· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2001. évi
előző2001.április 04.    2001. november 29.következő
letölthető melléklet:

276 kbyte

2001. október 25.

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2001. október

25-i üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, dr. Bárány Győző, Egyed Gyula,

Horváth László, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Stipkovits Ferenc,

dr. Nagy Zoltán, Németh Imre, Geosics László, Tóth Imre, Simon

János, Szabó Ferenc, Bebes István, Czafit Jenőné, Bán Miklós, Kozó

József és Pataki Péter képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a műszaki és városgazdálkodási irodavezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül mindenki jelen van, az ülés határozatképes azt megnyitja.

Javasolja a napirend jóváhagyását.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja, hogy zárt ülés keretében tájékoztatja a képviselőtestületet a megépült szociális bérlakások elosztásával kapcsolatosan.


Honfi József polgármester javasolja a napirend elfogadását dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnökének kiegészítésével.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Beszámoló a Dr. Batthyányné Coreth Mária Napköziotthonos óvoda működéséről

Előadó: Szőke Imréné óvodavezető 1. A Köztisztviselői törvényből eredő helyi rendeletek megalkotása

Előadó: Paksa Balázsné aljegyző
F o l y ó ügyek:

 1. Biofűtőmű gazdaságossági ismertetése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. 1600 adagos konyha higiéniai ellenőrzése során feltárt hiányosságok

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Vasi VOLÁN együttműködési ajánlata

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Rákóczi u. 5-7. elektromos galambriasztó felszerelése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Gyümölcsöskert u. lakók vízvezeték építési kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Közvilágítási hálózat rekonstrukciója

Előadó: Tóthné Dudás Mónika, műszaki és városgazdálkodási irodavezető


 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása:

 • GAMESZ részére fedezet biztosítása

 • Városgondnokságnál a közcélú foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása

 • Intézményi átvett pénzeszközök átcsoportosítása

 • Fejlesztési előirányzat átcsoportosítása

Előadó: Némethné Simon Mária, gazdasági és pénzügyi irodavezető

 • Somogyi Általános Iskola és Kollégium átalakításához fedezet biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester

 1. Pályázat benyújtásához önerő biztosítása

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság

elnöke


 1. Városi Fúvószenekar Egyesület támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

 1. Körmendi Dózsa MTE (Vívó Szakosztály) kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


Tájékoztató az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.

Előadó: Tóthné Dudás Mónika irodavezető.


 • I n t e r p e l l á c i ó k

 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy szeptember 28-án a PHARE iroda képviselőivel találkozott.

Október 04-én a Müllex Körmend Kft. telephelye ügyében - ismételten - egyeztetetésre került sor Harasztifalu Önkormányzatának polgármesterével, akik rossz néven vették a kft. elköltözését.

Az egyeztetések eredménye, hogy a kft. székhelye kerül Körmendre, a telephely marad Harasztifaluban.

Október 05-én földvásárlások ügyében történtek tárgyalások, mellyel kapcsolatosan elmondja, hogy jelenleg 8,1 ha területtel gazdálkodhat az önkormányzat, melyet szeretne továbbnövelni.

Október 06-án az Aradi Vértanúk ünnepségén vett részt, köszöni a megjelentek részvételét.

Október 08-án a szennyvíztisztító kivitelezésének ügyében egyeztetett. Szintén ezen a napon a magyarszecsődi polgármesterrel tárgyalt Magyarszecsőd és a város határában történt nyárfasor kivágását illetően. Megegyezés nem született, így polgári peres eljárás indul.

Október 9-én a Vasi VOLÁN képviselőivel tárgyalt, az önkormányzat és a VOLÁN közötti együttműködési megállapodás érdekében, melyről a testület állásfoglalását a folyó ügyek között kéri.

Október 15-én Kranenburg - Übbergen - Groesbek régió igazgatójával, Schmitz Úrral találkozott - elsősorban az együttműködési kapcsolat elősegítése, megerősítése érdekében -, aki egy bécsi konferenciára utazott..

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy november hónap végégig ki kell választani 4 hivatali köztisztviselőt, akit tapasztalatcserére hívott a régió.

Október 18-án a SAVARIA Nett - Pack képviselőivel egyeztetett, elsősorban a kft. által bérelt helyiség tetőszerkezetének felújítása érdekében. A tetőszerkezetet a műszaki irodavezetővel a helyszínen megtekintve elmondja, hogy valóban felújításra szorul.

A kft. vezetője bejelentette vételi szándékát a jelenleg bérelt ingatlanra, mely kérelem a bizottságok véleménye alapján a képviselőtestület elé kerül.

Szintén ezen a napon egy befektető cég keresett fel, aki szeretné megvásárolni a volt ládagyári területet. A RESIDEÁL Kft. 20 millió forint + ÁFA összegért értékesítené az önkormányzatnak, melyről a zárt ülésen kéri a testület állásfoglalását.

Október 19-én és 20-án a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségének találkozóján, ünnepi ülésén vett részt Szabó Ferenc alpolgármesterrel, ahol az egészségügyi miniszter tartott előadást a kisvárosi kórházak működtetésével kapcsolatosan.

Szintén október 20-án részt vett dr. Batthyány-Strattmann László születésének évfordulója alkalmából megrendezett kórházi ünnepségen.

Örömmel tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kórház konyhai rekonstrukciós munkálatok befejeződtek.

Október 23-án városi ünnepségen Boros Imre PHARE ügyeket koordináló miniszter mondott beszédet, melyen szép számban vett részt a város lakossága, köszöni a megjelent képviselőknek is a részvételt.

Október 24-én a helyi autóbusz-közlekedési problémák megoldása érdekében egyeztetett, különös tekintettel arra, hogy az ADA Bútorgyárba, illetve a gyár területén működő VÁMCO Kft-hez érkező kamionok az alsóberki buszfordulót használják, mellyel azt nagymértékben rongálják.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az újonnan megépült szociális bérlakások műszaki átadására október 30-án kerül sor, az ünnepélyes beköltözés november 15-ére tervezett, melyre szeretné meghívni a Gazdasági Minisztérium miniszterét, képviselőjét.

Tájékoztatásul elmondja, hogy a II. ütemben megépülő 12 db szociális bérlakás pályázati anyaga készül, az építési engedély várhatóan november hónap második hetében megérkezik, a közbeszerzési eljárás megindítása érdekében a kiviteli terveket idejében szeretnénk elkészíteni, melynek pénzügyi fedezet igénye a következő ülésen a képviselőtestület elé kerül.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a jegyzői állásra 8 pályázat érkezett.

A pályázatelbíráló - előkészítő bizottság ülését javasolja október 29-én 14.00 órára összehívni.

A jegyző kinevezése érdekében 2001. november 15-én rendkívüli ülést hív össze, tekintettel a 30 napos határidőre.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy hétfőn du. két órakor a bizottság, a műszaki iroda vezetője és a főépítész a Hunyadi u. ingatlan hasznosítása érdekében folytat egyeztetéseket.

Javasolja az előkészítő bizottság ülését 15.00 órai kezdettel megtartani.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 29-én és 30-án előadást tart Budapesten, a bizottságból Nagy Gábor képviselő fogja helyettesíteni.


Honfi József polgármester érdeklődik, hogy a képviselőtestület valamennyi pályázót meghallgatja-e, vagy az előkészítő bizottság felállít egy sorrendet és az 1-4. pályázó kerül meghallgatásra.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke szerint vagy egyik pályázót sem, vagy valamennyi pályázót hallgassa meg a képviselőtestület.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az előkészítő bizottságnak kell a pályázatokat előzetesen elbírálni, a jelöltek személyes meghallgatását nem írja elő jogszabály.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja, amennyiben a pályázó megfelel a pályázati kiírásnak, kapjon meghívást a képviselőtestület rendkívüli ülésére.


Honfi József polgármester összegezve Bebes István képviselőtestületi tag által elmondottakat javasolja, hogy az előkészítő bizottság minősítését követően, a pályázati kiírásnak megfelelt pályázók kapjanak meghívást a képviselőtestület rendkívüli ülésére.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 2 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja, hogy a rendkívüli ülésen tárgyaljon a képviselőtestület a II. ütemben megépülő szociális bérlakások pályázatának benyújtásával kapcsolatosan.

Véleménye szerint a pályázatot jó lenne az ülést követően minél hamarabb benyújtani.


Honfi József polgármester elmondja, hogy ennek akadálya nincsen, azonban felhívja a figyelmet, hogy a pályázat benyújtásáról már állást foglalt a képviselőtestület

Elmondja, hogy a kiviteli munkák elindításáról kellene dönteni, a közbeszerzési eljárás megindítása érdekében.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint ebben az esetben a terveztetéssel kapcsolatos kérdésekről foglalhatna állást a testület.


Honfi József polgármester véleménye szerint semmi akadálya, hogy a 12 szociális bérlakás megépítésére benyújtandó pályázathoz a kiviteli tervezés költségigényét a képviselőtestület a 2001. november 15-i rendkívüli zárt ülésen megtárgyalja.

Javasolja ezen javaslat, valamint a két ülés között tett intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztató elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


 1. Beszámoló a Dr. Batthyányné Coreth Mária Napköziotthonos óvoda működéséről

Előadó: Szőke Imréné óvodavezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szőke Imréné óvodavezető írásos beszámolóját kiegészítve elmondja, hogy az intézményben eltelt 25 esztendő tanúsítja a korszerű és egészséges környezetet, melyért köszönetét fejezi ki az önkormányzatnak.

Kéri a képviselőtestület segítségét az óvodafejlesztési elképzeléseik megvalósításában, konkrétan a játszóudvar felújítására, melynek átadására a 25. évforduló alkalmából, 2002. augusztus hónapban megrendezésre kerülő ünnepélyen kerül sor.

Kéri továbbá a képviselőtestület hozzájárulását egy 4 órás ügyviteli alkalmazott beállításához.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva az óvónőt meghallgatva elismeréssel szól az óvoda munkájáról, és továbbra is jó egészséget kíván.

Javasolja, ismerje el a képviselőtestület az óvodában folyó magas színvonalú szakmai tevékenységet.

A játszóudvar korszerűsítését javasolja a jövő évi költségvetés terhére megvalósítani, hasonlóan a többi intézmény jeles évfordulói alkalmából jóváhagyott többletfedezet biztosításához. A 4 órás álláshely iránti igénnyel kapcsolatban elmondja, hogy más városokban ez már biztosított, szakmailag támogatja a bizottság a jövő évi költségvetés terhére, hasonlóan a többi óvodához.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elismeri az óvoda működése valóban példaértékű.

A játszóudvar balesetveszélyes, erre fedezetet kell biztosítani a jövő évi költségvetés terhére.

A 4 órás ügyviteli alkalmazott foglalkoztatása már felmerült a Dienes L. u. Óvoda beszámolója során, azonban meg kell vizsgálni, hogy a feladatellátáshoz feltétlenül szükséges-e ez.

Amennyiben indokolt, a három óvoda adminisztratív feladatait együttesen el lehetne látni a bizottság szerint.

Jó munkát és további jó egészséget kíván.


Bebes István képviselőtestületi tag szerint a 4 órás adminisztratív dolgozó kérdését a hivatalba kinevezésre kerülő jegyzőnek kellene felülvizsgálni és megoldani. Elismeri, hogy mindhárom óvoda esetében lenne erre lehetőség.

Számára nem érthető a 2.1. pontban szereplő két mondat: az óvodába járó gyermekek szüleinek 10%-a munkanélküli.


A városban ez nem ilyen mértékű. Külön kiemeli az egzisztenciális gondokat, az óvodának komoly feladatokat kell ellátni.

Összegzésül elmondja, a beszámoló megfelel minden követelménynek, mely az elmúlt beszámolókban fellelhető volt.

Javasolja elfogadni a beszámolót.


Szőke Imréné a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy az óvoda nevelési programjának elkészítése során jellemző adatok szerepelnek a beszámolóban.


Horváth László képviselőtestületi tag elismeri az óvodában folyó munkát, a cigány kisebbség nagyszámát, talán ezzel is magyarázható a munkanélküliség 10%-os aránya.

Javasolja a munkát megköszönve a beszámoló elfogadását.


Honfi József polgármester köszöni a jó színvonalú előterjesztést, csatlakozva a bizottság elnökéhez megköszöni az óvodában folyó színvonalas és áldozatos munkát, és javasolja a beszámoló elfogadását.

Javasolja, hogy a 4 órás adminisztratív alkalmazott beállításáról a jövő évi költségvetés tervezése során foglaljon állást a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


229/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a dr. Batthyányné Coreth Mária Napköziotthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról szóló intézményvezetői beszámolót elfogadja, és elismerését fejezi ki az óvoda valamennyi dolgozójának áldozatos tevékenységükért.

A 4 órás ügyviteli alkalmazott foglalkoztatásáról - a 2002. évi költségvetési koncepció során foglal állást.

Határidő: 2002. évi költségvetés tervezése

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Honfi József polgármester

 1. A Köztisztviselői törvényből eredő helyi rendeletek megalkotása

Előadó: Paksa Balázsné aljegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Paksa Balázsné aljegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén igényként merült fel rendelet-tervezetben foglalt javaslatok anyagi vonzatának ismertetése.

Az előterjesztésben szerepel, hogy a 2001. évi XXXVI. tv. hatályba lépését követő 120 napon belül felül kell vizsgálni a köztisztviselői törvény végrehajtására megalkotott helyi rendeleteket.

Elmondja továbbá, hogy november 01-től a korábban megállapított juttatások nem adhatóak. új rendelet hiányában.

Röviden ismerteti a három rendelet-tervezet tartalmát.

Paksa Balázsné aljegyző a pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén tapasztalta, hogy többen félreértették, az előző ülésen hozott döntést; az nem a mostani illetmény-kiegészítés különbözetét jelentette.

Tájékoztatja a képviselőtestületet az előterjesztésben szereplő elírásokról, miszerint az előterjesztés 2. oldalának 2. bekezdése 2. francia bekezdés: "a szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához történő vissza nem térítendő hozzájárulást."

6. bekezdés utolsó mondata helyesen: "Mértéke adott, az alapilletmény 10%-a."

A rendelet-tervezet 3. oldalán 3. §. 2. bekezdés utolsó előtti sorában az egyes közszolgálati szabályzat "egységes".

A II. fejezet 6. §-sal kezdődik.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság - hosszas elemzésével alkotott - véleményét tolmácsolva tájékoztatja a képviselőtestületet a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól szóló rendelet-tervezet 2. §. 1. bekezdése a.) pontjában foglalt helyi utazási kedvezmény biztosítását 7 szavazat, 1 tartózkodás mellett nem javasolja, az (1.) bekezdés b.), c.) és d.) pontjában foglalt támogatásokra javasol 500 keretösszeget meghatározni, az elbírálást átruházva az egészségügyi és szociális bizottság hatáskörébe.

A 2. §. (1) bekezdés e.), f.), és g.) bekezdését nem javasolja a bizottság.

Az (1) bekezdés h.) és i.) pontját az eddigiek szerint.

A bizottság a 2. §. (2.) bekezdés a.), b.), c.) és d.) pontját 6 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett nem javasolja. A 2. §. (3.) bekezdését - 2 szavazattal, 6 tartózkodás mellet szintén nem javasolja a (4.) bekezdés első francia bekezdését nem javasolja, a 2. francia bekezdésben foglaltakat a következő évi költségvetés tervezésénél javasolja felülvizsgálni, kíván-e fedezetet biztosítani a testület a számítástechnikai szemüveg elkészítésének költségeire, ezt szintén meg kell terveztetni.

Az 5. §-tól a 9-11. §-ig foglaltakat a bizottság 4 tartózkodás, 4 szavazat mellett nem tartja szükségesnek.

A főiskolai és középiskolai végzettségűek 30, illetve 10%-os illetmény-kiegészítését nem javasolja a bizottság, ellentétben a vezetői pótlékok megállapításával, melyet 5 szavazattal, 3 ellenszavazat mellett javasol megállapítani.

Javasolja továbbá a képzettségi pótlék megállapítását a két fő mérlegképes könyvelő részére.


Dr. Bárány Győző a bizottság véleményét tolmácsolva a 7. §. a.) pontjában foglaltak x-szeresét javasolja megállapítani

A nyugdíjasok összehívása - tájékoztatva az önkormányzat jelenlegi helyzetéről - évente egy alkalommal, az év vége felé vagy karácsony környékén célszerű lenne.


Bebes István képviselőtestületi tag támogatja, de nem célszerű, hogy erre terjedjen ki a nyugdíjasok összehívása, inkább a törődés szempontjából fontos mindez.

Ezt nem kell rendeletben szabályozni.

Fontos, hogy egy adott szintig a vezetői pótlék, a köztisztviselők illetmény-kiegészítése meghatározásra kerüljön, de célszerű lenne, ha a legszükségesebbeket illetően foglalna csak állást a képviselőtestület, az ezen felüli dolgokról a leendő jegyző terjesszen be egy elképzelést, a hivatalban folyó konkrét munka megismerését követően

Javasolja, hagyjon egy bizonyos lehetőséget a képviselőtestület, hogy a rendelethez kapcsolódóan ösztönző lehetőségeket alkalmazhasson, ezért javasolta ezt a bizottság ülésén is.


Kozó József érdeklődik a rendelet kihirdetése napjai iránt. Érdeklődik továbbá, hogyan kapcsolódnak a rendelet-tervezetekben foglaltak az idei évre megállapított illetményekhez.


Paksa Balázsné aljegyző a felvetett kérdésre válaszolva elmondja, hogy a rendelet hatályba lépése november 1.

Következő évben újra jóváhagyásra kell, hogy kerüljenek ezen rendeletek., de az összegek meghatározása érdekében a költségvetési koncepció tárgyalása során már döntenie kell a képviselőtestületnek.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja a sport- és szabadidős tevékenységek támogatását, valamint a 2. §. (3.) bekezdésében foglalt színházbérletet 4.500 forint mértékben javasolja a helyi színház előadásaira.


Honfi József polgármester javasolja, egy keretet határozzon meg a képviselőtestület, hiszen a rendelet az adott évre vonatkozik.

Példaként hozza fel a Vas megyei Közgyűlés előterjesztését, mely véleménye szerint taktikusan fogalmaz, miszerint ezeknek a juttatásoknak a mértékét minden évben a közgyűlés a költségvetés tervezése során állapítja meg.

Csak egy keretet határoz meg a közgyűlés is. Ezzel lehetőséget biztosít a képviselőtestület a jegyzőnek.


Bebes István egyetért Honfi József polgármester javaslatával. A költségvetési koncepció során részletesen bekerülhetnek, meghatározásra kerülhetnek ezen összegek.Paksa Balázsné aljegyző érdeklődik, hogy a szociális, kulturális, stb. juttatásokra gondol-e a képviselőtestület.

Felhívja a figyelmet, hogy a konkrét igények sem ismertek még, le kell szabályozni a felosztás, az odaítélhetőség, stb. módját.

A másik két rendelettel kapcsolatosan elmondja, hogy elutasítás esetén a köztisztviselőknél 10-15%-os illetménycsökkenés következik be. Bizonyos emelkedés volt július 1-től, de ezen rendelet elutasításával a kiegészítés lehetősége megszűnik.

Annak idején a Kormány 8%-os bérfejlesztésre adott lehetőséget az önkormányzatok számára, 11%-os infláció mellett. Az illetményalap nem emelkedett, ezért került sor az illetmény-kiegészítés bevezetésére.

Az illetményalap megemelésében nem gondolkodtunk, mivel ezzel együtt egyéb juttatások is emelkedtek volna.

Külön szól a költségtérítésről, melynek mértéke a jegyző esetében az illetményalap 100%-a, az aljegyző és irodavezetők esetében 60%, csoportvezetőnél pedig 30%-os mértékű.

A továbbiakban ez sem alkalmazható. Elutasítás esetén 40-60e Ft-os illetménycsökkenéssel lehet számolni a vezetők esetében.


Kozó József képviselőtestületi tag kérdezi, ezt jelenti a köztisztviselői életpálya, annak terhei az önkormányzatra hárulnak?


Paksa Balázsné aljegyző elmondja, sok az adható és nem kötelező juttatás, amelynek terhei az önkormányzatra hárulnak.

Kiegészítésül elmondja, hogy a törvény által biztosított illetmény emelkedés fedezete megérkezett az önkormányzat költségvetési számlájára.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke megerősíti és elmondja, hogy az ülésen is elhangzottak a fentiek, és megállapítja, hogy a rendelet hátulütője, hogy az közbenső lehetőséget nem biztosít. A képviselőtestületnek az illetmény-kiegészítéseket tekintve 10 vagy 30%-ot kell biztosítani.

A vezetői pótlékot a bizottság javasolja, a többire vonatkozóan döntsön a képviselőtestület. A bizottság csak javaslatot adott.


Bebes István képviselőtestületi tag a fentiekre reagálva elmondja, hogy politikamentesen kellene kezelni ezt és felveti, hogy Körmend város Önkormányzata az egyedüli, ahol nem elégedettek a köztisztviselők, itt külön költségvetési törvényt kell alkalmazni


Honfi József polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását, azzal a feltétellel, hogy a jövő évi költségvetésben a rendelet egyes §-ira vonatkozóan külön-külön keretösszeget állapít meg a képviselőtestület, lehetőséget biztosítva a jegyzőnek.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a b.), c.,) és d.) pontra vonatkozóan javasolja az 500e Ft keretösszeg elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatának elfogadását, és javasolja, hogy ez is a költségvetés során kerüljön megállapításra.


Honfi József polgármester javasolja az egészségügyi és népjóléti bizottság javaslatának elfogadását.


Paksa Balázsné aljegyző érdeklődik, marad-e a rendelet-tervezet II. fejezete?


Honfi József polgármester javasolja, hogy maradjon a II. fejezet is, annak pénzügyi fedezetét a mindenkori költségvetés során határozza meg a képviselőtestület.


Horváth László képviselőtestületi tag a kegyeleti támogatásokra vonatkozóan tesz javaslatot és észrevételt, melyre Honfi József polgármester kielégítő választ ad.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője érdeklődik, hogy csak a jövő évre vonatkozóan lesz kihatása a rendelet-tervezetnek.


Honfi József polgármester igennel válaszol, és javasolja fenti kiegészítéssel köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló rendelet jóváhagyását, melynek anyagi fedezete a 2002. évi költségvetés során kerül megállapításra.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:16/2001. (XI. 01.) számú rendelet:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló rendelete

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk) • Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetmény-kiegészítéséről

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)Honfi József polgármester tesz fel kérdést az illetmény-kiegészítésre vonatkozóan, melyre Paksa Balázsné aljegyző elmondja, hogy az I., illetve a II. besorolási osztályt illetően az illetménykiegészítés külön-külön is megállapítható.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a bizottság azokat külön-külön utasította el, egyiket sem javasolja jóváhagyni.


Honfi József polgármester javasolja az 1.§. (1.) bekezdést a pénzügyi és gazdasági bizottság módosító javaslatával elfogadni.


A képviselőtestület a javaslatot 2 ellenszavazat 17 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 3 szavazattal, 16 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag indítványozza, hogy a jövő évi költségvetés tervezése során állapítsa meg az illetmény-kiegészítés mértékét a képviselőtestület.

Honfi József polgármester egyetért a jövő évi meghatározással, azonban a jelenlegi illetmény-kiegészítés mértéke nem biztosítható november 01-től.


Paksa Balázsné aljegyző elmondja, hogy a 10-15%-os illetménykiegészítés fedezete jelenleg is rendelkezésre áll, a 15 és 30% különbözetét kell a testületnek jóváhagynia.

A 10%, illetve 30% mellett döntsön a képviselőtestület, biztosítja-e az ilyen mértékű illetmény-kiegészítést.


Bebes István képviselőtestületi tag: mivel a keret biztosított, javasolja a jelenlegi 10, illetve 15% fenntartását, a költségvetés során kerüljön megállapításra az új illetmény-kiegészítés.


Paksa Balázsné aljegyző elmondja, hogy erre a törvény nem ad lehetőséget.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja, hogy más jogcímen kerüljön kifizetésre az idei évben jóváhagyott 10-15%-os mértékű összeg.


Paksa Balázsné aljegyző megköszöni Szabó Ferenc alpolgármester javaslatát.


Honfi József polgármester megállapítja, hogy a jövő évi költségvetés tárgyalásánál dönt arról, hogy az 1. §. (1.) bekezdése szerint az illetmény-kiegészítésére keretet biztosít-e.


Bebes István képviselőtestületi tag érdeklődik, milyen pluszkiadással jár a rendelet jóváhagyása. Amennyiben igen, a képviselőtestület várhatóan azt nem támogatja, a jelenlegi mértéket hagyja jóvá.


Paksa Balázsné elmondja, hogy az előterjesztésben megjelölt 5,5 millió forint a jelenlegi illetményalappal 13 hónapra számított összeg, mely jövő évben mintegy 9%-kal emelkedik.

Az 5,5 millió forint két hónapra számított összege kb. 850e Ft a 2001. évre vonatkozóan.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke november és december hónapra az illetménycsökkenés megelőzése érdekében javasolja a 850eFt biztosítását. A rendeletet az új költségvetés tárgyalásánál újra kell tárgyalni.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek, fogadja el Szabó Ferenc alpolgármester javaslatát.

Január 01-től az illetmény-kiegészítések mértéke felülvizsgálatra kerül.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag szerint visszamenőleges kifizetést jelent, ami eddig nem járt.


Paksa Balázsné aljegyző Egyed Gyula képviselőtestületi tag felvetésére reagálva elmondja, hogy a megemelt összegű illetménykiegészítést a javaslat szerint november 01-től kellene alkalmazni, nem visszamenőlegesen, bár annak lehetősége sem kizárt.


Honfi József polgármester javasolja, hogy november 01-től maradjon változatlan az illetménykiegészítés.

Január 01-től újra meg kell azt állapítani.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke érdeklődik, hogy ez a törvényi jogszabályoknak megfelel-e.


Paksa Balázsné aljegyző elmondja, hogy csak egyéb juttatás jogcímén lehet az eddigi mértékű illetménykiegészítést kifizetni.


Honfi József polgármester javasolja a pénzügyi bizottság javaslatát úgy elfogadni, hogy a képviselőtestület a jövő évi költségvetés megtervezése során határozza meg az illetmény-kiegészítés mértékét.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:230/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a köztisztviselők részére 2001. évre jóváhagyott illetménykiegészítés november, december hónapra eső összegét "jutalom" címén javasolja kifizetni.

2002. évre vonatkozóan az illetménykiegészítésről az éves költségvetés jóváhagyásakor dönt.

Határidő: 2001. november 01., illetve a 2002. évi költségvetés jóváhagyása

Felelős: jegyző • Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének rendelete a köztisztviselői vezetői pótlék megállapításáról

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja a vezetői pótlékok 10%-os mértékének elfogadását, azzal kiegészítve, hogy a költségvetés tervezése során ez újra megállapításra kerül.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


17/2001. (XI. 01.) számú rendelet:


Körmend város önkormányzati Képviselőtestületének rendelete a köztisztviselői vezetői pótlék megállapításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)Paksa Balázsné aljegyző kiegészítésül tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy nincs lehetőség a középfokú, illetve a mérlegképes könyvelői felsőfokú képesítéssel rendelkezők illetményének különböző mértékű megállapítására.

Javasolja a képzettségi pótlékra a fedezet biztosítását.


Honfi József polgármester javasolja a mérlegképes végzettségű 2 fő részére az ide évre a képzettségi pótlék jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


231/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők képzettségi pótlékára 66e Ft-ot biztosít a 2001. évi költségvetésben.

Határidő: 2001. november 01.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. F o l y ó ügyek:

 1. Biofűtőmű gazdaságossági ismertetése

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester köszöni az anyag összeállítását Németh Istvánnak.

Külön köszöni Zsuffa László projektmenedzsernek, hogy a testület ülésén megjelent.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a PHARE irodánál lefolytatott egyeztetésen vált köztudottá, hogy a Szombathelyi biofűtőmű támogatásával együtt fut a két beruházás, így haladja meg a kétmilliós EURO nagyságrendet, melyből 950e EURO a körmendi beruházás.

Honfi József polgármester ismerteti a KKA és a KAC pályázaton elnyerhető összeget, a KKA le nem szerződött támogatásának mértékét, felhívva a figyelmet, hogyan foglal állást a képviselőtestület a beruházással kapcsolatosan.

A beruházás előkészítése folyik, a tüzelőanyag forrásokat és gazdasági számításokat az anyag részletesen tükrözi, de látható a megtakarítások mértéke.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a bizottság novemberi munkatervében szerepel egy kérdéssor összeállítása a fűtőműre vonatkozóan, melynek alapján a képviselőtestület állást foglalhat, hogy a beruházást folytatni kívánja-e, vagy információ hiányában azt nem tudja, és nem kívánja támogatni.

Bizonyos félreértések vannak a köztudatban, nem ismert a forgási, megtérülési sebesség, mibe fog összességében kerülni, elkülönítetten kell, hogy megjelenjenek ezek a pénzeszközök.

Ellentmondások merültek fel, melyet a novemberi ülésen tisztázásra kerülhetnek, s melyet október 30-án állít össze a bizottság, ennek függvényében foglal állást a bizottság.


Honfi József polgármester végleges döntést kell hozni, hiszen a munka folyik, a projekt folyamatban van, egy esetleges elvetés többe fog kerülni.

Szombathely városával is egyeztetni kell, hiszen együttesen támogatja a PHARE, így elégíti ki a két beruházás a PHARE követelményeket.

Külön-külön egyik sem támogatható.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy Szombathely már elkötelezte-e magát.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a város szándékában áll a projekt megvalósítása.


Bebes István képviselőtestületi tag nem tartja célszerűnek a város ilyen mértékű beruházását a megyei jogú város beruházásához kötni, hiszen külön szisztéma szerint működik a két önkormányzat, ebben az esetben még több kérdés merül fel számára.

A szempontrendszereket a gazdaságosságról, a nyereségről, visszaforgatásról, bevételi, kiadási oldalról, a kamatterhek, jövedelmezőséget ismerve, mindezeket levezetve, szakmai, gazdaságossági vélemények szükségesek, melyek alapján egy végleges kép alakul, ki, hiszen a jelenlegi anyagban sok számadat szerepel, mely későbbiekben nem állja meg a helyét.

A bizottság véleményével egyetért, kéri, hogy a novemberi ülés előtt minimum egy héttel álljon rendelkezésre a testületi tagoknak az összeállított anyag, hogy megfelelő szinteken meg lehessen ezeket vizsgáltatni.

Az eddigiekben fennálló kételyeit a kapott anyag alátámasztja, sőt növeli.

Ha ez továbbra is fenn áll, a város anyagi jelenlétét veszélyezteti, felmerül a lehetősége, hogy megváltoztassa véleményét. A rendelkezésre álló anyagok, szerződések számára nem megnyugtatóak, nem hajlandó személyesen felvállalni, hogy olyan döntést kényszerítsenek rá és a testületre, mely évtizedekre meghatározza a város anyagi létét. Csak jól előkészített javaslatot fogadhat el a képviselőtestület.

Kéri az információszolgáltatókat, a kérdésköröket a tényleges adatok birtokában bocsássák rendelkezésére, hogy azt megfelelő szakértővel véleményeztesse.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke kéri, hogy az írásos szakértői véleményeket kapják meg a testület tagjai is.

Kéri Bebes István képviselőtestületi tagot, hogy a novemberi ülés előtt ezek is álljanak rendelkezésre, hogy valóban komoly és megalapozott döntés születhessen.


Bebes István képviselőtestületi tag bejelenti, hogy saját aláírásával, név és cím nélkül fogja mellékelni a véleményt. Érintettség okán olyan cég kerül a testület elé, mely esetleg a közbeszerzési pályázaton részt vehet.


Kozó József képviselőtestületi tag szerint nem lenne szerencsés most vitát nyitni, egyetért a pénzügyi bizottság javaslatával. Ilyen nagyságrendű beruházás nem volt a képviselőtestület előtt.


Honfi József polgármester kéri, hogy a szakértői véleményeket Bebes István képviselőtestületi tag bocsássa rendelkezésre, és a bizottság készítsen előterjesztést.


Németh István kéri, hogy a kérdéseket idejében kapja meg ő és a projekt menedzser, tekintettel arra, hogy a válaszok összeállításához is idő kell.


Zsuffa László projektmenedzser várja a bizottság kérdéseit.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a bio-fűtőmű beruházásról a novemberi ülésen foglaljon állást a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. 1600 adagos konyha higiéniai ellenőrzése során feltárt hiányosságok

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester ismerteti a bérlő kérelmét, felújítási igényeit.

Elmondja, hogy az előtető építési engedélyhez kötött, amennyiben a képviselőtestület úgy határoz, a terveztetést jóvá kell hagyni, melyet javasol elviekben elfogadni.

Kiegészítésül tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a jelenlegi bérleti szerződés 2003-ig érvényes.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a megterveztetéssel, hiszen ez elengedhetetlen a konyha működtetéséhez.

A felújításhoz a becsült hárommillió forint nem lesz elegendő, javasolja, hogy a bérleti szerződés érvényességének hátralévő idejére arányosan kerüljön elszámolásra a befektetett összeg.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke egyetért Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökének javaslatával.

A terveztetés elengedhetetlen, hiszen a képviselőtestület felvállalta a konyha működőképességének biztosítását.

A beruházás finanszírozása esetén javasolja a bérleti díjat felülvizsgálni, és a bérleti szerződést ennek megfelelően módosítani, és megkötni.


Honfi József polgármester javasolja megterveztetés jóváhagyását, az egyéb javításokat az üzemeltetővel egyeztetni.

Kiegészítésül elmondja, hogy Kalotai Péter, a Házkezelőség vezetője még mindig betegállományban van, ezért szükséges valamilyen intézkedés az 1600 adagos konyha felújítására vonatkozóan.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy ezen ingatlanok kezelésével komolyabban kellene foglalkozni, a rovarháló cseréje legyen a bérlő feladata, nagyobb véleményű beruházásokkal foglalkozzon az önkormányzat.

A bérlővel egyeztetni kell.


Honfi József polgármester javasolja az engedélyezési tervek megrendelését, mely a novemberi ülésre visszakerül.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


232/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1600 adagos konyha higiéniai ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszűntetése érdekében az intézkedési tervben szereplő tulajdonosi kötelezettségek elvégzéséhez, a konkrét tervek és vállalkozói költségvetések ismeretében biztosít fedezetet a további működtetés érdekében, melyről a november 29-i ülésen foglal állást.

Felelős: Honfi József polgármester

Mosonyi András (a terveztetésért)

Határidő: 2001. november 29-i ülés
 1. Vasi VOLÁN együttműködési ajánlata

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a VOLÁN Kft képviselőivel több kérdés felmerült, mely a megállapodás tervezetben is szerepel, többek között, hogy a buszvárókat a helyi buszközlekedés is használja, így erre az önkormányzatnak nem lesz gondja a jövőben.

A megállapodás jóváhagyásával a busz pályaudvart ingyenes használatra átengedi az önkormányzat 2006. végéig.

Kiegészítésül elmondja, hogy a Vasi VOLÁN hasonló megállapodást kötött a megye valamennyi városában.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a 2. ponttal kapcsolatosan tesz értelmezési észrevételt, melyre Honfi József polgármester ad kielégítő választ.

Javasolja, a VOLÁN törődjön többet a buszmegállókkal, azok lestrapált állapotban vannak, fordulóívek, szegélyek.

Javasolja a megállapodás elfogadását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a helyi autóbuszjáratot működtető kft. szándéknyilatkozatával együttesen javasolja a megállapodás elfogadását.

A kft. is járuljon hozzá a megállapodáshoz egyetértő nyilatkozatával, az átfedések érdekében.


Bebes István képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy ezt most kell-e jóváhagyni, vagy a szándéknyilatkozat birtokában.


Kozó József képviselőtestületi tag a síktalanítással kapcsolatosan tesz megjegyzést.

Honfi József polgármester javasolja, hogy a Vasi VOLÁN Kft-vel kötendő megállapodás a helyi autóbusz-közlekedést üzemeltető kft. szándéknyilatkozatának birtokában a novemberi ülésen kerüljön jóváhagyásra.


A képviselőtestület a javaslatot elfogadja.


233/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Vasi VOLÁN és Körmend város Önkormányzata közötti megállapodást a helyi buszközlekedést üzemeltető kft szándéknyilatkozatának birtokában, a 2001. november 29-i ülésen hagyja jóvá.

Határidő: 2001. november 29-i ülés

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Rákóczi u. 5-7. elektromos galambriasztó felszerelése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester tájékoztatást ad arról, hogy időközben elkészült a riasztó, és a párkányon valóban nincsenek galambok, azok átköltöztek az épület gerincére, tehát az alapvető célt elérte a gyógyszertár.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy az épület vegyes tulajdonú, ezért javasolja, hogy keresse meg az önkormányzat a tulajdonosokat, az összeg mérséklése, megoszlása érdekében.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke egyetért a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatával.

Jobb megoldás a galambok kilövésénél, a költségeket meg kell osztani.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestület, árajánlat birtokában keresse meg a lakóközösséget.


234/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Rákóczi u. 5. számú épület galambriasztóval történő ellátásának fedezetbiztosítása - költség megosztás - érdekében, a Schmidt Kft. által adott árajánlat alapján megkeresi a lakóközösséget.

Határidő: 2001. november 30., illetve 2002. évi költségvetés készítése

Honfi József polgármester

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Gyümölcsöskert utcai lakók vízvezeték építési kérelme

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester ismerteti a lakók kérelmét, és elmondja, hogy 25 éves a vízvezeték, az valóban felújításra szorul.

A lakóközösség kéri, hogy az önkormányzat építse ki a vízvezetéket, vállalva a közműfejlesztési hozzájárulást.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva - és a kérelmet másodszor tárgyalva - javasolja a tervezés költségeit felvállalni, és a közműfejlesztési hozzájárulás felvállalását az ott lakók részéről.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a vezeték kiépítését.

Van olcsóbb megoldás, javasolja annak megvalósítását.


Honfi József polgármester elmondja, hogy 4-5 vezeték kiépítése, a jelenlegi állapotot tartaná fenn 4 különálló vezetékkel ugyanazon a nyomvonalon. Ez lenne az olcsóbb megoldás.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag javasolja a tervezési költségek felvállalását, hiszen az érintettek a közműfejlesztési költségeket felvállalják.

Támogassa ezzel az önkormányzat a Gyümölcsöskert lakóközösségét.


Horváth László képviselőtestületi tag az olcsóbb megoldást nem javasolja.

Az igénylők általi közműfejlesztési hozzájárulás felvállalásával javasolja az ivóvíz-vezeték megterveztetését és kiépítését.


Kozó József képviselőtestületi tag szerint véleménye szerint a vezeték kiépítése önkormányzati feladat, a kérelmezőket nem lehet hibáztatni.


Honfi József polgármester javasolja a vezeték megterveztetését, egy árajánlat elkészíttetését, melynek ismeretében a későbbiek során megtörténhet a lakók megkeresése a közműfejlesztési költségek felvállalása érdekében - így költségmegosztással - megtörténhet az ivóvíz-vezeték kiépítése.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


235/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. támogatja a Gyümölcsöskert utcai vízvezeték kiépítését,

 2. melynek megterveztetéséhez a beérkező árajánlatok alapján - szükséges fedezetet az érintett lakóépületek mai előírások szerint közműfejlesztési hozzájárulásának beszámításával - megvalósulhat a vezeték kiépítése.

Határidő: 2001. november 10.

2002. évi költségvetés

Felelős: Tóthné Dudás Mónika műszaki és városgazdálkodási irodavezető

Némethné Simon Mária pénzügyi és gazdasági irodavezető
 1. Tájékoztató a közvilágítási hálózat rekonstrukciójáról

Előadó: Tóthné Dudás Mónika, műszaki és városgazdálkodási irodavezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Tóthné Dudás Mónika a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán öt pályázat érkezett, egy darab faxon keresztül, mely pályázó ez ideig nem tudta akadályoztatását igazolni, így várhatóan négy pályázat lesz elbírálható.

Az eredményhirdetés november 14-re várható.


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása:

Előadó: Némethné Simon Mária, gazdasági és pénzügyi irodavezető

 • GAMESZ részére fedezet biztosítása

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


236/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete biztosítja a fedezetet a pénzügyi GAMESZ dolgozóinak illetménykiegészítéséhez az alábbiak szerint:

- személyi juttatásra: 120e Ft

- munkaadót terhelő járulékokra: 41e Ft

________________________________

Összesen 161e Ft


A gazdálkodási tartalék a 161e Ft-tal csökken.

Határidő: 2001. november 05.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 • Városgondnokságnál a közcélú foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a központi pénz a tartalékba került, fenti kiadások innen kerülnek megfinanszírozásra, központosított előirányzat növelésével.

Kiegészítésül elmondja, hogy a támogatás - 3.000,-Ft/nap - a kiadásokat teljes mértékben fedezi.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


237/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városgondnokság részére a közcélúak foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások fedezetére a kapott támogatás erejéig fedezetet biztosít, amelyet finanszírozásként bocsát rendelkezésre.

1.) Megemeli az alábbi kiadások előirányzatát:

- személyi juttatás: 1.117e Ft

- munkaadót terhelő járulék: 504e Ft

- dologi kiadás: 191e Ft

______________________

Összesen 1.812e Ft

2.) A gazdálkodási tartalék a 1.392e Ft-tal csökken.

3.) A normatív kötött felhasználású támogatás nő 420e Ft-tal.

Határidő: 2001. november 05.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Intézményi átvett pénzeszközök átcsoportosítása

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy az intézmények levélben érkezett igényei alapján történik az előterjesztésben szereplő előirányzat átcsoportosítás.

A határozati javaslatból az intézmény neve lemaradt, tehát az, az Egészségügyi és Szociális Intézménnyel kezdődik, valamint a Zeneiskola esetében a dologi kiadás előirányzata csökken.


Honfi József polgármester fenti kiegészítéssel javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


238/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul az alábbi előirányzat módosításokhoz:

Egészségügyi és Szociális Intézmény

- átvett pénzeszköz előirányzata nő 258e Ft-tal,

- felhalmozási kiadás előirányzata nő 258e Ft-tal.


sz. Óvoda

- átvett pénzeszköz előirányzata nő 60e Ft-tal,

- dologi kiadás előirányzata nő 60e Ft-tal,


Batthyányné C. M. Óvoda

- dologi kiadás előirányzata csökken 70e Ft-tal

- felhalmozási kiadás előirányzata nő 70e Ft-tal


Kölcsey u. Általános Iskola

- átvett pénzeszköz előirányzata nő 318e Ft-tal

- személyi juttatás előirányzata nő 68e Ft-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata nő 150e Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata nő 100e Ft-tal

Olcsai K. Z. Általános Iskola

- átvett pénzeszköz előirányzata nő 316e Ft-tal

- saját működési bevétel előirányzata nő 196e Ft-tal

- személyi juttatás előirányzata nő 230e Ft-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata nő 76e Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata nő 10e Ft-tal

- felhalmozási kiadás előirányzata nő 196e Ft-tal


Zeneiskola

- dologi kiadás előirányzata csökken 400e Ft-tal

- felhalmozási kiadás előirányzata nő 400e Ft-tal


Nevelési Tanácsadó

- átvett pénzeszköz előirányzata nő 125e Ft-tal

- saját működési bevétel előirányzata nő 13e Ft-tal

- személyi juttatás előirányzata nő 91e Ft-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata nő 20e Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata nő 27e Ft-tal


Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

- átvett pénzeszköz előirányzata nő 150e Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata nő 300e Ft-tal

- személyi juttatás előirányzata csökken 150e Ft-tal


Könyvtár

- átvett pénzeszköz előirányzata nő 452e Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata nő 319e Ft-tal

- személyi juttatás előirányzata nő 133e Ft-tal


Rázsó I. Szakközépiskola

- felhalmozási célra átvett pénzeszköz

előirányzata nő 4534e Ft-tal

- felhalmozási kiadás előirányzata nő 4534e Ft-tal

- működési célra átvett pénzeszköz

előirányzata nő 618e Ft-tal

- személyi juttatás előirányzata nő 218e Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata nő 400e Ft-tal

- saját bevétel előirányzata nő 679e Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata nő 679e Ft-tal


Kölcsey F. Gimnázium

- átvett pénzeszköz előirányzata nő 424e Ft-tal

- személyi juttatás előirányzata nő 16e Ft-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata nő 6e Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata nő 402e Ft-tal


Házkezelőség

- működési bevétel előirányzata nő 391e Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata nő 391e Ft-tal

Határidő: 2001. október 15.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Fejlesztési előirányzat átcsoportosítása

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy az átutalások számítógépen történő teljesítése több órát vesz igénybe, a számítógép cserére szorul.

A jelenlegi gépnek számviteli értéke nincs.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a 300e Ft biztosítását egy szünetmentes tápegységgel ellátott, a követelményeknek megfelelő számítógép beszerzéséhez.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 1/b. és 2/a. pontjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


239/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza, hogy

 1. nem vásárolja meg az OTP által felajánlott számítógépet.

 2. Az új számítógép konfiguráció beszerzéséhez 300.000,-Ft fedezetet biztosít a céltartalék terhére.

Határidő: 2001. október 15.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. Somogyi Általános Iskola és Kollégium átalakításához fedezet biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a műszaki ellenőri beszámoló kronológiai sorrendben tartalmaz minden beruházást, az iskolabővítés költsége 26.350e Ft, a kollégium építésének költsége 29,8 millió forint körül mozog, így magával az építési költséggel 1,2%-os mértékű a túllépés az 55 millió forintos kerettel szemben.

Javasolja, legyen tanulság, hogy az előzmények pénzügyi fedezetét és a járulékos költségeket konkretizálni kell.

Jelen esetben ez utólag történt. A tervezési költségek, műszaki ellenőrzés a 2001. évi költségvetésből kerültek kifizetésre, ehhez jöttek a járulékos költségek.

Véleménye szerint hibázott, amikor a kétmillió forint pótigény elutasítását követően nem állította le az építkezést. Meg kellett volna beszélni, mi mennyibe kerül.

Javasolja a képviselőtestületnek, hagyja jóvá a műszaki ellenőr által leigazolt, 6,06 millió forintos többletköltség megfinanszírozását, elkerülve a peres eljárást.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva ismételten elmondja, hogy már rendelkezésre állt a műszaki ellenőr által beadott anyag a többletmunkákról, a bizottság állásfoglalása az elmúlt ülésen is megerősítette, hogy ezek a munkák elvégzésre kerültek.

Véleménye szerint a többletmunkák felmerülése idején - a jobb mögöttes tartalommal előterjesztett anyag - talán jóváhagyásra került volna.

A problémákat látva, azok valóban naponta jelentkeztek, melyek rögzítésre is kerültek.

A bizottság véleménye - 3:2 arányban -, hogy a szerződés lehetőséget biztosít a pótmunkák további számlázására, elutasítás esetén a képviselőtestület rosszabbul járhat.

Ismételten javasolja a pótfedezet biztosítását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke szintén a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, többszöri esetről van szó, dilemma, peres eljárás során csak vesztes lehet az önkormányzat. Kérdés, hogy az 55 millió forintos összeg minden költséget takart-e.

El kell gondolkodni, hogy a munka folyamatában az építés vezetőjének, vagy műszaki ellenőrének kellett volna jelezni, hogy nem lesz elég a fedezet.

A bizottság nem foglalt állást, a jogi következmény azt sugallja, hogy ki kell fizetni, csak kérdés, minek a terhére.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag jóváhagyja a többletfedezet biztosítását, a nagyobb kár elkerülése érdekében.

Az ügynek személyi konzekvenciákat kellene maga után vonni. Nem érti, hogyan lett a fixáras szerződés tételes.

Kifogásolja, hogy 7 m2 homlokzatburkolat javítás több mint 66e Ft-ba kerül, ezt "szabadrablás"-nak tartja.


Németh Imre képviselőtestületi tag nem javasolja a költségek biztosítását, véleménye szerint nem megfelelő minőségű az elvégzett munka.


Bebes István képviselőtestületi tag nem szavazza meg a költségek biztosítását. A dokumentációban foglaltakat nem fogadja el, a szerződésbe kibúvók kerültek, mellyel különböző jogcímeken különböző kiadásokat lehet elszámolni. Eredetileg 52 vagy 53 millió forinttal készült a szerződés, a fennmaradó 2 millió forintot kellett volna jóváhagyni, melynek a testület nem tett eleget.

Bizonyos anyagokat, adatokat hiányol a 4 oldalas műszaki ellenőri beszámolóból, mely fontos lenne a képviselőtestület számára.

A jelenleg fennálló rendszert be kell fejezni, a meghozott költségvetési határozat után a keretösszeg ismeretében a szerződést a kivitelező nem hajlandó úgy aláírni, hogy fixösszegű, akkor a képviselőtestület elé kerül a probléma, a többlet felmerülése miatt.

A személyi konzekvenciát le kell vonni.

Ismételten bejelenti, hogy nem szavazza meg az előirányzatot.


Szabó Ferenc alpolgármester addig nem szavazza meg, amíg intézmény önkormányzati felhatalmazás nélkül rendel meg munkákat, és azok úgy kerülnek kifizetésre.

A kollégium esetében az 1,56e Ft-os többletkiadást a Rázsó Szakközépiskolának kellene kifizetni, hiszen az nem mehet tovább, hogy politikai vagy szakmai nyomás alatt történnek a munkák elvégeztetése, melyre a képviselőtestület nem adott felhatalmazást.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag szerint kettősség jellemzi a problémát, az önkormányzat volt a felelős, azonban a szeptember 02-i kezdés az iskola feladata volt, egy hét volt a rendelkezésre álló idő a munkák befejezésére.

Felhívja a figyelmet, hogy minden csütörtökön 9.00 órakor bejárásra került sor.

Áldozatot vállalt az iskola, hiszen lemondott egy mosdókagyló beépítéséről, nem került beépítésre a zuhanyfülke, az ágyakat szintén saját erőből biztosították, de nem került sor a választófalak kivitelezésére. A zárak, függönykarnisok felszerelése saját erőből történt.

A padozat sem került felbontásra, utólagos beépítésük dupla költségbe kerülne.

A költségek csökkentése érdekében lehetőség van arra, hogy Várbeli kollégiumból maradt két értékes bútorzat eladásából befolyt összeget - amennyiben arra a Műemlékvédelmi Felügyelőség (Kincstári Vagyoni Igazgatóság) nem tart igényt - az iskola felajánlja az önkormányzatnak. Az iskola ezen összeget a zuhanyfülkék beszerzésére szeretett volna fordítani, mely mintegy 1,5 - 2 millió forint körüli.


Kozó József képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, tudomásul kellett venni, hogy szekrények nélkül nem lehet a kollégiumot üzemeltetni. A kastélyban a beépített szekrények maradtak, az ott lebontott szekrények visszaépítésére került sor. A kollégisták szűkösen vannak, nehezen tudják elrakni a holmijukat.

Lehetőség van az intézményre áthárítani a többletkiadásokat, de ezt meg lehet tenni a Somogyi Iskola esetében is.

Végig kellett volna gondolni az egész beruházást, többek között azt is, hogy alapfelszerelések nélkül - WC papírtartó, szappantartó - nem adható át a kollégium.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, amit a Rázsó Szakközépiskola elvégeztetett, azt a Somogyi B. Általános Iskola nem merte elvégeztetni, pl. bútorok, szekrényekre gondol. Nem a WC papír- vagy a szappantartó a legnagyobb tétel.

A Rázsó Szakközépiskola olyan munkákat rendelt meg, melyet a városban még senki, s melyre nem is volt joga.


Honfi József polgármester kéri a képviselőtestületet, gondolják végig a kérdést, a testület vonja le a konzekvenciákat, kerülje el a peres eljárást.

A képviselőtestület nevében elfogadja a Rázsó Szakközépiskola felajánlását, a felértékelést követően az önkormányzat ezen összegre igényt tart.

Javasolja a pótelőirányzat biztosítását, akár a konzekvenciák megfogalmazása mellett.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 4 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


240/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kollégium átalakítási pótmunkák kiegyenlítése érdekében az alábbi előirányzat módosítást hagyja jóvá:

 1. az iskola bővítésére előirányzott 29.000e Ft-ot 30.700,-Ft-ra emeli,

 2. a kollégium építésére jóváhagyott 26.000e Ft-ot 31.500e Ft-ra emeli,

így a költségvetés céltartaléka 7.200e Ft-tal csökken.

Határidő: 2001. november 05.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Pályázat benyújtásához önerő biztosítása

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság

elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke írásos előterjesztését megerősítve négy indokot sorol fel:

 1. emlékeztetőül és egyben tájékoztatásul elmondja, hogy 4-5 éve a közoktatási intézményeknek semmiféle terhe nincs az önkormányzat felé, gondolva a továbbképzések költségeire, hiszen azt az állam fedezi.

 2. kihangsúlyozza, nem biztos, hogy mindenki részesül a pályázatból,

 3. sikeres pályázat esetén a közalkalmazott 3 évig kötelezően lát el szakmai feladatokat az intézménynek, a városnak,

 4. lényegesnek tartja, hogy az önkormányzat költségvetésében biztosított a pályázati önrész alapja.

Javasolja az önerő biztosítását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a pályázatok benyújtását, az önerő biztosítását a meglévő keret terhére.

Kiegészítésül elmondja, hogy a határozati javaslatban leírtakat a pedagógusokkal is egyeztetni kell.

Az ülésen is elhangzott, hogy a köztisztviselőknek nem kell önerőt biztosítani, nagyobb teljesítményű gépet kapnak, azonban megjegyzi, hogy a pedagógusok az önerő biztosításának kötelezettsége mellett egy alacsonyabb kapacitású géphez jutnak.

Véleménye szerint az esélyegyenlőség mértéke nem látható, a pedagógus társadalom talán érzékeli mindezt, vállalva a kötelezettségeket, melynek költsége az iskolát terheli.

Reméli, hogy a sikeres pályázat munkájuk során hasznukra lesz a pedagógusoknak.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos a pályázati kiírásban szereplő tájékoztatót, az elnyerhető számítógépek teljesítményét, konfigurációról szóló leírást szó szerint ismerteti.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság javasolja az önerő biztosítását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag megelégedettségét fejezi ki, hogy a pedagógusoknak ilyen lehetőség áll rendelkezésükre, igaz, hogy három év múlva lesz csak a saját tulajdonuk, mely idő alatt ezek a gépek elavultak lesznek.

Véleménye szerint a LINUX operációs rendszerre elegendő a 250e Ft-os keret, a kiterjesztett konfiguráció ennél többe fog kerülni, amelyet Szekeres Gábor művelődési főtanácsos az előbbiek során ismertetett, hiszen az iskolának, illetve fenntartónak ki kell fizetni.

Ennek költségvetési keretét gazdálkodják ki ezt az intézmények. Kiegészítésül megjegyzi, hogy számolni kell az Internet használattal, mely sokba fog kerülni.

Méltatlannak tartja ő is, hogy alacsonyabb jövedelműeknek önerőt kell biztosítani.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke érdeklődik, mikor lesz hasonló lehetőségük az egészségügyben dolgozóknak.


Honfi József polgármester javasolja az önerő biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


241/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2001. évi költségvetési rendeletében biztosított pályázati önrészből 3.125e Ft-ot biztosít a Széchenyi Terv Információs Társadalom- és Gazdaságfejlesztési Programja keretében meghirdetett otthoni számítógép használatra és Internet hozzáférésre pályázó, valamint távoktatásba bekapcsolódó pedagógusok munkáltatói számára.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Városi Fúvószenekar Egyesület támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét - 4 szavazat, 1 ellenszavat - tolmácsolva javasolja a 200e Ft biztosítását a jövő évi támogatás terhére.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke szintén a bizottság véleményét tolmácsolva - igaz, hogy tavaly már megfogadta a képviselőtestület, hogy nem biztosít előleget a jövő évi támogatásból - javasolja a kérelem elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja a támogatás biztosítását a jövő támogatás terhére.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


242/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városi Fúvószenekar Egyesületet 200e Ft támogatásban részesíti a 2002. évi várható támogatás terhére.

Határidő: 2001. november 10. (utalásra)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Körmendi Dózsa MTE (Vívó Szakosztály) kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 60e Ft biztosítását javasolja az ez évi költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére.

A szakosztálynak a versenyszabályok megváltozásával növekedtek a költségei, ezért fordultak kérelemmel az önkormányzathoz.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a millenniumi rendezvényekhez biztosított előirányzatból megmaradt tartalék terhére biztosítható a kért összeg.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva jelenlegi formájában - a gazdálkodási tartalék terhére - nem javasolja az összeg biztosítását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke ismételten elmondja, hogy elkerülhetetlen költségek merültek fel a szakosztály működésében.


Honfi József polgármester javasol 30e Ft-ot a gazdálkodási tartalék terhére, 30e Ft-ot pedig a jövő évi támogatás terhére.

Az edzések során is kötelező a villanyfegyver használata, mint egykori vívó javasolja fenti javaslat elfogadását.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke szerint a 60e Ft csak egy kis segítség, javasolja ezen összeg jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja a gazdálkodási tartalék terhére a 60e Ft biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


243/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Dózsa MTE vívó szakosztályát 60e Ft támogatásban részesíti a 2001. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére.

Határidő: 2001. november 10. (utalásra)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Tájékoztató az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika irodavezető.

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bebes István képviselőtestületi tag a Rokkant telepi csatornaépítésnél szükséges nyomvonal helyreállításánál figyelemmel van a tájékoztatóban közölt október 31-i határidőre, bízik benne, hogy az állattartásról szóló rendelet előírásainak betartására sor kerül, a kikapcsolt lámpák talán visszakapcsolásra kerülnek a rekonstrukció során, a Móricz Zs. és Somogyi u. környéki árkokon munkálatok azonban nem láthatók.

A fénysorompó kiépítésének tárgyában írt levéllel kapcsolatosan kikéri magának a kioktató stílust, nem azért interpellált, mert kötözködni akar a műszaki irodával, hanem azért, mert segíteni szeretne a probléma megoldásában, kitüntető figyelemre hivatkozni illetlenség.

Tájékoztatja a testületet, hogy ezt a levelet az ügyintéző nevével kapta, szeretné, ha legközelebb ez nem történne meg, nem kapna a jövőben kioktató levelet.

A levél alapján úgy érzi, a képviselő innentől kezdve nem tehet semmit, üljön nyugodtan és fogja be a száját.


Szabó Ferenc alpolgármester köszöni a csatorna eldugulás tisztítását megrendelte az iroda, kérdés, hogy erre mikor kerül sor.

A következő ülésen jelezni fogja, ez megtörtént-e.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag az első interpellációjára adott választ köszöni, a második ügy hosszabb időt vesz igénybe, reméli, pozitív eredményekkel jár.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag sajnálja, hogy nincs rendelkezésre álló fedezet, a már többször említett IV. Béla király u. 9. szám előtti 4 m2-es terület helyreállítására, ahol kb. 10 cm-es szintkülönbség áll fenn.

A járda és az úttest közötti 2 m hosszú, 1,5 m széles szakasz felújításra szorul. Sajnálatos, hogy erre nincs fedezet.


Dr. Bárány Győző képviselőtestületi tag a kórház parkoló kijelölését javasolja elvégeztetni.


Kozó József képviselőtestületi tag október 31-ig, reméli sor kerül az út javítására.


Pataki Péter képviselőtestületi tag sajnálja, hogy a fedezet elfogyott az idei évben, így a Rábán aluli rész és a Felszabadulás utca aszfaltozására nincs lehetőség.

A "Halak" szobor letisztítását kéri.

Reméli, hogy a Hegyaljai u. 34. szám alatti két kutya tartása az ebtartási rendelet előírásainak megfelelően történik.

Így nem fogadja el az útjavítást, és az interpellációkra tett intézkedésekről szóló tájékoztatót.


Mészáros Árpád képviselőtestületi tagot az interpellációira adott válaszok bizakodással töltik el.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag a kórház előtti kavics kupac még mindig ott van, az balesetveszélyes.


Tóthné Dudás Mónika műszaki és városgazdálkodási irodavezető elmondja, hogy a karózás a kórházparkolóban a kavicsozás miatt történik.


Horváth László képviselőtestületi tag elmondja, hogy félreértés történt, nem az Orgona és Nefelejcs utca forgalomkorlátozását kérte, hanem az Orgona és Nefelejcs utca közötti Rákóczi út forgalomkorlátozását tartja indokoltnak.

A Rákóczi u. 150. sz. ház elé kellene a gyalogjárdát felfesteni, a gyermekek, de felnőttek is közlekednek gyalogosan. Tábla kihelyezése is indokolt az autók lassítása érdekében.

 • I n t e r p e l l á c i ó k


Dr. Bárány Győző képviselőtestületi tag bejelenti, hogy a Kauz-réti OTP Ingatlan Rt. lakások előtti járda 30 fokos szinttel eltér az úttest felé, balesetveszélyes.


Honfi József polgármester a műszaki előírásokat szem előtt tartva megvizsgálja a műszaki és városgazdálkodási iroda.


Németh Imre képviselőtestületi tag jelzi, hogy kamionok fordulnak a felsőberki harangláb előtt, fordulnak meg, rongálják az út állapotát.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az ADA és a VÁMCO felé jelezte már a problémát. Keresi az önkormányzat a megoldást.


Pataki Péter képviselőtestületi tag kéri a zenekar vezetőjének figyelmét felhívni, hogy az ünnepségeken a zenekar ne egyenruhában szerepeljen.


Horváth László képviselőtestületi tag a felsőberki harangláb felújítási munkálatait minősíti, véleménye szerint azt újból kell festetni.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag elmondja, hogy a Batsányi - Hunyadi sarkon, mintegy 10 méteres szakasz a szennyvízcsatorna építését követően nem került helyreállításra. Ezt el kellene elvégeztetni.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag ismételten kéri a IV. Béla király 9. szám előtti 4 m2 nagyságú szakasz helyreállítását, leaszfaltozását.

Véleménye szerint a városban eben a háztömbben lakók példaértékűen csinosítják környezetüket.

A járda előtti három méteres szakasz leaszfaltozását ismételten indokoltnak tartja.

Ezen kérését évente megismétli, mert ennek elvégeztetése indokolt, annak jogos alapja van.


Bán Miklós képviselőtestületi tag a Dózsa - Munkácsy M. u. sarkán lévő lakóház belső udvarának közvilágításának megoldását kéri, az nem került megtervezésre.

Elmondja továbbá, hogy a Bartók ltp. házszámai az épületeken hiányosak, azokat javasolja pótolni, kihelyezni, ha lehetséges a lakótelepen egységesen.

Ismételten jelzi, hogy a MOL benzinkút autómosója nyitott ajtó mellett működik, este tíz óra után is, annak zaja zavarja a Bartók ltp. 9-12. számú lakóházának közösségét.


Tóthné Dudás Mónika a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a felvett problémára reagálva elmondja, hogy a műszaki iroda megkereste a MOL Rt. vezetőjét - mivel az iroda többszöri felszólításának sem tettek eleget -, tegye meg a szükséges intézkedéseket.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag szerint - szükséges egy bejárás a tél beállta előtt - a Dózsa Gy. utcai közlefolyóknál az út közepén tapasztalható türemkedések miatt, továbbá elmondja, hogy a Munkácsy M. u. közvilágítása - egészen a vasútig - meglehetősen hiányos.


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Arany J. u. 20. számú ház előtti "megállni tilos tábla" ellenére az autók továbbra is megállnak, megfordulnak, mellyel tönkre teszik az utat.

Indokolt ezen a részen az út kiszélesítése, de legalább, ideiglenesen a lekavicsozása történjen meg.Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 19 óra 03 perckor bezárja.

K. m. f.Paksa Balázsné Honfi József

aljegyző polgármester