· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2002. évi
   2002. február 28.következő
letölthető melléklet:

157 kbyte

2002. január 24.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 24.-i ülésről.


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Egyed Gyula, Horváth László,

Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Stipkovits Ferenc, dr. Nagy Zoltán,

Németh Imre, Tóth Imre, Simon János, Szabó Ferenc, Bebes István,

Czafit Jenőné, Kozó József és Pataki Péter

Dr. Bárány Győző képviselőtestületi tag

Igazoltan távolmaradt: Geosics László képviselőtestületi tag.


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a műszaki és városgazdálkodási irodavezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos


Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 18 fő jelen van, az ülés határozatképes azt megnyitja.

Javasolja a napirend kibővítését.

Honfi József polgármester javasolja a változtatást. A 7/l pontban lévő Rábavidék támogatási kérelmét javasolja, hogy a költségvetés megtárgyalása után beszéljenek róla.

Kéri, hogy a Provincia Invest támogatási kérelmét zárt ülés utolsó napirendjeként tárgyalja a képviselőtestület.

Elvi állásfoglalást kér az iparterületen kialakítandó telekárakról.


Javasolja a napirendet változtatásokkal elfogadni.


A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a napirendet.


Honfi József polgármester kéri a képviselőtestületet a közvilágítás rekonstrukciójához anyagi fedezet biztosítását napirendre tűzni, és a pályázatot elindítani.

Javasolja ennek napirendre vételét.

A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedésiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Az önkormányzat 2002 évi költségvetési tervezetének megtárgyalása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Az intézmények ellenőrzésének tapasztalatai

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. A kollégiumi ellátás helyzete

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


 1. Szilárd hulladékszállításról szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Temetkezési szolgáltatási díjak módosítása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika műszaki és városgazdálkodási irodavezető


Folyó ügyek:


a./ Költségvetési előirányzatok módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi irodavezető


b./ Tájékoztató a SODEXHO-val kötött szerződés módosításáról

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


c./ MARC Körmend Basketball Körmend sport Kft. kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


d./ Nyugat- dunántúli Fejlesztési Tanács " Hazatérés" programja

Előadó: Honfi József polgármester


e./ " Déri Claudia Ökológus" Alapítványhoz csatlakozás

Előadó: Honfi József polgármester


f./ "Reménysugár" Alapítvány kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


g./ Megjelenés támogatása az "Utazzon Velünk!" idegenforgalmi magazinban

Előadó: Honfi József polgármester


h./ "Vas megyei Markusovszky Kórházért" Alapítvány kérelme

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke


i./ Kulturális,- Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai:

 • Körmendi Dózsa MTE női kézilabda szakosztály támogatási kérelme

 • Javaslat a 2002 évi terembérleti díjak elosztására

 • Javaslat a 2001 évi kulturális támogatások elszámolási határidejének módosítására

 • Javaslat a magyar Nobel-díjasok emléktábláinak elkészítésére

 • Sportcsarnok megépítésének ügye

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke


j./ Kérelem határozatlan idejű gyógypedagógiai álláshely betöltésére

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


k./ Közvilágítás rekonstrukciójához anyagi fedezet biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester


l./ Rábavidék támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke


 • Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika műszaki és városgazdálkodási irodavezető


 • Interpellációk 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedésiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester elmondja, hogy december 21-én a RÉGIÓHŐ Kft. taggyűlésén vett részt Tóth Imrével. Elmondja a cég gazdálkodása kiegyensúlyozott.

December 28-án a VASVÍZ Rt. közgyűlésén vett részt, ahol a korábbi információk alapján megszavazta a közgyűlés a 2002. évi víz- és csatornadíjakat.

Január 3.-án a háziorvosi praxisokkal kapcsolatos szerződéseket írták alá.

Január 7-én, Szombathelyen, a Városházán a polgármester meghívására vett részt a VASVÍZ Rt. elképzeléséről és előkészítéséről szóló megbeszélésen.

Január 8-án a SODEXHO-val folytatott megbeszélést, Dr. Stankovits György jegyzővel és Némethné Simon Mária pénzügyi irodavezetővel.

Január 9-én az APEH igazgatójánál járt, a fűtőművel kapcsolatos ÁFA egyeztetés céljából.

Január 10-én, a fűtőmű egyeztetésén vett részt.

Január 15-én, Szentgotthárdon járt, a tűzoltóság, kórház működtetésének megbeszélése ügyében kereste fel a polgármestert.

Január 17-én a kórház címzett támogatás leadását egyeztette a megbízottakkal. Délután a Kht. közgyűlésén vett részt, ahol a kórházak informatikai hálózatának kiépítése.

Január 21-én a MÜLLEX-el történt egyeztetés.


Elmondja, hogy hivatalos meghívás érkezett Heinawesiből, ahol 15 éves évfordulóját ünneplik annak, hogy az első küldöttség Körmendre érkezett és szintén 15 éves évfordulóját ünnepli a Heinavesi finn- magyar baráti társaság. Valamint 110. évfordulóját ünnepli Finnország második legnagyobb fatemploma. A város és a finn-magyar társaság képviseletében 15 főt és 15 képviselőt várnak az evangélikus egyház képviseletében.

Beszámol egy másik meghívásról, amely Kranenburgból érkezett. Megrendezik a kerékpáros csillagtúrát, melyre 30 főt várnak.


Elmondja, hogy április 25-ére van kitűzve a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumának tárgyalása.-az APV Rt. -nél lévő 23-24 millió Ft önkormányzati járandósággal kapcsolatosan- és javasolja a képviselőtestület ülését két nappal korábban megtartani. Ugyanezt javasolja a június 27-ei üléssel kapcsolatban.


Beszámol egy levélről, miszerint a körmendi tűzoltóság épületére és a magyarországi Jehova tanúi egyház emléktáblát szeretne elhelyezni, mivel ebben az épületben 1944-ben 3 személyt kivégeztek.


Kérdés, vélemény nincs.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek a beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 1. Az önkormányzat 2002 évi költségvetési tervezetének megtárgyalása

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester elmondja a város számára a kórház jelenti a legnagyobb tételt. Kéri a testületet alaposan tárgyalja meg az előterjesztést, így nem tudja elfogadásra javasolni.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy az Érdekegyeztető Tanáccsal lefolytatott egyeztetés során részükről újabb igények merültek fel, amelyek szintén az önkormányzat jelenlegi hiányát növelik.


Kérdés, vélemény.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, az évről évre halmozódó hiány hitellel vagy csődeljárással oldható meg. 1999-ben az önkormányzat 230millió Ft hiányt prognosztizált. Egy takarékossági limitet javasol a pénzügyi bizottság felállítani.

A pénzügyi bizottság javasolja:

 • 110 millió Ft-s működési hiányt tartja reálisnak

 • a Kórház költségvetését nullszaldósra tervezni

 • a pénzmaradványokat az intézményeknél hagyni és majd ennyivel kevesebbet juttatni a költségvetésből

 • a költségvetési tervezet által meghatározott térítési díjak jóváhagyását

 • az Óvodai nyitva tartás felülvizsgálatát

 • a konyhák működésével kapcsolatos bérleti szerződés felülvizsgálatát

 • a bevételek áttekintését javasolja

 • tűzoltóság támogatásával kapcsolatban elmondja, csak azt tudja támogatni, ami a közalkalmazotti bértábla alapján jár

 • racionális elképzelések meghatározása: (átvilágítás) külső szakértő bevonásával, amelynek pénzügyi hatása 7-8 millió Ft

 • az önkormányzat részéről a kisebbségi önkormányzat számára, 600eFt-ot javasol

 • az intézmények állagmegóvására kell pénzeszközöket fordítani

A pénzügyi bizottság, 4.5 millió Ft-ot javasol, amit az intézményeknél fel lehet osztani.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, az intézményi karbantartás és fejlesztéssel kapcsolatban nem tartja reálisnak a 4.5 millió Ft-ot, mivel van intézményeknél eltérő igények jelentkeznek. Elmondja, hogy a 2002. évi normatívák nem megfelelő módon követték azokat az összegeket, amik a költségeket fedezték.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, 5 pontban terjesztette elő a javaslatát:

 • A könyvtár 50 éves évfordulójára kapjon 4.5 millió Ft-ot, hogy a festést és mázolást elvégezhesse.

 • Mozi ügyét tárgyalja újra a testület

 • A Művelődési és Ifjúsági Központ és a Faludi Ferenc Városi Könyvtár igazgatója költségvetési fedezet biztosításával címet adományozhasson, és címpótlékot állapítson meg a dolgozói számára.

 • A könyvtár esetében az "akadálymentesítés" megvalósítására a szükséges önrészt biztosítsa a testület.

 • a Kultulális sporttámogatások vonatkozásában nem ért egyet, hogy a 2001-es szintet kívánja tartani a képviselőtestület.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy 6 pontban tárta írásban a javaslatát a testület elé.

 1. Bursa Hungarica felsőoktatási támogatás mértékéről szól. 2003-ra 1500 eFt-tal emelkedjen.

 2. Felsőoktatási férőhelyek vásárlását javasolja a bizottság.

 3. Javasolja, hogy a testület 10 000 eFt -s önrész alapot hozzon létre a költségvetésben a fejlesztések megvalósításához.

 4. Biztosítson az önkormányzat szaktárgyak tanításához javasolt eszközök beszerzésére óvodák esetében 100 eFt/csoport, általános és középiskolák esetében 250 eFt/osztály összeget.

 5. Fogyatékosok után igényelt támogatás.

 6. Az osztályfőnöki munka elismerése érdekében 17.5%-s osztályfőnöki pótlékra fedezet biztosítása.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja nagyon magas a kórház hiánya. 48 millió Ft . 65 millió Ft-ot eredményezett a bérfejlesztés, a MEP csak 43 millió Ft-ot biztosít e célra.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy az oktatási, ifjúsági és ifjúság védelmi bizottság által elmondott javaslatok

 1. pontját hosszabb távon támogatja

 2. pontját nem javasolja

 3. pontnál 8.5 millió Ft-ot javasol

 4. 5. 6. pontját nem támogatja.


Tóth Imre képviselőtestületi tag érdeklődik mennyi az önkormányzat kintlevősége. A felújításokkal kapcsolatban kéri szerepeltetni a költségvetésben a Kórháztól a Berki Csárdáig a járda felújítását.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag a szennyvíztisztítóval kapcsolatos tervekről érdeklődik.


Honfi József polgármester elmondja, hogy február 1-én a szennyvíztisztítóval kapcsolatos tárgyalásokat fog folytatni.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a 7 számú melléklet 3. rovatához szól hozzá, a kerékpárút kialakítását indokoltnak tartaná a Rákóczi úton. Továbbá 1.5 millió Ft-ot turisztikai célra felhasználná.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a kerékpárúttal kapcsolatban megemlíti -Penny Market-Berki Csárda közötti útszakaszra vonatkozóan -a Közútkezelő Kht.-t kellene megkeresni.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, fontosnak tartja az intézményeknél a karbantartási összegek növelését.


Szabó Ferenc alpolgármester felhívja a figyelmet, a hiány fokozatos növekedésére. A jelenlegi intézményszerkezet:-" a hiány a jelen?"-az idei 230 millió Ft nem fejlesztésekre lett fordítva, így a lakosság számára az összkép, hogy nem fejlődik a város. Elmondja a -7-8millió Ft- külső átvilágítás sok újdonságot nem hoz. Javasolja a szerződő cégnek első körben 40-50%-t, második körben az önkormányzati megtakarításból fizessen az önkormányzat.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, 2003-ra 249 millió Ft, 2004-re 480 millió Ft hiteltörlesztés mutatja az önkormányzat eladósodását.

Bevételi szempontból az iparűzési adóból 357millió Ft helyett 428 millió Ft bevétel várható. Pályázati alapként a 20 millió Ft-ot kevésnek tartja 100 millió Ft-ot javasol.

Kiadási szempontból : a 110 millió Ft-s a hiányt úgy tudja elfogadni, ha a kórház költségvetése nem tartalmaz hiányt, a kórház esetében 0 hiány az általa javasolt elfogadható összeg. Intézmények tekintetében nagy a "szóródás" egy bizonyos arányt tartani kellene.


Kozó József képviselőtestületi tag elmondja szükséges a pénzügyi bizottság javaslatainak elfogadása. Elmondja Bán Miklós az előző testületi ülésen kérte, a bizottságok adjanak le javaslatokat, melyek csökkentik a hiányt, erre nem került sor.


Honfi József polgármester magasabb összegű pályázati keret meghatározását javasolja, továbbá felkéri a bizottságokat, hogy saját szakmai területükre vonatkozóan tegyenek javaslatot a hiány mértékének csökkenésére.


Bebes István képviselőtestületi tag érdeklődik a 63.615 Ft "céltartalék" mit takar?


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy az jelenleg nem nevesített céltartalék.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja a házkezelőség által átadott 23 millió Ft-ot 25 millió Ft-ban meghatározni.


Honfi József polgármester javasolja a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatainak elfogadását.


A képviselőtestület pénzügyi bizottság javaslatát 16 szavazattal 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a Bursa Hungarica felsőoktatási támogatás mértékének elfogadását az oktatási, ifjúsági és ifjúság védelmi bizottság javaslata 1. pontjának megfelelően.


A képviselőtestület 12 szavazattal 6 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja.


A képviselőtestület a kollégiumi férőhelyek vásárlásával kapcsolatos javaslatot 5 szavazattal 1 ellenvéleménnyel és 6 tartózkodás mellett elutasítja.


A képviselőtestület a fejlesztések megvalósításához szükséges önrész biztosítását 3 szavazattal 9 ellenében 4 tartózkodás mellett elutasítja.


A képviselőtestület a fogyatékosok után igényelt támogatást 15 szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja.


A képviselőtestület az osztályfőnöki nevelőmunka elismerése érdekében 17.5%-s pótlék fedezetének biztosítását 6 szavazattal 4 ellenében 6 tartózkodás mellett elutasítja.


A Kulturális, - Szabadidő és Sport Bizottság javaslatait a képviselőtestület 2 szavazattal 5 ellenében és 9 tartózkodás mellett elutasítja.


Anyagi lehetőség biztosítása a 2002 novemberében 50 éves Városi Könyvtár számára, a képviselőtestület 16 szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a 120 millió Ft-s keretet fejlesztés, felújítás kérdésében.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal elfogadja.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy fenti döntések figyelembe-vételével fogja a képviselőtestület elé terjeszteni az önkormányzat 2002. évi költségvetését. 1. Az intézmények ellenőrzésének tapasztalatai

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bán Miklós eltávozik az ülésről a képviselőtestület 17 fővel, folytatja a tanácskozást.


Dr. Stankovits György elmondja, a Somogyi Béla Általános Iskola esetében tavaly 4 fő foglalkoztatására volt fedezet. Szekeres Gábor elmondása szerint 1 pedagógusra volna szükség.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke Horváth Ferenc könyvvizsgálótól kérdezi a személyi juttatásoknál 1. 233eFt megtakarítás van, ami a járulékot lefedné, de 2. 3 millió Ft-ot jelenít meg.


Horváth Ferenc elmondja, hogy ellentmondás van a járulékok és a személyi kiadások között, ez tervezési probléma. Bizonyos átfedések látszanak a személyi jellegű kiadások és a jutalékok elszámolása között.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a tornacsarnok óradíját kevésnek találja.


Horváth Ferenc elmondja a többi bevételi fajtát is megemlíti a jelentésében. Elmondja jó lenne különválasztani a tornacsarnok és az uszoda óradíját. 4 éve volt egy javaslat, miszerint az uszodát és a tornacsarnokot szakfeladatonként válasszák szét. Ez nem történt meg, így az iskola nem tudja a költségeket különválasztani. Véleménye szerint olyan intézkedések kellenek, melyek révén külön lehet mérni a költségeket. Mivel közös óra van az egész intézményben, ez okoz problémát a kollégium esetében is. Jelenlegi műszaki körülmények között a rendelkezésre álló 4 kazán szétválasztása lehetővé tenné a ráfordítások pontos kiszámítását. A jelentésében két dolgot emelt ki, amiben az iskolák hibáztak, a 4 fő foglalkoztatásával kapcsolatban tisztázni kellett volna a bér és járulék fedezetet. A dologi kiadásoknál lévő túlteljesítésről elmondja, hogy az iskola többször tett jelentést. A pótelőirányzatot biztosítani kell. Ha a 6. 192eFt hiánnyal a képviselőtestület nem fogadja el, akkor rossz helyzetbe hozza azokat az intézményeket, amelyek a GAMESZ gazdálkodási körébe tartoznak. Mivel a GAMESZ finanszírozta az iskolát.


Szekeres Gábor elmondja, hogy csak előirányzattal tud az intézmény teljesíteni. Az intézmény vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat figyelve arra, hogy költségtakarékosan járjon el. A meghatározott 965 órából 961 órát, 5. 6%-át látja el túlórában a heti órakeretnek. Ehhez szükség van 54. 9 fő alkalmazására. Úgy gondolja, hogy a 4 fő foglalkoztatását megtehette, viszont hibázott, ha az anyagi fedezet nem állt rendelkezésére.


Kérdés, vélemény.


Kozó József képviselőtestületi tag elmondja, a kollégium rendelkezik olyan mérőkkel, melyek a kollégiumi fogyasztást mérik.


Patonay Imre a Somogyi Béla Általános Iskola igazgatója elmondja a könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban, az említett 6 milliós személyi juttatásoknak több összetevője van. Elmondja 8 hónapra, van bér, de erre nem lehet járulékot fizetni. -- Szükség volt a négy fő foglalkoztatására és a béreket a személyi juttatásból adták. Jelezték az önkormányzatnak a problémát, személyi kérdést, de nem történt intézkedés.

- Sérelmezi személyi kérdésekben nem kaptak reagálást az önkormányzat részéről. Felolvas egy cikket a féléves beszámolóból: "a dologi kiadás 50% -kal túlteljesített, az energia túlteljesítés 70%-kal, az energia felhalmozást az ott folyó építkezési munka is növeli. Elmondja, hogy az építkezés már áprilisban elkezdődött, de csak 2-3 hónappal később szerelték fel az órát.

Nagyon sok hiány volt az iskolában és a kollégiumban is. Elmondja, hogy nincs melegvíz az épületben. Sérelmezi, hogy június 27-én volt egy használatba vételi engedélyezés, de mint használatba vevőt nem hívták meg.

Elmondja azért nincs bevétel, mert olyan mértékben állapítják meg a bevétel összegét, amit nem lehet teljesíteni.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, a kollégiumot a Rázsó I. Szakközépiskola működteti erre nem kapott fedezetet. Nem lépte túl a személyi juttatásokat, a járulék tervezésében van a probléma.


Honfi József polgármester kéri a mérőórák leolvasását, és induljon meg az intézmények közötti elszámolás.


Mosonyi András műszaki főtanácsos elmondja a technikai háttér biztosított.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag kéri, hogy a pénzügyi iroda képviselője is legyen ott az mérőórák leolvasásánál.

Honfi József polgármester javasolja a javaslat jóváhagyását.


A képviselőtestület tudomásul veszi.


 1. A kollégiumi ellátás helyzete

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester kéri a városfejlesztési és pénzügyi irodától a kollégium stúdiója és könyvtárával kapcsolatos tájékoztatót, és költségbecslést.


Tóthné Dudás Mónika elmondja a következő ülésre, elkészíti a tájékoztatót.


Vélemény.


Kozó József képviselőtestületi tag kéri a jegyzőt a szeptember 28-án érkezett használatbavétellel kapcsolatos határozatnak megfelelően, irányítsa a szakapparátust.


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató elfogadását.


A képviselőtestület tudomásul veszi. 1. Szilárd hulladékszállításról szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy a pénzügyi bizottság a "B" variációhoz javasolja a 4 l/fő/nap-t fogadja el a képviselőtestület, továbbá 23-24 millió Ft-s önkormányzati önrészt javasol.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke

szintén a "B" javaslatot javasolja, esélyegyenlőséget biztosít a felhasználóknak.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a "B" variációt javasolja.


Bebes István képviselőtestületi tag szintén a "B" variánst elfogadásra javasolja.

Javasolja a kommunális adóba való beépülést, az áprilisi ülésen megtárgyalhatná a képviselőtestület.


Honfi József polgármester kiegészítésül javasolja, hogy az önkormányzati önrész 24 millió Ft fizetését fogadja el a képviselőtestület azzal, hogy amennyiben áprilisban visszatérve elfogadja a MÜLLEX ajánlatát, akkor korrigálható a különbözet.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, hogy amennyiben jelen pillanatban elfogadja a képviselőtestület 4. 400Ft-tal nő a hiány.


Pataki Péter képviselőtestületi tag elmondja, hogy az árképzésnél figyelembe kell venni az infláció mértékét.


Honfi József polgármester javasolja a rendelet tervezet jóváhagyását.


A képviselőtestület 17 szavazattal elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

1/2002. számú rendelet:


A szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001.(VII. 1.) számú rendelet módosításáról.

( A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz mellékelljük.)


 1. Temetkezési szolgáltatási díjak módosítása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika műszaki és városgazdálkodási irodavezető

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóthné Dudás Mónika elmondja, hogy a temetkezési vállalattal kötött szerződés alapján minden évben a temetkezési vállalat a testület jóváhagyásával határozta meg a temetkezési díjakat. Kéri a testületet, döntsön az emelés mértékéről.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke 6800 Ft-ban javasolja a sírásás díját.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva a bizottság nevében, a táblázatban foglalt díjakat elfogadásra javasolja.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elfogadásra javasolja a meghatározott díjakat.


Honfi József polgármester az előterjesztés elfogadását javasolja.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal 1 ellenében és 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő rendeletet alkotja:


2/2002. számú rendelet:


A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 26/200. (XII. 21.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Folyó ügyek:


a./ Költségvetési előirányzatok módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi irodavezető

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy az I. Óvoda esetében 300eFt pénzeszközből 75eFt felhalmozási célra, 225eFt dologi célra kíván felhasználni.


Kérdés, vélemény nincs.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek a javaslat elfogadását.


A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot, hozza:


1/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy:

 1. az I. sz. Óvoda

-átvett pénzeszköz előirányzata 300.-eFt-tal nő

- a dologi kiadás előirányzata 225.-eFt-tal nő

- felhalmozási előirányzata 75.-eFt-tal nő

 1. a Kölcsey F. Gimnázium

- bevételi előirányzata 169.-eFt-tal nő

-átvett pénzeszköz előirányzata 1.631.-eFt-tal nő, továbbá

-a személyi juttatás előirányzata 258.-eFt-tal,

-a pénzbeni ellátások előirányzata 66.-eFt-tal csökken,

-a munkaadót terhelő járulék előirányzata 7.-eFt-tal

-a dologi kiadás előirányzata 1.587.-eFt-tal

-a beruházások előirányzata 530.-eFt-tal nő.

Határidő: azonnal, a 2001 évi rendelet-módosítás átvezetése

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi irodavezető


b./ Tájékoztató a SODEXHO-val kötött szerződés módosításáról

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy 2002-ben a nyersanyagnorma emelkedni fog.


Honfi József polgármester elmondja a SODEXHO-val való tárgyalás Kramli Imre kérésére történt, a tálcás ételkiosztás a gyerekek érdekeit szolgálja. Ígéretet tett, hogy a testület tárgyalja.

Javasolja a testületnek a tájékoztató tudomásul vételét.


A képviselőtestület a tájékoztatót tudomásul veszi.

c./ MARC Körmend Basketball Körmend sport Kft. kérelme

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)

Honfi József polgármester elmondja, elvi nyilatkozatról van szó, kéri a testület támogatását. Tóthné Dudás Mónikától érdeklődik, hogy a KRESZ park alkalmas-e egy ilyen jellegű épület létesítésére.


Tóthné Dudás Mónika a műszaki és városfejlesztési irodavezetője elmondja, hogy nem ismeri a MARC-Körmend elképzeléseit.


Honfi József polgármester Fodor Sándort felkéri ismertesse a terveit.


Fodor Sándor elmondja, hogy egyeztetett Kátai Lászlóval a Határrendészképző Szakiskola igazgatójával, megtárgyalta a lehetőségeket. A Határrendészképző Intézet nem zárkózik el a Határőr Sporttelep ilyen célra történő felhasználásától. Kátay László elmondta az önkormányzattal együttműködve támogatja ezt az elképzelést. Amennyiben a terület megosztása megtörténik az önkormányzatnál könnyebb a használati jogának kijelölése. Ezáltal az önkormányzat is területhez jut és apportként beszállhat egy ilyen jellegű vállalkozásba. Elmondja, hogy szükség van a csarnok létesítéséhez 5 főre jutó 1 parkolóhely biztosítására.

A nagyatádi sportcsarnok mintául szolgálhatna, 2000 fős csarnok, mai áron ez a beruházás Körmenden 400 millió Ft-ba kerül.

Ha erre lehetőség van az önkormányzat hivatalosan Kátay Lászlóhoz fordulhat és elkezdheti a tárgyalásokat.

Kéri az önkormányzatot tisztázva a területmegosztás anyagi vonzatát, tárgyalásokat kell folytatni a Kincstárhoz tartozó terület kezelői jogának a Határrendészképző Iskolától az önkormányzatnak történő átadása érdekében. Utolsó lépésként az önkormányzat ezt beapportálja.

Honfi József polgármester érdeklődik hol van erre anyagi fedezet, ki fogja a csarnokot üzemeltetni, valamint ki finanszírozza a terület megosztását?


Honfi József polgármester kéri hatalmazza fel a testület, hogy a jegyzővel tárgyaljanak Kátay Lászlóval.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag tudomásul veszi.d./ Nyugat- dunántúli Fejlesztési Tanács "Hazatérés" programja

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot.

Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elutasítja.e./ "Déri Claudia Ökológus" Alapítványhoz csatlakozás

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester személyes indíttatásból is javasolja 50-100eFt-tal való támogatást.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, nem támogatja a bizottság.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a határozati javaslatot elutasítja.f./ "Reménysugár" Alapítvány kérelme

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Vélemény.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, nem támogatja a bizottság a javaslatot.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja, nem támogatja a javaslatot.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület egyhangúlag elutasítja a javaslatot.g./ Megjelenés támogatása az "Utazzon Velünk!" idegenforgalmi magazinban

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)

Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek 50-60eFt jóváhagyását a magazinban való megjelenésre.


Vélemény.

Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke 1/8-ad oldalas megjelenést javasol.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy hiány ismeretében nem támogatja.


Nagy Gábor az egy oldalt is elképzelhetőnek tartja.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos elmondja, ha a testület az 1/8-ad oldal árát biztosítja és hozzá nyújtja az anyagot, ebben az esetben ?-ed oldalban fog megjelenni.


Honfi József 1/8-ad oldal összegét 56eFt-ot javasolja.


A képviselőtestület egyhangúlag a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:


2/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az "Utazzon velünk!" magazinban történő 1/8-ad oldalas megjelenésre 56.250 Ft-ot biztosít a 2002. évi költségvetésben.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármesterh./ "Vas megyei Markusovszky Kórházért" Alapítvány kérelme

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság nevében nem támogatja a javaslatot.


Simon János a pénzügyi bizottság véleményét tolmácsolva elmondja nem javasolja elfogadásra a támogatási kérelmet.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a határozati javaslatot egyhangúlag elutasítja.i./ Kulturális,- Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai:

 • Körmendi Dózsa MTE női kézilabda szakosztály támogatási kérelme


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a decemberi ülésen hozott döntés értelmében 1.5 millió Ft-ot vesztett a kézilabda csapat ennek pótlására nyújtott be előterjesztést, amit a bizottság támogatott. Kéri ezt a lehetőséget biztosítani a kézilabda csapatnak.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a bizottság nem támogatja.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja az önkormányzat teremtse meg a forrást, melyet a kézilabda csapat elveszített.


Németh Imre képviselőtestületi tag elmondja, hogy 1.5 millió Ft-ot az ott lévő területek fejlesztésére kellett volna biztosítani.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a 25 millió Ft felosztása után tárgyalják a támogatási kérelmet.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy konkrét szerződés biztosította a sportegyesületnek az 1.5 millió Ft-ot, ettől elesik.


Honfi József polgármester javasolja a sporttámogatásoknál próbálják meg kompenzálni.


A képviselőtestület 16 szavazattal 1 ellenében a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:


3/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete javasolja a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottságnak, hogy a Körmendi Dózsa MTE női kézilabda szakosztálynak a bérleti szerződés felmondása miatti bevétel-kiesését a sporttámogatásoknál kompenzálni.

Határidő: a 2002. évi támogatások elbírálása

Felelős: a szakosztály elnöke


 • Javaslat a 2002 évi terembérleti díjak elosztására


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a tavalyi évben is ezeket a természetbeli támogatásokat ítélte meg az önkormányzat. Az indokok alapján 8.3 millió Ft a támogatás összege.

Kéri az önkormányzat támogatását.


Simon János a pénzügyi bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja.

Kozó József képviselőtestületi tag egyetért az elosztás módjával. Javasolja a bérleti díj összegének tisztázását a bérbe adók között.

Bebes István képviselőtestületi tag érdeklődik a költségvetés készítésekor a 3700Ft-hoz képest emelkedett e a terembérleti díj összege?


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője válaszolva elmondja, hogy az emelkedett.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a legnagyobb tételt a BC MARC-Körmend jelenti és mivel a 3750Ft-ot kevésnek ítélik meg, így javasolja az előterjesztés átdolgozását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja a következő ülésre pontosítja.


 • Javaslat a 2001 évi kulturális támogatások elszámolási határidejének módosítására


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy január 31-ig van mód az elszámolás határidejét módosítani.


Kozó József elmondja amennyiben az önkormányzat nem hosszabbítja meg az elszámolás határidejét akkor a kiemelt egyesületek nem kapják meg a támogatást. Nem minden szerződés készül azonos határidővel, a kiemelt egyesületeknél nincs eltérés az elszámolási határidők között.


Honfi József polgármester elmondja a kulturális és sporttámogatások elszámolási határidejét nem módosítja és a 2002. évi pályázatok köréből kizárja azokat, akik az előző évi támogatási szerződésben rögzített határidőig, támogatási és felhasználással nem számoltak el.


A képviselőtestület 13 szavazattal 2 ellenében 2 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


4/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2001. évi kulturális és sport támogatások elszámolási határidejét módosítja, és 2002. január 31-ében határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke(elszámolások ellenőrzéséért)


 • Javaslat a magyar Nobel-díjasok emléktábláinak elkészítésére

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Simon János képviselőtestületi tag nem javasolja.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja a napirendről való levételét.


Honfi József polgármester javasolja a napirendről való levételt.


A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja.j./ Kérelem határozatlan idejű gyógypedagógiai álláshely betöltésére

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke kéri a képviselőtestületet, foglaljon állást az 1. ponttal kapcsolatban.


Vélemény.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja az 1. pontot támogatja.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 1 pontjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


5/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 1 fő gyógypedagógiai státusz létesítéséhez fedezetet biztosít a Hunyadi utcai Általános Iskola számára.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


Honfi József polgármester tájékoztatásul közli, hogy a Somogyi Béla Általános Iskola és a Hunyadi Úti Általános Iskola igazgatója levélben fordult az önkormányzathoz, melyben közli, hogy pályázni kíván a "COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi Modelljének csoportos formában, tanácsadói segítségnyújtással történő kiépítésére" című pályázatra. Ehhez fenntartó támogatói nyilatkozata szükséges.


Kéri a képviselőtestület elvi hozzájárulását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


5/1/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatja a Somogyi Béla Általános Iskolát, valamint a Hunyadi utcai Általános Iskolát abban, hogy pályázatot nyújtson be a "COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi Modelljének csoportos formában, tanácsadói segítségnyújtással történő kiépítésére". A pályázat megvalósulásához az önkormányzat konkrét támogatást (órakedvezmény, anyagi, szakmai támogatás stb.) nem biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester a kiértesítésért


Honfi József polgármester kéri a képviselőtestület hozzájárulását a Dr. Batthyány Strattmann László Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciójára újbóli pályázat benyújtására.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


5/2/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Dr. Batthyány Strattmann László Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciós munkáihoz 2002. évben is címzett támogatás iránti pályázatot nyújt be, melynek műszaki tartalma az eredeti pályázattal azonos, megvalósítási cél nem változik, az eredeti pályázatban szereplő gép-műszer beszerzési igényt aktualizálni kell.

A pályázat benyújtásához 50 MFt saját erőt az önkormányzat fejlesztési alapja terhére vállal, melynek kifizetése nyertes pályázat esetén a pályázat megvalósításának ütemezése szerint kell hogy történjen.

Határidő: pályázat benyújtásának határideje 2002. április 25.

Felelős: Honfi József polgármester a pályázat benyújtásáért

 • Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika műszaki és városgazdálkodási irodavezető

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Horváth László képviselőtestületi tag nem fogadja el az Orgona utcai közvilágításra javítása érdekében elhangzott interpellációra adott választ.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke nincs jelen.


Nagy Gábor elfogadja a kerékpárút újrafestését.


 • Interpellációk


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke érdeklődik történt előre lépés a rőzsegát ügyében.


Honfi József polgármester elmondja a hatósági osztály, elindítja a vizsgálatot a vizsgálat eredményéről tájékoztatást fog adni.


Több hozzászólás nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 20 óra 10 perckor bezárja.
K.m.f.
Dr. Stankovits György Honfi József

jegyző polgármester