· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2002. évi
előző2002. január 24.    2002. november 28.következő
letölthető melléklet:

190 kbyte

2002. november 06.

 


 


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK2002. november 6.-i rendkívüli üléséről

 
Határozat:

250-252. számú

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. november 6.-i rendkívüli üléséről


Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Pőcze István, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a Jogi és Igazgatási Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Mosonyi András műszaki főtanácsosBebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül mindenki jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja a napirend kiegészítését a tanítók és közművelődési dolgozók számára meghirdetett otthoni számítógép használatról szóló előterjesztés megvitatásával.

Tájékoztatásul közli, Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag jelezte ügyrend előtti felszólalását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag kéri a polgármestert, az alakuló ülésen elhangzott programját írásban juttassa el a képviselőtestület tagjainak.


Bebes István polgármester javasolja az elhangzott módosítással a napirend elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:


 1. A szilárd hulladék-szállításra kiírt pályázat elbírálása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj-pályázatok elbírálása

Előadó: Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke


 1. Az intézményi 13. havi illetmény-különbözetek fedezetének jóváhagyása

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Pályázati támogatás tanítók és közművelődési dolgozók számára meghirdetett otthoni számítógép használatra és Internet hozzáférésre

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökeN A P I R E N D:


 1. A szilárd hulladék-szállításra kiírt pályázat elbírálása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bebes István polgármester köszönti a cégek képviseletében megjelenteket, elsőként a MÜLLEX Kft. ügyvezető igazgatójának meghallgatására kerül sor, melynek írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.


Bernhard Maier ügyvezető igazgató a szolgáltatásokkal kapcsolatban elmondja, az évi kétszeri lomtalanítás díja beépül a lakossági díjtételekbe, díjmentesen végzik továbbá a piac, Rába-part, valamint a Szociális Otthon hulladékszállítását. 2003-as díjtételi ajánlatuk alapján ezen díjmentes szolgáltatások összeg nettó 720 eFt-ot tesz ki. A közterületekről elszállított hulladékot díjmentesen helyezik el a harasztifalui telephelyen, melynek elhelyezési költsége 915 eFt.

A két cég pályázata alapján készített költség-összehasonlítás szerint a lakossági díjtételeket figyelembe véve a Zala-Depo ajánlata 5.920 eFt-tal kedvezőbb, azonban a díjmentesen végzett szolgáltatások önköltségét levonva ez az összeg csupán 291 eFt a lakossági díjtételeknél. A közületi és intézményi hulladékszállítást figyelembe véve a MÜLLEX Kft. ajánlata 6.242 eFt-tal kedvezőbb. A MÜLLEX Kft., valamint a hozzá kapcsolódó Májer Szállítási Kft. éves adókötelezettsége 3-4 millió Ft, melyet megegyezés alapján Harasztifalu helyett Körmend önkormányzatához fizetnek.

Az ügyvezető igazgató fontos feladatnak tartja a jövőben a szelektív hulladékgyűjtés kiemelt kezelését, a hulladékátvételi bázis szelektív hulladék körének bővítését.

Az elmúlt 10 évben elvégzett munka alapján kéri pályázatuk kedvező elbírálását.


Gecse László, a Zala-Depo Kft. ügyvezető igazgatója elmondja, fontos feladatnak tartja a szelektív hulladékgyűjtést, -feldolgozást, e téren előrelátóan gondolkodnak. Hozzáteszi továbbá, karitatív dolgokban kompromisszum-képesek.


Kérdés:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag három kérdést fogalmaz meg:

 1. Hány depóval rendelkeznek?

 2. Milyen belső ellenőrzési rendszerrel, szabad gépi eszközökkel rendelkeznek?

 3. Helyi munkaerőt alkalmaznának-e?


Gecse László elmondja, EU konform hulladék depóval rendelkeznek, melynek befogadóképessége 400 ezer m3, ez 13-15 évre biztosítja a jelenlegi beszállítással a kapacitást. Ellenőrzési rendszerük naprakész Monitoring rendszerrel történik. Az ISPA pályázat keretében Zalaegerszeg két nagyteljesítményű hulladékszállító járművet nyert; a konténereket, eszközöket igény szerint fejlesztik. Amennyiben megnyerik a pályázatot, a MÜLLEX Kft-vel együtt kívánnak működni, így a dolgozók átvételében, eszközhasználatban, esetlegesen depó használatban is.


Szabó Ferenc alpolgármester a lomtalanítási akciók felől érdeklődik, valamint iparűzési adóra számíthat-e a város.


Gecse László ügyvezető igazgató elmondása szerint telephelyet, irodát kívánnak nyitni, céljuk az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása. A "lim-lom" akciók megszervezésére megfelelő kapacitással rendelkeznek.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke afelől érdeklődik, 2003. után milyen garanciákat tudnak biztosítani az árakra vonatkozóan.


Gecse László ügyvezető igazgató szavai szerint 4,6 %-os áremeléssel számolnak.


A pályázók meghallgatása után Bebes István polgármester elmondja, a bíráló bizottság a pályázatokat pontozta, az írásbeli véleményeket a képviselők megkapták.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a lakossági díjtételeknél a Zala-Depo Kft. kedvezőbb ajánlatot tett, összességében azonban - az intézményi hulladékszállítást beleértve - a két ajánlat azonos. A bizottság a Zala-Depo ajánlatát értékelte jobbra, az árképzésre vonatkozó megfelelő garanciák mellett.

Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a Zala-Depo Kft. pályázatát javasolja elfogadásra.


Kozó József képviselőtestületi tag kérdezi, milyen pontrendszer alapján pontozott a bizottság, az elbírálásokon az aláírások olvashatatlanok.


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda tájékoztatásul közli, a képviselőtestület tagjai közül létrehozott bizottság bírálta a pályázatokat, melynek pontozása kormányrendelet előírásai szerint történt. Mindhárom bizottsági tag külön-külön pontozta a pályázatokat, ezek összesítésre kerültek. Elmondja továbbá, közös megegyezés alapján a pályázatok bontásánál mindkét pályázó jelen volt, hozzájárultak egymás pályázati anyagának megismeréséhez.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag szerint nehéz összehasonlítást tenni, bár a Zala-Depo ajánlata a lakosság bizonyos részére kedvezőbb, míg az intézmények nagy valószínűséggel rosszabbul járnak. Félő, a cég alákínált áraival piacot kíván nyerni.


Bebes István polgármester leszögezi, korrekt eljárás keretében zajlott a pályázatok elbírálása.


Bebes István polgármester javasolja a MÜLLEX Kft. pályázatának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 5 szavazattal, 11 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elutasítja.


Bebes István polgármester javasolja a Zala-Depo Kft. pályázatának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


250. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat nyertesének a ZALA-DEPO Kft-t (Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26.) nyilvánítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat nyertesével 10 év időtartamra a közszolgáltatási szerződést 30 napon belül megkösse.


Határidő: 2002. december 6.

Felelős: polgármester
 1. A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj-pályázatok elbírálása

Előadó: Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a pályázatok elbírálását objektív alapokra helyezték, figyelembe vették az egy főre jutó nettó kereset összegét a családban. Arra törekedtek, hogy a rendelkezésre álló 1 millió Ft minél több pályázó között kerüljön felosztásra.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elfogadja a Bursa Hungarica pályázatok elbírálását.


A képviselőtestület a tájékoztatót tudomásul veszi. 1. Az intézményi 13. havi illetmény-különbözetek fedezetének jóváhagyása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a 2002. december hónapban történő kifizetést javasolja.


Bebes István polgármester elmondja, 22.761.392 Ft teher hárul az önkormányzatra, mivel a kormányzati intézkedés nem járt együtt teljes egészében pénzügyi kiegészítéssel. Közli, írásban tájékoztatja a belügyminiszter asszonyt és miniszter urakat, melyben kéri az önkormányzatok ezirányú terheinek megszűntetését.


Bebes István polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


251. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az intézmények részére 13. havi illetmény 2002. december 03-án történő kifizetéséhez hozzájárul, amelynek fedezetéről a 2002. november 28-i ülésén dönt.


Határidő: azonnal, illetve 2002. november 28-i ülés

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője (kiértesítésre)


 1. Pályázati támogatás tanítók és közművelődési dolgozók számára meghirdetett otthoni számítógép használatra és Internet hozzáférésre

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva az eredetileg beadott 31 fő támogatási kérelme helyett 13 főnek javasol támogatást. A 4 általános iskolából 3-3, a Művelődési Központ részéről 1 pályázó részére.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos elmondja, a pályázat lehetősége alanyi jogon illeti meg a tanítókat, kiemelten kezeli a fogyatékos iskolákban tanítók számítógéphez jutását. Előnyt élveznek a pályázat elbírálásakor az önrésszel rendelkezők.


Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke javasolja a Kölcsey Utcai Általános Iskolában + 1 fő részére a támogatást.


Bebes István polgármester az elhangzottak alapján javasolja 14 fő részére 1.190 eFt önrész biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


252. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által meghirdetett "Az információs műveltség térnyeréséért" program keretében az Olcsai-Kiss Zoltán Általános iskolából 3, a Somogyi Béla Általános Iskolából 3, a Hunyadi Utcai Általános Iskolából 3, a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Művészetoktatási Intézményből 4 pályázó részére, a Művelődési és Ifjúsági Központból 1 pályázó részére, azaz összesen 14 főnek 1.190 eFt önrészt biztosít.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjeBebes István polgármester javasolja a II. féléves Munkatervben 2002. november 28-ra tervezett jövő évi költségvetési koncepció december 12-i ülésen történő megvitatását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.Több hozzászólás nincs.Bebes István polgármester a képviselőtestület ülését 16 óra 15 perckor bezárja.


K.m.f.
Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester