· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2002. évi
előző2002. január 24.    2002. május 07.következő
letölthető melléklet:

231 kbyte

2002. április 23.

 











J E G Y Z Ő K Ö N Y V





KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK



2002. április 23.-i üléséről















Határozat:

63-81. számú

Rendelet:

7/2002. (V.1.) számú

8/2002. (V.1.) számú



J E G Y Z Ő K Ö N Y V




Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. április 23-i üléséről


Jelen vannak:

Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány Győző, Bebes István, Czafit Jenőné, Egyed Gyula, Geosics László Horváth László, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Németh Imre, Pataki Péter, Simon János, Szabó Ferenc, Tóth Imre képviselőtestületi tag


Igazoltan távolmaradt:


Mészáros Árpád, dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:



Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a Jogi és Igazgatási Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Mosonyi András műszaki főtanácsos


A napirendi pontok megtárgyalása előtt Honfi József polgármester a Vas megyei Közgyűlés kitüntetésében részesülteknek jutalmat ad át, megköszönve Körmend városért végzett munkájukat, további sikereket és jó egészséget kívánva.

Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 17 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a napirend kiegészítését az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 13/1995. (V.23.) számú rendelet módosításával.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke jelzi, hogy a zárt ülés előtt szót kér.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke javasolja, hogy a folyó ügyek f.) pontja zárt ülés keretében kerüljön megvitatásra.


Honfi József polgármester javasolja a folyó ügyek f.) pontjának zárt ülés keretében történő megtárgyalását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

Honfi József polgármester javasolja a fenti kiegészítésekkel a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a Polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester

 1. Út- és közműépítési hozzájárulásról szóló rendelet jóváhagyása

Előadó: Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke


 1. Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 13/1995. (V.23.) számú rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György polgármester


 1. Beszámoló a Hunyadi utcai Általános Iskola oktató nevelő munkájáról

Előadó: Solymár Csabáné intézményvezető


 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Beszámoló a Vas megyei Területfejlesztési Tanácsban 2001. évben végzett munkáról

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Folyó ügyek


 1. Működési hiány fedezetére hitel felvétele

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Közvilágítás rekonstrukciójára hitel felvétele, tájékoztató a közvilágítási rekonstrukció helyzetéről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Kórház likviditási problémája

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A helyi lakáscélú támogatásokról szóló 22/1997. számú rendelet felülvizsgálata

Előadó: Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

 1. Együttműködési megállapodás Körmend város lakossága közegészségügyi helyzetének javítása érdekében

Előadó: Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke


 1. GAMESZ és a részben önálló intézmények között létrejövő megállapodás jóváhagyása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. 2002. évi Ellenőrzési ütemterv jóváhagyása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Lemondás a céltámogatásból fel nem használt összegről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Hulladékszállítással kapcsolatos kérdések megtárgyalása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási irodavezető


 1. A parkolási rendelethez szükséges feltételek biztosítása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási irodavezető


 1. Horvátnádaljai Sporttelep vízellátása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási irodavezető


 1. Bozsik II. programhoz kapcsolódó labdarúgó-pálya építéséhez elvi hozzájárulás

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. "Vas megye településeinek címerei és zászlai" című kiadvány támogatása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Mobil WC kihelyezése a strandra

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási irodavezető


 1. Javaslat a Batthyány bibliográfia kiadásának támogatására

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság


 1. Az Isonzó Baráti Kör felhívása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság


 • Jelentés az előző képviselőtestületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási irodavezető


 • Interpellációk

NAPIREND


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy április 2-án a kórházban Emléktábla avatáson vett részt.

Április 4-én a Korona étteremmel kapcsolatos egyeztetés folyt.

Április 5-én a Közbiztonsági Kuratórium tartott ülést, melynek témája többek közt az volt, hogy az önkormányzat pályázott a közterület-figyelő rendszer, illetve az önkormányzati intézmények riasztórendszerének kiépítése tárgyában.

Április 8-án Kistérségi ülésen vett részt, amelyen az idei évi pályázati lehetőségekről, valamint a gyerekjóléti szolgálatról tárgyaltak.

Április 10-én a szlovén-magyar határmenti együttműködés keretében Szlovéniába utazott tárgyalásra, ahol infrastrukturális, közlekedési és környezetvédelmi témákról folyt az egyeztetés, valamint Vas megye, Zala megye és a szlovén Muravidék határmenti térségeinek elképzelései, tervei egyeztetése volt a napirend témája.

Április 16-án ÁSZ vizsgálat kezdődött a hivatalban, ami az osztrák számvevőszék felkérése alapján a határmenti és osztrák környezetvédelmi alapból támogatott tanulmányok és programok ellenőrzését szolgálta.

Április 18-án a Müllex vezetőivel a hulladékgazdálkodási lehetőségek megtárgyalására került sor, melyen a jegyző is részt vett.

Április 19-én a Stájer kormány meghívására Németújváron a "jövő régió" elképzeléseinek, a környezetvédelem, megújuló energiák hasznosításának témájában megrendezett konferencián vett részt.

Április 23-án a jegyzővel közösen Szentgotthárdra utazott, ahol az ipari park vezetőivel folytatott megbeszélést.


Honfi József polgármester javasolja a két ülés közti beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.



 1. Út- és közműépítési hozzájárulásról szóló rendelet jóváhagyása

Előadó: Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, az anyag az 1997. évi LXXVIII. tv. rendeletbe való foglalása. Az újonnan beépítésre szánt területeken a kiszolgáló utak és közművek kiépítése, megvalósítása az önkormányzat feladata, de a költségek - részben, vagy egészben - az érintett ingatlanok tulajdonosaira háríthatók, jelenleg ez nem volt helyi rendeletben szabályozva. A Bizottság javasolja a rendelet elfogadását.


Kérdés, vélemény:


Bebes István képviselőtestületi tag kérdezi, hogy az 5. § (3) pontjában lévő hozzájárulás mértékét mi határozza meg.


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője a kérdésre válaszolva elmondja, mindig az adott beruházás határozza meg, hogy mekkora lesz ez az összeg.


Honfi József polgármester megjegyzi, hogy egy korábbi helyi rendeletben - közműfejlesztési hozzájárulás címén - számszerűsítve volt az egyes közműfajták ingatlanonkénti hozzájárulásának mértéke. Jelen rendeletben azonban a Bizottság nem kívánja számszerűsíteni ezt az összeget.


Bebes István képviselőtestületi tag szerint a természeti adottságok eltérőek, ezért nem lenne szerencsés a terheket az ingatlan tulajdonosokra hárítani.

Javasolja az emelkedés mértékét megjeleníteni.


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője a rendelet ugyanezen paragrafusának (2) bekezdésére hivatkozva elmondja, a Pénzügyi-, illetve a Városfejlesztési Bizottság a bekerülési összeg függvényében határozhatja meg az összeget.


Honfi József polgármester javasolja, hogy az adott időszakban a képviselőtestület bizottságai aktualizálják ezeket a költségeket.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke hozzáfűzi, hogy a régi díjszabás minden évben követte az inflációt, ez a továbbiakban is így maradna. A mindenkori pénzügyi és városfejlesztési bizottság minden évben előre meghatározza, hogy mekkora ez az összeg.


Honfi József polgármester kérdezi Dr. Stankovits György jegyzőt, hogy szükséges-e ezt a kitételt a rendeletben megfogalmazni.


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy ez benne foglaltatik az 5. § (2) bekezdésében - utanként és közművenként kötnének megállapítást.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendeletet.


Honfi József polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja és a következő rendeletet alkotja:


7/2002. (V.01.) számú rendelet:


Az önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közműépítés költségeiről

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz mellékeljük.)



 1. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


Honfi József polgármester javasolja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő rendeletet alkotja:


8/2002. (V.1.) számú rendelet


"Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről" szóló 13/1995. (V.23.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz mellékeljük.)


 1. Beszámoló a Hunyadi utcai Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról

Előadó: Solymár Csabáné intézményvezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester tisztelettel köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent Solymár Csabáné igazgatónőt és egyben kérdezi, hogy a tartalmas és jó színvonalú írásos beszámoló mellé kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.


Solymár Csabáné intézményvezető asszony elsőként felolvas egy szülőtől kapott levelet, akinek gyermeke Down-kórban szenved.

Szóbeli kiegészítésében kiemeli, hogy a tantestület nagy hangsúlyt fektet a szabadidő hasznos eltöltésére, ennek eredményeként sikeres és eredményes rendezvényeken vehettek részt a gyerekek (kirándulás, nyaralás).


Solymár Csabáné igazgatónő elmondja, hogy Körmend adott otthont az országos tanulmányi verseny megyei fordulójának, külön köszöni az alpolgármesternek a részvételt, egyben megköszöni a képviselőtestületnek, hogy támogatja az iskola munkáját.


Kérdés, vélemény:


Egyed Gyula képviselőtestületi tag Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnökének távollétében a Bizottság véleményét tolmácsolva elismerően szól az ott tanító pedagógusok munkájáról. Szakmai előremenetelüket, tanulásban való előrehaladásukat továbbra is figyelemmel kell kísérni, így a jövőben is tartalmas intézményi munkával állhat szembe az önkormányzat, illetve a város.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva egyetért az Oktatási Bizottság előterjesztésében megfogalmazottakkal.

Nagyra értékeli az iskola munkáját, hiszen a hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozás összetett feladat, különösen nagy igénybevételnek teszi ki az ott dolgozó pedagógusokat. A maga nevében köszöni, hogy lehetőség nyílik erre Körmenden.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint a városnak és a képviselőtestületnek minden lehetséges módon támogatnia kell az iskolát.

Örömmel veszi a kirándulásokat, hiszen az itt szerzett élményeket egy életre magukkal viszik a gyermekek.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag kérdezi az intézményvezető asszonyt, van-e mód és lehetőség arra, hogy az iskola elvégzése után az intézményen belül maradhassanak a gyerekek.


Solymár Csabáné igazgatónő elmondja, törvény biztosítja, hogy egészségügyi okokra való hivatkozással - szülői kérésre - egy évet ismételjenek a gyerekek. Ezt az igazgató engedélyezheti. Ahhoz, hogy több évig ott maradhassanak 9-10 osztályt kellene járni, ehhez pedagógiai programot kellene kidolgozni, valamint több pedagógusra lenne szükség.

A szülők a rumi intézmény lehetőségét elvetették.


Solymár Csabáné igazgatónő hozzáfűzi, szakemberrel folytatott tárgyalást, aki elmondta, hogy a Nett-Pack üzem 16 éves kortól kell hogy biztosítsa a munkát. Javasolja a kapcsolatfelvételt az üzemmel.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag kérdezi, hogy Körmenden van-e lehetőség itt tartani a középsúlyosan károsult gyerekeket.


Solymár Csabáné igazgatónő közli, hogy jelenleg nincs.

Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke elmondja, 6 gyermekről van szó, ebből 4 fő körmendi, 2 fő vidéki. Mivel a létszám kevés új intézmény alapítása kizárt, de továbbra is keresik a lehetőséget.


Honfi József polgármester köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőinek, pedagógusainak áldozatos munkájukért, egyben javasolja a képviselőtestületnek a beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a beszámolót egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


63/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Hunyadi utcai Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munkáról szóló intézményvezetői beszámolót elfogadja, egyben köszönetét és elismerését fejezi ki az iskola valamennyi dolgozójának áldozatos tevékenységéért.


Solymár Csabáné intézményvezető távozik az ülésről.



 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Vélemény:


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a beszámolóval kapcsolatban korrekcióra hívja fel a figyelmet: a 2. oldal 1.2 pont utolsó sorában "egy alkalommal gyermekenként" úgy értelmezendő, hogy "egy-egy alkalommal gyermekenként".

A Bizottság elfogadásra ajánlja a beszámolót.


Honfi József polgármester a Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban elmondja, hogy a két évvel ezelőtt megnyert pályázat határideje lejár, így 2002 októberétől az érintett önkormányzatokkal közösen kell dönteni az együttműködés formáiról, módjáról, költségeiről.


Bebes István képviselőtestületi tag jónak tartaná, ha a beszámoló készítője szóbeli kiegészítést fűzne az anyaghoz.


Gombásné Nardai Ibolya a Jogi és Igazgatási Iroda vezetője elmondja, Takács Józsefné intézményvezető szociális szakmai napon vesz részt Szombathelyen, így személyesen nem tudott megjelenni a képviselőtestületi ülésen.


Horváth László képviselőtestületi tag szerint a Gyermekjóléti Szolgálatnak, a Munkaügyi Központnak és az önkormányzatnak fel kellene tárni azokat a családokat, ahol rossz anyagi körülmények között élnek - elsősorban ott, ahol a szülők nem dolgoznak - és a gyerekek hátrányos helyzetben vannak.


Honfi József polgármester közli, hogy az önkormányzat folyamatosan kapcsolatban van a Munkaügyi Központtal, a rászorulóknak közcélú, illetve közhasznú munkát szervez.

Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek a beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a beszámolót egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


64/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló beszámolót elfogadja.



 1. Beszámoló a Vas megyei Területfejlesztési Tanácsban 2001. évben végzett munkáról

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester elmondja, 2002. január 01-től a körmendi Kistérségi Társulás elnökeként a Területfejlesztési Tanács tanácskozási joggal felruházott meghívottjaként vesz részt a Területfejlesztési Tanács munkájában.

A beszámoló tartalmazza, mely települések kaptak pályázati támogatást.


Kérdés, vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke felveti, a beszámoló 2001-es értékeket jelenít meg, kérdezi, melyek a 2002-es értékek.


Honfi József polgármester válaszul elmondja, a beszámolót 2001. évről kellett készíteni, de az idei évben nagyságrendileg nincs változás.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke kérdezi továbbá, Körmend milyen eséllyel pályázhat.


Honfi József polgármester elmondja, azonos eséllyel pályázhat, mint a többi település. Körmend esetében két pályázati alap él: a területfejlesztési célelőirányzat támogatás, illetve a céljellegű decentralizált támogatás.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek a beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a beszámolót egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


65/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a polgármesternek a Vas megyei Területfejlesztési Tanácsban 2001. évben végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja.



 1. Folyó ügyek


 1. Működési hiány fedezetére hitel felvétele

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, az önkormányzatnak 9,5 - 9,7 % közötti kamattal van lehetősége felvenni a folyószámla hitelt.


Kérdés, vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke kérdezi, az intézményi átvilágítással kapcsolatban milyen lépések történtek.


Dr. Stankovits György jegyző a kérdésre válaszolva elmondja, vannak cégek, akikkel megtörtént a kapcsolatfelvétel. Egy vizsgálat lefolytatása 2-3 hónapot vesz igénybe. Ha május, június hónapban elkezdődik a vizsgálat, akkor ősz elejére a komplett anyag elkészül.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, az 50 millió Ft folyószámla hitelből finanszírozni lehet a működési hiányt, de nincs arra biztosíték, hogy szeptember-október-november hónapban nem kell felvenni újabb 50 millió Ft hitelt.

A másik lehetőség, a lekötött pénzeszközök feloldása a meglévő pénzeszközök felélését vonná maga után, ennek visszatöltése bizonyos kondíciókkal jár az önkormányzat részéről.

A Bizottság 3 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett nem javasolja a hitel felvételét.


Bebes István képviselőtestületi tag a hitel felvételét támogatja.


Geosics László képviselőtestületi tag kérdezi, miért van szükség hitel felvételére, mely kérdésre Honfi József polgármester közli, 140 millió Ft hiány van a költségvetésben.


Geosics László képviselőtestületi tag szerint ha az intézmények átvilágítása megtörtént volna, lehet hogy nem kerülne sor hitel felvételére.

Ez a hitelfelvétel a következő testület működésére is ki fog hatni.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint az intézmények átvilágításának már meg kellett volna történnie.

Nem ért egyet Bebes úrral, a költségvetés megtárgyalásánál más szempontokat vett figyelembe.


Pataki Péter képviselőtestületi tag véleménye szerint a 140 millió Ft hiányt mérsékelni lehetett volna, ha az intézmények a költségvetésben meghatározott keretek között gazdálkodtak volna.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag szerint a folyószámla hitellel a város folyamatos pénzügyi, finanszírozási dolgait lehet egy keretből fedezni. Ezt nem szükséges rögtön felélni, mintegy biztosítékul szolgál, több intézmény hasonlóan működik. A hitelfelvételt támogatja a lekötött pénzeszközök feloldásával szemben.


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője közli, a folyószámla hitel felvételét a testületnek kell megszavaznia.

A működés finanszírozásához ez évben 140 millió Ft hitel, vagy 140 millió Ft felhalmozási pénz feloldása szükséges. Amennyiben a folyószámla hitelt felveszi a testület, a kamatokkal is számolni kell.


Honfi József polgármester elmondja, azzal, hogy az önkormányzat elfogadta a deficites költségvetést, egyben azt is elfogadta, hogy a hiány fedezetéül hitel felvételt határoz el.


Geosics László képviselőtestületi tag nem javasolja a lekötött pénzeszközöket fejlesztésre fordítani.


Dr. Stankovits György jegyző megjegyzi, rövid távon az átvilágítás következtében meghozott döntések plusz kiadásokat fognak jelenteni, adott költségvetési évben hiánynövelő tételként fognak szerepelni.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek a hitel felvételét.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:


66/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza, hogy a működési hiány fedezetére folyószámla hitelt vesz fel 50.000,- eFt összegben. A hitel felvételével kapcsolatos intézkedéseket megteszi.

Határidő: 2002. május 15.

Felelős: Polgármester, Gazdasági és Pénzügyi Irodavezető



 1. Közvilágítás rekonstrukciójára hitel felvétele, tájékoztató a közvilágítási rekonstrukció helyzetéről

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester elmondja, konkrét összegek állnak rendelkezésre, ebből kiviteleztethető a közvilágítás rekonstrukció, a hitel visszafizetésére pedig az éves megtakarításból nyílik lehetőség. Sikeres Széchenyi pályázat esetén a bekerülési összeg 30 %-át az állam állja, vissza nem térítendő támogatásként. Ebben az esetben a hitel összege a pályázaton nyert összeg mértékével csökken.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, támogatja a hitel felvételét, ez visszatérülő befektetése az önkormányzatnak.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, támogatja a hitelfelvételt, részben mert szükséges, részben pedig a megtakarításokból megtérül.


Honfi József polgármester javasolja a Széchenyi terv pályázatához szükséges önrész biztosítását.


A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:


67/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a közvilágítás korszerűsítése céljából a Széchenyi terv pályázatához szükséges 8.740.750 Ft önrészt a 2002. évi költségvetésben jóváhagyott pályázati alap terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


Honfi József polgármester javasolja a hitel felvételét.


A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:


68/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a közvilágítás rekonstrukcióhoz hitel felvételt határoz el.

 1. A hitel célja: közvilágítás rekonstrukció pénzügyi finanszírozása.

A hitel összege: 34.963 eFt.

Hitelfedezet: az Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal, hogy a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.

A Képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kötelezettségvállalásokból és az igényelt hitelből adódó kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.


 1. Felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az 1.) pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az Önkormányzat Képviselőtestülete nevében a banknál megkösse.


Határidő: 2002. április 26. (a hitelkérelem benyújtására)

Felelős: Honfi József polgármester

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője








 1. Kórház likviditási problémája

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a kórház vezetése az önkormányzathoz, mint fenntartó testülethez fordult, járuljon hozzá a likviditási gondjai enyhítéséhez.

Az írásos anyag mellé kiegészítésként a járóbeteg teljesítmény adatokat bocsátotta utólag rendelkezésre a kórház.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke érintettség okán a szavazáson nem vett részt, ezért Pataki Péter képviselőtestületi tag a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, támogatja a kórház likviditási gondjainak enyhítését.


Szabó Ferenc alpolgármester kérdezi, mi az oka annak, hogy a kórház kihasználtsága 82 %-os, illetve mit lehet tenni, hogy 100 %-os legyen.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a szakmai irodalomra hivatkozik, miszerint a kórházak általános kihasználtságánál a 80-85 % közötti kihasználtság a megfelelő. 100 %-nál a következő betegnek már nincs lehetőség a kórházi ellátást biztosítani.

Az OEP által kibocsátott 2001. évi statisztika adatait említi, illetve szakmai problémákra hívja fel a figyelmet.


Megemlíti továbbá, hogy a 13. havi illetmény kifizetésének, a minimálbér emelés fizetésének fedezete nem volt teljes mértékű, illetve egyéb áremeléseknél plusz nem volt tervezhető.

Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szerint a képviselőtestületnek információra lenne szüksége, melyek azok a költségarányok, ami alapján ide jutott a kórház. Ennek hiányában előre kell dönteni a 15 millió Ft-os hitelről. Ugyanakkor, ha a testület nem szavazza meg ezt az összeget, akkor az államháztartási törvény értelmében csődbiztosi kijelölésre is sor kerülhet. Kérdezi Dr. Bárány Győzőt az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnökét, kevesebb orvosi megbízási szerződéssel a költségek csökkenthetők-e?

A Bizottság 3 szavazattal, 4 tartózkodás mellett nem javasolja a támogatás biztosítását.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a kérdésre válaszolva elmondja, a létszámot tekintve változás nem történt, a vállalkozó orvosok száma megegyezik a szakrendelések számával.

A szakorvosok vállalkozásban működnek, ez költségkímélőbb, mintha közalkalmazottként lennének foglalkoztatva. Jelenleg csökkentett orvos létszámmal dolgoznak, nővérhiány viszont nincs.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint az OEP finanszírozásra való hivatkozás nem elég, a teljesítményadatokat kell vizsgálni. Meg kell nézni, szükség van-e átstrukturálásra. Ugyanakkor félő, hogy a jelenlegi rendszer mellett újabb 15 millió Ft-os kérés érkezik. Nem látja tisztán a helyzetet, így a város költségvetésének terhére nem "meri" megszavazni a 15 millió Ft-ot.


Kozó József képviselőtestületi tag szerint a likviditási problémával már a költségvetés elfogadásakor számolni kellett. Amennyiben a testület a hitelt nem szavazza meg, a Pénzügyi Bizottság elnöke által mondott egyéb intézkedésekre kerülhet sor.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke hozzáfűzi, az előterjesztésből kitűnik két olyan OEP-től felvett kamatmentes kölcsön összege - bérkifizetés, illetve 23 millió Ft dologi kiadásokra - melyeket részletfizetési lehetőséggel kapott a kórház. A törlesztő részletek visszafizetésével havi 4 millió Ft hiány képződik. A visszafizetendő összegek felhalmozódnak, mindaddig, amíg veszélybe kerül a bérkifizetés. Ha ez a folyamat nem áll meg, még ebben az évben várható újabb 15 millió Ft-os hitel igény.


A kórház gazdasági igazgatója elsőként Bebes István képviselőtestületi tag kérdésére válaszolva elmondja, a kórház a tavalyi évben négyszer módosított struktúrát az OEP-el, követve a finanszírozási jogszabályok változását. Jelenleg is folyamatban van egy struktúra váltás.

Elmondja továbbá, hogy az év elején két hitel felvételére volt szükség: dologi kiadásokra közel 23 millió Ft, illetve a 13. havi illetmény fizetésre közel 13 millió Ft. Az év első 6 hónapja nehéz időszak a kórház számára, egyrészt mert fizetni kell az előleg törlesztő-részleteit, másrészt a téli hónapok következményeként a magas közüzemi számlák miatt. A közműkiadás 2 millió Ft-tal magasabb az év első hónapjaiban.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szerint ez részben politikai kérdés nem pedig szakmai. Az egészségügy alulfinanszírozását a jelenlegi Kormány is elismerte, ezen változtatnia kell az egészségügyi tárcának.


Bebes István képviselőtestületi tag három kérdést fogalmaz meg:

 1. Miért működik gazdaságosan több kis kórház - a Kapuvári kórház példáját említi.

 2. Hogyan dolgoznak a vállalkozásban kiadott területek?

 3. A közműkiadásokra mi szolgál fedezetül?


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a kérdésekre válaszolva elmondja:

 1. A Kapuvári kórházban érsebészeti rehabilitációs részleg működik, ami 100 %-os kihasználtsággal tervezhető és nagyon jó pontszámmal fizet.

 2. A betegellátási rendszeren keresztül követhető, hogy hova kerülnek a betegek, a vállalkozó orvosok kötelességszerűen ide irányítják a betegeket.

 3. A dologi kiadások jelentős összegeket emésztenek fel: december hónapban 2 millió Ft volt a gázszámla, a vízszámla közel fél millió Ft.

Megemlíti még a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök árának horribilis emelkedését is.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke örömmel venné, ha a Pénzügyi Bizottság a kórházban személyesen győződne meg arról, hogy a költségvetés ebben az évben e finanszírozás mellett nem kivitelezhető.


Szabó Ferenc alpolgármester örül annak, hogy van olyan példa, ahol 100 %-os kihasználtság van, ugyanakkor elmondja, a korábbi kormány idején is voltak problémák a kórház működésével.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a 15 millió Ft megszavazását, egyben kéri a polgármester urat, hogy a környező települések önkormányzataival vegye fel a kapcsolatot, járuljanak hozzá a kórház fenntartási költségeihez.


Honfi József polgármester elmondja, történtek lépések ez ügyben, Szentgotthárd önkormányzatától érkezett már visszajelzés, hogy hozzá kíván járulni a kórház működési költségeinek csökkentéséhez.


Geosics László képviselőtestületi tag javasolja a 15 millió Ft megszavazását, majd emlékeztet arra, hogy a kórházat telt gyógyszertárral adták át a Markusovszky kórháznak, ugyanakkor üresen kapták vissza. Az időközbeni minimálbér emelés terheit szintén viselni kell.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:




69/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet likviditási problémáinak megoldására ideiglenesen 15.000 eFt-ot ad át 2002. évi rendezéssel.


Határidő: 2002. április 30. (átutalásra)

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője



 1. A helyi lakáscélú támogatásokról szóló 22/1997. számú rendelet felülvizsgálata

Előadó: Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, jelen pillanatban 10-15 érdeklődő van. Mivel a helyi rendelet még él, ketten beadták pályázatukat.

A Bizottság három javaslatot terjeszt a képviselőtestület elé. Amennyiben pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre, a Bizottság a 3. számú pont elfogadását javasolja.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a 3. számú javaslatot támogatja. Véleménye szerint előnyösebb az állam által nyújtott hitelkonstrukciókat igénybe venni.

Elmondja továbbá, hogy az a pénzeszköz, ami az önkormányzati lakáshitelből visszatérül - 13 millió Ft éves összeg - ez a költségvetésben más tételre be van tervezve, így a 8 millió Ft megadása a szabad felhasználású pénzeszközt terhelné, vagy a működési hiányt növelné.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, az 1. számú javaslatot támogatja, kérdezi továbbá, hogy ez a többlet a működési hiányt növeli-e?

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a kérdésre válaszolva elmondja, hogy nem, a lakosság részére ez felhalmozási jellegű kiadás, visszatérülése is felhalmozási jellegű bevétel.

Hozzáfűzi: a 8 millió Ft megszavazása esetén a szabad felhalmozási tartalékban kell a fedezetet biztosítani, a visszatérülés ugyanakkor nem lesz több, mert mire a szerződéskötések lebonyolódnak, legfeljebb 1, 2, maximum 3 hónap adódik ebben az évben. Így felhalmozási bevétel nem lesz, viszont a kiadás realizálódik.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja pénzeszköz megteremtését e célra.


Pataki Péter képviselőtestületi tag jelzi, pillanatnyilag a Bizottság előtt két kérelem van, amely használt lakás vásárlására irányul. Ez kétszer 500 eFt. Javasolja az 1 millió Ft-ot a két igénylőnek elfogadásra, majd a határozati javaslat 3. pontja lépne életbe.


Honfi József polgármester javasolja a kétszer 500 eFt elfogadását.


A képviselőtestület 5 szavazattal, 12 tartózkodás mellett elutasítja a javaslatot.


Dr. Stankovits György jegyző egy formai dologra hívja fel a figyelmet. A 2. és 3. pont tartalmilag ugyanazt jelentik, csupán formailag van különbség.

A 2. számú pont elfogadását javasolja, a 3. pont esetén - ha jövőre újra akarja indítani a rendszert az önkormányzat - a rendeletalkotástól kell kezdeni. Véleménye szerint a rendeletet nem kell hatályon kívül helyezni, jelen pillanatban nincs arra fedezet, hogy a további igényeket ki lehessen elégíteni.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnökének véleménye szerint a kedvező banki kölcsönök és támogatások miatt felélénkült az építési és vásárlási kedv. A három pont lehet hogy formailag ugyanazt jelenti, de erkölcsileg más a jelentésük.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag szerint célszerű lenne fenntartani a keretösszeget, és kitűzni egy határidőt az igények beadására (pl. március).


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, ez egy egyszerű rendeletmódosítás, a beadási határidőt kell meghatározni a rendeletben.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke szerint nem tudható előre, mikor készülnek el a bérlakások, a lakásvásárlás pedig akkor történik, amikor kedvező árú lakáshoz jut a vevő, ez nem biztos, hogy márciusban eldől.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek, hogy a határozati javaslat 2. számú pontját fogadja el.


A képviselőtestület 8 szavazattal, 9 tartózkodás mellett a javaslatot elutasítja.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek, hogy a határozati javaslat 3. számú pontját fogadja el.


A képviselőtestület 8 szavazattal, 9 tartózkodás mellett a javaslatot elutasítja.

Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek, hogy a határozati javaslat 1. számú pontját fogadja el.


A képviselőtestület 1 szavazattal, 16 tartózkodás mellett a javaslatot elutasítja.



 1. Együttműködési megállapodás Körmend város lakossága közegészségügyi helyzetének javítása érdekében

Előadó: Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, az együttműködési megállapodás tartalmazza, milyen feladatokat kell végrehajtani a népegészségügyi program keretében a testületnek, illetve a Polgármesteri Hivatalnak.

A Megállapodás 7. pontja kiegészítésre szorul: név szerint meg kell nevezni, hogy ki a felelős az önkormányzat részéről.


Honfi József polgármester javasolja, Dr. Szépe Ida egészségügyi referens.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:


70/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körmend város Önkormányzata, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Körmendi Városi Intézete közötti Együttműködési megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.


Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester



 1. GAMESZ és a részben önálló intézmények között létrejövő megállapodás jóváhagyása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Stankovits György jegyző megerősíti, jogszabályi kötelezettség ennek szabályozása, valamint a könyvvizsgáló is felhívta erre a figyelmet.

Korábban megfogalmazódott az az igény, hogy a részben önálló intézmények gazdálkodását a GAMESZ szorosabban tudja ellenőrizni. Ez a megállapodás tervezet ezt kívánja szolgálni.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja elfogadásra a megállapodást.


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az intézményekkel folytatott egyeztetés alapján a következő változtatásokat javasolja:

 • 8. pontban az I. negyedévről május 10-ig helyett: január-február hónapról április 15-ig szolgáltat adatot, március-április hónapról május 15-ig, azt követően pedig folyamatosan, mivel a könyvelési program március elejénél előbb nem áll rendelkezésre;

 • 13. pont második bekezdésében "a pénzellátást végző költségvetési szerv 15 napon belül, képviselőtestület soros ülésén?"

 • 14. pont második bekezdésében a "legkésőbb minden hónap első munkanapjáig" helyett "folyamatosan, illetve december végén számoljanak el"

 • 16. pont kiegészül: "saját hatáskörben eljárva köteles lebonyolítani a pénzügyi-számviteli feladatokat".


Honfi József polgármester kérdezi, a GAMESZ miért nem tudja elkezdeni január 1-jén az az évi könyvelést.


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, a a könyvelési programokat a TÁH bocsátja rendelkezésre, minden évben változik és március elején áll rendelkezésre.


Vaski Tiborné a GAMES vezetője nem érti az intézmények aggodalmát, elmondása szerint 5-én és 10-én rendelkezésre tudják bocsátani az információkat. 20 intézmény van, időbe telik míg egy-egy hónapot lekönyvelnek.


Honfi József polgármester javasolja a Megállapodás 8. pontját az alábbiak szerint módosítani:

 • január-február hónapról április 15-ig,

 • március-április hónapról május 20-ig,

A képviselőtestület 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja a javaslatot.


Honfi József polgármester javasolja a 13. pont második bekezdésének módosítását az alábbiak szerint:

"A pénzellátást végző költségvetési szerv 15 napon belül, képviselőtestület soros ülésén köteles vizsgálni a bejelentést, és kezdeményezheti az esetleges felelősségre vonást."

Javasolja továbbá a 14. pont második bekezdésének módosítását:

"A készpénzes forgalom lebonyolításából adódó elszámolásokról pénztárjelentést vezet, amelyet folyamatosan bizonylatokkal együtt köteles az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetőjének megküldeni, ellátmány esetén személyesen bevinni." Újabb ellátmányt az előző időszak elszámolása esetén kap.

A 16. pont kiegészítését kéri: "saját hatáskörben eljárva köteles lebonyolítani a pénzügyi-számviteli feladatokat.


A képviselőtestület 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja a javaslatokat.


Honfi József polgármester javasolja az elhangzott módosító javaslatokkal a megállapodás tervezet elfogadását.


A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:


71/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a a GAMESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények közötti Megállapodást - a melléklet szerint - elfogadja.


Határidő: megállapodás megkötésére: 2002. április 30.

Felelős: Honfi József polgármester, Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


GAMESZ vezető távozik a képviselőtestületi ülésről.



 1. 2002. évi Ellenőrzési Ütemterv jóváhagyása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Vélemény:

Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke kiegészítést kér a tervvel kapcsolatban:

 • az 1. c.) pontban a kórház ellenőrzésének végrehajtására május vége határidőt javasol;

 • a 2. b.) pontban a helyi adóbevallások ellenőrzését júliusi határidővel javasolja.


Honfi József polgármester javasolja a fenti módosításokkal az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:


72/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2002. évi Ellenőrzési Tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá:


 1. Átfogó ellenőrzés

 1. Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Az ellenőrzést végzi: dr. Horváth Ferenc könyvvizsgáló

Határidő: 2002. november 15.

 1. Művelődési és Ifjúsági Központ

Az ellenőrzést végzi: dr. Horváth Ferenc könyvvizsgáló

Határidő: 2002. szeptember 15.


 1. BSL Kórház- Rendelőintézet

A számviteli, nyilvántartási, bizonylatolási, pénzkezelési tevékenység, illetve szabályozottság ellenőrzését végzi: dr. Horváth Ferenc könyvvizsgáló

Határidő: 2002. augusztus 15.

A gazdálkodás tekintetében az ellenőrzést végzi: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Irodája

Határidő: május 31.


 1. Cél- és témavizsgálatok

 1. A 2002. évi jóváhagyott költségvetés alapján készített elemi költségvetések vizsgálata - különös tekintettel a feladatellátásra, azok sajátosságaira

Az ellenőrzést végzi: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Irodája

Határidő: 2002. október 30.


 1. A 2001. évi helyi adóbevallások ellenőrzése

Az ellenőrzést végzi: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Irodája

Határidő: július 31.

 1. A túlóra szükségességének vizsgálata az iskolákban 2001. évre és 2002. I. félévre vonatkozóan

Az ellenőrzést végzi: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Irodája

Oktatási referens

Határidő: 2002. június 15.


 1. Szociális étkeztetés igénybevételének vizsgálata

Az ellenőrzést végzi: dr. Horváth Ferenc könyvvizsgáló

Határidő: 2002. november 30.


 1. A munkafolyamatba épített ellenőrzés területei


 1. A kötelezettségvállalás, utalványozás ellenőrzése az egész intézményi körre vonatkozóan az intézmények saját hatáskörükben végzett ellenőrzés.


 1. A beszámolási kötelezettséghez kapcsolódó ellenőrzések (pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, beszámolók) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részéről folyamatosan.



 1. Lemondás a céltámogatásból fel nem használt összegről

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, le kell mondani arról az összegről, ami a korábbi időszakban nem került felhasználásra önrész hiányában.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:


73/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a "Működő egészségügyi intézmények gép- műszer beszerzésé"-re igényelt 9.644.000 Ft céltámogatásból a fel nem használt 383.500 Ft összegről lemond.


Határidő: 2002. június 30.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője (a lemondásra)






 1. Hulladékszállítással kapcsolatos kérdések megtárgyalása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási irodavezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Kérdés, vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szerint két lehetőség kínálkozik:

 1. Jelen szerződés módosítása, illetve

 2. pályázat kiírása.


A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pályázat kiírását javasolja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke pontosítja Bán Miklós által elmondottakat. A Bizottságok előzetes tájékoztatást kérnek, ami után eldöntik, hogy a határozati javaslat 2., illetve 3. pontja valósuljon meg.


Honfi József polgármester kérdezi, kitől kérnek tájékoztatást?


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a kérdésre válaszolva elmondja, cégektől, városoktól kívánnak tájékoztatást kérni.


Honfi József polgármester javasolja a Bizottságoknak, tájékozódjanak más településeken az ottani hulladék szállítás feltételeiről, ennek birtokában terjesszenek újabb javaslatot a képviselőtestület elé.



 1. A parkolási rendelethez szükséges feltételek biztosítása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási irodavezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke az 1. számú határozati javaslat elfogadását támogatja.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke kérdezi, a város struktúrája alkalmas-e ahhoz, hogy ezt meg lehessen valósítani.


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője a kérdésre válaszolva elmondja, felülvizsgálat határozza meg, hogy a város mely helyein lehetne biztosítani a parkolóhelyeket.


Honfi József polgármester javasolja szakcég felkérését, aki tájékozódik a körmendi feltételekről, ajánlati árat mond és elvégzi a felülvizsgálatot.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

74/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a parkolási rendelet megalkotásához szükséges közlekedési vizsgálat elkészíttetését támogatja. Szakcéggel felmérést készíttet, majd konkrét árajánlat birtokában a javaslatot ismét a Képviselőtestület elé kell terjeszteni.


Határidő: a megrendelésre azonnal

Felelős: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője



 1. Horvátnádaljai Sporttelep vízellátása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási irodavezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője egy számhiba javítását kéri az előterjesztésben: 2.200-2.400 Ft a szerelés + anyag költség.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke javasolja a kapcsolatfelvételt a Nádaljai Sportklubbal, hogy a földmunkákat (kiásás és betemetés) vállalja át.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke támogatja Bakóczai-Ihrig Gusztáv javaslatát.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag elmondja, a helyszínen tájékozódva vízvezeték-szerelőtől kért árajánlatot, mely alapján az összköltség 805 eFt lenne, földmunkával együtt.


Geosics László képviselőtestületi tag javasolja, hogy egyúttal a temetőbe is kerüljön elvezetésre a víz.


Honfi József polgármester elmondja, ebben az esetben vízdíjat kellene fizetni, a téli hónapokban pedig az elfagyástól kellene tartani.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke Nagy Gábor képviselőtestületi tag hozzászólására reagálva elmondja, hogy ezzel ki lehetne küszöbölni a hosszas utánajárást és egyeztetést a Sportklub és az Önkormányzat között. A fejlesztési céltartalék terhére javasolja az összeget elfogadásra.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag 900 eFt-ot javasol meghatározni a tervezési díjjal együtt.


Honfi József polgármester javasolja a tervezési díjjal bővített 900 eFt költségkeret elfogadását.


A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:


75/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a horvátnádaljai sportöltöző vízellátásához 900 eFt-ot biztosít a fejlesztési céltartalék terhére, amellyel a Polgármesteri Hivatal beruházási kiadási előirányzata nő.


Határidő: a megrendelésre azonnal.

Felelős: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője



 1. Bozsik II. programhoz kapcsolódó labdarúgó-pálya építéséhez elvi hozzájárulás

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szabó Ferenc alpolgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy Kutasi Tibor kereste fel az utánpótlás központ képviselőjeként, hogy tárgyalást folytasson Mezei Györggyel egy 86 millió Ft-os beruházás kapcsán.

A beruházás anyagi önrészt nem, csupán társadalmi munkát igényel az utánpótlás központ szervezésében.

Elmondja továbbá, hogy írásbeli pályázati kiírás nincs, azonban a pályázati határidő két napon belül lejár.

Kéri a képviselőtestületet, elviekben járuljon hozzá a műfüves labdarúgó-pálya felépítéséhez.


Kérdés, vélemény:


Kozó József képviselőtestületi tag kérdezi, hogy a tulajdonjog átruházásáról van szó, vagy a pálya biztosításáról.


Honfi József polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, az önkormányzatnak igazolnia kell, hogy van a tulajdonában egy olyan pálya, amire műfüvet lehet telepíteni.

Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:


76/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elviekben egyetért a Körmendi Football Club edzőpályájának műfüves borításával és korszerű villanyvilágítással való elkészítésével. Támogatja az utánpótlásképző központ építése érdekében létrejövő sportlétesítmény építését.

Az építési és egyéb feltételeket a beruházás megkezdése előtti tárgyalásokon kell tisztázni.


Határidő: kiértesítésre azonnal.

Felelős: Szabó Ferenc alpolgármester.



 1. "Vas megye településeinek címerei és zászlai" című kiadvány támogatása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Kérdés, vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a Batthyány kiadványt támogatja, a címben szereplő kiadványt nem javasolja.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával, ugyanakkor elmondja, szakmailag jó sorozatról van szó, megfontolásra javasolja.


Honfi József polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság javaslatának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 8 tartózkodás mellett elutasítja.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület 5 szavazattal, 12 tartózkodás mellett a javaslatot elutasítja.



 1. Mobil WC kihelyezése a strandra

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási irodavezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Kérdés, vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondja, a turisztikai program megvalósításának ez alapfelvétele.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, támogatja a javaslatot.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:


77/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete biztosítja a mobil WC bérleti díját 4 hónapra, bruttó 242 eFt-ért a gazdálkodási tartalék terhére. Egyúttal a Polgármesteri Hivatal települési hulladék-gazdálkodási szakfeladat dologi előirányzata nő.


Határidő: a telepítésre május 1.

Felelős: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási irodavezető

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 1. Javaslat a Batthyány bibliográfia kiadásának támogatására

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke véleménye szerint kulturális megfontolásból is érdemes 100 Ft-ot szánni a kiadványra, mely egy 250 tételes füzetet eredményez. Hozzáfűzi, a bibliográfiát fel lehetne árazni, így egy része az előállító számára visszatérülne.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke az 1. határozati javaslatot támogatja.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés 1. számú határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:


78/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Dr. Batthyány-Strattmann László bibliográfia megjelentetéséhez 100 eFt támogatást nyújt a Faludi Ferenc Városi Könyvtárnak a gazdasági tartalék terhére finanszírozásként, a dologi előirányzat növelése mellett.


Határidő: 2002. május 10.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az átutalásért



 1. Az Isonzó Baráti Kör felhívása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, ez egy turisztikai program a Savaria Tourist szervezésében.


A képviselőtestület Honfi József polgármester javaslatára a felhívást tudomásul veszi.




 1. Hulladékmentesítés, hulladékgyűjtő vásárlására fedezet biztosítása

A Városgondnokság fás szárú növényanyag pótlására irányuló kérelme

Előadó: Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztések írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondja, a Városgondnokság felbecsülte a hulladék mentesítés értékét, melyet 1,7 millió Ft-ra kalkulált ki. Mintegy 200 db hulladékgyűjtőre lenne szükség.

Az idei évben a képviselőtestület 3 millió Ft-ot határozott meg köztéri bútorok, játszóterek fejlesztésére. Ez az összeg nem teszi lehetővé hulladékgyűjtő edények vásárlását.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke kérdezi, a költségvetésben a köztéri játszóterek fejlesztésére nincs-e elkülönítve pénzösszeg?


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője elmondja, a költségvetésben köztéri bútorok, játszóterek fejlesztése címszóval 3 millió Ft van meghatározva. Egy óvoda már elvégeztette a szabályossági vizsgálatot, mely során kiderült, hogy az ott lévő játékok nagy részét ki kell cserélni. A város többi óvodájának, játszótérének a felülvizsgálatát is el kell végeztetni ebből a pénzösszegből.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a hulladékszállítással, illetve a fás szárú növények pótlásáról szóló előterjesztéseket együtt tárgyalta a Bizottság, 500 -500 eFt-ot javasol.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke a fás szárú növények telepítésére 700 eFt-ot javasol.


Pataki Péter képviselőtestületi tag támogatja az 500 eFt megszavazását.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, az ideiglenes hulladéklerakók időről-időre feltűnnek, a büntetési tételek emelését javasolja a hulladéklerakók megszüntetésére, illetve a közterület felügyelőktől effektív munkát vár.


Horváth László képviselőtestületi tag egyetért Pénzügyi Bizottság javaslatával. Javasolja a Müllex-től konténer bérlését.


Honfi József polgármester elmondja, meg kell kérdezni a Müllex-et, mennyibe kerül egy konténer havi bérlete.


Honfi József polgármester 500 eFt-ot javasol a hulladékszállítási feladatok elvégzésére.


A képviselőtestület 13 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:


79/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városgondnokság részére hulladékgazdálkodási feladatokra 500 eFt-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére, finanszírozásként, a dologi előirányzat növelésével egyidejűleg.


Határidő: folyamatos

Felelős: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


Honfi József polgármester a fás szárú növények pótlására 700 e Ft-ot javasol.

A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal, 10 tartózkodás mellett elutasítja.


Honfi József polgármester javasolja a fás szárú növények pótlására 500 eFt megszavazását.


A képviselőtestület 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:


80/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városgondnokság részére fás szárú növényanyag pótlására 500 eFt-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére, finanszírozásként, a dologi előirányzat növelésével egyidejűleg.


Határidő: folyamatos

Felelős: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője



 1. A település összképének javítása című pályázaton való részvétel

Előadó: Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)

Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondja, létezik pályázati alap, az önrész ebből biztosítható.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


81/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzata a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja keretében meghirdetett "A települések összképének javítása" című (SZT-2002-TU-7) pályázat keretében a zöldfelületek növelése, ezen belül ivó-kutak, padok, hulladékgyűjtők létesítésére pályázatot készít. A pályázati alapképzés céltartalék terhére biztosítja a 25 % önrészt.


Határidő: a pályázat benyújtására 60 nap.

Felelős: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője



 • Jelentés az előző képviselőtestületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Irodavezető

(Az írásos anyagot a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Horváth László képviselőtestületi tag nem tudja elfogadni a választ, a víz továbbra sem folyik el. A temetőben a kútház készítésével kapcsolatban nem kapott választ.


Németh Imre képviselőtestületi tag nem fogadja el a választ, kéri az Achim András utcában és a temetőnél homlokrakodóval a területet rendbe tenni.

Felhívja továbbá a figyelmet, hogy a Berki csárda hamarosan átadásra kerül, annak környékét rendezni kell (fűkaszálás).


Egyed Gyula képviselőtestületi tag elmondja, a 8-as út magasabban van, mint a parkoló, ezért áll ott a víz.


Geosics László képviselőtestületi tag közli, a betongolyók a Harangláb ajtajába kerültek kihelyezésre.


Mészáros Árpád képviselőtestületi tag elmondja, a betongolyók az eredeti helyükre visszakerültek.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a játszóterek bekerítését nem tartja jó ötletnek, táblák kihelyezését javasolja, a közterület figyelők szerepét hangsúlyozza.


Honfi József polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 3 ellenszavazattal elfogadja.



 • Interpellációk


Nagy Gábor képviselőtestületi tag:

 1. Kérdezi, mi indokolja az autóbusz pályaudvar áthelyezését.

 2. Mi lesz a jelenlegi buszpályaudvar sorsa.

 1. Véleménye szerint a vasútállomásnál megbénul a forgalom.

4. Kéri május 1-jére a szükséges intézkedések megtételét.


Honfi József polgármester az autóbusz áthelyezéssel kapcsolatban elmondja, egy-másfél év múlva lesz aktuális, akkor kell rá visszatérni.

Május 1-jével kapcsolatban már történtek intézkedések.


Pataki Péter képviselőtestületi tag kérdezi, mikor kezdődik el a kátyúzás, történt-e tárgyalás az útfenntartókkal.

Felhívja a figyelmet, hogy a piactér mögött, a IV. Béla király út folytatásában közel másfél méter széles gödör tátong.


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője elmondja, ezidáig nem volt aszfaltvágó gépe a Városgondnokságnak. Ennek beszerzését tervezik, mellyel jobb minőségű munkát tudnak végezni.


Czafit Jenőné az Ady Endre és Mátyás király úton lakók kérelmét tolmácsolva elmondja, a Pannonbeton az Ady Endre útról bejárót épített a telepe felé, a nagyméretű gépjárművek forgalma zavarja a lakókat.


Geosics László képviselőtestületi tag:

 1. A felsőberki lakosok kérelmét tolmácsolva kéri, a közvilágítási koncepció keretében a jáki út valamely oldalára kerüljön közvilágítás.

 2. A Felsőberki városrész kábeltelevízió kiépítésének beruházási, kivitelezési költségvetése elkészült, kéri a testület támogatását.


Horváth László képviselőtestületi tag elmondja, Horvátnádalja végén a vasaljai úton Babati úr halastavat csinált, a balesetveszély elkerülése érdekében javasolja ennek bekerítését.

Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja:

 • A Bartók lakótelepen nagy számban jelennek meg galambok.

 • A rábaparton a gát mindkét oldalán kiállnak a bazaltkövek, javasolja tömör vörös kavics szórását a területre.


- Felsőberki városrész kábeltelevíziós ellátás pénzügyi kérelme


Honfi József polgármester elmondja, az előterjesztésben szereplő összeget akár két év költségvetéséből lehetne előteremteni. Ezzel a városrésszel együtt be lehetne fejezni a körmendi kábeltelevíziós hálózat kiépítését.


Javasolja a képviselőtestületnek további tárgyalások lefolytatását.




Több hozzászólás nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 19 óra 15 perckor bezárja.





K.m.f.






Dr. Stankovits György

jegyző

Honfi József

polgármester