· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2002. évi
előző2002. január 24.    2002. augusztus 29.következő
letölthető melléklet:

396 kbyte

2002. július 20.

 

 


J E G Y Z Ő K Ö N Y V


 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK



2002. június 20.-i üléséről















Határozat:

130-154. számú

Rendelet:

11/2002. (VII.1.) számú

12/2002. (VI.21.) számú

13/2002. (VII.1.) számú




J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. június 20.-i üléséről


Jelen vannak:

Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány Győző, Bebes István, Czafit Jenőné, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László, Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Németh Imre, Pataki Péter, Simon János, dr. Stipkovits Ferenc, Szabó Ferenc, Tóth Imre képviselőtestületi tag


Igazoltan távolmaradt:


-

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:



Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a Jogi és Igazgatási Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Mosonyi András műszaki főtanácsos


Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 18 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja a BSL Kórház-Rendelőintézet gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló tájékoztatót a 6. napirendi pont után megvitatni. Javasolja továbbá a folyó ügyek d.) pontjának zárt ülés keretében történő tárgyalását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a Polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Körmend város Önkormányzata és szervei, valamint intézményei közbeszerzéséről szóló rendelet jóváhagyása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. A szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001. számú rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

 1. A helyi adókról és gépjárműadóról szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Beszámoló Körmend város tűzvédelmi helyzetéről

Előadó: Fejes Károly tűzoltóparancsnok


 1. Beszámoló a Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendőintézet gazdasági és szakmai tevékenységéről

Előadó: Dr. Bárány Győző orvosigazgató


 1. Tájékoztató a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet gazdálkodásának ellenőrzéséről

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 1. A képviselőtestület 2002. II. félévi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Folyó ügyek:


 1. Szilárdhulladék szállítással kapcsolatos pályázat kiírása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása


 • Intézmények előirányzat-módosítása

 • Városgondnokság előirányzat-módosítása

 • Faludi Ferenc Városi Könyvtár előirányzat-módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 1. Röntgencső cseréje

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Hunyadi utcai Általános Iskola sportpálya építése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Szabadság tér 8., Kereskedelmi és Hitelbank Rt. épületének felújítása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 1. Rákóczi út 1-3., Vida József u. 2. számú épület - Heissig ház - kötelezése

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

 1. Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola étterem bővítése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Körmend, Vida J. u. rekonstrukciós programterve

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Gyermekorvosi rendelő ablakaira védőrács elhelyezése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Körmend, Felsőberki városrész kábeltelevíziós ellátás elkészítése és annak pénzügyi vonzatai, árajánlatok a kivitelezésre

Előadó: Geosics László a Kábeltelevíziós PJT tagja


 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat villanyszerelési munkálataihoz fedezet biztosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 1. Orion Filmszínház működtetése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Savaria Fórum ajánlata

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Körmend belterületén ortofotó és színes légifelvétel készítése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Házasságkötésre alkalmas hely kijelölése

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Körmendi autóbusz pályaudvar áthelyezésének újratárgyalása

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. Javaslat az eszközfejlesztési Ütemterv megvalósítására benyújtott pályázat önrészének összegére

Előadó: Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


 1. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek jelenlegi helyzetéről

Előadó: Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


 1. Tájékoztató a Hunyadi Utcai Általános Iskola Szülői Munkaközösségének kérelmében foglaltak megvalósításához

Előadó: Szekeres Gábor főtanácsos


 1. Tájékoztató a Körmendi Televízióért Alapítvány rendelkezésére álló technikai és humán lehetőségekről, a foglalkoztatottakról, a jelenlegi műsorszerkezetről

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kuratórium elnöke


 1. A Szent István-napi ünnepség előkészítése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. Ajánlat az augusztus 19-i tűzijáték szolgáltatásra

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 • Jelentés az előző képviselőtestületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 • Interpellációk

NAPIREND


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy május 28-án Kistérségi Ülésen vett részt, melynek témája a pályázatokkal kapcsolatos kérdések megvitatása, illetve a Kistérségi Területfejlesztési Program előkészítése volt.

Május 29-én a jegyzővel közösen a VASIVÍZ Rt. vezetőivel tárgyalt a szennyvíztisztító ügyében.

Május 30-án a Heidigenburg-i kiállítás kapcsán Tóth Zsuzsannával folytatott egyeztetést. Szabó Ferenc alpolgármester személyesen tájékozódott a kiállítás helyszínén.

Május 31-én délelőtt Megyegyűlésen, délután a Hollerback cég meghívására gyárlátogatáson vett részt.

Június 04-én a Területrendezési Terv egyeztetése folyt. E napon részt vett a Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. tájékoztatóján, melynek témája a kulturális alapok iránti pályázati lehetőségek volt az Európai Unióba történő belépéskor.

Június 05-én a 12 lakás közbeszerzési eredményhirdetése zajlott.

Június 06-án megkötésre került a hitelszerződés a közvilágítási rekonstrukcióra.

Június 8-án az ifjúsági megyenapon vett részt Rumban. Lőrinc tanár úrnak átadta a város hozzájárulását a megyei kitüntetéshez.

Június 10-én rendkívüli képviselőtestületi ülésre került sor.

Június 12-én a Hollerback cég ügyvezetőjével tartott megbeszélést foglalkoztatás-képzés témakörben.

Június 13-án az IC Bécsi Tervező Irodával pályázati, illetve tendertervek egyeztetése folyt.

Június 14-én a fehringi polgármesterrel és Gerald Schöpfer professzorral tárgyalt a 2004-es "Jozef, Joze, Jóska" kiállítás kapcsán. A megye segítségét kérve az anyagot átadta Markó Péternek, a Megyegyűlés Elnökének. Délután a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvodában rendezett kiállításon mondott beszédet, majd részt vett a Berki Csárda megnyitásán.

Június 17-én a LIDL üzletlánc képviselőivel folytatott tárgyalást.

Június 18-án az RWE csoport képviselője tartott prezentációt a VASIVÍZ Rt. esetleges privatizációja kapcsán.

Június 19-én a Konzum Bank területi igazgatójával, valamint a Nyugat-Dunántúli Befektető Részvénytársaság vezérigazgatójával, Harangozó Bertalannal folytatott megbeszélést a Korona adás-vétel finanszírozása tárgyában.


Honfi József polgármester javasolja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről, eseményekről, szóló beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.



 1. Körmend város Önkormányzata és szervei, valamint intézményei közbeszerzéséről szóló rendelet jóváhagyása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke egyetért az előterjesztéssel, egyben javasolja előkészíteni az illegális szemétlerakásról, és az ahhoz tartozó szankciók felülvizsgálatáról szóló rendeletet.


Honfi József polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


11/2002. (VII.1.) számú rendelet:

A közbeszerzési eljárások helyi szabályairól

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz mellékeljük.)


 1. A szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001. számú rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Stankovits György jegyző az írásos előterjesztés mellé szóbeli kiegészítésként elmondja, a rendelet szabálysértésnek minősíti a szerződés meg nem kötését. A be nem fizetett hulladékszállítási díj adók módjára kerül behajtásra, ezért a szabálysértésre vonatkozó szabályozást kéri kivenni a rendeletből.


Kérdés, vélemény nincs.


Honfi József polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


12/2002. (VI.21.) számú rendelet:

A szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001. (VII.1.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz mellékeljük.)



 1. A helyi adókról és gépjárműadóról szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Kérdés, vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet módosítását.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja a kulturális tevékenységet kifejtő civil szervezetek, egyesületek mentesítését az iparűzési adó megfizetése alól.


Honfi József polgármester javasolja a közművelődési és sporttevékenységet végző vállalkozások mentesítését a helyi iparűzési adó fizetése alól.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


13/2002. (VII.1.) számú rendelet:

A helyi adókról és gépjárműadóról szóló 21/1997. (XII.16.) számú rendelet módosítása

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz mellékeljük.)



 1. Beszámoló Körmend város Tűzvédelmi helyzetéről

Előadó: Fejes Károly tűzoltóparancsnok

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester köszönti Fejes Károly tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnokot, valamint Kampel Oszkár ezredest, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját. Kérdezi Fejes Károly alezredest, az írásos beszámoló mellé kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.


Fejes Károly alezredes szóbeli kiegészítésként elmondja, a beszámolóban részletezésre kerültek mindazon feladatok, amelyeket az előző beszámoló óta elvégeztek. Az elmúlt időszakban több nyugdíjazás történt, mellyel sok feladat hárult a parancsnokságra: új kollégák kiképzése, továbbképzése, felszerelése. Pozitívumként említi, hogy a vagyonbiztosítások 1 %-ában az Országos Főigazgatóság részesül, melyet technikai fejlesztésre fordít. Ennek keretében a védőruhák 75 %-ának cseréjére nyílt lehetőség. 5 db légzőkészüléket szereztek be, valamint felszerelésre került egy teljes gépjármű fecskendő. A pályázati lehetőségeket igyekeznek kihasználni.

Jelentősen javította a hangulatot a személyi állomány részére - visszamenőleg - kifizetett délutáni és éjszakai pótlék.

A tervek közé tartozik a 20 éves kézi tűzoltókészülékek selejtezése, a védőruhák további cseréje.

Fejes Károly alezredes az anyagi-technikai helyzetről elmondja, ez az első év, amikor az önkormányzattól nem kellett finanszírozási előleget igényelni.

Jelenleg két személygépkocsival és egy Lada Nivával rendelkeznek, mely kevés, ugyanakkor a központi költségvetésből nem kapnak fedezetet a gépkocsik fenntartására.


Kérdés, vélemény:


Kampel Oszkár ezredes elmondja, a körmendi tűzoltóság munkáját a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a szakmai felügyeleti komplex vizsgálat alapján jónak értékelte. Ennél jobb értékelés a megyében, más tűzoltóságokat illetően sincs. A beszámolót jónak tartja, hiányosságként a tűzmegelőzéssel foglalkozó fejezet rövidségét említi. A tűzoltóság hatósági jogkörével 95 %-ban él, az 5 % a szankcionáló intézkedések. A körmendi tűzoltóság - egyedülállóan a megyében - nem élt a helyszíni bírság intézményével, a szabálysértési lehetőségekkel, illetve tűzvédelmi bírsággal. Javasolja, a tűzvédelmi szabályok kikényszerítésére vonatkozóan a későbbiekben a körmendi tűzoltóság tűzmegelőzési osztálya hatékonyabban járjon el.

A beszámoló említést tesz a megnövekedett műszaki mentések számáról. Szakszerűtlennek tartja a "közreműködtek közúti beleseteknél, elemi csapásnál, veszély elhárításánál" stb. kifejezést. Ezt a tűzoltóság végezte el, tehát szerencsésebb lett volna a "megmentették .... ember életét" kifejezés.


Kampel Oszkár ezredes köszönetét fejezi ki a polgármester úrnak és a képviselőtestületnek a tűzoltóság támogatásáért.


Vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a laktanya épületével kapcsolatos problémákat említi; továbbra is keresni kell a megoldást a felújításra.


Honfi József polgármester megköszöni a tűzoltóság munkáját, kéri, a törvény szellemében, a tűzbiztonság védelmében tegyen meg mindent a parancsnokság.

Egyben kéri a beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a beszámolót egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


130/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Körmend város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzoltóság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.



Fejes Károly alezredes és Kampel Oszkár ezredes eltávozik az ülésről.



 1. Beszámoló a Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendőintézet gazdasági és szakmai tevékenységéről

Előadó: Dr. Bárány Győző orvosigazgató

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester köszönti Dr. Szabó Erzsébetet az ÁNTSZ tiszti főorvosát, valamint Németh Szilviát a kórház gazdasági igazgatóját.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke kéri a képviselőtestülettől, szavazástól való elállását érintettség okán fogadja el.

Az írásos beszámoló mellé szóbeli kiegészítésként elmondja, a kórház veszteséges működésének okát a mellékelt táblázatok összeállításával próbálták prezentálni, összehasonlításként más kórházak adatait is felhasználták.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 19 fővel folytatja a tanácskozást.


Pataki Péter képviselőtestületi tag az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, Körmend és vonzáskörzetében a kórház léte meghatározó tényező. Felmerül a kérdés, mi az oka a gazdaságtalan működésnek. El kell dönteni, a város továbbra is fenn kívánja-e tartani a kórházat. Amennyiben igen, a terheket viselni kell, vagy az OEP-nek olyan finanszírozási rendszert kell kidolgoznia, amellyel a kórházak fenntarthatók.

A Bizottság a kórház beszámolóját elfogadásra javasolja.


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, a vizsgálat még nem fejeződött be. Az általa készített tájékoztató gazdálkodási oldalról közelítette meg a témát, szakmai kérdéseket csak részben érintett. Elöljáróban megállapítható, a gazdálkodás nagyon bonyolult számviteli rendszer alapján működik, a teljesítések zárt jogszabályi rendszerben történnek. A bevételszerzés az OEP részéről a lehetőségek szerint 100%-os. Ebből adódik, hogy a kiadási oldalon kell vizsgálódni, azt a részt csökkenteni, amit az OEP finanszírozás kiegészítéseként igényel a kórház az önkormányzattól. A hiányzó orvos-álláshelyek betöltése további bevételt jelentene.

A kiszolgáló tevékenységek költségelemzésének vizsgálódása során több oldalról történt az információ-szerzés. E területen racionalizálásban lehetne gondolkodni. Szükséges lenne továbbá a számviteli rendszer módosítása, amely naprakészebb, gyorsabb elemzést tenne lehetővé.


Kérdés, vélemény:


Bebes István képviselőtestületi tag a számviteli rendszerrel kapcsolatban arról érdeklődik, a korszerűsítés létszámleépítést vonna-e maga után, komoly segítséget jelentene-e a költségcsökkentésben. Egy bizonyos létszámcsoportnál van hiány, melyek azok a csoportok ahol kevesebb, és melyek azok ahol több.


Kozó József képviselőtestületi tagban felmerül a kérdés, ha a tájékoztató alapján az engedélyezett létszámok és a betöltött létszámok között nincs különbség, hol lehetne racionalizálással foglalkozni.


Honfi József polgármester kérdezi, hogy a szükséges és a meglévő létszám összefüggéseiben van-e olyan terület, ahol most végrehajtható létszámcsökkentés. Ha igen hol, és mi a teendő.

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a számviteli rendszer kapcsán elmondja, a jelentés a megyei KHT-n keresztül történik, most dolgoznak a Vas megyei kiskórházak számviteli rendszerének egységes szerkezetbe foglalásán. Véleménye szerint áttekinthetőbb számviteli rendszer szükséges. Elemezni kellene továbbá a meglévő kisegítő személyzet szükségességét, megbízási módon történő feladatellátással lehetne a költségeket csökkenteni.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a gazdasági rendszer kapcsán elmondja, jelen pillanatban a kórházban az élelmezésen, a raktárban, illetve a pénzügyön vannak gazdasági rendszerek, melyek egymással nem összeköthetők. Jelenleg folyamatban van a gazdasági rendszer hozzákapcsolása a szakmai rendszerhez. A személyre lebontott költségelszámolás Európai Uniós követelmény.

Elmondja továbbá, július 1-től indul a SZÁP program telepítése, ami plusz költségekkel jár. A 3,5 millió Ft-os szervert szponzorok útján sikerült megvásárolni.

A létszámmal kapcsolatban elmondja, a minimum feltételek alapján a közvetlen egészségügyi ellátó rendszerben csökkentésre nem lát esélyt. A betöltetlen orvos álláshelyek véleménye szerint nem biztos hogy plusz bevételt jelentenek. Nehéz megválasztani a finanszírozás állandó változása miatt, hogy melyik az az irány, amiben előre lehet lépni.

A kisegítő szolgálat kapcsán elmondja, a kórház minimális létszámmal dolgozik, az új gépek betáplálásával elképzelhető, hogy létszám szabadul fel. Műszaki területen nem tudja elképzelni a racionalizálást: 7 fő alkalmazott van, a kőművesek télen fűtőként dolgoznak, végzik a megelőző-karbantartó munkákat. A külső dolgozóval végeztetett munka meglátása szerint költségesebb lenne.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint nem minden tevékenység vállalkozásba való kiadása célszerű. Ezt jól érzékeli az igazgató úr is. Csak akkor szabad a vállalkozásba való kiadásról beszélni, ha komoly megtakarítást jelent, a helyi munkaerőt elküldeni nem célszerű.


Kozó József képviselőtestületi tag nem győződött meg arról, melyik csoport létszáma több mint az engedélyezett létszám. Nem érti, hol lehetne racionalizálni. Nem tudja elképzelni, hogy 1-2 fő műszaki dolgozó elbocsátása megoldaná a kórház problémáját.


Honfi József polgármester a beszámoló 1. számú táblázatában feltüntetett teljesítmény súlyszámainak csökkenő tendenciájára kér magyarázatot.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a HBCS pont változások következményeit taglalja.

Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szerint a két anyagot olvasva levonható: a jelenlegi finanszírozási rendszerből a kórház nem tud elvárható szinten működni, az érvényben lévő pontrendszerrel nem tud többet teljesíteni. Véleménye szerint pályázatok útján lehetne fejleszteni a betegellátási tendenciákat. Ehhez a technikai feltételeket is meg kell teremteni, ezáltal több pontot lehetne gyűjteni.

A "nem pontszerző állományba tartozó munkások" foglalkoztatásánál a kórház működése szempontjából a legkorszerűbb, legolcsóbb megoldást kell választani. Ennek vizsgálódását el lehetne kezdeni, melyből megállapítható lenne, szükséges-e a változtatás.


Dr. Szabó Erzsébet tiszti főorvos valószínűsíti, hogy az országban nem működik olyan kórház, amely költségvetési támogatás nélkül, csupán az OEP finanszírozásból fenn tudja tartani magát és eredményt tud felmutatni. A kórház eddig is megtette azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek a takarékosságra vonatkoztak. Bizonyos pénzügyi tranzakciókkal lehet ugyan takarékoskodni, ezekkel idáig is élt a kórház.

Az igazgató figyelmébe ajánlja a pályázati lehetőségek kihasználását. Véleménye szerint jobban be kellene vonni az ellátási körzetbe tartozó községeket.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag szerint a két jelentés lényegesen eltér egymástól, a gyógyítást kritika nem illette. Úgy gondolja, meg kell várni a gazdasági elemzés eredményét, melyet javasol független kontrollnak alávetni. A racionális működés feltételeit meg kell találni, végső időpontnak lehetne tekinteni az augusztusi képviselőtestület idejét a megoldásra.


Bebes István képviselőtestületi tag két kérdést fogalmaz meg:

 1. Lehet-e kórház bevételeit növelni?

 2. Ha igen, milyen módon, szükséges-e további műszaki fejlesztés ahhoz, hogy a kórház bevételei növelhetők legyenek?

Vannak olyan osztályok, amelyek nem hoznak "hasznot". Ki kellene mondani, miért nem. Emlékezteti a képviselőtestületet, az önkormányzat közel 70 millió Ft-ot adott a kórháznak az elmúlt két évben. Továbbra is azon a véleményen van, hogy a kórház működtetése nem mehet az önkormányzat gazdasági működésének rovására. Műszaki fejlesztésre igen, működésre nem javasol támogatást.


Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szerint a bevétel oldaláról lehet a problémákat csökkenteni. A kórház fenntartása Körmend város kötelme és vállalása volt, amikor visszavette. Akkor kellett volna a régió településeit megkérdezni szándékukat illetően, milyen módon tudnak a fenntartáshoz, fejlesztéshez hozzájárulni. Kérdezi, egy-egy lakos után a környék önkormányzatai milyen módon járulnak hozzá a fenntartási költségekhez.

Honfi József polgármester közli, a környék települései közül egyedül Szentgotthárd járult hozzá a kórház működési költségeihez. A többi településről nem érkezett visszajelzés.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnökének nincs tudomása róla, hogy Szentgotthárd önkormányzatától fenntartásra érkezett volna összeg. A kisebb községek az Alapítvány számlájára utalják át eszközvásárlási hozzájárulásukat.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag egyetért azzal, hogy a gazdasági beszámoló függvényében szülessen egy, a kórház vezetése által készített intézkedési terv. Ezt célszerű lenne lebontani különböző osztályok tevékenységére, pontszerző-, költségcsökkentő helyekre, ezt a képviselőtestület elé tárni. A kórház dolgozóival tudatosítani kellene a jelen helyzetet, mert nem érezte, hogy feszültséget lehetne tapasztalni. Javasolja az OEP felé önkormányzati jelzésértékkel továbbítani a kórház problémáját.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke kérdezi, a betegforgalomnak hány százalékát teszi ki a körmendi fekvő és járóbetegek száma. Jó lenne tudni, a város a saját erejéből a saját betegeire mennyit fordít, és a többi önkormányzat mennyivel járul hozzá a kórház fenntartási költségeihez.


Bebes István képviselőtestületi tag öt pontban foglalja össze javaslatait:

 1. A kórház hírnevének javítása.

 2. Meg kell vizsgálni, hogy az orvosok alkalmazása milyen módon növelheti a bevételeket egyes osztályokon.

 3. Mely nagyértékű gépbeszerzés szükséges, amellyel magasabb pontszámot lehet szerezni.

 4. A vállalkozásban dolgozó orvosok betegeiket ide irányítsák műtétre.

 5. Az átvilágítást a kórházra is ki kell terjeszteni.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint a kórház hírneve jó. Nem a szakmunkások alkalmazásában látja a problémát, a kórház azokat a "szakmákat" műveli, amelyek kevesebb pontot hoznak.


Honfi József polgármester egyetért Bebes István képviselőtestületi tag által megfogalmazottakkal. Javasolja a kórház gazdasági és szakmai tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a gazdálkodás ellenőrzéséről szóló tájékoztatót elfogadásra, az elhangzott javaslatokkal kiegészítve.


A képviselőtestület a beszámolót 16 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:



131/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet gazdasági és szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, és az alábbi feladatokat határozza meg:

 • a gazdálkodás ellenőrzéséről megkezdett vizsgálatot be kell fejezni;

 • a kórház vezetői tegyenek meg mindent a kórház jó hírnevének megőrzéséért;

 • az orvos-szakmai struktúrát alkalmassá kell tenni magasabb követelmény elérésére;

 • képviselőtestület részéről tanulmányt kell készíteni, milyen módon lehetne a kórház teljesítményét növelni (pl. invesztíció);

 • a kórház orvosigazgatója vegye fel a kapcsolatot a környező településeken praktizáló orvosokkal annak érdekében, hogy a kórház teljesítménye növelhető legyen;

 • az önkormányzat gazdálkodásának átvilágításába a kórház intézménye is beletartozik;

 • a Kisvárosi Önkormányzatok Szövetségén keresztül jelezni kell a problémákat az egészségügyi tárca felé.

Határidő: folyamatos, illetve az ellenőrzés befejezésére 2002. július 15.

a tanulmány elkészítésére 2002. szeptember 30.

jelzés az egészségügyi tárca felé 2002. július 31.

értesítésre 2002. június 30.

Felelős: Honfi József polgármester az értesítésért

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az ellenőrzés lefolytatásáért



 1. Tájékoztató a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet gazdálkodásának ellenőrzéséről

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


A képviselőtestület a tájékoztatót - az elhangzottakat figyelembe véve - tudomásul veszi.



 1. A képviselőtestület 2002. II. félévi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Kérdés, vélemény nincs.


Honfi József polgármester javasolja a II. félévi munkaterv jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


132/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2002. II. félévi munkatervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.



 1. Folyó ügyek:

 1. Szilárdhulladék szállítással kapcsolatos pályázat kiírása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatot.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


133/2002. számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, továbbá a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatói szerződésről szóló 241/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján nyílt szilárd hulladékkezelési pályázatot hirdet meg.

A közszolgáltatás ellátásának időtartama 10 év.

A közszolgáltatást Körmend város közigazgatási területén kell végezni.

A pályázatokat 2002. augusztus 12. 16oo-ig kell benyújtani.

A pályázati kiírásról további információt és a pályázati dokumentációt 2002. július 15-től lehet beszerezni Körmend város Polgármesteri Hivatala Műszaki és Városgazdálkodási Irodáján.

A pályázaton való részvétel díjtalan.


Határidő: meghirdetésre - 2002. július 15-ig.

Felelős: jegyző


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője elmondja, a pályázatok bontásának lebonyolítására 3 tagú bizottságot kell létrehozni a képviselőtestület tagjaiból. Az előkészítő bizottság egyik tagjának szakmai, pénzügyi ismerettel kell rendelkeznie.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke az elbíráló bizottság tagjának Németh Istvánt javasolja.


Honfi József polgármester javasolja az előkészítő bizottság tagjának a Pénzügyi Bizottság elnökét, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, valamint a Népjóléti Bizottság elnökét.

Az elbíráló bizottság tagjának Német Istvánt, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külső tagját, Bebes István képviselőtestületi tagot és Simon János képviselőtestületi tagot javasolja.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


134/2002. számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete a települési szilárd hulladékkezelési pályázatok bontásának lebonyolítására 3 tagú bizottságot hoz létre, melynek tagjai:

 • Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke,

 • Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke,

 • Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke.

A pályázatok minősítésére létrehozott bizottság tagjai:

 • Németh István a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külső tagja,

 • Bebes István képviselőtestületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja,

 • Simon János képviselőtestületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja.



 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

 • Intézmények előirányzat-módosítása

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője pontosítást kér a határozati javaslatban: a Rázsó Imre Szakközépiskola személyi juttatás előirányzata 832 eFt helyett 675 eFt; a munkaadót terhelő járulék előirányzata 39 eFt helyett 196 eFt.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzat módosításokat.

Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


135/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2001. évi pénzmaradvány felhasználást, valamint a Tűzoltóság esetében a 2000. évi pénzmaradvány felhasználást az alábbiak szerint jóváhagyja:


1.Háziorvosi Szolgálat

- pénzmaradvány előirányzata 25.- eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 25.- eFt-tal nő.


 1. Fogorvosi Szolgálat

- pénzmaradvány előirányzata 682.- eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 515.- eFt-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 164.- eFt-tal

- dologi kiadás előirányza 3.- eFt-tal nő.


 1. Védőnői Szolgálat

- pénzmaradvány előirányzata 56.- eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 20.- eFt-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 7.- eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 29.- eFt-tal nő.


 1. Bölcsőde

- pénzmaradvány előirányzata 53.- eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 20.- eFt-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 7.- eFt-tal

- dologi kiadás előirányzat 26.- eFt-tal nő.


 1. Egészségügyi és Szociális Intézmény

- pénzmaradvány előirányzata 1.954.- eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 1.124.- eFt-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 360.- eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 470.- eFt-tal nő.


 1. I.sz. Óvoda

- pénzmaradvány előirányzata 50.- eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 50.- eFt-tal nő.


 1. II.sz. Óvoda

- pénzmaradvány előirányzata 251.- eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 146.- eFt-tal

- munkaadót terhelő járulékok előirányzata 50.- eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 55.- eFt-tal nő.


 1. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

- pénzmaradvány előirányzata 240.-eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 102.- eFt-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzat 35.- eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 103.- eFt-tal nő.


 1. Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola

- pénzmaradvány előirányzata 913.- eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 113.- eFt-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 38.- eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 425.- eFt-tal

- felújítás előirányzata 337.- eFt-tal nő.


 1. Hunyadi utcai Általános Iskola

- pénzmaradvány előirányzata 455.- eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 108.- eFt-tal

- munkaadót terhelő járulék 37.- eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 310.- eFt-tal nő.


 1. Zeneiskola

- pénzmaradvány előirányzata 1.997.- eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 1.512.- eFt-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 485.- eFt-tal nő.


 1. Nevelési Tanácsadó

- pénzmaradvány előirányzata 191.- eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 34.- eFt-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 12.- eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 145.- eFt-tal nő.


 1. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

- pénzmaradvány előirányzata 256.- eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 133.- eFt-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 32.- eFt-tal

- dologi kiadás előirányzat 91.- eFt-tal nő.


 1. Könyvtár

- pénzmaradvány előirányzata 594.- eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 20.- eFt-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 7.- eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 567.- eFt-tal nő.



 1. Pénzügyi GAMESZ

- pénzmaradvány előirányzata 582.- eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 175.- eFt-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 59.- eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 348.- eFt-tal nő.


 1. Rázsó Imre Szakközépiskola

- pénzmaradvány előirányzata 40.878.- eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 675.- eFt-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 196.- eFt-tal

- beruházási kiadások előirányzata 39.188.- eFt-tal

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata 819.- eFt-tal nő.


 1. Kölcsey Ferenc Gimnázium

- pénzmaradvány előirányzata 380.- eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 80.- eFt-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 20.- eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 280.- eFt-tal nő.


 1. Művelődési és Ifjúsági Központ

- pénzmaradvány előirányzata 568.- eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 429.- eFt-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 84.- eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 55.- eFt-tal nő.


 1. Házkezelőség

- pénzmaradvány előirányzata 76.- eFt-tal

- működési bevétel előirányzata 173.- eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 220.- eFt-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 29.- eFt-tal nő.


 1. Tűzoltóság

- pénzmaradvány előirányzata

2000 évi: 3.374.- eFt-tal

2001 évi: 426.- eFt-tal

- dologi kiadás előirányzat 2.421.- eFt-tal

- gépfelújítás előirányzata 1.222.- eFt-tal

- gép beruházás előirányzata 157.- eFt-tal nő.


 1. Sportfeladatok:

- pénzmaradvány előirányzata 358.- eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 58.- eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 300.- eFt-tal nő.




 1. Labdarúgó Szövetség

- pénzmaradvány előirányzata 1.090.- eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 400.- eFt-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 50.- eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 640.- eFt-tal nő.


Határidő: 2002. június 30. kiértesítésre

Felelős: Némethné Simon Mária gazdasági és pénzügyi irodavezető



 • Városgondnokság előirányzat-módosítása

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzat-módosítást.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


136/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy

 1. a Polgármesteri Hivatal város és községgazdálkodási szakfeladat dologi kiadás előirányzata csökken 511.880 Ft-tal,

a Polgármesteri Hivatal működési bevételi előirányzata nő 40. eFt-tal.


 1. a Városgondnokság

- személyi juttatás előirányzata 385.676 Ft-tal

- munkáltatót terhelő járulék előirányzata 123.416 Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata 42.788 Ft-tal nő,

amelyet az intézmény finanszírozásként kap meg.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője





 • Faludi Ferenc Városi Könyvtár előirányzat-módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzat-módosítást.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


137/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Városi Könyvtár költségvetésében a bevétel növekedjen:

 • működési célú pénzeszköz átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 630. eFt-tal,

 • felhalmozási célú pénzeszköz átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 2.030 eFt-tal.

Kiadás növekedjen:

- személyi juttatás 544 eFt-tal

- dologi kiadás 86 eFt-tal

- felhalmozási kiadás 2030 eFt-tal


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője



 1. Röntgencső cseréje

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester elmondja, a kórház vezetője kérte a képviselőtestület együttműködő hozzájárulását a tönkrement röntgencső cseréjéhez.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a röntgencső cseréjét.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


138/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet röntgencső cseréjéhez 2.862 eFt összeget biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az átutalásért



 1. Hunyadi utcai Általános Iskola sportpálya építése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, az iskola igazgatója levélben fordult a képviselőtestülethez, melyben az iskola sportudvarának kialakítását kérte.


Vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a kérelmet, a jövő évi intézményi fejlesztési költségvetés terhére.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a kérelmet, pályázati lehetőséget javasol.


Horváth László képviselőtestületi tag a helyszínen tájékozódva balesetveszélyes állapotot talált. Támogatja a határozati javaslatot.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke támogatja a kérelmet.


Honfi József polgármester pályázati lehetőséget javasol. Amennyiben erre nincs lehetőség, az intézmény jövő évi költségvetésének terhére javasolja a felújítást.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


139/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Hunyadi utcai Általános Iskola sportudvarának rendezését és pályák kialakítását pályázati úton kívánja megvalósítani. Amennyiben a pályáztatásra nincs lehetőség, az intézmény 2003. évi költségvetésében 1.000 eFt összeget biztosít a sportpálya építésére.


Határidő: pályázat ideje

Felelős: a pályázat elkészítésére jegyző

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője kiértesítésre


 1. Szabadság tér 8., Kereskedelmi és Hitelbank Rt. épületének felújítása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője szóbeli kiegészítésként elmondja, a Kereskedelmi és Hitelbank szakértőt kért fel a nedvesedés okának kivizsgálására, mely szakvélemény alapján az előterjesztésben leírt három alternatíva kínálkozik a probléma megoldására.


Kérdés, vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság a helyszínen történt tájékozódás után arra a megállapításra jutott, hogy elsőként fel kell tárni a nedvesedés okát. Ezt követően lehet választani a három alternatíva közül.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke egyetért a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökével. Javasolja az épületet felajánlani eladásra.


Horváth László képviselőtestületi tag egyetért a Pénzügyi Bizottság elnökének javaslatával.


Honfi József polgármester javasolja a tárgyalások megkezdését a bankkal.

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, az épületben a bank irodáján kívül lakások is találhatók. A Borpince szintén rossz állapotban van.


Mosonyi András műszaki főtanácsos szerint a csapadékvíz, valamint szennyvíz elvezetéssel lehet a probléma, ez okozza a nedvesedést.


Honfi József polgármester javasolja a vizsgálat költségeire keretösszeg meghatározását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


140/2002. számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Körmend, Szabadság tér 8. szám alatti épület nedvesedésének, illetve a pince só-szennyezettségének okát kivizsgáltatja, ahhoz a költségkeretet biztosítja. Ennek birtokában dönt az épület utólagos szigeteléséről. A vizsgálat eredményét a képviselőtestület elé kell terjeszteni.


Határidő: 2002. augusztus 1.

Felelős: jegyző



 1. Rákóczi út 1-3., Vida József u. 2. számú épület - Heissig ház - kötelezése

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője az írásos előterjesztés mellé szóbeli kiegészítésként elmondja, az épület állaga nagymértékben romlott, balesetveszélyessé vált. Az épület részben önkormányzati tulajdon is, így el kell dönteni, hogy a saját tulajdoni aránya mértékében vesz részt a felújításban, illetve balesetveszély elhárításában, vagy nagyobb mértékben.

Elmondja továbbá, az előterjesztés elkészítése után érkezett meg a kőműves munkákra a teljes átfogó árajánlat, mely 14.469.346 Ft-ról szól.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szerint most szembesül a képviselőtestület azzal a problémával, hogy az elmúlt évek során a Házkezelőségtől fokozatosan elvonta a pénzt és nem maradt felújításra. Az épület párkányzatát 1994-ben rendbe tetette az önkormányzat, mára már veszélyes arra közlekedni. Javasolja a lakókat bevonni a felújítás költségeibe. A társasház rendelkezik felújítási alappal, bár ez rendkívül kevés, de mérsékelné a költségeket. 3 évvel ezelőtt az önkormányzat 6 millió Ft-ot különített el a céltámogatási alapból, amelyet később visszavont.

Célszerű lenne megelőlegezni a szükséges összeget - bevonva a lakóközösség fejlesztési pénzét - és a különbözettel megterhelni az ingatlanokat. A társasház közösségével el kell kezdeni a tárgyalásokat, hiszen ez a lakók érdeke is.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a lakókkal kell egyezségre jutni, mekkora az a hányad, amivel hozzá tudnának járulni a felújítási költségekhez.


Horváth László képviselőtestületi tag az épület állapotához képest a 14 millió Ft-ot kevésnek tartja. Javasolja a padlástérben lakások kialakítását, melyek értékesítéséből befolyt összeget a felújítási költségekre lehetne fordítani.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke közli, a városképi szempontból jelentős épületek felújítására adódnak pályázati lehetőségek. OMVH szakértői vélemény kérését javasolja. A tárgyalásoknál kéri figyelembe venni, hogy városképileg meghatározó épületről van szó, amely nemcsak a lakók számára fontos. Javasolja kivételesen kezelni az épületet. Javasolja továbbá támogatók keresését, pl. az Győri Széchenyi Főiskola tanszékét, melyek hasonló épületek felmérésével foglalkozik.


Pataki Péter képviselőtestületi tag véleménye szerint korábban alacsonyabb összegért el lehetett volna végeztetni a felújítást. Az ott lakók bevonásával az épületet mindenképpen fel kell újítani.


Honfi József polgármester javasolja felmérni mennyit tudnak vállalni a lakók, ha az önkormányzat megelőlegezi a költségek rájuk eső részét.


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője közli, amennyiben az önkormányzat a lakók részére megelőlegezi a felújítás költségeit, közbeszerzési eljárás alá esik.


Honfi József polgármester javasolja az épület felújítását, a lakókkal való tárgyalások megkezdését, valamint műemléki-kormányzati pályázati lehetőség keresését.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


141/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza, hogy a Körmend Rákóczi u. 1-3., Vida József u. 2. szám alatti épület felújítását elvégzi. Felhatalmazza a polgármestert a lakókkal való tárgyalásra a költségek arányos átvállalásáról.

A felújítás költségeit műemléki pályázat útján kívánja előteremteni.

Határidő: tájékoztatásra azonnal, balesetveszély elhárítására azonnal.

Felelős: polgármester, Házkezelőség



 1. Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola étterem bővítése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, az általános iskolában étkező mintegy 350 gyermek étkezési idejének lerövidítését szolgálná a bővítés. A SODEXHO a kezelésében lévő raktárhelyiséget felajánlja, ezt hozzákapcsolva az étteremhez 14 m2-rel növekedne alapterülete.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a kérelmet.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a bővítést.


Kramli Imre az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola igazgatója elmondja, a SODEXHO 100 eFt-tal támogatja a beruházást, így a kért összeg 817 eFt.


Honfi József polgármester javasolja az étkező bővítéséhez 817 eFt biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


142/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola étkezőjének bővítéséhez 817 eFt összeget biztosít a céltartalék terhére.

Határidő 2002. július 15. a kiértesítésre

Felelős: Mosonyi András műszaki főtanácsos

 1. Körmend, Vida J. u. rekonstrukciós programterve

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, e programtervvel el lehetne kezdeni a belvárosi út-térburkolat rekonstrukciót.

Sólyom Miklós építész a programterv tervezési költségeit az előterjesztésben szereplő 300 eFt-ról 400 eFt+ÁFÁ-ra módosította.


Vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva pályázat kiírásával támogatja a programterv elkészíttetését.


Honfi József polgármester a pályadíj nyertes anyag fedezetére 500 eFt keretösszeg meghatározását javasolja. A Műszaki és Városgazdálkodási Iroda által kidolgozott programtervvel a Vas Megyei Építész Kamarához fordul.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és következő határozatot hozza:


143/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Vida József utca rekonstrukciós programtervének elkészítésére pályázatot ír ki. A pályadíj nyertes anyag fedezetére 500 eFt keretösszeget biztosít a céltartalék terhére.


Határidő: pályázat ideje

Felelős: Honfi József polgármester



 1. Gyermekorvosi rendelő ablakaira védőrács elhelyezése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztésben meghatározott keretösszeg erejéig betörésvédő fólia felhelyezését az ablakokra.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:




144/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Gyermekorvosi Rendelő ablakaira - amennyiben elegendő biztonságot nyújt - betörésvédő-fólia felszerelését elrendeli, a munkák fedezeteként a Házkezelőségnek 222 eFt keretösszeget átutal a céltartalék terhére.


Határidő: 2002. július 1.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az átutalásért


 1. Körmend, Felsőberki városrész kábeltelevíziós ellátás elkészítése és annak pénzügyi vonzatai, árajánlatok a kivitelezésre

Előadó: Geosics László a Kábeltelevíziós PJT tagja

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Geosics László képviselőtestületi tag elmondja, a cégektől az árajánlatok kérése megtörtént, a megvalósításhoz 10 millió Ft-ra lenne szükség.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 4 igen 3 tartózkodás mellett javasolja a 10 millió Ft-ot.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a három ajánlat közül a legolcsóbbat tartja elfogadhatónak.


Pataki Péter képviselőtestületi tag támogatja a kiépítést, utalva az elmúlt képviselőtestületi ülésen elhangzottakra, kéri a Rábán aluli területre kiterjeszteni a hálózat bővítését.


Baranyai Sándor főtanácsos elmondja, e terület felmérése még nem történt meg. A tervezési idő 2 hónap, az engedélyezés 30 napot vesz igénybe.


Honfi József polgármester javasolja második ütemben a Rábán aluli terület felmérését. Kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:



145/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Felsőberki városrész kábeltelevíziós rendszerének kiépítését a körmendi rendszerhez csatlakoztatva és annak teljes csatornakiosztását átvéve, valamint a helyi lakosok hozzájárulását figyelembe véve a teljes kiépítést és működőképes műszaki átadás elkészüléséig bezárólag 10 millió Ft-tal támogatja, melyet felhalmozási célú pénzeszköz átadásként biztos a PJT részére a céltartalék terhére.


Határidő: 2002. november 01.

Felelős: Geosics László képviselő és felkérés alapján a Kábeltelevíziós PJT vezetősége, Honfi József polgármester a felkérésre

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője



 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat villanyszerelési munkálataihoz fedezet biztosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az összeg biztosítását.


Horváth László képviselőtestületi tag a villanyszerelési munkákhoz a 100 eFt-ot aránytalanul magas összegnek tartja.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és következő határozatot hozza:


146/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Körmend, Hunyadi u. 8. sz. épület) Tűzoltóság által előírt villanyszerelési munkálataihoz 100 eFt-ot biztosít a működési hiány terhére. Egyben az intézmény dologi kiadási előirányzata 100 eFt-tal nő.


Határidő: 2002. július 15.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 1. Orion Filmszínház működtetése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester elmondja, Császár Sándor vállalkozó 10 évre kívánja bérbe venni a mozit. A belső terület rendbe tételére 500 eFt támogatást kér. A felújítási munkák idejére a filmszínház július 1-től bezár. A vállalkozó a két alkalmazottat nem kívánja foglalkoztatni.

A közalkalmazottak jogviszonyának megszüntetésével járó költség-kihatásokról Szalóki úrtól írásos tájékoztatást kért.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke támogatja a belső felújítási munkákra az 500 eFt-ot, a WC rendbe tételére 400 eFt-ot javasol.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke és Bebes István képviselőtestületi tag egyetért a Pénzügyi Bizottság véleményével.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnökének véleménye szerint a homlokzati munkák javítása elengedhetetlen. Az elhangzott összeg kétszeresét tartja elfogadhatónak.


Császár Sándor vállalkozó kéri a képviselőtestületet, a külső homlokzat rendbetételére szavazza meg a felmerült összeget.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


147/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Orion Filmszínház működését 2002. július 1-től szünetelteti, karbantartás céljából Császár Sándor vállalkozó (9954 Rönök, Határőr u. 3.) részére bocsátja.

A féléves költségmegtakarításból a belső javítási, karbantartási munkák finanszírozására 500. eFt-ot átad a vállalkozó részére. Az épület és WC felújítási munkáira a 2002. évi költségvetésből 400 eFt összeget fedezetként biztosít a céltartalék terhére.

A vállalkozó által történő üzemeltetés kezdete 2002. szeptember 1. A bérleti szerződés 10 évre szól.

Ezzel egyidejűleg a Művelődési és Ifjúsági Központ tevékenységi köréből az Orion Filmszínház működtetését a Képviselőtestület törli. Utasítja a Művelődési Központ igazgatóját a vonatkozó belső szabályzatok módosítására.

A törzskönyvi nyilvántartás módosítását a Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezetője végezze el.

Az Intézményen belül a Filmszínház tevékenységének megszüntetésével kapcsolatban a foglalkoztatott 2 fő közalkalmazott közül 1 fő részére az intézmény keretein belül biztosítható a más munkakörben történő foglalkoztatás. A mozigépész közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése szükséges 2002. augusztus 1-től. A MIK foglalkoztatási létszáma - az intézménynél 1 fő egyidejű nyugdíjazása miatt - 16 főről 14 főre csökken.

Utasítja a pénzügyi iroda vezetőjét, hogy a létszámleépítéssel kapcsolatos kiadások fedezésére a Költségvetési Törvényben biztosított létszámcsökkentés támogatására pályázatot nyújtson be.


Határidő: folyamatos

Felelős: Honfi József polgármester az értesítésért

Szalóki József a Művelődési Központ igazgatója a belső szabályzatok módosításáért

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a pályázat benyújtásáért



 1. Savaria Fórum ajánlata

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester az előterjesztést visszavonja.



 1. Körmend belterületén ortofotó és színes légifelvétel készítése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a városnak már van digitális fényképe, ennek fedvény fotóját lehet elkészíteni, ami nemcsak az épületeket, hanem a tereptárgyakat is tartalmazza. Ez a leendő térinformatikai rendszer alapját képezné.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolja nem támogatja a javaslatot.


Honfi József polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság elutasító javaslatának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.



 1. Házasságkötésre alkalmas hely kijelölése

Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


148/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete minden év május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra a körmendi Batthyány Kastély Dísztermét házasságkötésre alkalmas hivatalos helyiségnek jelöli ki.


Határidő: azonnal

Felelős: Gombásné Nardai Ibolya a Jogi és Igazgatási Iroda vezetője



 1. Körmendi autóbusz pályaudvar áthelyezésének újratárgyalása

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szabó Ferenc alpolgármester az áthelyezéssel kapcsolatban felmerülő problémákat említi. Megfontolásra ajánlja az újratárgyalást.


Vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a javaslatot.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a kérelmet. Javasolja a felújításról tárgyalások kezdeményezését.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja felszólítani a Vasi Volánt az épület karbantartásának elvégzésére.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy korábbi határozata alapján két évre adta bérbe az épületet.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag úgy érzi, a határozat meghozatalával a képviselőtestület pozíciója tovább erősödött. A polgármester jobban rá tudja kényszeríteni a Volánt, hogy a korábban elkészült tervek alapján újítsa fel a mára már balesetveszélyessé vált aszfaltot. A felújítás után 10-15 évre bérbe lehet adni a pályaudvart.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


149/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 36/2002. számú határozatát visszavonja, egyidejűleg megbízza a polgármestert, hogy a Vasi Volán Rt. illetékeseivel kezdjen tárgyalást az autóbusz-buszpályaudvar hosszú távú díjmentes hasznosításáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester



 1. Javaslat az eszközfejlesztési Ütemterv megvalósítására benyújtott pályázat önrészének összegére

Előadó: Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, az elnyert pályázat a Vas megyei Közoktatási Közalapítvány által nyújtott támogatás keretösszege. Egyes intézmények az év elején nagyobb mértékű támogatást kaptak, pl. gimnázium.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a költségvetésben 8 millió Ft rendelkezésre áll, az Oktatási Bizottság elosztási kompetenciáját nem vonja kétségbe.

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője javasolja a határozati javaslat pontosítását.


Honfi József polgármester javasolja az elhangzott módosítással az előterjesztés elfogadását.

Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag nem vesz részt a szavazáson.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


150/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az eszközfejlesztési ütemterv 2002. évi egységének megvalósítására közoktatási intézményenként az alábbi mértékű önrészt biztosítja. Egyben a Polgármesteri Hivatal felhalmozási célra átvett pénzeszköze és a beruházási kiadás 6.100 eFt-tal nő.

összegek e Ft-ban


INTÉZMÉNY

A tervezett közbeszerzés kalkulált ára

Pályázott összeg

elnyert támogatás

javasolt önrész1


I. számú Napköziotthonos Óvoda

965

500

140

400


II. számú Napköziotthonos Óvoda

1200

500

180

900


Dr. Batthyányné Coreth Mária Napköziotthonos Óvoda

1200

500

140

600


Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Int.

1800

800

500

1 300


Olcsai - Kiss Zoltán Általános Isk.

2031

500

300

1 078


Somogyi Béla Ált. Iskola és Koll.

1800

500

300

1 380

Hunyadi Úti Általános Iskola

1046

500

180

300


Kölcsey Ferenc Gimnázium

2084

500

220

300


Körmendi Zeneiskola

950

500

220

300


Nevelési Tanácsadó

710

500

390

320


Rázsó I. Szki., Szi. és Koll.

2420

800

600

1000


MINDÖSSZESEN:

16 206

6 100

3 120

7 8782


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője



 1. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek jelenlegi helyzetéről

Előadó: Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


A képviselőtestület a tájékoztatót tudomásul veszi.


 1. Tájékoztató a Hunyadi Utcai Általános Iskola Szülői Munkaközösségének kérelmében foglaltak megvalósításához

Előadó: Szekeres Gábor főtanácsos

(A tájékoztató írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a tájékoztatóban foglaltak költségvonzatát tekintve nem látja reálisnak ennek megvalósítását.


Honfi József polgármester úgy látja, a jelenlegi képviselőtestület a hátralévő 3-4 hónapos működése alatt, pénzügyi fedezet hiányában önálló intézményt létrehozni nem képes. Arra kell megoldást találni, hogyan lehet a gyerekeket hozzásegíteni ahhoz, hogy egy, a megye által fenntartott intézményben továbbképzésben részesülhessenek. Ebben az esetben is számolni kell a költségkihatással.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag kifejti a témával kapcsolatos véleményét, megoldásként a nyújtott idejű képzést javasolja.


Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szerint cselekedni kell, ilyen jellegű intézményt létre kell hozni társulásos formában.


Fatér Istvánné a szülők képviseletében az előkészítő szakiskola létrehozását kéri, mely tagozatként is működhet. A tankötelezettség emelésével két év múlva a probléma továbbra is fenn fog állni. A dabasi önkormányzat példáját említi, ők az Értelmi Fogyatékosok Országos Egyesületének, illetve más önkormányzatok segítségét is igénybe veszik. Közös önkormányzati megoldást javasol. Továbbra sem kaptak a szülők választ arra vonatkozóan, hogy a 9-10. osztály elvégzése kötelező-e.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos reagálva a szülő hozzászólására elmondja, a tankötelezettség felső határa a gyermek 16. életévének betöltése, függetlenül attól, hogy fogyatékos. Az önkormányzat számára kötelező gondoskodni a 8 osztályos általános iskolai oktatásról, a többi az önként vállalt feladatok kategóriájába tartozik.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja, a jegyző szakemberek jelenlétében tárgyaljon a szülőkkel. Olyan megoldást kell találni, ami az önkormányzat számára is elfogadható. Mindehhez június végi határidőt javasol.


Honfi József polgármester további tárgyalásokat javasol.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


151/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete utasítja a jegyzőt, vizsgálja meg a lehetőségét annak, hogy a Hunyadi utcai Általános Iskolából kikerülő középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalok részére - az önkormányzat lehetőségeit figyelembe véve - milyen lehetőségek kínálkoznak az életkezdéshez való felkészülésre, napközbeni ellátásuk milyen módon oldható meg. Kérje az értelmi fogyatékos fiatalokkal foglalkozó szervezetek, a környező települések önkormányzatainak támogatását, folytasson tárgyalást a szülők képviselőivel.

Határidő: 2002. június 30.

Felelős: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Tájékoztató a Körmendi Televízióért Alapítvány rendelkezésére álló technikai és humán lehetőségekről, a foglalkoztatottakról, a jelenlegi műsorszerkezetről

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kuratórium elnöke

(A tájékoztató írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a kuratórium elnöke a tájékoztatóban foglaltakat elemzi.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a tájékoztatót elfogadja, ám hiányolja az előterjesztést, mely alapján dönteni lehetne a televízió jövőjéről.


Kozó József képviselőtestületi tag szintén hiányolja az előterjesztést. Javasolja, az augusztusi ülésre a jegyző készítsen el egy Alapító Okirat tervezetet.


Honfi József polgármester kéri a javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


152/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete utasítja a jegyzőt, az augusztusi képviselőtestületi ülésre készítse el a Városi Televízió Alapító Okirat tervezetét.

Határidő: 2002. augusztusi képviselőtestületi ülés ideje

Felelős: Dr. Stankovits György jegyző

 1. A Szent István napi ünnepség előkészítése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke felkéri Honfi József polgármestert az ünnepi beszéd megtartására.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


153/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2002. augusztus 19-i, Szent István-napi ünnepség szónokának Honfi József polgármestert kéri fel.



 1. Ajánlat az augusztus 19-i tűzijáték szolgáltatásra

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, négy ajánlat érkezett, melyből kettő - a PIROPARTY Bt., valamint a KOPULA 96 Kft. - szolgáltatásaival már megismerkedhetett Körmend városa.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének egyetlen kikötése, hogy a betervezett 600 eFt-ból kell végrehajtani a feladatot.


Honfi József polgármester javasolja a tűzijáték szolgáltatására a PIROPARTY Bt-t megbízni.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 10 tartózkodás mellett elutasítja.


Honfi József polgármester javasolja a tűzijáték szolgáltatására a KOPULA 96 Kft-t megbízni.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 9 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


154/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az augusztus 19-i tűzijáték megrendezésével, lebonyolításával a KOPULA ?96 Kft-t (Szombathely) bízza meg.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 • Jelentés az előző képviselőtestületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Pataki Péter képviselőtestületi tag elfogadja a választ, a helyreállítás megtörtént.


Szabó Ferenc alpolgármester elfogadja a választ, amennyiben a KRESZ szabályai nem teszik lehetővé a parkolást.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke nem fogadja el az interpellációkra adott válaszokat.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag tudomása szerint az ŐRVAS Kft. vállalná az adótornyok lebontását. A Hunyadi úton a kábeltelevízió vezetéket rákötötték a toronyra, ennek áttelepítése szükséges. Az Alkotás utcában a kaszálásra adott választ elfogadja.

A kollégium szülői fogadójának társalgójára adott választ nem tudja elfogadni. Korábban felajánlotta, hogy Rázsó Imre Szakközépiskola a felújítást elvégzi, a Somogyi iskolának a könyvtár raktárhelyiségét kellene átköltöztetni.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elfogadja a válaszokat.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag elfogadja a választ, kéri, a játszótér rendben tartása folyamatos legyen.


Geosics László képviselőtestületi tag elfogadja a választ.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke jelzi, a PENNY parkolójában szintén nincs szeméttárolási lehetőség.


Kozó József képviselőtestületi tag elfogadja az interpellációra adott választ.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke nem fogadja el a választ.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag szintén nem fogadja el az interpellációra adott választ.


Bebes István képviselőtestületi tag elfogadja a választ.

Honfi József polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 5 ellenszavazattal elfogadja.


 • Interpellációk


Egyed Gyula képviselőtestületi tag elmondása szerint a piac területén lévő pavilont a gyerekek elfoglalták, hangoskodásukkal zavarják a környéken lakók nyugalmát.

Kérdezi, a volt DRINK Bár előtti járdaterület elfoglalására adott-e a hivatal engedélyt.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Rába parton a fakitermelés során el nem szállított ágak eltakarítását kéri.


Horváth László képviselőtestületi tag az aszfaltozást végző közmunkások részére védőcipő, védőital biztosítását kéri, javasolja, javadalmazásuknál legyen figyelembe véve a nehéz fizikai munka.


Geosics László képviselőtestületi tag:

 • Vajda Györgyné horvátnádaljai lakos részére vezetékes vízhálózat meghosszabbítását kéri,

 • a horvátnádaljai sportöltöző vízellátása kapcsán az áprilisi képviselőtestületi ülés óta nem történt előrelépés.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke közli, a Penny Marketnél, a szervízút végén ismételten található hulladék.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke felveti, a Deák F. út - Vasúti út - Alkotmány út sarkán egy hölgy "magánhomokozót" telepített. Kéri ennek megszüntetését.


Bebes István képviselőtestületi tag jelzi, zárt ülés keretében kíván interpellálni.

Több hozzászólás nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 19 óra 33 perckor bezárja.


K.m.f.


Dr. Stankovits György

jegyző

Honfi József

polgármester



1 minimum 20%

2 122 eFt pályázati díj levonása után