· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2002. évi
előző2002. január 24.    2002. május 23.következő
letölthető melléklet:

47 kbyte

2002. május 07.

 

 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V


KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK



2002. május 7.-i rendkívüli üléséről

















Határozat:

96. számú



J E G Y Z Ő K Ö N Y V





Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. május 7.-i rendkívüli üléséről


Jelen vannak:

Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány Győző, Bebes István, Egyed Gyula, Geosics László Horváth László, Kozó József, dr. Nagy Zoltán, Németh Imre, dr. Stipkovits Ferenc, Pataki Péter, Simon János, Szabó Ferenc, Tóth Imre képviselőtestületi tag


Igazoltan távolmaradt:


Czafit Jenőné, Mészáros Árpád, Nagy Gábor képviselőtestületi tag

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:



Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Boda János Műszaki és Városgazdálkodási Iroda képviseletében



Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 16 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.


Honfi József polgármester kéri a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:



N A P I R E N D:



  1. Aszfaltvágó-gép beszerzésére fedezet biztosítása a Városgondnokság részére

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője







N A P I R E N D:




  1. Aszfaltvágó-gép beszerzésére fedezet biztosítása a Városgondnokság részére

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási irodavezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)



Szóbeli kiegészítés nincs.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:



96/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városgondnokság részére aszfaltvágó gép beszerzésére nettó 407.610,- Ft-ot biztosít a fejlesztési tartalék terhére.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője



Más észrevétel nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 16.00 órakor bezárja.




K.m.f.





Dr. Stankovits György

jegyző

Honfi József

polgármester