· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2001. évi
előző2001.április 04.    2001. november 29.következő
letölthető melléklet:

365 kbyte

2001. szeptember 27.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2001. szeptember

27-i üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, dr. Bárány Győző, Egyed Gyula,

Horváth László, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Stipkovits Ferenc,

dr. Nagy Zoltán, Németh Imre, Geosics László, Tóth Imre, Simon

János, Szabó Ferenc, Bebes István, Czafit Jenőné, Bán Miklós, Kozó

József és Pataki Péter képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a műszaki és városgazdálkodási irodavezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül mindenki jelen van, az ülés határozatképes azt megnyitja.

Javasolja a napirendet kiegészíteni a helyi buszközlekedési viteldíjak megállapításáról szóló rendelet módosításával, valamint a telekunyhó pályázat benyújtásához önerő biztosításának megtárgyalásával.


Kozó József képviselőtestületi tag zárt ülés keretében szeretne tájékoztatást adni a pártszervezetek helyiségének bérleti díjával kapcsolatosan.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja a volt Kereskedelmi és Hitelbank helyiség hasznosítását szintén zárt ülés keretében megtárgyalni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolja, hogy a Körmend Basketball Sport Kft. egyéb kérelmét, melyet a kulturális, szabadidő és sport bizottság terjeszt elő szintén zárt ülésen javasolja megtárgyalni.


Bebes István képviselőtestületi tag egyetért a kft. kérelmének zárt ülésen történő megvitatásával.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság állást foglalt a Basketball Sport Kft. kérelméről, és egyetért annak zárt ülésen történő megtárgyalásával.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke - az esetleges személyi érintettség felmerülése okán - javasolja szintén zárt ülésen jóváhagyni a közalkalmazotti átsorolások végrehajtását.


Honfi József polgármester javasolja a folyó ügyek b.) pontját zárt ülés keretében jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja fentiek figyelembevételével a napirend elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Intézményvezetői beszámoló az I. sz. Napköziotthonos Óvoda munkájáról

Előadó: Bogáth Józsefné óvodavezető


 1. Beszámoló az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságra, valamint a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke


 1. Beszámoló a Millenniumi Munkacsoport munkájáról

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés viteldíjairól szóló 22/2000. (XII. 01.) számú rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Folyó ügyek

 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

 • Kollégium építéséhez pótelőirányzat biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 • Köztisztviselői törvényből adódó többletkiadásokra fedezet biztosítása, a vagyonbevallásra kötelezettek körének megállapítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 • Városgondnokság részére pótfinanszírozás jóváhagyása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 • Intézmények költségvetésében előirányzat módosítás

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 • MARC Basketball Körmend Sport Kft. támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


 • Fiatal Házasok Otthonának tetőszigetelése

Előadó: Honfi József polgármester


 • Devizaszámla megszűntetése

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 1. Vida J. utcai ingatlan hasznosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 1. Gyermekfogászati praxis privatizációja

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Fogszakorvosi rendelés helyettesítése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Részvétel az "Intelligens Régió" pályázaton

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai

 • Októberi városi ünnepek előkészítése (október 6., október 23., október 28.)

 • Alsóberki FC kérelme

 • Kék Sünik ULC kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke


 1. Pályázat TELEKUNYHÓ létesítésére

Előadó: Honfi József polgármester


 • Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a műszaki és városgazdálkodási iroda

vezetője


I n t e r p e l l á c i ó k
 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy augusztus 27-én helyi buszközlekedés és a buszforduló ügyében tárgyalt a helyi járatot üzemeltető kft-vel. A társaság a buszfordulót megterveztette, melynek kivitelezése jövőre befejeződhet a felsőberki városrészen.

Augusztus 30-án egy - a polgármesterek részére megrendezett - PHARE konferencián vett részt Szombathelyen, melyen Balsai István területfejlesztési államtitkár is jelen volt.

Augusztus 31-én kollégiumi egyeztetésre került sor.

Szeptember 01-jén Olcsai Általános Iskola tanévnyitóján vett részt, melyen két gyémánt diplomát adott át.

Szeptember 3-án az önkormányzat átadta a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak a várkastélyt, a végső kiköltözés határideje szeptember 28-a, azaz a holnapi nap.

Honfi József polgármester szeptember 4-én a városi honlappal kapcsolatosan folytatott egyeztetést a képviselőtestület által jóváhagyott Creatív Bt. képviselőivel.

Szeptember 5-én délelőtt a bio-fűtőmű prezentáció előkészítő munkálatai zajlottak, délután pedig a prezentáció megtartásra került. A megjelentek részéről több kérdés merült fel.

A fűtőművel kapcsolatosan október 03-án, szerdán, Szombathelyen a váti iroda képviselőivel egy projektindító tárgyalásra kerül sor.

Szeptember 6-án a Környezetvédelmi Minisztériumban a KAC pályázat egyeztetésén vett részt.

Honfi József polgármester szeptember 7-14-ig szabadságát töltötte.

Szeptember 18-án kistérségi ülésen vett részt, melynek fő napirendi pontja a pályázati pénzek elosztása volt.

Szeptember 19-én ismét a honlappal kapcsolatosan egyeztetett, 20-án Güssingben a co-generációs erőmű átadásán alpolgármester, a millenniumi munkacsoport vezetőjével vett részt.

Szeptember 21-én megyei közgyűlés volt.

Szeptember 24-én Oberwartban sor került egy EU-régiós konferenciára, elsősorban a közlekedés, konkrétabban a közút - vasúti kapcsolatok erősítése tárgyában.

Regős Szilveszter közlekedési főosztályvezető a konferencián elmondta, hogy a 8-as számú főközlekedési út a 10 éves közútfejlesztési programban szerepel, így a várost elkerülő út megépítése, a dunaújvárosi híd, valamint a gyorsforgalmi út kiépítése Romániáig.

A terv szerint az elkerülő megépítésére belátható időn belül sor kerül, hiszen az osztrák oldalon az Ilz - rábafüzesi szakasz már tervezés alatt áll, egyeztetés tárgya.

Honfi József polgármester szeptember 27-én délelőtt a területfejlesztési tanács ülésén vett részt, melynek napirendjén szerepelt a TEKI és a TEFA pályázat megvitatása, az ülést azonban egy bombariadó megszakította.

Kiegészítésül tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a gázközművek ellenértékérének befektetésére rengeteg ajánlat érkezik a pénzintézetektől.

Javasolja, hogy a pénzügyi bizottság a befektetést illetően alkosson véleményt.

Több ajánlat érkezik különböző tanfolyamokkal kapcsolatosan is, említést tesz a hivatal két köztisztviselőjének nyelvtanfolyamon való részvételéről, és kéri Paksa Balázsné, aljegyzőt intézkedjen ezzel kapcsolatosan.


Bebes István képviselőtestületi tag - köztudott a kastély hasznosítására kiírt pályázat eredménytelen volt - a kincstári egyeztetésekkel kapcsolatosan véleménye szerint, amíg az önkormányzat nem rendelkezik hasznosítási tanulmánnyal, ez így is marad.

Korábban is említette már, most ismételten javasolja a hasznosítási, megvalósulási tanulmány elkészítését.

A biofűtőmű prezentációval kapcsolatosan felhívja a figyelmet és kéri, foglalkozzon a képviselőtestület ezzel a kérdéskörrel az októberi ülésen, hogy tud ennek a beruházásnak a város megfelelni úgy, hogy más dolog ne szenvedje kárát. Véleménye szerint alultervezett a tüzelőanyagár, foglalkozni kell a várható tőkeköltséggel, a kiegészítő beruházások szintén 100 millió forintot tesznek ki, tisztázni kell a hálózati munkákat, melyek nem teljesen láthatók.

Összegezve egy 490m Ft-os beruházásról van szó, szükségesnek és érdemesnek tartja fenti kérdések áttekintését.


Honfi József polgármester egyetért a javaslattal.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság elnöke a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóban szereplő 38/2001. számú határozattal kapcsolatosan megjegyzi, hogy a fentiek alapján lehet-e hálózatbővítésről gondolkozni a jelenlegi problémák mellett.

A közvilágítási rekonstrukcióval kapcsolatosan a dokumentációk elkészültek, azonban a szerződés a jövő évbe lépve érvényét veszti, van-e rá lehetőség, hogy mindez még az idei évben realizálódjék.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy a szerződésben a főparaméterek rögzítésre kerültek, azok nem változhatnak meg.

Kéri a műszaki és városgazdálkodási irodát, hogy az októberi ülésre, készítsen egy tájékoztatót a rekonstrukcióról.

Az Erkel F. u. szennyvíztisztító tervei elkészültek, a vízmű beruházásában készül, tekintettel a meglévő anyagiakra, a kivitelezés az ősz folyamán elindul, mely jövő év tavaszán befejeződhet.

A szennyvíz-csatornázási korlátozás ezzel megszűnik a városban.


Honfi József polgármester fentiek kiegészítésével javasolja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről, eseményekről, szóló beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 1. Intézményvezetői beszámoló az I. sz. Napköziotthonos Óvoda munkájáról

Előadó: Bogáth Józsefné óvodavezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bogáth Józsefné óvodavezető köszönti a képviselőtestület tagjait, a megjelenteket. Írásos beszámolóját kiegészítve elmondja, hogy a szakmailag önálló intézmény. igyekszik, hogy még nagyobb szeretetben a fegyelemre neveljen, az életre és egyéni sajátosságra, különös tekintettel az iskolai nevelésre készít elő. Mindemellett fontos a határozottságra nevelés, erős önkontrollal, más érzelmeit mindig figyelembe véve. Az intézmény a 11/1994. (VI. 08.) és a 14/1994. (VI. 24.) sz. MKM. rendelet előírásainak, követelményeinek megfelelően működik, az önkormányzat által biztosított és pályázatokon elnyert összegből.

Bogáth Józsefné óvodavezető tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Vas megyei Közoktatási Közalapítványának Kuratóriumától 250e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az óvoda. Ehhez az önkormányzat 150e Ft-tal járult hozzá, melyet eszközfejlesztésre fordított, s melyért ezúton mond köszönetet.

Bogáth Józsefné óvodavezető elmondja, hogy az óvodapedagógusok a csoportszokások kialakítására törekszenek, megteremtve az esélyegyenlőséget, különösen segítve a hátrányos helyzetű gyermekeknek, ezért nagy hangsúlyt fektetnek a fejlesztő játékokra, a különböző felszerelések beszerzésére. Példaként említi, hogy a Vas megyei közalapítványtól 300e Ft-ot kapott az intézmény

Az óvoda valamennyi óvónője felsőfokú végzettséggel rendelkezik, közülük 2 fő pedagógus szakvizsgát előkészítő továbbképzésen vesz részt.

Szakértők és szakelőadók bevonásával színvonalas előadásokat is szerveztek, több alkalommal a Vas megyei Pedagógiai Intézet szakértőivel, ezen a város három óvodájának óvónője, valamint a vasvári óvónők vettek részt.

Foglalkozik az óvoda a COMENIUS 2000. I. minőségbiztosítási rendszer megismerésével, több nevelő részvételével, szülői kérdőívek kitöltésével.

Véleménye szerint hasznosabb lenne, ha a nevelési program készítése során klubszerű keretek között szülői beszélgetések váltanák fel a hagyományos szülői értekezleteket, hiszen a szülők a munkahelyről eljönni nem tudnak.

Bogáth Józsefné óvodavezető elmondja, hogy fontos feladat az alkotó légkörű nevelőtestület összetartása, akik tudásuk legjavát adják a gyermekek számára.

Kiegészítésül elmondja, hogy az oktatási minisztérium májusban vizsgálatra jelölte ki az intézményt, melynek során országos és megyei elismerésben volt részük. Kérdés, hogyan lehetne még jobban végezni a munkát.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy bizottság az óvodavezető meghallgatása során egyetértett a kiegészítéseivel, hiszen olyan elemeket tartalmaz, mely az intézmény minden dolgozója részéről elismert.

Az intézményben nagyon hatékony, és eredményes pedagógiai munka folyik, mely megalapozza a gyermekek fejlődését. Csak elismeréssel szólhat.


Pataki Péter képviselőtestületi tag ismerve az elvégzett munkát, a részletes beszámolót olvasva és az emberek véleményét hallva, nem véletlen a 100 éves működést tudhat maga mögött az intézmény.

Folyamatos fejlődés érzékelhető, példa erre a tornaterem kialakítása.

A szülők segítsége az óvoda iránti szeretet tükrözi. Nagy a kisebbségi gyermekek létszáma, melyre különösen nagy figyelmet kell fordítani.

További jó munkát és sok éves működést kíván.


Bebes István képviselőtestületi tag az étkeztetéssel kapcsolatosan problémát vél felfedezni, kéri, hogy ezek a problémák tisztázódjanak.

Javasolja, hogy az oktatási intézményekben felmerülő panaszok megszűntetése érdekében Honfi József polgármester és Paksa Balázsné aljegyző tegye meg a szükséges lépéseket, hogy megfelelő színvonalú étkeztetést biztosítson a Sodexho Kft.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja, hogy Paksa Balázsné aljegyző forduljon a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez az étel mennyiségének és minőségének felülvizsgálata érdekében. Ez csak jó célt szolgálhat mind a kft., mind a gyermekek, intézmények számára.


Honfi József polgármester egyetért a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség megkeresésével.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy október 2-án az intézményvezetők a Sodexho Kft. képviselőivel találkoznak, a felmerül problémák egyeztetése, és megoldása érdekében, melyről javasolja, hogy az októberi ülésen kapjon tájékoztatást a képviselőtestület.


Honfi József polgármester elmondja, hogy kikéri az intézményvezetők véleményét, információját az étkeztetés minőségére, mennyiségére vonatkozóan.


Bebes István képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy személyes vélemények alapján tesz javaslatot a felülvizsgálatra.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva az óvoda működésével kapcsolatosan elmondja, hogy beszámolóban részletesen végig követhető a működés.

A költségvetéssel kapcsolatosan elmondja, hogy az óvoda vezetése az önkormányzat utasításainak megfelelően, azt betartva, az előirányzott fenntartási költségből működik, melyhez egyéb támogatási, szponzori pénzeket szerez.

Az óvoda a megfelelő keretek között működik.


Honfi József polgármester összefoglalva az elhangzottakat az óvoda valamennyi alkalmazottjának köszöni a lelkiismeretes munkát, - jól bizonyítja ezt a több évtized - dicséri az óvoda vezetését és kollektíváját, akik fáradságot nem kímélve tudnak működni és működtetni.

Csatlakozik a pénzügyi és gazdasági bizottság határozati javaslatához, és javasolja annak elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


199/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az I. sz. Napköziotthonos óvoda munkájáról szóló beszámolót elfogadja, és az intézmény dolgozóinak köszönetét fejezi ki áldozatos munkájukért.Bogáth Józsefné óvodavezető megköszöni a figyelmet, az elismerő szavakat és azt, hogy lehetősége adódott a beszámolóra.

Ezúton hívja meg a képviselőtestület tagjait az ovitárlatra, valamint a 2002. februárban tartandó szimfonikusok koncertjére.

 1. Beszámoló az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságra, valamint a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke írásos beszámolóját kiegészítve elmondja, hogy a szociális támogatás megítélése terén túllépés nem várható.

Kihangsúlyozza az igazgatási irodára háruló nagy munkát, melynek bizonyítéka a megalapozott, részletes előterjesztések.

Mindezek megkönnyítik a bizottság munkáját, melyért elismerését és köszönetét fejezi ki.


Honfi József polgármester egyetért Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnökének véleményével.

Elmondja, hogy az egyik legtöbbet dolgozó bizottság az egészségügyi és népjóléti, szintén köszönetét fejezi ki a kifejtett munkáért.

Honfi József polgármester a köztemetéssel kapcsolatosan tesz kiegészítést.


Bebes István képviselőtestületi tag tesz fel kérdést a Kossuth L. u. 26. számú lakással kapcsolatban, melyre Honfi József polgármester ad kielégítő választ.

A szociális bérlakásokra érkezett pályázatok elbírálására egy szempontrendszer kidolgozását javasolja, melyhez szeretne személy szerint is javaslatot tenni.


Pataki Péter képviselőtestületi tag egyetért Bebes István képviselőtestületi tag javaslatával, elkerülje a vádakat és rágalmakat.

Javasolja, akár egy-egy bizottsági tag vegyen részt a pályázatok elbírálásában.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a pályázati határidő lejárt, melyre pontosan 100 pályázat érkezett. Az előzetes kategorizálás a jövő héten megtörténik.

Mindenki segítségét köszöni, azonban elmondja, hogy az irányelvek törvényileg és a helyi rendeletben szabályozottak.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag egyetért azzal, és javasolja, próbálja a bizottság a döntéshozatal során érvényesíteni, hogy minél több rászoruló igénye kerüljön kielégítésre az elosztható 11 lakást a többi lakás mobilizálásával.

Egyetért az egészségügyi és népjóléti bizottság más bizottsági tagok általi megerősítésével.


Pataki Péter képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy a bizottság hatásköre a pályázatok elbírálása.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy október végéig el kell bírálni a pályázatokat, a szempontok megtárgyalására esetleg egy rendkívüli ülésen sor kerülhet.


Kozó József képviselőtestületi tag az önkormányzati rendelet előírásaira, annak ismeretére hívja fel a figyelmet.


Honfi József polgármester - az egészségügyi és népjóléti bizottság munkáját elismerve - javasolja az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


200/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságra, - elismerve a bizottság, valamint az igazgatási és jogi iroda munkáját -, valamint a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót jóváhagyja.
 1. Beszámoló a Millenniumi Munkacsoport munkájáról

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Ferenc alpolgármester, a millenniumi munkacsoport vezetője írásos beszámolójával kapcsolatosan elmondja, hogy igyekezett azt minél alaposabb részletességgel készíteni, egyrészt a képviselőtestületi tagok tájékoztatása céljából, másrészt az utókor számára is jó célul szolgálhat.

Szóbeli kiegészítése során külön részletezi a millenniumi ünnepségsorozat nagyobb eseményeit, pl. a várossá alapítás ünnepe, tűzijáték, csónak felvonulás.

Nagy öröm, hogy sok civil szervezet vett részt az események, az ünnepek során.

Rövid tájékoztatást ad a képviselőtestület által jóváhagyott pénzügyi átcsoportosítások felhasználásáról.

Külön említést tesz a kastélykápolna felújításáról, mely marandó emlékként szolgál, és jó lenne, ha a kastély-együttes is hasonló állaggal bírna.

Szabó Ferenc alpolgármester, a millenniumi munkacsoport vezetője részletezi a pályázaton elnyert 30 millió forint felhasználását, mellyel kapcsolatosan elmondja, hogy a teljes kivitelezésből elmaradt az alsó rész - kő alatti - burkolatának felújítása. Ez a későbbiekben kivitelezhető.

Tájékoztatás ad - külön kiemelve - a millenniumi napi előkészületeiről, a miniszterek felkéréséről, és egyben köszönettel tartozik Bebes István országgyűlési képviselőnek, aki nagyban hozzájárult, hogy dr. Stumpf István kancelláriaminiszter adta át a város millenniumi zászlaját.

Szabó Ferenc alpolgármester, a millenniumi munkacsoport vezetője ismételten kihangsúlyozza az egyesületek közreműködését, annak fontosságát, hiszen beigazolódott, hogy a támogatások fejében az egyesületek jó színvonalú műsorokkal színesítik az eseményeket.

A beszámoló külön részletezi a kisebb pályázatokon elnyert összegek felhasználását.

Összegezve elmondja, hogy 6,6 millió forint összeget biztosított az önkormányzat, melyből a Hősök emlékműve, a millenniumi emlékmű, annak világítása, a várkerti szobrok, a kastélykápolna került felújításra.

Ezen összeget egészíthette ki a millenniumi munkacsoport, a pályázatokon elnyert 37,7 millió forinttal.

Külön köszönetet mond Körmend egyházi közösségeinek, civil szervezeteinek, egyesületeinek a közreműködésért.

Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag kéri, foglalja össze Szabó Ferenc alpolgármester, a millenniumi munkacsoport vezetője - az elnyert pénzek sikeres elköltése mellett - hogyan ítélhető meg, erkölcsiekben, érzelmekben fennköltebb és odaadóbb lett-e a város lakossága?


Szabó Ferenc alpolgármester, a millenniumi munkacsoport vezetője számára várható volt a kérdés, hiszen nem sok rendezvényen volt jelen Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag.

A részt vevők átérezték az ünnep hangulatát.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag megállapítja, hogy nem mer vállalkozni az összegzésre Szabó Ferenc alpolgármester, a millenniumi munkacsoport vezetője.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint színvonalasan került megrendezésre a millenniumi ünnepsorozat, a munkacsoport elismerést és dicséretet érdemel az elvégzett munkáért.

Ne pártoskodjon senki, a városért kell tenni.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke számára furcsa a kérdés.

Hasonló ünnepség volt a város 750. évfordulója. Felvethető, mit tett az önkormányzat akkor: király szobor, könyv megjelenése, rendezvénysorozat. Hasonlóan a jelenlegihez: két szobor, kápolna a Batthyány kultusz megerősítésére. A millenniumi munkacsoportból sokan vettek részt, a televízió nyomon követte az eseményeket. Érthető, hogy a nagy meleg ismeretében kevés résztvevőt lehetett mozgósítani.

Az emelkedett ünnepség módozatain el kell gondolkodni, és véleménye szerint nemcsak a pénz elköltését kellene csak nyugtázni.

Kihangsúlyozza, hogy a lakosságnak módja volt a kábelhálózaton az ünnepségsorozatot megtekinteni.

Így kell-e ünnepelni, maradjon fenn a kérdés.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag nem kötözködni akar, hiányolja a beszámolóból a választ, mert véleménye szerint egy alaposan megtervezett, kivitelezett programról alaposan kell levonni a következtetéseket; az ennyit megérdemelne. A város kohéziós erejét ezzel lehetne lemérni. Csupán ezzel a szándékkal tette fel a kérdést.

Elismeréssel szól, hogy a millenniumi embléma a meghívókon, az ünnepsorozattal kapcsolatos tájékoztatókon, beszámolón szerepelt, mely a megye településein sem volt jellemző.

Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elismeri, hogy sok ember munkáját tartalmazza a beszámoló és az elvégzett munka, de éppen ezért, hiányzik a visszacsatolás.

Le lehetne szűrni: profi programszervezőket kell-e hívni, és az emberek gazdagabbak lettek-e érzelmileg.


Bebes István képviselőtestületi tag szerint érzelmileg és értelmileg kötődtek az emberek a rendezvénysorozathoz.

Végignézve az ünnepeket - elmondható, hogy a megjelentek köre - szinte ugyanaz, kiegészülve néhány emberrel. Hogy ez fokozható-e profi szervezőkkel vagy sem, talány marad, de tény, a bizottság igyekezett maximálisan mindent megtenni. Talán 10%-kal többen vettek részt a rendezvényeken. Vonatkoztatva egy falusi rendezvényhez, szomorúbb a kép, mert ott szinte mindenki részt vett. Ebben a nagy meleg is szerepet játszott, még az esti órákban is.

Bebes István képviselőtestületi tag szerint értékelte a lakosság a bizottság munkáját, melyhez az önkormányzat is segített, gondolva a partnervárosi szerződés aláírására, kiegészítve az augusztus 19-i ünnepséghez kapcsolódó programokat.

Véleménye szerint, utólag összegezve megfelelően zajlottak az ünnepek, maximálisan elégedett lehet a képviselőtestület.

A város 750. évfordulójához viszonyítva többnek látta, mert a bizottság levonta a tanulságokat, és profibb munkát végzett.

A képviselőtestület a munkacsoportnak köszönettel tartozik.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag szerint a vélemények mögött csak dicséret húzódhat meg, hiszen Szabó Ferenc alpolgármester, a millenniumi munkacsoport vezetője nagyon jól koordinálta a munkát.

Megjegyzi, hogy az ország korábban is szeretett volna ünnepelni, de a Kormány "lesöpörte" azt. A parlamenti jóváhagyás során pedig az MSZP nem vett részt a szavazáson.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag érdeklődik, ki kritizált, és kit.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag a folyamatjellegben látja - talán a túlzottan hosszúra sikeredettség váltott ki ellentmondásokat; az augusztus 19-i tömeg megszokott.

A munkacsoport elismerést érdemel, de el kell fogadni a kritikát is, hiszen az önmagunk általi szervezés mindig hátulütővel jár, de nagy tisztesség a civil szervezetek szereplése.

Tény, a fúvósfesztivált nem az akkori időpontra kellett volna szervezni, a délutánra tervezett zászlóátadásnak is hátrányt jelentett a nagy meleg.

Dr. Stumpf István kancelláriaminiszter egy mondatát különösen kiemeli, mely nem tetszését váltotta ki és nyomott hagyott benne: a "polgári Kormány" zászlaját hozta el, nem a Magyar Kormány zászlaját.

Elismeréssel kell szólni - a tisztességes elszámolás mellett - a civil szervezetek közreműködéséről.

Nagy siker volt a pályázaton elnyert pénz, a köztéren lévő szobrok helyreállítása. Ez is minősítheti a képviselőtestületet.

Javasolja azonban, említődjék meg az önkormányzat és intézményei áldozatvállalása, különösen a Rázsó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium által biztosított közreműködés, víz, villany, fűtés biztosítását említi.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a Körmendi Figyelő újságban lévő - 10 oldalas - összegzésre hívja fel a figyelmet, mely tanúsítja az elvégzett munkát, de megemlíti a városi TV kópiáját is.

Elismerését fejezi ki a munkacsoport tagjainak áldozatos munkájáért, a nézőközönség biztosan átérezte nemzeti kincsünk eme jeles ünnepét.


Horváth László képviselőtestületi tag szerint a nép anyagi helyzete is függvénye az ünneplés mikéntjének.


Honfi József polgármester két részre bontja a beszámolót, az elvégzett munkát.

Elmondja, hogy a másfél év munkájából szinte egy év munkájáról nem tudott senki, mely elsősorban levelezéssel, különböző szervezéssel, a pályázatok benyújtásával zajlott. A feltételek meglétét követően kerülhetett sor az ünnepségek megrendezésére.

Tapasztalata szerint - a lakosság és a megjelent vendégek által - a vélemények pozitívak, az ünnepségsorozat profi programszervezők bevonása nélkül is színvonalasan zajlott.

Akik nézőként részt vettek az ünnepségen, elismeréssel szóltak a látottakról.

A külföldről érkezett vendégek -, kiknek véleményét nem befolyásolnak semmiféle politikai indulatok - szintén megelégedéssel szóltak a rendezvénysorozattal kapcsolatosan. Nem gondolták, hogy ilyen felemelő élményben lesz részük.

Ilyen nagyszámú résztvevő még nem volt az augusztus 19-i csónakfelvonuláson és tűzijátékon.

Köszönet, azoknak, akik a nagy melegben is végignézték a millenniumi zászló átadását, vagy a fúvószenekari fesztivált.

Megköszöni a millenniumi munkacsoport munkáját, különös tekintettel Szabó Ferenc alpolgármesternek, a millenniumi munkacsoport vezetőjének és Szekeres Gábor művelődési főtanácsosnak a munkáját, közreműködését, a pályázati anyagok elkészítésében kifejtett tevékenységét.

Honfi József polgármester bejelenti, hogy a két személy részére a polgármesteri keret terhére az október 28-i ünnepségen egy ajándéktárggyal szeretne köszönetet mondani.


Honfi József polgármester javasolja a millenniumi munkacsoport munkájáról szóló beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:201/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Millenniumi Munkacsoport munkájáról szóló beszámolót elfogadja, és a munkacsoportot feloszlatja, ezzel egyidejűleg a 37/1999. számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

2001. október 28-i városi ünnepség

Felelős: Honfi József polgármester
 1. A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés viteldíjairól szóló 22/2000. (XII. 01.) számú rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja a rendeletmódosítás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


15/2001. (X. 01.) számú rendelet:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 22/2000. (XII. 01.) számú, a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés viteldíjairól szóló rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)Geosics László képviselőtestületi tag az ülésről eltávozik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja a tanácskozást. 1. Folyó ügyek

 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

 • Kollégium építéséhez pótelőirányzat biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy átalakítási munkálatokat kellett végezni, valamint a hatósági engedélyek alapján merültek fel problémák, melyet meg kellett oldani.

A tételes költségvetési elszámolást a tervező ellenőrizte, az a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékét takarja.

A júniusi ülésen történő előrejelzés alapján felmerült a pótelőirányzat igénye, a jelenlegi pótigény végösszege 5,1 millió forint.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy együttes bizottsági ülésen meghallgatásra került Mosonyi András műszaki főtanácsos és Kiss Albert tervező, javasolja az ő meghallgatásukat a képviselőtestületnek is, miből adódik a többletkiadás.


Mosonyi András műszaki főtanácsos elmondja, hogy a kezdeti időben 55 millió forint került jóváhagyásra - iskolai célra 24 millió, kollégium kivitelezésére 31 millió forint.

Az iskola kivitelezésére előbb sor került, a tervek elkészültek, a pályázat kiírása megtörtént, a beérkezett pályázatok végösszege 29-36 millió forint közötti volt, lényegesen magasabb az eredeti költségelőirányzatnál, így ezek nem kerülhettek elfogadásra.

A kollégium esetében sikerült leszorítani az árakat, a tervező költségvetése alapján árajánlatot kértünk a kivitelezőtől. Ennek együttes összeg nem érte el az 55 millió forintot. Egyéb költségek fedezetére több mint 2 millió forint szabad keret maradt, ennek alapján mindkét beruházásra a szerződés megkötésre került.

Az iskolarész építése egy új épületrész megépítését jelentette, mellyel kapcsolatosan március 29-én előirányzat módosítás került a testület elé, így az iskolára 29 millió, a kollégiumra 26 millió forint került jóváhagyásra.

Az iskolai beruházás határidőre - a költségkereten belül - elkészült, 26 millió ?és 3 millió a szaktantermek átköltöztetésére.

Mosonyi András műszaki főtanácsos a kollégium építésével kapcsolatosan elmondja, hogy az hosszabb, mintegy másfél hónapos késéssel indult.

Szeptemberi nyitást tartani kellett, hiszen megszületett a megállapodás a kastély átadásáról is.

A bontás során több dolog merült fel, ami miatt fedezeti problémák adódtak.

Úgy döntöttünk, hogy a fixáras szerződés helyett, a teljes beruházás tételes elszámolással induljon el.

A folyamat végeredménye jelen előterjesztés, mely tartalmazza az elvégzendő többletmunkát, pl. külső szennyvízcsatorna megépítése, a belső terű fürdőszobák gépi szellőztetése, ÁNTSZ szakvéleményének betartása: konkrétan mosókonyha megépítése, beépített szekrények biztosítása, a tetőkijárathoz vezető lépcső ajtóval, ráccsal történő lezárása. Ezek mintegy 3,5 millió forintos költséget tesznek ki, az épület állagából adódik a nagyobb összeg, de pl. villanyvezeték, főelosztó cserélje 678e Ft-ba került, a vakolat helyreállítása 800e Ft körül van, mely összességében 7,4 millió forintot sikerült 5,1 millió forintra visszaszorítani.


Kiss Albert tervező kiegészítésül elmondja, hogy elsősorban az építési munkákat kísérte figyelemmel, annak anyagi kihatásait. Kb. egy évvel ezelőtt határozta el a testület a beruházást, és annak keretösszegét, ahol csak előzetes kalkuláció hangzott el, mi szerint a kollégium közös fürdővel 50 millió forintba, szobák külön fürdőszobával 55 millió forinttal számolt a képviselőtestület. Ehhez jött még a szolgálati lakásra 5 millió forint.

A közvetlen költségek 55078e Ft-ot tesznek ki, mely nem tartalmaz járulékos költségeket, pl. műszaki ellenőr díját, a szükséges felszerelési tárgyakat azonban magában foglalja.

A kollégiumnál jelentkeznek a költségtöbbletek. A GAMESTERV Kft. tett észrevételt, miszerint a közvetlen építési költség 30,5 millió forintot tett volna ki.

A tételes költségelszámolással - I. munkafázisban a kivitelező felmérési naplójának ellenőrzése alapján a heti felmérések szerint a költségek mennyiségileg a megfelelő helyen vannak, elvégzett munkák. A kollégium munkálatai 28,3 millió forintot tesznek ki, viszont a járulékos költséggel és az előterjesztésben szereplő összegekkel az összeg nőtt.

Gyakorlatilag egy évvel ezelőtt építési költségről volt szó, mely valóban 55078e Ft-ra alakult.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke 3. pontban összefoglalva:

 1. Véleménye szerint tipikus esetről van szó, a munka befejezésre került, annak leellenőrzése megtörtént, de az önkormányzat 5,1 millió forinttal tartozik.

 2. Ezek a dolgok fennálltak, de korábban kellett volna ezt jelezni, akár rendkívüli ülés keretében.

 3. A bizottsági ülésen dilemmát okozott, hogy meglévő épület bontása során pluszköltségek keletkeznek. 10-14% betervezésre kerül, amennyiben az önkormányzat nem fizet, polgári peres eljárásra kerül sor.

Fentieket figyelembe véve 6 szavazattal, 2 ellenszavazat mellet a bizottság nem támogatja a pótfedezet biztosítását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság elnöke a bizottság részéről szintén felmerültek az előbb említett dilemmák.

Igaz, hogy a tervezésnél az ÁNTSZ állásfoglalását figyelembe véve nehéz a költségvetést tartani.

Ismert a tapasztalat, egy beruházás során konkrét összeg jóváhagyása után, nehéz a kötött költségvetést tartani. Sok a bontási anyag, ennek az elszállítása többletigénnyel jár, látható, hogy komoly tételként jelent.

A garanciális munkákra nincs biztosíték, előfordulhatnak a problémák, pl. hullámos a mozaiklap, nem a megfelelő technológiával kerültek kivitelezésre.

A bizottság véleményét - mivel helyi vállalkozók végezték a tervezést és kivitelezést - 4 szavazat, 2 tartózkodás mellett - tolmácsolva javasolja a pótfedezet biztosítását. Ez elkerülhetetlen kötelezettsége a képviselőtestületnek.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint a műszaki iroda részéről ez már a negyedik eset, melyen a képviselőtestület átnéz, és fizet.

A hasonló esetek az alapellátásban fegyelmivel zárulnak.

Kijelenti, hogy nem szavazza meg, keretösszegről van szó, szerződés és pluszfedezet kérése. Ezt nem tartja korrektnek, ennek fordítva kellene működni, nem a keretösszeget kellene leszorítani, szerződést kötni, és a fedezetet biztosítani.

Bebes István képviselőtestületi tag szerint a közbeszerzési eljárás kiírása miatt visszaszorításra került a fedezet, a tervező is és a kivitelező is rákényszeredett, hogy a jelenlegi helyzet kialakult.

Ha idejében 65 millió forintról van szó, közbeszerzési eljárást kellett volna kiírni. Várható volt a pótigény, sok elvégzett munka kifogásolható, különösen az iskolai részen.

Nem tisztázott, hogy a szerződésben szereplő 55 millió forint felett az önkormányzat fedezetet biztosítson, igény esetén, erről a képviselőtestületet értesíteni kellett volna.

A kollégium igényei vannak kielégítve, az iskola igazgatója is benyújthatta volna igényeit. Az iskola igényei és túllépéshez vezetnek.

Javasolja az igazgató megkérdezését.

Ezen fedezet nem lesz elegendő, ez még folytatódni fog.

Bebes István képviselőtestületi tag ismételten bejelenti, hogy nem szavazza meg a kért összeg jóváhagyását.

Ki a felelős, tervező, bonyolító, iskola, illetve a kollégium igazgatója.

Véleménye szerint a bonyolítónak is jelen kellene lenni.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy az 55 millió forint az új kollégium kialakítására került jóváhagyásra, a mai kor igényeinek megfelelően.

Nem került felújításra a mozi, elvesztettük az ingyenes Internetes vonalat a könyvtárban, de lehetne még tovább sorolni. Most 5,1 millió forintot fizetne ki a képviselőtestület.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag röviden kételyeit sorolja: tudatosság vagy véletlenség vetődik fel. A felelősöket is meg kellene keresni.

A testület hozott egy döntést, de véleménye szerint szükséges lett volna egy rendkívüli ülést összehívni. Miért nem történt ez meg? Akár a helyszínt felülvizsgálva. Nemcsak a fogadásra illik meghívni a képviselőtestületi tagokat.

Nem sok variáció van a fizetés ügyében, valakinek ezt finanszírozni kell, vagy peres eljárást kezdeményez a testület.

Valaki bizonyítsa be, hogy ez elkerülhetetlen volt, így egyszerűbb lesz állást foglalni.

A képviselőtestület nem tudja levonni a következtetéseket, az elhatározás, a beruházás vége előtt nem elemezte a testület a folyamatokat.

Az elmúlt négy esetből nem vonta le a következtetéseket a képviselőtestület, most itt az ötödik eset. Nem jutott el odáig, hogy kilátásba helyezné, hogy következményeket hozzon indokolt esetekben.

Megálljt kellene parancsolni, és eljárni azokkal szemben, akik erre okot adnak.

Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a kollégium vezetője, hogy ítéli meg, elérte a kollégium a célját tekintettel a komfortfokozatra. Olcsóbb lesz-e a működtetés, mi a véleményük.

Érdeklődik, jól határozott-e a testület, amikor eldöntötte, hogy a kollégium kiköltözzön a várból.

A pótelőirányzat kifizetésével csak üzemeltetési költségek merülnek-e fel?


Kozó József képviselőtestületi tag, a kollégium igazgatója a felvetett kérdésekre reagálva elmondja, hogy komfortfokozatában lényegesen jobb a jelenlegi kollégium, de ezt nem volt nehéz elérni.

A pénzügyeket illetően elmondja, hogy az évenkénti ötmillió forint folyamatosan elfogyott a várban, a beérkező 12-13 millió forintos állami fejkvótán felül további 10 milliót kellett finanszírozni a működésre.

Ennek nagysága még nem érzékelhető, de várhatóan kevesebb lesz az új kollégiumban.

Felhívja a figyelmet, hogy nem a kollégium igazgatója kívánságait teljesítették a kivitelezők és tervező, csupán a törvényi előírások kerültek teljesítésre, pl. beépített szekrény.

Vannak természetes hibák, melyek még pénzbe kerülhetnek, gondolva a zuhanykabinokra, zuhanyfüggönyökre.

Paradicsomi állapot nincs, de lényegesen jobb, az épület nem luxus kivitelű, de szívesen várja a képviselőtestület valamennyi tagját annak megtekintésére.

Kozó József képviselőtestületi tag, a kollégium igazgatója kihangsúlyozza, hogy a szakiskola diákjai jelentős munkákat végeztek, ilyen, pl. a polcok, ágyak, szekrények kialakítása.

Voltak más elképzelések is, talán olcsóbb megoldás is lett volna, pl. iskola átalakítással, de megállapítja, hogy folyamatos konfliktust teremtő a jelenlegi kollégium kialakítása.

Sajnálatosnak tartja, hogy a pénzügyi bizottság nem tartja érdemesnek az 5,1 millió forint biztosítását.

A tanulók sokkal jobban érzik magukat, teltház van, további igény merült fel, de ennek nem tud a kollégium eleget tenni.

Elmondja, hogy a jelenlegi létszám: 64 fő, a feldbachi tanulókkal együtt, a két általános iskolai diák nélkül, akiket a gyámhatóság más intézményben helyezett el.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag a pályázat elbírálása során elhangzottakat idézi.

Reális költségvetés mellett nem lehet a fedezetet leszorítani.

Véleménye szerint a képviselőtestület részéről egyfajta osztozkodás folyik. Míg ez nem változik, a gondok továbbra is felmerülnek.

Személy szerint nem hajlandó további fedezetet biztosítani, Mosonyi András műszaki főtanácsos a képviselőtestületnek kijelentette, hogy nincs szükség további fedezetre.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag Kozó József képviselőtestületi taggal folyamatosan figyelemmel kísérte az épület építésének fázisait. Több minden nem lett kialakítva, ablakok, padozat állagát említi, melyek indokoltak lettek volna. A járólap is pótlásra szorul.

A 10%-nyi érték eltéréssel számolni kellett volna. Az 55 millió forint keretösszeg volt, a közbeszerzésre az idő rövidsége miatt nem került sor, így lett megbontva az egész beruházás.

Kéri a pótfedezet biztosítását, vállalva az áldozatokat.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke független szakértői csoport felállítását javasolja, kívülállók által.

Javasolja - tekintettel a körzeti feladatellátásról, - hogy az érintett települések is járuljanak hozzá a kiadásokhoz.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke új épületek kialakítása során az ÁNTSZ szigorú feltételeket ír elő, melyet teljesíteni kell.

A közbeszerzési eljárás hosszú, erre valóban nem lett volna idő és lehetőség. Egy közbeszerzési eljárás lebonyolítása rengeteg munkát igényel, sok pénzbe kerül, és a közbeszerzési eljárással is így járhatott volna az önkormányzat.

Reális áron került megépítésre a kollégium.


Bebes István képviselőtestületi tag nem hibáztatott igazgatókat. Nem ad-hoc döntésről van szó, a közbeszerzési eljárást le lehetett volna folytatni.

Tudomásul kell venni, hogy régi épület átépítése során olyan pluszmunkák merülnek fel, melyet egy bonyolítónak be kell építeni, és biztos benne, hogy ezen költség beépítésre is került.

Ez nem folytatódhat tovább, már több esetre jellemző ez.

Az intézményvezetők által elmondottakhoz nincs kifogása.


Németh Imre képviselőtestületi tag nem javasolja a fedezet biztosítását. A tervezőnek is tisztában kellett volna ezzel lenni.

Ez már a negyedik vagy ötödik eset, a város polgárainak pénzével ne játsszon a testület.


Horváth László képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a benyújtott tervet a képviselőtestület elfogadta, a nyár előtt kért kétmillió forintot a képviselőtestületnek meg kellett volna tárgyalnia. A problémákat már akkor kellett volna látni az érintetteknek.

Egyetért Bebes István képviselőtestületi tag véleményével. Meg kell nézni, miből adódik a pótfinanszírozás igénye.

A tervezőnek tisztában kellett volna lennie az ÁNTSZ követelményeivel.


Patonay Imre a Somogyi B. Általános Iskola igazgatója felhívja a figyelmet, hogy a mintegy 500 fős általános iskola érdekeit is figyelembe kell vennie a képviselőtestületnek, hiszen ez alapfeladat.

Az iskola mintegy 3 millió forintos igénnyel él a képviselőtestület felé. Az iskola érdekeit szem előtt tartva elmondja, hogy sok a beázás, ablakok törtek be, melyek kijavítására nem rendelkezik fedezettel az iskola.

A vizet a parkettán hagyták a kivitelezést végzők, ami felázott, ezt is helyre kell állítani, a járólap sem első osztályú, a felső részen, az orvosi rendelőben sincs melegvíz, a bukóablakok sem megfelelően kerültek kialakításra.

A kábeltelevíziós rendszer használhatatlan, a vezetékeket saját költségen kell javítani, és a számítógépek biztosítékának cseréje, stb. nagy költséget jelent az iskola számára.

Nincs riasztórendszere az iskolának, a déli udvar ablakaira kért rács nem került felszerelésre. Az új szárnyat karnissal, függönnyel kell ellátni. Véleménye szerint egy új épületet így kellene átadni, a törvényi előírás ezt is tartalmazza, ez is az alapfelszereltségek közé tartozik. 20 db beépített szekrénnyel rendelkezett az iskola, az új részen ezeket is pótolni kellett, hiszen még egy fogast sem szereltek fel.

Vizet, villanyt is használtak a kivitelezés során, ez is az iskola költségvetését terheli, az iskola a hirtelen beállt hűvösebb időben még nem tudott fűteni, és az új szárny telefonvonalát is ki kell építeni.

Az uszodára vonatkozó ÁNTSZ követelményeket 8 éve nem teljesítette az önkormányzat, a kollégium esetén ezt azonnal megfinanszírozza a testület.

Említést tesz továbbá a kollégium igazgatójával történt vitás esetről, és megjegyzi, hogy a fentiekben felsoroltak mintegy 2-3 millió forintba kerülnek.


Szabó Ferenc alpolgármester felhívja figyelmet, hogy kb. másfél évvel ezelőtt felvetette az értékhatár alatti összegek megtárgyalásának, állást kellett volna foglalni, ki bírálja el azokat, kivel bővüljön ki a közbeszerzési bizottság.

Amennyiben nem kerül kialakításra a kollégium, az 20 millió forintot jelentett volna a képviselőtestületnek, jelen fedezet biztosítása a kisebb áldozat, a kevésbé rossz állásfoglalás és megoldás.

A peres eljárást nem javasolja, jó lenne, ha a testület kezelné a kérdést.

Kompromisszumként javasolja, hogy kb. 1 millió forintot a szakképzési alap terhére vállaljon át a Rázsó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium.

Vitatott az iskolának okozott kár, javasolja, hogy ezen összeg kerüljön levonásra a kivitelező díjából.


Tóth Imre képviselőtestületi tag javasolja, hogy garanciális munkákra 1 millió forintot tartson vissza a képviselőtestület.


Kozó József képviselőtestületi tag elmondja, hogy sok munkát gyakorlati foglalkozás keretén belül végeztek. Amit lehetett, a kollégium átmentett a régi épületből. A szakképzési alap terhére nem történhet a fedezet átvállalása.

Még sok mindent kell és szükséges az iskola költségvetéséből biztosítani. Az ötmillió forint átcsoportosításával a kollégiumra szánt összeg már csökkentésre került.

Javasolja a peres eljárás elkerülése érdekében a fedezet biztosítását.


Kiss Albert tesz kiegészítést, és megerősíti, hogy kapcsolódott egyéb költségekkel nem számolt senki.


Honfi József polgármester kihangsúlyozza, hogy nem volt kalkulálva a lebontás, átépítés, átköltöztetés, szaktermek átszerelése, és a járulékos költségek.

A jövőben csakis konkrét árajánlat és terv legyen az alapja a képviselőtestület állásfoglalásának, tudja-e és hajlandó-e a kivitelezésre.

A pénzügyi bizottság javaslatával kapcsolatosan a polgári peres eljárás elindulásával kell a képviselőtestületnek számolni.

A be nem tervezett igényekkel most ne foglalkozzon a testület, ezekre a jövő évi költségvetésében biztosíthat fedezetet.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke szakértői vélemény megkérését javasolja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a pályázat kiírása során 4 érdeklődő volt, melynek során az iskolát tekintve 12-15 millióval magasabb értékek szerepeltek a jelenleginél.

Az 5,5 millió forint kifizetésével - a kollégiumról nem beszélve - még most is jobban jár az önkormányzat.


Honfi József polgármester elmondja, hogy közbeszerzési eljárás keretén belül volt meghirdetve az iskolabővítés kivitelezése, de a legalacsonyabb ajánlat is magasabb volt a testület által meghatározottnál.


Mosonyi András műszaki főtanácsos tájékoztatja a képviselőtestületet a megépített kollégium átlag bekerülési költségéről, valamint az átköltözés költségéről.


Honfi József polgármester megerősíti, hogy jóval kevesebbe került a beruházás, mint a korábbi árajánlatok.


Patonay Imre a Somogyi Béla Általános Iskola igazgatója a szóbeli garancia megléte mellett érdeklődik, mikor dönt a képviselőtestület az általa összegyűjtött igények finanszírozásáról.


Honfi József polgármester elmondja, hogy írásos előterjesztés alapján állást foglal a képviselőtestület.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag, a Rázsó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy utólag nem tudja az iskola az eszközfejlesztésre szánt pénzösszegből a fedezet finanszírozását felvállalni.

Az egymillió forint garanciális javításra csak akkor fogható vissza, ha a képviselőtestület a fennmaradó 4,1 millió forintot jóváhagyja.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai között nagy a tanácstalanság. A fentiek szerint az előterjesztett összeg felét is elfogadhatná akár a képviselőtestület.

Állást kell foglalni, de mennyiről döntsön a testület.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a garanciális javítást is ki kell fizetni.


Kiss Albert tervező kihangsúlyozza, hogy a műszaki ellenőrzés nem ér véget a műszaki átadással, 1 éves garanciális felülvizsgálatot kell tartani, melynek során, ha bármilyen meghibásodás merül fel, jogában áll a tervezőnek azt a kivitelező felé jelezni. Elvileg visszatartható pénzfedezet. A kivitelezővel történő egyeztetés alapján ez érvényesíthető.

Azonban ez nem azt jelenti, hogy nem kell ezt a pénzösszeget kifizetni, abban az esetben nem kell fizetni, ha a támasztott garanciális igényeket nem teljesítik.

Szavatossági igényről szól, mely nem az egy éves garanciális munkákat jelenti, 1-5-20 évről van szó.


Honfi József polgármester visszavonja az 1 millió forint visszatartásra vonatkozó javaslatát.

Javasolja a kötelező felülvizsgálatot követően - a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatának - 5,1 millió forint kifizetésének jóváhagyását.

Javasolja továbbá a Somogyi B. Általános Iskola igényét külön előterjesztés alapján megtárgyalni.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 5 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett nem fogadja el.
 • Köztisztviselői törvényből adódó többletkiadásokra fedezet biztosítása, a vagyonbevallásra kötelezettek körének megállapítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző távollétében Paksa Balázsné aljegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a köztisztviselői törvényből adódó többletkiadásokra az előterjesztésben meghatározott fedezet biztosítását, és a vagyonbevallásra kötelezettek körének megállapítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatokat hozza:


202/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2001. évi XXXVI. törvényből erdő többletkiadások fedezetére a gazdálkodási tartalék terhére az alábbi pótelőirányzatot biztosítja:

- Illetménykiegészítés különbözete (5 hóra) 392.860,-Ft

- Fizetési fokozat-váltás, jubileumi jutalom

különbözete, nyelvvizsga-pótlék (5 hóra) 743.180,-Ft

- Illetményemelés munkáltatói intézkedés

alapján 562.970,-Ft

_______________________________________________________________

1.699.010,-Ft

- járuléka 577.663,-Ft

____________________________

2.276.673,-Ft

Étkezési hozzájárulás megtérítése - 294.000,-Ft

________________________________________________________________

1.982.673,-Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője203/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a módosított 1992. évi XXII. tv. 22/A §. (8) bekezdés h.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket az alábbiak szerint határozza meg, egyúttal a 133/1999 számú határozatával jóváhagyott - a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét - 13. számú melléklettel egészíti ki:

" 13. számú melléklet:

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök

 1. a.) Az 1992. évi XXII. tv. 22/A §. (8) bek. c.) d.) f.) pontjában foglaltak

b.) - aljegyző

- okmányirodai ügyintézők

- anyakönyvvezetők

- belső ellenőr

- intézmények gazdálkodása ellenőrzésére feljogosított köztisztviselők

- önkormányzati beruházásokat felügyelő, koordináló köztisztviselő".

Határidő: ügyrend kiegészítésére: 2001. október 27.

Felelős: jegyző • Városgondnokság részére pótfinanszírozás

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke szintén a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért az előterjesztés elfogadásával.


Honfi József polgármester javasolja a Városgondnokság pótfinanszírozásának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


204/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal

- igazgatási szakfeladatán a dologi kiadás előirányzat

csökken 120.233,-Ft-tal,

- belterületi utak karbantartása szakfeladaton a dologi

kiadás előirányzat csökken 212.302,-Ft-tal,

- város és községgazdálkodás szakfeladaton a felhalmozási

kiadás előirányzat csökkenjen 32.694,-Ft-tal.

GAMESZ finanszírozása 365.229,-Ft-tal emelkedjen, melyből a

Városgondnokság

280.677,-Ft dologi előirányzatot

38.700,-Ft személyi juttatás előirányzatot

13.158,-Ft munkaadói járulék előirányzatot

32.694,-Ft felhalmozási kiadás előirányzatot képezhet.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Intézmények költségvetésében előirányzat módosítás

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért az előterjesztés elfogadásával.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


205/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a

 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

- működésre átvett pénzeszköz előirányzatát növelje 270e Ft-tal, egyben

- a dologi kiadás előirányzatát növelje 270e Ft-tal.

 1. Nevelési Tanácsadó

- működési bevétel előirányzatát növelje 411e Ft-tal, továbbá

- személyi juttatás előirányzatát növelje 262e Ft-tal,

- munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 45e Ft-tal,

- dologi kiadások előirányzatát 4e Ft-tal növelje.

 1. Faludi Ferenc Könyvtár

- működési bevétel előirányzatát 759e Ft-tal,

- működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 1.157e Ft-tal növelje.

- dologi kiadás előirányzatát 1.595e Ft-tal,

- felújítási előirányzatét 321e Ft-tal növelje.

 1. Rázsó Imre Szakközépiskola

- a felújítás előirányzat 500.000.- Ft-tal

csökken, egyúttal a beruházási előirányzatát növeli a fenti összeggel.

- a működési bevétel előirányzatát 2.715e Ft-tal

csökkentse, ugyanezen összeggel növelje a felhalmozási bevétel előirányzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Tűzoltóság előirányzat módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a Tűzoltóság pótfinanszírozásának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:206/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Tűzoltóság a 64.114.661.- Ft egyéb központi támogatás előirányzat-növekedése terhére megnövelje

- személyi juttatás előirányzatát 49.091.198,-Ft-tal

- munkaadót terhelő járuléka előirányzatát 15.023.463,-Ft-tal,

amelyet finanszírozásként kap meg az intézmény.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(a kiértesítésért) • MARC Basketball Körmend Sport Kft. támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasol a jövő évi sporttámogatások terhére 6 millió forint biztosítását.


Horváth László képviselőtestületi tag az ez évi költségvetés terhére javasol kétmillió forint biztosítását az elért eredmények elismeréseként, 4 millió forintot pedig a jövő támogatás terhére.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője érdeklődik, minek a terhére biztosítsa a testület a 2 millió forintot. A működési tartalék terhére?


Honfi József polgármester javasol az ez évi költségvetés terhére kétmillió forint biztosítását, 4 millió forintot pedig a jövő támogatás terhére.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 12 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasol a jövő támogatás terhére 6 millió forintot biztosítani a Basketball Körmend Sport Kft. részére.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


207/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a MARC Basketball Körmend Sport Kft. részére a 2002 évi önkormányzati támogatásból 6 millió forintot átutal, ezt a jövő évi költségvetésben megfogalmazott sporttámogatásnál már - mint korábbi kiadást - figyelembe veszi.

Határidő: 2001. szeptember 28.(utalásra)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 • Fiatal Házasok Otthonának tetőszigetelése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a PROFIL-KER Kft. ajánlatán kívül - az idő rövidsége miatt telefonon, illetve faxon tudott a műszaki és városgazdálkodási iroda ajánlatot kérni a tetőszigetelési munkálatok elvégzésére.

Felkéri az iroda vezetőjét, ismertesse az ajánlatokat a képviselőtestület előtt.


Tóthné Dudás Mónika a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az 1600 adagos konyha és étterem tetőszigetelési munkáit végző PROFIL-KER Kft. ajánlata 3.700 - 4.100,-Ft/m2 körüli árat tartalmaz, az Exil Kft. Szombathely, 4.700 - 6.000,-Ft/m2 árról, a Vasép Generál Vállalkozási Kft. tételes árajánlat alapján az Olcsai K. Z. tér felőli részre mintegy 6.461,-Ft/m2 árról, a Vida J. utcára vonatkozóan pedig 5.542,-Ft/m2-re adott ajánlatot.

Fentiekből látható, hogy az eredeti, PROFIL-KER Kft. ajánlata a legkedvezőbb, és a társaság az önkormányzatnak több munkát végzett, pl. sportcsarnok vagy az 1600 adagos konyha és étterem.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az eredeti ajánlat elfogadását, a PROFIL-KER Kft. megbízását az Ifjú házasok Otthonának tető-felújítási munkálatainak elvégzésével.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag érdeklődik, mikor tervezteti meg az önkormányzat ezen épületek tető-felújítását.


Honfi József polgármester a felvetett kérdésre elmondja, hogy már csak a jövő év folyamán.

Javasolja az Ifjúházasok Otthonának tető-felújítási munkálatainak elvégzésére a PROFIL-KER Kft-t megbízni, aki a munkát az idei évben elvégzi, azonban a költségeket a 2002. évi költségvetésben kell biztosítania, és átutalnia az önkormányzatnak.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


208/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete javasolja a Házkezelőségnek az ifjú házasok otthona tetőszigetelési munkáit a PROFIL-KER Kft-nél - a kft. által benyújtott 2.100e Ft összegű árajánlatának megfelelően, a munkák 2001. évben történő elvégeztetésével, jövő évi kifizetéssel - megrendelni.

A munkák fedezetét a képviselőtestület a Házkezelőség 2002. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: azonnal (a munkák megrendelésére)

2002. évi költségvetés tervezése

Felelős: Kalotai Péter a Házkezelőség vezetője (megrendelésért)

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(fedezetbiztosításért)
 • Devizaszámla megszűntetése

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bebes István képviselőtestületi tag nem javasolja a devizaszámla megszűntetését, javasolja - elsősorban a PHARE pályázatokon elnyerhető pénzek fogadása miatt - azt EURO számlára alakítani.


Honfi József polgármester egyetért az EURO-ra történő alakítással és javasolja annak jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


209/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a gazdasági és pénzügyi irodát a devizaszámla EURO-ra történő átvezetésével.

Határidő: 2002. január 01.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Gyermekfogászati praxis privatizációja

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a privatizáció elfogadását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke felhívja a figyelmet a szerződéskötés fontosságára.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a már privatizált orvosokkal megkötött szerződés alapján, azonos feltételek mellett kerül sor jelen esetben is a szerződéskötésre.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a gyermekfogászati praxis 2001. december 01-i hatállyal történő privatizációjával, és a felmentéssel járó költségek biztosításával.


Honfi József polgármester javasolja a gyermekfogászati praxis privatizációjának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


210/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul a gyermekfogászati praxis privatizációjához 2001. december 1-i hatállyal, egyúttal a mellékelt megállapodást jóváhagyja.

A fogászati asszisztens felmentésével járó költségeket - 955.000.- Ft-ot - a 2001. évi gazdálkodási tartalék terhére biztosítja.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Fogszakorvosi rendelés helyettesítése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a helyettesítés jóváhagyását, továbbá a szolgálati lakás biztosítását, amennyiben véglegesen megkötésre kerül a helyettesítésre vonatkozó szerződés.

Kiegészítésül javasolja a két fogorvosi szolgálati lakás feletti rendelkezési jog rendezését, azt javasolja a képviselőtestület hatáskörébe vonni a kórház-rendelőintézettől.

Javasolja, hogy a szerződés megkötése esetén a képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert a szolgálati lakás kiutalására.


Honfi József polgármester javasolja a fogszakorvosi rendelés helyettesítésének jóváhagyását, továbbá a szerződés megkötését követően a szolgálati lakás rendelkezésre bocsátását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


211/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzat Képviselőtestülete

 1. Dr. Wolf Mária bejelentését a fogorvosi praxis helyettesítéséről tudomásul veszi. A praxis-átadással kapcsolatban dr. Hangay Katalin fogszakorvos kérésére a szükséges szándéknyilatkozatot megadja. Felhatalmazza a polgármestert ennek kiállítására.

 2. A szándéknyilatkozat kézhezvételével a szükséges hatósági engedélyek és jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő feltételek megléte esetén felhatalmazza a polgármestert, a területi ellátás biztosítása érdekében dr. Hangay Katalinnal kötendő szerződés aláírására.

 3. A Képviselőtestület - amennyiben Wolf Mária a praxist átadja - a jelenleg általa bérelt szolgálati lakás (Körmend, Széchenyi u. 2. II/2.) feletti rendelkezési jogot a képviselőtestület magánál tartja, és a szolgálati lakás használatba-vételére az általa javasolt személlyel köthet szerződést a Házkezelőség.

Határidő: 2001. október 10.

Felelős: Honfi József polgármester (kiértesítésre)
 1. Részvétel az "Intelligens Régió" pályázaton

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Szombathely megyei Jogú város Önkormányzata részt kíván venni a pályázaton, azonban kihangsúlyozza, hogy a konkrét költségek nem ismertek.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos a pályázat benyújtásának rövid határidejére hívja fel a figyelmet.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a pályázaton való részvételt.


Honfi József polgármester javasolja az "Intelligens Régió" pályázat benyújtását.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal, 7 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett nem fogadja el.
 1. Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai

 • Októberi városi ünnepek előkészítése

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Aradi Vértanúk Napja - október 6.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke - a bizottság véleményét tolmácsolva - tájékoztatja a képviselőtestületet az október 6-i ünnepség tervezett programjáról, mely két helyszínen zajlana.

Az ünnepi köszöntőt Szabadi István református lelkész mondana.


Kozó József képviselőtestületi tag, a kulturális, szabadidő és sport bizottság tagja ismerteti a bizottság szavazati arányát - 2 szavazat, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás - nem ért egyet Szabadi István református lelkész felkérésével, javasolja az ünnepi köszöntő megtartására Kondicsné dr. Kovács Éva, a Honismereti Egyesület elnökének felkérését.


Bakóc zai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke szintén nem ért egyet, hogy az egyházak vezetői városi ünnepségeken felszólaljanak, véleménye szerint a polgári kormánytól messze áll a református lelkész világnézeti felfogása.

Nem tartja jónak, hogy a lelkész és családja szinte minden városi ünnepen szerepel, a városban rajtuk kívül sok rátermett személy él, akiket a bizottság nem tud vagy nem akar felkeresni.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke kihangsúlyozza, hogy Szabadi István református lelkész köztiszteletben álló személy, és alkalmas arra, hogy az október 6-i ünnepség szónoka legyen.

Az egyesület felkérése alapján került sor a szónok kijelölésére, és fenntartja az előterjesztésében leírtakat.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag egyetért Kozó József képviselőtestületi szónokra vonatkozó javaslatával, Kondicsné dr. Kovács Éva is elismert, civil szervezet vezetője.

Nem ért egyet továbbá azzal, hogy egy városi ünnepségre Komjáthy Kálmán kéri fel az ünnepi beszédet megtartó személyt.

Amennyiben a felkérés még nem történt meg, keressen a képviselőtestület más személyt.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felháborítónak tartja, hogy Kozó József képviselőtestületi tag nem a bizottság ülésén tesz javaslatot az ünnepi köszöntőt mondó személyre vonatkozóan.

Ragaszkodik Szabadi István református lelkész személyéhez.

Kiegészítésül elmondja, hogy a Művelődési és Ifjúsági Központ vezetőjének, mint a városi ünnepek felelős szervezőjének bevonásával az előzetes megbeszélés, felkérés márt megtörtént.

Nem ért egyet - politikai okok miatt - más személy megbízásával, felkérésével.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag tesz kiegészítést az ünnepség megtervezésének folyamatával kapcsolatosan.


Szabó Ferenc alpolgármester megerősíti, hogy tartalékszónok biztosításáról is gondoskodott a bizottság.

Komjáthy Kálmán valamennyi érintett bizottsági tagot felkeresett Pozsgay Imre felkérésével kapcsolatosan, aki el is fogadta az ünnepi beszéd megtartását.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag sajnálatosnak tartja, hogy az elmúlt évben az október 6-i ünnepség nem került megtartásra.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke nem kíván szavazni, így a szavazásban 17 képviselő vesz részt.


Honfi József polgármester javasolja, hogy az október 6-i ünnepségen Szabadi István református lelkész mondjon ünnepi köszöntőt.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal, 6 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja az ünnepi köszöntő felkérésére Kondicsné dr. Kovács Évát, a Honismereti Egyesület elnökét.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 7 ellenszavazat mellett elfogadja. • Az 1956-os forradalom évfordulója - október 23.


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató tudomásul vételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. • A várossá nyilvánítás évfordulója - október 28.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház és rendelőintézet falán elhelyezett emléktáblánál megtartandó megemlékezésen dr. Dobos Jenő belgyógyász főorvos mond beszédet.


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


212/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az októberi (október 6., október 23., október 28.) városi ünnepek előkészítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

 1. Az Aradi Vértanúk Napján ünnepi beszédet mond: Kondicsné dr. Kovács Éva, a Honismereti Egyesület elnöke.

 1. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy az 1956-os forradalom évfordulójára szervezett városi ünnepség szónokának Németh Zsolt, külügyi államtitkárt kérje fel.

 2. Az október 23-i nemzeti ünnep városi ünnepsége időpontjaként a szónoknak megfelelő időpontot jelöli meg.

 1. Az október 28-i várossá nyilvánítás évfordulóján beszédet mond: dr. Dobos Jenő belgyógyász főorvos.
 • Alsóberki FC kérelme

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Nagy Gábor képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy mintegy 100e Ft-ra lenne szükséges az Alsóberki FC-nak.

Hasonló kéréssel fordult a Kék Sünik ULC is a testülethez.


Tóth Imre képviselőtestületi tag megerősíti, hogy nincs fedezete a football clubnak, még az öltöző áramdíját sem tudják kifizetni.


Honfi József polgármester javasol 70e Ft biztosítását az Alsóberki FC részére.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


213/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Alsóberki FC részére 70e Ft támogatást biztosít a költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére.

Határidő: 2001. október 10.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Kék Sünik ULC kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét - 4 szavazat 4 tartózkodás - tolmácsolva a képviselőtestületre bízza a támogatás elbírálását.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke az egyesületek, civil szervezetek működési költségeinek támogatására kiírt - egyéb - pályázati lehetőségekre hívja fel a figyelmet.


Honfi József polgármester javasol 30e Ft biztosítását a Kék Sünik ULC részére.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


214/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kék Sünik ULC részére 30e Ft támogatást biztosít a költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére.

Határidő: 2001. október 10.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Ady E. u. 2/B. lakóház szennyvíz- és csapadékvíz alapvezeték cseréje

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolja az eredeti - Tupa Bt. - ajánlat elfogadását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja a Tupa Bt. megbízását az Ady E. u. 2/B. sz. lakóház szennyvíz- és csapadékvíz alapvezeték cseréjének elvégzésével.


Honfi József polgármester javasolja a munkálatok elvégzésével a Tupa Bt-t megbízni, és a fejlesztési céltartalék terhére a fedezet biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


215/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Ady E. u. 2/B. számú lakóház szennyvíz- és csapadékvíz vezetékeinek cseréjére 2.227.000,-Ft fedezetet biztosít a 2001. évi költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére.

A képviselőtestület felhatalmazza a Házkezelőséget, hogy a munkák elvégzésére a szerződést a Tupa Bt-vel - Körmend, Fazekas M. u. 8/B. sz. - megkösse.

Határidő: 2001. október 05.

Felelős: Kalotai Péter a Házkezelőség vezetője

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. TELEKUNYHÓ, TELEHÁZ létesítéséhez pályázat benyújtása

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester ismerteti a felsőberki lakosságtól érkezett levelet, melyben TELEHÁZ kialakításához kérik a múzeum által használt helyiség és az önrész mértékének biztosítását, valamint a rezsi és működési költség fedezetét, melynek pontos összege nem ismert.

A pályázat benyújtásával három éves működtetésre vállal kötelezettséget az önkormányzat, melynek költsége kb. 900e Ft.

Hasonló kérelemmel él a nádaljai városrész lakossága is.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy a TELEHÁZAK Országos Szövetségének elnökségi tagja telefonon történt beszélgetése során tájékoztatta, hogy a pályázat elnyerésével kb. 1-1 millió forintos gép kerülne a két városrészre, ahol természetesen igény van a számítógépekre, de a három éves működtetési költség összege konkrétan nem ismert.

Javasolja szabályozni a pályázat kiírójával az önkormányzat által vállalt összeghatárt.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke érdeklődik, ki a jogi személy a két városrész lakosságát illetően, ki illetékes a pályázat benyújtására.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy Pintér Antal a TELEHÁZAK Országos Egyesülete képviseletében nyújtja be a pályázatot.


Szekeres Gábor művelőségi főtanácsos pontosításul elmondja, hogy egyrészről, a TELEHÁZAK Országos Szövetsége, másrészről Körmend város Önkormányzata pályázik.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke érdeklődik, van-e lehetőség, hogy az évi működtetésre csak egy meghatározott keretösszeget biztosít az önkormányzat.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy nem éjszaka, hanem a napközbeni magas telefondíjak mellett fog működni a TELEHÁZ, mely nagy költségekkel jár.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy korlátozni nem lehet a díjak vállalását, hiszen abban az esetben szerződésszegés történik.

Jelenlegi formájában nem támogatja a kérelmet.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag a korlátozásra tesz javaslatot.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, hogy több ilyen pályázat került kiírásra, és a hasonló jellegű pályázat benyújtására lesz még lehetőség.


Honfi József polgármester javasolja az egyéb, - ahol nem kötik ki az éves felhasználási költségek mértékét - pályázati lehetőségek felülvizsgálatát.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazat, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


216/2001. számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete nem támogatja Felsőberki és Horvátnádalja lakosainak Telekunyhó létrehozására irányuló kezdeményezését.

A két városrész ilyen jellegű igényét más pályázat benyújtásával javasolja a képviselőtestület megoldani.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag elfogadja a megtett intézkedésekről adott tájékoztatót.

Érdeklődik azonban, a szemétszállítás és a -díjak miatt tartandó közmeghallgatás időpontja iránt.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatásra az októberi 25-i ülés előtt kerül sor.

A kft. képviselőjével a hétfői napon tárgyal, csütörtökön délelőtt az ügyvezetővel találkozik.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elfogadja az interpellációra tett intézkedést.


Bebes István képviselőtestületi tag a meglévő gondok miatt továbbra is fenntartja interpellációját, és érdeklődik, mikor jár le a szavatossági idő.


Tóthné Dudás Mónika műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy egy hónapon belül.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság elnöke elfogadja a tájékoztatást, és elmondja, hogy a fatelepítés folyamatban van.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag a Vas Népe c. napilapban történő hirdetést nevetségesnek tartja.


Honfi József polgármester kihangsúlyozza, hogy a lakosság tájékoztatása történt meg a napilapon keresztül.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, hogy az elmúlt ülésen jóváhagyásra került a fák kivágásának költsége, ugyanis ennek függvényében voltak hajlandók a vállalkozók a munkák elvégzésére.

Jó lett volna, ha a tűzoltóság a koronát leemelte volna, de a munkagép, gépkocsi óradíja jóval magasabb, mint amit a képviselőtestület jóváhagyott.


Geosics László képviselőtestületi tag interpellációjára adott válasszal kapcsolatosan Honfi József polgármester elmondja, hogy a buszváró megrendelése megtörtént, az hamarosan felállításra kerül.


Németh Imre és Tóth Imre képviselőtestületi tag elfogadja az interpellációra tett intézkedésről szóló tájékoztatót.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a jelenlegi megoldást nem fogadja el, az óvárosi rész szennyvíz-csatornarendszerének kiépítésével szüntethető csak meg a jelenlegi állapot.

I n t e r p e l l á c i ó k


Szabó Ferenc alpolgármester

 1. Mátyás - Arany J. u. sarkán eldugult csatorna tisztítását kéri,

 2. a vízdíj tartozások problémájának megoldásával kapcsolatosan érdeklődik, ki mikor tárgyalja, mikor kerül vissza a testület elé, kit bíz meg a képviselőtestület.

 3. Gázközmű-vagyon felhasználására vonatkozóan ki tesz javaslatot.


Honfi József polgármester javasolja a pénzügyi és gazdasági, valamint a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottságot megbízni a vízdíjtartozások megszűntetése érdekében az esetleges szerződésmódosítások lehetőségének felülvizsgálatára.

A gázközművel kapcsolatosan elmondja, hogy elsősorban el kell dönteni, melyik bankszámlán helyezi el a befolyt összeget az önkormányzat.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke és Tóthné Dudás Mónika műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság foglalkozott a kérdéssel, mely a soron következő ülésen előterjesztésre kerül.


Honfi József polgármester kiegészítésül elmondja, hogy Körmend város és Kistérsége benyújtotta pályázatát a kistérségi fejlesztési program elkészítéséhez, melyhez Körmend is szorosan kapcsolódik.

Amennyiben ez eredményes lesz, az önkormányzatot is felkeresi a pályázat elkészítője.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság elnöke említést tesz többek között arról, hogy

 1. az Ifjú házasok és Heissig ház párkányának vakolata hullik, az balesetveszélyes.

 2. a Rába folyón egy német tulajdonos átalakítási munkát végez, a folyót a csatornába vezeti, mellyel a turbinához viszi a vizet, így szinte csak a Pinka folyik, ami lassú. A nyár közepe óta a lefolyó víz nem tiszta.

Az illető - a turbina elől árkot húz - a szemetet a csatornába rakja, és átmosatja a városi strandra. Így az fürdésre alkalmatlan lesz. Az ilyen jellegű munkákat külön engedéllyel lehet elvégezni, véleményezésre az illetékes önkormányzathoz is megküldik.

Érdeklődik, ki tud erről a hivatalban, milyen megoldás lehetséges a strand használatára. Erre kéri a megoldást.


Honfi József polgármester személy szerint nem tud a dologról, de ígéri, hogy a Környezetvédelmi Felügyelőséget és a Vízügyi Igazgatóságot megkeresi a műszaki iroda.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag IV. Béla 9. számú ház előtti járda és az úttest közötti járda rész felületének felújítását kéri, hiszen már több rándulásos baleset történt. Kérik a lakók a járda leaszfaltozását.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a Gyümölcsöskert lakói által beadott - vízvezeték kiépítésére vonatkozó - kérelem, mikor kerül megtárgyalásra.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a vízvezeték kiépítésének kidolgozásával a műszaki iroda foglalkozik, a pontos költségadatok ismeretében a képviselőtestület elé kerül a kérelem.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a Rákóczi u. - IV. Béla király utca - Nemes L. u. játszóterén áll a víz, az az északi oldalon nem folyik el.


Kozó József képviselőtestületi tag szintén három dolgot említ:

 1. Kifogásolja, hogy a június 21-i Kölcsey u. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolaigazgatójának megválasztásával kapcsolatosan nem kapott érdemi választ, nem érti a szakértői vélemény és a nevelőtestületi szavazás eredménye ellenére a képviselőtestület döntését.


Honfi József polgármester ismételten elmondja, hogy az igazgatót a képviselőtestület titkos szavazással választotta.


Kozó József képviselőtestületi tag

 1. - köztudott, hogy a Városgazdálkodási kft. megalapítását elhalasztotta a képviselőtestület - az elmúlt ülésen elhangzott, hogy az ügyvezetői álláshelyre pályázók nem jelentek meg a meghallgatáson. Információja szerint azok nem kaptak meghívást. Érdeklődik, miért nem?


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság elnöke a felvetett kérdésre válaszolva elmondja, hogy a két pályázó személy nem lett meghívva, de a pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság együttes döntése alapján nem került meghallgatásra egyik pályázó sem, a két bizottság a meghallgatástól eltekintett, és a beadott írásos anyag, pályázat alapján foglalt állást a képviselőtestület.

Erről az ülésen is tájékoztatást adott.


Kozó József képviselőtestületi tag

3.) a Rokkant-telepi szennyvízcsatorna kiépítését követően az út helyreállítását sürgősnek tartja, a nyomvonal helyreállítása nem várhat egy hónapot.


Honfi József polgármester javasolja Tóthné Dudás Mónika műszaki és városgazdálkodási irodavezetőnek hamarabb meghívni a kivitelezőt egy rendkívüli bejárásra.


Szabó Ferenc alpolgármester Kozó József képviselőtestületi tag figyelmét felhívva elmondja, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének kinevezése is a szakértői vélemény figyelmen kívül hagyásával történt.

Kozó József képviselőtestületi tag sem a szakvéleményben foglaltakat támogatta.


Pataki Péter képviselőtestületi tag

 1. Rábán aluli rész útjavítását kéri, a "Mézga" kertek felé vezető út burkolatának helyreállítása indokolt. A műszaki iroda részéről már kapott ígéretet a helyreállításra, de az még nem történt meg.

 2. kéri továbbá a Felszabadulás út felújítását,

 3. A Halászcsárda előtt a Halak szobor letisztítását és vízzel való ellátását szükségesnek tartja.

 4. Ismerteti Dienes László Körmend, Hegyaljai u. 30. szám alatti lakos beadványát, mely a városban elszaporodott kóbor ebek befogását kéri a képviselőtestülettől. kertjének megközelítése a Hegyaljai u. 34. szám alatti háznál tartott két eb tartása miatt életveszélyes, az ebek szabadon vannak, sőt már meg is támadták. Kéri az iroda intézkedését az ebek tartására vonatkozó rendelet előírásainak betartatására.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúság védelmi bizottság elnöke

 1. sebességkorlátozó tábla kihelyezését kéri a Kölcsey u. mozi környékére, vagy az áruház sarkától, tekintettel a nagy átmenő gyalogos forgalomra.

 2. Az Alkotás utca új aszfaltfelületet kapott, kivéve az óvoda bejáratának környékét. Itt is fennáll a balesetveszély, kéri ezen rész leaszfaltozását.

3.) Érdeklődik továbbá, hogy a helyi buszközlekedést üzemeltetők kötelezettsége-e a buszvárók megépítése, tekintettel arra, hogy több helyen esőben várakoznak a tanulók, mivel nincs buszváró.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a helyi buszközlekedést üzemeltető kft-vel a tárgyalások folyamatban vannak, de egyelőre annyi pénzzel nem rendelkezik a kft. hogy buszvárókat helyezzenek ki.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag az önerővel épült járdák kivitelezési határideje iránt érdeklődik. A Munkácsy u. régóta nem történt meg a járda egyik felének kiépítése.


Honfi József polgármester javasolja felszólítani az érintetteket a munkák elvégzésére.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke kéri, hogy a megmaradó kavics a kórház parkolójába kerüljön elterítésre.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag a képviselőtestületi nem érti Kozó József képviselőtestületi tag méltatlanságát, demokratikusan, titkos szavazással került megválasztásra a Kölcsey u. Általános Iskola igazgatója.

Az igazgatónak az ellátandó feladatokra kell figyelnie, támadások között a feladatokat nem tudja ellátni.


Bebes István képviselőtestületi tag

 1. Fél évvel ezelőtt már említette a Móricz Zs. és Somogyi B. utcák csapadékvíz elvezetésének problémáját, most ismét ennek megoldását kéri

 2. Érdeklődik, hogy a Somogyi B. fénysorompó kiépítésével kapcsolatosan történt-e egyeztetés. Véleménye szerint megfontolandó a félkar, félsorompó nélküli fénysorompó kialakítása.

 3. A vasúton túli területekről többször merült fel panasz, hogy kivilágítatlan a környék, ezt meg kell oldani.

 4. Az állatok tartásával kapcsolatosan is több panasz érkezett, a családi házas övezetben zavarja az állatok nem megfelelő tartása a lakókat.

 5. Említést tesz a Széchenyi Terv pályázatainak - véleménye szerint - kihasználatlanságáról. Sok lehetőség volt, többek között turizmusfejlesztés, sportpálya, öltöző felújítások, kerékpárúthoz kapcsolódó pályázatok, turisztikai rendezvények, pl. augusztus 19-i országos rendezvény. Kérdése: ki fogja a pályáztatás dolgait össze, ki foglalkozik egyáltalán ezzel.

Szentgotthárd és Vasvár városban ez nem így történt, véleménye szerint a hivatalban nincs ki összefogja ezeket a dolgokat.

A hivatal munkáját megdicsérte a testület, ha nincs pályázat, nem jut a város pénzhez. Ez nem megfelelően működik, ezen hiányosságok megszűntetése érdekében tenni kell. A határozatokat végre kell hajtani.


Honfi József polgármester egyetért Bebes István képviselőtestületi tag hozzászólásával, azonban elmondja, hogy nincs egy koncepció, mit akar a képviselőtestület megvalósítani, talán ezért is nincs konkrét pályázati munka.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, hogy sok pályázatot nyújtott be az önkormányzat, pl. akadály-mentesítések, vagy a lakóingatlanok kialakítása, stb.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke érdeklődik az önkormányzat által - a kórházi céltámogatásra benyújtott - pályázat iránt.


Honfi József polgármester elmondja, hogy ez ideig még nem kapott az önkormányzat tájékoztatást.


Horváth László képviselőtestületi tag

 1. a Prímás utca leaszfaltozását kéri,

 2. szükségesnek tartja Orgona és Nefelejcs utca forgalomkorlátozását. Sok a baleset.

 3. Szintén az Orgona csárda előtti terület kaviccsal történő ellátását kéri.Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 20 óra 33 perckor bezárja.


K. m. f.

Paksa Balázsné Honfi József

aljegyző polgármester