· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2001. évi
előző2001.április 04.   
letölthető melléklet:

596 kbyte

2001. december 20.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2001december 20.-i üléséről.


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Egyed Gyula, Horváth László,

Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Stipkovits Ferenc, dr. Nagy Zoltán,

Németh Imre, Tóth Imre, Simon János, Szabó Ferenc, Bebes István,

Bán Miklós, Kozó József és Pataki Péter

Dr. Bárány Győző és Geosics László képviselőtestületi tag

Igazoltan távolmaradt: Czafit Jenőné képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a műszaki és városgazdálkodási irodavezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos


Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 18 fő jelen van, az ülés határozatképes azt megnyitja.

Külön köszönti Dr. Stankovits Györgyöt a 2002. január 1.-től munkába lépő jegyzőt.

Javasolja a napirend jóváhagyását 18 fő.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D: 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A lakbérek megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A távhőszolgáltatás alapdíjainak megállapítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A Köztisztviselői törvény helyi végrehajtására előterjesztett rendelettervezetek megtárgyalása

Előadó: Paksa Balázsné aljegyző


 1. Beszámoló az alpolgármester munkájáról

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. Hulladékszállítási szerződés 2002 évre

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A közoktatási feladat ellátási intézkedési terv felülvizsgálata

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


 1. A Képviselőtestület 2002 I. félévi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Folyó ügyek:


 1. Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság ügyrendje

Előadó. Honfi József polgármester

 1. Vasi VOLÁN Rt. együttműködési megállapodás

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Közművagyon apportálása a VASIVÍZ Rt.-ba

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

 • Rendőrkapitányság támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester

 • Szoborcsoport restaurálásával kapcsolatos költségekre fedezet biztosítása

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 • Városgondnokság pótelőirányzat biztosítása

 • Előirányzat-módosítások a Polgármesteri Hivatal költségvetésében

 • Egészségügyi és Szociális Intézmények előirányzat módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 1. Egészségügyi ellátás vállalkozási formában való működtetése

Előadó. Dr. Bárány Győző orvos-igazgató


 1. Kórházi orvosi ügyeletek vállalkozási formában való működtetése

Előadó: Dr. Bárány Győző orvos- igazgató


 1. Kulturális,- Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai.

-2002 évi kulturális és sport támogatási pályázat kiírása

-Rábavidék szerkesztőségének támogatási kérelme

-Hagyományőrzők Baráti Körének kérelme

 • "Együtt, Egymással, Egymásért" önsegítő csoport rákbetegek részére támogatási kérelme

 • Javaslat a "Mi magyarok" című CD, illetve kazetta megvásárlására

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke


 1. Vas megyei Önkormányzat felhívása a kitüntetési javaslatokra

Előadó: Honfi József polgármester


 • Tájékoztató az előző képviselőtestületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika irodavezető


 • InterpellációkN A P I R E N D: 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy november 30-án a Sportcsarnokban, a Somogyi Gálán vett részt.

December 2-án a Kolping család 10 éves évfordulóján volt, ahol Bebes István és

Németh Zsolt országgyűlési képviselő is részt vett.

December 3.-án kistérségi ülés volt.

December 4-én a Natúrpark Kht. közgyűlésén vett részt.

December 5-én a rendőrfőkapitány meghívására, a riasztó rendszer működtetési gondjainak megoldásról való tárgyaláson vett részt.

December 6-án a Megyei Védelmi Bizottság ülésén volt. A 2002 évi feladattervet tárgyalták meg. Aznap délután a kórházban tartott nyugdíjas találkozón vett részt.

December 12-én két vendég kereste fel a kastély üzemeltetése ügyében. Elmondja egy társaság kíván pályázni a Batthyány kastély üzemeltetésére. Az egyik döntő érv, ami a működtetés mellett szól: egy működő Színház terem és Helytörténeti Múzeum van a kastély együttesben. Mesterkurzusokban és táborokban gondolkodnak.

December 14-én megyegyűlésen vett részt.

December 17-én a Területfejlesztési Tanács utolsó ülésén, az érvényes pályázaók megkapták az éves támogatást.

December 18-án az önkormányzatok

December 19-én szerződések előkészítése zajlott, közvilágítás rekonstrukciójával kapcsolatos ügyvédi egyezkedések.

December 20.-án Megyei Millenniumi Bizottság záróülésén az elnök kiosztotta az emléklapokat és jutalmakat.


Honfi József polgármester felolvassa a Városi bállal kapcsolatos levelet, melyről a novemberi képviselőtestületi ülésen említést tett.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság körmendi kirendeltségétől érkezett levelet is felolvassa.


Kérdés, vélemény.


Kozó József az utóbbi levélre reagálva elmondja, hogy a novemberi képviselőtestületi ülésen kérte, hogy a Dózsa MTE-vel kötött megállapodásokat vegye elő. Úgy látja nem volt szükséges tájékozódásra annak érdekében, hogy tisztán lásson a képviselőtestület, mert megoldja helyette a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a vele kapcsolatban álló személyek, intézmények. A szerződésből egyértelműen látható, hogy mindazon beruházások, fejlesztések, amelyek a Dózsa MTE részéről vállalt fejlesztések lettek volna 2004. december 31.-ig tartó fejlesztésekként megtörténhettek volna. Ezzel együtt a megszületett határozat a kézilabdát űző nők nagy része nem esik el remélhetőleg attól a támogatástól, amit eddig kapott az egyesület az önkormányzattól, hanem az önkormányzat más megoldást talál arra, hogy továbbra is a kézilabda örömeinek éljenek. Úgy gondolja elsietett határozat volt.


Honfi József polgármester megköszöni Kozó József véleményét és bízik abban, hogy a képviselőtestület talál megoldást.


Több hozzászólás nincs, javasolja a két ülés közti beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúan elfogadja.


 1. A lakbérek megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)
Kérdés, vélemény.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja 5%-s lakbér emelést javasol.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság nevében 10% emelést javasolja.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a többi városhoz képest alacsonynak találja a lakbérek összegét. Számszerű javaslata van.

Összkomfortos lakás esetén: 70.-Ft

Félkomfortos lakás esetén: 55.-Ft

Komfort nélküli lakás esetén: 20.-Ft

Szükséglakás esetén. 5.-Ft


emelést javasol.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke kérdést tesz fel, az 5-10% emelés mennyi bevételhez juttatná a várost? Egy körülbelüli összeget szeretne.


Honfi József polgármester kérdezi Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetőjétől van-e kimutatás ezzel kapcsolatban.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja nincs konkrét számadat. Emlékezete szerint a Házkezelőség saját bevételére a lakbér 15 M körüli összeg.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja, hogy ne emeljenek a szükséglakások lakbérén.


Honfi József polgármester javasolja, hogy 10%-s mértékű lakbéremelést fogadjon el a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő rendeletet alkotja:21/2001. (XII.28.) számú rendelet:


A lakbérek megállapításáról szóló 11/1994./VI. 30./ számú rendelet módosításáról.

( A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz mellékeljük.)


 1. A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapítása

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester tájékoztatásul közli a képviselőtestülettel, hogy kapott egy levelet, miszerint a szombathelyi városi önkormányzat elfogadta a víz- és csatornaszolgáltatási díjjavaslatot. Amennyiben a képviselőtestület nem ért egyet, abban az esetben a képviselőtestület és a vízmű többségi tulajdonosai által elfogadott díjkülönbözetet az önkormányzatnak kell megfizetni. Elhangzott egy javaslat a Közgyűlésen miszerint az önkormányzat terheinek csökkentése érdekében az alapfokú oktatási intézmények vízdíjai egyezzenek meg a lakosságéval, ezzel egyet ért.

Kérdezi a vízmű tulajdonosát ezzel kapcsolatban.


Brenner Tamás megerősíti valóban elhangzott ez a javaslat a Közgyűlésen. A jelenlegi előterjesztés kétféle díjat tartalmaz. Mert olyan minimális összeget jelent intézményeknél, hogy ezért egy 3. változat bevezetését nem tartotta célszerűnek az igazgatóság.


Kérdés, vélemény.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke érdeklődik, hogy az apportálás Kőszeg részéről miért nem történt meg.


Brenner Tamás elmondja, hogy a beruházás nem fejeződött be. Műszakilag befejeződött a hiányosságok rendezése és a szolgalmi jog bejegyzések. Nem rendezettek a csatorna vezetékek települések közti szakaszának szolgalmi bejegyzései. Ezt a kőszegi önkormányzat és a vele társuló önkormányzatok vállalták, hogy fél éven belül rendezik


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke érdeklődik. Van-e elképzelése a VASIVÍZ Rt.-nek, hogy a Körmenden 2-3 éve húzódó szennyvízcsatorna problémáját véglegesen megoldja.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke érdeklődik, van-e elképzelése a VÍZMŰnek, hogy a közületek esetleges nem fizetése esetén, ha a lakosság nem tudja fizetni, az önkormányzatra, hárul vissza. Miért gondolják, hogy az nem vetül vissza a lakosságra?


Brenner Tamás elmondja, ahhoz hogy a lakossági díjakat alacsonyabb szinten lehessen tartani az volt a feltétele, hogy a közületi díjakat emelni kellett . Elindult egy 5 éves folyamat, a csatornadíjak egységesítésére és ennek következtében a vidéki szennyvízrendszereknél a 7%-s inflációs díjemelést építették be a csatornadíjakba, Szombathelyen ennél nagyobb a díjemelés. Az egységesítés érdekében kellett kettéválasztani a díjakat.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke kérdést tesz fel Brenner Tamásnak, 30-32.-FT-tal magasabb a közületi víz és csatornadíj összege, ha ezt a képviselőtestület elfogadja, szeretné tudni, hogy a körmendi önkormányzat által üzemeltetett intézmények esetében mennyivel fogja a költségvetést terhelni.


Brenner Tamás a kérdésre válaszolva elmondja, hogy megvizsgáltak több intézményt költségvetési oldalról, a víz és csatornadíjak a költségvetésbe 1%-os tételt jelentenek.


Honfi József polgármester kérdezi a pénzügyi irodavezetőt konkrét számadat áll-e rendelkezésre ez ügyben.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, Körmendre vonatkozóan ilyen számítások nem készültek. A kórház a legnagyobb vízfogyasztó. A vízdíj esetében nem tud számszerű adatokkal szolgálni, ez 7M Ft körüli összeg.Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő díjakat. Mivel az intézmények díja eltér a lakossági díjtól, ezért a költségvetésben legyen megjelenítve.Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke ugyanazokat a gondolatokat vetette fel, amelyeket a városfejlesztési bizottság, mivel a szombathelyi közgyűlés is elfogadta a díjakat a költségvetés számadataira kellett támaszkodni, hogy a 200M-s hiányt ne növelje. Ennek alapján javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.


Bebes István képviselőtestületi tag csatlakozni szeretne a korábbi testületi ülésen elhangzottakhoz. Szeretné látni, ha a VASIVÍZ Rt. tenne valamit ennek érdekében, hogy a szennyvíztisztító kapacitása bővíthető legyen.Horváth László képviselőtestületi tag Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökének megjegyzésére elmondja, hogy amikor megszavazta az előző bizottsági ülésen, még nem volt annyira tájékozódva, mint most és ezért vonta vissza a szavazatát.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy az önkormányzati intézmény közületi vízfogyasztása 5M Ft, a Somogyi iskola, az uszoda miatt 3M Ft, és a kórházé 8M Ft. Egy átlagot vont az előterjesztésben szereplő árak alapján, ez 2. 5 M Ft-ot jelent Körmend esetében.


Honfi József polgármester javasolja amennyiben a képviselőtestület a pénzügyi bizottság véleményével egyetértve úgy dönt, hogy elfogadja a vízdíjat,egyúttal szólítsa fel az a VASIVÍZ Rt. igazgatóságát és menedzsmentjét, hogy 2002. év első félévében döntsön a körmendi szennyvíztelep építésének finanszírozási kérdéséről, mert a város fejlesztését a jelenlegi helyzet sok mindenben korlátozza.


Honfi József polgármester javasolja a 2002 évre szóló víz- és csatornadíjak mértékének az előterjesztés szerinti elfogadását.


A képviselőtestület 14 szavazattal 1 ellenvéleménnyel és 3 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


22/2001. ( XII. 28. ) számú rendelet:


A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 23/2000. (XII.01) számú rendelet módosításáról

( A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz mellékeljük.)


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek értsen egyet a VASIVÍZ RT-nek szóló felhívás határozatba foglalásával.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


279/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felhívja a VASIVÍZ RT. vezető testületét, hogy 2002. első felében hozzon döntést a körmendi szennyvíztisztító telep kapacitásának bővítéséről, mivel az jelenlegi állapotában a város további kommunális feljeszétését lehetetlenné teszi.

Határidő: továbbításra azonnal

Felelős: Honfi József polgármester


 1. A távhőszolgáltatás alapdíjainak megállapítása

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester elmondja a RÉGIÓHŐ, nem kívánja a hődíjat emelni 2002-es év január 1-től.

Ugyanakkor a munkabér és egyéb költségek emelkedése okán kéri, hogy az alapdíjat emelje meg az önkormányzat 5.7%-kal .


Kérdés, vélemény.


Tóth Imre, mint a KFT felügyelő bizottságának tagja, korrektnek tartja a kalkulációt. Véleménye szerint az 5. 7%-s emelés reális. Elmondja, hogy 1999-től mennyi beruházás történt a Kft. részéről Körmenden.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja a bizottság könnyű helyzetben volt, mert a bizottság kültagja, Németh István, a RÉGIÓHŐ elnöke "elsőkézből" kapott információval szolgált. Elfogadhatónak tartja az 5. 7%-s emelést.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke szintén elfogadásra javasolja.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke is elfogadásra javasolja.


A képviselőtestület 16 szavazattal és 2 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:


23/2001. (01. 01) számú rendelet:


A távhőszolgáltatásról szóló 11/1999.(X.21.) számú rendelet módosításáról.

( A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz mellékeljük.) 1. A Köztisztviselői törvény helyi végrehajtására előterjesztett rendelettervezetek megtárgyalása

Előadó: Paksa Balázsné aljegyző

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Paksa Balázsné aljegyző elmondja, hogy mindkét rendelet- tervezet 2002. évre vonatkozik.


Kérdés, vélemény.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a felsőfokú végzettségű köztisztviselők számára 10%-s keretösszeg jóváhagyását javasolja, amely lehetőséget ad a kiemelkedő munka elismerésére. A középfokú végzettségű köztisztviselők számára 10 % illetménykiegészítést javasol. A 10% vezetői pótlékot ugyancsak elfogadásra javasolja.


Dr. Stankovits György felhívja a képviselőtestület figyelmét arra, ha a középfokú végzettségűeknek megadja a testület a 10% kiegészítést és a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek nem javasolja a 30%-ot, legyenek tekintettel, hogy az a cél minél kvalifikáltabb köztisztviselők lássák el a hivatalra háruló teendőket, nincs arányban az előzővel.


Bebes István képviselőtestületi tag magasabb, 20%-s keretet javasol.


Kozó József képviselőtestületi tag kérdezi Paksa Balázsné aljegyzőtől ez az illetménykiegészítés alanyi jogon jár-e vagy az önkormányzat képviselőtestületnek joga, van különböző %-okat meghatározni.


Paksa Balázsné aljegyző elmondja, ha a testület rendeletet alkot, nem lehet eltérni a 30% illetve a 10%-s aránytól, amennyiben nem rendeletben szabályozza az illetményen felüli juttatást -jutalmazási célból- adható ettől eltérő mértékű is.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek értsen egyet a 10%-s mértékű vezetői pótlék megállapításával.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal 1 ellenében elfogadja és a következő rendeletet alkotja:


24/2001. ( XII. 27. ) számú rendelet:


A köztisztviselők vezetői pótlék megállapításáról.

( A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek értsen egyet a II. besorolási osztályba tartozó köztisztviselők számára 10%-s mértékű illetménykiegészítés megállapításával.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja.


25/2001.( XII. 27. ) számú rendelet:


A köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapításáról.

( A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)

Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek, hogy az I. besorolási osztályba tartozó köztisztviselők illetménye 20%-ának megfelelő összeget biztosítson a képviselőtestület, amely felhasználásáról a jegyző dönt.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal 2 tartózkodás 1 ellenszavazat mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


280/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az I. besorolási osztályba tartozó köztisztviselők 2002. január 1.-i besorolás szerinti éves illetménye 20%-ának megfelelő összegű jutalom-keretet biztosít a 2002. évi költségvetésben, amelynek felhasználásáról a jegyző munkáltatói jogkörében eljárva dönt.

Határidő: 2002. december 31. felhasználásra

Felelős: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Beszámoló az alpolgármester munkájáról

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja részletes anyagot tett a képviselőtestület elé. 150 pontban felsorolta azokat az eseményeket, amelyek az elmúlt évben

zajlottak. Úgy érzi munkáját maximálisan, próbálja végezni


Kérdés, vélemény nincs.


Honfi József polgármester megköszöni az alpolgármester eddigi munkáját és javasolja a beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület 17 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot, hozza:


281/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az alpolgármester munkájáról szóló beszámolót - megköszönve az elvégzett munkát - elfogadja.


 1. Hulladékszállítási szerződés 2002 évre

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester elmondja, hogy költségelemzést a testület rendelkezésére bocsátotta. Úgy érzi sikerül azoknak az egyedülálló, idősebb embereknek a gondját megoldani, akiknél nem képződik annyi szemé, hogy hetente kellene a szemétgyűjtőket üríteni. Látható egy olyan elképzelés, miszerint az 1 fős háztartások esetében a 80 l-es kuka minimum szolgáltatási kötelme a kéthetenkénti szállítás lenne és az éves díj 2. 330.-Ft+Áfa-t jelent. A többi arányosan több ennél. A társasházak és az önkormányzati bérlakások esetében gondot okoz a hulladékszállítással kapcsolatban, hogy a tulajdonos vagy az ingatlan mindenkori használója köteles a szerződés megkötésére.Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja a bizottság kiinduló alapja volt a közmeghallgatáson elhangzottak. Kérik a MÜLLEX- től, hogy a szemétszállítási díjat lakásokra, személyekre és szállítási fordulókra vetítse ki. Javasolja, a MÜLLEX a körmendi vállalkozásokra kétoldalú szerződést egy évre maga kösse meg.

Az előterjesztésben 24 M Ft. A bizottság a 24 M Ft bevétel realizálását javasolja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a térfogatarányos méréssel illetve elszámolással ért egyet.


Bebes István képviselőtestületi tag súlyarányos szállítás bevezetését javasolja.


Németh Imre elmondja, hogy egyéni képviselői indítványként kérte a 2001. évi hulladékszállítási rendelet módosítását. Sokan megkeresték és várnak be kell e fizetni azt a díjat, ami után a MÜLLEX nem nyújtott szolgáltatást.


Pataki Péter képviselőtestületi tag Nyúl Csabának tesz fel kérdést a hulladékgyűjtő zsákkal kapcsolatban.Nyúl Csaba elmondja, hogy a Rákóczi úti irodában beszerezhető a hulladékgyűjtő zsák 140 Ft/db áron.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja a hulladékszállítással kapcsolatos témakört áprilisban tárgyalja meg a képviselőtestület.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a súlyarányos hulladékszállítási díj bevezetését szorgalmazza.


Honfi József polgármester javasolja az újabb tárgyalás lefolytatását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja.
 1. A közoktatási feladat ellátási intézkedési terv felülvizsgálata

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület egyhangúan elfogadta és a következő határozatot, hozza:


282/2001. számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2000/2001 - 2005/2006-ig szóló "közoktatási feladatainak megszervezéséhez szüksége döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat - működtetési és fejlesztési tervét, rövidített nevén az Intézkedési terv-ét felülvizsgálta, és változatlan formában, hatályban tartja.
 1. A Képviselőtestület 2002 I. félévi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bebes István képviselőtestületi tag kéri az áprilisi ülésre a hulladékszállítás kérdéseinek megtárgyalását.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag felveti a kollégiumi ellátás helyzetének tárgyalását a bizottság nem testületi előterjesztésként javasolta, mégis szerepel a képviselőtestület munkatervében.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke válaszol, hogy végső álláspont szerint a testület elé javasolták napirendre tűzni.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek a javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


283/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2002 I. félévi munkatervét a melléklet szerint jóváhagyja. Az áprilisi ülés napirendjét kiegészíti a "hulladékszállítással kapcsolatos kérdések" megtárgyalásával.
 1. Folyó ügyek:


 1. Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság ügyrendje

Előadó. Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester köszönti Tóth Jánost.


Kérdés, vélemény.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja a bizottság elfogadásra javasolja.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


284/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságának ügyrendjét jóváhagyja.

A bizottság tagjait a 2002. februári képviselőtestületi ülésen választja meg.

Határidő: 2002. február 28.

Felelős: Honfi József polgármester


 1. Rendőrkapitányság támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke 1.033eFt-t javasol a képviselőtestületnek jóváhagyásra.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a támogatási kérelemben foglalt összeget megosztották a túlmunka illetve a gépkocsi futás költségeinek finanszírozására.


Tóth János elmondja, Szombathely után Körmend területe közbiztonsági szempontból a legveszélyesebb, amit kezelni kell. A túlmunkát finanszírozni tudnák a támogatásból ehhez kéri a testület támogatását.Honfi József polgármester a 3 millióFt-s keretösszeg biztosítását javasolja.


A képviselőtestület 13 szavazattal és 4 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


285/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalva a Körmendi Városi Rendőrkapitányság állománya túlmunka díjának kifizetésére illetve a gépkocsik futás-költségeinek részbeni fedezetére a 2002 évi költségvetésben 3 millió Ft -ot biztosít.

Határidő:2002 évi költségvetés elfogadása

Felelős: kiértesítésre: Honfi József polgármester

átutalásra: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi irodavezető


 1. Vasi VOLÁN Rt. együttműködési megállapodás

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester kéri a képviselőtestületet értsen egyet az előterjesztővel.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke kifogásolja, hogy a VOLÁN kötelezettségei között nem szerepel a berendezések javítása.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés módosítását az épület gépészeti szerelvények, berendezések karbantartásának, külső-belső javításának kötelezettségével.


A képviselőtestület a határozati javaslatot 17 szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozza:


286/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Önkormányzat valamint a VASI VOLÁN RT között megkötendő megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja. A megállapodás tervezetének 2. pont 5. bekezdés b. pontja helyesen : "b.) az épület gépészeti szerelvények, berendezések karbantartása, javítása." Aláírásra felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2001. december 20.

Felelős: Polgármester. 1. Közművagyon apportálása a VASIVÍZ Rt.-ba

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület 16 szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


287/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező kimutatásban részletesen meghatározott, tulajdonát képező közművagyontárgyakat, - amelyek az Önkormányzat mérlegében, egyéb nyilvántartásban a mellékletben megjelölt értéken kerültek feltüntetésre- a független könyvvizsgáló által megállapított értéken a VASIVÍZ RT. alaptőkéjébe apportálja, amely vagyontárgy vízellátás, szennyvízelvezetés,- elhelyezés és tisztítás, valamint csapadékvíz elvezetés közüzemi tevékenység ellátására használható fel.

Az Önkormányzat kinyilatkoztatja azon vételi szándékát, hogy a VASIVÍZ RT. Közgyűlése által meghatározott részvényjegyzési időpontig az alaptőke emelést megtestesítő VASIVÍZ RT. részvényekből.


 • 25 db, azaz Huszonöt darab, egyenként 100 részvényt képviselő 10.000.000.-Ft névértékű, összevont címletű névre szóló. A sorozatú, nyomdai úton előállított törzsrészvényt 250.000.000.-Ft,-, azaz Kettőszázötvenmillió forint értékben.

 • 9 db, azaz Kilenc darab, 10 részvényt képviselő 1.000.000.-Ft névértékű, összevont címletű névre szóló B sorozatú, nyomdai úton előállított törzsrészvényt 9.000.000.-Ft , azaz Kilencmillió forint értékben,

 • 8 db, azaz Nyolc darab, 100.000.-Ft névértékű, névre szóló C sorozatú, nyomdai úton előállított törzsrészvényt 800.000.-Ft azaz Nyolcszázezer forint értékben

lejegyez.

Határidő: 2002. január 31. értesítésre

Felelős: Honfi József polgármester


 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása


 • Szoborcsoport restaurálásával kapcsolatos költségekre fedezet biztosítása

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy 1.848.-eFt támogatást kapott e célra az önkormányzat, megköszöni Bebes István képviselőnek a személyes közbenjárását.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek a 300eFt biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


288/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Vertomuns és Pomona szoborcsoport restaurálási munkálatainak elvégzéséhez a szükséges szálláslehetőség megteremtésére, az állványozási munkák elvégzésére, a víz- és áramvétel lehetőségének biztosítására 300eFt-t biztosít 2002. évi költségvetésében.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Városgondnokság pótelőirányzat biztosítása

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője helyesbíti a határozati javaslat 2. pontját, amely szerint : a 207.eFt. 217eFt-ra, a 154.478Ft 161.078Ft-ra, az 52.552Ft 55.922Ft-ra változik.


Kérdés, vélemény nincs.


Honfi József polgármester javasolja, hogy az elhangzott módosítás figyelembe vételével fogadja el az előterjesztést.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal és 2 kettő tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


289/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul az alábbi előirányzat átcsoportosításokhoz.

1./ Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata csökken a

-köztemető fenntartása szakfeladaton 30.465,-Ft-tal

-települési hulladékok kezelése szakfeladaton 7.912.-Ft-tal

-erdőgazdálkodási szakfeladaton 58.471,-Ft-tal

-belterületi utak karbantartása szakfeladaton 557..587,-Ft-tal

A GAMESZ - Városgondnokság dologi kiadás előirányzata emelkedik 654.435,-Ft-tal.


2./ Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tartaléka csökken 217.000,-Ft-tal

GAMESZ - Városgondnokság - személyi juttatás előirányzat emelkedik

161.078,-Ft-tal

- munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik 55.922Ft-tal

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Előirányzat-módosítások a Polgármesteri Hivatal költségvetésében

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság nevében támogatja a javaslatot.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


290/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal Költségvetésében lévő előirányzatok az alábbiak szerint módosuljanak

1./ - működési célú pénzeszköz átvétel előirányzat nő 2.000,-eFt-tal

- dologi kiadás előirányzat nő 1.000,-eFt-tal

- gazdálkodási tartalék nő 1.000,-eFt-tal

2./ - működési célú pénzeszköz átvétel előirányzat nő 100,-eFt-tal

- dologi - reprezentációs - kiadás előirányzat nő 100,-eFt-tal

3./ -működési célú pénzeszköz átvétel előirányzat nő 65.100,-eFt-tal

- Rázsó Imre Szakiskola finanszírozása nő 65.100,-eFt-tal

melyből az intézmény személyi juttatás előirányzat képezhet.

4./ - gazdálkodási tartalék csökken 374.015,-Ft-tal

- személyi juttatás előirányzat nő 336.950,-Ft-tal

- munkaadói járulék nő 37.065,-Ft-tal

Határidő:azonnal

Felelős:


 • Előirányzat módosítás az önkormányzat költségvetésében

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság nevében támogatja a javaslatot.


Honfi József polgármester javasolja a 422eFt biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


291/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal működési bevételi előirányzatát megnöveli 8.754.-eFt-tal,egyúttal, a dologi kiadások előirányzata nő a

- Kölcsey Általános Iskolában 1.124.-eFt-tal

- Olcsai Kiss-Z. Általános Iskola esetében 927.-eFt-tal

- Somogyi Béla Általános Iskola esetében 1.111.-eFt-tal

- Hunyadi u. Általános Iskola esetében 155.-eFt-tal

- Rázsó I. Szakközépiskola esetében 1.176.-eFt-tal

- Kölcsey F. Gimnázium esetében 505.-eFt tal,

amelyet finanszírozásként biztosít.

- Polgármesteri Hivatal esetében 1.265.-eFt-tal.

A Polgármesteri Hivatalnál a pénzbeni ellátások előirányzata 2.491.-tal nő.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi irodavezető


 • Kórház rekonstrukció

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi irodavezető

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Kérdés, vélemény.


Bebes István képviselőtestületi tag nem tartja jónak, hogy a probléma utólag kerül a testület elé.


Honfi József polgármester Mosonyi Andrást kérdezi.


Mosonyi András elmondja, hogy a többletkiadás két dologból keletkezett. Egyrészt a helyreállítási munkák illetve a műszaki átadáskor az ÁNTSZ-nek volt indokolt igénye. Felvállalja, hogy közte és a pénzügyi iroda közötti kommunikációs zavar miatt nem tudott róla, hogy mennyi az állami támogatás összege.


Bebes István képviselőtestületi tag kéri bevenni a határozati javaslatba, hogy az elkövetkezendőkben a problémák ne utólag kerüljenek a testület elé.


Honfi József polgármester egyetért Bebes Istvánnal, kéri, hogy a javaslat kiegészítését, hogy milyen feltételekkel fog a testület egy beruházás vagy felújítás esetén a többletkiadásokat illetve pótmunkákat finanszírozni, ezt a 2002. évi költségvetési rendeletben illetve előterjesztés mellékleteként kell rögzíteni.

Feni kiegészítéssel javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


292/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kórház rekonstrukció keretén belül a konyha felújításához 5.706.-eFt előirányzatot biztosít a céltartalék terhére, amellyel a felhalmozási előirányzat nő.

A képviselőtestület szükségesnek tartja, hogy a 2002. évi költségvetési rendeletben legyenek meghatározva azok a feltételek, amelyek alapján a képviselőtestület a beruházásokhoz, felújításokhoz pótfinanszírozást biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi irodavezető • A Művelődési és Ifjúsági Központ hangtechnikájának felújítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi irodavezető

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy az intézmény 300eFt-ot kapott a felújításhoz.


Megérkezik Dr. Stipkovits Ferenc képviselő az ülésre, a testület 18 taggal folytatja az ülést.


Bebes István képviselőtestületi tag érdeklődik igaz-e, hogy a beruházás elkezdődött?


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy elkezdődött.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy a testület egyetértett a pályázatok benyújtásával, 500 eFt helyett 300 eFt-t nyert az intézmény.

Javasolja a 422eFt biztosítását.


Honfi József polgármester javasolja a javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a határozati javaslatot 18 szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza.


293/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Művelődési és Ifjúsági Központ részére a színházterem hangtechnikájának felújításáthoz

 • a 2002 évi költségvetésben eredeti előirányzatként 422.-eFt-ot biztosít és felújítási kiadásként tervezi meg.

Határidő: 2002. évi költségvetés elkészítése

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi irodavezető • Intézmény előirányzat módosítás

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi irodavezető

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


294/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy

 1. a Somogyi Béla Általános Iskola

- felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzata nő 963.-eFt-tal

 • működésre átvett pénzeszköz előirányzata nő 169.-eFt-tal

 • a dologi kiadás előirányzata nő 169.-eFt-tal

- a felhalmozási kiadás előirányzata nő 963.-eFt-tal

 1. a Rázsó Imre Szakközépiskola

- működésre átvett pénzeszköz előirányzata nő 117.-eFt-tal

- felhalmozási bevétel előirányzata nő 1.340.-eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata nő 141.-eFt-tal

- járulékok előirányzata nő 16.-eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata nő 1.300.-eFt-tal

 1. a Házkezelőség

- működési bevétel előirányzata nő 2.000.-eFt-tal

- a dologi kiadás előirányzata nő 2.000.-eFt-tal

 1. a Kórház-Rendelőintézet

- a felhalmozási bevétel előirányzata nő 90.-eFt-tal

- felhalmozási kiadás előirányzat nő 90.-eFt-tal

 1. a Faludi Ferenc Könyvtár

- működésre átvett pénzeszköz előirányzat nő 630.-eFt-tal

- felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzat nő 450.-eFt-tal

- dologi kiadás előirányzat nő 630.-eFt-tal

- felhalmozási kiadás előirányzat nő 450.-eFt-tal

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi irodavezető

 • Egészségügyi és Szociális Intézmények előirányzat módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi irodavezető

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy ezek nem saját hatáskörbe tartozó átcsoportosítások. Elmondja a koncepcióhoz kapcsolódóan, hogy a háziorvosi praxisban nyugdíjba vonuló dolgozó felmentési illetményét a testület megszavazta, 912 eFt-t. A kórház közölte milyen előirányzatot kíván növelni.Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a 3. ponthoz szólva elmondja a Körmendi Önkormányzat hiánya nőtt a kórház részére átadott 30 millió Ft-tal. Javasolja ne veszteségként írja le az önkormányzat, hanem visszatérítendő támogatásként hagyja a kórháznál.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint lehet olyan megoldást találni, amellyel a kórház jól működik.Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.A képviselőtestület 11 szavazattal 4 ellenvéleménnyel és 3 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:


295/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza, hogy


 1. az Egészségügyi és Szociális Intézménytől elvont 2.000.-eFt-ot, mellyel a finanszírozás csökken egyúttal:

- a személyi juttatás előirányzata 172.-eFt-tal

- a munkaadót terhelő járulék előirányzata 60.-eFt-tal

- a dologi kiadás előirányzata 1.768.-eFt-tal csökken.

 1. a Háziorvosi Szolgálattól nyugdíjba vonuló asszisztens felmentési illetményének kifizetésére fedezetet biztosít, úgy hogy a

- személyi juttatás előirányzata 681.-eFt-tal,

- a munkaadó terhelő járulék előirányzata 231.-eFt-tal,

- a finanszírozás előirányzata 912.-eFt-tal nő.

 1. a 30.000.-eFt-ot továbbra is ideiglenesen átadott pénzeszközként biztosítja a Kórház- Rendelőintézet részére.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Egészségügyi ellátás vállalkozási formában való működtetése

Előadó. Dr. Bárány Győző orvos-igazgató

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Kérdés, vélemény.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja a 2002. január 1.-től javasolja határozott időre szóló átadást.


Honfi József polgármester javasolja a két éves időtartamot.A képviselőtestület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


296/2001. számú határozat:


1./ A képviselőtestület a körmendi Dr. Batthyány Strattmann László Kórház-Rendelőintézet ellátási kötelezettséget 2002. január 1-től 2003. december 31.- szerződés keretében átadja az alábbiak szerint:

Anaesthesiológia: Dr. Adefemi Kaka, Dr. Aros Attila, Dr. Leszkóczi Péter, Dr. Veres Rita, Dr. Laky Zsolt, Dr. Kovács Tamás, Dr. Szűcs Gábor, Dr. Végvári Adrienn vállalkozó szakorvosoknak.

Kórbonvnoki tevékenység: Dr. Cooke Justin, Dr. Tóth Csaba szakorvosoknak.

Fül-orr-gégészeti ellátás: Dr. Beke Árpád szakorvos,

Szemészet: Dr. Czirfusz Sylvia szakorvos,

Bőrgyógyászat: Dr. Molnár Anikó szakorvos,

Urológia: Dr. Nagy János szakorvos,

Ortopédia: Dr. Békesi Cyprián szakorvos,

Pszichiátria és neurolóia: Dr. Szanyi Tamás szakorvos,

Audiológia: Dr. Tátrai Norbert szakorvosnak.


2./ Megkeresi a Vas megyei Egészségbiztosítási Pénztárt, hogy 2002. január 1-étől a szerződés időtartamán belül a körmendi kórházban nevezett vállalkozó orvosok által végzett tevékenységet a teljesítmény arányában a Dr. Batthyány Strattmann László Kórház- Rendelőintézet részére számolja el és fizesse ki.

Határidő: 2001. december 31.

Felelős: Honfi József polgármester


 1. Kórházi orvosi ügyeletek vállalkozási formában való működtetése

Előadó: Dr. Bárány Győző orvos- igazgató

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja az Orvosi Kamara is elfogadta és kéri a testület hozzájárulását.


Honfi József polgármester javasolja a javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


297/2001. számú határozat:


1./ A képviselőtestület a körmendi Dr. Batthyány Strattmann László Kórház-Rendelőintézet orvosi ügyeleti tevékenységét illető ellátási kötelezettségét 2002. január 01-től 3003. december 31-ig -szerződés keretében átadja a Belgyógyászati Osztályon:- Dr. Sipos Ildikó,

- Dr. Varga Ferenc

- Dr. Márovics Ferenc

 • Dr. Vásárhelyi László

a Sebészeti Osztályon: - Dr. Mazur Sándor,

 • Dr. Németh Attila,

 • Dr. Csata László

a Szülészet-Nőgyógyászati Osztályon:

 • Dr. Molnár Endre,

 • Dr. Osztrovszkij Mihail,

 • Dr. Zágon Ferenc,

 • Dr. Rada Gábor vállalkozó szakorvosoknak.

2./ Megkeresi a Vas megyei Egészségbiztosítási Pénztárat, hogy 2002. január 01-től a szerződés időtartamán belül a körmendi kórházban nevezett vállalkozó orvosok által végzett ügyeleti tevékenységet a teljesítmény arányában a Dr. Batthyány Strattmann László Kórház-Rendelőintézetnek számolja el és fizesse ki..

Határidő: 2001. december 31.

Felelős: Honfi József polgármester


 • Megállapodás az orvosi praxisok privatizációjára

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület 16 szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


298/2001. számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete a megállapodás-tervezetet (módosítva) jóváhagyja, felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2002. január 2.

Felelős: Honfi József polgármester


 1. Kulturális,- Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai.

-2002 évi kulturális és sport támogatási pályázat kiírása

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a pályázati kiírás újra tárgyalásra került ezt követően a zavart okozó anomáliák megszűntek.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja a bizottság támogatja.


A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:


299/2001.számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2002. évi kulturális és sport támogatási pályázat kiírását jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke
-Rábavidék szerkesztőségének támogatási kérelme

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag a hiány mértékére tekintettel januárban javasolja a téma megtárgyalását.


Kérdés, vélemény nincs.


Honfi József polgármester javasolja a javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


300/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Rábavidék szerkesztőségének támogatási kérelmét a költségvetést tárgyaló ülésen újra napirendre tűzi.

Határdő: 2002. évi költségvetés tárgyalása

Felelős: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke.-Hagyományőrzők Baráti Körének kérelme

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja a jövő évi pályázatok közé sorolta a kérelmet a bizottság.


A testület a tájékoztatást tudomásul veszi.


 • "Együtt, Egymással, Egymásért" önsegítő csoport rákbetegek részére támogatási kérelme

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja jogos a kérés, de a bizottsági hatáskörön kívül esett.Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja a 30eFt támogatást.


Honfi József polgármester elmondja a januári ülésen kerül sor a téma megtárgyalására. • Javaslat a "Mi magyarok" című CD, illetve kazetta megvásárlására

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja, hogy az iskolák döntsék el vásárolnak e belőle.


Kozó József képviselőtestületi tag magának kívánja megvásárolni a CD-t.


Honfi József polgármester elmondja Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a fenntartásában működő kulturális és oktatási intézmények számára javasolja Soós Róbert: Mi magyarok című CD-jének, vagy kazettájának beszerzését. • Tájékoztató az előző képviselőtestületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika irodavezető

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke kérésére a rőzsegát helyén felépített új gát koronamagassági szintjének beméretése megtörtént.


Horváth László képviselőtestületi tag nem tudja elfogadni az Orgona utcai lámpatesteket.

Az Orgona utca aszfaltozását kérte, amely a 2002. évi tervezett felújítások között szerepel.


Tóth Imre képviselőtestületi tag a Váci Mihály u. Szent Imre herceg utca torkolatában a dupla oszlopon lámpatest elhelyezését kérte, mely a közvilágítási rekonstrukció keretében ismét visszakapcsolják.

A Váci Mihály utcai járda kiépítése a 2002. évi tervezett beruházások között szerepel.

A Béke u. 14-16. szám előtti lámpatest ügyével kapcsolatban tett intézkedéseket elfogadja. • I n t e r p e l l á c i ó k


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke kéri a Hunyadi utcában a lombhullás idején rácsos hulladék tároló elhelyezését.

Valamint a Vasút és Buszmegálló környékére billenős kuka elhelyezését javasolja.

A Rákóczi út 2. szám alatti lakók kérték a vendéglátó egység miatt zárható átjáró kapu elkészítését, melyet önerőből vállalnak, a belső udvar javítását kérik.


Geosics László képviselőtestületi tag a megfelelő közlekedés érdekében a mellékutak, járdák sózását, salakozását, homokozását javasolja.


Dr. Bárány Győző képviselőtestületi tag elmondja a síkosság miatt nagyon sok baleset történt a hétfői piacnapon.


Kozó József képviselőtestületi tag szintén a hó eltakarításhoz szeretne csatlakozni.

Elmondja nem esztétikus látvány a kiégett díszek látványa a Vida J. utcában, valamint a Thököly utcában lévő két önkormányzati épület.


Pataki Péter képviselőtestületi tag kéri a IV. Béla utcától a Mónus Illés utcáig lámpatestek elhelyezését.


Nagy Gábor a kerékpárút újra festését kéri.


Több hozzászólás nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 18óra 08 perckor bezárja.
K. m.f.Paksa Balázsné Honfi József

aljegyző polgármester