· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2002. évi
előző2002. január 24.    2002. július 10.következő
letölthető melléklet:

303 kbyte

2002. május 23.

 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK2002. május 23.-i ülésérőlHatározat:

97-117. számú

Rendelet:

9/2002. (VI. 1.) számú

10/2002. (VI.1.) számúJ E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. május 23-i üléséről


Jelen vannak:

Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány Győző, Bebes István, Czafit Jenőné, Egyed Gyula, Geosics László Horváth László, Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Németh Imre, Pataki Péter, Simon János, dr. Stipkovits Ferenc , Szabó Ferenc, Tóth Imre képviselőtestületi tag


Igazoltan távolmaradt:


-

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a Jogi és Igazgatási Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Mosonyi András műszaki főtanácsos


Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy mind a 19 képviselőtestületi tag jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke javasolja a folyó ügyek l.) pontjának napirendről történő levételét, mivel az Pénzügyi Bizottsági hatáskör.


Honfi József polgármester javasolja a napirend kiegészítését a kórház pályázati kérelmének támogatásáról szóló előterjesztés megvitatásával.


Bejelentés:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondja, együttes bizottsági ülésen került sor a Müllex Kft. képviselőjének meghallgatására a hulladékszállítással kapcsolatos témában. A Bizottságok kérik a hivataltól, hirdessen meg közbeszerzési pályázatot, ennek anyagát készítse el, majd a következő képviselőtestületi ülésre terjessze elő.


Bebes István képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy a BSL Kórház-Rendelőintézet pályázati támogatási kérelme az ülés kezdete előtt került a képviselők asztalára.

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének bejelentését tudomásul veszi, véleménye szerint célszerű lett volna napirendi pontként szerepeltetni és vitát folytatni arról, szükséges-e a közbeszerzés, vagy más lehetőséget keresnek.


Honfi József polgármester közli, a kórház pályázati támogatási kérelméről szóló előterjesztés a téma fontossága miatt került napirendre.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke elmondja, két nappal ezelőtt megkezdődtek a szerződéskötések az OEP-nél. A pályázathoz testületi döntés szükséges, a határozatokat hiánypótlásként kéri az OEP.

Honfi József polgármester javasolja a folyó ügyek l.) pontjának napirendről való levételét, valamint a kórház pályázati kérelmének támogatásáról szóló előterjesztés megvitatását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a Polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Beszámoló a Somogyi Béla Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról

Előadó: Patonay Imre intézményvezető


 1. 2002. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Köztisztviselők szociális, jóléti kulturális és egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 16/2001. (XI.1.) számú rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 23/1995. XI.28.) számú rendelet felülvizsgálata

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. A helyi lakáscélú támogatásokról szóló 22/1997. számú rendelet felülvizsgálata

Előadó: Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke


7. Folyó ügyek:

 1. Városgondnokság Alapító Okiratának jóváhagyása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

 1. Közútkezelői nyilatkozat kiadása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A folyékony hulladék összegyűjtésére és elhelyezésére vonatkozó pályázat kiírása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Időszerű kérdések a Körmendi Városi Televízió tervezett átalakításáról

Előadó: Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

 1. Halastó község fogorvosi ellátása

Előadó: Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke


 1. Hunyadi Utcai Általános Iskola Szülői Munkaközösségének kérelme

Előadó: Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása:


 • Házkezelőség költöztetésére fedezet biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 • A parkolási rendelethez szükséges feltételek biztosítása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 • Városgondnokság részére számítógép felújításához fedezet biztosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 • Döröskei ingatlan megvásárlásához önkormányzati hozzájárulás

Előadó: Honfi József polgármester


 • Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 • II. számú Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 • Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola tornaterem felújítására fedezet biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 • Gyümölcsöskert vízellátó vezeték kiépítésére fedezet biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 • Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában csúsztatott tálcás ebédkiadásra fedezet biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 • A Körmendi Alternatív Színjátszó Társaság támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 • A Városi Fúvószenekar Egyesület kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

 • Tanulmányi versenyek helyezettjeinek és felkészítőinek jutalmazása

Előadó: Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


 • A város címerének megjelentetése a Magyar települések első teljes címerkönyvében

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. Faludi Ferenc Városi Könyvtár és az intézményi könyvtárak kapcsolata

Előadó: Bizottságok elnökei


 1. Hősök Napjának megünneplése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. Körmend-Felsőberki városrészben kábeltelevíziós hálózat kiépítése

Előadó: Geosits László a Kábeltelevíziós PJT tagja


 1. Helyiségbiztosítási kérelem

Előadó: Honfi József polgármester


 1. BSL Kórház pályázati támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


 • Jelentés az előző képviselőtestületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási irodavezető


 • Interpellációk

NAPIREND


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy április 24-én Megyei Kistérségi Fórumon vett részt.

Április 25-én a Fővárosi Bíróságon képviselte az Önkormányzatot, a privatizációs kamatok elmaradása okán. A Fővárosi Bíróság első fokon 20,4 millió Ft-ot ítélt meg az elmaradt kamatok fejében.

Április 26-án a megyei pályázatok előkészítő értekezletén vett részt a Területfejlesztési Tanács előkészítő ülésén.

Április 29-én Bécsújhely polgármestere - aki az osztrák autóklub alelnöke - látogatott Körmendre, az augusztus 24-i veterán autós körmendi túra megbeszélése tárgyában.

Április 30-án délelőtt a Területfejlesztési Tanács ülésén vett részt. Az ülésen döntés született az ez évi pályázatokkal kapcsolatban. Délután a LIDL üzletlánc képviselőivel folytatott tárgyalást.

Május 3-4-én a jegyzővel közösen Kisvárosi Közgyűlésen vett részt, ahol az egészségügy, valamint a kórházak privatizációja volt a fő témakör.

Május 8-án részt vett a Müllex közgyűlésén.

Május 9-én a Helyi Védelmi Bizottság ülésezett, melynek témája az idei évi terv megfogalmazása volt. Délután Czeiner Gáborral egyeztetett a Vida József utcai beépítéssel kapcsolatban.

Május 11-én ballagásokon vett részt.

Május 13-án a Kincstárral egyeztette a Fűtőmű KAC pályázatát.

Május 15-én az orvosokkal folyt egyeztetés a 2 fő takarítónő ügyében.

Május 16-án SAPARD tájékoztatón vett részt, ahol a kistérség és a környék mezőgazdálkodói, önkormányzati vezetői vettek részt.

Május 21-én a jegyzővel, az alpolgármesterrel, valamint Esztergályos József kistérségi menedzserrel Fehringbe látogatott, a 2004. évi kiállítás és az idei őszi képzőművészeti kiállítás előkészítésével kapcsolatban. A fehringi polgármester felkérte a körmendi önkormányzatot, vegyen részt azon az általuk rendezendő kiállításon, mely Stájerország, Szlovénia, Magyarország közös történelmét mutatná be. Kéri a képviselőtestületet, elviekben járuljon hozzá a 2004. évi fehringi kiállításon való részvételhez. Javasolja a Berzsenyi Dániel Főiskolával a kapcsolatfelvételt a tudományos háttér biztosítására.

Május 22-én RÉGIÓHŐ taggyűlésén vett részt.


Javasolja a két ülés közti beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a beszámolót egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

97/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elviekben hozzájárul a 2004-ben Fehringben megrendezésre kerülő kiállításon való részvételhez.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tudományos háttér biztosítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a Berzsenyi Dániel Főiskolával.


Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Honfi József polgármester


 1. Beszámoló a Somogyi Béla Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról

Előadó: Patonay Imre intézményvezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester köszönti Patonay Imrét, a Somogyi Béla Általános iskola igazgatóját, valamint Karakai József igazgatóhelyettest, egyben kérdezi, az igazgató úr kíván-e az írásos beszámoló mellé szóbeli kiegészítését tenni.


Patonay Imre intézményvezető az írásos anyag mellé szóbeli kiegészítésként elmondja, az iskola 1974-ben, 15 kisközség iskoláinak összevonásával jött létre. Azóta folyamatosan változó koncepciója van, először a szintrehozás volt a fő cél, majd feltöltötték körmendi, illetve bejáró tanulókkal. A régi vonzáskörzet megmaradt, jelenleg 101 vidéki tanulója van az iskolának. Ez a tanulói létszám 15-20 %-át teszi ki.

Említésre méltó, hogy az iskola külső szakmai megmérettetéseken vesz részt.


Patonay Imre igazgató hozzáteszi, a kollégium megszűnésével már nem többcélú intézmény az iskola, mint ahogy az az írásos beszámolóban szerepel.


Kérdés, vélemény:


Kozó József képviselőtestületi tag kérdezi:

 • A beszámoló 4. oldalán a Gazdálkodás címszó alatt a kollégium átadással kapcsolatban milyen megoldatlan ügyekről van szó. Ennek kifejtése a beszámolóban nem történt meg.

 • Hogyan értelmezhető a gazdaságos működtetéssel kapcsolatban, hogy "bizonyos dolgok nincsenek egyértelműen leszabályozva".

 • A bejáró tanulók és a költségvetés viszonya.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag hozzászólásában elmondja, a közoktatásnak komoly gondja a minőségbiztosítási rendszer feltételeinek való megfelelés. Úgy tűnik, a Somogyi iskolában erre előrehaladott kezdeményezések vannak. Kérdezi, az iskola hogyan kívánja hasznosítani a minőségbiztosítással kapcsolatban elindult folyamatot, hiszen ennek akkor van értelme, ha versenyhelyzetet teremtenek az iskolák között.


Patonay Imre igazgató a kérdésekre válaszolva elmondja, a beszámoló az oktató-nevelő munkáról szól, a gazdálkodást érintőlegesen taglalja. Megoldatlan ügy pl. az új részlegben a melegvíz hiánya. Problémák adódtak a számlázás körül, 6-700 köbméter víz elfogy, ebből 100 köbméter a kollégiumi fogyasztás, az 500 köbméter elfolyik. A bejárók és a költségvetés viszonyával kapcsolatban elmondja, a bejárók után járó kedvezmények pozitívan befolyásolják a költségvetést.

Patonay Imre igazgató elmondja továbbá, az iskola szeretne a COMENIUS 2000. program keretében központtá válni. 3 fő nevelő folyamatosan bekapcsolódik a megyei továbbképzésekbe.


Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke javasolja a beszámoló elfogadását.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a beszámoló elfogadását.


Honfi József polgármester köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőinek, pedagógusainak áldozatos munkájukért, egyben javasolja a képviselőtestületnek a beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a beszámolót egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


98/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Somogyi Béla Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munkáról szóló intézményvezetői beszámolót elfogadja, egyben köszönetét és elismerését fejezi ki az iskola valamennyi dolgozójának áldozatos tevékenységéért.


Patonay Imre intézményvezető, valamint Karakai József igazgatóhelyettes távozik az ülésről. 1. 2002. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Kérdés, vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a képviselőtestületen nem érződik az a szemlélet, hogy a költségvetés 100 millió Ft-os hiánnyal került elfogadásra. Szeretné a Pénzügyi Bizottság felhívni a testület figyelmét, minden egyes előirányzat módosítás a működési hiány növelését fogja eredményezni.

Felveti továbbá, a korábbi testületi üléseken született határozatokról, döntésekről - pl. 1600 adagos konyha eladása - nem rendelkezik információval a testület.

Felhívja a figyelmet a határozatok kapcsán a felelősök és határidők pontos megjelölésére. A Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást.


Honfi József polgármester közli, a júniusi képviselőtestületi ülésen a jegyzővel közösen beszámol a gazdasági jellegű döntések hatásáról, helyzetéről.


Honfi József polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő rendeletet alkotja:


9/2002. (VI.01.) számú rendelet:


Az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 3/2002. (III. 1.) számú rendelet módosítása

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz mellékeljük.) 1. Köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 16/2001. (XI.1.) számú rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, az elmúlt év folyamán a testület megalkotta a fenti rendeletet, azonban a 2002. évi költségvetésben az önkormányzat nem biztosított fedezetet ezekhez a juttatásokhoz. A jelen lehetőségek figyelembevételével nem feltétlenül szükséges valamennyi, a rendeletben megjelenített szociális támogatás biztosítása. Javasolja ezek kivételét a rendeletből.

Elmondja továbbá, a Közigazgatási Hivatallal történt egyeztetés után került előterjesztésre a rendelet-módosítás a képviselőtestület elé.


Kérdés, vélemény:

Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke ellentmondást lát az előterjesztésben. Kérdezi, ha egyes juttatásokat hatályon kívül helyez, mire kívánja felhasználni az 500 eFt-os tételt.


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, a rendelet bővebb körben szabályozza a szociális juttatásokat. Példaként említi a számítógép előtt dolgozó kollégák szemüveg cseréjéhez való hozzájárulást, melyet 5.000 Ft-ban állapítanának meg. Ez kimerítené a keret felét.

Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a szociális rendelet tárgyalásánál egy keretösszeg került megállapításra, melyet a hivatal tartalékából lehet fedezni. Egyéb juttatásokra megvan a fedezet, a rendelet tárgyalásánál ezek nem lettek nevesítve. Határozat született arról, hogy a rendelet későbbi előterjesztésekor ezeket konkretizálni kell.


Paksa Balázsné aljegyző hozzáfűzi, a koncepció tárgyalásánál esett erről szó, azonban a 2002. évi költségvetésbe nem került be ez a tétel.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke javasolja a hivatal tartaléka terhére biztosítani ezt az összeget.


Honfi József polgármester kérdezi Némethné Simon Máriát, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét, a hivatal tartalékában szereplő összeg terhére megoldható-e.


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tartaléka 725 eFt. Amennyiben az 500 eFt-ot a képviselőtestület megszavazza, a tartalékban 225eFt marad.

Ezt követően már csak a működési hiány növelése terhére történhet döntés.


Honfi József polgármester javasolja az 500 eFt biztosítását a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő tartalék terhére.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


99/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásaira, kegyeleti támogatására 500 eFt fedezetet biztosít a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tartaléka terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Honfi József polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő rendeletet alkotja:


10/2002. (VI.01.) számú rendelet:


A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 16/2001. (XI.1.) számú rendelet módosítása

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz mellékeljük.) 1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 23/1995. (XI.28.) számú rendelet felülvizsgálata

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, a rendelet pályáztatási feltételek, pályáztatási eljárások szabályozását tartalmazná. Ugyanebben a rendeletben célszerű lenne a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó szabályokat is belefoglalni, a Pénzügyi Bizottsággal történt egyeztetés után.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, korábbi testületi ülésen már javasolták az ingatlan- kataszter létrehozását, ezért támogatja a rendelet megalkotását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet megalkotását, értékesítés esetén ez egyszerűsítené a testület munkáját.


Honfi József polgármester javasolja a rendelet megalkotását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


100/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a jegyzőt, készítsen rendelet-tervezetet az önkormányzat tulajdonának hasznosításával kapcsolatos pályázati feltételek, pályázati eljárások szabályozására, és azt terjessze a szeptemberi képviselőtestület elé jóváhagyásra.


Határidő: 2002. szeptemberi képviselőtestületi ülés

Felelős: Dr. Stankovits György jegyző

 1. A helyi lakáscélú támogatásokról szóló 22/1997. számú rendelet felülvizsgálata

Előadó: Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, az előző képviselőtestületi ülésen nem született döntés a rendelettel kapcsolatban. A rendelkezésre álló keret kimerült, a testületnek döntést kell hoznia, képez-e anyagi alapot a rendelet további fenntartásához, vagy sem.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a költségvetés nem teszi lehetővé, hogy az önkormányzat a továbbiakban kamatmentes kölcsön támogatásra fedezetet nyújtson, így a Bizottság 1 szavazattal, 5 ellenszavazattal nem támogatja a további kérelmek biztosítását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a jelenlegi 15 millió Ft-os keret 2 millió Ft-tal történő növelését, OTP hitel terhére.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja 2 millió Ft megítélését azok részére, akiknek kérelme jelenleg is bent van.


Pataki Péter képviselőtestületi tag javasolja a jelenlegi egy fő kérelmezőnek a támogatás biztosítását.

Diszkriminatívnak tartja a keret megállapítását, mivel az év elején építkezők, lakást vásárlók kimerítik azt.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a rendelet hatályban tartásához keretet kell létrehozni, javasolja az ehhez szükséges pénzeszközt - ez lehet 5 millió Ft -, valamint a folyó ügyek j.) pontjában tárgyalandó kábeltelevíziós hálózat kiépítéséhez szükséges összeget a gázközmű vagyonból felszabadítani.


Bebes István képviselőtestületi tag egyetért a Városfejlesztési Bizottság véleményével, támogatja a 2 millió Ft megítélését.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke megjegyzi, az elmúlt képviselőtestületi ülésen a rendelet tárgyalásánál kérte annak ideiglenes felfüggesztését. A keret kimerülése után 10-15 kérelmet kellett elutasítani. Véleménye szerint a javasolt 2 millió Ft-ot erkölcsösen elosztani a 10-15 kérelmező között nem lehet, személy szerint nem vállalja ennek felelősségét.


Geosics László képviselőtestületi tag javasolja az ügyet zárt ülés keretében folytatni. Javasolja a havonta visszatérülő kb. 1 millió Ft-ot a felmerülő igényekre fordítani.


Honfi József polgármester közli, a visszatérülő összeg a költségvetés működési problémáira nyújt fedezetet. Az év hátralévő részében akár 10 millió Ft nagyságrendű igény jelentkezhet. Elmondja, a lakástámogatásra a költségvetésben az önkormányzat által meghatározott keret kimerült. Ezt a keretet pótköltségvetéssel meg lehet emelni, melynek fedezete a működési hiány, vagy a fejlesztési tartalék terhére lehet a pénzt rendelkezésre bocsátani.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint olyan problémával állunk szemben, ami a korábbi években nem volt jellemző. Igazságtalannak tartja azokkal szemben, akiknek nem jutott a keretből. Kéri a jegyzőt, a következő évben más szempontrendszer alapján alapot képezve, pályázati úton lehessen hozzájutni a támogatáshoz.


Honfi József polgármester támogatja a javaslatot, pályázati határidőt kell megállapítani. Aki erre a határidőre beadja a pályázatát, az a rendelkezésre álló keretből pénzhez juthat.


Honfi József polgármester javasolja a 2 millió Ft megítélését.


A képviselőtestület a javaslatot 5 szavazattal, 14 ellenszavazattal elutasítja.


Honfi József polgármester javasolja 5 millió Ft felszabadítását a gázközmű-vagyonból.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal, 12 ellenszavazattal elutasítja.7. Folyó ügyek:


 1. Városgondnokság Alapító Okiratának jóváhagyása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, a képviselőtestület korábbi döntése értelmében a Házkezelőség, mint önálló intézmény megszűnik, feladatait a Városgondnokság veszi át.


Kérdés, vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva egyetért az Alapító Okirat elfogadásával.


Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnökében kérdésként merül fel, hogy a megváltozott feladatkör bővülő feladatkört jelent-e, rendelkezik-e elegendő számú szakemberrel a Városgondnokság. Elmondja továbbá, korábban a közterület-felügyelet besegített a piac üzemeltetésébe. Ebben az esetben a közterület-felügyelet milyen módon lesz foglalkoztatva, ki fogja a munkaköri leírásokat számukra biztosítani.


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, a közterület-felügyelők a helypénz beszedéséért jutalékot kaptak. A létszámmal kapcsolatos kérdésben a Városgondnokság az augusztusi testületi ülésre - a következő költségvetés módosításánál - előterjesztést készít.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a felsorolásban több olyan tevékenység szerepel, amely az elmúlt időben gazdaságtalan volt, szükséges-e ezeket a továbbiakban is szerepeltetni (pl. beton értékesítés).


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, az ellátandó alap tevékenység elnevezése vállalkozási tevékenység folytatása.


Honfi József polgármester javasolja az Alapító Okirat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


101/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 130/1994. számú határozatával jóváhagyott Városgondnokság Alapító Okiratát visszavonja, egyúttal a 101/2002. számú határozatával az új Alapító Okiratot jóváhagyja.


Határidő: 2002. május 24.

Felelős:

a vagyonleltár átadásáért:


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

az Alapító Okirat TÁH felé megküldéséért:


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 1. Közútkezelői nyilatkozat kiadása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a 8-as számú főút Körmendet elkerülő szakaszának engedélyezési tervei elkészültek.

Kéri a képviselőtestület elvi nyilatkozatát, hogy az építendő külterületi utakat kezelésbe veszi, illetve a 8-as számú főút jelenlegi nyomvonalát városi önkormányzati útként tulajdonba veszi, abban az esetben, ha azt előzőleg a közútkezelő KHT teljes körűen felújítja.


Kérdés, vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a tervezési térképen az ipari park jelenleg tervezett területére nincs rácsatlakozási lehetőség biztosítva, ami azt jelentené, hogy a városon keresztül lenne megközelíthető. Javasolja jelezni a Kht. fele azt az igényt, hogy a Mátyás király utca meghosszabbítását a Képúti ligetnél szükséges kivinni az újonnan megépítendő elkerülő szakaszra.


Bebes István képviselőtestületi tag a leendő ipartelep lecsatlakozási lehetőségének biztosítását javasolja.


Honfi József polgármester javasolja a ma meglévő nagyforgalmi utak csatlakozását.


Honfi József polgármester javasolja a közútkezelői nyilatkozat kiadását az elhangzott módosításokkal.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


102/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 8. számú főút Körmend várost elkerülő szakaszának kiépítése kapcsán a létesítendő földutakat önkormányzati tulajdonba veszi, a Vasút utca új nyomvonalával együtt.

A 8-as számú főút jelenlegi nyomvonalát - teljes körű útfelújítást követően - önkormányzati tulajdonba átveszi. Egyúttal kéri a Vas megyei Állami Közútkezelő Kht-t, biztosítsa az ipartelep becsatlakozási lehetőségét, és a ma meglévő nagyforgalmi utak csatlakozását (Mátyás király út).

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester

 1. A folyékony hulladék összegyűjtésére és elhelyezésére vonatkozó pályázat kiírása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, amennyiben a pályázatot a képviselőtestület szállításra és elhelyezésre kívánja kiírni, akkor a határozati javaslatban szereplő 5 éves időintervallum megfelelő, abban az esetben, ha az ártalmatlanítást is a szolgáltatóval kívánja elvégeztetni, akkor min. 10 évre kell kiírni a pályázatot.


Vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, támogatja a pályázat kiírását.


Honfi József polgármester elmondja, a folyékony hulladék ártalmatlanításával kapcsolatban, a városi szennyvíztelepen Körmend város Önkormányzata 1991-92-ben az első ütemben megépítette a folyékony szippantott szennyvíz előkezelő berendezést. A VÍZMŰ műszaki igazgatójától érdeklődött, ez a berendezés pillanatnyilag tud-e szennyvizet ártalmatlanítani. A műszaki igazgató véleménye alapján a berendezés néhány hónapon belül alkalmassá tehető erre. A körmendi szennyvíztisztító levegőztető medencéje úgy épült, hogy kapacitásában a szippantott szennyvíz tisztítására is alkalmas.


Honfi József polgármester elmondja, a pályázat kiírható szállításra és deponálásra, illetve teljeskörű szerződés köthető ártalmatlanítással együtt.


Honfi József polgármester javasolja a teljeskörű szolgáltatásra közbeszerzési eljárás kiírását. Ebben az esetben a pályázat nyertesének kötelessége lesz gondoskodni az ártalmatlanításról. Ezen feltételek mellett a szerződést 10 évre kell megkötni.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza.


103/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a "Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 56. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettsége, továbbá a 241/2000. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján a folyékony hulladékszállítás- és kezelésre pályázatot ír ki.

Az ellátás időtartama 2002. szeptember 1. - 2012. augusztus 31."

Az ellátással érintett terület Körmend város közigazgatási területe.

A pályázat benyújtásának határideje: 2002. július 31. 16.00 óra.

A pályázati kiírásról érdeklődni lehet, valamint a pályázati dokumentáció 2002. június 1-től beszerezhető: Körmend város Polgármesteri Hivatala Műszaki és Városgazdálkodási Irodájánál 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

Tel.: 94/410-113.

A pályázaton való részvétel díjtalan.


Határidő: közzétételre azonnal

Felelős: a pályázati felhívás közzétételéért és a pályázati dokumentáció elkészítéséért a jegyző. 1. Időszerű kérdések a Körmendi Városi Televízió tervezett átalakításáról

Előadó: Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke az írásos tájékoztató mellé szóbeli kiegészítésként elmondja, 2003. január 1-től a városi televízió gazdasági társaság formájában működhet tovább. Ennek megfelelően a júniusi ülésen döntést kell hoznia a testületnek, kíván-e alakítani Kht-t.

Amennyiben a gazdasági társaság alakításáról dönt a testület, megfelelő ütemtervet kell kialakítani, illetve a jegyzőnek pályázatot kell kiírni a vezetői állás betöltésére.


Kozó József képviselőtestületi tag elmondja, 1999-ben Dr. Ipkovich György ügyvéd által készített Körmendi Média Centrum Közhasznú Társaság Alapító Okirat tervezete került a képviselőtestület elé. Javasolja ennek felhasználását.


Dr. Nagy Zoltán mint a Kuratórium elnöke elmondja, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság áprilisi ülésén napirendre tűzte az átalakítással kapcsolatos kérdéseket. A szükséges tárgyalásokat megkezdték, kész az információkat rendelkezésre bocsátani. Egyetért a tájékoztatóval, helyeselné, ha az átalakítást az önkormányzat vállalná át.


Bebes István képviselőtestületi tag nem javasolja az 1999-ben készült alapító okirat tervezet felhasználását. Véleménye szerint ezt a jegyzőnek kell elkészítenie.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke elmondja, a Városi Televízió tagja a Helyi Televíziók Országos Szövetségének. Kialakulóban van egy olyan szerződéskötési rendszer, amely műholdas szolgáltatással párosul. Ez azt jelenti, mintegy fél millió Ft-os tőkeberuházással a kábelrendszereket műholdra irányítják át és különböző időfaktorokat biztosítanak a helyi televízióknak. Idővel a helyi televízióknak hasznos lesz erre a rendszerre rákapcsolódni. Az Alapítványnak jelen pillanatban ilyen tőkebefektetésre nincs módja.


Honfi József polgármester javasolja, a rendelkezésre álló anyagot a júniusi képviselőtestületi ülésre terjessze elő a jegyző. A kuratórium elnöke az Alapítvány részéről tegye meg az adatszolgáltatást.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


104/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, illetve a városi televízió kuratóriumának elnökét, hogy a következő képviselőtestületi ülésen adjon tájékoztatást a Körmendi Televízióért Alapítvány rendelkezésére álló technikai háttérről, a foglalkoztatottakról, valamint a műsorszerkezetről.


Határidő: 2002. júniusi képviselőtestületi ülés ideje

Felelős: Dr. Stankovits György jegyző, Dr. Nagy Zoltán a Kuratórium elnöke 1. Halastó község fogorvosi ellátása

Előadó: Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnök elmondja, Halastó község jelenleg a gersekaráti fogorvosi körzethez tartozik. Itt heti egy alkalommal fogadják a betegeket. A község lakóinak kérése, hogy Körmendhez csatlakozva Dr. Hangay Katalin végezze a fogászati ellátást.


Honfi József polgármester javasolja az ellátási szerződés megkötését.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


105/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy Halastó község lakossága fogorvosi alapellátását a körmendi II. számú fogorvosi körzet fogorvosa Dr. Hangay Katalin lássa el - szerződés alapján.

Határidő: 2002. június 1.

Felelős: Honfi József polgármester

 1. Hunyadi Úti Általános Iskola Szülői Munkaközösségének kérelme

Előadó: Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


A napirendi pont tárgyalásán megjelentek a Szülői Munkaközösség képviselői.


Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, a Bizottság többször tárgyalt a kérelem ügyében.

Elmondja továbbá, a Hunyadi Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását nem javasolja. A 9-10. évfolyam megvalósításának szakmai feltételei vannak. A határozati javaslat 1. pontjában megfogalmazottak időhaladékot adnának az önkormányzatnak. Ez idő alatt az iskola vezetése és a szülők között olyan kontaktus alakulna ki, amelyben a szülőnek jogában áll kérni, hogy a gyerek nyújtott képzésben, egy évet több év alatt teljesítsen.


Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja továbbá, az Oktatási Bizottság egyetértettet a 2. határozati pontban megfogalmazott intézmény létrehozásával, amely a középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek számára biztosítaná a napközbeni ellátást. Ez a napközis ellátás már a tankötelezettség utáni időszakra - 18 évet, illetve a Közoktatási Törvény módosításával 20 évet követően - vonatkozik.

Javasolja, az önkormányzat mérlegelje és keresse meg azokat a tárgyi és személyi feltételeket, hogy a tankötelezettség teljesítése után ez a napközis ellátási forma Körmenden is működjön. társulásos formában, több Körmend környéki településsel közösen.


Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke hozzáteszi, Szombathelyen és Zalaegerszegen 150 %-os kapacitással működnek hasonló intézmények, ezen intézményekben a körmendi gyerekeknek helyet biztosítani nem tudnak. A határozati javaslat 3. pontjával kapcsolatban elmondja, a rumi intézet átmeneti megoldást jelentene, de a szülők munkába járásával kapcsolatos problémáját nem oldja meg.


Kérdés, vélemény:


Kozó József képviselőtestületi tag kérdezi, hány társuló településről lenne szó.


Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a kérdésre válaszolva elmondja, nincs pontos adata erről, kb. ?-e a tanulóknak vidéki.


Honfi József polgármester javasolja ennek felmérését az év folyamán, pl. kistérségi ülésen lehetne információt kérni az önkormányzatoktól.


Fatér Istvánné, a szülők képviseletében felszólaló édesanya elmondja, szeretné, ha hivatalos formát nyerne az ügy. Hozzáfűzi, a gyereklétszám nem lesz több, véleménye szerint a gyermekkel nem célszerű többször csoportot ismételtetni. Ebben az esetben nincs ösztönözve sem a pedagógus, sem a gyerek.


Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, a 9-10. évnek szakmai programja van. Középsúlyos gyerekekről van szó, a 8 év teljesítése is nagy feladatot ró gyerekre, szülőre egyaránt. Egyetért a szülőkkel, amennyiben a 9-10. évfolyamos oktatás beindulna, hivatalos eljárást kell indítani, hiszen szakmai pályára felkészítő két évről van szó.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos elmondja, a Hunyadi utcai Általános Iskola - mint a nevében is benne van - általános iskola. A Közoktatási Törvény szerint az általános iskola meghatározása: az általános iskolának 8 évfolyama van. E fölötti évfolyamok a középiskola kategóriájába tartoznak. Amennyiben az önkormányzat 9-10. osztályt indít, akkor középiskolát hoz létre, amely egy speciális szak, tehát intézmény alapításról van szó.

A települési önkormányzatnak kötelezettsége 8 osztályos általános iskolai oktatásról szól, a szülő a helyi önkormányzatot kérheti, segítse abban, hogy gyermeke helyben teljesíthesse a tankötelezettséget.

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók egyéni fejlesztési program szerint haladnak tanulmányaik során. Az egyéni fejlesztési program lehetővé teszi, hogy az egy csoportra megállapított központi követelményeket elnyújtott időszakaszban, akár 2, 3 év alatt teljesítsék.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a 2. számú határozati javaslattal kapcsolatban elmondja, a Szekeres Gábor művelődési főtanácsos által elmondottak átmeneti megoldást hozhatnak, ez alatt a másfél, 2 év alatt kell az önkormányzatnak felkészülnie a térségi társulás létrehozására. Támogatja a 2. számú javaslatot.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a 3. határozati javaslatot támogatja.

A létszámmal kapcsolatban elmondja: 2002-ben 1 fő bejáró, 2003-ban szintén 1 fő bejáró, 2008-ban is 1 fő bejáró, ilyen létszám mellett a községek bevonása kérdéses.
Bebes István képviselőtestületi tag:

 • az 1. határozati javaslatban említett 9-10. évfolyam esetén nem ért egyet azzal, hogy azt nyújtott formában végezzék a tanulók. Meg kell vizsgálni a lehetőségét annak, hogy a 9-10. osztály más szervezeti keretek között működjön,

 • a 2. határozati javaslatban felvázolt intézmény létrehozása hosszabb folyamat,

 • a 3. határozati javaslatot elfogadhatatlannak tartja.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a Bizottság számítása szerint az 1. határozati javaslat megvalósítása kb. 8 millió Ft-ba kerülne. A 3. határozati javaslatban szereplő anyagi támogatás nyújtása átmeneti megoldást jelentene. Az útiköltséget szociális segélyként kapná a szülő (kb. 500 Ft). Jelen körülmények között a 3. javaslatot tudja támogatni.

Közli továbbá, akkor lehet erről dönteni, ha a 1, 2. határozati javaslatnak tételes, kidolgozott költségvetése van.


Bebes István képviselőtestületi tag szerint ez nem csupán pénzügyi kérdés. Szekeres Gábor művelődési főtanácsost kérdezi, a 9-10. osztály megoldására van-e lehetőség más intézményi keretek között.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos a kérdésre válaszolva elmondja, középiskolai keretek között megoldható, gyógypedagógus szakembereket kell alkalmazni.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke szerint nem csupán a gyerekekről van szó, a problémát a szülőkkel együtt kell kezelni, amely részint szociális, részint oktatási probléma. Az intézményalapítás a város képviselőtestületét nehéz helyzetbe hozhatja. A 2. határozati javaslatban fogyatékos személyek nappali ellátásával foglalkozó intézményről van szó, akik száma valószínűleg több, mint az 1. javaslatban a fogyatékos tanulók száma.

A 2. számú határozati javaslatot támogatja.


Horváth László képviselőtestületi tag szerint kevés a létszám, ezért nehéz kezelni a problémát. Javasolja iskolabusz működtetését, amely a gyerekeket szállítaná a rumi intézménybe. A 3. határozati javaslatot támogatja.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag nem ért egyet a 3. határozati pontban leírtakkal, a 2. számú határozati javaslatot támogatja.


Gombásné Nardai Ibolya a Jogi és Igazgatási Iroda vezetője elmondja, a szociális törvény szerint 2003. január 1-től az önkormányzatoknak kötelezővé válik 18 életév esetén a fogyatékos személyekkel való alapellátás és az ehhez szükséges intézményrendszer hálózat létrehozása. Körmenden működik a Gondozóház, itt 10 fő az előírás, célszerű a létszám bővítése. A Fogyatékosok Gondozóházánál hasonló szakmai előírás van, min. 10 fővel indítható működési feltételként.


Nyúl Lajosné szülő szerint a gyerekek igénylik a foglalkozást, szükségük van a szintentartásra. Úgy véli, akit közvetlenül nem érint a probléma, csak sajnálni tudja, de nem érti meg.


Honfi József polgármester elmondja, a költségvetés jelenlegi hiánya mellett az intézmény alapítása kizárt. Javasolja, az irodavezetők mérjék fel a lehetőségeket, szakmai feltételeket, ezek pénzügyi vonzatát.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


106/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, jegyzőt, irodavezetőket, valamint a bizottságokat, vizsgálják meg a térségi társulás formájában létrehozandó fogyatékos személyek nappali ellátásával foglalkozó intézmény alapításának, valamint a Hunyadi Utcai Általános Iskolában a 9-10. évfolyamos oktatás beindításának anyagi vonzatait. Mindezek birtokában ismételten terjesszék a képviselőtestület elé a kérelmet.


Határidő: 2002. június képviselőtestületi ülés ideje

Felelős: polgármester, jegyző, irodavezetők, bizottságok vezetői


 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása:

 • Házkezelőség költöztetésére fedezet biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a költözéssel kapcsolatos költségek nem szerepeltek sem a Városgondnokság, sem a Házkezelőség eredeti költségvetésében. Ezen költségek fedezetére kéri a képviselőtestület hozzájárulását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:
107/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Házkezelőség átköltözésével kapcsolatban felmerült anyagi jellegű költségek fedezetére 737.106.- Ft-ot biztosít a céltartalék terhére.


Határidő: 2002. június 10.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az átutalásért.


 • A parkolási rendelethez szükséges feltételek biztosítása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Kérdés, vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a fedezet biztosítását.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja az 1.5 millió Ft-os tanulmány-terv elkészíttetését. Hozzáfűzi, a korábban bevezetett parkolási rend sem működött. Hosszabb távon gondolkodva, amennyiben 8-as főutat elkerülő út megépül, nem célszerű a vállalkozókra kiróni ezt a terhet. A két évvel ezelőtti parkoló órák kihelyezését helyesebbnek tartja.


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője elmondja, ebben az esetben parkoló megváltásról van szó, nem fizető parkolásról. Amennyiben valaki szeretne olyan tevékenységet folytatni, amihez az építési területén bizonyos számú parkolónak lenni kell, és ezt saját telkén nem tudja biztosítani, lehetősége van arra, hogy az önkormányzattól megváltsa. Abban az esetben, ha nincs lehetőség a megváltásra, el kell utasítani az engedély kérelmet, mivel nem biztosítható a parkolás.

E rendelet biztosítaná a hátteret a parkolás megváltásra.


Bebes István képviselőtestületi tag kérdezi, ez parkolási lehetőségre vonatkozik, esetleg átrendezéssel jár együtt (pl elkerülő út).


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője elmondja, a vizsgálat során felmérik, melyik utcában milyen forgalmi rend van, hogy oldható meg a parkolás. Javaslatokat tennének arra, hol lehetne parkoló helyeket kialakítani, megváltani azokat, illetve forgalomtechnikai szempontból felmérnék, hol lenne célszerű megtiltani a parkolást. Amennyiben a 8-as elkerülő út megépül, akkor a Rákóczi úton lehetőség nyílna további parkolóhelyek kialakítására.


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, az irodavezető asszony más cégektől is kért ajánlatot, melyekből a legkedvezőbb kerül kiválasztásra.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a Pénzügyi Bizottság felvetette, bevett gyakorlat, hogy végzős főiskolás hallgatókat kérnek meg ezen munkák elvégzésére.


Dr. Stankovits György jegyző közli, ezt az ajánlatot a győri Széchenyi István Egyetem cége adta, amely végzős diákokat foglalkoztat. A vizsgálatot 8 fővel végeznék el.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke kérdezi, ha elkészül a vizsgálat, a képviselőtestület alkot egy rendeletet, amely megszabja például a Rákóczi úton lévő vállalkozásoknak hány parkolóhellyel kell rendelkezni.


Dr. Stankovits György elmondja, törvény írja elő, hány parkolóhely szükséges egyes vállalkozásokhoz. A parkolóhelyek megváltása bevételt jelentene az önkormányzat számára.


Pataki Péter képviselőtestületi tag kérdésessé teszi, szüksége van-e erre a városnak. Véleménye szerint kialakult parkolási rend van, ezen nem célszerű változtatni.


Honfi József polgármester elmondja, az Országos Építési Törvény előírja, építési engedélyt vállalkozásra abban az esetben lehet kiadni, amennyiben a forgalmának megfelelő számú parkolóhely biztosítható.


Honfi József polgármester javasolja a vizsgálat elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:108/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a közlekedési felülvizsgálat elkészítéséhez szükséges 1.500 eFt fedezetet biztosítja. A megbízási szerződést ismételten a képviselőtestület elé kell terjeszteni.


Határidő: ajánlatkérésre azonnal.

Felelős: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője • Városgondnokság részére számítógép felújításához fedezet biztosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, támogatja a fedezet biztosítását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


109/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városgondnokság részére számítógép felújításához 205 eFt-ot biztosít a céltartalék terhére, melyet finanszírozásként bocsát az intézmény részére. Ezen összeggel az intézmény felhalmozási kiadási előirányzata nő.


Határidő: 2002. május 27.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a kiértesítésre. • Döröskei ingatlan megvásárlásához önkormányzati hozzájárulás

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a környező települések önkormányzati köztisztviselőinek szakszervezete azzal a kéréssel fordult a képviselőtestülethez, hogy a döröskei üdülő megvásárlásához biztosítson 200 eFt-ot.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság ülésén 3 szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett nem javasolja a fedezet biztosításáról.


Honfi József polgármester javasolja 200 eFt biztosítását telekvásárlásra.

A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


110/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete részére 200.000.- Ft-ot biztosít telekvásárlás céljából a céltartalék terhére, felhalmozási célú pénzeszköz átadásaként.


Határidő: a szerződés megkötésekor

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az átutalásért • Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, az óvoda vezetője levélben fordult az önkormányzathoz, melyben térburkolat felújítási munkákra 1.300 eFt biztosítását kérte.


Kérdés, vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a dologi kiadásokból a szükséges munkákat el kell végeztetni. A térburkolat felújításához szükséges összeget a jövő évi költségvetésnél kell betervezni. Jelenleg nem tudja támogatni a kérelmet.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a javaslatot.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag elmondja, az ÁNTSZ balesetveszélyesnek nyilvánította a térburkolatot. Balesetek elkerülése végett javasolja a felújítást.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a támogatás megadását.


Honfi József polgármester javasolja az 1.300 eFt pótelőirányzat biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 10 tartózkodás mellett elutasítja. • II. számú Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester az írásos előterjesztés mellé szóbeli kiegészítésként elmondja, az óvodában csőtörés volt, melynek következtében a hibás csőszakaszt kizárták és új vezetékszakasz került kiépítésre.

Javasolja a csőtörés elhárítására kifizetett összeg biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


111/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a II. számú Napközi Otthonos Óvoda részére csőtörés elhárítására, az intézmény felújítási előirányzat növelése mellett finanszírozásként 354.489.- Ft pótelőirányzatot biztosít a céltartalék terhére.


Határidő: azonnal.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője • Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola tornaterem felújítására fedezet biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a tornaterem teljes felújítására a költségvetés 4 millió Ft előirányzatot tartalmaz. A kért árajánlatok alapján a konkrét munkák befejezése 4,7 millió Ft-ba kerülne. Amennyiben biztosítja a képviselőtestület ezt az összeget, változatlan tartalommal kerül felújításra a tornaterem.


Vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondja, együttes bizottsági ülésen tárgyalták a kérelmet. Időközben egyéb problémák merültek fel. A lebontott üvegtéglák helyére speciális biztonsági üveg lenne szükséges, mely 156 eFt-ba kerülne.

Amennyiben a parketta felszedésekor kiderül, hogy a padló-csatornák bontásánál betonvasalat van, ebben az esetben a kibontás nagyobb költséggel jár.

A Bizottságok 925 eFt összeget javasolnak, ebből mintegy 75 eFt-ot abban az esetben lehet felhasználni, amennyiben vasalat van a padló-csatornák bontásakor.


Honfi József polgármester javasolja a 925 eFt megszavazását az elhangzott feltételekkel.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


112/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola tornatermének felújításához 925 eFt pótelőirányzatot biztosít a szabad fejlesztési céltartalék terhére, mely összegből 75 eFt abban az esetben kerülhet felhasználásra, amennyiben a padló-csatornák vasbetonból készültek. A fenti összeggel az intézmény felújítási előirányzata nő.


Határidő: 2002. augusztus 31.

Felelős: Mosonyi András műszaki főtanácsos

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a pótelőirányzat biztosításáért • Gyümölcsöskert vízellátó vezeték kiépítésére fedezet biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a legkedvezőbb ajánlat a VASIVÍZ Rt-től érkezett.


Amennyiben a bekerülési összeget az önkormányzat átadja, az Rt. 1.450 eFt-ért elvégzi a beruházást.


Kérdés, vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a beruházását.


Honfi József polgármester javasolja az 1.450 eFt átadását a VASIVÍZ Rt-nek.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


113/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Gyümölcsöskert vízellátó vezeték kiépítésére 1.450 e Ft-ot felhalmozási célú pénzeszközként átad a VASIVÍZ Rt. részére, a céltartalék terhére.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője • Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában csúsztatott tálcás ebédkiadásra fedezet biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a SODEXHO-val kötött szerződésben nem szerepel a csúsztatott tálcás rendszer kialakítása. A Kft. több ízben fordult már az önkormányzathoz, hogy biztosítsa ezt az összeget az étkeztetés gyorsabb lebonyolítása érdekében.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a szerződésben vállalt feltételek több esetben nem valósultak meg. A 498 eFt megítélése esetén indokolt lenne feltételek szabása az üzemeltető részére.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, nem támogatja a javaslatot.


Honfi József polgármester kéri a bizottságok elutasító javaslatának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.


 • A Körmendi Alternatív Színjátszó Társaság támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke az írásbeli előterjesztés mellé szóbeli kiegészítésként elmondja, az idei évben az Alternatív Színjátszó Társaság 300 eFt támogatást kapott, mely összeg a tavaszi szezon lezárására volt elegendő. Így pénz hiányban nem lesz módjuk felkészülni az év második felére. A Bizottság nem terjesztett konkrét összeget a képviselőtestület elé, a Színjátszó Társaság kérelmében 400 eFt támogatást igényelt.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a kérelmet.


Szabó Ferenc alpolgármester 250 eFt összeget javasol.


Honfi József polgármester javasolja a 250 eFt megszavazását.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 11 tartózkodás mellett elutasítja.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke hozzáteszi, a színjátszó társaság nem önálló jogi személy, a Művelődési Központban kap elhelyezést, és részesül az intézmény költségvetéséből. Kérdezi, van-e lehetőség arra, hogy az intézmény költségvetéséből plusz támogatáshoz jusson a társaság.


Honfi József polgármester közli, az intézménynek elfogadott költségvetése van. Javasolja a 400 eFt elfogadását.


A képviselőtestület 6 szavazattal, 13 tartózkodás mellett elutasítja a javaslatot.

 • A Városi Fúvószenekar Egyesület kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke elmondja, a Városi Fúvószenekar Egyesülete kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a várható ez évi rezsiköltségeket vállalja át. A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslatot.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolja elmondja, a Bizottság 3 szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem javasolja a támogatást.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint a költségvetésből megszavazható lenne ez az összeg. A Fúvószenekar a város rendezvényein rendszeresen részt vesz. Javasolja a 90 eFt megszavazását.


Honfi József polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 13 tartózkodás mellett elutasítja. • Tanulmányi versenyek helyezettjeinek és felkészítőinek jutalmazása

Előadó: Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Biz. elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke hasonló pozitív hozzáállást kér a testülettől, mint amit egy évvel ezelőtt tanúsított.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, ezt az összeget az iskoláknak kellett volna kigazdálkodnia. Nem támogatja a javaslatot.


Kozó József képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy nem a költségvetés tárgyalásakor vetődött fel ez a kérdés.


Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, az oktatásban elért éves sikerekről van szó, megyei 1-3 helyezett, és az országos tanulmányi versenyek 1-20. helyezettjei kapcsán a tanulók, illetve az őket felkészítő tanárok jutalmazását jelentené.


Honfi József polgármester kéri a határozati javaslatban szereplő 300 eFt biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 11 tartózkodás mellett elutasítja.


Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke az előző évhez hasonlóan 200 eFt-ot javasol.


Honfi József polgármester javasolja a 200 eFt megszavazását.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 9 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


114/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a megyei tanulmányi versenyek 1-3. helyezettjeinek, az országos tanulmányi versenyek 1-20. helyezettjeinek, valamint az őket felkészítő tanárok munkájának elismerésére 200 eFt-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére.


Határidő: elismerések átadása

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos a rendezvény lebonyolítására

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a pénzügyi teljesítésre • A város címerének megjelentetése a Magyar települések első teljes címerkönyvében

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke az írásos előterjesztés mellé szóbeli kiegészítésként elmondja, négykötetes kiadványban jelenne meg Körmend város címere. A négy kötetet 19 eFt-ért vásárolhatná meg az önkormányzat.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a 19 eFt biztosítását.

Honfi József polgármester felajánlja, hogy a polgármesteri keretből a négy kötetet Körmend városának megvásárolja, és a könyvtár rendelkezésére bocsátja.


A képviselőtestület tudomásul veszi a polgármester bejelentését.


 1. Faludi Ferenc Városi Könyvtár és az intézményi könyvtárak kapcsolata

Előadó: Bizottságok elnökei

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


A képviselőtestület a tájékoztatót tudomásul veszi.


 1. Hősök Napjának megünneplése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke a "Hősök Napjának" ünnepi szónokaként felkéri Szabó Ferenc alpolgármestert.


A képviselőtestület a tájékoztatót tudomásul veszi.


 1. Körmend-Felsőberki városrészben kábeltelevíziós hálózat kiépítése

Előadó: Geosics László a Kábeltelevíziós PJT tagja

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Geosics László képviselőtestületi tag véleménye szerint - mint ahogy korábban elhangzott - a gázközmű vagyonból lehetne felszabadítani a szükséges összeget.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a költségvetés jelenlegi hiánya mellett a 12 millió Ft előteremtése nem egyszerű feladat. Egyedüli forrás a gázközmű-vagyonból 12 millió Ft feloldása lenne. A Bizottság 3 igen, 2 tartózkodás, 1 nem szavazattal nem javasolja a 12 millió Ft-os támogatást.


Szabó Ferenc alpolgármester kérdezi, vizsgálta-e a PJT más rendszerek kiépítését (pl. saját rendszer, a jeleket nem vezeték útján továbbító rendszer).

Geosics László képviselőtestületi tag elmondja, saját rendszer kiépítésével kevesebb csatornát lehetne fogni, illetve személyi vonzata is lenne.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, 49 helyre jutna el az adás, így egy helyre 248 eFt-ot kell biztosítani. A Bizottság javasolja más megoldás keresését. Jelen esetben egy cég felkérése történt meg. Több beruházó felkeresésével versenyhelyzetet teremthetnének, melyből kiválasztható lenne a legkedvezőbb ajánlat.

A Bizottság 6 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett nem támogatja az előterjesztésben foglaltakat.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag nem tartja szerencsésnek ezt a fajta lebontást. Javasolja a szükséges összeg biztosítását a Felsőberki városrész kábeltelevíziós rendszerének kiépítésére.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, 1992-ben a Bartók lakótelepen egy vételi helyre 95 eFt-ba került a rákötés, az utána következő fejlesztés pedig 114 eFt-ba. Tehát egy vételi helyre közel 200 eFt jutott. Véleménye szerint sem szerencsés a Városfejlesztési Bizottság elnöke általi megközelítés.


Honfi József polgármester javasolja, hozzon elvi döntést a képviselőtestület arra vonatkozóan, hogy 2002- 2003. évben be kívánja fejezni Körmenden a kábeltelevíziós hálózat kiépítését, amely a Felsőberki, illetve Rábán aluli városrészeket foglalja magába. Javasolja továbbá cégektől ajánlatok kérését.


Geosics László képviselőtestületi tag nem ért egyet a polgármester javaslatával. A kábeltelevíziós hálózat kiépítés előtt több cégtől kértek ajánlatot, ezekből választották ki a legmegfelelőbbet.


Honfi József polgármester javasolja pályázati lehetőség keresését.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással elfogadja, és a következő határozatot hozza:


115/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza, hogy a Felsőberki-, valamint a Rábán aluli városrészek kábeltelevíziós rendszerének kiépítését 2002-2003. évben elvégzi.

Javasolja a Képviselőtestület több céggel történő tárgyalások lefolytatását, a beruházás megvalósítására pályázati lehetőség biztosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Geosics László képviselő és felkérés alapján a Kábeltelevíziós PJT vezetősége, Honfi József polgármester a felkérésre


 1. Helyiségbiztosítási kérelem

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, az ADRA Hungary ügyvezető igazgatója kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben karitatív tevékenysége folytatásához helyiség biztosítását kéri.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a nem lakás célú ingatlanok felmérése vizsgálat alatt áll. Lehetőségként felmerült a régi MHSZ épületében lévő helyiség biztosítása.

A következő képviselőtestületi ülésre tájékozódik e témában.


Honfi József polgármester javasolja, ennek birtokában döntsön a testület a biztosítható helyiségről.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke közli, az MHSZ épületében lévő helyiség alapítványi tulajdonban van. Az Alapítvány napirendre tűzi a kérést, majd a következő ülésen a döntésről tájékoztatja a képviselőtestületet.


 1. Dr. Batthyány-Strattman László Kórház-Rendelőintézet pályázatának támogatása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a szakellátási kapacitás-módosítás feltételeiről szóló rendelkezés miatt szerkezetátalakításhoz kéri a kórház az önkormányzat egyetértését.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


116/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatja a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet pályázatát az Országos Egészségbiztosításhoz 20 krónikus belgyógyászati ágy, heti 10 szakorvosi óra reumatológiai és fizioterápiás szakmacsoport, heti 40 óra sürgősségi betegellátás működtetésére.

Határidő: azonnal

Felelős: értesítésre Honfi József polgármester

117/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatja a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet kapacitás módosítási kérelmét, kapacitás mennyiség növekedése nélkül az alábbiak szerint:


 1. A fekvőbeteg szakellátás 100 aktív ágyon mátrix rendszerben (belgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat és sebészet).


 1. Járóbeteg szakellátás esetén nőgyógyászati szakrendelés heti óraszámának 15 órával való csökkentése, ideggyógyászati szakrendelés heti 15 órával való növelése, a traumatológia heti óraszámának 25-ről 21-re való csökkentése, 4 órában anaesthesiológia szakrendelés működtetése tárgyában.


Határidő: azonnal

Felelős: értesítésre Honfi József polgármester • Jelentés az előző képviselőtestületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási irodavezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Pataki Péter képviselőtestületi tag abban az esetben fogadja el a választ, amennyiben a munkálatok befejeződnek.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag elfogadja a választ, kéri az irodavezető asszonyt, a tárgyalások eredményéről adjon tájékoztatást.


Honfi József polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja.


 • Interpellációk


Szabó Ferenc alpolgármester a Kossuth utca Rákóczi utcához közel eső részén a két kerékkel a járdán való parkolás lehetőségét biztosító tábla visszahelyezését kéri.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:

 • a Könyvtár melletti Munkásőrség adótornyának lebontását kéri,

 • a rába-parti régi strand épület bontását javasolja, mivel az lepusztult állapotban van.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag:

 • a Rázsó Szakközépiskola nyugati homlokzatánál a katasztrófavédelmi bevetési pont tornyának bontását javasolja,

 • Alkotás utca és a Rákóczi úti lakótömb közötti rész játszótérnek van minősítve, a terület kaszálását kellene elvégezni,

 • Somogyi iskola kollégiumának társalgója felújításra szorul. A nyári karbantartási munkák idején célszerű lenne elvégezni a szükséges munkálatokat. A Rázsó Szakközépiskola a felújítás költségeinek egy részét magára vállalja.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bartók lakótelep 4. szám alatti lakók kérését tolmácsolva a háztömbhöz közel lévő fa metszését, illetve a Városgondnokság részéről két-három facsemete biztosítását kéri, melyet a lakók ültetnének el a területre.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag:

 • a vasúton túl a templom mögötti játszótér rendbetételét és el nem mozdítható szemétgyűjtő elhelyezését kéri e területre,

 • az Ady E. u. végi lakók kertjeit elönti a víz, az övárok kitisztítását kéri,

 • a volt szakmunkásképző intézetből átalakított lakások környezetének rendbe tételét kéri (kaszálás).


Geosics László képviselőtestületi tag tudomására jutott, hogy a Felsőberki városrészen néhányan a csapadékelvezető árokba vezetik a szennyvizet.

Megfelelő szankciók alkalmazását kéri a környezetszennyezőkkel szemben.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke elmondja, a SPAR áruház parkolójában nincs szeméttárolási lehetőség. A Dózsa György utcában a kórház kerítése mellett földmunka kezdődött, a munkagép a falra tolta a földet.


Kozó József képviselőtestületi tag:

 • kérdezi, megvásárolta-e a Városgondnokság az aszfaltvágó gépet, amennyiben igen, mikor kerül sor a kátyúk megszűntetésére a Nyírfa utca Juhar utca találkozásánál, illetve a Keleti utcában,

 • örömmel veszi a közvilágítás rekonstrukció keretében megújult lámpatesteket, azonban a korábban sötét területeken jelenleg sincs világítás. Kéri a Műszaki Irodát, a rekonstrukció befejezése után tekintse át a város egész területét, hova szükséges további lámpatestek elhelyezése,

 • a Somogyi Béla Általános Iskola és a kollégium előtti területen hiányzik néhány fa. Amennyiben a Városgondnokság rendelkezésre bocsát néhány facsemetét, vállalják a terület rendbetételét.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke a Vida J. utca és a Fő tér sarkán található két fekete panorámás hirdetőtábla eltávolítását vagy rendbetételét javasolja.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag:

 • a Ládagyárnál a Vasúti utcában az egy évvel ezelőtti állapothoz képest nem történt változás, a terület rendbetételét kéri,

 • a Rákóczi úti Takarékszövetkezetnél álló fa lombozata benő a háztömb első emeletén lévő lakásba,

 • a horvátnádaljai óvoda és klubhelyiség állapota erősen kifogásolható, rendbetételének lehetőségeit meg kellene vizsgálni.


Bebes István képviselőtestületi tag kéri a Somogyi út - Jókai út környékének ÁNTSZ általi körbejárását a kóbor állatok felderítése miatt. Elmondja továbbá, a Várkertnél lévő teniszpálya környékén nem történt változás.

Honfi József polgármester közli, a terület rendbetételéért a Dózsa MTE a felelős.Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 18 óra 45 perckor bezárja.
K.m.f.

Dr. Stankovits György

jegyző

Honfi József

polgármester