· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2002. évi
előző2002. január 24.    2002. szeptember 26.következő
letölthető melléklet:

361 kbyte

2002. augusztus 29.

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK2002. augusztus 29.-i ülésérőlHatározat:

164-186. számú

Rendelet:

14/2002. (IX.1.) számú

15/2002. (IX.1.) számúJ E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. augusztus 29.-i üléséről


Jelen vannak:

Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány Győző, Bebes István, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László, Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Pataki Péter, Simon János, dr. Stipkovits Ferenc, Szabó Ferenc, Tóth Imre képviselőtestületi tag


Igazoltan távolmaradt:


Czafit Jenőné, Németh Imre képviselőtestületi tag

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a Jogi és Igazgatási Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Mosonyi András műszaki főtanácsos


A napirendi pontok megvitatása előtt Honfi József polgármester az augusztus 19-i csónakfelvonulás résztvevőit jutalomban részesíti, valamint emléklapot ad át:

 • a Modell és Makettépítő Klub képviseletében Auer Miklós részére,

 • az 55. sz. Batthyány Cserkészcsapat képviseletében Réti Mariann részére,

 • a Művelődési és Ifjúsági Központ képviseletében Szalóki József részére,

 • a Szigony utcai Fiatalok részére,

 • Körmend város Gondnokságra képviseletében Horváth Péter részére,

 • MSC Hungary képviselője részére mint III. helyezett,

 • Rázsó Imre Szakközépiskola képviseletében Egyed Gyula részére mint II. helyezett,

 • EGIS Gyógyszergyár képviselőjének mint I. helyezett.

Honfi József polgármester közli továbbá, a MIÉP által felvonultatott csónak képviselőjének az emléklap és jutalom későbbi időpontban kerül átadásra.


Az elismerésben részesültek távoznak a teremből.

Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 17 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a meghívóban szereplő napirend kiegészítését a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos előterjesztés megtárgyalásával.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke javasolja a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatójának kérelmét napirendre tűzni.


Bebes István képviselőtestületi tag a nyilvános ülés keretében szeretné megcáfolni azt a rosszhiszemű feltételezést, miszerint a képviselőtestület tagjai a leendő iparterületen ingatlanokat vásárolnak, melyeket később az önkormányzat részére értékesítenek.


Honfi József polgármester javasolja az elhangzott módosításokkal a napirend elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a Polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Beszámoló Körmend város Önkormányzata 2002. I. féléves gazdálkodásáról

Előadó: Honfi József polgármester


 1. 2002. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-szükséglet biztosításának feltételeiről szóló rendelet megalkotása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 1. A vásárokról és piacokról szóló rendelet módosítása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 1. A közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratának módosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Helyi elektronikus média alapító okirat tervezetének előkészítése

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Folyó ügyek:


 1. Vagyonnyilatkozat-tételére kötelezett köztisztviselők körének kibővítése

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

 1. Részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2003. évi programjában

Előadó: Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


 1. Megállapodás a térség egyes településeivel pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására

Előadó: Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


 1. Kistérségi gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működtetése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A Hunyadi Utcai Általános Iskola szülői közösségének kérelme

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. A mozi üzemeltetés vállalkozásba adásából következően a vagyon rendezése

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 1. Körmend város Gondnoksága létszámának bővítése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása

 • Iratmegsemmisítő vásárlása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 • Könyvtár akadálymentesítése

Előadó: Honfi József polgármester


 • Intézmények előirányzat módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 • Körmend 4-es számú védőnői körzet álláshelyének betöltése

Előadó: Honfi József polgármester


 • Támogatás az MRT Szombathelyi Regionális Stúdiója körmendi tudósítója számára

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 • Temetői kutak mélyítése

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 • Faludi Ferenc Városi Könyvtár előirányzat módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 • Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat készíttetése

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 • Adótornyok bontása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 • A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola épület-felújításának támogatása

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. A Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai


 • Támogatás Munkácsy Mihály Golgota című festményének megvásárlásához

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 • A Magyarország autóatlasz és útikalauz kiadásának támogatása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 • A "Jel-vény" Kft. ajánlata

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 • Bokor Rudolf támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. Tanulmányi támogatás

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A Somogyi Béla Általános Iskolában szervezett első osztályok száma

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Gáspár István és társai kérelme közvilágítási lámpák felhelyezése ügyében

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Fasching Sándor kerítésépítése a Hunyadi utcában

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 1. RÉGIÓHŐ Kft. Felügyelő Bizottsági tagok mandátumának meghosszabbítása

Előadó: Honfi József polgármester

 1. Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatójának kérelme

Előadó: Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


 1. Szúnyoggyérítésre fordítható keret kiegészítése

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 • Jelentés az előző képviselőtestületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 • InterpellációkNAPIREND


 1. Beszámoló a Polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 2002. június 25-én a Tűzoltóság parancsnokával Szentgotthárdon, az OPEL gyárban tett látogatást a körmendi tűzoltóság támogatása érdekében, valamint tárgyalt az ottani egység működésének lehetőségeiről.

Június 26-án a kiváló tanulók jutalmazására került sor a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Június 27-július 04. között Heinävesi-ben tartózkodott, ahol részt vett Körmend és Heinävesi kapcsolatának 15 éves fennállása, a templom 100 éves, valamint az egyházközség fennállásának 150 éves évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségeken.

Július 08-án a VASI VOLÁN képviselőivel kötött megállapodást az autóbusz pályaudvar használatát illetően.

Július 11-én a Vida J. utcai foghíj beépítése kapcsán egyeztetett a befektető társaság képviselőivel. Ugyanezen nap délutánján a Területfejlesztési Tanács ülésén vett részt. A Területfejlesztési Tanács támogatta Körmend város pályázatát a felsőberkifalui autóbusz forduló kiépítésére.

Július 12-én az esti órákban a kosárlabdacsapatot köszöntötte a Korona étteremben.

Július 15-én felkereste Markó Pétert, a megyei Közgyűlés elnökét a 2004. évi fehringi kiállítás kapcsán, kérve a megye együttműködését. A megyei oktatási művelődési titkársága támogatja a kiállítást, a program koordinátoraként Körmend város szereplését tartja szükségesnek.

Július 17-én a PHARE Iroda fűtőmű tenderkiírás egyeztetése kapcsán ellenőrző beszélgetés zajlott, kifogásolnivaló nem merült fel. Július 16-án megjelent a nemzetközi tenderkiírás, ezidáig 9 pályázati anyagot vittek el az érdeklődők. Július 22-én az EGIS konyha eladásával kapcsolatban előzetes egyeztetésen vett részt. A telekmegosztás elkészült, az előszerződés, majd az adásvételi szerződés megköthető. A délután folyamán a filmszínház bérleti szerződésének módosítására került sor.

Július 25-én délelőtt a VÍZMŰ igazgatóságával folytatott egyeztetést. A Rábán elindult a híd alatti, illetve a volt strand épülettel szembeni zátony kitermelése.

Július 27 - augusztus 03. között testvérvárosi meghívásra Hollandiában tartózkodott, ahol lehetőség nyílt a környezetvédelem, a közigazgatás, valamint a rendőrség munkájának tanulmányozására.

Honfi József polgármester augusztus 05-21. között szabadságát töltötte, eközben augusztus 5-én a LIDL képviselőivel tárgyalt, 8-án az ÁRT tervezőjével, a főépítésszel, valamint a műszaki irodavezető asszonnyal folytatott egyeztetést.

Augusztus 19-én a Szent István napi ünnepségen vett részt, ezúton is gratulál a KOPULA 96 Kft-nek a látványos tűzijátékért.

Augusztus 23-án a pinkamindszenti határátkelőhely ügyében hívta tárgyalásra a burgenlandi parlament tanácsosa. A burgenlandi tartományi parlament a jövő évben megfinanszírozza az osztrák oldali határátkelőhöz vezető út kiépítését, a szövetségi kormány - Bécs - pedig biztosítja a létszámot, illetve a konténereket.

Honfi József polgármester bízik abban, hogy a jövő évi költségvetésben rendelkezésre áll a pénzügyi háttér az átkelőhely magyar oldalon történő kiépítésére. Ez ügyben Kovács Jenőnek, a közúti kht. igazgatójának közbenjárását kéri a kormányzatnál.

Augusztus 24-én Németh Imre mezőgazdasági miniszter tartott tájékoztatót a Polgármesteri Hivatal nagytermében a mezőgazdaság helyzetéről. Délután az osztrák Autóklub Old Timer csapatának veterán autós felvonulását tekinthették meg az érdeklődők.

Augusztus 28-án az EXCELLENCE munkatársai ismételten felkeresték a hivatalt az átvilágítás kapcsán. Délután Rönökre utazott az alpolgármesterrel, ahol a három város, Szentgotthárd-Körmend-Güssing "Idősek találkozójá"-n tett látogatást. A rendezvényen az ÖNO dolgozói, illetve lakói is részt vettek. A találkozót - amely már 8. éve határátlépési procedúra nélkül kerül megrendezésre, nagyon sikeresnek ítélte meg.

Augusztus 29-én a hulladékszállítási pályázatok bontására került sor, feldolgozásuk folyamatban van, javasolja a feldolgozott anyagot a szeptemberi ülésre előterjeszteni.

Honfi József polgármester az elkövetkezendő időszak feladatai közt említi a holnapi nap folyamán sorra kerülő Fűtőművel kapcsolatos Magyar Közbeszerzési Kiírás egyeztetését, majd véglegesítését.

Szeptember 04-én a Kincstári Vagyonigazgatóság értesítése szerint egy befektetői csoport érkezik, a tárgyalások eredményeként remélhetőleg megoldódik a Batthyány Kastély és a Vártkert problémája.

Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Honfi József polgármester távolléte idején részt vett a heidigenburgi kiállításon, melyet Barsiné Pataki Etelka ausztriai nagykövet asszony nyitott meg.

A felsőberki Falunapon köszöntötte a falu lakóit, a közösség összetartása példaként szolgálhat a város lakói számára.

A mai napon előkészítésre került a szeptember 13-i fehringi kiállítás a körmendi festőművészek közreműködésével.


Honfi József polgármester javasolja a két ülés között tett intézkedésekről, eseményekről, szóló beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 1. Beszámoló Körmend város Önkormányzata 2002. I. féléves gazdálkodásáról

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a működés hiányát korábban elfogadta a képviselőtestület. A bevételek és kiadások alakulása arányos, megfelel a fél éves előirányzatnak. Vannak intézmények, ahol több-kevesebb megtakarítással lehet számolni, ugyanakkor van intézmény, ahol többletkifizetések mutatkoznak, ezek okát meg kell vizsgálni. Az ingatlan értékesítésekkel kapcsolatban szintén vannak elmaradások. Példaként említi a Korona éttermet, ahol a mai napig nem sikerült az adásvételi szerződést - az önkormányzaton kívül álló okok miatt - megkötni.

Megítélése szerint jól sikerült a váltás a Városgondnokság és a Házkezelőség összevonásával.

Az I. félévben bekövetkező veszteségek fedezetére 50 millió Ft került feloldásra. Ez arányaiban kevesebb, mint az időarányos éves költségvetési veszteség.

Eltolódás mutatkozik a bevételek oldalán, pl. az iparűzési adóban. Ez abból adódik, hogy a cégek nagy része megváltoztatta gazdálkodásának módját, amely azt jelenti, gazdasági évük nem január 1-től január 1-ig, hanem július 1-től július 1-ig tart. Ennek következtében az iparűzési adó 1/3-a folyt be az I. félévben az időarányos 50 % helyett. Az év végi, illetve a második félévi feltöltések után ez kompenzálódni látszik.

Honfi József polgármester elmondja, az intézményi működésben kirívó dolgok nem tapasztalhatók. Egy intézménynél - melyet nem kíván megnevezni - a dologi kiadások jelentős túllépése mutatkozik, melynek okát ki fogja vizsgáltatni.

Összességében a féléves költségvetés helyzete megfelel az év elején előirányzottnak.Kérdés, vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a működési hiány faragására pozitív eredményt nem sikerült elérni, hitelfelvételt kellett megszavazni. Három kardinális kérdést taglal:

 1. Az adó, illetve iparűzési adó helyzete. Az adó és kintlévőségek behajtása gondot okoz, ez egyértelműen tükröződik a számadatokból. A bevételek elmaradása csak részben tudható be a megváltozott gazdasági évnek. A vállalkozásoknál, kft-knél az adózatlan nyereség csökken, ezáltal az iparűzési adó mértéke is kevesebb. Mind a Pénzügyi Bizottság, mind a költségvetés készítői úgy gondolták, az előző évi tendencia tovább folytatódik, ugyanakkor ez nem így alakult. Ezzel a tendenciával számolni kell.

 2. A képviselőtestület és az önkormányzat a vagyonnal való gazdálkodás során úgy gondolta, jó megoldásokat talált, melynek következtében a harmadik negyedév vége fele bevételekre fog szert tenni. Ezek teljesülése azonban elmaradt. Ez felveti a gyorsaság mechanizmusát.

 3. A Somogyi Béla Általános Iskola és a Kollégium között lévő problémát meg kell szüntetni. Szükséges lenne, hogy az ott lévő közművek - víz, villany, gáz - tisztán, leszeparálva működjenek. Ezután meg lehet állapítani, hogy a tervezetthez képest miért történt túllépés.

Összességében a Pénzügyi Bizottság az anyagot elfogadásra javasolja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke különböző sajtó értesülésekből olyan információhoz jutott, mely szerint a város a gázközmű után kapott 800 millió Ft-ját elköltötte. Arra a kérdésre vár választ, mennyi céltartalékkal, illetve értékpapírral rendelkezik az önkormányzat.


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője közli, a Diszkont kincstárjegy és OTP Optima értéke 180 millió Ft, a gázközmű kötvény értéke pedig 330 millió Ft.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke megnyugvással veszi, hogy ebből az összegből a következő évek fejlesztései megoldhatók.

A Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a beszámoló elemzésénél elsősorban a fejlesztések áttekintésére helyezték a hangsúlyt. Ennek kapcsán megállapítható, hogy a fejlesztések területén csúszások vannak. Példaként említi a nagy felületű utak, aszfaltos utak felújítását, melynek végrehajtása a télbe nyúlik, ugyanakkor már februárban döntés született a felújításról.

A gyermekintézményekben lévő játszótéri bútorzat munkavédelmi felülvizsgálata során kiderült, hogy nagy részük csak átalakítással, vagy egyáltalán nem felel meg a célnak. A Bizottság felvetette, hogy a költségvetésben betervezett 3 millió Ft-on vásárolt játékok kerüljenek be az óvodákba, az ott lévők pedig felújítás után kerüljenek ki a közterületre.

Ebben nincs előrelépés, a felelős nem tette meg a szükséges intézkedéseket. Többször elhangzott - a Pénzügyi Bizottság részéről is - a számonkérhetőség miatt valamennyi feladat végrehajtására meg kell nevezni a felelőst.

Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke javasolja a költségvetésben az 1600 adagos konyha kötelező felújítására betervezett 8 és fél millió Ft felhasználását a bizottság kompetenciájába helyezni.

Összességében a 2002. I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadásra javasolja.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint a pénzügyi helyzet továbbra sem "rózsás". A hiány mértéke 139 millió Ft, az 50 millió Ft hitel mellé várhatóan még 90 millió Ft-os hitel felvételére kerülhet sor. Így a kórház hiányával együtt a hiány mértéke meghaladja a 200 millió Ft-ot. Aggasztónak tartja, hogy a költségvetés tervezése 139 millió Ft-os hiánnyal történt, mindemellett a bevételek alakulása is eltér a korábban tervezettől. Példaként említi az ingatlan értékesítésből betervezett tételek elmaradását. A Korona értékesítésével kapcsolatban a jegyzőtől kér felvilágosítást, a 4-5 hónappal ezelőtt megszületett döntés miért nem realizálódott.

Bebes István képviselőtestületi tag két kérdést fogalmaz meg:

 1. A közvilágítási rekonstrukció kapcsán miért nem mutatható ki megtakarítás?

 2. A költségvetésben betervezett hiány tartható-e?


Kozó József képviselőtestületi tag szerint a bevételi oldalt tekintve a 2 milliárd 584 millió Ft mellett a teljesítés összesen mintegy felét mutatja, ez nem olyan katasztrofális. A felhalmozási bevételéknél ez ugyanígy jelentkezik. Bár az iparűzési adó bevételek a tervezetthez képest elmaradnak, a teljesítés arányosan történt.


Honfi József polgármester megemlíti, a működési hiány nagysága független a vagyonértékesítés bevételeitől. Az elmaradt iparűzési adó a működési költségek rovására mehet, más forrásból kell megelőlegezni a fejlesztésre szánt összeget.


Dr. Stankovits György jegyző az 1600 adagos konyha értékesítésével kapcsolatban elmondja, a késlekedés fő oka a társhatóságok hozzáállása az ügyhöz, emiatt többször volt határidő eltolódás. A Korona étterem esetében a Kft. anyagi helyzete miatt nem került még sor a szerződés megkötésére. Tudomása szerint a polgármester úr közölte az üzemvezetővel, az adásvételi szerződés megkötéséig a bérleti jogviszony áll fenn.


Horváth László képviselőtestületi tag az 1600 adagos konyha értékesítésével kapcsolatban kifogásolja, hogy február óta nem került sor a szerződéskötésre. Véleménye szerint az önkormányzatnak vissza kellene vonnia döntését, az előzetes szerződést fel kellene bontania.


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a feltett kérdésekre válaszolva elmondja, a felhalmozási és működési költségvetést külön kell értelmezni. A működtetéshez és a felhalmozási kiadások teljesítéséhez felhalmozási jellegű pénzeket kénytelen az önkormányzat feloldani, vagy pedig hitel felvételére kerül sor. Az adók befolyása után ezek az összegek lekötésre kerülnek.

Várhatóan a működési hiány a tervezettet meg fogja haladni. Ennek okai:

 • a betervezett helyi adó bevétel nem fog teljesülni; ennek nagyságát nehéz prognosztizálni, várhatóan 20-30 millió Ft körül fog mozogni,

 • a kórház adósságainak rendezése szükséges az elkövetkezendő időszakban.

Egyéb működési bevétel-elmaradások párhuzamosan mozognak a működési kiadások teljesítésével. Itt két ominózus kérdés van: a buszbérletek kiadása kapcsán túltervezés van, a tavalyi évhez viszonyítva alacsonyabb teljesítések történtek. Ezáltal a hivatal bevétele nem fog teljesülni, ugyanakkor az intézményektől elvonásra kerül a dologi kiadás, amit eredetileg erre a feladatra már korábban megkaptak.

Az étkeztetés esetében is tavalyi szinten készültek a tervek, amennyiben kevesebb igény jelentkezik, mind a bevétel, mint a kiadás elmarad.

Jelen pillanatban Körmend város Gondnokságánál alulteljesítés tapasztalható, azonban a piaci feladatkör bővülésével a működési bevételek várhatóan növekedni fognak. Ezáltal a Városgondnokság a tervezett bevételt teljesíti. A helyiség- és lakbér hátralékok az új vezető intézkedései kapcsán csökkentek.

A kintlevőségekkel kapcsolatban elmondja, helyi adóellenőrzés történt, ami a májusban esedékes bevallásokra vonatkozott. A 30 vizsgálatból egy esetben állapítottak meg adóhiányt. Az adófizetési morál összességében jónak mondható.

Az irodavezető asszony a Somogyi Béla Általános Iskola víz, gáz, villany fogyasztását összehasonlítja a Kölcsey Ferenc Általános Iskola, valamint az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola víz, gáz, villany fogyasztásával, számszaki adatokat említ.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a közvilágítás rekonstrukció kapcsán elmondja, a megtakarítást várhatóan a zárszámadás készítésének idején lehet majd érzékelni.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint az általa elmondottak a realitást tükrözik: a bevételek elmaradnak, ugyanakkor a felvett hitelt vissza kell fizetni.


Honfi József polgármester összefoglalva elmondja, a féléves költségvetés arányaiban megfelel az egész évre megállapított költségvetési hiány mértékének. A működési oldalon jelentkező hiányt hitelfelvétellel kell kompenzálni.A kiadási, bevételi oldalon az elhatározásokat be kell hajtani. Az értékesítések kapcsán elmondja, a finanszírozásból léptek vissza pénzintézetek, akik korábban a finanszírozás mellett hoztak döntést. Így a bevételek az első féléves gazdálkodásban nem jelentkeztek.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek - a Pénzügyi Bizottság által megfogalmazottakat figyelembe véve - az I. féléves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


164/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2002. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót - az elhangzott javaslatok figyelembevételével - a mellékletnek megfelelően elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. 2002. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elfogadásra javasolja a rendeletet.


Honfi József polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


14/2002. (IX.01.) számú rendelet:


Az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 3/2002. (III.1.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz mellékeljük.) 1. Az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-szükséglet biztosításának feltételeiről szóló rendelet megalkotása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője a félreértések elkerülése végett elmondja, nem fizető parkoló rendszer kialakításáról van szó, hanem hatósági engedélyezési eljáráshoz szükséges parkolóhely megváltásáról. A megváltozott építésügyi előírások alapján több parkolóhely szükséges bizonyos rendeltetési egységek kialakításához. Amennyiben ezt saját telken nem tudja megoldani az építtető, lehetősége van az önkormányzattól, mint a közterület tulajdonosától a parkolóhelyek megváltására.

Az irodavezető asszony elmondja továbbá, ebben az évben már több esetben volt olyan engedélyezési lejárás, amikor a Közlekedési Felügyelet a rendelet hiányában elutasította a kérelmet.


Kérdés, vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

a rendelet 3. § (4) bekezdésébe foglalt megváltási díjtételekre az alábbi javaslatokat teszi:

 • közterületen, az önkormányzat által kialakított parkolóhely megváltása esetén 400 eFt+ÁFA,

 • közterületen az építtető által kialakítandó parkolóhely esetén 100 eFt+ÁFA.

Rendeltetési mód megváltoztatása esetén az új és régi rendeltetés közötti többlet határozza meg a parkolóhely megváltási kötelezettséget.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a rendelet megalkotását. A megváltási díj összegéről a Bizottság nem tesz javaslatot. Tárgyalási alapnak elfogadja az elhangzott összegeket, bár erre nincs precedens.


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, az építtető saját költségén is kialakíthatja a parkolót, ebben az esetben a területért fizet. A másik esetben pedig az önkormányzat alakítja ki a parkolót, melynek szabvány méretét - kb. 2,5 m x 4 m - a Közlekedési Felügyelet határozza meg.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke javasolja a rendelet hatályba lépésének időpontját szeptember 1. helyett október 15.-ében meghatározni, hogy az érintett két bizottság a megváltási ár tekintetében tárgyalásokat folytathasson.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag szerint, mivel tartalmi indoklás nem hangzott el, értékarányos árra kell javaslatot tenni.


Dr. Stankovits György jegyző tudomása szerint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyik tagja konkrét számítás alapján adta a javaslatot.


Horváth László képviselőtestületi tag nem javasolja a rendelet megalkotását.


Dr. Stankovits György jegyző hozzáteszi, az ily módon befolyó összeget parkolók létesítésére, karbantartására fordíthatja a város.


Honfi József polgármester kéri a képviselőtestületet, a parkolóhely megváltási díj konkrét összegét a szeptember 26-i ülésen határozza meg, valamint akkor kerüljön sor a rendelet megalkotására.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadja. 1. A vásárokról és a piacokról szóló rendelet módosítása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva - mivel a piac működtetése Körmend város Gondnokságához került - javasolja a rendelet módosítását.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a rendelet módosításával.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek a rendelet módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


15/2002. (IX.1.) számú rendelet:


A vásárokról és a piacokról szóló 4/1999. (III. 25.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz mellékeljük.)

 1. A közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratának módosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Kérdés, vélemény:


Egyed Gyula képviselőtestületi tag - a gyors törvényi változások miatt - javasolja a Rázsó Imre Szakközépiskola Alapító Okiratának 8.2 pontjában

 • az évfolyamok számát a szakiskola és a szakközépiskola esetében négy helyett négy és hat, valamint

 • az Országos Képzési Jegyzék változása miatt a megszerezhető végzettséget a "műszaki, mezőgazdasági gépészeti szakközépiskolai végzettség" helyett "műszaki, gazdasági, szolgáltatási és agrár szakközépiskolai" végzettségre módosítani.


Honfi József polgármester javasolja az elhangzott módosításokkal az alapító okiratok jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


165/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a fenntartásában működő közoktatási és közművelődési intézmények kiegészített és módosított alapító okiratát a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.


Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester 1. Helyi elektronikus média alapító okirat tervezetének előkészítése

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Stankovits György jegyző az írásbeli előterjesztés mellé szóbeli kiegészítésként elmondja, abban az esetben, ha vegyes alapítású a közhasznú társaság, az önkormányzat mellett részvevők véleménye is jelentős.


Kérdés, vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva két lényeges dolgot említ:

 1. A tisztán önkormányzati alapítású társaságnál számolni kell - az alapító okiratban is feltüntetett - önkormányzatra háruló plusz kiadásokra. Ez pontosan mekkora terhet jelent, csak kis mértékben lehet behatárolni. Bizonyos pénzügyi információk a testület rendelkezésére állnak: ismert az alapító tőke nagysága; a vezető kinevezése; az elmúlt évek viszonylatában a városi televízió milyen bevételekre tudott szert tenni. Ezen kívül jelentkezhetnek egyéb költségek is, pl. a technika 3 évenkénti amortizálódása.

 2. A vegyes alapítású társaságnál az önkormányzat nem vonhatja ki magát a közhasznú társaság alapításából. Pénzügyileg a legcélszerűbb, hogy az önkormányzat több mint 50 %-ban legyen jelen a kht. megalakításában. Az alapító okiratot célszerű lenne úgy megfogalmazni, hogy az önkormányzatnak mindig többségi tulajdona legyen. A vegyes alapítású társaság megalakulása határidőt von maga után: december 31-ig jelentkezhetnek azok a cégek, akik részt kívánnak venni a kht. megalakításában.

A Bizottság a vegyes tulajdonú közhasznú társaság alapítását tartja elfogadhatónak.


Bebes István képviselőtestületi tag szerint az előterjesztésben megfogalmazott két kérdés képezheti vita tárgyát. Az a.) változattal nem ért egyet, nem szerencsés, ha tisztán önkormányzati alapítású, egyszemélyes társaság jön létre. Azzal sem ért teljes mértékben egyet, hogy az önkormányzat többségi tulajdont vállaljon fel, mivel nem látja annak lehetőségét, hogy megfelelő egyensúly jön létre. Véleménye szerint feltétlenül fontos megjeleníteni, hogy pártoktól független intézményként működjön a kht, a közszolgálati jelleg fenntartása érdekében.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szerint amennyiben az önkormányzat nem lesz többségi tulajdonos egy megalakuló társaságban, kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet a többségi tulajdonossal szemben. Abban az esetben, ha a többségi tulajdonos törzstőkét emel, hátrányos helyzetbe kerülhet az önkormányzat, mint például a MÜLLEX Kft. esetében.

A közszolgálatiság biztosítása a társaság alapító okiratától független probléma, amit a médiatörvénynek kell leszabályoznia.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szerint a közszolgálatiság biztosítását a működési szabályzatban lehet rögzíteni.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag úgy gondolja, a képviselőtestület akkor járna el jól, ha a város vagyonával kíván részt venni a kht-ben, legalább 1 % túlsúlyban. A közszolgálatiság biztosításával kapcsolatban elmondja, Körmend város érdeke domináljon és ne a politikai párté.

Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke elmondja, a törvényi előírások határt szabnak az Alapítvány működésének, 2003. január 1-től a jelenlegi formában nem működhet tovább, tehát meg kell szűnnie. Fontosnak tartja azt a struktúrát, ami eddig működtette a városi televíziót, beintegrálni a megalakuló kht-be. A korábbi képviselőtestületi ülésen a testület információt kaphatott a rendelkezésükre álló vagyontárgyakról, melyek értéke 2,5 millió Ft. Amennyiben a beintegrálódás nem jön létre, természetesen ez a vagyon nem létezik.

Elmondja továbbá, az Alapító Okirat tervezet 17. pontjában rögzített 3 tagú felügyelő bizottság összetétele és száma többségi felügyeletet tud biztosítani. A képviselőtestület 68/1999. számú határozata kimondja, a gazdálkodó szervek felügyelő bizottsági tagságába képviselőtestületi tagokat kell delegálni.


Bebes István képviselőtestületi tag szerint meg kell találni azt az egyensúlyt, amelyben a közszolgálatiság a városért jelenik meg.


Horváth László képviselőtestületi tag szavai szerint nagyrészt az önkormányzat vagyona fekszik a társaságban.


Kozó József képviselőtestületi tag úgy gondolja, a túlsúlyt az önkormányzatnak kell biztosítania. Ugyanakkor a működtetés területén felmerülő költségekkel számolni kell: az ügyvezetőt, felügyelő bizottságot fizetni kell. A későbbiek során javasolja figyelembe venni a Művelődési és Ifjúsági Központ Alapító Okiratát. A törzstőkéhez nemcsak a készpénzes hozzájárulás szükséges, az önkormányzat rendelkezik apportálható vagyonnal, gondol itt arra az ingatlanra, amelyben a televízió működik, vagy azokra az eszközökre, amelyek önkormányzati tulajdonban vannak. Az önkormányzat többségi tulajdona mellett az Alapítványnak és mindenki másnak lehetőséget kell adni arra, hogy az az alapítók közé besoroljon. A csatlakozás lehetőségének - december helyett - korábbi időpontot javasol.


Dr. Stankovits György jegyző hozzászólása szerint a júniusi képviselőtestületi ülésre készített előterjesztésben szerepelt, ki, milyen arányban fektetett be eddig a televízióba. Bebes István képviselőtestületi tag felszólalására reagálva elmondja, a pártok egyensúlyának megteremtését nem az alapító okiratban kell szabályozni, ezt akár egy önkormányzati határozatba, vagy külön megállapodásba lehet foglalni.

Véleménye szerint ezt a megállapodást - mivel politikai döntésről van szó - nem célszerű egy önkormányzati cikluson túli időszakra meghatározni.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek, hozza létre az önkormányzat a kht-t minimális, de többségi tulajdonnal. Amennyiben a jelenlegi alapítvány társulni kíván, ez egyfajta apport témáját képezi. Az önkormányzat által biztosított eszközök listája szintén apportként jöhet szóba. Javasolja a jegyzőnek, a következő testületi ülésre vázolja fel, hogy a kht. megalakításához az önkormányzat részéről befizetendő pénzbeli törzstőke összege mennyi kell legyen. A politikai konszenzus a külső tulajdonostársak közötti megállapodás tárgyát kell, hogy képezze. Javasolja a konkrét politikai megállapodást a következő testületre bízni.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja, most csak a vegyes alapítású kht. létrehozásáról döntsön a testület, egyéb kérdések a viták során tisztázódjanak.


Dr. Stankovits György jegyző elmondása szerint a következő testületi ülésre várhatóan újabb alternatívák fognak megjelenni. A bizottságok álláspontjának kikristályosodása után lehet eldönteni, hány százalékban, milyen kondíciókkal lehetne szerepelni a kht-ben.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja, a további tárgyalások alapját a vegyes tulajdoniság képezze, a részarányokban való döntés a következő testület feladata legyen. A döntés megszületése után köthető meg az a megállapodás, amely a közszolgálatiságot biztosítaná.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek, vegyes tulajdonú kht. megalapítását tűzze ki célul. A jegyző koordináljon a bizottságokkal, az egyeztetésbe vonja be Dr. Nagy Zoltán kuratóriumi elnököt is.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:


166/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a városi televíziót vegyes tulajdonú közhasznú társaság formájában kívánja működtetni. Megbízza a jegyzőt, valamint a bizottságokat a gazdasági oldalon felmerülő szándékok és lehetőségek koordinálásával. Az egyeztetésbe be kell vonni Dr. Nagy Zoltán kuratóriumi elnököt is.

Határidő: 2002. szeptemberi képviselőtestületi ülés ideje, illetve folyamatos
Felelős: Dr. Stankovits György jegyző, bizottságok elnökei


 1. Folyó ügyek:


 1. Vagyonnyilatkozat-tételére kötelezett köztisztviselők körének kibővítése

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.

Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


167/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 257/2001. számú határozatában jóváhagyott vagyonnyilatkozat tételére kötelezett köztisztviselők körét kibővíti: "az építéshatósági ügyeket intéző" köztisztviselőkkel, ezzel egyidejűleg utasítja a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje 13. számú melléklete b.) pontjának fentiek szerinti kiegészítésére.

Határidő: 2002. szeptember 1. (Ügyrend kiegészítésére)
Felelős: Dr. Stankovits György jegyző 1. Részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2003. évi programjában

Előadó: Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a határozatot.


Kérdés, vélemény:


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos elmondja, a tavalyi évtől eltérően az idei évben, amennyiben csatlakozik az önkormányzat a 2003-as egységhez, nem kell fellebbezési fórumot létrehoznia, mivel az idei kiírásból törölték a fellebbezés lehetőségét, az önkormányzat döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, amennyiben lehetősége van Körmend város Önkormányzatának arra, hogy a fiatalok tanulását segítse, az igényelt összeget be kell tervezni a költségvetésbe.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


168/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.

Az ösztöndíjrendszer pénzügyi alapjaként 1.000 eFt-ot különít el, mely összeg nem foglalja magába a 2001-ben és 2002-ben "B" típusú pályázat alapján támogatott hallgatók ösztöndíját (360 eFt).


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Honfi József polgármester 1. Megállapodás a térség egyes településeivel pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására

Előadó: Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


169/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 2002. szeptember 1-től 2002. december 31-ig terjedő időszakra közoktatási megállapodást köt pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására a térség érintett településeivel.


Határidő: 2002. augusztus 29.

Felelős: Honfi József polgármester


 1. Kistérségi gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működtetése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, miután a két évvel ezelőtt megnyert pályázat határideje lejár, a kistérségben működtetett gyermekjóléti szolgálat feladatellátásának feltételei megszűnnek. Amennyiben az önkormányzat továbbra is működtetni szeretné a szolgálatot, jelentős többlet költségek felmerülésével kell számolnia. Az eddigi 20 együttműködő település közül hat nem kíván megállapodást kötni, négy település jelezte, csak a kiegészítő normatíva erejéig tartja fenn az együttműködési megállapodást. Mindezek ismeretében Honfi József polgármester javasolja az Együttműködési Szerződés felmondását a kistérségi önkormányzatokkal. Ez esetben a szolgálat vidéki munkákat ellátó munkatársainak jogviszonyát meg kell szüntetni, a járandóságok kifizetésével együtt.


Kérdés, vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a szerződés felmondását, a jelentkező feladatokat pedig Körmend területére koncentrálni.


Honfi József polgármester javasolja a kistérségi gyermekjóléti szolgálat feladatellátásának megszűntetését.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


170/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretében működő kistérségi gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátását - figyelembe véve az ellátott települések önkormányzatainak döntését is - 2002. augusztus 31-el megszűnteti. Ennek következtében az intézményi létszám 8 főről 6 főre csökken.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Honfi József polgármester a kiértesítésért

Intézményvezető a közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséért


 1. A Hunyadi Utcai Általános Iskola szülői közösségének kérelme

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, a korábban készült előterjesztés a lehetséges alternatívákat vázolta fel, így az azóta kiszabott feladatok teljesítése tájékoztató formájában kerül a képviselőtestület elé.


Kérdés, vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva anyagi támogatás nyújtását látja reálisnak. Ez megvalósulhat a rászorultak részére egyéni szállítóeszköz biztosításával. Szóba jöhet a Művelődési Központ autóbusza, illetve az ÖNO szállítóeszköze.


Honfi József polgármester a szülőkhöz fordul azzal a kérdéssel, amennyiben Körmend város Önkormányzata segítséget nyújt a Rumba való eljutáshoz, igénybe tudják-e, igénybe kívánják-e venni.


A szülők képviselőjének elmondása szerint nincs más lehetőség, így kénytelenek elfogadni a segítségnyújtásnak ezt a formáját.


Bebes István képviselőtestületi tag a Pénzügyi Bizottság elnökétől kérdezi, mi a véleménye a tájékoztató 2. pontjában felvázolt fogyatékos személyek nappali intézményének létrehozásáról.


Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, a fogyatékos személyek nappali intézményének létesítése már az iskolakötelezettségen túli életkorra szólna. Szintén a Pénzügyi Bizottság elnökét kérdezi, van-e ezzel kapcsolatban állásfoglalása. Az Oktatási Bizottság továbbra is támogatja a fogyatékos személyek nappali intézményének létrehozását.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a kérdésekre válaszolva elmondja, a Bizottság korábban is hasonló véleményen volt, a szülők támogatását tartja elfogadhatónak.


Bebes István képviselőtestületi tag németországi példát említ.


Honfi József polgármester nem javasolja elvetni a tájékoztató 2. pontjában megfogalmazottakat, de a jelenlegi pénzügyi helyzetben a finanszírozási feltételek nem adottak.


Bebes István képviselőtestületi tag 3 pontba szedi gondolatait:

 1. A törvény nem biztosítja a finanszírozást.

 2. Az önkormányzatnak az intézmény létrehozására nincs lehetősége.

 3. Más finanszírozási lehetőség jelenleg nem adódik.


Honfi József polgármester kéri a képviselőtestületet, segítsen a szülőknek abban, hogy gyermekeiket - mint egyedüli elérhető megoldást - Rumba szállíthassák. Javasolja ezek részleteit kidolgozni.

Amennyiben a fogyatékos személyek nappali intézményének létesítésére a későbbiekben is igény mutatkozik, akár külső szervezet, civil szféra bevonásával is meg lehet valósítani az intézmény létrehozását. Ajánlja a következő képviselőtestület figyelmébe e probléma megoldását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


171/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek rumi intézménybe történő utaztatásához anyagi támogatást biztosít. A támogatás mértékéről a felmerülő költségek ismeretében dönt.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos


 1. A mozi üzemeltetés vállalkozásba adásából következően a vagyon rendezése

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Honfi József polgármester elmondja, annak érdekében, hogy a város a mozi felújítására fordított összegből az ÁFÁ-t vissza tudja igényelni, a bérleti szerződés kidolgozásánál szükséges volt évi 1000 Ft jelképes összeget meghatározni bérleti díjként.

Javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:
172/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy

 1. A mozi épülete és egyéb tárgyi eszközei a Művelődési és Ifjúsági Központ vagyonnyilvántartásából átkerüljenek Körmend város Gondnoksága vagyonnyilvántartásába 2002. szeptember 1-jei időponttal.

 2. A mozi épület WC felújítás 400 eFt-os előirányzatával csökken a Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzata és nő Körmend város Gondnoksága felújítási előirányzata.


Határidő: 2002. szeptember 1.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője kiértesítésre

felkérés alapján a Művelődési és Ifjúsági Központ vezetője a végrehajtásra

felkérés alapján Körmend város Gondnokság vezetője 1. Körmend város Gondnoksága létszámának bővítése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a Gondnokság vezetője azzal a kéréssel fordult a képviselőtestülethez, hogy a bővülő feladatkör ellátására szeptember 1-től egy fő felvételéhez járuljon hozzá. Kéri az önkormányzat döntését arra vonatkozólag, hogy december 1-től újabb egy fővel növekedhessen az intézmény létszáma.


Vélemény:

Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a kérelmet. Ugyanakkor javasolja megvizsgálni, hogy a piac bevétele, valamint az egy fő felvétele milyen módon realizálódik.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a létszámbővítést. A törvényes munkaidő kitöltése érdekében javasolja egyéb feladatok ellátásával is megbízni az újonnan felvett dolgozót.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:
173/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy Körmend város Gondnoksága létszáma 2002. szeptember 1-től 28 főről 29 főre, 2002. december 1-től 29 főről 30 főre emelkedjen.


Határidő: 2002. szeptember 1.

2002. december 1.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője kiértesítésre

Körmend város Gondnoksága vezetője a végrehajtásra


 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása


 • Iratmegsemmisítő vásárlása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, az Országos Választási Iroda Vezetőjétől érkezett körlevél szerint a szavazólapok megsemmisítését a Polgármesteri Hivatalban kellett elvégezni. A határidő betartása miatt került utólag a képviselőtestület elé a kérelem.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a vásárlást, hiszen ez elengedhetetlen a kulturált iratmegsemmisítéshez. Javasolja, amennyiben lehetőség van rá, a képviselőtestület tagjainál felhalmozódott előterjesztéseket e gépen semmisítsék meg.


Honfi József polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

174/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a céltartalék terhére 404.400 Ft-ot biztosít az iratmegsemmisítő árának fedezetéül.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 • Könyvtár akadálymentesítése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a Könyvtár sikeresen szerepelt az akadálymentesítésének befejezésére beadott pályázaton, ám a megnyert összeg kevesebb az igényeltnél, így a pályázati önrész emelését kérik.


Kérdés, vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a támogatást. Javasolja továbbá, hogy az 1.624 eFt-ból a Könyvtár ÁFA visszaigénylésből keletkezett 280 eFt többletbevétele kerüljön levonásra.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke kéri a képviselőtestületet, ne éljen az elvonással. A jubiláló 50 éves könyvtár ezt az összeget a gyermek-dokumentumainak fejlesztésére fordíthatná.


Kozó József képviselőtestületi tag elmondása szerint a pályázati alap létezik, ennek terhére történik a kiegészítés.


Honfi József polgármester javasolja a pályázati alap előterjesztésben szereplő kiegészítését, a 280 eFt pedig a gyermekkönyvtár állományának javítására fordítható.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


175/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Könyvtár akadálymentesítésének befejezéséhez - a támogatási szerződés megkötéséhez - a pályázati önrészt 1.312 eFt-ról 1.624 eFt-ra emeli a pályázati alap terhére a céltartalékból.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 • Intézmények előirányzat módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Honfi József polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


176/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul az intézmények saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításokhoz:


Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:

Működési célra átvett pénzeszköz előirányzata emelkedik: 240.000,-Ft

Személyi juttatás előirányzata emelkedik: 16.500,-Ft

Munkáltatót terhelő járulékok előirányzata emelkedik: 160.500,-Ft


Faludi Ferenc Városi Könyvtár:

Működési célra átvett pénzeszköz előirányzata emelkedik: 680.000,-Ft

Intézményi működési célú bevétel előirányzata emelkedik: 280.000,-Ft

Dologi kiadás előirányzata emelkedik: 960.000,-Ft


Nevelési Tanácsadó:

Működési célra átvett pénzeszköz előirányzata emelkedik: 50.000,-Ft

Személyi juttatás előirányzata emelkedik: 43.200,-Ft

Munkáltatót terhelő járulékok előirányzata emelkedik: 6.800,-Ft


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője • Körmend 4-es számú védőnői körzet álláshelyének betöltése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, az álláshely betöltésére a határozati javaslatban feltüntetett összegre lenne szükség szeptember 1-jétől.


Vélemény:

Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a fedezet biztosítását.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke elmondja, az ÁNTSZ vezető védőnője indítványozta az álláshely betöltését, mivel a létszám nem teljesen feltöltött. Felmerült az a félelem az ÁNTSZ részéről, hogy az OEP a következő évben emiatt nem köt szerződést. A Népegészségügyi Program keretében a védőnők feladatköre megnőtt. Vélhetően a környező falvak azért nem igénylik a kistérségi gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátását, mivel ezen feladatokat védőnőkkel láttatják el.


Honfi József polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság elutasító javaslatának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 3 szavazattal, 14 ellenszavazattal elutasítja.


Honfi József polgármester javasolja az álláshely betöltését.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 9 ellenszavazattal elutasítja. • Támogatás az MRT Szombathelyi Regionális Stúdiója körmendi tudósítója számára

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a kérelmet.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke támogatja az MRT kérelmét.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint nem egy jelentős összegről van szó, ami reklámcélnak is megfelelne, így támogatja a kérelmet.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 5 szavazattal, 5 ellenszavazattal, 7 tartózkodás mellett elutasítja.


 • Temetői kutak mélyítése

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a kutak mélyítését, de végleges megoldásnak mindkét temetőben a vezetékes rendszer kiépítését tekinti.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke egyetért a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének javaslatával, ezzel egyidőben a szennyvízelvezetés problémáját is meg kell oldani a körmendi köztemetőben.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag elmondása szerint a nádaljai sporttelepen a vezetékes víz kiépítéséről korábban döntött a képviselőtestület.


Honfi József polgármester javasolja a 3 db kút mélyítésére a fedezet biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


177/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a körmendi Központi temetőben 2 db és a horvátnádaljai sporttelepen 1 db kút mélyítésének munkálataihoz 215 eFt-ot biztosít a céltartalék terhére.


Határidő: 2002. augusztus 30. a fedezet biztosítására

2002. szeptember 30. a kivitelezésre

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az átutalásért

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője a kivitelezésért

 • Faludi Ferenc Városi Könyvtár előirányzat módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


178/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete csökkenti a Polgármesteri Hivatal nevesített céltartalékát 95.000,-Ft-tal, egyúttal megemeli a Faludi Ferenc Városi Könyvtár finanszírozását 95.000,-Ft-tal.

Hozzájárul, hogy a Könyvtár 2002. évi költségvetésének működési célra átvett pénzeszköz előirányzata emelkedjen 50.000,Ft-tal, fejlesztési célra átvett pénzeszköz előirányzata emelkedjen 105.000,-Ft-tal. Beruházási kiadás előirányzata emelkedjen 150.000,-Ft-tal, dologi kiadás előirányzata emelkedjen 100.000,-Ft-tal.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője • Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat készíttetése

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester elmondása szerint újabb feladatok fogalmazódtak meg, melyek végrehajtása többletköltségeket jelent.


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője elmondja, a Rendezési terv készítésére szánt teljes összeg kifizetése a jövő évre tolódik.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatot. Mivel kifizetése a jövő évben esedékes, javasolja ezt az összeget a következő évi fejlesztési tartalék terhére betervezni.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke egyetért a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének véleményével.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag az iránt érdeklődik, hogy a Rábán aluli részt belterületté lehet-e nyilvánítani. A KRESZ Parkot javasolja kivenni a szerkezeti terv módosításából.


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője a kérdésre válaszolva elmondja, a Rábán aluli rész belterületté fog nyilvánulni.


Honfi József polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását az elhangzott módosításokkal.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


179/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat készítéséhez 2.712 eFt-ot biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.


Határidő: 2003. december 31.

Felelős: Honfi József polgármester

főépítész • Adótornyok bontása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője szóbeli kiegészítésként elmondja, időközben újabb ajánlat érkezett, mi szerint a kivitelező vállalná a bontást, a hivatalnak a daru-felvonulást, a daruzást, valamint az alaptest bontását kellene állnia. Így a költségvetésből a bontási munkák és a MÉH telepre szállítás költsége kikerül.


Honfi József polgármester javasolja az alacsonyabb összegű ajánlat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


180/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a könyvtár és a Rázsó Imre Szakközépiskola területén álló adótorony bontási munkálataihoz 231 eFt-ot biztosít a céltartalék terhére.

Határidő: 2002. augusztus 30. a fedezet biztosítására

2002. szeptember 30. a bontásra

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az átutalásért

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője a bontásért • A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola épület-felújításának támogatása

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a képviselőtestületnek, amennyiben támogatni kívánja a főiskola épületének felújítását, tisztességes összeggel tegye, jelképes összegnek ebben az esetben nincs értelme.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a kérelmet.


Honfi József polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság elutasító javaslatának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja. 1. A Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai


 • Támogatás Munkácsy Mihály Golgota című festményének megvásárlásához

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)

Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a támogatást.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja az anyagi segítségnyújtást.


Honfi József polgármester kéri a bizottságok elutasító javaslatának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


 • A Magyarország autóatlasz és útikalauz kiadásának támogatása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke a tavalyi évhez hasonlóan kéri a képviselőtestület támogatását.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a kérelmet.


Honfi József polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság elutasító javaslatának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 1 szavazattal, 16 ellenszavazattal elutasítja.


Honfi József polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


181/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 43.750.- Ft-tal támogatja a Magyarország autóatlasz és útikalauz megjelentetését, mely összeg befizetése egyben a Csillagtúra Magyarország című kötetben való megjelenést és az anyag egy éves Internetes elérésének lehetőségét is jelenti. A támogatással igénybe veszi a kiadó azon szolgáltatását, hogy az Internetes oldalon élőkapcsot helyeznek el, mely a város honlapjára kalauzolja az érdeklődőket.

Határidő: 2003. évi költségvetés készítése

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 • A "Jel-vény" Kft. ajánlata

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a jelvények elkészíttetését. Az árusításból az igényelt összeg visszatérül, hiszen a turisták részéről igény van az ajándéktárgyak vásárlására.


Honfi József polgármester javasolja a régebbi típusú jelvény elkészíttetését az új címerrel. Ez ügyben az Állami Pénzverdétől ajánlatot kér, melyet a képviselőtestület elé terjeszt.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 15 eFt-ot javasol a jelvények készítésére.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja a kitűzőn Körmend nevét feltüntetni.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja, a polgármester úr által említett jelvények elkészíttetését, majd egy tételt a Múzeum számára átadni.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke megköszöni a gesztust és visszavonja az előterjesztést. • Bokor Rudolf támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a kérelmet.


Honfi József polgármester javasolja a Bizottság elutasító javaslatának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja. 1. Tanulmányi támogatás

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője tanulmányi támogatásért fordult a képviselőtestülethez, akit korábban az önkormányzat szakirányú továbbképzésre kötelezett. A szakvizsgára való felkészítés ez évben nem indult, így a kötelezettségnek eleget téve beiratkozott a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskola szociális munkás szakára, ahova felvételt nyert. A féléves tandíj 59.500 Ft, kéri az önkormányzat támogatását.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 6 szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja a támogatást.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint ha végzettet neveztek volna ki a szolgálat élére, nem merültek volna fel plusz költségek.


Honfi József polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 9 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett elutasítja. 1. A Somogyi Béla Általános Iskolában szervezett első osztályok száma

Előadó: Honfi József polgármester

(A tájékoztatót a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a képviselőtestület - az óvodából kikerülő gyerekek számát figyelembe véve - a költségvetésben 6 első osztály indítását határozta meg. Patonay Imre, a Somogyi Béla Általános Iskola igazgatója bejelentette, hogy a szeptember 1-jével induló tanévben három első osztályt indít. Mivel három osztály végzett, a három első osztály szervezésével az iskola osztályainak száma nem változik.


Honfi József polgármester kéri Szekeres Gábor művelődési főtanácsost, ismertesse a részleteket a képviselőtestülettel.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos a tájékoztatóval kapcsolatban elmondja, a körmendi óvodákból kilépő gyerekek száma 176, szakvélemények alapján az óvodákban marad 23, tehát iskolába léphetett 153 gyermek. Őket optimális esetben 6 osztályba lehetett volna szervezni.

A beíratáskor a környező településekről az Olcsai iskolába 10 gyermek jött, a Somogyi iskolába 8. Valamennyien rendelkeztek azzal az önkormányzati nyilatkozattal, melyben az adott települési önkormányzat vállalja az oktatási költség és az állami normatíva közötti különbözet megtérítését, amit a körmendi önkormányzat a beiskolázás esetén feltételként szabott. Ennek megfelelően az intézmények a gyermekeket felvették. A Somogyi iskolában az oda járó gyermekek testvérei a harmadik napon jelentkeztek és iratkoztak be, tehát az iskola igazgatója a gyermekeket felvette.

Az önkormányzat hatáskörébe az évfolyamok számának meghatározása tartozik, a gyerekek osztályba sorolása az igazgató hatásköre. A három első osztály szervezésével az iskola osztályainak száma nem változik.

Az augusztus 28-án beíratott 167 első osztályos tanulót nem lehet 6 osztályba sorolni, hiszen ez 27,8 tanulót jelent. A maximális, egy osztályba felvehető tanulók száma pedig 26 fő.


Kozó József képviselőtestületi tag úgy véli, a tájékoztatóban foglaltakat már május, június hónapban ismertetni kellett volna a képviselőtestülettel.


A képviselőtestület a tájékoztatót tudomásul veszi. 1. Gáspár István és társai kérelme közvilágítási lámpák felhelyezése ügyében

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a két lámpa felhelyezését. Javasolja, még e testület működése alatt a Műszaki Iroda adjon tájékoztatót a korszerűsítés helyzetéről.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a kérelmet.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:182/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 80 eFt-ot biztosít a Gizella királyné u. 14-16. számú ingatlanok előtt közvilágítási lámpák felhelyezésére a céltartalék terhére.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője 1. Fasching Sándor kerítésépítése a Hunyadi utcában

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a kerítés építését. Amennyiben a terület közterületté válik, saroktelek lesz, ebben az esetben nem kell körbekeríteni.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a kerítés megépítését.


Honfi József polgármester javasolja a kerítés helyreállítását, majd ezután a kerítést a tulajdonos birtokába adni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke javasolja, a tulajdonos építsen drótkerítést, az önkormányzat pedig biztosítson zöld növényzetet (tuját).


Honfi József polgármester kéri a képviselőtestületet, értsen egyet a kerítés helyreállításával, majd a helyreállított kerítést adja a tulajdonos birtokába.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


183/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza a tulajdonában lévő Körmend, Hunyadi u. 29. szám alatti, 340/1. hrsz-ú ingatlan É-i oldalhatárán álló kerítés helyreállítását. Helyreállítás után a kerítést tulajdonba adja Faschning Sándor, Körmend Hunyadi u. 31. szám alatti lakos részére.


Határidő: a tájékoztatásra azonnal

Felelős: Honfi József polgármester,

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője 1. RÉGIÓHŐ Kft. Felügyelő Bizottsági tagok mandátumának meghosszabbítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester elmondja, a Gazdasági Törvény, valamint joggyakorlat szerint a felügyelő bizottsági tagságot az adott gazdasági évet elszámoló közgyűléssel szüntetik meg. Javasolja Tóth Imre képviselőtestületi tag felügyelő bizottsági tagságát a 2002. gazdasági évet lezáró RÉGIÓHŐ taggyűlés napjáig meghosszabbítani.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


184/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a RÉGIÓHŐ Kft. Felügyelő Bizottságában résztvevő Tóth Imre megbízatását, mely 2002. szeptember 29-én lejárna, a 2002. üzleti év végéig meghosszabbítja.


Határidő: 2002. szeptember 29.

Felelős: Honfi József polgármester 1. Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatójának kérelme

Előadó: Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója kéréssel fordult a Bizottsághoz, melyben 275 eFt-ot igényel a tanári szobában beépített szekrények kialakítására.


Honfi József polgármester javasolja a 275 eFt megszavazását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

185/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kölcsey Ferenc Gimnázium részére beépített szekrények kialakítására 275 eFt-ot biztosít a céltartalék terhére.


Határidő: 2002. szeptember 15.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az átutalásért 1. Szúnyoggyérítésre fordítható keret kiegészítése

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Kérdés:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke az iránt érdeklődik, amennyiben a testület megszavazza az összeget, a szúnyogirtás mikorra realizálódik.


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője elmondja, ÁNTSZ által kiadott engedély szükséges, majd a méhészeket ki kell értesíteni, ez jövő hét végére várható. Az irtás helikopterrel, vegyszerrel történik.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:


186/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a szúnyoggyérítésre fordítható keretet 350 eFt-tal kiegészíti a gazdálkodási tartalék terhére.


Határidő: 2002. augusztus 30. a fedezet biztosítására

2002. szeptember 10. a kivitelezésre

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az átutalásért

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője a kivitelezésért


 • Jelentés az előző képviselőtestületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Bárány Győző képviselőtestületi tag elmondása szerint a PENNY áruház környéke változatlanul szemetes. A lépcső mellé, a zöld-területre javasolja szemetes kosár kihelyezését.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke elfogadja a választ.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag a választ elfogadja, bár a kaszálás ismételten esedékes.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag az interpellációra tett intézkedést nem fogadja el, a gyerekek továbbra is a csarnok területén zajonganak. Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője elmondja, a csarnok használatbavételi engedély kérése megtörtént, ennek birtokában a kinti területen nem lehet élelmiszert árusítani. Abban az esetben, ha a Városgondnokság bekeríti a területet, a gyerekek nem tudnak bejutni.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke nemcsak a közterületről, hanem a Rába folyóból is kéri a fa hulladék eltávolítását.


Horváth László képviselőtestületi tag a választ elfogadja.


Geosics László képviselőtestületi tag elfogadja az interpellációra adott választ.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke a homokozó létesítésére adott választ nem fogadja el.

Honfi József polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 4 ellenszavazattal elfogadja. • Interpellációk


Nagy Gábor képviselőtestületi tag a Rázsó Szakközépiskolától a Bartók Béla lakótelep felé vezető kerékpárúton a jelek újrafestését kéri.


Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a közterület használat szabályozását kéri. Szakemberek bevonásával esettanulmány készítését tartja szükségesnek, hol, milyen jelleggel, milyen EU konform játékeszközökkel lehet a gyerekeknek a szabadidő eltöltéséhez közterületen lehetőséget biztosítani. Javaslatai:

 • Deák F. u. - Kossuth L. u. közötti kosárlabda pálya;

 • Dózsa Gy. u. - régi Távhő beton talapzata;

 • Piac tér déli frontja;

 • Várkerten belül a teniszpálya melletti füves pálya.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a Molnár Lajos utcai háztömbök közötti fű kaszálását kéri. Felveti, hogy a Halász étterem elé áthelyezett halas szökőkút nem funkcionál.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke 30 km-es forgalomkorlátozó tábla kihelyezését, illetve fekvőrendőr elhelyezését kéri a Mátyás kir. utca - Deák F. utca közötti szakaszra. Mivel az említett útszakaszon az iskolába induló gyermekek nagy része szülői felügyelet nélkül közlekedik, javasolja e területet védett övezetté nyilvánítani.


Tóth Imre képviselőtestületi tag az Alsóberki városrészen:

 • a városi temetőnél hulladék elszállítását kéri;

 • a Szent Imre utcából, a Nefelejcs utca torkolatánál lévő haranglábból májusban elszállították a harangot, kérdezi, a harangláb mikor készül el, a harag várható visszahelyezésének időpontjáról érdeklődik.


Kozó József képviselőtestületi tag:

 • a Somogyi Béla utca és a vasút között található utcák végein több helyütt aszfalt felgyűrődés tapasztalható, ezek megszüntetését kéri;

 • a Kollégium ezidáig nem kapta vissza - a szakhatósági megállapítások jegyzőkönyvébe foglaltak ellenére sem - a társalgót.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Széchenyi utca K-i oldali részén egy beszakadt aknafedlap helyreállítását kéri.


Horváth László képviselőtestületi tag:

 • a Prímás utca, Zsák utca, Újváros utca kátyúztatását, gödrök eltüntetését kéri;

 • az Ady E. utca sarkánál vízbekötés következtében 20-25 cm mély gödör keletkezett - helyreállítását kéri;

 • a Mátyás kert vendéglőnél a vendégek kocsijukkal elfoglalják az út jobb, illetve bal oldalát, ezáltal az Ady E. utcába nem lehet befordulni;

 • a Béke parkban játszótér kialakítását kéri.


Geosics László képviselőtestületi tag elmondása szerint a horvátnádaljai temetőben, a futballpálya felőli oldalon lévő fenyőfák ágairól gyanta kerül a sírokra, melynek eltávolítása nagyon nehézkes. Az alsóbb ágak lenyírását tartja szükségesnek.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag:

 • a piac és a pavilonsor közötti útszakasz sáros felületének megszüntetését kéri. Azon vállalkozók, akik ott üzlettulajdonosok már felkeresték a Műszaki Irodát a probléma közös megoldására, ennek érdekében anyagi terheket is vállalnának;

 • fűnyírást kér a Bástya utca környékén;

 • a piacon lévő WC épület mellett parlagfű nőtt, kiírását kéri.


Simon János képviselőtestületi tag a Németújvári út 48. előtti üres ingatlan kaszálását kéri.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bartók lakótelep 4. számú háztömbbel merőlegesen lévő autóparkolóban tátongó gödör megszüntetését kéri.

Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy szeptember 6-9. között 50 fős finn énekkar vendégszereplésére kerül sor a városban.


Bebes István képviselőtestületi tag:

 • Mátyás kir. utcai óvoda előtt a parkoló autók miatt a közlekedés ezen az útszakaszon szinte lehetetlen és veszélyes. A szemközti terület hasznosításának lehetőségét javasolja megvizsgálni.

 • A pályázatokkal kapcsolatban kifogásolja, hogy sem a zöld felület növelése érdekében, sem a Hunyadi utcai telekalakítás esetében nem történt pályáztatás.


Horváth László képviselőtestületi tag elmondása szerint a Zsidó Hitközség a zsidó temetőben lévő sírhelyek rendbetételére pénzt utalt át az önkormányzatnak, ám a rendezés nem történt meg.


Több hozzászólás nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 19 óra 50 perckor bezárja.


K.m.f.Dr. Stankovits György

jegyző

Honfi József

polgármester