· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2001. évi
előző2001.április 04.    2001. november 29.következő
letölthető melléklet:

186 kbyte

2001. június 21.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2001. június 21-i

üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, dr. Bárány Győző, Egyed Gyula,

Horváth László, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Stipkovits Ferenc,

dr. Nagy Zoltán, Németh Imre, Geosics László, Tóth Imre, Simon

János, Szabó Ferenc, Bebes István, Czafit Jenőné és Pataki Péter

képviselőtestületi tag


Igazoltan távolmaradt: Bán Miklós képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Vaski Tiborné a GAMESZ vezetője

Viserálek Sándorné az Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetőjeHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 16 fő jelen van, az ülés határozatképes azt megnyitja.

Javasolja a napirend kiegészítését dr. Wolf Mária fogszakorvos ajánlatával, továbbá a folyó ügyek a.) és d.) pontjának zárt ülés keretében történő tárgyalását.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva a folyó ügyek b.) pontját is zárt ülés keretében javasolja.


Bebes István képviselőtestületi tag nem ért egyet a folyó ügyek b.) - döntés törvényességi észrevételről - pontjának zárt ülés keretében történő megtárgyalásával.

Javasolja azt a folyó ügyek első pontjaként megvitatni.


Honfi József polgármester a törvényességi észrevételről nyílt ülésen, a folyó ügyek első pontjaként javasol dönteni.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 4 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja fenti módosításokkal a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Beszámoló a GAMESZ munkájáról

Eladó: Vaski Tiborné intézményvezető


 1. Idősek gondozóháza működésének tapasztalatai

Előadó: Viserálek Sándorné intézményvezető


 1. A képviselőtestület 2001. II. félévi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. A keret-tanterveknek megfelelően módosított intézményi pedagógiai programok jóváhagyása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


 1. Folyó ügyek

 1. Döntés törvényességi észrevételről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása

 • Várkerti szobrok

 • Somogyi Béla Általános Iskola vizesblokkjának felújítása

 • Mentálhygiénés feladatok

 • Terembérleti díjak

 • Dr. Batthyányné Coreth Mária Napköziotthonos Óvodában karbantartási feladatok

 • Nevelési Tanácsadó szolgáltatása

 • Városgondnokság által elvégzett feladatok finanszírozása

 • Szociális ágazatban dolgozók egyszeri keresetkiegészítése

 • Utcai kosárlabdapályák építése

 • Kollégium építéséhez pótelőirányzat biztosítása

 • 1600 adagos konyha-étterem felújítása

Előadó: Honfi József polgármester

Szabó Ferenc alpolgármester

Némethné Simon Mária gazdasági és pénzügyi irodavezető

Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető.

 1. Hunyadi utca melletti terület "Telekalakítási és szabályozási terve"

Előadó: Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető


 1. Javaslat intézmény nevének és alapító okiratának módosítására

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság

elnöke


 1. Javaslat a Nevelési Tanácsadó áthelyezésére

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság

elnöke

 1. Javaslat a korai fejlesztés feltételeinek biztosítására

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság

elnöke


 1. Javaslat a 2001/2002 tanév első és utolsó tanítási napjának meghatározására

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság

elnöke


 1. Reise Info magazin ajánlata

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. Hargitai József támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. Körmend VSE kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

 1. Rákóczi u. 30-34 és Kossuth L. 1-5 sz. alatti társasház közös képviselőjének kérése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. dr. Wolf Mária fogorvos ajánlata

Előadó: Honfi József polgármester


Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető


I n t e r p e l l á c i ó kSzabó Ferenc alpolgármester az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 17 fővel folytatja a tanácskozást. 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy május 29-én a VASIVÍZ Rt. vagyonrendezés tárgyában megtartott közgyűlésén, május 30-án pedig Szentgotthárdon, a Területfejlesztési Tanács CÉDE pályázatok kiírására összehívott ülésén vett részt.

Június 5-én Budapesten, a Környezetfejlesztési Intézetben a bio-fűtőmű tenderdokumentációjának elkészítését egyeztette a PHARE képviselőjével.

Június 06-án a közvilágítási rekonstrukció ügyében tárgyalt. Szintén ezen a napon a SAVARIA Nett-Pack Thököly utcai telephelyének megtekintésére került sor, a bérleti feltételek konkretizálása érdekében.

Június 12-én a Körmend Múltja, Jelene, Jövője Alapítvány pályázaton elnyert volt MHSZ helyiségében megtartott kuratóriumi ülésén vett részt.

Június 13-án ismételten sor került egy megbeszélésre a konyhák üzemeltetésére vonatkozóan, 14-én pedig meglátogatta a betegszabadságát töltő Házkezelőség vezetőjét, akivel a Korona étterem, illetve a SAVARIA Nett-Pack bérleti szerződésével kapcsolatosan egyeztetett.

Honfi József polgármester tájékoztatást ad továbbá arról, hogy június 15-én a Határrendészeti Szakközépiskola tanévzáró kibocsátó ünnepségén, június 19-én pedig a Kistérségi Tanács soros ülésén vett részt, melynek napirendi pontja elsősorban pályázatok elbírálása, továbbá társulási tanács létrehozása volt. Elmondja, hogy gondot okoz, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ellátása egy intézményként történő működtetése. A társulási tanács megalakítása további egyeztetésre szorul.

Június 20-án az augusztus 19-i, ezen belül is a partnerönkormányzatok küldöttségének, valamint az őket kísérő énekkarok programjainak egyeztetésére került sor.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az egészségügyi alapellátás szerződései megfogalmazódtak, majd ismerteti az orvosok levelét, melyben kifejtik a szerződéssel kapcsolatos véleményüket. Nem értenek egyet a szerződés önkényes, egyoldalú megváltoztatásával, a szolgálati működés anyagi költségvetésének kimutatásáról szóló táblázat hitelességével, a költségvetési hiánynak a nem privatizált praxis és védőnői szolgálat kárára történő pótlásával. Hiányolják, hogy a központi költségvetésből önkormányzatnak juttatott összegéből a szolgálat semmilyen anyagi támogatásban nem részesül, pedig önkormányzati feladatról van szó.

Sérelmezik továbbá, hogy a testület, kérésükre nem volt hajlandó egyeztetni, és kérik, hogy a szerződés 6. pontja a szerint módosuljon, hogy érvényességi határideje: 2001. december 31.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy ezzel a módosító javaslattal fogadták el az orvosok a szerződést.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az MSC Hungary Kft. ügyvezetőjétől az iparűzési adó fizetésével kapcsolatosan érkezett levél, melyet zárt ülés keretében szeretne ismertetni.

Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy a Julius Meinl Rt. átalakult, ezért javasolja az önkormányzat 374e Ft összegű Julius Meinl részvényeit, az rt-ből alakult MATCH Rt-be apportálni, mellyel tarható az osztalék eddigi színvonala.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


124/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonát képező 374 e Ft összegű Julius Meinl részvényeit a MATCH Rt-be apportálja.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármesterHonfi József polgármester javasolja a két ülés közti eseményekről, tevékenységekről szóló beszámoló jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. A képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja felhívja a figyelmet az előterjesztés 2. bekezdésében szereplő elírásra: "valamennyi" szó helyett "alanyi jog" a helyes.

A bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a rendelet módosítás jóváhagyását.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke szintén a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a rendeletmódosítás jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


12/2001. (VII. 01.) számú rendelet:


A képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a rendeletmódosítás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


13/2001. (VII. 01.) számú rendelet:


A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk) 1. Beszámoló a GAMESZ munkájáról

Előadó: Vaski Tiborné intézményvezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Vaski Tiborné a GAMESZ vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a pénzügyi és gazdasági bizottság írásos beszámolójának kiegészítését kérte az ellátott munkakörökre vonatkozóan.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolja, hogy a pénzügyi és gazdasági bizottsághoz hasonlóan az év végén a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság is kapjon teljes értékelést a fejlesztésekre és felújításokra vonatkozóan.

Elismeri, hogy bőséges feladattal ellátott intézményről van szó, ami talán egy kicsit csökken a konyhák kikerülésével.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elismeréssel szól a GAMESZ tevékenységéről, és elmondja, hogy a többi intézményhez hasonlóan a Kölcsey u. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény is jó kapcsolatban van a GAMESZ-szal.

Az egészségügyi alapellátásra vonatkozóan tesz fel kérdést, melyre Vaski Tiborné intézményvezető elmondja, hogy csak a közalkalmazotti orvosokkal áll kapcsolatban az intézmény, a privatizált orvosokkal nem.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke kihangsúlyozza, hogy polémiát okoz az "infoprogram" késése, valamint a költségvetési rendelet jóváhagyásának időpontja, hiszen így május az első hónap, melyben ténylegesen rálátnak a költségvetésre az intézmények.

A számítógépek értékcsökkenése iránt érdeklődik, melyre Vaski Tiborné GAMESZ intézményvezető elmondja, hogy évente 33%, és a számítógépek értékcsökkenésének elszámolása a 2001. évtől a számviteli törvény szerint negyedévente történik.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy az amortizáció miatt az intézmények részéről várhatók erre vonatkozó igények, továbbá egyetértését fejezi ki a pénzügyi és gazdasági bizottság írásos véleményének 7. pontjában foglaltakkal - a GAMESZ alkalmazottaira háruló többletmunkák elismerésére szolgáló jutalomkerettel - kapcsolatosan.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva az írásbeli véleményező javaslatra hívja fel a figyelmet, mely közül külön kiemeli, hogy a GAMESZ és az intézmények közötti megállapodásoknak november hónapig el kell készülniük, valamint a 7. pontban foglalt jutalmazási alapra vonatkozó javaslatot.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag az 5. ponttal kapcsolatosan tesz fel kérdést, továbbá érdeklődik, hogy a nem önálló gazdálkodás alapállása és a GAMESZ pénzügyi felügyelete mellett hol rejlenek takarékossági lehetőségek, mind az intézmények, mind a város szempontjából, hiszen a számszakiságra törekszik mindenki.


Vaski Tiborné a GAMESZ intézményvezetője elsősorban a bérek név szerinti tervezését emeli ki, hiszen azok semmiféle pluszt nem tartalmaznak, továbbá elmondja, hogy a dologi kiadásokat tekintve a rehabilitációs hozzájárulás intézményi összesítését tekintve a GAMESZ-ra tervezve, mintegy 5-600e Ft kifizetésére kerül sor az adóhivatal felé. Másik nagy tétel a bankok folyószámla-kezelési költsége, továbbá jelentős a papír- és festékanyag felhasználása.

Bebes István képviselőtestületi tag a pénzügyi és gazdasági bizottság nevében elmondja, hogy az érdeklődés az intézmények karbantartói létszáma iránt merült fel. A pénzügyi GAMESZ hihetetlen széleskörű feladatot lát el, az alkalmazottak nagyon leterheltek, az elvégzett munka aránytalan a bérekkel.

Kiemeli, hogy az intézmények és a GAMESZ közötti kapcsolati rendszer nincs szabályozva, nem konkretizált, milyen jogkörei vannak a GAMESZ-nak, véleménye szerint mellérendeltség jellemző a fölérendeltség helyett, ezért kerül sor néhány intézménynél a harmadik negyedévben "elcsúszásokra", mely a bizottság szerint nem fordulna elő, amennyiben a GAMESZ szerkezeti felépítettsége változna; több jogosultsággal rendelkezne ezek megakadályozására.

Így kevesebb problémája lenne a képviselőtestületnek, alá-fölérendeltségi viszonnyal ez kiküszöbölhető lenne.

Véleménye szerint fontos a felépítettségi kör meghatározása, segítve a testület munkáját, hogy megfelelő elosztása legyen a pénzügyi kereteknek, mert ott adódnak feszültségek, amely intézményeknek a GAMESZ készíti a költségvetését. Ezen kérdéskört még az idei évben tisztázni kell, a felépítettséget ennek megfelelően kell meghatározni.


Honfi József polgármester - elismerve az ott folyó széles körű munkát - javasolja a GAMESZ munkájáról szóló beszámoló jóváhagyását.

Javasolja az intézmény költségvetésének felülvizsgálatát, keresve a megoldást a túlmunkák megfizetésének biztosítására.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


125/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete - elismerve és megköszönve az ott végzett munkát - a GAMESZ munkájáról szóló beszámolót - a pénzügyi és gazdasági bizottság írásos véleményének figyelembevételével elfogadja.

Az intézmény alkalmazottai túlmunkájának elismerésére meg kell teremteni a pénzügyi alapot.

Határidő: 2001. szeptember 30.

Felelős: Honfi József polgármester

 1. Idősek gondozóháza működésének tapasztalatai

Előadó: Viserálek Sándorné intézményvezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Viserálek Sándorné intézményvezető írásos tájékoztatóját kiegészítve tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az elmúlt négy hónapos működés igazolja a gondozóház működésének óriási igényét. Jelenleg két férfi és 2 női várakozóval számol, a kihasználtság 100%-os, ami továbbemelkedik a jövő héten, hiszen egy pótágy elhelyezésére lesz szükség.

Kihangsúlyozza, hogy a képviselőtestületnek a gondozóház férőhelyeinek bővítésével foglalkoznia kell.


Bebes István képviselőtestületi tag érdeklődi, milyen lehetőség van az intézmény bővítésére. Felhívja a figyelmet, hogy tudomása szerint a Széchenyi tervben pályázati lehetőség van gondozóház bővítésére, ezzel a lehetőséggel élve a képviselőtestület ezt a problémát megoldhatná.


Viserálek Sándorné intézményvezető elmondja, hogy a férőhelyek számának növelése funkcionálisan a jelenlegi épület bővítésével lenne a legcélszerűbben megoldható, hiszen a szakmai feladatok megvalósítását tekintve a közös helyiségek rendelkezésre állnak.

Az udvar hátsó részében egy terület ugyan rendelkezésre áll, de műszaki szakemberek szerint a bővítés itt nem megoldható, mert a beépítés sűrűvé válna.

Megoldásként szolgálhatna a jelenlegi épület mögötti templomkert, ahonnan biztosítható lenne a terület.


Honfi József polgármester szerint meg kell vizsgálni, mind szakmai, mind műszaki - pénzügyi szempontból hogyan bővíthető a jelenlegi épület, esetleg a tetőtér beépítés lehetőségének felülvizsgálatával.

Amennyiben erre nincs lehetőség, javasolja a szomszéd megkeresését a területvásárlás igényével.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy szintén felmerült az épület bővítési igénye, a számba jöhető valamennyi - tetőtér-beépítés, ingatlan megvásárlás - lehetőséget figyelembe véve.

Az intézet az akadály-mentesítés megoldására a Szociális és Családügyi Minisztérium felé nyújtott be pályázatot, de az nem az elfekvő rész lehetőségének javítását próbálja megoldani.

A képviselőtestületnek ezen problémával is foglalkoznia kell, amennyiben nem jár eredménnyel a pályázat azon rész akadály-mentesítését is meg kell oldani.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a felvetett problémával egyetért, és örvendetesnek tartja, hogy a gondozóház megkezdhette működését.

A működtetés szempontjából nem ért egyet egy külön épület megépítésével, javasolja a jelenlegi épületet bővíteni, a területvásárlás érdekében az egyház megkeresését.

A bizottság javasolja a tájékoztató elfogadását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag megállapítja, hogy a pár hónapos működés több feladatot ró a képviselőtestületre, mint, amire az számított.

Tehát megállapítható, hogy az eredeti igény nagyobb, mint amivel számolt a testület. Szükséges az épület férőhelyeinek számát bővíteni, számba kellene venni a következő években felmerülő ilyen jellegű igényeket, a jelenlegi intézmény teljesen átalakítható a gondozóház szolgálatára.

A korfából kiderül, hogy ezen korosztály problémájával foglalkozni kell.


Horváth László képviselőtestületi tag egyetért a bővítés igényének szükségével.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag az ideiglenes működési engedéllyel kapcsolatosan tesz fel kérdést, továbbá kihangsúlyozza, mennyire megkönnyíti a családok életét, egzisztenciáját a gondozóház működése, megléte.

Véleménye szerint a vonzáskörzetre tekintettel is fel kellene mérni az igényeket.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a telephely, a működtetést tekintve tesz kiegészítést.

Javasolja, a képviselőtestület foglalkozzon a bővítés kérdésével, a feladatok meghatározásával.


Honfi József polgármester ígéretet tesz, hogy a gondozó ház kistérségi szinten történő kiterjesztéséről a kistérségi társulás ülésén tájékoztatást ad, és kiegészítésül elmondja, hogy Nádasd és Pinkamindszent szeretne gondozóházat létrehozni.

Amennyiben lehetőség van, egyetért a Széchenyi tervre történő pályázat benyújtásával, bevonva a regionális fejlesztési tanácsot.

Javasolja a kistérségi körjegyzők segítségével a várható konkrét igények felmérését, továbbá a jelenlegi gondozóház bővítésének pénzügyi, műszaki feltételeinek felülvizsgálatát, és a költségbecslések elkészültének függvényében a képviselőtestület állást foglalhat a gondozóház bővítésének lehetőségéről.

Megköszöni a gondozóházban eddig végzett, áldozatkész és lelkiismeretes munkát, és javasolja a tájékoztató jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


126/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Idősek gondozóháza működésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadja.

A képviselőtestület indokoltnak tartja a gondozó bővítését. Felhatalmazza a polgármestert a kistérségi társulás önkormányzati körében, mérje fel a várható igényeket, továbbá a Széchenyi tervben történő pályázati lehetőségeket.

A képviselőtestület szükségesnek tartja a gondozóház bővítésének pénzügyi, műszaki feltételeinek felülvizsgálatát, illetve a költségbecslések elkészítését, melyet a képviselőtestület 2001. augusztus 23-i ülésére kell előterjeszteni.

Határidő: 2001. augusztus 23-diki ülés

Felelős: Honfi József polgármesterKozó József képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja a tanácskozást. 1. A képviselőtestület 2001. II. félévi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja az augusztusi ülés napját 23-ában jóváhagyni, továbbá kiegészítésként elmondja, hogy a helyi adókról és gépjárműadóról szóló rendeletmódosítás szükségességének függvényében válik konkréttá a decemberi ülés időpontja.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a be nem fizetett lakbérek, kintlévőségek felülvizsgálatát az augusztus 23-i ülés napirendjére tűzni.


Honfi József polgármester javasolja fentiek figyelembevételével az augusztusban tartandó ülés napjának és napirendjének elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva a november 29-i ülésre tervezett - a 2001. évi pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól szóló - 4. napirendi pontot a decemberben tartandó ülésen javasolja megtárgyalni.

Javasolja továbbá a bizottság feladatinak kiegészítését a "gázközmű-vagyon, településfejlesztés hosszú távú ütemezését a bio-fűtőmű, az ipari terület kialakítása, a termálvíz, a kastély hasznosítása" témákkal.


Honfi József polgármester javasolja a pénzügyi és gazdasági bizottság munkájának kibővítésére vonatkozó javaslat elfogadását.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke kifogásolja, hogy a város Általános Rendezési Terve most sem szerepel a munkatervben.


Honfi József polgármester javasolja a november 29-ére tervezett pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól szóló napirendi pont és a decemberi ülésre betervezett Faludi Ferenc Városi Könyvtár munkájáról szóló beszámoló felcserélését.

Javasolja továbbá a II. félévi munkaterv pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatának megfelelően történő kiegészítését és jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


127/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2001. II. félévi munkatervet az elhangzott kiegészítések figyelembevételével a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
 1. A kerettanterveknek megfelelően módosított intézményi pedagógiai programok jóváhagyása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Geosics László képviselőtestületi tag a kerettanterveknek megfelelően módosított pedagógiai programok költségkihatása iránt érdeklődik, melyre Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy az az önkormányzatra nem ró további kötelmeket és terheket.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag kiegészítésül felhívja a képviselőtestület figyelmét a dr. Szabó László országos közoktatási szakértő - mentor, előterjesztésben is szereplő, a város nevelési-oktatási intézményei munkájáról szóló elismerő szavaira.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a szakértői véleményeket az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság valamennyi tagja megkapta, mely az előterjesztésben szereplő kérdéseket vizsgálta, és elmondja, hogy az elismerő szavakat az előterjesztés szó szerint tartalmazza.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag elismeri a pénzügyi kérdés felmerülésének jogosságát, hiszen a Nemzeti Alap Tanterv bevezetése sok pénzügyi kérdés rendezését igényelte.

A kerettantervek rendezettsége érdekében az azóta felmerülő nevelési programok bevezetésre kerültek, mely korlátok között tartott.

Az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja a kerettanterveknek megfelelően módosított pedagógiai programok jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


128/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, az Olcsai Kiss Zoltán Általános Iskola, a Somogyi Béla Általános Iskola és Kollégium, a Kölcsey Ferenc Gimnázium és a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium pedagógiai programját a szakvéleményekben javasolt módosításokkal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester 1. Folyó ügyek:

 1. Döntés törvényességi észrevételről

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester a kiküldött két minisztériumi állásfoglalással kapcsolatosan elmondja, hogy az egyik szerint a január 23-i kinevezés nem volt jogszabálysértő, a másik szerint a pályázó még kinevezhető volt intézményvezetőnek.

Kéri a minisztériumi szakvéleményekkel kapcsolatosan a képviselőtestület véleményét, állásfoglalását.


Kozó József képviselőtestületi tag összefoglalva a kinevezési eljárást kihangsúlyozza, hogy a képviselőtestület kérte a Szociális és Családügyi Minisztérium állásfoglalását, mely közül az egyiket később, jelen ülésen kapta kézhez a képviselőtestület.

Javasolja, hogy a törvényességi észrevétellel ne értsen egyet a testület.


Bebes István képviselőtestületi tag szintén összefoglalva a pályázati eljárás lefolytatását elmondja, hogy a testület megbízta a jegyző urat, járjon el, a szakminisztériumi állásfoglalás megkérése érdekében.

A minisztérium nem jogorvoslati fórum. Felvázolja a problémaköröket, melyet a közigazgatási hivatal megjelöl. Elmondja, amennyiben ilyen véleményt kér a képviselőtestület, szükséges a teljes tájékoztatás megadása, a nyilvánosság megléte, abban a tekintetben, hogy a kiírásra került pályázatra négy pályázat érkezett, mely közül kettő szakirányú szakképzettséggel, kettő nem szakirányú szakképzettséggel rendelkezett, nem beiskolázott, és semmit nem vállalt.

A testület nem a két szakképzettet tette arra a helyre első körben, a helyes sorrendet felállítva, és nem arról döntött. Véleménye szerint a képviselőtestület olyan döntést hozott, mellyel az egyik szakképzettet kizárta a pályázatból.

Ezt kifogásolja jogosan a közigazgatási hivatalvezető.

Jelen pillanatban szakképzetlen került kinevezésre, hogy a szakképzettséggel rendelkező pályázó visszalépett.

A közigazgatási államtitkár asszony ezzel a problémakörrel foglalkozik, és ezt próbálja olyan kérdésként felvetni, amelyben véleménye szerint a döntést másképp kellett volna meghozni.

Ennek a tekintetében azokat a törvényességi észrevételeket, amelyeket a közigazgatási hivatal vezetője megtesz a képviselőtestület számára, azt az ő véleménye az utolsó mondatában alátámasztja. A képviselőtestület szuverén joga a döntés, de véleménye szerint annak idején nem jól döntött a testület. Szakképzettet kellett volna kiválasztani.

Javasolja, hogy a közigazgatási hivatal vezetőjének véleményét, törvényességi észrevételét a képviselőtestület ne utasítsa el.


Kozó József képviselőtestületi tag Bebes István képviselőtestületi tag által elmondottakra reagálva elmondja, hogy az nem teljes, mert dátumokról megfeledkezett.

Bebes István képviselőtestületi tag nem említette, mikor jelent meg az új jogszabály, nem említette, mikor írta ki a pályázatot a képviselőtestületet, továbbá, milyen eljárás során döntött arról, hogy kit nevez ki.

Véleménye szerint nem említette a dátumokat, mert az kedvezőtlen lenne, lett volna számára.

Egyértelmű a két állásfoglalás, a jegyző, aljegyző korábban jelezte, hogy folyamatban lévő pályázati eljárásról van szó, úgy szabályos, ahogy azt a képviselőtestület lefolytatta.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, hogy minden olyan kérdéskörben, tekintettel a dátumokra is, amelyek során az eljárás lefolyt és a kinevezés megtörtént, a döntési sorozat leírásra került.

Véleménye szerint más kérdés, hogy ugyanez nem történt meg a Szociális és Családügyi Minisztérium felé, ezt meg kellett volna tenni.

A jogosság igazolását megtette a frakció a közigazgatási hivatal felé.


Dr. Tóth Miklós jegyző összefoglalva az elhangzottakat elmondja, hogy rendkívüli ülés keretében kérte a képviselőtestület a Szociális és Családügyi Minisztérium szakmai állásfoglalását. A minisztérium nem jogorvoslati fórum, az adott jogszabály nem tartalmazza, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásra alkalmazni kell-e vagy sem.

A minisztérium az álláspontját ilyen módon tette meg.

A konkrét tájékoztatás érdekében elmondja, hogy Bebes István képviselőtestületi tag minisztérium felé tett első megkeresésében nem szerepelt, hogy többfunkciójú intézményről van szó. A minisztérium ezt szerepelteti is állásfoglalásában, melyre konkrét jogszabály nincs. Elmondja, hogy az állásfoglalást tekintve is van bizonytalanság, hiszen a később érkezett minisztériumi levél is a vagylagosságot megadva nem zárja ki, hogy a kinevezés jogszerűtlen lett volna.

A megkeresés szakmai állásfoglalás végett történt.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke kihangsúlyozza, hogy a pályázók meghallgatásáról, a pályázat elbírálásáról szóló bizottsági előterjesztésben szerepelt, hogy melyik pályázó, milyen végzettséggel rendelkezik.

Szerepelt a pályázókra leadott szavazatok száma is. A bizottság nem volt kompetens, így a pályázatokat a szakértői vélemények ismeretében bírálta el a képviselőtestület


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet a mb. főosztály levelében szereplő egy mondatára, miszerint a kinevezésre került személy vállalta a szakirányú szakképesítés megszerzését. Érdeklődik, hogy a kinevezett vállalhatta-e volna a jogszabályváltozás következtében, hogy nem szerzi meg a szakirányú szakképesítést

Ha vállalnia kellett, akkor a pozitív választ furcsának találja, mert a főosztályvezető ezt erősítette meg.


Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, hogy a kinevezési okiratban szerepel egy bizonyos szakképesítés megszerzésének előírási lehetősége, nevezett részére szakvizsga lett előírva, melyet a kinevezési okirat aláírásával tudomásul is vett.


Honfi József polgármester javasolja, ne értsen egyet a képviselőtestület a közigazgatási hivatal - elmarasztaló - törvényességi észrevételével.

Bebes István képviselőtestületi tag módosító javaslataként javasolja a törvényességi észrevétel elfogadását.


Geosics László képviselőtestületi tag nem kíván részt venni a szavazásban.


Honfi József polgármester a bejelentést tudomásul veszi, és megállapítja, hogy 17 képviselő vesz részt a szavazásban.


Szabó Ferenc alpolgármester érdeklődik, hogy a minősített többségi szavazat hiányosságának esetén Honfi József polgármester javaslata szavazásra kerül-e.


Honfi József polgármester elmondja, hogy abban az esetben nem.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja, hogy Bebes István képviselőtestületi tag vonja vissza módosító javaslatát, javasolja az eredeti, előterjesztésben foglaltak jóváhagyását.


Bebes István képviselőtestületi tag visszavonja módosító javaslatát.


Honfi József polgármester nem javasolja a törvényességi észrevétel elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 6 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja Bebes István képviselőtestületi tag módosító javaslatának - a törvényességi észrevétel - elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 8 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület a közigazgatási hivatal vezetőjének törvényességi észrevételét nem fogadja el.
 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása


 • Várkerti szobrok

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet a pénzmaradványok nagyságáról, és javasolja, hogy 305.767,-Ft-ot az önkormányzat az Olcsai-Kiss Z. tér felújítására fordítsa.


Horváth László képviselőtestületi tag az Olcsai-Kiss Zoltán: Halak szobor áthelyezésével kapcsolatosan tesz megjegyzést.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a pénzmaradvány felhasználását az Olcsai tér felújítására.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


129/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete jóváhagyja

 • a várkerti szobor 106.322,-Ft-jának és

 • a Hősök szobrának 199445,-Ft pénzmaradványának

összesen: 305.767,-Ft átcsoportosítását az Olcsai-Kiss Zoltán tér felújítására.

Határidő: 2001. június 30.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Somogyi Béla Általános Iskola vizesblokkjának felújítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


130/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 1.500e Ft-ot biztosít a céltartalékból a Somogyi B. Általános Iskola 1998-1999. évben elvégzett vizesblokk felújítási munkálataira, amellyel egyidőben a Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzata 1.500e Ft-tal nő.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Mentálhygiénes feladatok

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője kihangsúlyozza, hogy az Alkoholellenes Klub szakmai feladatellátása pénzügyi feszültségeket okoz. Meg kell határozni az ellátandó feladatokat és azok költségeit.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője véleményével, el kell dönteni, szükséges-e az elvégzett tevékenység. Az előterjesztésben szereplő összeg biztosítását nem javasolja.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke továbbra is javasolja az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségében való részvétel szüneteltetését.

Szükséges az Alkoholellenes Klubnál végzett munka szakmai ellenőrzése, a lehetőségek felülvizsgálata.


Honfi József polgármester javasolja az egészségügyi és népjóléti, valamint a pénzügyi és gazdasági bizottságot megbízni, vizsgálja felül a klub tevékenységét, melynek függvényében az augusztusi ülésen döntsön a testület a fedezetbiztosításról.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


131/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza az egészségügyi és népjóléti, valamint a pénzügyi és gazdasági bizottságot, vizsgálja felül a mentálhygiénés feladatok ellátását, melynek figyelembevételével 2001. augusztus 23-i ülésen foglal állást az Alkoholellenes Klub és az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségében való részvétel költségeinek biztosításáról.

Határidő: 2001. augusztus 23.

Felelős: Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke

Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke
 • Terembérleti díjak

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


132/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. 100e Ft pótelőirányzatot biztosít a GAMESZ részére a sportfeladatok terembérleti díjához a gazdálkodási tartalék terhére,

 2. 100e Ft-tal nő a GAMESZ finanszírozása és a sportfeladatok dologi kiadás előirányzata

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • dr. Batthyányné Coreth Mária Napköziotthonos Óvoda karbantartási feladatai

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mosonyi András műszaki főtanácsos tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a csőtörésből adódó munkálatokat el kellett végezni.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a biztosító megkeresését javasolja, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy az megtörtént.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


133/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda részére 117e Ft finanszírozást biztosít a legszükségesebb karbantartási feladatok elvégzéséhez, amely összeggel az intézmény dologi kiadási előirányzata nő, a gazdálkodási tartalék ugyanezen összeggel csökken.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Nevelési Tanácsadó szolgáltatása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


134/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. a Polgármesteri Hivatal működésére átvett pénzeszközének előirányzatát 233e Ft-tal megemeli a Nevelési Tanácsadó finanszírozási előirányzatával egyidejűleg.

 2. A Nevelési Tanácsadó

személyi juttatás előirányzata nő 199e Ft-tal,

munkaadó terhelő járulékok előirányzata nő 34e Ft-tal.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Városgondnokság által elvégzett feladatok finanszírozása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a "kóbor eb befogásá"-val, Egyed Gyula képviselőtestületi tag pedig a lomtalanításból származó bevétellel kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője és Tóth Imre képviselőtestületi tag ad kielégítő választ.


Pataki Péter képviselőtestületi tag jónak tartaná a "Halak" szobor vízzel történő ellátását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


135/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal költségvetésének dologi kiadás előirányzatait összesen 917.401,-Ft-tal csökkenti

 • a közutak, hidak, alagutak üzemeltetése szakfeladaton 238.776,-Ft-tal,

 • város- és községgazdálkodási szakfeladaton 516.162,-Ft-tal,

 • állategészségügyi tevékenység szakfeladaton 25.613,-Ft-tal,

 • szennyvízelvezetés- és kezelés szakfeladaton 136.850,-Ft-tal.

A pótfinanszírozásból a Városgondnokság

- személyi juttatás előirányzatát 204.870,-Ft-tal,

- munkaadói járulék előirányzatát 69.656,-Ft-tal,

- dologi kiadás előirányzatát 642.875,-Ft-tal

Összesen: 917.401,-Ft-tal

emeli.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 • Szociális ágazatban dolgozók egyszeri kereset-kiegészítése

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


136/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 375e Ft-tal növeli, amellyel egyidőben a Bölcsőde finanszírozási előirányzatát 49e Ft-tal, az Egészségügyi és Szociális Intézmény finanszírozási előirányzatát 326e Ft-tal növeli.

A Bölcsőde

- személyi juttatás előirányzata 37e Ft-tal,

- munkaadót terhelő járulékok előirányzata 12e Ft-tal

nő.

Az Egészségügyi és Szociális Intézmény

- személyi juttatás előirányzata 294eFt-tal,

- munkaadót terhelő járulékok előirányzata 32e Ft-tal

nő.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Utcai kosárlabdapályák építése

Előadó: Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a mai napon megtörtént a pályák felfestése, szponzori támogatással mintegy 2,4 millió forintba került a két pálya kialakítása.

Javasolja a pótfedezet biztosítását, az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


137/2001. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete két teljes kosárlabdapálya építéséhez a költségvetésben jóváhagyott kétmillió forinton felül 400e Ft pótfedezetet biztosít a céltartalék terhére.

Határidő: 2001. június 30.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető
 • Kollégium építéséhez pótelőirányzat biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a fedezet biztosítását.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva - tekintettel a meglévő tartalékokra - nem javasolja a 2.000e Ft fedezet biztosítását, a költségvetési előirányzat megemelését.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője kiegészítésül elmondja, hogy a szolgálati lakás kiváltása mintegy 5 millió forintjában kerülne az önkormányzatnak.


Honfi József polgármester nem ért egyet a szolgálati lakás kiváltásával, az önkormányzat nem vásárol lakást.

Javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 2 ellenszavazat és 7 tartózkodás mellett, minősített többségi szavazat hiányában nem fogadja el, a kollégium építéséhez nem biztosít pótfedezetet.
 • 1600 adagos konyha-étterem felújítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


138/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete javasolja a Házkezelőségnek az 1600 adagos konyha és étterem tető-felújítási munkáit a PROFIL-KER Kft-nél megrendelni, melynek költségeként a képviselőtestület 7.000e Ft-ot biztosít a költségvetés szabad céltartaléka terhére.

Határidő: azonnal (munkálatok megrendelésére)

Felelős: Kalotai Péter a Házkezelőség vezetője (megrendelésért)

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(fedezetbiztosításért)
 1. Javaslat intézmény nevének és alapító okiratának módosítására

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos az alapító okiratban szereplő kollégiumi ellátás szakági számával kapcsolatosan tesz kiegészítést, elmondja továbbá, hogy az augusztus 23-i ülésen a képviselőtestületnek a Somogyi B. Általános Iskola alapító okiratát kell módosítania, a kollégiumi ellátás megszűntetése miatt, rendezni szükséges továbbá a Rázsó Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégiumban a vagyon feletti rendelkezési jogot.


Honfi József polgármester javasolja jóváhagyni az intézmény nevének és alapító okiratának módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


139/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2001/2002-es tanév kezdetétől a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium elnevezését "Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium"-ra változtatja. Jelen határozatának megfelelően az intézmény alapító okiratát is módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester 1. Javaslat a Nevelési Tanácsadó áthelyezésére

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva a szociális foglalkoztató áthelyezését nem javasolja, annak máshol kellene helyet biztosítani, pl. a Savaria Nett-Pack Kft. által bérelt Thököly utcai ingatlan helyiségei mellett.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke az intézményvezetőtől szerzett információ szerint elmondja, hogy a jelenlegi hely csoportos foglalkozásra nem alkalmas. Ezért vetődött fel a költözés gondolata, a szociális foglalkoztató helyére költözés, nagyobb tér - mintegy másfélszeresére - biztosítása szempontjából.

A szociális foglalkoztató Nevelési Tanácsadó helyére költözését a bizottság sem javasolja, javasolja a megfelelő hely megkeresését, akár a Városgondnokság épületében.

A Savaria Nett-Pack beindulása "elvonja" a munkaerőt, talán egy idő után az meg is szűnik.

Az intézményvezető kérését ne utasítsa el a képviselőtestület, javasolja a Nevelési Tanácsadó és a meglévő foglalkoztató elhelyezésére a megfelelő megoldás megkeresését.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a Nevelési Tanácsadó kérésének elfogadását, megvizsgálva a szociális foglalkoztató elhelyezésének lehetőségét. A cserét nem javasolja.


Vidonyiné Sólymos Rita a Nevelési Tanácsadó vezetője elmondja, az óvodában a konyhát le kell, hogy válasszák, a gázvezeték átkötésre került, egy 6 méteres szobában 4 gázóra mellett kell dolgozni, ezért merült fel a cserével történő átköltözés.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, hogy az intézmények egy helyre történő költöztetése korábban már felmerült, azonban június végétől augusztus végéig kevésnek tartja a rendelkezésre álló időt a szociális foglalkoztató megfelelő helyre költözését tekintve. Várható a foglalkoztató létszámának csökkenése.

Javasolja, amennyiben lehetőség van ezen rövid idő alatt kerüljön át a Nevelési Tanácsadó a foglalkoztató helyére, amennyiben erre nincs lehetőség javasolja az év végét határidőként megjelölni.

A kérést támogatja, a problémát a határidő rövidségében látja.


Kozó József képviselőtestületi tag egyetért Bebes István képviselőtestületi tag véleményével, az átköltözés pénzügyi kérdéseket is maga után von, továbbá szükséges szakmailag is a kérelem felülvizsgálata.

Jelen ülésen nem javasolja a cseréről való állásfoglalást.


Honfi József polgármester elmondja, hogy az átköltözés várhatóan átalakítási munkálatokat von maga után, melynek javasolja költségigényét, műszaki lehetőségeit felülvizsgálni, melynek függvényében döntsön a foglalkoztató elhelyezéséről a képviselőtestület.

Javasolja, hogy az átköltözésre vonatkozó kérelmet a képviselőtestület ne utasítsa el, javasolja az átköltözés műszaki - pénzügyi hátterének felülvizsgálatát.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


140/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Nevelési Tanácsadó Bartók B. u. 9. szám alatti épületből (dr. Batthyányné C. M. Óvoda) a Hunyadi u. 8. szám alatti épület földszinti helyiségeibe, (valamint a szociális foglalkoztatónak a Bartók B. u. 9. szám alatti épület, jelenlegi Nevelési Tanácsadó épületrészébe) költözésének lehetőségét műszaki és pénzügyi szempontból felülvizsgálja.

Határidő: 2001. augusztus 23-i ülés

Felelős: Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi

bizottság elnöke

Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke
 1. Javaslat a korai fejlesztés feltételeinek biztosítására

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a bizottság hosszas vitáját követően javasolja a megoldás megkeresését, megyei feladatról van szó. Városi gyermekekre tekintettel - körzeti felmérés alapján - normatív támogatás biztosítása mellett javasolja az előterjesztés megtárgyalását, tekintettel a kérelem fontosságára.


Novákné Bedőcs Andrea konduktor elmondja, hogy sajnos sok a mozgássérült gyermek, akik igénylik jelen szolgáltatást.

Javasolja Győrfi Erzsébet szülő meghallgatását.


Győrfi Erzsébet szülő tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy nagy segítség a mozgássérült gyermekének nevelése szempontjából, hogy a fejlesztő központ Körmend városban is működött, így nem kellett a mintegy 16 családnak Szombathelyre utaznia.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva intézményként nem javasolja a fejlesztő központ működtetését.

A konduktor alkalmazásának, díjazásának kérdésében kell a képviselőtestületnek állást foglalnia. A kórház tornaterme délután szabad, a foglalkoztatás itt is megoldható.


Novákné Bedőcs Andrea konduktor tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy jelenleg óraadással dolgozik, azonban díjazásának finanszírozása szeptembertől tisztázatlan.


Honfi József polgármester összefoglalva az elhangzottakat megállapítja, hogy szükség van a korai fejlesztő központ tevékenységére, ezért javasolja az előterjesztés azon részének elfogadását, hogy az önkormányzat a fejlesztő központ technikai feltételeit biztosítja. A bérkeret biztosítása, finanszírozása érdekében az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a szombathelyi Korai Fejlesztő Központtal.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


141/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. A korai fejlesztő intézményegység anyagi fedezetének biztosítása érdekében felkeresi a Szombathelyi Korai Fejlesztő Központot

 2. A korai fejlesztés megvalósításához továbbra is ingyenesen biztosít helyet, de önként vállalt feladatként intézményegységet nem hoz létre.

Határidő: 2001. augusztus 23-i ülés

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Javaslat a 2001/2002-es tanév első és utolsó tanítási napjának meghatározására

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Egyed Gyula és Nagy Gábor képviselőtestületi tag az ülésről eltávozik, így a képviselőtestület 16 fővel folytatja a tanácskozást.


Honfi József polgármester javasolja a tanév első és utolsó tanítási napját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


142/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a fenntartásában működő közoktatási intézmények közül

 • A Kölcsey u. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában és a Hunyadi u. Általános Iskolában a 2001/2002-es tanév első tanítási napját 2001. szeptember 3-ra (hétfő), utolsó tanítási napját pedig 2002. június 19-re (szerda) helyezi át.

 • A Somogyi Béla Általános Iskolában, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban és a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban a 2001/2002-es tanév rendjéről szóló OM. rendelet 2. §. (1.) bekezdésének megfelelően a 2001/2002-es tanév első tanítási napja 2001. augusztus 29. (szerda), utolsó tanítási napja pedig 2002. június 14. (péntek).

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. "Reise Info" magazin ajánlata

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy nem a város honlapjáról van szó.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos elmondja, hogy a város turisztikai bemutatását, turisztikai lehetőségeinek bemutatását ajánlja a Reise Info, melyet saját honlapján helyezne el.

A városi honlapot egy (körmendi) társaság készítette el.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság meghallgatta a honlapot készítő vállalkozó ajánlatát, melyet a bizottság az augusztusi ülésre terjeszt elő, így az akkori ülésen javasolja az állásfoglalást.

Ez egy egyszerű üzleti ajánlat, nem függ össze Körmend honlapjával.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a Reise Info ajánlatának támogatását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy jelen honlap turisztikai jellegű, más pénzből javasolja annak finanszírozását.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a mai nap folyamán érkezett a Nyugat-magyarországi honlapokat készítő gazdasági társaságtól hasonló ajánlat.

Javasolja, hogy ezeket áttekintve az augusztusi ülésen döntsön a képviselőtestület valamennyi ajánlattal kiegészítve a Reise Info ajánlatáról is.

A honlap költségeit nem az önkormányzat, hanem a vállalkozók fedezik hirdetések ellenében.


Egyed Gyula és Nagy Gábor képviselőtestületi tag az ülésre visszaérkezik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja a tanácskozást.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


143/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Reise Info ajánlatáról a beérkezett, hasonló jellegű, honlapra vonatkozó ajánlatok áttekintetését követően a 2001. augusztus 23-i ülésen foglal állást.

Határidő: 2001. augusztus 23.

Felelős: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke
 1. Hargitai József támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja - a kulturális, szabadidő és sport bizottság javaslatának figyelembevételével - az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


144/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Hargitai József: "Emberközelben" című kötetének kiadását nem támogatja. 1. Körmend VSE kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy jelen kérelmet a bizottság költségvetéséből nem tudja támogatni.


Geosics László képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a sportegyesület részére biztosított fedezet az idei évre elfogyott, már a meccsekre való utazás is gondot okoz.

A vállalkozó sem tudja biztosítani az eddig nyújtott támogatást.

Javasol mintegy 60e Ft biztosítását.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a támogatás biztosítását, tekintettel a többi egyesület által felmerülő igényekre.


Honfi József polgármester javasolja a módosító javaslat, 60e Ft biztosításának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


145/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körmend VSE labdarugó csapatának II. félévi tevékenységéhez 60e Ft támogatást biztosít a költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére.

Határidő: 2001. június 30.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Rákóczi u. 30-34. és Kossuth L. u. 1-5. sz. alatti társasház közös képviselőjének kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a társasházi képviselő nem pénzt kér.

Igazán a városfejlesztési bizottság lenne kompetens a játszószerek kihelyezését tekintve, érdemi választ ők adhatnak.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a játszószerek kihelyezésére rendelkezésre álló pénzügyi keret szűk volt, a bizottság megpróbálta azt igazságosan felhasználni, a szükséges helyekre a játszószereket biztosítani. A következő években figyelembe lesz véve az igény, továbbá az, hogy a meglévő játékok felújításra kerüljenek. Mászó-házat nem tudott a bizottság biztosítani, azok jelenleg három helyen kerültek elhelyezésre.


Tóth Imre képviselőtestülete kihangsúlyozza, hogy a kulturális, szabadidő és sport bizottság dicséretesnek tartotta a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság játszószerek kihelyezéséért végzett munkáját.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke felhívja a figyelmet a SANSZ játszótérépítés pályázatra, melynek keretében adott a lehetőség a pályázat benyújtására, hiszen mintegy 335 millió forint kerül felosztásra.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az elmúlt évben nyújtott be pályázatot, de annak elbírálásáról még visszajelzés sem érkezett.


Horváth László képviselőtestületi tag elmondja, hogy az Alsóberki városrészre is indokolt és szükséges volt a mászó-ház kihelyezése, hiszen a környék lakossága sok társadalmi munkát végzett a környezet rendbetétele érdekében.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elismeri, hogy nagy igény van a játszóterek kialakítására, játszószerek biztosítására.

Javasolja, kerüljön be a munkatervbe a várkertben játszótér megtervezése, játszószerek biztosításának pénzügyi felülvizsgálata. Ennek költségfedezetét javasolja a jövő évi pénzügyi tervben szerepeltetni.


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kérdéses területre a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet diákjai által felújított három pad kihelyezésre került, előbbre lépés történt, és bízik benne, hogy ez folytatódni fog; a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság megtalálja erre a megoldást.


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató elfogadását, azzal kiegészítve, hogy a képviselőtestület továbbra is tervezi a játszóterek kiépítését.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. dr. Wolf Mária fogorvos ajánlata

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a doktornő levelében vállalja, hogy az általa ellátott körzet berendezésének rekonstrukcióját teljes privatizáció formájában elvégzi, annak ellenében, ha az orvosi rendelő és a szolgálati lakás egyazon épületben kerül elhelyezésre, tehát a két rendelőt helyileg az önkormányzat felcserélje, továbbá a rendelő berendezéseit a képviselőtestület privatizálja.

Amennyiben fentieket a képviselőtestület elfogadja, a doktornő a további terveit később ismerteti a képviselőtestülettel.

Honfi József polgármester szerint felül kell vizsgálni az átköltözés pénzügyi, műszaki lehetőségét, továbbá a másik orvosi praxis privatizációjának kihatásait.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a gyermekrendelő egységét nem javasolja megbontani, azt a 8-as sz. főközlekedési út mellé helyezni.

Javasolja, tegye meg szándék-nyilatkozatát a képviselőtestület a privatizáció elindítására, annak jogi és pénzügyi, gazdasági felülvizsgálata mellett, illetve szükséges egy végleges elképzelés az egészségügyi alapellátás, illetve járóbeteg-ellátás privatizációjára vonatkozóan.


Honfi József polgármester javasolja a privatizáció lehetőségének jogi és pénzügyi felülvizsgálatát, további egyeztetések lefolytatását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


146/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete dr. Wolf Mária fogorvosi privatizációjával - annak szakmai, jogi és gazdasági felülvizsgálatát követően, további egyeztetések lefolytatásának függvényében - a 2001. augusztus 23-i ülésen foglal állást.

Határidő: 2001. augusztus 23-i ülés

Felelős: Honfi József polgármester
Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető


Szabó Ferenc alpolgármester elfogadja az előző ülésen elhangzott interpellációjára tett intézkedéséről szóló tájékoztatót.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag megjegyzi, hogy a tájékoztató kiküldésének idején még nem, de a mai nappal megtörtént az interpellációjára írt intézkedés.


Honfi József polgármester javasolja az interpellációkra tett intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.I n t e r p e l l á c i ó k:


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Városgondnokság mögé települt Pannonbeton Kft. tehergépkocsijai az Ady u. folytatása részére épült házak és környékére nagy port hordanak, továbbá a környéken parkoló kamionok a járdát teljesen letörik, javasol "golyók" kihelyezését.

Szintén az Ady E. u. lakói tettek bejelentést, hogy a mixerkocsi, teherautó forgalom okozta nagy terhelést nem bírják, balesetveszélyesek, forgalomkorlátozás bevezetésével ezek kitiltását javasolja.

Javasolja továbbá a Bacsó és Vörösmarty u. kereszteződésébe, környékére lámpa elhelyezését, ugyanis a Bacsó B. utca lámpája nem elegendő a Vörösmarty utca megvilágítására.


Geosics László képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Űrhajós utca 4-5 lakója kereste meg csapadékvíz elvezető árok, csapadékvíz csatorna létesítése érdekében. Nagyobb esőzés idején a környék udvarai víz alatt vannak, az árkot a lakók társadalmi munkában elvégeznék, ezért javasolja, a műszaki és városgazdálkodási iroda vizsgálja felül ennek lehetőségét, kijelölését.


Horváth László képviselőtestületi tag javasol az Orgona és Dankó P. utca kereszteződésében körforgalom kialakítását a nagy kamionforgalom miatt. Javasolja továbbá a 8. számú főközlekedési útig a Dankó P. u. leaszfaltozását.

A megépült kerékpárúttal kapcsolatosan fekvőrendőr kihelyezését javasolja, a balesetveszély megszűntetése érdekében.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja, hogy a város seprőkocsija a Penny bolt parkolóját is tisztítsa, továbbá említést tesz arról, hogy a 8. sz. főközlekedési út, kórház melletti árok kaszálása szükséges. A járda szűk, az ott lévő villanyoszlop miatt is a buszmegálló nehezen megközelíthető. Amennyiben lehetséges, javasolja az árok lefedését.


Kozó József képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a kamerás figyelőrendszer miért nem működik a régi rádóci út bevezetésénél.

Érdeklődik továbbá - ismerve a szakértői véleményt, a nevelőtestület és iskolaszék állásfoglalását - a május 24-i ülésen a Kölcsey u. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának kinevezése iránt.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a Kölcsey u. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója a képviselőtestület szavazata alapján került kinevezésre.

A figyelőrendszerről a városi rendőrkapitánynál fog érdeklődni.


Bebes István képviselőtestületi tag szükségesnek tartja a Rokkant telepi szennyvízcsatorna kiépítését követően az utak helyreállítására megkötött szerződések felülvizsgálatát, és javasolja, az utak rossz minősége miatt a megkötött szerződéseket az augusztusi ülésen vizsgálja felül a testület.

Kifogásolja, hogy a Rábavidék című újságban a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet hiányosan jelent meg, továbbá elmondja, hogy a vállalkozók méltánytalannak tartják az általuk fizetendő díj - 80-90%-kal magasabb - mértékét.

Véleménye szerint ez méltánytalan. Hivatkozik a 242/2000. (XII. 23.) sz. Kormányrendelet 2.§. (5.) bekezdésére, és elmondja, hogy a vállalkozók kilátásba helyezték a közigazgatási hivatal megkeresését a rendelet miatt.

Javasolja, hogy ez ügyben - szerinte 20-30%-kal magasabb mértékű díj megállapítása érdekében - a polgármesteri hivatal, a műszaki és városgazdálkodási iroda folytasson tárgyalásokat a MÜLLEX Kft-vel.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag több képviselőtestületi tag többször használja a "probléma" kifejezést. A képviselőtestület kihívásokkal áll szemben, ezeknek kíván megfelelni. Jelenleg a kihívás az, hogy a város fel tudja-e hívni a figyelmét a MÜLLEX Kft-nek, hogy a kihívással szembe kell néznie. A lakosság felé nem történt meg a megfelelő tájékoztatás. Kihívás a szerződések megkötése, a díjak behajtása.

Szükséges a lakosság figyelmének felhívása, felkeltése, a rendelet előírásainak magyarázása.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a városi TV megfelelt a kihívásoknak, hiszen riportot készített a jegyzővel és a műszaki és városgazdálkodási iroda mb. vezetőjével a bevezetésre kerülő hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelettel kapcsolatosan.

A képújság szintén leközölte a rendelet szövegét ellentétben a Rábavidék című újságban megjelent módon és mértékben.


Több hozzászólás nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 18 óra 53 perckor bezárja.K. m. f.


Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester