· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2002. évi
előző2002. január 24.    2002. március 28.következő
letölthető melléklet:

270 kbyte

2002. február 28.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. február 28.-i ülésről.Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Egyed Gyula, Horváth László,

Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Stipkovits Ferenc, dr. Nagy Zoltán,

Németh Imre, Tóth Imre, Simon János, Szabó Ferenc, Bebes István,

Czafit Jenőné, Kozó József és Pataki Péter

Dr. Bárány Győző képviselőtestületi tag

Igazoltan távolmaradt: Horváth László, Dr. Nagy Zoltán képviselőtestületi tagok.


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a műszaki és városgazdálkodási irodavezetője

Szekeres Gábor művelődési szakfőtanácsos


Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 16 fő jelen van, az ülés határozatképes azt megnyitja.


N A P I R E N D:


14.30-15.00-ig a Körmend Fürstenfeld városokról készült film megtekintése.


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Az önkormányzat 2002. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formákról szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. A gyermekvédelemről, a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályozásairól szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. A turisztikai koncepció cselekvési programjának meghatározása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke


 1. Az óvodai és általános iskolai beiratási időszak meghatározása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


 1. Folyó ügyek:


 1. Köztisztviselői teljesítményértékelés kiemelt céljainak meghatározása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. A tűzoltóság teljesítményértékelése kiemelt céljainak meghatározása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Pályázati önrész biztosítása a Kossuth évforduló méltó megünneplésére

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A Körmendi Televízióért Alapítvány eszközvásárlási támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Orvosi rendelő használati joga

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Basketball Körmend Sport Kft. támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Szociális segítőprogram támogatása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Vas megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdő Szentgotthárd támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság javaslatai

 • Javaslat a közoktatási intézmények karbantartási munkái fedezetének megteremtésére

 • Javaslat oktatási segédanyag elkészíttetésére

 • A SZILTOP Oktatási Kht. ajánlata iskolafenntartási tevékenységre

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


 1. A Kulturális,- Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai

 • Javaslat a március 15-i ünnepség előkészítésére

 • Javaslat a filmszínházi szolgáltatás ellátására

 • Javaslat címpótlék fedezetének biztosítására

 • Rábavidék szerkesztőségének támogatási kérelme

 • Javaslat a Művelődési és Ifjúsági Központ karbantartási munkái fedezetének megteremtésére

 • "Körmend a XXI. század küszöbén" című települési kézikönyv elkészíttetése

 • Támogatás biztosítása kulturális programokra, célokra

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke • Interpellációk


14.30-15.00-ig a Körmend Fürstenfeld városokról készült film megtekintése.


Bebes István képviselőtestületi tag nem javasolja a PAUST INVEST ajánlatát felvenni a napirendi pontok közé. Javasolja a költségvetést érintő tételek előrehozását.


Kozó József képviselőtestületi tag elmondja, egyetért Bebes Istvánnal, a rendelet megtárgyalását megelőzni nem lehet. A költségvetés megtárgyalása előtt kell az azt érintő előterjesztéseket megtárgyalni, melyek jelentős mértékben befolyásolják a költségvetést. Érdeklődik Dr. Stankovits Györgytől ezt vagy rendelet módosítással lehet kivédeni vagy a költségvetést kell újra tárgyalni.


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy a SZMSZ kimondja, a rendelet megalkotását előre kell venni, de mivel befolyásolják a költségvetést, járható út, ha a költségvetésbe beépítve tárgyalják a költségvetést érintő napirendi pontokat.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke kéri, hogy az ilyen jelentőségű anyagokat ülés előtt 1-2 nappal korábban kapja meg a bizottság. Javasolja a költségvetést érintő tételek előre vételét, különös tekintettel a j.) és k.) pontban szereplő karbantartási munkálatok, valamint a költségvetést módosító indítványokat is. A 6. ponthoz elmondja, hogy ez nem előterjesztés hanem tájékoztató.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag javasolja az f.) pontot zárt ülésen tárgyalni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja 11 előterjesztés van, ami kapcsolódik a költségvetéshez. Ha elfogadja a testület 9 millió Ft-tal nő a működési hiány, és 5.800eFt-tal a fejlesztési alap növekedne.

Bebes István képviselőtestületi tag javasolja a 11 előterjesztés módosító indítványként szerepeljen a költségvetésben.


Dr. Stankovits György Nagy Gábor felvetésére elmondja, hogy sem az önkormányzati törvény sem a helyi SZMSZ nem teszi lehetővé, hogy ilyen jellegű kérdést zárt ülésen tárgyalja a testület.


Honfi József polgármester javasolja megtárgyalni a költségvetéssel együtt módosító javaslatként a 11 előterjesztést.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja a következő sorrendet: 7/c,7/d,7/f,k/6, 7/g, j/2, j/1, k/3, k/4, k/5, k/6, k/7.


Honfi József polgármester javasolja a költségvetési rendelet tárgyalása előtt a pénzügyi bizottság által felállított sorrend elfogadását, a javasolt kiegészítésekkel együtt.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester elmondja, hogy január 28.-án a Ferrini polgármester látogatott Körmendre, és tett ajánlatot Körmend részvételi lehetőségére egy Szlovénia-Stájerország-Magyarország közös történelmi múltját bemutató 2004-ben rendezendő kiállítással kapcsolatban.

Január 31.-én a Fűtőmű műszaki egyeztetése zajlott. Valamint a Kincstár szakembereivel a Növényház átadásával kapcsolatos részletek megbeszélése zajlott.

Február 1-jén a szennyvíztisztítóval kapcsolatos egyeztetés történt. A Vízügyi Igazgatóság és a Környezetvédelmi Hivatal vezetőinek részvételével valamint a 3 érintett cég: Vasivíz Rt., WORLD PROTEINS, és a város képviseletében. Egy megállapodásról tárgyaltak.

Február 5.-én a Közbiztonsági Kuratórium tartott ülést, aminek témája többek között a városi térfigyelő rendszer további működtetése volt.

Február 13.-án a rendőrség munkaértekezletét tartotta a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Február 14.-én Közvilágítás rekonstrukciójának egyeztetése zajlott az ÉDÁSZ-szal, délután költségvetés egyeztetés volt.

Február 18.-án Pencz Úrral egyeztetett az EGIS étteremmel kapcsolatban.

Február 21.-én a Duna Fejlesztési Kft. kereste fel, hogy szívesen állnak a város rendelkezésére, bármilyen fejlesztési elképzelés előkészítésében.

Február 22.-én rész vett a RÉGIÓHŐ konferenciáján.

Február 26.-án kistérségi ülés volt, ahol a megyei Területfejlesztési Terv tervezői jártak itt.

Kérdés.


Kozó József képviselőtestületi tag érdeklődik a közbiztonsági rendszer felszerelése mikortól jelent költségvetési tételt?


Honfi József polgármester elmondja, nem biztos, hogy költségvetési tételt jelent, más eszközök felhasználásával kellene a rendszert üzemképes állapotba tenni.

Javasolja a piaci út és csapadékvíz elvezetés kérdésének megtárgyalásával a nyílt ülés napirendjét kiegészíteni, valamint a Hegyaljai út, a Vasútmelléki garázs témakörének, Hidro Terv Mátyás kir. u. csapadékvíz elvezetésének kérdéséről zárt ülés keretében tárgyaljanak. A PAULUST INVEST Ipari Parkkal kapcsolatos ajánlatát is zárt ülés keretében javasolja megtárgyalni. 1. Az önkormányzat 2002. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Megérkezik Dr. Stipkovits Ferenc, így a képviselőtestület 17 taggal folytatja a tanácskozást.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a képviselőtestület meghatározta a január 24.-i ülésen a költségvetést jellemző paramétereket. A rendelet tervezet szerint a testület a 2002. évi költségvetés bevétel és kiadás összegben, bruttó értékben 3.019.346,-Ft-tal javasolja elfogadásra. Ezen belül működési célú kiadást 2.525.438,-Ft, fejlesztés célú kiadást a táblázatban szereplő összeggel javasolja elfogadni. Általános tartalékot 40.085eFt-ba javasolja jóváhagyni. 25.583eFt gazdálkodási céltartalék a Polgármesteri Hivatalnál hagyandó. 1.813eFt a Cigány Kisebbség költségvetési előirányzata, 54eFt a Kistérségi Területfejlesztés összege. Ezen belül 12.563eFt kötött felhasználású normatív támogatást emeli ki. Az önkormányzat fejlesztés jellegű céltartalékot -282.524eFt-az alábbi célokra javasolja megállapítani:

Fűtőmű: 60 millió Ft

Kórház: 10 millió Ft

Pedagógusok számítógépéhez: 1.250eFt

Fogászati kezelőegységekre: 3 millió Ft

Szabad fejlesztési céltartalék: 158.272eFt.

Megállapítja ezen adatok és részösszegek alapján, hogy a költségvetési hiány összegét nem sikerült lejjebb szorítani.

Javasolja ennek megvitatását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke érdeklődik a rendelettel kapcsolatban, nem foglalkozik az étkezési hozzájárulással, valamint az uszoda működési időtartamával. Kérdezi milyen tervezési munka folyik az intézményeknél, ha 20 millió Ft normatív visszafizetésre van kötelezve a város?

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a kérdésekre reagálva elmondja, hogy az intézményi költségvetésben benne szerepel az étkezési hozzájárulás a Kórház kivételével/1400,-Ft/, az uszoda éves rendszeres leálláson kívül a kapott összegből finanszírozható a működtetés, ezért nincs feltüntetve. Az előterjesztés utolsó oldalán intézményenként ki van mutatva az összeg, amit normatív visszafizetésként az önkormányzatnak teljesíteni kell.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke érdeklődik, hogy azok az összegek, amelyeket az intézménynek nem volna szabad felhasználni, azt is elköltik-e?


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, igen elköltik.


Bebes István képviselőtestületi tag érdeklődik az EGIS az idei évben több iparűzési adót fizetett be, igaz e? Ezt vissza kell-e fizetni? A Nevelési Tanácsadóval kapcsolatban elmondja nem tartja reálisnak a támogatás megvonását.


Kozó József képviselő testületi tag érdeklődik lehetséges e az étkeztetési hozzájárulással a város közalkalmazotti körének egy részét más módon elbírálni?


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja az EGIS-sel kapcsolatban, hogy gazdasági évet váltott, ezáltal 2001-re 50 millió Ft-tal több adó fizetett be de a 2002-re előleg. A Kórház esetében adható az 1400 Ft-os hozzájárulás.


Kozó József képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a város közalkalmazottait érheti e negatív megkülönböztetés? Az étkezési hozzájárulás kötelező vagy adható támogatás?


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy az előző ülésen megállapított 110 millió Ft-os hiány 138 millió Ft-ra emelkedett és hitelfelvétellel lehet ezt a hiányt kezelni. A pénzügyi bizottság egy átvilágítási javaslatot terjesztett a testület elé, amit a testület elfogadott, hogy a városban a költségvetési hiányok hogyan osztódnak meg. Erre született egy 7 millió Ft-os döntés. Képes-e ezt a testület végrehajtani? A Nevelési Tanácsadóval kapcsolatban elmondja, hogy a működési hiányt növelő tényezőt kell megpróbálni csökkenteni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy az alapszámok meghatározásánál látható volt, hogy a fejlesztési elképzelések megvalósulását technikai okok akadályozzák. Azokat a feladatokat részesíti előnyben a bizottság, amelyek bevételnövekedést hozhatnak. A fejlesztésnek gátat szab a szennyvíztisztító jelenlegi állapota.

A 12 szociális bérlakás megépítése akkor valósulhat meg, ha a bevételek lehetővé teszik.

A Somogyi Általános iskola uszodájával kapcsolatban elmondja, hogy bármikor tönkremehet a gépparkja, amire a testület a költségvetésben nem jelölt összeget. Komolyabb felújításokra szorul a tornacsarnok épülete is.

A bizottság a költségvetés elfogadását javasolja.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja, hogy a Kórház költségvetését nullszaldósra nem lehet megtervezni. Az első lakáshoz jutók támogatása terén jelez problémát.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja az intézményi karbantartás összegét 400-500eFt- ban intézményenként meghatározni. A Nevelési Tanácsadóval kapcsolatban elmondja, hogy 12.7 millió Ft az alap költségvetési támogatás. Ez feladatra kapott pénzösszeget jelent Szentgotthárddal.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag módosító indítvány terjeszt a testület elé. Fejlesztési pénzeket áttanulmányozva elmondja, hogy 8700eFt-os tételt szeretné ha útfelújításokra, szennyvíz vagy vízvezeték kiépítésére kerülne átcsoportosításra.


Bebes István képviselőtestületi tag nem tudja ezt a hiány összeget elfogadni.


Honfi József polgármester javasolja a költségvetést érintő előterjesztések megtárgyalását.Folyó ügyek:


 1. Pályázati önrész biztosítása a Kossuth évforduló méltó megünneplésére

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)

Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke az 50 millió Ft alapból javasolja az önrész biztosítását, továbbá javasolja a könyvtárnál lévő pénzmaradvány terhére az önrész egy részét finanszírozni lehetne.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy az 50 millió Ft-os alapból 3 millió Ft az oktatási, kulturális és művelődési pályázatok fedezetének önrészére szolgál.


Honfi József polgármester javasolja a 3 millió Ft elkülönítésének elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


b.) A Körmendi Televízióért Alapítvány eszközvásárlási támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke nem támogatja a kérelmet.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke szintén nem támogatja a kérelmet.


Kozó József képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy nem biztosít-e megfelelő minőséget a meglévő kamera? Az eszközbeszerzést illetően a testület milyen módon kívánja a tulajdonjogot megtartani?


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a meglévő kamerát szeretnék lecserélni, mert többször állt javítás alatt.


Honfi József polgármester érdeklődik a jegyzőtől az önkormányzatnak milyen lehetősége van a tulajdonjog megtartására?


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy megállapodás alapján lehet a tulajdonjogot megtartani.


Honfi József polgármester javasolja a 900 eFt támogatás megadását.


A képviselőtestület 5 szavazattal, 5 ellenében és 7 tartózkodás mellett elutasítja.


c.) Basketball Körmend Sport Kft. támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy a 3 millió Ft biztosítását a bizottság támogatja, az 1millió Ft és a 6 millió Ft-tal kapcsolatban a döntést a testületre bízza. A 6 millió Ft tekintetében elmondja, hogy az megadható a 2003. évi költségvetés terhére.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a 3+1 millió Ft megadását támogatja, a 6 millió Ft-tal kapcsolatban megosztott volt a bizottság véleménye. Javasolja, hogy a klub készítsen el egy 3 éves sportkoncepciót és majd utána döntsön a testület a 6 millió Ft sorsáról.


Vélemény.

Pataki Péter képviselőtestületi tag a jogfolytonosságra hivatkozva elmondja, ha a testület megadja a 6 millió Ft-ot, a 2003. évre kimerül a támogatás.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja tegyen le a Kft. vezetősége egy intézkedési tervet. Kérdezi Fodor Sándortól a kosárlabdacsapatot működtető Kft. ügyvezetőjétől, milyen változás történt, amióta az önkormányzat megsegítette a klubot, hogy ismét támogatásra van szüksége?


Fodor Sándor a Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a 8 millió Ft-os összeg a csapat elindulását tette lehetővé. Az MSC- Hungary vezetőjének javaslata volt, hogy leteszi a hiányzó összeg másik felét, de az önkormányzat is ilyen nagyságrendben álljon hozzá. Elmondja, az elmúlt 3 évben állandó forráshiányos volt a klub. 47 szponzora van, de az általuk adott támogatás a csapat számára nem elegendő. Kitörési pontot kell találni ebből a helyzetből, mivel a bevételi oldal nem fedezi a kiadási oldalt. Előbbre jutás történt abban, hogy két éves szerződést kötöttek a játékosokkal.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, hogy megfontolandó a bizottság elnökének javaslata, mert egyrészt "nem dönti romba" a költségvetési részeket, másrészt lehetőséget biztosít a tárgyalások megvalósulására a további finanszírozási lehetőségek megteremtéséhez.


Honfi József polgármester a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatát javasolja elfogadásra.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:


13/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalva a 2002. évre a 3.000.000,-Ft + 1.000.000,-Ft támogatást megadja. A 2003. évi költségvetés terhére előrehozott támogatás összegéről a sport koncepció benyújtását követően dönt a képviselőtestület.

Határidő: kiértesítésre: 2002. március 8.

Felelős: Honfi József polgármesterd.) Szociális segítőprogram támogatása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a költségvetésben meghatározott 2 millió Ft-os keretből javasolja a támogatás biztosítását.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja, megegyezik a véleménye a pénzügyi bizottságéval.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja, hogy összeg hiányában napolja el a döntést a képviselőtestület.


Kozó József képviselőtestületi tag érdeklődik egyéb szakmai szempontból megvizsgálta e az önkormányzat, hogy a pénz elegendő e? Javasolja a kérdés megtárgyalásának elhalasztását.


Honfi József polgármester javasolja ne hozzanak végleges döntést.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja, hogy a fenntartott klub alapvetően alkoholizmus elleni klub, erre épült a diabétes klub, illetve a drogmegelőzési klubbal is próbálkozott. Az alkalmazottnak közalkalmazotti fizetése van és megvan határozva, hogy milyen végzettséghez mennyi fizetés jár.


Honfi József polgármester javasolja, hogy egy globális költségbecslést vagy költségigény bejelentést Horváth Lajostól addig a 2 millió Ft-os keret tartását javasolja, ami az elindulását segíti, valamint a kérdés elnapolását javasolja.


A képviselőtestület a javaslatot tudomásul veszi.


Mészáros Árpád oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja a Nevelési Tanácsadóval kapcsolatos előterjesztést is ide szeretné emelni.


Vidonyiné Sólymos Rita a Nevelési Tanácsadó vezetője elmondja, fontosnak tartja, hogy a város foglalkozzon az intézmény problémáival. Az az összeg, amit Szentgotthárd átutalt Körmend városnak működési hiányként jelenik meg. Elmondja, hogy 1995 óta vállal Szentgotthárdon együttműködési megállapodás alapján szakszolgáltatást az intézmény. A szakfeladatokban szereplő órákat Szentgotthárdnak kívánja átadni. Kiemeli csak körmendi gyerekek ellátását vállalhatja, 2001-ben Szentgotthárd szüneteltette ezt a szolgáltatást. Helyettesítésre nincs lehetőség. Februárban elkezdték a munkát Szentgotthárdon. A pszicho pedagógiai szolgáltatás, amit Szentgotthárd szeretne igénybe venni, 48 óra, ha beépülnek Szentgotthárd által kért órák az óraszámukba, akkor 18 óra marad körmendi gyerekekre. Mi lesz azokkal a gyerekekkel, akiknek a terápiája Körmenden elkezdődött?

Körmendnek hatszor többe kerülne 1 pedagógiai szakszolgálati óra, mint Szentgotthárdnak.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja a 2.380eFt kerüljön vissza.


Geosics László képviselőtestületi tag érdeklődik a jelenlegi létszám elegendő-e, illetve havonta hány gyerek szorul foglalkoztatásra?


Vidonyiné elmondja, hogy 2001-ben 586 gyerek szorult foglalkoztatásra.


Honfi József polgármester módosító javaslatot tesz, a költségvetésben szereplő összeg, mint többletbevétel maradna az önkormányzatnál, kerüljön a 2.380eFt az intézményhez, ezzel növelve a működési hiányt.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal és 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


14/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2002. évi költségvetésben 2.380 eFt-tal támogatja a Nevelési Tanácsadót.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság javaslatai

 • Javaslat a közoktatási intézmények karbantartási munkái fedezetének megteremtésére

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a 4.5 millió Ft összegű támogatást nem javasolja a bizottság.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy a 4.4 millió Ft támogatást nem támogatja a bizottság.


Kozó József képviselőtestületi tag elmondja az ilyen fajta karbantartást nem tartja elképzelhetőnek.


Honfi József polgármester nem javasolja a 4.4 millió Ft megadását.


A képviselőtestület 9 szavazattal 6 ellenében és 2 tartózkodás mellett a javaslatot elutasítja.


 • Javaslat oktatási segédanyag elkészíttetésére

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Mészáros Árpád oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja támogatja az eredeti szándékot. Javasolja, ez a video anyag öleljen fel más területeket is.


Vélemény.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke nem javasolja. Javasolja a Városi TV a következő részt is készítse el.


Kozó József képviselőtestületi tag elmondja, hogy a Városi Televízió nem azonos azzal az alkotói körrel, aki az első részt elkészítette.


Mészáros Árpád oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja a Városi TV-nek adták a jogot, személyi változtatás történt, akkor a Városi TV is kéri a pótfinanszírozást.


Honfi József polgármester javasolja a napirendről való levételét, az előterjesztő vonja vissza az előterjesztést.


Mészáros Árpád oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke visszavonja az előterjesztését. • Javaslat címpótlék fedezetének biztosítására

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Nagy Gábor elmondja, a bizottság javasolja.


Vélemény, kérdés.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, az Érdekegyeztető Tanácson is nagy hangsúlyt kapott, a bizottság 1 igen 1nem és 5 tartózkodás mellett nem támogatja a javaslatot.


Honfi József polgármester az előterjesztés elutasítását javasolja.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal 3 ellenében és 2 tartózkodás mellett elfogadja.

 • Rábavidék szerkesztőségének támogatási kérelme

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy nem támogatja a bizottság a költségvetés tükrében.


Vilics Tamás a Rábavidék Szerkesztősége nevében elmondja, hogy támogatás nélkül nem tudja az újság a kiesést fedezni. Kéri a képviselőtestületet tegye lehetővé az újság további működését.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elmondja, mivel egy nagy múltú tradicionális, 12 éve megjelenő újságról van szó, javasolja a támogatását.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja az újság támogatását, ehhez összeg megállapítását kéri.


Bebes István képviselőtestületi tag távozik az ülésről így 16 taggal folytatódik a tárgyalás.


Kozó József képviselőtestületi tag módosító indítványt tesz, a Rábavidék működését támogatja és külön támogatást ad összeg nélkül.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal 6 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


15/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Rábavidék 2002. évi megjelenését - a folyamatos működést biztosító kiemelt támogatáson felül - támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi irodavezető • Javaslat a Művelődési és Ifjúsági Központ karbantartási munkái fedezetének megteremtésére

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Nagy Gábor a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság nevében elmondja, a bizottság támogatja a javaslatot.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, a bizottság nem támogatja a javaslatot.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hasonló álláspontot képvisel. 2 szavazattal 2 ellenében és 2 tartózkodás mellett nem javasolja a határozati javaslat elfogadását.


Geosics László képviselőtestületi tag kérte, hogy a január 24.-i ülésen a nádaljai klub alkalmatlanná vált kulturális szórakozásra, az önkormányzat nem adott anyagi támogatást. Az előterjesztésben 400eFt szerepel a belső felújításra.


Honfi József polgármester érdeklődik Szalóki Józseftől, hogy miből adódott a 400 eFt?


Szalóki József válaszolja: becslés alapján.


Honfi József polgármester javasolja egy költségbecslés elkészítését, és a döntés elnapolását


A képviselőtestület a javaslatot tudomásul veszi.


 • "Körmend a XXI. század küszöbén" című települési kézikönyv elkészíttetése

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Nagy Gábor elfogadásra javasolja az előterjesztést.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke nem javasolja elfogadásra.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag érdeklődik felmérte e valaki milyen hasznosulása van a város szempontjából. Nem javasolja elfogadásra.


Kozó József képviselőtestületi tag elmondja, hogy az a cégek reklámhordozója és ez az önkormányzatnak sokba kerülne


Honfi József polgármester az a.) pontot javasolja elfogadásra.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elutasítja.


 • Támogatás biztosítása kulturális programokra, célokra

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szekeres Gábor elmondja, hogy Dr. Kovács Éva szerző a Csaba József Honismereti Egyesületen keresztül kéri az önkormányzattól a támogatást. Javasolja a bizottság a testületnek ezeket a célokat az önkormányzat emelje ki a költségvetés tervezésekor és biztosítson fedezetet. Pintér Pál kiadványával kapcsolatban elmondja, hogy csak a nyomdai munkák vannak hátra ehhez 850 eFt-ot kér. Az Óvoda és a Könyvtár évfordulóival kapcsolatban elmondja, hogy részletesen le van írva milyen kulturális tevékenységet kíván kifejteni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke megemlíti, hogy a költségvetés áttekintésével az Óvoda illetve a Könyvtár esetében a költségek fele be van tervezve. Pintér Pál Séta Körmenden című kiadványára vonatkozóan elvi állásfoglalása van. A másik két kiadvánnyal kapcsolatban javasolja, a következő testületi ülésen foglaljon állást a képviselőtestület.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elmondja, hogy a Csaba József Honismereti Egyesület kiadványát javasolja elfogadásra. Tantárgyi feladat megoldáshoz akar anyagi feltételt teremteni. A Magyar-finn Baráti Társaság illetve a Csaba József Honismereti Egyesület kiadványát javasolja egy komplex terv keretében megtárgyalni. Az évfordulókkal kapcsolatban az intézménynél megmaradt tavalyi költségvetésből javasolja finanszírozni.


Bebes István képviselőtestületi tag a pénzügyi irodavezetőtől érdeklődik mire van fedezet?


Némethné Simon Mária gazdasági és pénzügyi irodavezető elmondja, hogy a Könyvtár részére 700eFt, az Óvoda számára 1.430eFt a karbantartásból, Pintér Pál kiadványának nincs fedezete a költségvetésben, a Magyar-finn Baráti Társaság részére 4 millió Ft, a Csaba József Honismereti Egyesület számára szintén nincs fedezet a költségvetésben.


Honfi József polgármester a Csaba József Honismereti Egyesület számára 473 eFt biztosítását javasolja.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal 10 tartózkodás mellett elutasítja.


Honfi József polgármester a Pintér Pál: Séta Körmenden című kiadvány számára 850 eFt biztosítását javasolja.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal és 10 tartózkodás mellett elutasítja.


Honfi József javasolja az előterjesztés napirendről való levételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


 1. Vas megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdő Szentgotthárd támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy nem támogatja a javaslatot.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke 10 eFt támogatást javasol.

Honfi József polgármester elmondja, megajánlja a polgármesteri keretből és visszavonja az előterjesztést.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja ha van olyan kint levőség, ami behajtható akkor annak a kezelését meg kell határozni.

Honfi József polgármester elmondja, hogy aránytalannak és magasnak tartja a 142 millió Ft hiányt.


Némethné Simon Mária gazdasági és pénzügyi irodavezetője elmondja, hogy a kintlevőség összetétele nagyon változó.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek a költségvetést 135 millió Ft-os hiánnyal és a fejlesztési tartalékokkal elfogadni.


Mosonyi András fejlesztési jellegű dolgokban átcsoportosítási javaslata van.

Az EGIS konyha felújítása kerüljön a polgármesteri hivatal rovatból a Házkezelőséghez ennek oka az ÁFA visszaigényelhetőség.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal elfogadja.


A két Hunyadi tornaszoba műszaki átadás végelszámolása megtörtént. A tartalékból a ténylegesen kifizetett összegek kerüljenek vissza.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal elfogadja.


A beruházási kiadásoknál az északi városrész csatorna vízelvezetési tanulmányterv készítésének fedezete 940 eFt, a céltartalék terhére kerüljön be.


Geosics László képviselőtestületi tag érdeklődik a kórházi dolgozók az étkezési hozzájárulást kapják meg.


Honfi József polgármester javasolja a javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal és 4 tartózkodás mellett elfogadja ezzel 4.5 millió Ft-tal növelve a működési hiányt.


Honfi József polgármester javasolja a költségvetési rendelet elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal 2 ellenében és 3 tartózkodás mellett elfogadja és a következő rendeletet alkotja:


3/2002. (III. 1.) számú rendelete az önkormányzat 2002. évi költség-vetéséről

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.) 1. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formákról szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Kérdés, vélemény.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja az előterjesztés 4 §-ának 12/a pontjában szereplő szám meghatározásával a bizottság nem ért egyet.


Honfi József polgármester javasolja a rendelet módosítás elfogadását.


A képviselőtestület 12 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadja és a következő rendeletet alkotja:


4/2002. (IV. 1.) számú rendelet:


A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 10/1996. számú rendelet módosítása

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz mellékeljük.) 1. A gyermekvédelemről, a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályozásairól szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester javasolja a rendelet módosításának elfogadását.


A képviselőtestület 17 szavazattal a rendelet módosítást elfogadja és a következő rendeletet alkotja:


5/2002. (III. 1.) számú rendelet:


A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól szóló rendelet módosítása.

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz mellékeljük.) 1. A turisztikai koncepció cselekvési programjának meghatározása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Nagy Gábor képviselőtestületi tag elmondja, hogy Körmend város turisztikai koncepciójának 5 fő témája van. Javasolja a koncepció elfogadását, mert a források előteremtéséhez az önkormányzat segítsége szükséges.

Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja a Pinka folyótól a "Büdös árok" vonaláig kellene a városi strandot megjelölni, strandolásra illetve csónakkikötésre. A kemping kijelölését szakemberre bízná és javasolja ne vigyék át a Rába túlsó oldalára. A 3. pontnál felhívja a figyelmet a helytelen megfogalmazásra a Várkert nem közpark hanem természetvédelmi terület. A Csónakázó tó problémáját fenékküszöb visszaduzzasztásával lehetne megoldani, ami a Csermalom magasságától a gátig visszaduzzasztaná a vizet így megemelkedne a vízszint és ez friss vízzel látná el a tavat, így a környező fák is jobb körülmények közé kerülnének.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elfogadásra javasolja.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elfogadásra javasolja a koncepciót. Javasolja a koncepció átfogalmazását.


Bebes István képviselőtestületi tag hiányolja a 4. pontból a "jól fellendülőbe lévő vallási turizmus"-t s ezzel javasolja a koncepció kiegészítését.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag elmondja, hogy javítani fogják.


Honfi József polgármester javasolja a 4. pontot kiegészíteni. Batthyány herceg boldoggá avatása napirenden van, ami fel fogja lendíteni a vallási turizmust. A Városi közpark elnevezés helyett a Várkert, mint természetvédelmi terület elnevezést javasolja.


Honfi József polgármester javasolja a fenti módosításokkal a koncepció elfogadását.

A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


16/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a város turisztikai koncepcióját és annak cselekvési programját 2002-től 2010-ig terjedő időszakra a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sportbizottság elnöke 1. Az óvodai és általános iskolai beiratási időszak meghatározása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja ez csak tájékoztató.

A képviselőtestület a tájékoztatót tudomásul vette.


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a fenntartásában működő óvodákban az óvodai beíratások időszakát, valamint az általános iskolákban a 2002/2003. tanév első osztályosainak beíratási időszakát 2002. április 24-25-26-ában állapítja meg.


Folyó ügyek:


 1. Köztisztviselői teljesítményértékelés kiemelt céljainak meghatározása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Stipkovits Ferenc érdeklődik a köztisztviselők egyénenként tudni fogják-e mi az amit elvárnak tőlük.


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy most csak a kiemelt célok meghatározásáról van szó, ezt követően a köztisztviselőkre - személyre lebontva - a teljesítményértékelés szempontjait kidolgozzuk.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:17/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34.§. /3/ bekezdés alapján meghatározza a köztisztviselők teljesítményértékeléséhez a mellékletbe foglalt kiemelt célokat.

A teljesítményértékelés szempontjait a jegyzőre vonatkozóan a polgármester-, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozóan a jegyző készíti el.

Határidő: a teljesítményértékelés szempontjainak kidolgozására 2002. március 30

Felelős: Honfi József polgármester

Dr. Stankovits György jegyzőA tűzoltóság teljesítményértékelése kiemelt céljainak meghatározása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal 1 ellenében 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


18/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1996. évi XLIII. tv. alapján a Tűzoltóság állományának teljesítményértékelése alapjául szolgáló szempontokat az alábbiak szerint jóváhagyja:

 1. A 2001. december 01-től érvényes szervezési állománytábla, valamint a megjelent törvények, kormány és belügyminiszteri rendeletek alapján a parancsnokság "Szervezeti és Működési Szabályzat-ának átdolgozása.

 2. A saját hatáskörben kiadott belső szabályozások felülvizsgálata, aktualizálása, illetve az új szabályozások kiadása.

 3. A tűzoltóság technikai fejlesztésével kapcsolatos pályázatok figyelemmel kísérése- az anyagi lehetőségek függvényében pályázatok benyújtása a technikai eszközök korszerűsítése érdekében.

 4. A parancsnokság működési területén (26/1991. /XI.29./ sz. BM rendelet szerint 72 település) keletkező tűz,- és káresetek felszámolása, katasztrófavédelmi és minősített időszaki feladatok gyors és szakszerű végrehajtása.
  A kölcsönös segítségnyújtási terv alapján a szomszédos tűzoltósági kárfelszámolási tevékenységének hatékony segítése.

 5. Az illetékességi területen a határkörbe utalt tűzvédelmi igazgatási, hatósági és szakhatósági feladatok jogszerű ellátása.

 6. A lakosság felvilágosítása érdekében nagyobb hangsúlyt kell fordítani a sajtó- és propaganda munkára, valamint az óvodákban és iskolákban a gyermekek tűzvédelmi oktatására.

 7. A készenléti állomány elméleti és fizikai felkészítése érdekében emelni kell a foglalkozások színvonalát, a fizikai állapotról az előírt felmérés elvégzését.

 8. Gondoskodni kell arról, hogy a személyi állomány a soros és soron kívüli járandóságait időben és hiánytalanul megkapja.

 9. Az anyagi-pénzügyi feladatok ellátása során nagyobb figyelmet kell fordítani a takarékos gazdálkodásra úgy, hogy az alapfeladatok ellátása ne sérüljön.

 10. Kiemelt figyelmet kell fordítani a személyi állomány egészség- és munkavédelmére.


Felhatalmazza a polgármestert, hogy a parancsnok teljesítménykövetelményeit határozza meg.

Határidő: 2002. március 30.

Felelős: Honfi József polgármester 1. Orvosi rendelő használati joga

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja a 400Ft/óra +ÁFA bruttó árat.

Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja, a bizottság összeget nem határoz meg, havi 12eFt-ot javasol.


Honfi József polgármester javasolja 400Ft/óra ár elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:


19/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalva engedélyezi dr. Wolf Terézia részére heti 6 órában a Körmend, Rákóczi u. 5-7. alatti I. körzet Háziorvosi Rendelő pszichoterápiás kezelésre való használatát. Bérleti díjként a 400Ft/óra-ot határoz meg.

Határidő: közlésre: 2002. március 1.

Felelős: Honfi József polgármester • A SZILTOP Oktatási Kht. ajánlata iskola fenntartási tevékenységre

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy nem került be a költségvetésbe, visszavonja az előterjesztést.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elutasítja. 1. A Kulturális,- Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai

 • Javaslat a március 15-i ünnepség előkészítésére

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy az ünnepség időpontjával van probléma, megyei ünnepséggel ütközik.


Honfi József polgármester javasolja maradjon a 14.00 óra időpont.


A képviselőtestület 17 szavazattal elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:


20/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy a Március 15-i városi ünnepség szónokának kérje fel Németh Zsolt országgyűlési képviselőt.


Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester • Javaslat a filmszínházi szolgáltatás ellátására

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolja üzemeltetésre pályázat kiírását illetve sikertelen pályázati eljárás esetén az épület értékesítését.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja működtető feltételek nélkül adja el az épületet, értékbecslés után.


Pataki Péter képviselőtestületi tag pályázat kiírását javasolja.


Bebes István képviselőtestületi tag az 1. pontot javasolja.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja az épület felértékelését és értékesítését.


Honfi József polgármester javasolja a pályázat kiírását.


A képviselőtestület 13 szavazattal és 4 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:21/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a mozi üzemeltetésére pályázatot ír ki.


Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester- Pályázati önrész biztosítása iránti kérelem

Előadó: Honfi József polgármester


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja a bizottság nem tárgyalta, ha a 3 millió Ft-s alapba belefér, abból lehetne fedezni.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, támogatásra javasolja, fedezete a 3 milliós alap.


Honfi József polgármester javasolja elfogadásra.


A képviselőtestület 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


22/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Soros Alapítvány által meghirdetett "Vidéki kulturális programsorozatok" pályázati önrészéhez 200 000,-Ft-ot biztosít a pályázati alap terhére.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 • Interpellációk


Bebes István képviselőtestületi tag a Vasúton túli utcák állapotának javítását kéri. A római katolikus templom környékén a világítás javítását kéri.


Tóthné Dudás Mónika műszaki iroda vezetője elmondja ezzel kapcsolatban, hogy a közvilágítás korszerűsítése keretében lecserélik a lámpatesteket.


Pataki Péter érdeklődik, hogy a Mónus Illés utcában a templommal szembeni részen a kátyúzás mikor kezdődik el, mert nagy esőzéskor a víz nem folyik el. A Széchenyi utcában járdák javítását kéri.


Dr. Bárány Győző egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a PENNY-MARKET mögötti nagy telekrészen feltöltés indokán szemétlerakó telep alakult ki, az építési törmeléket is ide hordják. Tereprendezést vagy bekerítését kéri ennek a területnek.


Geosics László képviselőtestületi tag elmondja, hogy Felsőberki városrész lakói a kábel TV hálózat kiépítését szeretnék. Baranyai Sándor közölte elkészült a költségvetés 14.4 millió Ft, amihez 12.4 millió Ft támogatásra volna szükség.


Horvátnádalján a sportkútból kifogyott a víz, ennek javítását kéri.

Vajda Elvira részéről érkezett kérelem, miszerint a 8-as főút mellett Vasaljára bekanyarodva egyedül álló házban szeretné a vizet beszereltetni, illetve a hulladék elszállító kocsi nem tudja megközelíteni a házat viszont a MÜLLEX a díjat beszedi.


Több hozzászólás nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 21.00 órakor bezárja.
K.m.f.

Dr. Stankovits György Honfi József

jegyző polgármester