· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2002. évi
előző2002. január 24.    2002. április 23.következő
letölthető melléklet:

384 kbyte

2002. március 28.

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK2002. március 28.-i ülésérőlHatározat:

31-53. számú

Rendelet:

6/2002. (IV. 1.)
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. március 28-i üléséről


Jelen vannak:

Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány Győző, Bebes István, Czafit Jenőné Egyed Gyula, Geosics László Horváth László, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Németh Imre, dr. Stipkovits Ferenc, Pataki Péter, Simon János, Szabó Ferenc, Tóth Imre képviselőtestületi tag


Igazoltan távolmaradt:


Kozó József képviselőtestületi tag

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a Jogi és Igazgatási Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési szakfőtanácsos

Mosonyi András műszaki főtanácsos


Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 18 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Külön köszönti dr. Andrékó János ezredest, az Országos Rendőr-főkapitányság titkárság-vezetőjét, Joó Imre ezredest, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitány-helyettesét, valamint Szabó Miklós alezredest Körmend város rendőrkapitányát.


Honfi József polgármester javasolja a meghívóban szereplő 2. és 3. számú napirendi pont felcserélését, az m.) pont zárt ülés keretében történő megtárgyalását, javasolja továbbá a napirendet kiegészíteni a mozigép meghibásodása miatt Szalóki József, a Művelődési és Ifjúsági Központ vezetője által tett előterjesztéssel.

Napirendi kiegészítést kér Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúság- és ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Széchenyi Terv Információs Társadalom- és Gazdaságfejlesztés Programja keretében pedagógusok számára meghirdetett otthoni számítógép használatra és Internet hozzáférésre kiírt pályázat kapcsán.


Honfi József polgármester javasolja a fenti kiegészítésekkel a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Beszámoló Körmend város közrend-közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Szabó Miklós rendőr alezredes, kapitányságvezető


 1. Körmend város önkormányzata 2001. évi költségvetési zárszámadása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. 2002. évi kulturális- és sport-támogatások jóváhagyása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


F o l y ó ü g y e k :


 1. Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzat pályázatának előkészítése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Basketball Körmend Sport Kft. támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Támogatás biztosítása kulturális célok megvalósítására

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Körmendi autóbusz-állomás áthelyezése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Thököly u.1. szám alatti üzlethelyiség hasznosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Horvátnádalja Posta épület fűtés-korszerűsítése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A Körmendi Televízióért Alapítvány eszközvásárlási támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Az Őrségi Alkoholellenes Klub támogatási kérelme

Előadó: Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke


 1. Humán Segítők Egyesülete Körmend támogatási kérelme

Előadó: Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke


 1. Gizella királyné út kialakítása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika műszaki és városgazdálkodási irodavezető


 1. Templomok kivilágítása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika műszaki és városgazdálkodási irodavezető


 1. Szennyvíztisztító telep kapacitás-bővítéséhez önkormányzati hozzájárulás biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Közbiztonsági közterület-figyelő és intézményi riasztórendszer pályázati feltételeinek biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Felsőberki autóbusz-forduló létesítése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. MIK és a Könyvtár továbbképzési tervének jóváhagyása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. Magyarország autóatlasz és útikalauz kiadásának támogatása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. Thököly u. 4. számú épület bontása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika műszaki és városgazdálkodási irodavezető


 1. Emelőkosár beszerzése

Előadó: Tóthné Dudás Mónika műszaki és városgazdálkodási irodavezető


 1. Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Mozigép felújításához kért támogatás biztosítása

Előadó: Szalóki József a Művelődési és Ifjúsági Központ vezetője


 1. Pályázati támogatás a Széchenyi Terv Információs Társadalom- és Gazdaságfejlesztés Programja keretében pedagógusok számára meghirdetett otthoni számítógép használatra és Internet hozzáférésre

Előadó: Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúság és ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 • Jelentés az előző képviselőtestületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika műszaki és városgazdálkodási irodavezető


 • Interpellációk


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, valamint Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke jelezték napirend előtti felszólalásukat.


Felkéri Dr. Bárány Győzőt az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnökét, tegye meg napirend előtti felszólalását.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke köszönti a képviselőtestület tagjait, majd elmondja, hogy a helyi lakáscélú támogatásokról szóló többször módosított 22/1997. számú helyi rendelet pénzügyi alapját képező előirányzat összegét a képviselőtestület 2002-ben 10 millió Ft-ban állapította meg. Ezidáig 15 kérelem elbírálása történt meg, melyből 14 kérelemnek van pénzügyi alapja. A 15 kérelemből 5 új lakás vásárlására, 2 családi ház építésére, 8 pedig használt lakás vásárlására irányult. 1 kérelmező - családi ház építő esetében - a Bizottság nem határozott anyagi fedezet hiányában.

Kéri a képviselőtestületet, hogy a fentebb hivatkozott 1 kérelmező részére 1 millió Ft-ot biztosítson az Önkormányzat kamatmentes kölcsön címén, mivel a jogosultság a kérelmező részéről fennáll.

A Bizottság kéri továbbá a képviselőtestületet, hogy a rendelet további alkalmazása érdekében, legalább a havi törlesztőrész visszatérülésének erejéig - ez általában 1 millió Ft - biztosítson előirányzatot. A Bizottság a 2002. áprilisi képviselőtestületi ülés elé e tárgyban írásos előterjesztéssel fog élni.


A következő napirend előtti felszólaló Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke a Körmendi Televízióért Alapítvánnyal kapcsolatos felszólalásra reagál, melynek írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.


Kérdés, vélemény nincs.


N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 2002. március 1-jén a jegyzővel közösen a Városgondnokság vezetőjének beiktatásán jelent meg.

Március 4-én a VASIVÍZ Rt-vel, illetve a WORD PROTEINS-sel szennyvíztisztító építése ügyében folytatott egyeztető megbeszélést.

Március 6-án vagyonvédelmi riasztórendszer ajánlatkérésével foglalkozott és kért ajánlatot cégektől. Elmondja, hogy a Közbiztonsági Országos Alapítvány kiírt egy pályázatot, ennek anyaga az előterjesztésben megtalálható.

Március 7-én a Jehova tanúi Emléktábla avatásán jelent meg.

Március 11-én délelőtt az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában a Molnár Lajos Emlékkiállításon, majd délután a kórház Felügyelő Bizottságának ülésén vett részt.

Március 14-én a Savaria NettPack üzem avatásán több képviselővel közösen vett részt. Elmondja, hogy az Önkormányzat közreműködésével sikerült létrehozni az üzemet, ahol 30 megváltozott munkaképességű személynek tudnak munkalehetőséget biztosítani.

Március 15-én jelen volt a városi és megyei ünnepségeken.

Március 18-án folytatódott a VASIVÍZ Rt-vel és a WORD PROTEINS-el az egyeztető megbeszélés.

Március 19-én a Güssing-i Innovációs Centrumban tartott előadáson vett részt, ahol a Németújvári megújuló Energia Centrum fejlesztéséről, illetve a vele kapcsolatos városi és környezeti fejlesztésekről esett szó.

Március 22-én részt vett az Igazgatói Munkaközösség 50 éves jubileumi évfordulóján, azoknak a pedagógusoknak a részvételével, akik 50 évvel ezelőtt kötöttek együttműködést annak érdekében, hogy az ifjúság oktatását, nevelését példamutatóan, hatékonyan lehessen végezni.

Március 25-én a jegyző úrral közösen a Dózsa MTE elnökével egyeztetett a várkerti növényház átadása ügyében.

Március 27-én a Megyei Védelmi Bizottság ülésén vett részt, délután az ipar-területen való telekvásárlás egyeztetését végezte Tóthné Dudás Mónika Műszaki Irodavezetővel.

Elmondja továbbá, hogy választási előkészületek folytak a hivatalban.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az áprilisi képviselőtestületi ülésre előterjeszt egy rendelettervezetet, amely a városi közműépítések (út, csatorna, víz, stb.) lakossági hozzájárulásával, költségeivel foglalkozik, valamint egy rendelettervezetet, amely a helyi parkolást szabályozná.


Honfi József polgármester kéri, hogy a 2002. április 25-i képviselőtestületi ülés április 23-án kedden kerüljön megtartásra. Kéri továbbá, hogy a május 30-ra, illetve június 27-re tervezett ülések - külföldi utazás okán - egy-egy héttel korábban kerüljenek megtartásra. Kérdezi, hogy a határidő megfelel-e a képviselőknek.
Kérdés, észrevétel:


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, hogy örömmel veszi a rendelettervezeteket, javasolja, hogy a bizottsági ülések előtt 1 héttel, 10 nappal korábban kerüljön ki az anyag a képviselőkhöz.


Honfi József polgármester javasolja a két ülés közti beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 1. Beszámoló Körmend város közrend-közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Szabó Miklós rendőr alezredes kapitányságvezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szabó Miklós alezredes rendőrkapitány köszönti a vendégeket. Az írásos beszámoló mellé szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 2001. évi közrend, közbiztonság megteremtése nehéz feladat volt. Példaértékűnek minősíti a rendőrkapitányság munkáját, mely az elmúlt évek egyik legjobb eredményét érte el. Az eljárások lefolytatásánál sem ügyészi, sem ombudsmani ellenőrzés nem fedett fel törvénysértést. Utal arra, hogy a törvényesség betartásával igyekeztek munkájukat végezni. 2001-ben 12 panaszt kellett kivizsgálni rendőri intézkedés miatt, ebből 10 alaptalan, 2 panasznak adtak helyt, az előző évhez viszonyítva ez hasonló arány, növekvés nincs.

A bűnözés visszaszorítására tett intézkedések és azok hatása tükrözi a szakmai munkát, ami a rendőrkapitányság illetékességi területén folyt. Felderítésre kerültek az 1999-2000. évi bűncselekmények elkövetői, akik elsősorban vagyon elleni bűncselekményeket követtek el. 435 bűncselekmény felderítésére került sor egy 9 fős bűnözői csoportnál, akik nemcsak Körmenden követtek el bűncselekményeket, hanem a környező falvakban is. Kiterjedt orrgazda hálózattal rendelkeztek, egyértelműen csak vagyonszerzés motiválta őket. Elfogásukkal szinte "megtisztult" a város.


Szabó Miklós alezredes említést tesz arról, hogy a szervezett bűnözéssel összefüggő jelenségek nem kerülték el a várost.

A statisztikából kiugró az erőszakos nemi közösülések száma, ami mögött egy 2 fős, két fiatalkorú sérelmére elkövetett bűncselekmény sorozat áll, felderítésük előző évben indult és most jelent meg a statisztikában.


Szabó Miklós alezredes kihangsúlyozza, hogy célkitűzés az eredményességi mutatók megőrzése, javítása. Az írásos beszámolóban külön kiemelésre került az ismeretlen tettesi felderítés, ami országos szinten elfogadható eredmény.

Nagyon komoly erőfeszítések történtek a bolti lopások felderítésében, felszámolásában.

Szabó Miklós alezredes elmondja, az írásos beszámoló is tükrözi, hogy nagyon nagy nyomás nehezedett a rendőrkapitányságra, vannak restanciák, megfelelni a lakossággal szembeni elvárásoknak. Sok esetben a közterületi szolgálat rovására ment a bűnüldöző tevékenység, el kellett vonni a közterületről járőröket. A lakosság részéről jogos az az észrevétel, hogy a körzeti megbízottnak többet kellene a területen járőröznie. Azonban szükség volt arra, hogy ezek a bűnöző csoportok felderítésre kerüljenek. A közterületen eltöltött órák száma csökkent a bűnügyi leterheltség miatt, hiányzik az az óraszám, ami a tavalyi évben nagyon markánsan megjelent: a ún. mobil szolgálatok működtetése, ami nemcsak Körmend, hanem az Őrség és Szentgotthárd várost, valamint környékét ellátta.


Pozitívumként említi, hogy a városban példaértékű volt az összefogás, amellyel az ügyelet átépítése, modernizálása megtörtént. A közel 7 millió Ft-os beruházás nemcsak a rendőrség, hanem az egész város javát szolgálja, hiszen úgy lett kialakítva, hogy az alkalmas bármilyen nagyságrendű - akár katasztrófavédelmi, akár polgári védelmi - központként való működésre is. Külön köszöni Honfi József polgármester úrnak, hogy támogatta az elképzelést.

Fontos célkitűzésként említi, hogy a körzeti megbízottak közelebb kerüljenek a lakossághoz. Ennek kapcsán az érintett önkormányzatok segítségével a körzeti megbízotti irodák felújításra kerülnek, a számítógépek rákapcsolódnak a bűnüldöző rendszerre, így a körzeti megbízott helyben ellátja rendőri feladatait.


Szabó Miklós rendőr alezredes elmondja továbbá, hogy a térfigyelő rendszer tavaly egy villámcsapás következtében kárt szenvedett. A belügyminiszter milliós nagyságrendben támogatja a felújítást és az új rendszerek felépítését, bízik abban, hogy a képviselőtestület tagjai körében a felújító elképzelés szintén támogatást nyer.


Szabó Miklós rendőr alezredes az írásos, valamint a szóbeli kiegészítés alapján kéri a beszámoló elfogadását.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a körmendi vállalkozások, üzemek is nagyban hozzájárultak az ügyelet felújításához.


Kérdés, vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondja, hogy az írásos előterjesztésben szerepel a bűnügyi helyzet alakulása. Több adatnál emelkedés tapasztalható.

A közterületfigyelő rendszerrel kapcsolatban kérdezi, hány kamera működik, milyen a képminősége, ki végzi a karbantartást, mi a "hozadéka" a rendőrkapitányság munkájában.


Szabó Miklós rendőr alezredes a kérdésekre válaszolva elmondja, hogy 2001. évben 494 bűncselekmény történt a városban. Az a bűncselekmény-sorozat - betöréses lopás - ami önmagában 400 bűncselekményt ölelt fel, a 2000. évi statisztikában nem jelentkezett, de 2000-től folyamatosan jelentkezik. Az elkövetők nagyrészt Körmenden követték el a bűncselekményt. Ha ezeket a bűncselekményeket figyelmen kívül hagyjuk, akkor nem haladja meg az előző évet a növekedés.

Utal az elmúlt évben megalakult Bűnmegelőzési Bizottság szerepére.


Szabó Miklós alezredes a közterület figyelő rendszerrel kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondja, hogy jelenleg két kamera működik, legnagyobb gond a karbantartás ellenére, hogy a központi rész megsérülésével 8-900.000 Ft-os kár keletkezett. A kamera felújítás alatt van, az alkatrészeket a Közbiztonsági Alapítvány megrendelte. Haszna abban mutatkozik, hogy megelőző jelleggel sok intézkedést tudnak foganatosítani, az ügyeletes tudja irányítani a járőrt. Meg tudnak előzni garázdaságot, rablásokat, segítségre van a lopások felderítésében, a prostitúció nyilvános formája kiszorult a városból, ez a haszna a közterület-figyelő rendszernek.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a jelenlegi állomány létszámáról érdeklődik, valamint van-e kimutatás arról, hányan vannak azok, akik rendőr szakközépiskolát végeztek, más szakközépiskolai tanulmányokat folytattak, illetve rendőrtiszti, vagy más főiskolára jelentkeztek.


Szabó Miklós alezredes a létszámhelyzettel kapcsolatban elmondja, hogy 11 fő végzett rendőr szakközépiskolát, 8 fő végez júniusban, 12-13 fő kezdi meg tanulmányait a soproni, illetve a csopaki szakközépiskolákban. 5 fő van, aki nem rendőr szakközépiskolát végzett, de megvan a rendőr tiszthelyettesképző iskolájuk, valamennyi tag szakközépiskolát végzett és vannak főiskolát végzettek is.

Célkitűzésként szerepel a 2 éves iskolaidő idejére 25-30 eFt-os ösztöndíj rendszer megteremtése az önkormányzatok segítségével, melynek lényege, hogy a végzős hallgató - az avatást követően - 2 évig vállalja a rendőri munkát, és azon a területen lát el rendőri feladatot, ahol a munkájára szükség van.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag a körmendi ifjúságra vonatkozóan kérdezi, hogy a kábítószer kereskedelemben fellendülés volt-e, erőszakos cselekményekben van-e módosulás, a helyi prostitúció megszűnő félben van-e, vagy türelmi zónát kell kialakítani.


Szabó Miklós alezredes a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a kábítószer- bűnözés Körmend és környékére nem jellemző, a fertőzöttség nem növekedett, az erőszakos cselekmények visszaszorultak, a prostitúció kiszorult a városból, nem tapasztalható fellendülés.

Bebes István képviselőtestületi tag három pontba foglalja észrevételeit:

 1. A szakközépiskolai kollégium előtt csoportok megjelenése tapasztalható, kéri, hogy a rendőri megjelenés fokozottan biztosítva legyen.

 2. Szabadság tér - Olcsai tér helyzete, nemkívánatos emberek jelenléte tapasztalható. Szem előtt kell tartani ezt a területet.

 3. Nyár közeledtével növekvő forgalom, ami jelenleg is elviselhetetlen. A balesetek megelőzése érdekében mindent el kell követni.


Szabó Miklós alezredes az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy a csoportosulásra intézkedik. A kollégium és általános iskolák környéke, valamint a Szabadság tér - Olcsai tér kiemelt figyelemben részesül. A városban a közlekedési balesetek száma csökkent, a környező településeken viszont nőtt. Az elmúlt évhez hasonlóan az idei évben is a végző hallgatók "idegenforgalmi őr" címszó alatt a megye frekventált területein teljesítenek szolgálatot.


Nincs több kérdés, vélemény.


Honfi József polgármester megköszöni a szóbeli kiegészítést, a rendőrség munkájához sok sikert kíván, egyben javasolja a képviselőtestületnek a beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a beszámolót, és a következő határozatot hozza:


31/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a közrend - közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót - megköszönve és elismerve a rendőrkapitányság munkáját - elfogadja.Dr. Andrékó János ezredes, Joó Imre ezredes és Szabó Miklós alezredes távozik az ülésről.3. Körmend város önkormányzata 2001. évi költségvetési zárszámadása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester az írásos anyag mellé kiegészítésként hozzáfűzi, hogy a tavalyi évi költségvetés tervezési főszámai a zárszámadásban lévő adatokhoz közeliek. Ebből az látszik, hogy a költségvetés készítésénél figyelembe vett tényezők az év folyamán lényegesen nem változtak, így az eredményben sem mutatkozik lényegi változás. A 2001. évi költségvetés teljesítési száma a bevételek vonatkozásában 3,4 milliárd, a kiadási főszám 3,3 milliárd, a működési kiadás nagysága ezen belül 2,3 milliárd forint.

A fentiekből az látszik, hogy a működési költségek az eredetileg tervezett összeghez képest 200 millió Ft-tal nőttek, mely növekményt a működési jellegű bevételek nem tudták teljes mértékben fedezni. Így az eredetileg tervezett 95,8 millió Ft-os hiánnyal szemben a működés 101 millió Ft-os hiánnyal zárt.

Ennek okait vizsgálva megállapítható, hogy egyrészt az intézményi működtetést befolyásoló önkormányzati döntések sem segítették a hiány csökkentését -másrészt az állami finanszírozás normatívái nem tudtak mindenütt fedezetet nyújtani az év közben konkrétan jelentkező költségemelkedésekre.

Ez elsődlegesen a dologi költségek vonatkozásában volt látható, ahol a nullszaldós finanszírozás mellett, változó 6-8-9 % körüli árváltozások növelték a működési költségeket.

Más oldalról a kormányzati intézkedések hatására bekövetkezett bérfejlesztések fedezetét sem sikerült mindenütt normatívával biztosítani. Ez minden településen másként jelentkezik, hiszen más az összetétele a közalkalmazotti állománynak. Az év folyamán a bérgazdálkodásban és működtetésben hosszabb távon kedvező hatás várható az elkezdett és végrehajtott intézkedésektől, ilyen pl. a konyhák működtetésének változtatása.

A helyzet kedvezőbb a felhalmozási költségek oldalán, ahol egyrészt a gázközmű privatizációs bevételekből befolyó összegek, illetve államkötvények biztosítják a leendő, mostani fejlesztések feltételeit is. Nem utolsó sorban a lakásépítésnél megnyert 60 millió Ft a Széchenyi Tervből, amivel az önkormányzat vagyonát jelentősen sikerült növelni. Elsősorban ezek a fejlesztés jellegű dolgok ingatlan fejlesztésben, építési telkek, illetve ipari park terület vásárlásában nyilvánultak meg.

Említést tesz az önkormányzati intézmények felújításáról, pl. középiskolai kollégium, illetve vele párhuzamosan a Somogyi Béla Általános iskolában végrehajtott fejlesztés, ami 60 millió Ft, növelte a város ingatlan vagyonának értékét.

Az elmúlt évben már látszott a fejlesztések vonatkozásában egyfajta koncepció és irányvonal, mely mentén a pályázati lehetőségeket kihasználva az önkormányzat konkrét anyagi terheit csökkentendő módon képzelhető el a fejlesztések megvalósítása. A pályázatok előkészítésében és elkészítésében egyre sikeresebb az önkormányzat.

A tavalyi évi költségvetésben külön gond a kórház működtetése, ahol az OEP finanszírozása nem nyújt fedezetet a megnövekedett költségekre. Ebben a költségnövekedésben a bérköltségek mellett a gyógyszerköltség változása játszik jelentős szerepet. Ez pl. 10 millió Ft eltérést mutatott, az energia és egyéb üzemeltetési költségek emelkedése 6-7 millió Ft-tal növelte a kórház működési költségeit.

A bérgazdálkodás vonatkozásában a kórháznak nem voltak súlyosabb problémái és úgy tűnik, stabilizálódott a közvetlenül az ágy mellett dolgozó nővérek és ápoló személyzet helyzete.

Honfi József polgármester hozzáteszi, hogy ez évben sort kell keríteni a kórház gazdálkodásának áttekintésére.

A fentiekkel együtt az előterjesztést a 2001. évben folytatott gazdálkodásról, a 2001. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet a könyvvizsgálói jelentéssel együtt ajánlja elfogadásra.


Honfi József polgármester felkéri Dr. Horváth Ferenc könyvvizsgáló urat, hogy szóbeli kiegészítését mondja el.


Dr. Horváth Ferenc könyvvizsgáló címszavakban utal a leírtakra. Az ellenőrzéseket, az év közbeni tájékozódásokat, kapcsolattartást pozitívan értékeli. Elmondja, hogy részt vett a hétfőn megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen, ahol együttesen értékelték a zárszámadási tapasztalatokat.

Kitér a vagyoni helyzet értékelésére, a helyszínen minden intézménynél a mérlegek tételes ellenőrzésére került sor.

A jelentés kitér továbbá a tárgyi eszközökre, a befejezetlen beruházásokra, az elhasználódásra, az adminisztrációra.

A vagyonkataszterrel kapcsolatban megjegyzi, hogy ez a helyzet most nem kielégítő. Vagyonkataszternek minden önkormányzatnál lennie kell és értékelni kell azokat a vagyontételeket, amelyekkel az önkormányzat rendelkezik. Jogszabály kimondja, hogy a könyvvizsgálónak kötelessége megvizsgálni, hogy a mérlegben kimutatott értékek leltárral alá vannak-e támasztva, egyeznek-e azzal a kimutatással, amit mellékelt a hivatal a zárszámadáshoz, fennáll-e az egyezőség vagy nem azzal a kataszteri nyilvántartással, amit a jogszabály szerint csatolni kell a zárszámadási előterjesztéshez. Az előterjesztés 2. §-a mellékletét képezi a zárszámadásnak. Ez még nem készült el. Javasolja, hogy a rendelet jóváhagyása után a kimutatást csatlakoztassa a hivatal, a további évközbeni ellenőrzésekre is számítva. Határidő van arra, - 2003. január 01. - hogy ezek az értékelések elkészüljenek.


Dr. Horváth Ferenc könyvvizsgáló felhívja a figyelmet a kintlevőségekre, helyi adókra, kapcsolódóan a gépjárműadóra, a Házkezelőség által kezelt bevételi forrásokra, azoknak a hátralékaira. 15 millió Ft az iparűzési adó hátralék 2001-ben, 18,5 millió Ft a Házkezelőségnél meglévő hátralék, abból 12 millió a helyiségbérekkel kapcsolatos, e vonatkozásban hatékonyabb intézkedések megtétele szükséges.

Utal a függő tételek közötti nagy összegekre. Elsősorban a kórháznál lévő 30 millió Ft-ra gondol.

Ami a gazdálkodás témáját illeti, könyvvizsgálói szempontból kifogásai nincsenek. Kitér arra, hogy a 2002. év költésvetésének előkészítésében tapasztalja, hogy részletesebben, nagyobb hozzáállással készült. Kiemeli a jegyző úr szerepét, aki ezeknek az előkészítésében személyes közreműködésével jól segítette, hogy a 2002. évi intézményi költségvetések hatékonyabbak legyenek.A bevételeket és kiadásokat illetően a zárszámadási rendeletben az összbevétel 631 eFt-tal kevesebb, mint a zárszámadási jelentésben. Egyik adat sem rossz, csupán az az eltérés, hogy a 631 eFt az a bevétel, amit tavaly a GAMESZ-nak kellett biztosítani, annak a három intézménynek a negatív pénzmaradványa ellensúlyozására, akik költségvetési túllépéssel küszködtek.


Dr. Horváth Ferenc könnyvizsgáló kihangsúlyozza, hogy a költségvetési fő-előirányzatokat (személyi jellegű juttatások, dologi kiadások, felhalmozási kiadások, TB járulék) nem szabad túllépni. A jóváhagyott költségvetés keretein belül kell dolgozni, gazdálkodni. Ez több intézménynél nem így történt, az utólagos tudomásulvétel már csak a rendbetételt eredményezheti. Példaként említi a Somogyi iskola költségtúllépését, megemlíti, hogy a Kölcsey iskolának is vannak hiányösszegei, valamint a Városgondnokságnak is. A kórház hiányfedezése szintén feladat.

Számviteli szempontból nem lát problémát, a helyszíni vizsgálatok azt támasztják alá, hogy megfelelően nyilvántartják és könyvelik az intézmények a bevételeiket és kiadásaikat.

A belső ellenőrzés vonatkozásában lényeges probléma nincs.

Kiemeli, hogy új intézmény jött létre - a Városgondnokság, - ami magába olvasztja a Házkezelőséget is. Az átszervezés nagyon lényeges, komoly feladatot ró a hivatalra, valamint a GAMESZ-ra.

A kórház 30 millió Ft-os hiányával kapcsolatban elmondja, jogszabály kimondja, hogy a pénzmaradványokat a testületnek jóvá kell hagynia.

Leírja a jelentés, hogy a Somogyi iskola, a Kölcsey iskola, valamint a Városgondnokság hiányát elismeri a hivatal pénzmaradványa terhére, a kórháznál leírja, hogy kötelezettségként tartsa nyilván az intézmény. Ha nem oldódik meg a kórház helyzete, akkor a 2002. évi gazdálkodását is nehéz helyzetbe hozza a kórháznak.


Kéri a képviselőtestületet, hogy szíveskedjen elfogadni a zárszámadást a könyvvizsgálói jelentéssel együtt, mert ez feltétele az ÖNHIKI-s pályázat beadásának is.


Kérdés, észrevétel:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a tavalyi évi könyvvizsgálói jelentés után a képviselőtestület hozott egy olyan állásfoglalást, amiben egy bizonyos ellenőrzési folyamatot határozott meg. Ez az ellenőrzési folyamat 2001. évben lezajlott, bizonyára ennek tudható be, hogy a jelentésben pozitívabb megfogalmazások érződnek, mint az előző évi könyvvizsgálói jelentésben. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy pénzkezelési, számviteli, nyilvántartási hiányosságokat tárnak fel az önkormányzat által működtetett intézményeknél, de ez javuló tendenciát mutat. Az anyagból kitűnik, hogy az intézmények gazdálkodásában "felületes" gazdálkodást folytatnak. Összességében azonban az önkormányzat által működtetett intézményeknél megfelelő és könyvvizsgálói szempontból elfogadható a gazdálkodás.

Több éve szorgalmazza a Pénzügyi Bizottság, hogy a belső ellenőrzési rendszert munkaköri leírásban kellene rögzíteni, hogy hatékonyabban tudják ellenőrizni az önkormányzat által működtetett intézményeket.

Az eszköz, tárgyi eszköz, egyéb eszköz területén növekedést mutat a 2001. évi költségvetés, az immateriális javak területén csökkenés tapasztalható.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja továbbá, hogy az anyag tételesen foglalkozik a negatív pénzmaradványok helyzetével. Ez elkeserítő. 4 éve foglalkozik azzal, hogy az intézmények működési gazdálkodását olyan keretek között próbálja irányítani, hogy a feladat meghatározáshoz megfelelő pénzforrást tudjon biztosítani, ne legyen túllépés, pótelőirányzatok kérése.


A Pénzügyi Bizottság 4 pontba foglalta javaslatát a képviselőtestületnek:


 1. Az ingatlan kataszter nyilvántartása. Javasolja a munkáltatónak, hogy munkaköri leírásban gondoskodni kell olyan személyről, aki a törvény előírásainak megfelelően elvégzi az ingatlan kataszter nyilvántartási munkáit. Erre a személyt 2002. május 1-ig a munkáltató nevezze ki.

 2. Az adó tartalommal bíró kintlévőségek, közmű tartozások helyzete. A 10 milliós nagyságrendű kintlévőségeket rendezni kell. A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy az adótartalommal bíró kintlévőségek behajtására a testületnek határozatot kell hozni.

 3. 30 milliós kórházi kintlévősége az Önkormányzatnak. A Bizottság tett egy olyan javaslatot, hogy június hónapban a kórházat beszámoltatja a költségvetés, illetve gazdálkodásának mechanizmusáról, javasolja a képviselőtestületnek, hogy legkésőbb a júniusi ülésen dönteni kell a 30 millió Ft helyzetéről.

 4. Negatív pénzmaradványok. A Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványainak terhére kerüljenek rendezésre.


Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szerint az elmúlt évben lehetőség volt arra, hogy az évek óta húzódó fejlesztések elkezdődjenek, illetve befejeződjenek. A fejlesztési elképzelésből a 10 millió Ft érték felettieket említi: ipari park alapjainak megteremtése, új kollégium épült, a Somogyi úti Általános Iskola bővítése.

Összességében közel 500 millió Ft-ot fordított fejlesztésre az elmúlt évben az önkormányzat. Ezek közül a fontosabbak: kórházi konyha rekonstrukciója, a családi házas rendszer kialakításának előkészítése, kollégium, iskola, orvosi műszerek, kábeltelevíziós hálózat fejlesztése.

Az intézményi fejlesztések is dinamikusan növekedtek.

Szükséges, hogy az önkormányzati ingatlan és vagyonkataszter megfelelően legyen vezetve és hivatalon belül egy személy legyen kijelölve.

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság összességében a zárszámadást elfogadásra javasolja.


Dr. Stankovits György jegyző az ingatlan kataszterrel kapcsolatban jelzi, hogy egyik kolléga munkaköri leírásába ez bekerült. Adók és egyéb kintlévőségekkel kapcsolatban elmondja, hogy készül egy intézkedési terv, hatékonyabb ellenőrzést kíván az önkormányzat lefolytatni, ezek várhatóan április-május hónap folyamán indulnak.

A kintlévőségek beszedéséhez kapcsolódóan elmondja, hogy vannak elmaradások, melyekre intézkedések történtek.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elmondja, hogy az elmúlt három évhez képest az önkormányzat tevékenységében a gazdálkodásra utaló jelenségek erősödtek. Pozitívumnak tartja a gazdálkodás erősödését, viszont megmaradt továbbra is a pénzköltési kényszer az önkormányzati intézmények esetében.

Kórház problémájával kapcsolatban javasolja, hogy a kórház igazgatója mondja meg, kell-e külön bizottságot felállítani a likviditási problémák rendezésére.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag jelzi, hogy a normatív hiány két vonatkozásban is kiemelésre került. Olyan megoldást javasol, hogy a hivatal megbízott ügyintézője - ha szükséges akár negyedéventént is - vizsgálja felül az intézmény létszámhelyzetét, és amikor korrigálásra van lehetőség, ezt felterjeszti. Elvárható lenne az intézményektől, hogy amikor terveznek, akkor az optimális létszámmal tervezzenek. Az óvodáknak nagyarányú volt ilyen szempontból a visszafizetési kötelezettsége.

Említést tesz a közalkalmazotti bérfejlesztés kapcsán hozott kormányzati döntésről, valamint a dologi stagnálással kapcsolatban 5 %-os rátával sikerült emelni a működtetés oldaláról a költségelemeket.

Eszközfejlesztési pályázatoknál szerencsés, hogy a fejlesztési alapból tudott áldozni az Önkormányzat.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, hogy a kintlévőségek behajtásáról gondoskodni kell, akár inkasszós behajtással, vagy a kintlevőségek eladásával.

Pályázatok kapcsán reméli, hogy a város továbbra is sikeresen pályázik.

A kiadási résznél utal arra, hogy a költségvetés során meghatározottak kerüljenek betartásra. Néhány intézmény a kereteket túllépi, ezért határozott lépéseket kell tenni.

A kórházzal kapcsolatban megfogalmazódik, hogy a problémák abból fakadóan adódtak-e, ahogy a város 2000-ben a kórházat visszakapta, vagy a teljesítménnyel van-e probléma. Szeretné tisztán látni ezeket a kérdéseket.

Honfi József polgármester az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy a városnak szüksége van a kórházra és önállóan kívánja működtetni. Ez a kórház nem Körmend város kórháza, hanem az egész térségé. 50-60 ezer ember betegellátási központja. Meg kell vizsgálni, hogy hol vannak olyan pontok, ahol javítani vagy fokozni kell a tevékenységet.


Dr. Bárány Győző orvosigazgató most közalkalmazottként szól és elmondja, hogy júniusban a képviselőtestületi ülés rendelkezésére áll. Azonban kéri a képviselőtestület és az önkormányzat segítségét a felmérésben.

Megjegyzi, hogy a teljesítmény adatai felfelé mennek, a HVCS pont értékek változása a kiskórházak számára előnytelenebbé váltak, mert olyan beavatkozások pontértékét növelik, amelyek itt nem kerülnek sorra, ezek a nagy kórházaknak a feladatait jelentik.

Példaként a traumatológiai beavatkozásokat említi, ahol olyan változások vannak a pontértékekben, hogy 13 kórház van megjelölve az országban, ahol sürgősségi beavatkozás történik. Ebbe még a szombathelyi Markusovszky kórház sincs bent, ahol komoly traumatológiai ellátás folyik. Ezúton javasolja Bebes István országgyűlési képviselő úrnak, hogy a miniszter úrnál járjon közbe a Markusovszky kórház támogatására.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke jelzi, hogy korábbi képviselőtestületi ülésen döntés született arról, hogy a Markusovszky kórháznak 780 eFt fennálló tartozása van. Tárgyalási megbízást kapott a hivatal, hogy próbáljon meg ebben valamit tenni, kérdezi, hogy történt-e előrelépés?


Honfi József polgármester közli, hogy történt, de eddig nem vezetett eredményre.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke elmondja, hogy 900 eFt-os leltárhiány volt, mivel ezt nem sikerült rendezni, a vezetés úgy egyezett meg, hogy a 780 eFt-ot sem fizetik ki.


Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Kölcsey iskolára megfogalmazott negatív pénzmaradvány kapcsán ad tájékoztatót: amikor a zárszámadás elkészül, két dolgot kell megvizsgálni, a kiadás és a bevétel összesét.

E tekintetben a Kölcsey iskola esetében a kiadásnál +2,2 millió Ft maradt meg, a bevételnél -1,5 millió Ft-os a hiány, ez 700 eFt-os többletmegtakarítást mutat az intézmény oldalán. Amivel túllépte a felhalmozásra előírt eredeti előirányzott utáni módosított részt (az 250 eFt volt) lett a 383 eFt a felhalmozásra jelentkező túllépés. Hangsúlyozza, hogy ezen taneszközök vásárlása történt, így a 700 eFt-ból 380 eFt a felhalmozási oldalon jelentkezett, így az intézménynél 320 eFt megmaradt az önkormányzat javára. Az összes költségvetési keret terhére 700 eFt-os pénzmegtakarítás mutatkozik.

Honfi József polgármester hozzáfűzi, - az átláthatóság miatt - a holnapi napon kiad egy utasítást, készüljön kimutatás a túllépésben lévő intézmények tételes elszámoltatásáról, hogy a következő képviselőtestületi ülésen erről tájékoztatást tudjon adni.


Geosics László képviselőtestületi tag megjegyzi, hogy a kórház OEP általi nem volt elegendő a tavalyi évben ahhoz, hogy megfelelően tudjon működni. Szükséges volt az önkormányzat részéről a támogatás. Kérdezi, hogy az intézményeknek a normatív támogatásból kell-e működniük? A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét kérdezi, hogy az a normatív támogatás, amit ad az állam, az elegendő-e az intézmények működéséhez.


Honfi József polgármester reagál a kérdésre és elmondja, hogy a normatív állami támogatás nem elég a működéshez.


Nincs több kérdés, vélemény.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek a tavalyi évi gazdálkodásról szóló zárszámadó jelentés, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet, és a könyvvizsgálói jelentés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja és a következő rendeletet alkotja.


6/2002. (IV.1.) számú rendelet:


Körmend város Önkormányzata 2001. évi költségvetésének végrehajtásáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz mellékeljük.)
4. 2002. évi kulturális- és sport-támogatások jóváhagyása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott 25,5 millió Ft-ot kellett felosztani. Ezzel szemben 33,5 millió Ft igény jelentkezett. Míg a sportnál kedvezőbb az arány, a kulturális pályázatok elosztásánál nagyon nagy aránytalanság jelentkezett. A 6,5 millió Ft többletigényt 1,7 millió Ft-ra kellett volna elosztani.

Az igazságos elosztáshoz a pályázati kiírás nyújtott támaszt, hiszen elsősorban a város ünnepi rendezvényeihez kötött pályázatok kaptak prioritást, másodsorban a tudományos kutatás, ismeretterjesztés, a helyi színház támogatása volt a cél.

Felhívja a figyelmet, hogy néhány nagyobb pályázati összeg már korábban kiemelésre került. A sport területén a természetbeni juttatásoknál mintegy 8.300 eFt terembérletet már korábban megítélt az önkormányzat. Ez vonatkozik a kiemelt egyesületekre mint a sport, mint a kultúra terén, ahol előfinanszírozási rendszer működik. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi változatlan pályázati összeget tekintve már ? részét megkapták az egyesületek, és automatikusan a ? részét javasolja a Bizottság a képviselőtestületnek elfogadásra.


A Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság 3 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke javasolja a sport és kulturális támogatások jóváhagyását.


Vélemény:


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a kulturális támogatások körében az AD LIBITUM amatőr énekegyüttes támogatást kért és nem kapott, holott szinte valamennyi városi rendezvényen szerepelnek. Javasolja a Polgári Kör részére meghatározott 25 eFt összeget az amatőr énekegyüttesnek biztosítani.


Geosics László képviselőtestületi tag felveti, hogy hiányolja a tartalékalap képzését.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke jelzi, hogy volt tartalékalap, azonban szociális támogatásként a Máltai Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt részére lemondtak erről.


Horváth László képviselőtestületi tag sérelmezi, hogy nem kapott értesítést a pályázati határidővel kapcsolatban.

Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy január 31. volt a pályázatok beadásának határideje, amit a helyi sajtóban és televízióban meghirdettek.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag örömmel tapasztaltja, hogy a diáksport támogatást kapott.

A kiemelt egyesületekkel kapcsolatos megjegyzi, hogy a decemberi döntéskor kedvezőtlen helyzetbe került a kézilabda szakosztály, ezt kompenzálni kellene.

Megjegyzi továbbá, hogy Körmend és peremkörnyékén 4 futball klub működik, de egyik sem működik megfelelően. A 4 egyesület 4 felé viszi a pénzt, ugyanakkor nem tudnak legalább egy NB 3-as csapatot felvonultatni.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, hogy a klubok a nevezési díjakat nem tudják kifizetni, a támogatás megítélésénél közelíteni kellene a nevezési díjak nagyságrendjéhez.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag Egyed Gyula hozzászólására reagálva elmondja, hogy a 4 futballklub külön-külön területet fed le. A támogatás mértékének emelését javasolja.

Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint ezek az egyesületek önfenntartóként jöttek létre, nem ért egyet Bebes István képviselőtestületi tag javaslatával.


Honfi József polgármester javasolja, hogy meg kell nézni, mekkora az az összeg, amit nevezési díj címén a sporttartalék terhére meg lehet ítélni, azzal a feltétellel, hogy azt kizárólag nevezési díj befizetésére fordítják.


Honfi József polgármester javasolja a Körmendi Városi SE részére 300 eFt, a Körmend Football Club részére 1.800 eFt, az Alsóberki Football Klub részére 300 eFt, a Körmendi KTK részére 300 eFt-os támogatás megítélését az 1.268 eFt-os sporttartalék alap terhére.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Tóth Imre képviselőtestületi tag javasol +50 eFt-ot az Alsóberki Football Club részére, mivel ott IFI klub is működik.


Honfi József polgármester javasolja +50 eFt megítélését az Alsóberki Football Club részére.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a 2002. évi sport támogatások elfogadását.

A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az AD LIBITUM amatőr énekegyüttes részére 25 eFt-os támogatás megszavazását, a Polgári Kör rendezvényeihez biztosított 25 eFt terhére.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Szabó Ferenc alpolgármester felhívja a figyelmet, hogy a Bizottságnak 30 eFt-ig döntési jogköre van, ezt a 25 eFt-ot döntésként kell kezelni. Ez úgy oldható meg, ha a Polgári Kör elnöke visszavonja pályázatát.


Dr. Nagy Zoltán, mint a Polgári Kör elnöke, visszavonja a Polgári Kör 25 eFt-os rendezvényigényét, a rendezvényszervezését fenntartva.


Honfi József polgármester javasolja a 2002. évi kulturális támogatások elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester a fentiek figyelembevételével javasolja a kulturális és sport-támogatások jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


32/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2002. évre beérkezett kulturális és sport pályázatokat a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai figyelembe vételével a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.


Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Baranyai Sándor sport főtanácsos

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjeFolyó ügyek:


 1. Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzat pályázatának előkészítése

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester közli, hogy önkormányzati határozat szükséges az ÖNHIKI-s pályázat beadásához.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


33/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására.

 1. Körmend város Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 20. § (1) bek. és 6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására.

 2. Körmend város Képviselőtestülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:


 1. Az önkormányzat lakosság száma 2001. január 01-jén 500 fő feletti.

 2. Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon túl intézményeket tart fenn.

 3. Az önkormányzat 2001. január 01-jei lakosság száma 3.000 fő feletti és intézményeinek intézménykénti kihasználtsága a 70 %-ot eléri.

 4. Az önkormányzat 3 hónapnál, vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel - intézményeit is beleértve - rendelkezik, de ennek összege nem haladja meg a fenti törvény 6. számú melléklete 1.1.6 pontja szerint figyelembe vett felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat.

 5. Az önkormányzat iparűzési adó, vállalkozók kommunális adója, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi adók bevezetéséről döntött, és a költségvetésben ilyen bevételt tervez.


Határidő: 2002. április 20.

Felelős: benyújtásra Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Basketball Körmend Sport Kft. támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Kérdés, vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondja, kitűnik az anyagból, hogy milyen gazdasági körülmények között kell működtetni a - jelenleg Magyarország második legjobb - kosárlabda klubját.

A szakmai rész megjelöli azokat az előrelépési lehetőségeket, amelyek jól működő klub esetében szükségesek.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag elmondja, hogy ez a támogatás Körmend város önkormányzata részéről 15 millió Ft-ot jelent a dologi kiadásokkal, terembérletekkel stb. együtt. A jegyek és bérletek ára viszont csak 10-15 %-át teszi ki a bevételnek, ez szolidnak tűnik.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy nem tartja kielégítőnek az anyagot; rájátszásoknál, bérleti bevételi forrásokkal lehetne kompenzálni a működtetési költségeket.

A Pénzügyi Bizottság 4 szavazattal, 3 ellenében támogatja a kérelmet.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag kéri a képviselőtestület támogatását, mivel a megkezdett tárgyalások csak nyár közepén realizálódnak.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, hogy az anyaggal kapcsolatban van egy olyan rész, amire zárt ülés keretében vissza kellene térni.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását azzal a feltétellel, hogy a Basketball Körmend Sport Kft. vezetősége a rájátszásokban tegyen meg mindent a jegybevételek emelésére.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


34/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Basketball Körmend Sport Kft. által a benyújtott finanszírozási koncepciót elfogadja. Ennek alapján a 2003. évi költségvetés terhére a 6 millió Ft támogatást megadja.

Felhívja továbbá a Basketball Körmend Sport Kft. vezetőségét, hogy az elkövetkező rájátszásokban tegyenek meg mindent a jegybevételek emelésére.


Határidő: 2002. április 05.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője az átutalásért 1. Támogatás biztosítása kulturális célok megvalósítására

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester kéri a képviselőtestületet, hogy permanensen vegye figyelembe a korábbi döntéseit. A "Szemelvénygyűjtemény Körmend történetének tanulmányozásához" című munkához döntés született, hogy az önkormányzat igényli, és beépíti a helyi honismereti oktatás témakörébe.

Döntés van továbbá, hogy a 2. pontban szereplő Körmend és környékének növényvilágát bemutató videóanyagot elkészítteti.

Felvetődik az a kérdés, hogy lehet ezt a turisztikai jellegű kiadványt pénzzé tenni, árusítani.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sportbizottság elnöke a terjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a Csaba József Honismereti Egyesület országos terjesztési jogot és felhatalmazást kapott az önkormányzattól, megvan az a szerv, aki piacra tudja bocsátani.


Honfi József polgármester javasolja a kötetek elkészíttetését, majd a Csaba József Honismereti Egyesülettel közösen meg kell vizsgálni és a következő testületi ülésre ismételten előterjeszteni, hogy az értékesítésből mekkora összeg folyik vissza az önkormányzat számlájára.

Kéri a képviselőtestületet a határozati javaslat elfogadására.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 2 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


35/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Kondicsné Dr. Kovács Éva: Szemelvénygyűjtemény Körmend történetének tanulmányozásához című munkája második kötetének kiadására 473 eFt, Körmend és környékének faunája videóanyag elkészíttetésére 180 eFt, Pintér Pál: Séta Körmenden című kötetének kiadására 850 eFt támogatást biztosít a gazdálkodási tartalék terhére, amelyet átadott pénzeszközként bocsát a Csaba József Honismereti Egyesület részére.


Határidő: 2002. április 05.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. Körmendi autóbusz-állomás áthelyezése

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Kérdés, vélemény nincs.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


36/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Vasi VOLÁN Rt. bejelentését tudomásul veszi. Megbízza a Polgármesteri Hivatalt, készítse elő a VOLÁN kiköltözése utáni hasznosítás tervezetét.


Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2002. december 31-ig

Felelős: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási irodavezető

 1. Thököly u. 1. szám alatti üzlethelyiség hasznosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke felveti, a Házkezelőségnek tudomása volt arról, hogy fél éve nem üzemel a helyiség. A szerződésben a felmondási határidők rögzítve vannak, mire a pályázati, vagy bérbeadási szerződés létre fog jönni, 3 hónap bérleti díjtól el fog esni az önkormányzat.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke az üzlethelyiség bérbeadását javasolja.


Honfi József polgármester javasolja az üzlethelyiség bérbeadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


37/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körmend, Thököly u. 1. szám alatti üzlethelyiséget bérbeadással kívánja hasznosítani.


Határidő: 2002. április 15.

Felelős: Házkezelőség (a pályázat kiírására) 1. Horvátnádalja Posta épület fűtés-korszerűsítése

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester elmondja, hogy a kisposta vezetője levélben fordult az önkormányzathoz, melyben kéri az ott évek óta üzemelő olajkályha gáz fűtéssel történő kiváltását.

Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke javasolja a korszerűsítés elvégzését, a bérleti díj emelésével.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy nem támogatja a korszerűsítést.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja felajánlani az épületet a postának megvételre.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek, járuljon hozzá az épület fűtés-korszerűsítéséhez a bérleti díj módosításával.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


38/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Horvátnádalja posta épület gázfűtésének kiépítését támogatja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Posta Rt. illetékes vezetőivel tárgyaljon a költségek megosztásáról.


Határidő: 2002. április 15.

Felelős: Honfi József polgármester 1. A Körmendi Televízióért Alapítvány eszközvásárlási támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


A Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság, valamint a televízió kuratóriumának kérésére - miután megváltoztatta az eredeti elképzelését - kérte a polgármester urat, hogy megváltozott tartalommal ismételten terjessze a képviselőtestület elé az ügyet. Honfi József polgármester elmondja, az eredeti 1,5 millió Ft-os kamera helyett egy olcsóbb árú - 900 eFt-os kamera vásárlásához kérnek támogatást. A kuratórium biztosítja a vételár 50 %-át, az önkormányzattól 450 eFt hozzájárulást kérnek. A megvásárolt kamera és eszközök az önkormányzat tulajdonába kerülnének.


Kérdés, vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a Bizottság 1 szavazat, 3 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett nem javasolja az előterjesztés elfogadását.

Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke támogatja az elképzelést és mint a kuratórium elnöke elmondja, a televíziónak közszolgálati adásokat kell biztosítania. Ezt azt jelenti, hogy a kábelen sugárzott adásaiért nem kérhet díjat a lakosoktól, ezért kéri, hogy az előállításhoz szükséges eszközöket biztosítsa az önkormányzat minimális szinten.

A témához jelenlévő szakértők meghallgatását kéri.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag kéri a képviselőtestületet, vegye figyelembe, hogy közszolgáltatást végeznek - szinte társadalmi munkában - így legalább az eszközök legyenek biztosítva.

Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 2 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


39/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körmendi Televízióért Alapítvány számára 450 eFt támogatást biztosít egy darab Canon XM1 típusú digitális kamera és egy darab MANFROTTO 501 mintájú állvány beszerzésére úgy, hogy a megvásárolt eszközök az önkormányzat tulajdonába kerülnek.


Határidő: beszerzés ideje

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a fedezet átutalásáért 1. Az Őrségi Alkoholellenes Klub támogatási kérelme

Előadó: Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a 385 eFt-os évi támogatási igényt túlzottnak találja, 100 eFt-ot tud elfogadni a helyiségek biztosítására.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, áttekintve a családsegítő feladatok körét, valamint a városban hasonló feladatkört ellátó egyesületeket, az önkormányzat által működtetett egységek nagyrészt ezt a feladatot megoldják, nem javasolja a támogatási kérelem teljesítését.


Szabó Ferenc alpolgármester 100 eFt -os összeget javasol.


Honfi József polgármester javasolja a 100 eFt-os összeg elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:
40/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Őrségi Alkoholellenes Klubnak konkrét programok finanszírozására 100 eFt-ot biztosít.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Humán Segítők Egyesülete Körmend támogatási kérelme

Előadó: Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke elmondja, csupán elvi támogatásról van szó, a Szociális Minisztérium támogatja a programot. Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatja az elképzelést.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


41/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Humán Segítők Egyesülete Körmend által a KAPU program indítását Körmend vonatkozásában elviekben támogatja.


Felelős: Honfi József polgármester

Határidő: 2002. április 10. 1. Gizella királyné út kialakítása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője közli, hogy a tervdokumentációk engedélyezése folyamatban van. Az eredeti tervek szerint a csapadékvíz elvezetése 6 millió Ft-ba, az út, a parkoló és a járda kialakítása pedig 18 millió Ft-ba kerül.


Honfi József polgármester az ügyben érintett céggel tárgyalt - elmondása szerint a parkolók kialakítását saját erőből kívánják megvalósítani.

Javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


42/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Gizella királyné utca aszfaltozását és csapadékvíz elvezetését támogatja. Az engedélyeztetés után a fedezet biztosítás céljából a javaslatot ismételten a képviselőtestület elé kell terjeszteni.


Felelős: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

Határidő: tervezésre azonnal, kivitelezésre folyamatosan. 1. Templomok kivilágítása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Kérdés, vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a Vár déli oldali homlokzatának megvilágítását javasolja.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, az esélyegyenlőség figyelembevételével kellene dönteni arról, mely épületek legyenek kivilágítva.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke javasolja a képviselőtestületnek, hogy a műemlékek megvilágítását tűzze ki célul elsősorban, a templomok mindegyike műemlék, a Vár és a Kastély is az.


Pataki Péter képviselőtestületi tag véleménye szerint Körmend szimbóluma a Vár, javasolja kivilágítását.


Bebes István képviselőtestületi tag egyetért a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatával, felhívja azonban a figyelmet, hogy a 50-200 eFt-os összeg rossz megközelítés, ebből az összegből elképzelhetetlen a kivitelezés.

Tudomása szerint a kis templomok esetében 600 eFt, nagy templomok esetében 800 eFt szükséges. Javasolja a képviselőtestületnek a "Műemlék templomok megvilágítása" pályázaton való részvételt.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke támogatja Bebes István képviselőtestületi tag felvetését.


Geosics László képviselőtestületi tag javasolja az 1 millió Ft felhasználását a Vár és a Színház megvilágítására.


Honfi József polgármester javasolja a pályázat győztese által felajánlott 1 millió Ft-os effektív munkát a Batthyány kastély, a Színház és a várost jelképező műemlék központ lehetséges legjobb megvilágítására.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


43/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a közvilágítási rekonstrukció keretében a Batthyány kastély, valamint a Színház díszkivilágítását elkészítteti. A templomok díszkivilágítására pályázati alapot teremt.


Határidő: a tájékoztatásra azonnal.

Felelős: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője 1. Szennyvíztisztító telep kapacitás-bővítéséhez önkormányzati hozzá-járulás biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek pályázati alap megteremtését. Önrész meglétével a vízgazdálkodási alapra, a környezetvédelmi alapra, illetve a megyei területfejlesztési alapra is beadható pályázat.

Ha kimozdul a holtpontról az ügy, akkor a befejező munkák további részéhez akár a VASIVÍZ támogatását, illetve a WORD PROTEINS pénzeit is fel lehetne használni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolja elmondja, támogatja a hozzájárulást, ellenkező esetben ez a további fejlesztések akadálya lehet.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, egyetért az előterjesztéssel.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint is elfogadható a javaslat. Hozzáteszi azonban, hogy bármilyen pozitív tevékenység a VASIVÍZ Rt. fele semmiféle pozitív döntésre nem irányul. Végiggondolná az Rt-vel való együttműködést, más lehetőséget keresne.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


44/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzata a szennyvíztisztító kapacitásbővítő beruházásához 20.000,- eFt támogatást biztosít, és egyben az összeget a Területfejlesztési Célelőirányzat pályázatához önerőként biztosítja. A nevesített céltartalék Pályázati alapképzés rovatot 50.000,- eFt-ról 30.000 eFt-ra csökkenti.


Határidő: pályázat elnyerése

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 1. Közbiztonsági közterület-figyelő és intézményi riasztórendszer pályázati feltételeinek biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, 1 millió Ft önrész szükséges az 5 millió Ft elnyeréséhez. Mint az a korábbi napirendi pontban elhangzott, valamennyi városi közintézmény rá tud kapcsolódni a közterület-figyelő rendszerre.


Kérdés, észrevétel nincs.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


45/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a közbiztonsági pályázathoz szükséges 1 millió Ft-os önrészt biztosítja a pályázati pénzalap terhére.


Határidő: 2002. március 29., illetve a pályázat elbírálásáig rendelkezésre tartára.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
 1. Felsőberki autóbusz-forduló létesítése

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a pályázathoz szükséges a városi önrész biztosítása. A helyi autóbusz közlekedés alapfeltétele a szilárd burkolatú autóbusz forduló kiépítése.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, csak sikeres pályázat esetén támogatja a javaslatot az útépítés terhére.


Honfi József polgármester közli, hogy önerőt kér.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke véleménye szerint ha ezt az önerőt pályázati alapból lehetne előteremteni, akkor az útfelújításra jóváhagyott összeg nem csökkenne.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását a pályázati pénzalap terhére.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


46/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Felsőberki autóbusz-forduló építését elrendeli, valamint a CÉDA pályázathoz szükséges önerőt - 1.050,- Ft-ot elkülönítve biztosítja a pályázati pénzalap terhére.


Határidő: azonnal

Felelős: Mosonyi András műszaki főtanácsos

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
 1. MIK és a Könyvtár továbbképzési tervének jóváhagyása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


47/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Művelődési és Ifjúsági Központ, valamint a Faludi Ferenc Városi Könyvtár szakembereinek szervezett továbbképzését szabályozó intézményi Továbbképzési és beiskolázási terveket jóváhagyja.


Felelős: jegyző (kiértesítésért)

Határidő: azonnal


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke bejelenti, hogy a mai napon kézhez kapott egy pályázatot, melyben a MIK igazgatója eszközfejlesztési pályázatra 400.000 Ft-ot igényel a pályázati pénzalapból.

A pályázat beadásának határideje a holnapi napon lejár.


Honfi József polgármester érdeklődik, pontosan mire kéri az igényelt pénzt.


Szalóki József a Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatója elmondja, kistérségi információs központ kialakítására 2 db számítógép és ahhoz tartozó eszközök vásárlására.

Honfi József polgármester sérelmezi, ő mint kistérségi elnök nem tud a pályázatról.


Szalóki József a Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatója elmondja továbbá, hogy kulturális intézmények kistérségi csatlakozásáról; Vasvár, Körmend és a teleházak kulturális információ cseréjéről van szó kistérségi szinten.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek, hogy 400 eFt-ot biztosítson a pályázati alap terhére.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


48/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a körmendi Városi Művelődési és Ifjúsági Központ által a "MIK információs hálózatának bővítése" címmel benyújtott pályázatához az igényelt 400.000,- Ft-ot a pályázati pénzalap terhére biztosítja.


Felelős: Honfi József polgármester

Határidő: 2002. március 29.

 1. Magyarország autóatlasz és útikalauz kiadásának támogatása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság saját tartalék alapjából szerette volna a kiadást támogatni, de az elfogyott.


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester kéri a képviselőtestületet a javaslat elfogadására.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 1 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


49/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 43.750.- Ft-tal támogatja a Magyarország autóatlasz és útikalauz megjelentetését, mely összeg befizetése egyben a Csillagtúra Magyarország című kötetben való megjelenést és az anyag egy éves Internetes elérésének lehetőségét is jelenti. A támogatással igénybe veszi a kiadó azon szolgáltatását, hogy az Internetes oldalon élőkapcsot helyeznek el, mely a város honlapjára kalauzolja az érdeklődőket.


Határidő: 2002. április 10.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Thököly u. 4. számú épület bontása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője jelzi, hogy a képviselőtestület korábbi döntése értelmében az épületet el kell bontani. A bontásra két árajánlat érkezett, egyik nagyon alacsony áron, a másik dokumentáció bruttó 312 ezer Ft összeget tartalmaz.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondja, 1999. december 06-án döntött a képviselőtestület az épület elbontásáról, azóta húzódik az ügy, mivel nem volt bontási dokumentáció. A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslatot.


Szabó Ferenc alpolgármester azonos véleményen van a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal.

Honfi József polgármester kéri a képviselőtestületet a javaslat elfogadására.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


50/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete biztosítja a Körmend, Thököly u. 4. számú épület bontásához szükséges pénzeszközt a céltartalék terhére.


Határidő: tervdokumentáció megrendelése azonnal.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője,

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője 1. Emelőkosár beszerzése

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője elmondja, a Városgondnokság kérelmet nyújtott be a képviselőtestülethez, melyben emelőkosár beszerzését kéri. Eddig az ÉDÁSZ-tól, illetve a Tűzoltóságtól kapta kölcsön az emelőkosaras autót, időnként azonban számlázási problémák adódtak, a Tűzoldóság pedig nem minden esetben tudta rendelkezésre bocsátani az autót.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke közli, elfogadott költségvetés van, melyben ez az összeg nem szerepel. A Bizottság elutasítja a javaslatot.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, nem támogatja a javaslatot.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 ellenszavazat, 3 tartózkodás mellett elutasítja. 1. Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester tájékoztatásul közli, hogy a nevezett személy a közműfejlesztési hozzájárulást befizette.

Kérdés, vélemény nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


51/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Juhar utcai szennyvízcsatorna bővítéséhez 100 eFt-ot biztosít a felhalmozási kiadások terhére.


Határidő: 2002. április 15.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője az előirányzat átvezetéséért

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője a kivitelezésért 1. Mozigép felújításához kért támogatás biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József tájékoztatásul elmondja, hogy március 27-én kelt levelében Szalóki József a Művelődési és Ifjúsági Központ vezetője leírja, hogy a mozi egyik vetítőgépe tönkrement, melynek megjavítása elengedhetetlen, a becslések szerint több százezer forintot is kitehet az alkatrészek cseréje. A Moziüzemi Vállalattól kért szakvélemény alapján bruttó 805.500 Ft-ba kerülne a mozigép felújítása.

Honfi József polgármester leszögezi, hogy abban az egy esetben tudja elfogadni a mozigép javítását, amennyiben a Művelődési Ház a tavalyi évi 800 eFt fejlesztési pénzmaradvány terhére végezteti el a javítást.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke jelzi, hogy döntés van a mozi bérbeadásával kapcsolatban. Ennek ismeretében kérdezi, érdemes-e most 800 eFt-ot költeni a mozigépre.


Honfi József polgármester elmondja, hogy korábban önkormányzati döntés született a mozi bérbeadásáról. Meghibásodott mozigéppel azonban lehetetlen lesz a bérbeadás.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos közli, hogy az üzemeltetésre kiírt pályázat benyújtási határideje április 15.


Szalóki József a Művelődési és Ifjúsági Központ vezetője elmondja, hogy az előző évre a mozigép javítására, fejlesztésére rendelkezésre állt a 800 ezer Ft az intézménynél, ez nem került felhasználásra, mivel korábban olyan döntés született, hogy 1.600 eFt lesz ez az összeg, aminek 800 eFt-os része az idei évre fog áthúzódni. Ez azonban nem lett megszavazva, mert a hangrendszer cseréjéhez 2,5 millió Ft-ra lett volna szükség.


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője közli, hogy szabad felhalmozási pénzmaradványa az intézménynek nincs.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy jelentkezett egy érdeklődő a mozi bérbevételéhez, akinek komoly szándékai vannak. A pályázó csak üzemképes állapotban veszi át a mozit.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés elfogadását.

A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


52/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a felhalmozási céltartalék terhére 800 eFt-ot biztosít a moziban lévő vetítőgép felújítási költségeinek fedezetéül, amellyel az intézmény előirányzata nő.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Pályázati támogatás a Széchenyi Terv Információs Társadalom- és Gazdaságfejlesztés Programja keretében pedagógusok számára meghirdetett otthoni számítógép használatra és Internet hozzáférésre

Előadó: Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúság és ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúság és ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy egyhangúlag támogatja a javaslatot. Az összeg forrása lehet pályázati 3 millió Ft, akár a 3 millió Ft maradvány.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés elfogadását.

A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


53/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Széchenyi Terv Információs Társadalom- és Gazdaságfejlesztés Programja keretében pedagógusok számára meghirdetett otthoni számítógép használatra és Internet hozzáférésre a meglévő pályázati jogik érvényesítésének érdekében 625 eFt önrészt biztosít a (pályázati pénzalap) terhére.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője • Jelentés az előző képviselőtestületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bebes István képviselőtestületi tag érdeklődik, mikor kezdik el a kátyúzást.


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője válaszul elmondja, akkor, amikor végeznek az összeírással.

Honfi József polgármester elmondja, volt egy határidő, amit a Városgondnokság nem tudott tartani. Kérdezi Tóthné Dudás Mónikát a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetőjét, mit tud mondani arról, mikor lesznek felmérve a gödrök és onnan elindul a kátyúzás.

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője a következő képviselőtestületi ülésen tud választ adni erre.


Pataki Péter képviselőtestületi tag közli, az újabb esőzés után megállapítható lesz, hogy a betontuskó volt-e az objektív oka annak, hogy nem folyt el a víz, amennyiben nem, vissza kell rá térni.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke elmondja, az építési törmelék elszállítása még nem történt meg.


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője válaszul közli, hogy a Városgondnokság homlokrakodójának javítása még nem történt meg, ezért nem tudták elszállítani a törmeléket.


Geosics László képviselőtestületi tag kéri, hogy a Műszaki Iroda a következő képviselőtestületi ülésre készítsen egy olyan jelentést, amely a Fenyő vendéglőtől induló vízvezeték rendszer kiépítésének pontos költségét tartalmazná, ezzel megoldódna a sportklub és a temető vízellátása is.Interpellációk


Horváth László képviselőtestületi tag kéri a

 1. Prímás utca és a Zsák utca csapadékvíz elvezető rendszerének feltárását, kitisztítását, valamint

 2. Alsóberkiben a városi temetőben a kútnak kútház készíttetését, ami jelenleg balesetveszélyes.


Tóth Imre képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Alsóberki városrészen elszaporodtak az illegális szemétlerakók. A MÉH telep elé, az Achim András utcába, a temető mellé és a futballpályán túl a töltés mellé hordanak szemetet. Kéri a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetőjét a hulladék eltolatására.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a piactéren a gombavizsgáló épületén egy elcsúszott pala sindői miatt elkezdett beázni a ház. Ennek javítása szükséges lenne.

Javasolja továbbá, hogy a piacon a szombati - nem hivatalos piacnap után - is legyen minimális szemételtakarítás.

Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnökének napirend előtti felszólalására reagálva - mivel a képviselőtestületi ülés elején nem kapott lehetőséget arra, hogy véleményét elmondja - ő a turisztikai anyagot elfogadásra javasolta, és mint a jegyzőkönyvből kitűnik, meg is szavazta.

Egyed Gyula képviselőtestületi tag a Rázsó Imre Szakközépiskola előtti parkoló vízelvezető csatorna rendszerének átvizsgálását kéri, mivel a parkoló közepén áll a víz.


Geosics László képviselőtestületi tag kéri, hogy időben tájékoztassák a lakosságot a lomtalanítás idejéről.

A felsőberki Harangláb körüli kamion forduló megszüntetését javasolja beton golyókkal.


Honfi József polgármester erre reagálva elmondja, hogy ez megoldhatatlan, mivel a helyi járatú autóbusz is itt közlekedik.


Szabó Ferenc alpolgármester jelzi, hogy a lomtalanítás időpontja április 27.

Mészáros Árpád a lakosság kérését tolmácsolva elmondja, hogy a Mátyás király utcában egy baleset következtében 2 betongolyó kifordult. Helyreállításuk szükséges.


Bebes István képviselőtestületi tag:


 1. kérdezi, hogy a Babati Üzem felé vezető úton van-e közvilágítás tervezve a rekonstrukció során,

 2. a Rákóczi út mellett a Várkert felől a kerítés rossz állapotban van, helyrehozatala érdekében mi a szükséges teendő, valamint az

 3. épületek felé eső résznél nagy a gaz, a Városgondnokságnak el kellene végezni a gaztalanítást.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a bartóki játszótéren, parkokon lévő kutyasétáltatás miatt szól:


 1. Kifogásolja, hogy az ebtulajdonosok nem gondoskodnak az ürülék eltávolításáról.

 2. Az ezt leszabályozó rendelet betartására, valamint a közterület-felügyelők szerepére hívja fel a figyelmet.

 3. Elmondja, hogy szükséges lenne táblákkal ellátni ezeket a területeket.


Honfi József polgármester a helyi buszközlekedés kapcsán felhívja a diákság és a nyugdíjasok figyelmét, hogy igényeljenek ingyenes buszbérletet.


Az önkormányzat által szociális támogatásként kiadott buszbérletekre állami támogatás jár, amiből fenn lehet tartani a buszközlekedést. Nem elegendő számú bérlet kiadásánál kevesebb állami támogatás vehető igénybe, így veszélybe kerülhet a helyi autóbusz közlekedés.Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 20 óra 15 perckor bezárja.
K.m.f.Dr. Stankovits György

jegyző

Honfi József

polgármester