· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2002. évi
előző2002. január 24.    2002. augusztus 29.következő
letölthető melléklet:

66 kbyte

2002. július 10.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK2002. június 10.-i rendkívüli üléséről

 Határozat:

126-129. számúJ E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. június 10.-i rendkívüli üléséről


Jelen vannak:

Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Bebes István,
Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László, Kozó József,
Mészáros Árpád, dr. Nagy Zoltán, Németh Imre, dr. Stipkovits Ferenc, Simon János, Szabó Ferenc, Tóth Imre képviselőtestületi tag


Igazoltan távolmaradt:


dr. Bárány Győző, Czafit Jenőné, Nagy Gábor, Pataki Péter képviselőtestületi tag

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

Mosonyi András műszaki főtanácsos


Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 15 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja a napirend kiegészítését a Körmendi Televízióért Alapítvány számára korábban eszközvásárlásra biztosított támogatás kapcsán, illetve elvi állásfoglalást kér a Horvátnádalja felé vezető kerékpárút közvilágításával kapcsolatban.

Javasolja tovább a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet kérelmének megvitatását.


Honfi József polgármester kéri a fenti módosításokkal a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:N A P I R E N D:


  1. Körmend, Ady Endre u. 12. lakásos lakóépület (II. ütem) út, parkoló építésének fedezet kiegészítése

Előadó: Honfi József polgármester


  1. Körmendi Televízióért Alapítvány számára támogatás biztosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


  1. Közvilágítás rekonstrukció keretében lámpatestek elhelyezése

Előadó: Honfi József polgármester


  1. Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet kérelme

Előadó: Honfi József polgármesterN A P I R E N D:


  1. Körmend, Ady Endre u. 12. lakásos lakóépület (II. ütem) út, parkoló építésének fedezet kiegészítése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester az írásos előterjesztés mellé szóbeli kiegészítésként elmondja, eredményhirdetésre kerül sor a II. ütemben épülő 12 lakás beruházásának pályázatában. A pályázaton a legjobb és összességében a legolcsóbb ajánlatot a GAMES Terv Kft. nyújtotta be. Az ajánlat 91.885.108 Ft-ot tartalmaz. Az eredetileg tervezett teljes beruházás 102 millió Ft-ra volt prognosztizálva, mely tartalmazta az építési törvényben előírt kötelező megközelítő és parkoló terület biztosítását.

A költségek csökkentésének oka az, hogy korábban az épület alapterületével számolták a 150 eFt/m2 -t, Bebes István képviselőtestületi tagtól, illetve a Gazdasági Minisztériumtól érkezett visszajelzés alapján azonban a 150 eFt/m2-t a lakás alapterületekre kell számolni. A végösszeget le kellett csökkenteni, mely nem az épület építési költségeiből történt, hanem a külső út, parkoló építésből.

Így a rendelkezésre álló összeg az út, parkoló kialakítására nem elegendő.


Kérdés, vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal együttesen tárgyalták az ügyet. Egyetértettek abban, hogy a teljes megvalósítási költség térüljön meg. 10 szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatják a javaslatot.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság nevében felhívja a figyelmet, a beruházások kapcsán körültekintően kell eljárni, ha most 6 millió Ft-ot biztosítunk, nehogy később pótelőirányzatként újabb összegek jelentkezzenek a beruházás költségével kapcsolatban.


Honfi József polgármester elmondja, fixáras szerződés megkötésére kerül sor a kivitelező céggel. További igények nem merülhetnek fel, a kivitelezés után végelszámolás van.


Szabó Ferenc alpolgármesternek két észrevétele van:

  • komplett beruházás szükséges,

  • a győztes pályázó akkor igazán győztes, és a város is akkor nyer, ha teljes beruházás készül. A rész-számok azt mutatják, hogy csak a lakás kivitelezését a másik cég olcsóbban végezné, de az út, parkolóval együtt a nyertes cégtől érkezett a legkedvezőbb ajánlat.

Megnyugtató számára, ha a teljes kivitelezést elvégzi a cég, hiszen így a legkedvezőbb az ajánlat.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


126/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 12 lakás II. ütem építéséhez pótelőirányzatként a fejlesztési céltartalék terhére 6.000 eFt-ot hagy jóvá, az önrészt 30.600 eFt-ról 36.600 eFt-ra növeli, így a tervezett teljes költség (önrész+állami támogatás) 101.910 eFt. A jelenlegi, szerződéssel lefedezett 101.342 eFt és a 101.910 eFt közti összeget csak indokolt esetben, a műszaki ellenőr írásbeli elrendelésére lehet felhasználni.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője  1. Körmendi Televízióért Alapítvány számára támogatás biztosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Honfi József polgármester elmondja, korábbi döntés értelmében a képviselőtestület 450 eFt-os támogatást biztosított a Körmendi Televízióért Alapítványnak digitális kamera és állvány megvásárlására, mely eszközök az önkormányzat tulajdonába kerülnek. Ennek különböző akadályai merültek fel, melyek az előterjesztésben részletezésre kerültek.


Honfi József polgármester hozzáfűzi, létezik egy megoldás, mely szerint az önkormányzat átadja az összeget a Körmendi Televízióért Alapítványnak. Ugyanakkor megállapodást köt az Alapítvánnyal - ha Kht-vá alakulásra, apportra kerül sor - ez az összeg mint az önkormányzat apportja szerepel az átalakulásban.


Kérdés, vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a pénzügyi megoldási javaslatot elfogadhatónak tartja. Amennyiben az önkormányzat alapítja a Kht-t, akkor a megállapodás értelmében valamennyi televíziós eszköz bekerül a Kht-be. Amennyiben csak résztulajdonos lesz, meg kell határozni, melyek azok az eszközök, amelyeket felszámolhat.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:


127/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 39/2002. számú határozatát módosítva a Körmendi Televízióért Alapítvány számára 450 eFt támogatást biztosít egy CANON XM-1 típusú digitális kamera és 1 db MANFROTTO-501 mintájú állvány beszerzésére. Egyben megállapodást köt a két fél arra vonatkozóan, hogy a Körmendi Televízióért Alapítvány átalakulását követően az apportálásnál a támogatás összegét figyelembe veszi.  1. Közvilágítás rekonstrukció keretében lámpatestek elhelyezése

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester elmondja, a közvilágítás rekonstrukció keretében a héten elkezdődik a lámpatestek szerelése a Horvátnádalja felé vezető kerékpárúton. A tervek szerint 11 db oszlop állítása szerepel. Az ENERGIE CONTRACTING tájékoztatása szerint a meglévő 1 db nagyfeszültségű és 3 db kisfeszültségű oszlopra szerelhető lámpatest, így a 11 helyett 7 oszlop állítása elegendő. Egy oszlop ára 70 eFt, így a megtakarítás 280 eFt.

Az ÉDÁSZ a gyengeáramú oszlopokat nem veszi át, de karbantartásukat vállalja.


Kérdés, vélemény nincs.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek értsen egyet az elhangzottakkal.

A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


128/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a közvilágítási rekonstrukció keretében a Horvátnádalja felé vezető kerékpárúton a tervezett 11 oszlop helyett 7 oszlop kerüljön felállításra és a 4, már meglévő - 1 db nagyfeszültségű, 3 db kisfeszültségű - oszlopra szereli a lámpatesteket, ezáltal a 4 oszlop állításának költségét - 280 eFt - megtakarítja.

A 3 db kisfeszültségű oszlop az önkormányzat tulajdonában marad, karbantartásukat az ÉDÁSZ végzi.


Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester  1. Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, a kórháztól a mai napon érkezett egy levél, melyben tulajdonosi hozzájárulást kér az OEP-től gazdálkodási előleg felvételéhez.

Honfi József polgármester elmondja továbbá, jelenleg is folyik a vizsgálat a kórházban, melyet a pénzügyi irodavezető asszony végez. A gazdálkodással kapcsolatos észrevételeket a képviselőtestület elé fogja terjeszteni.


Vélemény:

Horváth László képviselőtestületi tag szerint meg kell vizsgálni, alkalmas-e az igazgató a kórház vezetésére, valamint szükséges-e a jelenleg meglévő létszám.


Honfi József polgármester kéri a képviselőtestületet, értsen egyet a tulajdonosi hozzájárulás megadásával.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

129/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet az Országos Egészségügyi Pénztártól működési előleget igényeljen. Egyúttal az 1997. évi LXXXIII. tv. 35. § (4) bekezdésébe foglalt garanciát vállalja.


Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester a kiértesítésért
Más észrevétel nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 15.45 órakor bezárja.

K.m.f.


Dr. Stankovits György

jegyző

Honfi József

polgármester