· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2001. évi
előző2001.április 04.    2001. november 29.következő
letölthető melléklet:

354 kbyte

2001. augusztus 23.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2001. augusztus 23-i

üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, dr. Bárány Győző, Egyed Gyula,

Horváth László, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Stipkovits Ferenc,

dr. Nagy Zoltán, Németh Imre, Geosics László, Tóth Imre, Simon

János, Szabó Ferenc, Bebes István, Czafit Jenőné, Bán Miklós, Kozó

József és Pataki Péter képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül mindenki jelen van, az ülés határozatképes azt megnyitja.

Külön köszönti Tóthné Dudás Mónikát, aki szeptember 01-től a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője lesz, majd felkéri a képviselőtestületet, hogy a Köztisztviselők jogállásáról szóló 2001. évi XXXVI. tv. 12. §-a értelmében fogadja Dr. Tóth Miklós jegyző és Paksa Balázsné aljegyző alábbiak szerinti eskütételét:

"Én ????? esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek. Országunk Alkotmányát, alkotmányos jogszabályait megtartom. Az állam- és szolgálati titkot megőrzöm. Hivatali kötelességeimet részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, becsületesen, a jogszabályoknak megfelelően, pontosan, etikusan, az emberi méltóságot feltétlenül tiszteletben tartva, a legjobb tudásom szerint, nemzetem és Körmend város Önkormányzat érdekeinek szolgálatával teljesítem. Hivatalomban és azon kívül példamutatóan viselkedem, s minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a Magyar Köztársaság fejlődését, szellemi és anyagi javainak gyarapodását előmozdítsam."

"Isten engem úgy segéljen!"


Honfi József polgármester Dr. Tóth Miklós jegyző és Paksa Balázsné aljegyző eskütételét követően tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke jelezte napirend előtti felszólalását.


Dr. Tóth Miklós jegyző az ülésről eltávozik.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke ez úton nyújtja át a képviselőtestület tagjainak a Millennium alkalmából, 10 éves kutatásainak eredményét összefoglaló könyvét, melynek megjelenését a Körmend Múltja, Jelene, Jövője Alapítvány is támogatta.


Honfi József polgármester a napirenddel kapcsolatosan javasolja, hogy a folyó ügyek a.) pontjában kerüljön sor a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására, így az a g.) pontból kikerül.

Javasolja továbbá, hogy az audiológiai tevékenység ellátásáról a folyó ügyek e.) pontjában foglaljon állást a képviselőtestület.

Kiegészítésül elmondja, hogy a Magyarország autóatlasz és útikalauz kiadásának támogatásáról szóló előterjesztés a kulturális, sport és szabadidő bizottság előterjesztéseként kerül megtárgyalásra.

Honfi József polgármester javasolja fenti kiegészítésekkel a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Az önkormányzat 2001. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, a 2001. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Intézményi nevelési és pedagógiai programok jóváhagyása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2002. évi programjában részvétel

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


 1. Folyó ügyek:

 1. Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


 1. Pályázat kiírása a jegyzői állás betöltésére

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Pályázati kiírás a Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatói álláshelyére

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke


 1. Egészséges Városok Szövetségében való tagság

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke


 1. Audiológiai tevékenység ellátása

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke


 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása

 • Dr. Batthyány-Strattmann L. Kórház-rendelőintézet támogatási kérelme

 • Ady E. u. 2/B. szennyvíz- és csapadékvíz-vezeték cseréje

 • Szociális bérlakások építéséhez fedezet biztosítása

 • Somogyi B. utcai vasúti átjáró fénysorompóval történő ellátása

 • Parkoló kialakításának tervezési költségére fedezet biztosítása

 • Iskola-egészségügyi feladatellátás finanszírozása

 • Fúvószenekar ruházatára fedezet biztosítása

 • Városgondnokság részére pótfinanszírozás

 • Pénzügyi előirányzatok átrendezése

 • Közművelődési és közgyűjteményi dolgozók továbbképzéséhez fedezet biztosítása

 • A Kereskedelmi és Hitelbank megüresedett bérleményében lévő bútorzat megvásárlása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 1. Tájékoztató az intézményi konyhák átadásáról

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 1. Oktatási, ifjúsági és ifjúság védelmi bizottság javaslatai

 • A Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium osztálybontási kérelme

 • A Kölcsey u. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény osztálybontási kérelme

 • A Somogyi B. Általános Iskola osztálybontási kérelme

 • Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak kötelező pótléka mértékének meghatározása

 • Javaslat a közoktatás és közművelődés területén technikai körben foglalkoztatott dolgozók bérkorrekciójára

 • Javaslat az eszközfejlesztési ütemterv megvalósítására benyújtott pályázat önrészének összegére

 • Kérelem ügyviteli alkalmazott foglalkoztatására

 • Fenntartói támogatói nyilatkozat pályázat benyújtásához

 • Magyarország autóatlasz és útikalauz kiadásának támogatása

Előadó: Mészáros Árpád bizottsági elnöke


 • Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről


 • I n t e r p e l l á c i ó k


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester június 25-én a körmendi iskolák tanulmányi versenyt nyert diákjainak és felkészítő tanárainak jutalmazására került sor.

Június 26-án a SODEXho kft. képviselőivel a konyhák előkészítése ügyében tárgyalt.

Július 03-án a kórház konyhák közbeszerzési bizottsági ülésén vett részt, jövő szerdán a kórház konyha próbaüzemelése megindul.

Július 04-én a Korona bérlőjével tárgyalt az étterem üzembe helyezéséről, valamint a TSZ elnökével a családi házas telkek kialakítására szolgáló ingatlan megvásárlásáról. Elmondja, hogy az ingatlan adásvétele megtörtént, külön előterjesztés.

Július 09-én a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal helyszíni szemlét folytatott a kastély átadásával kapcsolatosan, ezen a napon a VASIVÍZ Rt. vezér- és műszaki igazgatójával tárgyalt a szennyvízépítés ügyében, melyhez a szükséges szakhatósági engedélyek rendelkezésre állnak, még egy egyeztető tárgyalás szükséges a finanszírozás miatt. Beruházó a tulajdonos, azaz a Vas megyei Vízmű Vállalat.

Honfi József polgármester július 10-től 27-ig szabadságát töltötte, 16-án a bécsi európai intézet munkatársa kereste fel a határon átnyúló kapcsolatok, együttműködés érdekében.

Augusztus 01-én koordinációs megbeszélésre került sor a tendertervek előkészítése tárgyában a fűtőművel kapcsolatban, mellyel kapcsolatosan megjegyzi, hogy szeptember 05-én 14.00 órára várja a képviselőket és érdeklődőket, ugyanis a hazai és külföldi tervezők egy prezentációt adnak, ahol a felmerülő kérdések megválaszolásra kerülnek.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a mai nap érkezett a fűtőmű üzemanyag ellátását illetően, miszerint az ADA Hungária Bútorgyár, Zala és Vas megyei Erdőgazdaság hivatalos levélben értesíti a RÉGIÓHŐ Kft-t, hogy évente külön-külön is biztosítanak megfelelő mennyiségű anyagot a kapacitás kielégítésére.

Augusztus 03-án a rendőrség ügyeleti helyiségátadásán vett részt, melyre büszke lehet a város, köszönhető a körmendi cégeknek, vállalkozásoknak.

Augusztus 04-én felsőberki kosárlabdapálya avatására került sor, mely gyönyörűen kialakított, s örömére szolgál. Hasonló minőségű pálya kialakítására Horvátnádalján is sor került.

Augusztus 08-án a Millenniumi Munkacsoport ülésén vett részt, ahol az ünnepség részleteinek megbeszélésére került sor.

Augusztus 10-én a BM képviselőjével és az érintett képviselőkkel aláírásra került a megállapodás, melynek alapján a BM kifizeti a tűzoltók éjszakai pótlékát, mely utalásra került.

14-én a Naturpark KHT és a Reginnov Kft. vezetőjével tárgyalt a kistérségi fejlesztési program pályázatának elkészítéséről. A pályázat augusztus végéig nyújtható be, ahol 70%-os támogatás nyerhető. A két ajánlattevő szóbeli ajánlata alapján - az olcsóbb - a Naturpark KHT. ajánlatának elfogadását javasolja jóváhagyni a kistérség soron következő ülésén.

Honfi József polgármester augusztus 15-én az öregfiú focisták meghívásának tett eleget, 17-én délután sor került - meglehetősen nagy számú közönség előtt - a Millenniumi zászló átadására és az emlékmű felavatására. Az ünnepség jól sikerült, reprezentálva a millennium ünnepét. Ezen a délután a holland, német vendégek bekapcsolódva az ünnepségbe, melynek eredményeként dr. Markó Péter megyei közgyűlés elnökével sikerült az Észak-Rajnai és a Nyugat-Pannon Eurégió együttműködéséről kezdeti megbeszélés elindítása. Elmondható, hogy Körmend megfelelő partnereket talált.

Körmend városa mellett még három település önkormányzata vehette át a millenniumi zászlót, melynek megszervezésében Bebes István országgyűlési képviselő nagy szerepet játszott.

Augusztus 19-én egész napos program várta az idelátogatókat, a holland kórus közreműködésével a Római Katolikus templomban szentmise, majd a templomkertben Lessenyei Márta: Szent István és Boldog Gizella szobrának felavatására került sor. Délelőtt 12 Rába-menti fúvószenekar felvonulása következett. 12.00 órakor sor került a négy város - Grosbeck, Kranenburg, Übbergen és Körmend - partnervárosi együttműködési szerződésének aláírására az alábbiakat szem előtt tartva:

 1. Tapasztalatcsere a képviselőtestület és a hivatal dolgozói között, valamint ezt kiegészítve a rendőrség képviselőivel

 2. Középiskolás csereprogram, mellyel kapcsolatosan már egyeztetett két középiskolás tanárnő

 3. Idegenforgalom - turizmus, a város turisztikai terveinek véleményezése,

 4. Helyi demokrácia fejlesztése, önkormányzatok közötti együttműködés segítése. Honfi József polgármester kiegészítésül megjegyzi, hogy fenti városokon kívül további három településnek van magyar kapcsolata, többek között Fertőd, illetve Csorna városával

 5. Helyi gazdaságok, cégek közötti kapcsolatok lehetőségének erősítése,

 6. Egyesületek kapcsolatai, kezdve a két énekkar közötti együttműködést, de ezen kívül Hollandiában évente kerékpáros, illetve gyalogos találkozóra kerül sor, ahova szívesen várják a körmendi Vasparipa Egylet tagjait és másokat.


Honfi József polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a testvérvárosi szerződés kicsinyített másolatát minden képviselő kézhez kapta.

Augusztus 19-én, délután a Zephirus és Flora szoborcsoport felavatására került sor, majd a színvonalas vizikarnevált és tűzijátékot tekinthette meg az eddigi rekordot meghaladó nézőközönség.

Elmondja továbbá, hogy a kórházi konyha befejezése mellett a kollégium is befejezésre kerül, az szeptember 01-jével megnyitható, az ifjúság rendelkezésére áll.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a sportcsarnokban - tűzrendészeti szempontból - két ajtó megnyitására lenne szükség, melyhez kéri a képviselőtestület előzetes hozzájárulását.


Szabó Ferenc alpolgármester, a millenniumi munkacsoport vezetője röviden elmondja, hogy a munkacsoport teljesítette feladatát, az ünnepség színvonalasan és emlékezetesen zajlott.

A munkacsoport két héten belül ülésezik, összegezve az elvégzett munkát, melyről az írásbeli tájékoztató a szeptemberi ülésen a képviselőtestület elé kerül megtárgyalásra, és a munkacsoport feloszlatása érdekében.


Honfi József polgármester javasolja a két ülés közti beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 1. Az önkormányzat 2001. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, a 2001. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester összefoglalva az írásos előterjesztést elmondja, hogy a szokásos bizonytalanságokat figyelembe véve - az I. félévi terveknek megfelelően áll a város gazdasága.

Bizonytalanságot okoz a szeptember 01-i hatályú bérkorrekció, átsorolások, valamint a dologi jellegű kiadások, különös tekintettel a konyhák átszervezésére. A működési hiány mennyisége drasztikusan nem változik, nem nő, azonban dönteni kell, hogy annak fedezetéül mit jelöl meg a képviselőtestület: vagy a működés, vagy a fejlesztés terhére.

Látható, hogy a működés és beruházást tekintve átfogó gazdálkodásra van szükség, különös tekintettel a nagy fejlesztésekre, mely a lakosság által is érzékelhető.

A tartalék nagysága csökken, az ellenőrzéseket fokozni kell az intézmények gazdálkodását tekintve, fenntartva a jelenlegi helyzetet.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetértve Honfi József polgármester véleményével, és elmondja, pozitívum, hogy a költségvetésnek megfelelően folyik az intézmények gazdálkodása, azonban fel kell hívni az intézmények figyelmét a szigorú takarékoskodás és a szigorú gazdálkodás II. félévben történő előtérbe helyezésére.

Hitel felvételében nem szabad a képviselőtestületnek gondolkodnia, mert az ezzel járó pénzügyi tranzakciók halmozzák a meglévő hiány mértékét. Az önkormányzat intézményeinek működése biztosított, a döntéseknél figyelembe kell venni a megszorító intézkedéseket. Ha mindez nem sikerül, akkor a működési hiány csökkentésére meg kell találni a forrást.

Ezek figyelembevételével javasolja a beszámoló elfogadását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a különböző területek szakreferenseit meghallgatva figyelemmel kísérte a bizottság a költségvetés I. féléves alakulását, különös figyelmet fordítva a kórház konyha rekonstrukciójára, vagy a kollégium építésére.

Egyéb beruházásokat, felújításokat is áttekintett a bizottság, és megállapítja, hogy a felhasználások ütemszerűen történtek, akkor is, ha a beszámoló eltelte óta változott a helyzet, majdnem minden felújítás, karbantartás a pénzügyi kereteknek megfelelően történt.

Az idei évben nagy fejlesztéseket vállalt az önkormányzat, mellyel kevesebb pénz maradt az elkövetkezendő időkre.

Véleménye szerint - egyet nem értve a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökének véleményével - gondot okozna a gazdálkodást tekintve - amennyiben a közművagyonból kapott összeg felhasználásra kerülne.


Bebes István képviselőtestületi tag a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökének véleményével egyetértve a legfontosabbnak tartja a fejlesztési programhoz csatolható pénzek el nem költését. Más megoldást kell keresni, inkább akár a hitelfelvételt, de a fejlesztési fedezetet az önkormányzat ne költse el.

A kollégium építése a Somogyi Iskola energiafelhasználását növeli, mellyel nem ért egyet. A vállalkozási szerződésekben ezt konkretizálni, rendezni kell.

Problémát érzékel továbbá a települési hulladékkezeléssel, az arra vonatkozó rendelet előírásainak betartásával kapcsolatosan.

A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatosan tesz megjegyzést, melyre Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy az anyag elkészülte óta sok minden történt.


Bebes István képviselőtestületi tag a kollégium kialakításával kapcsolatosan elmondja, hogy hiányosságok fedezhetők fel. A műszaki átadáskor a kivitelezés I. osztályú volt, de a hibák kijavításával felmerülő számlákat ki fogja kiegyenlíteni. Az átvétellel problémák voltak, ebben kér némi tájékoztatást.

60-70 millió forintos beruházásként jelent meg a Vas Népe c. újságban, ha ezt átlépi az önkormányzat a közbeszerzési eljárásnak nem tett eleget.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, várható, hogy az önkormányzat a felhalmozási jellegű pénzeit folyamatosan feloldja.

A feladat végrehajtásából adódóan kb. 100 millió forintot költött az önkormányzat.

A közművagyonból származó pénzen kívül kb. 70 millió forint, lekötött pénzzel rendelkezik az önkormányzat. Ennek oka a hatalmas fejlesztési kiadások megléte, valamint az útjavítások kifizetésre kerültek, valamint a kórház rekonstrukció, illetve a kollégium átalakítása.

Amennyiben működési hitelt nem vesz fel az önkormányzat, akkor 100 millió forintos hiánnyal kell számolni. Az ÖNHIKI-s pályázat nem lett eredményes, ezért ésszerű hitelt nem felvenni, de ebben az esetben a felhalmozási pénz csökken.

A Somogyi Iskola energia-felhasználásával kapcsolatosan elmondja, hogy nem fognak az intézmények az előirányzatból kijönni. A kivitelezési szerződés tartalmazza, hogy a kivitelező használhatja az energiát, de összességében gond van az energia-tervezéssel az intézményeket tekintve. Nem látható az ablakszigetelés eredménye, arányaiban az intézmények túl vannak az időarányos teljesítésen, 30-40%-uknál várható túllépés.


Bebes István képviselőtestületi tag az energia-felhasználással kapcsolatosan a túllépés két dologból fakad: az ablakszigetelések nem hoznak kellő eredményt, a másik ok a tervezés, valamint a nem takarékos gazdálkodás.

Kérdés, mivel fogja az önkormányzat igazolni a megtakarítás mértékét, egy keret meghatározása szükséges.

A hitel felvétele esetén az önkormányzat nem tudja az önerő összegét biztosítani, vagy a megvásárolni szándékozott ingatlant kifizetni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen is felmerültek az elhangzottak, de az intézmények létkérdése az első és legfontosabb. Ezért az intézményeknek úgy kell takarékoskodniuk, és visszafogottan működniük, hogy az előirányzatokat ne lépjék túl, így nem biztos, hogy hitelfelvételére kell, hogy sor kerüljön.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke, a Kölcsey u. Általános Iskola igazgatója. érezhető volt, hogy a költségvetés nehezen tartható. A gondok a takarékoskodás és az ÖNHIKI-s pályázatnak való helytállásban nyilvánul meg. A nyomott költségvetés miatt egyes intézményeknél 5-10%-kal meghaladott a teljesítés, nem a tavalyi évi teljesítésre, hanem a 2000. éves induló költségvetésre volt számolva az idei finanszírozási ráta, továbbá tavaly óta többször volt energiaár-emelés.


Honfi József polgármester kiemeli, tudomásul kell venni minden intézménynek és képviselőtestületi tagnak, hogy a források mind meghatározottak, kötöttek.

A fejlesztések megtervezésre kerültek, jó lenne, ha ezekből minél több teljesülne.

A képviselőtestületnek vissza kell fogni az intézményeket a gazdálkodásban.

A hitelfelvétel 18-20%-kos kamat mellett lehetséges, az önkormányzat a lekötött pénzek után kb. 10%-kos kamatot kap, így a működési hiányra felvett hitelekért közel kétszer annyit kell kifizetni. Vissza kell szorítani a hitelfelvétel szükségességét, egyetértve Bebes István képviselőtestületi tag és Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökének véleményével.


Paksa Balázsné aljegyző a rendeletet javasolja kiegészíteni a gazdasági és pénzügyi bizottság azon javaslatával, hogy a nettó egymillió forintot meghaladó beruházások, fejlesztések esetén kérjen az önkormányzat legalább három árajánlatot.


Honfi József polgármester fenti kiegészítéssel javasolja a képviselőtestületnek, fogadja el a II. féléves gazdálkodás kiindulópontjaként az I. féléves pénzügyi beszámolót, és hagyja jóvá a költségvetési rendelet módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza, illetve rendeletet alkotja:


155/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2001. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót - az elhangzott javaslat kiegészítésével - a mellékletnek megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője14/2001. (IX. 01.) számú rendelet:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 4/2001. (II. 15.) számú, Körmend város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletét az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá:

"19. §. (2.) A beruházások, felújítások összege, ha a nettó 1.000e Ft-ot meghaladja, három árajánlatot kell kérni."

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk) 1. Intézményi nevelési és pedagógiai programok jóváhagyása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke - a szakértői vélemények birtokában - javasolja az előterjesztés elfogadását.


Geosics László képviselőtestületi tag az ülésről eltávozik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja a tanácskozást.


Honfi József polgármester javasolja a pedagógiai programok jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


156/2001. számú határozat:

Körmend város önkormányzati Képviselőtestülete az I. számú Napköziotthonos Óvoda, a II. számú Napköziotthonos Óvoda, a dr. Batthyányné Coreth Mária Napköziotthonos Óvoda nevelési programját, valamint a Hunyadi u. Általános Iskola és a Körmendi Zeneiskola pedagógiai programját a szakvéleményekben javasolt módosításokkal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2002. évi programjában részvétel

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a 3. oldalon szereplő egymillió forint a költségvetés elkülönített keretei között szerepel, továbbá tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az elbírálást végző testülettől független fellebbezési fórum, az ösztöndíjpályázatokat elbíráló bizottság létrehozása a soron következő ülésen kerül előterjesztésre.


Geosics László képviselőtestületi tag az ülésre visszaérkezik, így a képviselőtestület 19 fővel folytatja a tanácskozást.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság Pataki Péter és Szabó Barna bizottsági tagot javasolja delegálni a pályázatokat elbíráló bizottságba.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását, a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2002. évi programjában való részvétel jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


157/2001. számú határozat:


Körmend város önkormányzati Képviselőtestülete

 1. felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a csatlakozásról szóló "nyilatkozat"-ot a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.

 2. Az ösztöndíjrendszer pénzügyi alapjaként 1.000e Ft-ot különít el, mely összeg magában foglalja a 2001-ben "B" típusú pályázat alapján támogatott hallgatók ösztöndíját (250e Ft) is.

 3. Három oktatási, ifjúsági és ifjúság védelmi bizottsági tagból és kettő Egészségügyi és Népjóléti Bizottsági tagból a polgármester vezetésével létrehozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat elbíráló bizottságot.

 4. Az elbírálást végző testülettől független fellebbezési fórum létrehozásáról a szeptember 27-i ülésen dönt a testület.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Honfi József polgármester


 1. Folyó ügyek:

 1. Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztésben c.) pontjában szereplő vagyon feletti rendelkezési jog helyett a vagyon feletti működtetési jogot rögzíteni.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a c.) pont kiegészítését azzal, hogy a két intézmény egymás közötti megállapodását a két intézményvezető, valamint a polgármester rögzítse, melynek tartalmáról a szeptember 27-i ülésen tájékozódik a képviselőtestület.


Honfi József polgármester fenti kiegészítésekkel javasolja az alapító okiratok elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


158/2001. számú határozat:


Körmend város önkormányzati Képviselőtestülete

 1. a Nevelési Tanácsadó alapító okiratából törli a szentgotthárdi telephelyet.

 1. a Somogyi Béla Általános Iskola és Kollégium alapító okiratából törli a kollégiumi feladatot.

 2. az intézmény nevéből törli a "kollégium" szót. Az iskola neve 2001. augusztus 24-től: Somogyi Béla Általános Iskola. Címe: 9900 Körmend, Thököly u. 29/A.

 3. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti működtetési jogot a két intézmény egymás közötti megállapodás keretében - a polgármester által is - rögzíti, melynek tartalmáról szeptember 27-i ülésén tájékoztatja a képviselőtestületet.

 1. A Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratából törli a Batthyány kastélyt, mint a kollégiumi feladatellátást szolgáló vagyont, és ugyanerre a feladatellátásra 9900 Körmend, Thököly u. 29/B. címmel a Somogyi Béla Általános Iskola épületrészét tünteti fel.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester

 1. Pályázat kiírása a jegyzői állás betöltésére

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, meg kell határozni, mitől tölthető be a jegyzői állás, továbbá javasolja a pályázati feltételek meghatározását, köztük a lakás biztosításának lehetőségét.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint, amennyiben nem ütközik a lakás biztosításának lehetősége a törvényi előírásokkal, célszerűnek tartja annak kiírását.

A állás betöltésének határidejét 2002. január 01-el javasolja meghatározni, tekintettel az új költségvetési évre.

Feltételként az állam- és jogtudományi doktori képesítést javasolja kiírni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke egyetért az állás 2002. január 01-i hatállyal történő betöltésével, továbbá egyetértését fejezi ki Bebes István képviselőtestületi tag véleményével a képesítés meghatározását, és a lakásbiztosítás lehetőségét illetően.

Tájékoztatásul elmondja, hogy az elbíráló bizottságba személyét javasolja a pénzügyi és gazdasági bizottság.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a közigazgatási szakvizsga kiírásának hiányát kifogásolja. A képesítésre vonatkozóan egyetért az állam- és jogtudományi doktori képesítés meghatározásával, továbbá javasolja az igazgatásszervezői végzettség szerepeltetését is. A képesítéseket tekintve az előterjesztésben szereplő sorrendet javasolja felcserélni.


Paksa Balázsné aljegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Köztisztviselők jogállásáról szóló, 2001. évi XXXVI. tv. 8. §. (1) bekezdés és 10. §. (3) bekezdés alapján szakvizsga hiányában is kinevezhető. Egy éven belül kell a szakvizsgát letenni, a határidő eredménytelen eltelte esetén a jegyző közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik.

A képviselőtestületnek lehetősége van feltételként előírni a szakvizsga meglétét, vagy attól eltekinthet.

Kiegészítésül elmondja, hogy az előterjesztés a törvényi előírásokat tartalmazza.

Javasolja a jegyzői állás betöltésének határidejét meghatározni.


Honfi József polgármester javasolja az állás betöltésének feltételeként az állam- és jogtudományi doktori képesítés megjelölését.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja, hogy a lakás megbeszélés tárgyát képezze.


Pataki Péter képviselőtestületi tag nem javasolja a lakás biztosítását.


Honfi József polgármester javasolja, foglaljon állást a képviselőtestület szerepeljen-e a pályázati kiírásban a lakás biztosításának lehetősége.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 9 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a pályázatba szerepeltetni, hogy a lakás: "megbeszélés tárgyát képezi".


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a kétéves közigazgatási gyakorlattal kapcsolatosan tesz fel kérdést.


Honfi József polgármester javasolja a jegyzői állás betöltésének feltételeként a közigazgatási szakvizsga meglétét szerepeltetni.


A képviselőtestület a javaslatot 3 szavazattal, 4 ellenszavazat és 12 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság a pályázatok előzetes értékelésére előkészítő bizottság tagjának őt javasolja.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy az oktatási, ifjúsági és ifjúság védelmi bizottság Mészáros Árpád bizottság elnököt delegálja az elbíráló bizottságba.


Németh Imre képviselőtestületi tag Bebes István képviselőtestületi tagot javasolja delegálni az elbíráló bizottságba.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja a bizottsági elnökök és Honfi József polgármester delegálását az előkészítő bizottságba.

Bebes István képviselőtestületi tag egyetért a bizottsági elnökök és Honfi József polgármester delegálásával.


Honfi József polgármester javasolja a pályázatok előzetes értékelésére előkészítő bizottság tagjának Bán Miklóst, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökét, Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökét, Dr. Bárány Győzőt, az egészségügyi és népjóléti bizottság elnökét, Mészáros Árpád oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnököt és Dr. Nagy Zoltán kulturális, szabadidő és sport bizottság elnököt, valamint személyét megválasztani.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


159/2001. számú határozat:

1./ Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete "A helyi önkormányzatokról szóló" 1990. évi LXV. tv. 36. §. (1) bekezdésben foglalt jogkörében, a Ktv. 8. §. (1) bekezdés és 10. §. (3) bekezdés alapján a jegyzői állás betöltésére pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel:

 • állam- és jogtudományi doktori képesítés;

 • legalább kétévi közigazgatási gyakorlat;

 • büntetlen előélet;

 • illetmény a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint

 • az állás 2002. január 01-től tölthető be.

Lakás: megbeszélés tárgyát képezi.

A pályázathoz csatolni kell:

- szakmai önéletrajzot;

 • képesítés megszerzését bizonyító hiteles dokumentumokat;

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot Körmend város Polgármesterének (9900. Körmend, Szabadság tér 7. szám) a közlönyben való megjelenéstől számított 30 napon belül kell benyújtani.

2./ A képviselőtestület a pályázatok előzetes értékelésére előkészítő bizottságot hoz létre, amelynek tagjai:

Honfi József polgármester

Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke

Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke

Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

Határidő: azonnal (pályázat kiírására)

jogszabály szerint (elbírálásra)

Felelős: Honfi József polgármester


 1. Pályázati kiírás a Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatói álláshelyére

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a pályázatnak tartalmaznia kell az ötéves vezetői programot is. A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója által felkért szakmai - szakértői bizottság véleményezi, melyet létre kell hozni.

Az előterjesztés a törvény adta lehetőségeket tartalmazza.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


160/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 150/1992. (XI. 20.) sz. Korm. rendelet 6. §. (7.) bekezdésében meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a II. Rákóczi Ferenc Művelődési és Ifjúsági Központ (Körmend, Berzsenyi u. 11.) magasabb vezetői (igazgatói) munkakörének ellátására a 2002. január 1-től 2006. december 31-ig terjedő ötéves időszakra.

Határidő: azonnal (pályázati kiírás közzétételére)

Felelős: Honfi József polgármester 1. Egészséges Városok Szövetségében való tagság

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja az Egészséges Városok Szövetségébe való részvétel ez évre szóló szüneteltetését.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását kiegészítve az egészségügyi és népjóléti bizottság javaslatával.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


161/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság javaslatát megtárgyalva, a város az Egészséges Városok Szövetségébe való részvételét - ez évre, 2001. december 31-ig - szünetelteti.

Határidő: 2001. szeptember 5.

Felelős: Honfi József polgármester(kiértesítésre) 1. Audiológiai ellátás

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke, a dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet igazgatója tájékoztatja a képviselőtestületet az audiológiai tevékenység ellátásáról.

Javasolja az előterjesztés elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


162/2001. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. a dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet audiológiai tevékenységét illető ellátási kötelezettséget 2001. szeptember 01. és 2002. december 31-e közötti időszakra szerződés keretében átadja dr. Tátrai Norbert vállalkozó szakorvosnak.

 2. Megkeresi a Vas megyei Egészségbiztosítási Pénztárt, hogy 2001. szeptember 01-től a szerződés időtartamán belül a körmendi kórházban nevezett vállalkozó orvos által végzett audiológiai tevékenységet a teljesítmény arányában a vállalkozó audiológiai szakorvosnak számolja el és fizesse ki.

Határidő: 2001. augusztus 31.

Felelős: Honfi József polgármester 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása

 • Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja hitelként a 20 millió forint biztosítását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a már folyósított 10 millió forinthoz hasonlóan, visszatérítendő támogatás formájában javasolja az előterjesztésben szereplő összeg biztosítását.

Javasolja továbbá, hogy az októberi ülésen kapjon tájékoztatást a képviselőtestület arról, hogy alakul a kórház bevétele és kiadása a folyósított hitelek birtokában.


Bebes István képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a kórház önkormányzati működtetésbe történő visszavétele kezdetén Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatást adott az átvétel nem éppen kedvező körülményeiről, nehézségeiről.

Megállapítható, hogy a finanszírozási problémák mellett egyéb problémák is felvetődnek, melyekkel számolnia kell a képviselőtestületnek, s melyet jó lenne a költségvetésben rendezni.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke, a kórház-rendelőintézet orvos-igazgatója tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a megye valamennyi kórháza likviditási gondokkal küzd, mely elsősorban a fekvőbeteg ellátás finanszírozásából adódik. Nagy gondot okoz továbbá a gyógyszerek áremelkedése, melynek mértéke a költségvetés megtervezése során nem volt ismert.

Említést tesz a HBCS pontok miatti, mintegy 5%-kal csökkent OEP bevételek mértékéről.

Az intézet a költségvetés készítésekor 39 millió forintos hiánnyal számolt, azonban a HBCS revízió és a havonta változó gyógyszerárak, gyógyászati segédeszközök 6-15%-os mértékű emelkedése miatt a nem teljesíthetőség várható volt.

Kiegészítésül megjegyzi, hogy nagy gondot okozott a 40e Ft-os minimálbér bevezetése, mely a jövő évben ismét jelentkezik az 50e Ft bevezetésével, valamint a minőségi munka díjazásával.

Örömmel fogadja az októberi képviselőtestületei ülésen történő, kórház gazdálkodásáról szóló beszámolói kötelezettségét.


Bebes István képviselőtestületi tag egyetért a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatával, a kórház bevételeinek - kiadásainak alakulásáról szóló októberi beszámoló megtárgyalásával.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke ellentmondásos érzelmeket kelt a már kiutalt 10 millió forint visszatérítendő támogatás, és a jelen előterjesztésben szereplő összeg további biztosítása.

Egyetért Bebes István képviselőtestületi tag véleményével, de fontosnak tartja, hogy ne sújtsa a többi intézményt az önkormányzat.

Javasolja a 20 millió forint jóváhagyását, és a költségek alakulásának felülvizsgálatát.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kórház fizetőképtelen működése esetén csődeljárás veszélye fenyeget, 10 millió forintos kölcsön folyósítása kisegíti a kórházat. A bevételek - helyi adók - időarányos teljesülése esetén szeptember 15-ével kifizethető a kölcsön összege.


Honfi József polgármester javasol szeptember 20-ig a 20 millió forintból 10 millió forintot folyósítani, - a helyi adók befizetését követően - további 10 millió forintot.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


163/2001. számú határozat


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet részére

 • 2001. augusztus 31-ig 10.000e Ft visszatérítendő támogatást,

 • 2001. szeptember 20-ig további 10 millió forint visszatérítendő támogatást biztosít.

A képviselőtestület 2001. október 25-i ülés naprendjére tűzi a kórház bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló beszámolót.

Határidő: 2001. augusztus 31.

2001. szeptember 20. (utalásra)

2001. október 25-i ülés

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Ady E. u. 2/B. szennyvíz- és csapadékvíz-vezeték cseréje

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a pénzügyi beszámoló megtárgyalása során tett, még két ajánlat bekérésével javasolja az előterjesztés elfogadását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a három ajánlat ismeretében történő szennyvíz- és csapadékvíz-vezeték helyreállításával.

Érdeklődik, ki bírálja el a beérkező három ajánlatot.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag egyetért a pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatával.


Honfi József polgármester - egyetértve az Ady E. u. 2/B. lakóház szennyvíz- és csapadékvíz-vezeték helyreállításának szükségességével - javasolja megbízni a pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottságot a helyreállításra beérkező ajánlatok elbírálásával.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


164/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Ady E. u. 2/B. lakóház szennyvíz- és csapadékvíz-vezetékek cseréjét szükségesnek tartja, melynek fedezetét a beérkező ajánlatok - pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság által történő - elbírálását követően biztosítja.

Határidő: 2001. szeptember 27-i ülés

Felelős: Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke

Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi

bizottság elnöke

Házkezelőség vezetője (a munkák kivitelezéséért) • Somogyi Béla utcai vasúti átjáró fénysorompóval történő ellátása

Előadó: Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető rövid kiegészítést tesz a fénysorompó kialakításával kapcsolatosan.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva célszerűnek és szükségesnek tartja fénysorompó kialakítását, hiszen a három átjáró közül a Somogyi Béla utcai a legforgalmasabb, mely a fénysorompó kialakításával tovább erősödik, ezért ezen útszakasz korszerűsítése is indokolttá válik a jövőben.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a fénysorompó kialakítását.


Bebes István képviselőtestületi tag az iránt érdeklődik, ki kérte és ki adta az árajánlatot.

Véleménye szerint az előterjesztésben szereplő összegből a fénysorompó kialakítása nem valósítható meg.


Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy a műszaki és városgazdálkodási irodának a MÁV Rt. műszaki igazgatója adott árajánlatot.

Kiegészítésül elmondja, hogy a fénysorompók kialakításánál maximum 50%-os mértékű hozzájárulást nyújtanak az illetékes önkormányzatok.

A mintegy 6.250e Ft-ból maga a fénysorompó, karok nélkül valósítható meg.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke - lévén belterületről van szó - véleménye szerint indokolt a karos megoldás.


Honfi József polgármester - egyetértve a fénysorompó kialakításával, és ahhoz maximum hárommillió forint - javasolja, hatalmazza fel a képviselőtestület a műszaki és városgazdálkodási irodát a MÁV Rt-vel történő további tárgyalások lefolytatásával.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


165/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete szükségesnek tartja a Somogyi Béla utcai vasúti átjáró fénysorompóval történő kialakítását, és felhatalmazza a műszaki és városgazdálkodási irodát, hogy maximum hárommillió forint keretösszegig folytasson további tárgyalásokat a MÁV Rt-vel.

Felelős: Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető

(műszaki koordinálásért)

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Határidő: folyamatos • Parkoló kialakításának tervezési költségére fedezet biztosítása

Előadó: Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az iroda három tervezőiroda ajánlatát kérte a parkoló kialakítására, melyre egy ajánlat érkezett. Ennek ára 200.000,-Ft + ÁFA összeg.

Indokolt a lakók kérése, azonban a benyújtott terv 3-4 éven belül elavul, ezért javasolja a tervezés költségeit az ez évi költségvetés terhére, továbbá vállaljon kötelezettséget annak kialakítására a 2002. évi költségvetés terhére.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az Ady E. utcai tömblakásokhoz a parkoló kialakítását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke szintén a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért és támogatja a parkoló kialakítását, fenti összeg ez évi költségvetés terhére történő biztosítását.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag javasolja a parkoló kialakítását, a tervezési költségek jóváhagyását, valamint vállaljon kötelezettséget a jövő évi költségvetés terhére a kialakítást illetően.


Honfi József polgármester fenti kiegészítéssel javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


166/2001. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Ady E. utcai tömblakásokhoz megépítendő parkoló kialakításának tervezési költségeire 200.000,-Ft + ÁFA összeget biztosít a 2001. évi céltartalék terhére.

Egyúttal kötelezettséget vállal, hogy a parkoló kiépítésére a 2002. évi költségvetésében további fedezetet biztosít.

Határidő: 2001. szeptember 30. (tervezési költségek átutalására)

2002. évi költségvetés jóváhagyása (fedezet biztosítására)

2002. december 31. (kivitelezésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Szociális bérlakások építéséhez fedezet biztosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője szükségesnek tartja a pályázat benyújtását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva véleménye szerint ezen lépést már meg kellett volna tennie a képviselőtestületnek.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a pályázat benyújtásával.


Mosonyi András műszaki főtanácsos tesz kiegészítést az engedélyezésre vonatkozóan.


Paksa Balázsné aljegyző javasolja a képviselőtestületnek, határozza el, hogy pályázatot nyújt be újabb 12 lakás megépítésére.


Honfi József polgármester javasolja a tervezési költségek biztosítását, továbbá, határozza el a képviselőtestület, hogy pályázatot nyújt be az újabb 12 db szociális bérlakás megépítésére.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatokat hozza:


167/1/2001. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete biztosítja az újabb 12 db szociális bérlakás építéséhez kapcsolódó engedélyezési tervek és árazott költségvetés elkészítéséhez szükséges 1.848e Ft fedezetet, ezáltal

 • a felhalmozási kiadás előirányzata (beruházás) nő 1.848e Ft-tal,

 • a szabad céltartalék előirányzata csökken 1.848e Ft-tal.

Határidő: azonnal, illetve a pályázati kiírásnak megfelelően

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

167/2/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Ady E. u. 6/B. szám alatt második ütemben megépülő 12 önkormányzati - szociális elhelyezést biztosító - bérlakás bekerülési összegét a jóváhagyott építési tervek árkalkulációja alapján 102.000e Ft-ban határozza meg.

A Gazdasági Minisztérium - a Magyar Közlöny 2000. évi 67. számában közzétett - pályázati felhívására a képviselőtestület pályázatot nyújt be a bekerülési összeg 70%-ára, melynek alapján 71400eFt-ra támogatási igénnyel él, míg 30.600e Ft-ot a fejlesztési céltartalék terhére - a pályázat elnyerése esetén elkülönített számlán kezelve - saját erőként biztosít.

A képviselőtestület vállalja, hogy

 • az épület kivitelezését 2002. március 01-jén megkezdi, és 2002. október 30-ig befejezi.

 • a megépített lakásokat minimum 20 évig szociális bérlakásként hasznosítja.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Határidő: azonnal, illetve a pályázati kiírásnak megfelelően

Felelős: Honfi József polgármester

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Mosonyi András műszaki főtanácsos • Iskola-egészségügyi feladatellátás finanszírozása

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja az iskola-egészségügyi feladatellátás fedezetbiztosítását a mindenkori MEP finanszírozás szerint.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását, a mindenkori MEP finanszírozás mértékének megfelelően az iskola-egészségügyi ellátás fedezetbiztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


168/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az iskola-egészségügyi feladatellátásra a 2001. évi MEP finanszírozásnak megfelelően 40,-Ft/hó/fő összeget biztosít 2001. szeptember 01-től a költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére, a későbbiekben a mindenkori MEP finanszírozás mértékének megfelelően.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Fúvószenekar ruházatára fedezet biztosítása

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a ruházat elkészült, annak konkrét összege nem volt ismert a képviselőtestület előtt. Javasolja az előterjesztésben meghatározott összeg jóváhagyását.


Pataki Péter képviselőtestületi tag szomorúnak tartja, hogy a fúvószenekar nem az elkészült ruhában lépett fel a nemzetközi fúvószenekari fesztiválon.


Honfi József polgármester javasolja a fedezet biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


169/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati képviselőtestülete a fúvószenekar ruházatára 1.132e Ft fedezetet biztosít azáltal, hogy

 • a Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata nő 1.132e Ft-tal,

 • a gazdálkodási tartalék csökken 1.132e Ft-tal.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Városgondnokság részére pótfinanszírozása

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

170/2001. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul az alábbi előirányzat átcsoportosításokhoz:

Polgármesteri Hivatal

Fejlesztési kiadás előirányzata csökken 642.426,-Ft-tal,

Város és községfejlesztési gazdálkodás szakfeladat dologi kiadás előirányzata csökken 192.795,-Ft-tal,

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése szakfeladat dologi kiadás előirányzata csökken 126.256,-Ft-tal,

Városgondnokság finanszírozása emelkedik

- társadalmi munkás járdák beruházási kiadás előirányzata 272.202,-Ft-tal,

- Hősi emlékmű beruházási kiadás előirányzata 110.555,-Ft-tal,

- Millenniumi emlékmű beruházási kiadás előirányzat 259.669,-Ft-tal,

- dologi kiadás előirányzata 319.051,-Ft-tal.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Pénzügyi előirányzatok átrendezése

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tesz kiegészítést az előterjesztéssel kapcsolatosan.


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


171/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul az alábbi előirányzatok átcsoportosításához:

 1. Kincstárjegyek beváltása nő - értékpapírok értékesítése nő 47.588.723,-Ft értékben

 2. A KSH-tól átvett 3.431.168,-Ft terhére, a megbízási díjak előirányzata nő 2.493.538,-Ft-tal a TB-járulék 779.430,-Ft-tal, az egészségügyi hozzájárulás 50.938,-Ft-tal.

 3. Az OKÉV-től, a szakmai pályázatok elbírálásához átvett 200.000,-Ft terhére a munkák elvégzéséért kiállított számlák miatt, a dologi előirányzat 200.000,-Ft-tal emelkedik,

 4. A többletbevételként érkezett osztalékot az önkormányzat általános céltartalékba helyezi.

 5. A kistérségek fejlesztésére elnyert 3.000.000,-Ft-tal és a Szentgotthárdtól átvett 180.000,-Ft-tal az átvett pénzek előirányzata nő. A Kistérségi Társulás dologi kiadás előirányzata 180.000,-Ft-tal csökken. A képződő előirányzatokból 3.360.000,-Ft felhalmozási kiadás jogcímen, kiadási előirányzat nő.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Közművelődési és közgyűjteményi dolgozók továbbképzéséhez fedezet biztosítása

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja az előterjesztés elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


172/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a gazdálkodási tartalék terhére biztosítja a közművelődési és közgyűjteményi dolgozók részére a továbbképzési pénzeszközöket az alábbiak szerint:

 1. Személyi juttatás előirányzata nő:

- Könyvtár 180.000,-Ft-tal,

- Művelődési és Ifjúsági Központ 180.000,-Ft-tal,

2.) Gazdálkodási tartalék csökken: 360.000,-Ft-tal

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • A Kereskedelmi és Hitelbank megüresedett bérleményében lévő bútorzat megvásárlása

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, a képviselőtestületnek dönteni kell, hogy az ingatlant bérleményként meghirdeti, vagy lakásokká alakítja.

A bank felajánlotta megvásárlásra az ott maradó bútorzatot, melynek fedezete - várhatóan előirányzat módosítás nélkül - biztosított.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolja mindenekelőtt a bérleményként történő meghirdetést, amennyiben nincs érdeklődő az ingatlan iránt, javasolja a helyiség lakásokká alakítását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatával, amennyiben három-négy hónap alatt nem sikerül az ingatlan bérbe adása, a képviselőtestületnek ki kell dolgoznia az ingatlan lakáscélú hasznosítását.

A bizottság javasolja a bútorzat megvásárlását.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság véleménye azonos a pénzügyi és gazdasági, illetve városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatával.


Bebes István képviselőtestületi tag tesz fel kérdést az ingatlan nagyságával kapcsolatosan, a berendezések megvásárlásával egyetért, azt javasolja.

Véleménye szerint célszerű lenne az azonnali lakásokká alakítás, nem jellemző az ekkora nagyságú, emeleti ingatlan bérlet útján történő hasznosítása.

A december 31-ig történő lakásokká alakítással az önkormányzat sok problémától mentesülne.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke véleménye szerint, amennyiben szeptember végéig nem sikerül a bérletbe adás útján történő hasznosítás, javasolja a lakások kialakításának megterveztetését, a kialakítás költségeinek csak a 2002. évi költségvetésben történő szerepeltetését.


Honfi József polgármester javasolja az ingatlan bérleményként történő meghirdetését, amennyiben szeptember 15-ig nem érkezik pályázó, a 27-i ülésre a lakóépületté alakítás feltételrendszere a képviselőtestület elé kerül.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


173/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körmend, Vida J. utcai Kereskedelmi és Hitelbank által használt ingatlant bérbeadás útján hasznosítja.

Amennyiben a bérbe adás szeptember 15-ig - a pályázat eredménytelensége miatt - nem valósul meg, a képviselőtestület a lakásokká alakítás feltételeit a szeptember 27-i ülésen felülvizsgálja.

A képviselőtestület hozzájárul - 300.000,-Ft-ért - a bútorzat megvásárlásához.

Határidő: azonnal (a pályázat kiírására), illetve a 2001. szeptember 27-i ülés

Felelős: Kalotai Péter a Házkezelőség vezetője

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 1. Tájékoztató az intézményi konyhák átadásáról

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője szükségesnek érezte a képviselőtestület tájékoztatását a konyhai átadás folyamatáról. A konyhai dolgozók felmentése - két dolgozó kivételével megtörtént.

A bérleti szerződésben rögzítésre került, hogy a főzőkonyháknál a közművek leválasztását a SODEXho Kft. elvégzi, azonban a kft. kinyilatkozta, hogy ezt nem fogja elvégezni. Így az általuk elfogyasztott víz-, gázenergia költségét az önkormányzat nem tudja lemérni.

A tárgyalások eredményeként a kft. az önkormányzatnak ebédadagonként 10,-Ft-ot ajánlott meg a főzésért és tálalásért.


Honfi József polgármester elmondja, amennyiben a kft. nem teljesíti a szerződésen vállalt feltételeket, az önkormányzat polgári peres eljárást kezdeményez.


Kozó József képviselőtestületi tag érdeklődik, lesz-e lehetőség szeptember 03-án az étkezésre.


Honfi József polgármester igennel válaszol.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke szerint a tapasztalatot érdemes levonni; a szerződés gondosan kidolgozott és precíz kell, hogy legyen, a másik fél ne tudjon semmiféle kötelezettség alól kibújni.

Véleménye szerint nem volt felelős, aki a problémákat kezelte, és a kapcsolatot fenntartotta volna a kft. vezetőségével. Egyébként a mai problémák nem merültek volna fel.


Honfi József polgármester nem ért egyet Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökének véleményével, hiszen az önkormányzat részéről Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője és Mosonyi András műszaki főtanácsos a kft. rendelkezésére állt.


Mosonyi András műszaki főtanácsos szerint a SODEXho Kft. részéről nem volt egy felelős személy, aki a munkálatokat felügyelte, szem előtt tartotta volna.


Bebes István képviselőtestületi tag sérelmezi, hogy a közbeszerzési eljárás pályázatát elnyerő cég diktál az önkormányzatnak. Javasolja a holnapi nap folyamán az önkormányzat jogászának felkeresését, a kártérítési eljárás megindítása érdekében.


Honfi József polgármester javasolja, amennyiben a SODEXho Kft-vel nem sikerül megegyezni, az önkormányzat a szerződésben rögzített peres eljárást kezdeményez.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:174/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza, amennyiben a SODEXho Kft nem teljesíti a konyhák működtetésére megkötött szerződésben vállalt kötelezettségeit, peres eljárást kezdeményez.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester 1. Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság javaslatai

Előadó: Mészáros Árpád bizottsági elnök

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium osztálybontási kérelme


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a három intézménynél jóval a törvényi maximum fölött vannak a beíratott gyermekek létszáma.

Az általános iskolákban az előzetes jelzések alapján a szülők nem tartottak vissza mintegy 50 gyermeket, így a Somogyi B. Általános Iskola 52, az Olcsai Általános Iskola 58, a Kölcsey u. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 64 elsőosztályossal számol, 12-vel több a törvényi maximumnál.

A szülők kérését tartalmazza az előterjesztés is.

A bizottság egyhangúlag javasolja az osztálybontásokat.

A Somogyi Iskola esetében is indokolt, hiszen Szarvaskendről jövő gyermekek miatt több az első osztályos. A Rázsó Iskola esetében szakmai alapokra helyezve támogatja az iskola osztálybontási kérelmét.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a költségvetési gazdálkodásra tekintettel nem javasolja az osztálybontást.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy éppen Szarvaskend önkormányzata nem kötött együttműködési megállapodást önkormányzatunkkal.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke kihangsúlyozza, hogy az elmúlt évben 150 első osztályos, az idei évben 170 első osztályossal kell számolni.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag - tekintettel arra, hogy nem hosszú távra kiható folyamatról van szó - szakmai alapokra helyezve javasolja az osztálybontás jóváhagyását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a költségvetés oldaláról megközelítve az osztálybontás költségeit az intézményekkel kigazdálkodtatva fogadja el a képviselőtestület.


Bebes István képviselőtestületi tag az önkormányzat költségvetésére tekintettel sem ért egyet az osztálybontási kérelmekkel, és nem hiszi, hogy ez a következő évben nem jár költségkihatással.

Nehezíti továbbá a dolgot, hogy ideérkező vidéki gyermekek után az önkormányzatok nem kötnek együttműködési megállapodás az önkormányzattal, ez ellen kell valamilyen intézkedést eszközölni; a vidéki gyermekek miatt nem indítható pluszosztály.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja az osztálybontási kérelmek jóváhagyását, a vidéki gyermekek befogadását, tanítását.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az ötödik osztályba jövő gyermekek felvételét szükséges koordinálni.


Honfi József polgármester javasolja a Rázsó Szakközépiskola osztálybontásának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


175/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium a 2001/2002-es tanévre felvett 42 - 44 fő első évfolyamos szakközépiskolás tanulót az iskola igazgatója két osztályba (egy vállalkozási ügyintéző és egy autószerelő gépésztechnikus) szervezi.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármesterHonfi József polgármester javasolja a Kölcsey u. Ált. Iskola osztálybontási kérelmének elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


176/2001. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2001/2002-es tanévre felvett 64 fő első évfolyamos tanulót az iskola igazgatója három osztályba szervezi.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármesterHonfi József polgármester javasolja a Somogyi Béla Általános Iskola osztálybontási kérelmének jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


177/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a Somogyi Béla Általános Iskola és Kollégium a 2001./2002-es tanévre felvett 70 fő első évfolyamos szakközépiskolás tanulót az iskola igazgatója három osztályba szervezi.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
 • Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak kötelező pótléka mértékének meghatározása

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja az előterjesztés elfogadását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva - 6 szavazat 1 tartózkodás - mellett a jelenlegi pótlékok arányát tartja elfogadhatónak


Honfi József polgármester javasolja a pénzügyi és gazdasági bizottság módosító javaslatának elfogását.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 3 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


178/2001. számú határozat:


Körmend város önkormányzati Képviselőtestülete a fenntartásában működő közoktatási intézményekben, pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak kötelező pótlékának mértékét továbbra is az 5/1998. számú határozatának megfelelően határozza meg.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
 • Javaslat a közoktatás és közművelődés területén technikai körben foglalkoztatott dolgozók bérkorrekciójára

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság több alkalommal foglalkozott fenti problémával, melyet a képviselőtestület elé a féléves beszámoló alkalmával tűzött napirendjére.

Az intézményekben a technikai dolgozói létszám szűkült, a bizottság a minimálbér 4%-át kitevő illetménykiegészítést javasol jóváhagyni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja az előterjesztés elfogadását, különösen a jövő évtől bevezetésre kerülő 50eFt-os minimálbérre, a bérolló összeszűkül, a többi embernek is kompenzálni kellene a bérét. Jelen előterjesztés elfogadásával a bérsávokat leszűkíti a képviselőtestület.

Az 50e Ft minimálbér bevezetése mellett javasolja a toleranciákat megadni, és azt a költségvetésbe betervezni.


Honfi József polgármester javasolja a pénzügyi és gazdasági bizottság módosító javaslatának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal, 7 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja a mintegy 1.600-Ft-os illetménykiegészítés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 1 ellenszavazat és 6 tartózkodás mellett elfogadja.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője javasolja, hogy az illetménykiegészítés az intézmények jelenlegi költségvetési keretéből oldódjon meg.


Honfi József polgármester javasolja Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője javaslatának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 3 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


179/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza, hogy a technikai körben foglalkoztatott munkavállalók számára 2001. szeptember 01-től a minimálbér (40e Ft) 4%-át - (1.600,-Ft/hó/fő) - kitevő havi illetménykiegészítést az intézmények saját költségvetésük terhére oldják meg.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Javaslat az eszközfejlesztési ütemterv megvalósítására benyújtott pályázat önrészének összegére

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke az érthetőség szempontjából elmondja, hogy az előterjesztés második és utolsó oszlopának összege adja az ötmillió forintot, amit a képviselőtestület jóváhagyott.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


180/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az eszközfejlesztési ütemterv 2001. évi egységének megvalósítására közoktatási intézményenként az előterjesztésnek megfelelő mértékű önrészt biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Kérelem ügyviteli alkalmazott foglalkoztatására

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja az óvoda vezetőjének meghallgatását.


Nagyné Vadász Mária óvodavezető röviden elmondja, hogy az intézményben az élelmezésvezető foglalkoztatása megszűnt, aki adminisztrációs feladatokat is ellátott. A feladatok továbbra is fennállnak, azonban nincs, aki azokat elvégezze. Kéri, hogy egy részmunkaidős ügyviteli dolgozó alkalmazásához járuljon hozzá a képviselőtestület.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a leépítés kapcsán az önkormányzat a pénzek visszaigénylésére pályázatot fog benyújtani, ezért határozatot kell hoznia a testületnek, hogy a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a várhatóan megüresedő álláshelyeken nem foglalkoztathatók a létszámleépítésben érintett emberek. Amennyiben fenti álláshely betöltésre kerül, az önkormányzat ezen összegre nem lesz jogosult.

Elmondja továbbá, hogy a költségvetés készítéséből fakad, a jelenlegi alkalmazotti létszám magas az ellátandó feladatokhoz viszonyítva.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke nem javasolja az ügyviteli státusz betöltését.

A bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, vizsgálja felül a képviselőtestület a három óvodavezetés összevonásának lehetőségét a 2002. évi költségvetés megtervezése során, ezzel az ügyviteli munka ellátása is megoldódik.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a közalkalmazotti törvény előírására hivatkozik, mely rendelkezik arról, melyik közalkalmazottnak mi a feladata.


Honfi József polgármester javasolja a pénzügyi bizottság módosító javaslatának elfogadását, az ügyviteli státusz betöltésének elutasítását.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 3 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


181/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a II. sz. Napköziotthonos Óvodában nem biztosítja a részmunkaidős ügyviteli dolgozó alkalmazásának anyagi feltételeit.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetőjeHonfi József polgármester javasolja, hogy a jövő évi költségvetés megtervezése során a képviselőtestület vizsgálja felül az óvoda vezetésének korszerűsítését, összevonásának lehetőségét, melyet a képviselőtestület külön előterjesztés alapján hagy jóvá.
 • Fenntartói támogatói nyilatkozat pályázat benyújtásához

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


182/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete nyilatkozatával támogatja a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot abban, hogy pályázatot nyújtson be a "COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi Modelljének csoportos formában, tanácsadói segítségnyújtással történő kiépítésére".

Határidő: a pályázati kiírásnak megfelelően

Felelős: Honfi József polgármester
 • Magyarország autóatlasz és útikalauz kiadásának támogatása

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság kerete kimerült, azonban a bizottság véleményét tolmácsolva - a megfelelő tájékoztatás érdekében - javasolja a kötet megjelentetésének támogatását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem tartja fontosnak az autósatlaszban való megjelentetést, a kötet megjelenésének támogatását.


Honfi József polgármester javasolja a támogatás elutasítását.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 2 ellenszavazat és 7 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


183/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete nem támogatja a Magyarország autóatlasz és útikalauz megjelentetését.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 • Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag nem arra kapott választ, amit kérdezett, véleménye szerint a betonkeverő működése továbbra is nagy port okoz. Locsolják az utat, mert a por elviselhetetlen.

A Vörösmarty utcát a lámpa nem világítja be, jövőre fordítson erre a képviselőtestület.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a Penny Market parkolójában már csempetörmelék is felfedezhető, így az 1.) pontban adott választ nem fogadja el.

Külön említést tesz a környéken meglévő parlagfű irtásának szükségességéről, és továbbra is fenntartja a kórház melletti árok lefedését.

Így fogadja el a beszámolót.


Bebes István képviselőtestületi tag szintén nem fogadja el az interpellációjára tett intézkedésekről szóló beszámolót, a csatornaépítés után a nyomvonalat kell eredeti állapotba visszaállítani.

A szerződés pontjait végigolvasva, a nyomvonalon egy teljes aszfaltterítést kellett volna elvégezni. Egyik gond, hogy az út állaga a kamionok által rossz minőségű. Ez ellen és ennek megszűntetése érdekében a közterület-felügyelőknek kellene eljárni

A bitumenre szórt kavics szétszóródott, és a meleg idő hatására feljött a bitumen, az autók szétszórják a kavicsot, ezért érkezik több lakossági bejelentés a környékről.


Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető nem érti, miért nem fogadta el Czafit Jenőné képviselőtestületi tag az interpellációra adott válaszát. A betonkeverő nem környezetszennyező, az építkezés növelte meg a forgalmat, az út naponta kétszer-háromszor történő fellocsolására nincs lehetőség.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag elmondja, hogy konkrétan a Képúti liget lakóiról van szó, tőlük érkezett bejelentés a nagy por miatt.
I n t e r p e l l á c i ó k


Egyed Gyula képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy szeptember 03-án a Kincstári Vagyoni Igazgatóság által megtörténik az iskola által használt helyiségek átadása, melyre kéri a polgármester részvételét.

Elmondja, hogy a dísztermet jelenlegi állapotában szeretnék, ha megmaradna, hogy az alkalmas legyen az ünnepek megrendezésére, események megtartására.

Elmondja, hogy az iskola feljegyzésein kívül nincs semmiféle dokumentáció, a szülői fogadó, kis francia terem, a nagy francia terem, a tanári szoba bútorzatáról, melyre igényt tart a Kincstári Vagyoni Igazgatóság. Erre az iskola is igényt tartana, ezért szükséges, hogy a város érdekeit is képviselve - akár becsüst bevonva -, állást kell foglalni, mi legyen ezen bútoroknak a sorsa.

Kiegészítésül elmondja, ami a kollégium működéséhez szükséges, azt szeretnék az új kollégiumba átvinni. Művészettörténeti értékük is van.

Kozó József képviselőtestületi tag olyan önkormányzati vagyonról van szó, melyhez a Kincstárnak nincs rendelkezési joga, 60-as évektől nyilvántartott, korábban kastélyt birtokló főiskola, szakközépiskola, mezőgazdasági technikum működése óta jelen vannak. Értékbecslésükre sort kell keríteni, elhelyezésükről gondoskodni kell. Minden olyan vagyon, ingóság kivihető a kollégium épületéből, mely nem jár rombolással, ezért maradnak ott a beépített szekrények.

A Kincstár műemléki értékbecsléséről nem volt szó, az értékeltetést el kell végezni, tekintettel az önkormányzat költségvetésére, ha kell, egyes intézmények megsegítésére. Ne kerüljön olyan tulajdonba, akinek nincs rendelkezési joga.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a múzeum az épületben marad. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Megyei Intézetéből Rákóczi Péter járt a kastélyban, aki digitális fényképeket készített a bútorokról, mivel azokat hatósági eljárás keretében védetté kívánják tenni. Amennyiben a kastélyból a bútorokat el kívánják szállítani, vele kell felvenni a kapcsolatot.


Honfi József polgármester kijelenti, tárgyalások során bizonyítja az önkormányzat, hogy az iskola szerezte be ezeket a bútorokat, nem a Batthyány-család tulajdona volt.

Szeptember 03-án sor kerül az egyeztetésekre.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Rába-parton a nyárfák közül kettő, egyiknek a törzse, másiknak az ágai szélcsendes időben letörtek. A fákon ún. fehér korhadás ment végbe, így azok szilárdsága a nullára csökkent, vastagságuk 40 cm körüli, ezek kivágása indokolt. A balesetveszélyre tekintettel a közvéleményt is tájékoztatni, erre megoldást és ősztől valami féle pótlást kell végezni, hogy ne maradjon a part fa nélkül. Minderre az önkormányzatnak fedezetet kell biztosítani.

Sajnálja, hogy ennek előterjesztésére nem került sor, de a képviselőtestületnek állást kell foglalnia ebben, meghatározva egy keretösszeget.


Honfi József polgármester javasolja, hirdesse meg az önkormányzat, ki fizet többet a fákért, értékesítse az önkormányzat azokat. A tűzoltóság letermelése után a törzset le lehet vágni, és az anyag kitermelése lesz a vállalkozó feladata.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a fák kivágása iszonyú pusztítással jár, több lesz a kár, mint a haszon.


Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető kiegészítésül elmondja, hogy senki nem vállalja a fák kivágását.

Javasolja mintegy 4-500e Ft megelőlegezését a fák kivágásához.


Honfi József polgármester javasolja, kérjen a műszaki és városgazdálkodási iroda három ajánlatot, mennyiért vállalják fel a fa kivágását, kitermelését.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke szerint a fák kivágása sürgős, hiszen azok balesetveszélyesek.


Honfi József polgármester javasol a költségvetés város- és községgazdálkodási szakfeladat terhére 300e Ft keretösszeg biztosítását, és három ajánlat bekérését.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


184/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Rába-parti korhadt nyárfák kivágására 300e Ft-ot biztosít a 2001. évi költségvetés város- és községgazdálkodási szakfeladatának terhére.

Utasítja a műszaki és városgazdálkodási irodát, hogy a fák kitermelésére, kérjen három ajánlatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetőjeDr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elmondja, hogy a vegyes tulajdonú társasházak esetén gond van a szemétszállítási szerződés megkötésével.

Javasolja, hogy a vegyes tulajdon miatt a Házkezelőség szedje be a díjakat. Többször fordult levélben a Házkezelőséghez, mint közös képviselő, de nem született eredmény, ezért kéri, hogy az önkormányzat a tulajdona felett tulajdonosként járjon el, és szedje be a szemétdíjat, így sor kerülhet a szerződések megkötésére.

Ebben rövid időn belül el kell járni, és ismételten kéri a felelősségi szabály és tulajdonosi kötelezettségre tekintettel, az önkormányzatnak, mint természetes személynek ez kötelezettsége.

Javasol egy közmeghallgatás tartását, annak érdekében, hogy a rendelet végrehajtását képes lesz-e a lakosság betartani. Félő, hogy a tervezett összeget nem tudja beszedni a MÜLLEX Kft, így ezt az önkormányzatnak kell az év végén megfizetni.

Példaként Hollandiát, Németországot hozza fel, ahol nem kötnek szerződést.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag lakossági bejelentés alapján elmondja, hogy nem a fizetéssel van probléma, hanem a szerződés megkötésének módjával.

Nem jogos, hogy négyszer fizessen valaki - különösen a nyugdíjasok - díjat, ha csak kétszer telik meg a szeméttárolója. Ha kötelező a szemétszállítás, legyen kötelező a mérés is. A ténylegesen elszállított szemét után a díjat megfizetik az emberek.


Horváth László képviselőtestületi tag szintén a szemétszállítás díj fizetésével kapcsolatosan javasol részletfizetési lehetőséget biztosítani.


Geosics László képviselőtestületi tag a felsőberki városrészről elszállított buszváró visszahelyezését javasolja.

Elmondja továbbá, hogy felsőberki lakossága igényt tart a kulturépületre, szeretnék azt rendben tartani, eseményeket megrendezni.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke tekintettel arra, hogy a parlagfű irtása kötelező, kastélyparkban, Penny Market környékén, Rába-parton szükséges.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a városban kimondottan parlagfű irtás a kaszálás keretében történik.

A kastélyparkban fellelhető parlagfű miatt a Fertő-Hanság Nemzeti Parkot kell felkeresni.


Németh Imre képviselőtestületi tag szintén a szemétszállítás díj kiszámlázása miatt emel kifogást, javasolja, hogy a konkrét szállítás után számlázzon a Kft.

Elmondja, továbbá, hogy a Thököly u. csapadékvíz csatornája eltelik, a pincékben áll a víz.


Tóth Imre képviselőtestületi tag a Nefelejcs és Legény utca kaszálását kéri. Érdeklődik továbbá, hogy a berki ravatalozó mikor kerül üzembe helyezésre, a kapu kinyitását javasolja.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke saját példáját említi a szemétszállítással kapcsolatosan, ahol a négy bejelentett lakosból csak két fő tartózkodik állandó jelleggel otthon. A rendelet nem tartalmazza, hogy a bejelentett lakosok után kell fizetni, minimum 120 l-es tárolóra kell szerződést kötni.


Pataki Péter képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy nagyobb esőzés után a Bem J. utca 28. sz. háztól lefelé és a Dienes L. utca sarkán a csatornarendszer eltömődik, az a környéken problémát okoz.

A VASIVÍZ Rt. helyi vezetője a helyszínen láthatta mindezt, így egy locsolókocsi azt fertőtlenítette, de ezt helyre kell állítani, az esetleges illegális rákötéseket felül kell vizsgálni.


Bebes István képviselőtestületi tag több képviselőhöz hasonlóan a szemétszállítással kapcsolatosan elmondja, hogy gondot jelent, pl. a közös képviselet esetén a díjarányosság, vagy az, hogy nem a megfelelő tárolót igényli a lakosság, de megoldásra szorul a szociális támogatás kérdése, valamint a vállalkozókra kivetett díj.

A rendelet számos előírását kell megvitatni, melyet követően javasolja, készüljön rendeletmódosítás, és az kerüljön megtárgyalásra a problémák megelőzése érdekében.

Október körül a számlázás megkezdődik, ezért is szükséges a közmeghallgatás megtartása, hogy a rendeletmódosítás az októberi ülés napirendjére kerülhessen.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy a zárt ülés 11.) pontjában szereplő napirend is hasonló a szemétszállítási díjakkal kapcsolatos problémához, tarthatatlan, hogy tisztességesen fizető lakók hátrányt szenvednek a nem fizetők miatt.


Több hozzászólás nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 19 óra 47 perckor bezárja.K. m. f.
Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester

távollétébenPaksa Balázsné

aljegyző