtőmű pályázatok elbírálásával kapcsolatban, mely szerint a beérkezett 7 pályázatból kettőt érvénytelennek minősítettek, a pontozás összesített eredménye szerint a pályázatot a Hoffmann Rt. Zalaegerszeg nyerte 800 ponttal, a második helyezettnek a GAMESTERV Kft-t jelölték meg 622 ponttal.


Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, Dr. Nagy Zoltán a Körmendi Televízióért Alapítvány elnöke összeférhetetlenségre hivatkozva lemondott elnöki posztjáról. Az alapító tagok tájékoztatása szerint Dröszler Ferenc elnökké való bejegyzését a bírósághoz eljuttatták.

Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, december 05-én a Régióhő taggyűlésére, 11-én pedig a VASIVÍZ Rt. közgyűlésére kerül sor.

Elmondja továbbá, dr. Eiben Ottónak akadémiai kitüntetéséhez levélben gratulált.


Kérdés, észrevétel nincs, Bebes István polgármester javasolja a két ülés között tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 1. Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet módosítást.


Kozó József képviselőtestületi tag a hiány nagyságáról érdeklődik.


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, a 2001. évi pénzmaradvány nem biztosított a működési kiadásokra elegendő fedezetet, ezért a felhalmozási pénzmaradványból kellett működési kiadásokat fedezni. A működési hiány összege 164 millió Ft, melyben nem szerepel a 13. havi illetmény kifizetése, valamint a kórháznak átadott közel 45 millió Ft - melyről a képviselőtestületnek állást kell foglalnia - tovább növeli a működési hiányt.


Bebes István polgármester javasolja a rendelet tervezet elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


19/2002. (XII. 1.) számú rendelet:

Körmend város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2002. (III.1.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


 1. Egyes intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


 • Közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása


Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, az intézmények a Szervezeti és Működési Szabályzatokat módosították, a felülvizsgálat megtörtént.


A képviselőtestület a tájékoztatót tudomásul veszi.


 • A Művelődési és Ifjúsági Központ, valamint a Faludi Ferenc Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása


Bebes István polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


253/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési és Ifjúsági Központ, valamint a Faludi Ferenc Városi Könyvtár - a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 10. § (4), (5) bekezdésének megfelelően kiegészített - Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos


 1. Kiemelt szempontok meghatározása a köztisztviselők 2003. évi teljesítmény-értékeléséhez

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Bebes István polgármester közli, a tegnapi nap során került sor a jegyző teljesítmény-értékelésére, melynek anyagát a december 12-i ülésre írásban juttatja el a képviselőtestület tagjainak.

Vélemény:


Kozó József képviselőtestületi tag a polgárközeli és az ügyfélcentrikus megfogalmazások közti különbségre kér választ, az 1. pontban szereplő "megteremtése" szó helyett javasolja a "javítása" szót használni.


Dr. Stankovits György jegyző a fogalmak közti különbséget abban látja, hogy az 1. pont a közigazgatás kialakítására, a 2. pont pedig az ügyintézés módjára vonatkozik.


Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke jelzőrendszer kimunkálását javasolja.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. Javasolja az 1. pontban a "megteremtése" megfogalmazás helyett a "javítása" kifejezést használni.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:


254/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. § (3) bekezdése alapján 2003. évre vonatkozóan meghatározza a köztisztviselők teljesítményértékeléséhez a mellékletbe foglalt kiemelt célokat.

A teljesítményértékelés szempontjait a jegyzőre vonatkozóan a polgármester - a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjére vonatkozóan a jegyző készíti el.


Határidő: a teljesítményértékelés szempontjainak kidolgozására 2002. december 31.

Felelős: Bebes István polgármester, Dr. Stankovits György jegyző


 1. Folyó ügyek:


 1. Javaslat egyes közoktatási feladatok ellátási módjának megváltoz-tatására

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szabó Ferenc alpolgármester a működési hiány nagyságára hívja fel a figyelmet, mely egyre nyomasztóbban hat a város fejlődésére. 2002. évben a működési hiány 139 millió Ft, mely 2003-ban 240 millió, 2004-ben pedig 304 millió Ft-ra növekedhet. A helyzetet tovább nehezíti az iparűzési adó tervezett bevételeinek elmaradása. A számadatokból kitűnik: a város pénzügyi helyzete kikényszeríti a döntést.

Ugyanakkor az átvilágítás felhívta a figyelmet több, önként vállalt feladatra. Az Önkormányzati törvény két időpontot határoz meg az önként vállalt feladatok átadására:

 1. 6 hónapon belül nyilatkozni kell,

 2. a bejelentés évétől számított következő év júliusában adhatók át a feladatok.


A feladat átadása július hónapra van meghatározva, tehát az adott év költségvetését még terheli. Szabó Ferenc alpolgármester javasolja, az önkormányzat a december 12-i ülésen hozza meg döntését.

Elmondja továbbá, Markó Péter, a Megyei Közgyűlés elnöke a tárgyalások során kinyilvánította, a megye a közös fenntartásban nem kíván részt venni.

Nem szerepel az előterjesztésben a Kölcsey Utcai Általános Iskola esetében az alapfokú művészetoktatás, ennek oka, hogy az önkormányzat ezen intézmény megalapításánál úgy döntött, az állami normatíva erejéig nyújt támogatást.

A Nevelési Tanácsadó esetében egy fő álláshelyet biztosítana az önkormányzat, a Hunyadi Általános Iskola és a Zeneiskola esetében az itt tartást javasolja, de további lehetőséget kell keresni a költségcsökkentésre - gondol itt a helyi összevonásra.


Bebes István polgármester elmondja, az érintettekkel egyeztetések folytak, hangsúlyozza, az önkormányzat nem kíván intézményeket megszüntetni, a működési hiány csökkentése a cél.


Kérdés:


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag afelől érdeklődik, mikor kerül sor az EXCELLENCE Rt. által készített jelentésben szereplő többi intézményt érintő javaslatok megvizsgálására.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, az átvilágítás több alternatívát vázolt fel, a jelenlegi - c.) verzió - a megyei tárgyalások eredménye.


Kozó József képviselőtestületi tag két kérdést fogalmaz meg:

 1. A jegyző az eljárási rendet megfelelőnek tartja-e, hiszen a képviselőtestület előzetesen nem tárgyalta az ügyet.

 2. Az önkormányzati képviselőtestület megrendelésére készített EXCELLENCE Rt. vizsgálatról kinek van joga, kötelessége véleményt formálni.


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, bármely képviselőnek joga van észrevételt, előterjesztést tenni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag szintén eljárási problémákat lát, a tisztesség azt kívánta volna, hogy a testület vitassa meg az ügyet, utána

kerüljön sor a megyével a tárgyalásokra.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a határozati javaslat 3. pontjának kiegészítését: egy fő szakirányú végzettségű alkalmazott illetményét biztosítja az önkormányzat.


Horváth Sándor képviselőtestület tag kéri, a Nevelési Tanácsadó átadását érintő kérdéseket gondolja újra a képviselőtestület.


A kérdések, vélemények elhangzása után Bebes István polgármester köszönti Bereznay Lászlót, a Vas megyei Közgyűlés alelnökét, valamint Padányi Zsolt titkárságvezető helyettes urat. Kérdezi az alelnök urat, az elhangzottakhoz kíván-e hozzászólni.


Bereznay László alelnök kiegészítésként elmondja, a Nevelési Tanácsadó esetében az egy főt nem a város alkalmazná, hanem munkabérét + járulékait vállalja az önkormányzat. Amennyiben a város a feladatátadásról dönt, a megyei önkormányzat nem tehet mást, mint a törvény értelmében átvállalja a feladatokat.


Vélemény:


Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az alábbiakat fogalmazza meg:

 • célszerű lenne megismerni a város Közoktatási, Fejlesztési és Intézmény-fenntartási Intézkedési Tervét, melyben az önkormányzat részéről vállalt feladatok szerepelnek;

 • a Megyei Önkormányzati Koncepció Körmend vonatkozásában a térségre levetítve a nem kötelező feladatokat támogatni látszik;

 • évek óta problémaként jelentkezik az önkéntes feladatok vállalása, ugyanakkor felvetődik a kérdés, miből adódik a városi jelleg, miért vállal térség központú szerepet Körmend;

 • az arányos csökkentésekkel továbbra is maradnak terhek;

 • írásos formájú megállapodás-tervezet hiányában intézmények jövőjéről dönteni nem lehet;

 • a távlatokban való gondolkodást kell előtérbe helyezni, gondol itt a tankötelezettség 18 éves korig történő kiterjesztésére, a helyben megszerezhető képzettségre;

 • komoly vagyoni értékről van szó, melyet a város "megmozgat" az átadás kapcsán, a két középiskola vagyoni értéke megközelíti a 300 millió Ft-ot;

 • vizsgálni kell a munkaerőpiac vetületeit;

 • a Rázsó Imre Szakközépiskolát nézve vagyoni értékben előteremtette azt az összeget, amit a város a működtetésére fordított.

Kéri a képviselőtestületet - a megyei egyeztetéseket is beleértve - az egyeztetési fórumokon konkrétumok hangozzanak el, érvek alapján dőljön el a kérdés.


Bebes István polgármester kéri, az átadás kapcsán az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság teljes véleményalkotása jelenjen meg.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag maga is az átvilágítás mellett érvelt, a jelenlegi döntés csak a lépések első állomása. A politikai döntésnél szakmai érveknek is meg kell jelenni: Körmendnek az az érdeke, hogy intézményei megmaradjanak, legyen választási lehetőség a továbbtanulást illetően, a szellemi bázis a városban maradjon. Közelíteni kell a város és a megye igényeit.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatot, a többi intézményre vonatkozóan is meg kell vizsgálni a működési feltételeket.


Kozó József képviselőtestületi tag kifogásolja az EXCELLENCE jelentés ily módon történő felhasználását, hiszen az előterjesztés a többi oktatási intézménnyel nem foglalkozott, az alapfokú művészetoktatási intézményt még említés szintjén sem érinti. Kéri, a végső döntés meghozatalakor konkrét számok kerüljenek a képviselők elé, nemcsak az 5 intézménnyel kapcsolatban, hanem a többi intézményre vonatkozóan is.


Geosics László képviselőtestületi tag kérdezi, garanciát tud-e adni a megye arra vonatkozóan, hogy 10 évig a jelenlegi rendszerben működteti az intézményeket.


Bereznay László a megyei Közgyűlés alelnöke erre vonatkozóan nem tud biztosítékot adni.


Szabó Ferenc alpolgármester a garanciával kapcsolatban elmondja, garanciát Körmend város Önkormányzata és a megyei Közgyűlés együttműködése adhat, melyeket a megállapodás-tervezetben lehet rögzíteni. Ugyanakkor felvetődik a kérdés, Körmend önkormányzata tud-e garanciát adni arra, hogy a ciklus végéig működtetni tudja ezen intézményeket.


Bán Miklós képviselőtestületi tag felveti, amennyiben a képviselőtestület megszavazná, hogy a normatív támogatás erejéig támogatja az önkormányzati intézményeket, így azok saját maguk fogják generálni a megtakarítást.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. Javasolja, a Nevelési Tanácsadó estében egy fő szakirányú alkalmazott illetményét, járulékaival együtt biztosítsa az önkormányzat. Javasolja továbbá a nevesített öt intézményen túl a többi intézmény átvizsgálását.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:


255/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a jogszabályban meghatározott közösségekhez véleményeztetésre az alábbi tervezetett juttatja el:

 1. A Körmendi Zeneiskola fenntartását, az intézmény Alapító Okiratában meghatározott feladatok ellátását Körmend város Önkormányzata továbbra is intézményfenntartással vállalja és erről értesíti Vas Megye Önkormányzatát.

 2. A Hunyadi Úti Általános Iskola (gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény) fenntartását, és az Alapító Okiratában meghatározott feladatok ellátását Körmend város Önkormányzata továbbra is intézményfenntartással vállalja és erről értesíti Vas Megye Önkormányzatát.

 3. A Nevelési Tanácsadó fenntartását, az intézmény Alapító Okiratában meghatározott feladatok ellátását Körmend város Önkormányzata nem vállalja, de a feladatellátáshoz épületet, vagy épületrészt biztosít, és erről értesíti Vas Megye Önkormányzatát. Körmend város Önkormányzata egy fő szakirányú alkalmazott illetményét, járulékaival együtt biztosítja.

 4. A Kölcsey Ferenc Gimnázium által ellátott feladatok és intézményfenntartás esetében (gimnáziumi oktatás, esti és levelező tagozatos gimnáziumi felnőttoktatás) Körmend Város Önkormányzata a feladatellátást és intézményfenntartást nem vállalja, és a feladat ellátását átadja Vas Megye Önkormányzatának. Ha Vas Megye Önkormányzata a feladatot intézményfenntartással Körmenden látja el, akkor Körmend város Önkormányzata évente a normatív állami hozzájárulás(ok) és a feladatellátás során ténylegesen felmerülő költségek különbözete 50 %-ának megfelelő összeggel támogatja azt.

 5. A Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium fenntartását, és az Alapító Okiratában meghatározott feladatok ellátást nem vállalja, és erről értesíti Vas Megye Önkormányzatát.


Az 1-5. pontban nevesített öt intézmény közösségei a feladatellátás és intézményfenntartással kapcsolatban véleményezzék a részbeni, vagy teljes átadás lehetőségét is.

A fenti említett intézményeken túl az önkormányzat a többi intézmény gazdálkodásának javítására is javaslatot kíván tenni.


Határidő: 2002. december 12., illetve folyamatos

Felelős: Bebes István polgármester

Szabó Ferenc alpolgármester

Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


 1. Támogató szolgálat létrehozására javaslat

Előadó: Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, 2003. január 1-től kötelező alapellátásról van szó, melyet alapító okiratba kell foglalni. Ebben az esetben igényelhető a normatív támogatás.

Az Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítására a 2002. december 12-i ülésen kerül sor.


256/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 2003. január 1-től Fogyatékos személyek speciális támogató szolgálatát hozza létre az Egészségügyi és Szociális Intézményben.


Határidő: 2002. december 12. Alapító Okirat kiegészítésére

Felelős: Bebes István polgármester

Gombásné Nardai Ibolya Igazgatási és Jogi Irodavezető 1. Szociális szakellátás fejlesztésének lehetősége

Előadó: Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke kiegészítésként elmondja, a kedvező normatív támogatással nullszaldósan fenntartható a szakellátás, ugyanakkor a helyiség és épület kialakításának igénye fokozottan jelentkezik.


Vélemény:


Szabadi István képviselőtestületi tag a prevenció fontosságára hívja fel a figyelmet, javasolja program kidolgozását az egyházi képviselők bevonásával.


Gombásné Nardai Ibolya a Jogi és Igazgatási Iroda vezetője elmondja, a Szociális törvény szabályozása szerint a 2000 lakos feletti települések esetében 2003. december 31-ig szolgáltatás szervezési koncepciót kell készíteni. Jelen tájékoztató már ennek előkészítése.


A képviselőtestület a tájékoztatót tudomásul veszi. 1. A városi televízió kht-vé alakításának előkészítése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Kht. tulajdonviszonyaival, alapításával kapcsolatban fejti ki a bizottság álláspontját. Javasolja, az önkormányzat külső támogatóként hozzon létre Kht-t.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, ne alapítóként, hanem külső támogatóként vegyen részt az önkormányzat. 2003. évre 2.000 eFt-ot, az ezt következő évekre pedig az infláció mértékével megemelkedett összeget javasol támogatásként biztosítani.


Bán Miklós képviselőtestületi tag javasolja a vagyoni és tárgyi eszközöket a támogatási keretbe beszámítani, szerződésbe fektetni. Úgy véli, a 2.000 eFt támogatási összegről a költségvetés ismerete nélkül nem lehet dönteni, ez a többi kiemelt szervezettel szemben nem tisztességes.


Csák Tamás képviselőtestületi tag a tavalyi évben adott támogatás mértékénél, mely 2.400 eFt volt, nem javasol alacsonyabb összeget biztosítani.

Javasolja a 2.400 eFt-ból 750 eFt-ot december hónapban megelőlegezni az alapításhoz.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja a költségvetés tárgyalásakor dönteni a támogatás mértékéről.


Bebes István polgármester javasolja, az önkormányzat a Körmendi Televízió és Rádió Közhasznú Társaság alapításában ne vegyen részt, a jövő évi támogatás terhére 750 eFt előleget biztosítson.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

257/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körmendi Televízió és Rádió Közhasznú Társaság alapításában nem vesz részt, a 2003. évi támogatás terhére 750 eFt-ot biztosít a megalakuló Kht részére.

Határidő: kiértesítésre azonnal, átutalásra 2002. december 10.

Felelős: Dr. Stankovits György jegyző a kiértesítésért, Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az átutalásért


 1. "A nők munkaerőpiaci reintegrációja" PHARE pályázaton való részvételhez elvi hozzájárulás

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szabó Ferenc alpolgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a PHARE pályázattal a térségnek 18 hónap lejárta után munkahelyet kell biztosítania, mely két fő, szociális munkát végző személy foglalkoztatását jelentené. Kéri, az önkormányzat abban az esetben adja hozzájárulását, amennyiben az költségvetési fedezettel nem jár.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke az elhangzott feltétellel javasolja a határozat elfogadását.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

258/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elvi hozzájárulását adja a "Nők munkaerőpiaci reintegrációja" PHARE pályázat benyújtásához, amennyiben az költségvetési fedezettel nem jár.


Határidő: 2002. december 19.

Felelős: Bebes István polgármester 1. A települési folyékony hulladékkezelési pályázatok bontása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szóbeli kiegészítés nincs.

Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a pályázatok minősítésére Bognár Zoltán személyét javasolja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a pályázatok bontására Czvitkovics Gyulát, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnökét javasolja.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a pályázatok bontására Tóth Imre és Bán Miklós képviselőtestületi tagokat javasolja. A minősítésre Czvitkovics Gyula és Pőcze István képviselőtestületi tagokat javasolja.


Bebes István polgármester a minősítő bizottság tagjainak javasolja Szabadi István, Tóth Imre és Horváth Sándor képviselőtestületi tagokat.

A pályázatok bontására Czvitkovics Gyulát, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnökét, Tóth Lászlót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, Pőcze István, Bán Miklós képviselőtestületi tagokat, valamint Bognár Zoltánt, a Városfejlesztési Bizottság kültagját javasolja.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:


259/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatói szerződésről szóló 241/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a települési folyékony hulladékkezelési pályázatok bontásának lebonyolítására bizottságot hoz létre, melynek tagjai:

 • Szabadi István képviselőtestületi tag, a Bizottság elnöke

 • Tóth Imre képviselőtestületi tag,

 • Horváth Sándor képviselőtestületi tag.

A pályázatok minősítésére bizottságot hoz létre, amelynek tagjai:

 • Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke,

 • Tóth László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke,

 • Pőcze István képviselőtestületi tag,

 • Bán Miklós képviselőtestületi tag,

 • Bognár Zoltán, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság kültagja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Stankovits György jegyző az értesítésért, és a pályázatok elbírálásáért

 1. Vas megye Területrendezési Tervének véleményezése

Előadó: Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke javasolja elfogadásra Vas megye Területrendezési Tervét a határozati javaslatban foglalt kiegészítésekkel.


Bán Miklós képviselőtestületi tag javasolja a 8-as főút elkerülő útszakasz megépítésének prioritását szorgalmazni.


Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a kerékpárút kibővítését javasolja


Nagy Gábor képviselőtestületi tag közli, a 10 éves Turisztikai Koncepcióban szerepel a kerékpárút bővítése.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja felvenni a kapcsolatot Vasvár polgármesterével az É-D-i gyorsforgalmi út kiépítése kapcsán.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását a kerékpárút bővítésére érkezett javaslattal módosítva.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


260/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az alábbi feltételek teljesülése esetén elfogadásra javasolja Vas megye Területrendezési Tervét. Körmend város érdekeire való tekintettel az alábbi módosításokat kéri:

 • az M9 gyorsforgalmú út nyomvonalát Vasvártól Ny-ra Körmend és Vasvár közé javasolja megépíteni,

 • a kerékpáros turizmus javasolt célterületei közé az őrségi, hegyháti túrák kiinduló vagy végpontjaként Körmendet javasolja feltüntetni,

 • a településrendszer fejlesztési javaslatok között kéri Körmendet megjeleníteni: gazdaságfejlesztés, logisztikai központ; idegenforgalom fejlesztési irányokkal.


Határidő: tájékoztatásra azonnal

Felelős: Tóthné Dudás Mónika Műszaki Irodavezető
 1. Köbli Albert és neje kérelme

Előadó: Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az alacsony ár volta miatt nem javasolja az értékesítést.


Szabadi István képviselőtestületi tag indítványozza piaci értékesítési rendszer - ingatlanforgalmazási koncepció - kidolgozását, a hozzá tartozó működési szabályzattal. E szabályzatba javasolja az önkormányzati ingatlanokat zónákra, kategóriákra osztani, értékük meghatározásánál figyelembe venni a városfejlesztési tervet és ennek jövőbeli lehetőségeit.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nyilvános pályáztatás útján, 15 napos határidővel támogatja az értékesítést, 1300 Ft/m2 kikiáltási áron. Kettőnél több pályázó esetén licittel történő értékesítést javasol.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag elmondja, 1 évvel ezelőtt az ingatlan nem kelt el a liciten, most viszont van jelentkező. 1400 Ft/m2 árat javasol.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke támogatja Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag javaslatát az árra vonatkozóan, licittel meghirdetve.


Bebes István polgármester a Városfejlesztési Bizottság elutasító javaslatát teszi fel szavazásra.


A képviselőtestület a javaslatot 4 szavazattal, 15 tartózkodás mellett elutasítja.


Bebes István polgármester javasolja az ingatlan értékesítését 1400 Ft/m2 áron.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 13 tartózkodás mellett elutasítja.


Bebes István polgármester javasolja az ingatlan értékesítését 1400 Ft/m2 áron licittel meghirdetve.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:


261/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete értékesítésre kijelöli a Körmend, Akác utcában lévő, 3026/2. hrsz-ú, "beépítetlen terület" megnevezésű 1579 m2 területű ingatlant.

Az ingatlan vételárát 1400 Ft/m2-ben határozza meg. Kettőnél több jelentkező esetén az értékesítést licit útján kell lebonyolítani.


Határidő: a tájékoztatásra azonnal

Felelős: polgármester, műszaki irodavezető


Bebes István polgármester javasolja a Pénzügyi-, valamint a Városfejlesztési Bizottság dolgozza ki az ingatlanforgalmazási koncepciót.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


262/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottságot, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot az ingatlanforgalmazási koncepció kidolgozására.


Határidő: 2003. január 25.

Felelős: szakbizottságok elnökei 1. Horváth Krisztina ingatlanügye

Előadó: Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslatban foglaltakat támogatja.


Bebes István polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:263/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete értékesíti a Körmend, 2002/4. hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból a telekhatár-rendezési vázrajzok szerinti 231 m2 nagyságú ingatlanrészt Horváth Krisztina, Körmend, Tompa M. u. 15. szám alatti lakos részére. Az ingatlan vételárát 2.400,- Ft-ban határozza meg.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az adásvételi szerződést az önkormányzat nevében kösse meg.


Határidő: a tájékoztatásra azonnal

Felelős: Bebes István polgármester, Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Irodavezető 1. Dienes L. u. 14. szám alatti épület felújítása

Előadó: Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag ezen összeget az épület lebontására javasolja fordítani.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag szükségesnek tartaná az önkormányzati ingatlanok felújítási ütemtervének elkészítését.


Bebes István polgármester javasolja ezen felmérést Körmend város Gondnoksága készítse el, majd kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


264/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körmend, Dienes L. u. 14. szám alatti, önkormányzati tulajdonú bérlakás felújításának munkálataihoz 350 eFt-ot biztosít a céltartalék terhére.

Felkéri Körmend város Gondnokságát az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási ütemtervének elkészítésére.


Határidő: 2002. november 30.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 1. Karácsonyi dekorációkhoz fedezet biztosítása

Előadó: Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatot.


Bán Miklós képviselőtestületi tag javasolja, a karácsonyi díszkivilágításra fordítandó összeg beépítését a költségvetésbe.


Bebes István polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.

A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


265/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a karácsonyi dekoráció fel- és leszerelésére 353 eFt-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére, az idei évben többlet megrendelést nem eszközöl.


Határidő: 2002. december 1.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a fedezet biztosításáért 1. 2003. évi egynyári viráganyag megrendelése

Előadó: Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a javaslatot.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag támogatja, és a következő határozatot hozza:


266/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2003. évi költségvetésben az egynyári virágok beszerzésére 600 eFt-ot biztosít. A növényanyag megrendelésére 2002 őszén kerül sor.

Határidő: 2002. november 30.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a fedezet biztosításáért

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője Körmend város Gondnokságának kiértesítéséért 1. Hodossy és Társa Kft. kérelme

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja az ingatlan értékesítését, ugyanakkor hozzájárul ahhoz, hogy november 30-i hatállyal közös megegyezéssel a bérleti szerződés felmondásra kerüljön, a le nem lakott összeget és egyéb beruházási értéket az önkormányzat megtérítse azzal a feltétellel, hogy a ki nem fizetett bérleti díj hátralék levonásra kerüljön.


Navratyil Sándor, a Hodossy és Társa Kft. egyik tulajdonosa (mindkét tulajdonostárs meghatalmazásával rendelkezik, melyet a jegyzőkönyvhöz csatolunk) elmondja, a társaság jelenlegi helyzete nem teszi lehetővé az étterem további működtetését, kéri november 30.-ával a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszűntetést.


Kérdés, vélemény:


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bérleti szerződés szerint a közös megegyezéssel történő megszűntetés esetén a felek megegyezhetnek abban, hogy a le nem lakott bérleti díj összegéből mennyit térít meg az önkormányzat a bérlőnek. Kérdezi, a le nem lakott értéket - 3520 eFt - mekkora összegben számítja be az önkormányzat.


Horváth Sándor képviselőtestületi tag afelől érdeklődik, a személyzet felé a tartozás milyen módon lesz kiegyenlítve.


Navratyil Sándor elmondja, a le nem lakott bérleti díjból és a tulajdonukban lévő eszközállományból, melyet értékesítenek, rendezik tartozásaikat.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke kérdezi, a gépek és berendezések milyen tulajdonban vannak, ezeket az új bérlő megvásárolhatja-e. Kérdezi továbbá, milyen garanciát tud arra vonatkozóan adni, hogy a le nem lakott összegből a dolgozók munkabére kifizetésre kerül.


Navratyil Sándor elmondja, az eszközök a társaság tulajdonában vannak, készpénzért vásárolták őket, melyre hitelt vettek fel. Amennyiben sikerül az önkormányzattal megállapodni, az eszközök értékesítésre kerülnek. Az eszközállomány nettó értéke 6-6,5 millió Ft.

Hangsúlyozza, bértartozást nem hagy maga után a Hodossy és Társa Kft.


Bebes István polgármester konkrétumok meghatározását kéri és 5 perc tárgyalási szünetet rendel el.


Tárgyalási szünet.


Bebes István polgármester kéri a képviselőtestületet, járuljon hozzá a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez azzal, hogy a le nem lakott összeget és egyéb beruházások értékét 3.000 eFt összegben - terasz nélkül - megtéríti. Ezen összegből a dolgozók 2.000 eFt-os bérelmaradása rendezésre kerül.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv és Nagy Gábor képviselőtestületi tagok nem vesznek részt a szavazáson.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:


267/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul Körmend város Gondnoksága, valamint a Hodossy és Társa Kft. között a Korona Étterem bérleti szerződésének 2002. november 30-val - közös megegyezés szerinti - megszűntetéséhez.

A le nem lakott összeget és az egyéb beruházások értékét - beszámítva a Kft. 1.001.137 Ft bérleti díj hátralékát is - 3.000 eFt összegben, a céltartalék terhére javasolja megtéríteni a Kft-nek azzal a feltétellel, hogy az étteremben lévő berendezéseket az új pályázat elbírálásáig (2002. december 16.) érintetlenül hagyja, ugyanezen időpontig nem kezdi meg az általa felújított terasz bontását.

A 3.000 eFt-ot Körmend város Gondnoksága fizeti ki a Kft. részére. A fedezetet a céltartalék terhére finanszírozásként biztosítja Körmend város Gondnoksága részére, az intézmény felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzata növelése mellett.


Határidő: 2002. november 30.

Felelős: felkérés alapján Körmend város Gondnokságának vezetője


Bebes István polgármester javasolja pályázat kiírását a bérlemény hasznosítására.


 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása


 • Körmend város Gondnokságánál történt személyi változások miatti előirányzat módosítások

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi iroda vezetője a határozati javaslat pontosítását kéri: a személyi juttatás előirányzata 3.323.108 Ft, ennek megfelelően a hiány előirányzata 4.422.563 Ft-tal nő.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatot.


Bebes István polgármester javasolja a pontosított határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


268/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul az alábbi előirányzat módosításokhoz:

 • Körmend város Gondnoksága részére többletkiadások miatt az intézmény

 • személyi juttatás előirányzatát 3.323.108 Ft-tal

 • a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 1.099.455 Ft-tal növeli, amelyet finanszírozásként bocsát az intézmény rendelkezésére, egyúttal a hiány előirányzata 4.422.563 Ft-tal nő.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a fedezet biztosításáért • Intézmények költségvetésében előirányzat módosítások

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az ÁFA igénylésből származó maradvány visszatérülését javasolja az önkormányzat részére a jövő évtől.


Bebes István polgármester kéri az elhangzott módosítással a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


269/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul az alábbi előirányzat módosításokhoz:


 1. Egészségügyi és Szociális Intézmény

 • működésre átvett pénzeszköz előirányzata 452 eFt-tal

 • személyi juttatás előirányzata 342 eFt-tal

 • munkaadót terhelő járulék előirányzata 110 eFt-tal nő.

 1. I. számú Óvoda

 • működési bevétel előirányzata 105 eFt-tal

 • dologi kiadás előirányzata 105 eFt-tal nő.

3. II. számú Óvoda

 • működési bevétel előirányzata 180 eFt-tal

 • dologi kiadás előirányzata 180 eFt-tal nő.

 1. Nevelési Tanácsadó

 • működési bevétel előirányzata 282 eFt-tal

 • működésre átvett pénzeszköz előirányzata 84 eFt-tal

 • személyi juttatás előirányzata 277 eFt-tal

 • munkaadót terhelő járulék előirányzata 89 eFt-tal nő.

 1. Rázsó Imre Szakközépiskola

 • működési bevétel előirányzata 2754 eFt-tal

 • felhalmozási bevétel előirányzata 80 eFt-tal

 • dologi kiadás előirányzata 2739 eFt-tal

 • működési célú pénzeszköz átadás előirányzata 95 eFt-tal nő.

 1. Tűzoltóság

 • működési bevétel előirányzata 1700 eFt-tal csökken

 • működési célra átvett pénzeszköz előirányzata 2400 eFt-tal nő

 • felhalmozási bevétel előirányzata 100 eFt-tal nő

 • pénzügyi befektetések előirányzata 3500 eFt-tal nő

 • felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzata 249 eFt-tal nő

 • dologi kiadás előirányzata 3000 eFt-tal nő

 • felhalmozási (beruházás) kiadás előirányzata 1549 eFt-tal nő.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi iroda vezetője • Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításai

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatot.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


270/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy

 1. Bölcsőde

- működési bevétel előirányzata 137 eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 137 eFt-tal növekedjen.


 1. Kölcsey Ferenc Gimnázium

- működési bevétel előirányzata 2580 eFt-tal

- működésre átvett pénzeszköz előirányzata 535 eFt-tal

- felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzata 83 eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 135 eFt-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 35 eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 2945 eFt-tal

- felhalmozási kiadás előirányzata 83 eFt-tal növekedjen.


 1. Kölcsey Utcai Áltanos Iskola

- személyi juttatás előirányzata 312 eFt-tal csökken.

- felhalmozási előirányzata 312 eFt-tal nő.


 1. Pénzügyi GAMESZ

- dologi kiadás előirányzata 312 eFt-tal csökken,

- felhalmozási kiadás előirányzata 312 eFt-tal nő.


 1. GAMESZ-sportfeladatok

- működési bevétel előirányzata 1471 eFt-tal

- működésre átvett pénzeszköz előirányzata 499 eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 100 eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 1870 eFt-tal nő. 1. GAMESZ-Labdarúgó Szövetség

- működési bevétel előirányzata 457 eFt-tal

- működésre átvett pénzeszköz előirányzata 180 eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 50 eFt-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 10 eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 577 eFt-tal nő.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi iroda vezetőjeInterpellációk


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a szilárd hulladékszállítással kapcsolatban elmondja, a Zala-Depo-val kötött szerződés nem tartalmazza tömblakás esetén a háztartásban élők számát. A korábbi gyakorlatnak megfelelően célszerű lenne a tulajdonosok részére küldeni a számlát, a vitathatóság elkerülése érdekében. Kéri ennek rendezését a szolgáltatóval.


Bán Miklós képviselőtestületi tag kéri a Polgármester Urat, levélben forduljon a Magyar Posta igazgatóságához a körmendi postán hó elején előforduló zsúfoltság, hosszas várakozási idő megszűntetése érdekében.


Kozó József képviselőtestületi tag elmondja, a Somogyi Béla úton balesetveszélyes a közlekedés az aszfalt felgyűrődések következtében.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag az Arany J. utca-Mátyás kir. utca sarkán lévő ház udvarán álló öreg diófa utcára kinyúló ágainak eltávolítását kéri.


Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a mozinál lévő autóparkoló elkopott felfestésének újrafestését kéri. E terület közvilágítása nem megfelelő, lámpatest felhelyezésére lenne szükség.

A piacon a régi és új pavilonsor közötti területen a sár miatt szinte lehetetlen a közlekedés.


Karakai József képviselőtestületi tag a Bástya u. 24. számú épülettel szembeni területen lévő leszakadt hinta-rész helyreállítását, illetve elszállítását kéri.


Szabadi István képviselőtestületi tag a Kossuth Lajos utca közlekedési rendjével kapcsolatosan kér szót. Elmondása szerint jelentős a nehézgépjármű és autóbusz közlekedés. Tovább nehezíti a helyzetet a Rákóczi u. - Kossuth u. sarkán a "telezöldes" közlekedési rend. Külön problémát jelentenek az erre közlekedő kerékpárosok is.

Azzal a kéréssel fordul a Műszaki Irodához, vizsgálja felül a Kossuth utca, Deák F. utca egyirányúsításának lehetőségét.


Bebes István polgármester javasolja egészében kezelni a városban felmerülő közlekedési problémákat, javasolja továbbá, a Városfejlesztési Bizottság tárgyalja meg a kérdéskört - a rendőrség, közútkezelő kht. bevonásával. A munka elvégzésére január végi határidőt javasol.


Csák Tamás képviselőtestületi tag a helyi járatos autóbusz közlekedés kapcsán Felsőberkiben a falu elején buszmegálló szükségességét jelzi. Ugyancsak Felsőberkiben az egyetlen nyilvános telefont leszerelték. A faluban élő idősek számára a telefonra nagy szükség lenne.


Tóth László a Pénzügyi Bizottság elnöke afelől érdeklődik, miért nem működik az OTP sarkán lévő rendőrségi kamera.

Laskovits József dísznövény kertész lucfenyőket ajánlana fel iskoláknak, intézményeknek. Az igényeket a Műszaki Iroda fele kell továbbítani.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke:

 • a Bercsényi utca - Munkácsi utca sarkán 20 cm-re besüppedt aszfalt sürgős javítását kéri,

 • a Várkastélyban lévő padok közül a beton-talpazat ellenére egyet eltávolítottak helyéről, megrongáltak, ennek rendbehozatalát kéri,

 • a Mátyás kir. utcai óvodánál a forgalmi renddel és parkolással kapcsolatos problémákat említi,

 • ugyanitt, az Alkotás utca felöli oldalon, 8 gépkocsira tervezett parkoló aszfaltozását kéri,

 • a szeptember 28-i ülésen tett interpellációjában 30 km-es sebesség-korlátozást jelző forgalmi tábla kihelyezésével kapcsolatban azon választ kapta, hogy a táblákat megrendelték, elmondása szerint azok a mai napig nem kerültek kihelyezésre.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag:

 • a Várkertben a Rába-híd fele kialakult illegális szemétlerakó megszűntetését kéri,

 • a Batthyányné C. Mária Óvoda parkolójának felújítása szükséges, ugyanitt a közvilágítás javítását kéri.B e j e l e n t é s:


Bebes István polgármester közli, a következő képviselőtestületi ülésen több rendelet, többek között a hulladékszállítási és a parkolási rendelet módosítására kerül sor.


Több hozzászólás nincs.


Bebes István polgármester a képviselőtestület ülését 20 óra 50 perckor bezárja.K.m.f.
Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester