· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2001. évi
előző2001.április 04.    2001. november 29.következő
letölthető melléklet:

42 kbyte

2001. május 31.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2001. május 31-i

rendkívüli ülésérőlJelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, dr. Bárány Győző, Egyed Gyula,

Bán Miklós, Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, Németh

Imre, Pataki Péter, Geosics László, Tóth Imre, Szabó Ferenc

képviselőtestületi tag


Igazoltan távolmaradt: Bebes István, Czafit Jenőné, Horváth László, Dr. Nagy Zoltán,

Dr. Stipkovits Ferenc és Simon János képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető

Szekeres Gábor művelődési főtanácsosHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 13 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja, hogy a szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet megalkotásán kívül a színházterem udvari ivóvízhálózat felújítási költségeinek jóváhagyásáról foglaljon állást a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:N A P I R E N D:


  1. A szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet jóváhagyása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


  1. A színházterem udvari ivóvízhálózat felújítási költségeinek biztosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
  1. A szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet jóváhagyása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyzőHonfi József polgármester tekintettel a több hónapja tartó egyeztetésekre, felhívja a figyelmet, hogy a lakosságot terhelő rész 26 millió forintról indult, melynek nagysága jelenleg 22,5 millió forint, tehát mintegy 3,5 millió forintot sikerült az egyeztetések során lealkudni.

Felhívja a figyelmet, hogy az ez évben jóváhagyásra kerülő féléves díj 2002. évben egész évre szóló díjként fog megjelenni, amennyiben az idei évhez hasonlóan a féléves díjat felvállalja az önkormányzat.

Más településekhez viszonyítva a megállapított díj mértéke véleménye szerint nem kirívó. Elmondja, hogy Nádasd nagyságú településen mintegy évi 10e Ft a lakosságot terhelő szemétszállítási díj.

Javasolja a képviselőtestületnek a rendelet-tervezet jóváhagyását.


Pataki Péter képviselőtestületi tag javasol garanciát kérni a kft-től arra vonatkozóan, hogy a díjak mértékét maximum az infláció mértékével növelve állapítsa meg a 2002. évre vonatkozóan.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a tárgyalások és a szerződés az idei, valamint a 2002. évre szólnak.

Kihangsúlyozza azonban, hogy a közbeszerzési pályázat kiírása során a MÜLLEX Kft. pályázni fog, hiszen Körmend 30 km-es körzetén belül ők rendelkeznek depóval.

Kiegészítésként és példaként Vasvár város Önkormányzatának szerződéskötését említi.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy a megkötött szerződés mindenkire és a város területén egyaránt érvényes. Ez volt a tárgyalások kiindulópontja.

Személy szerint is magasnak tartja a megállapított díjak mértékét, de véleménye szerint a szerződés felbontása súlyosabb következményekkel járna.

Tekintettel a költségvetésre, javasolja a rendelet jóváhagyását.


Németh Imre képviselőtestületi tag a rendeletet és a szerződés-tervezetet - erkölcsi alapon - nem tudja elfogadni.

Javasolja a szolgáltatás megpályáztatását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke az új hulladékgazdálkodási törvényben foglaltakra hívja fel a figyelmet, az abban megfogalmazott szolgáltatásként elvégzett tevékenységre, és természetesnek tartja, hogy nyereségképzés nélkül senki nem végezné a tevékenységet.

A szolgáltatást meg kell fizetni, ezért az arra rászorulóknak a rendelet kedvezményt biztosít.

A rendeletet két szempont: a piaci ár és a szociálpolitika szempontjából kell megközelíteni, és a kettőt nem szabad összekeverni.

A várostól nem kívánhatja a lakosság a szolgáltatás megfizetését.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a telephely iránt érdeklődik, valamint kérdezi, részesül-e iparűzési kedvezményben a kft.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a MÜLLEX Kft. közgyűlése jóváhagyta az új, körmendi telephelyre jelentkezést.

Az iparűzési adókedvezményben részesítés nem merült fel a kft. részéről. Egy működő kft-ről van szó, melynek a telephelye változik.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a környezetvédelmi adó megfizetése iránt érdeklődik.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy az MSC Hungary Kft. veszélyes hulladékát egy soproni cég szállítja Pécs városába, az ott kerül megsemmisítésre.


Honfi József polgármester javasolja a szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


11/2001. (VI. 01.) számú rendelet:


A szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)  1. A színházterem udvari ivóvízhálózat felújítási költségeinek biztosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke érdeklődik, hogy a biztosítás kiterjed-e az ivóvízhálózat felújítására.


Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, hogy az bejelentésre került, de a városnak ezen összeget meg kell finanszíroznia. A biztosító hetekkel később fog téríteni.


Honfi József polgármester javasolja az ivóvízhálózat felújítására meghatározott összeg jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


122/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a költségvetés céltartaléka terhére 492.194,-Ft-ot biztosít a Művelődési és Ifjúsági Központ részére a színházterem udvari ivóvízhálózat felújítási munkájára.

Az intézmény az összeget finanszírozásként kapja, amely összeggel a felújítási előirányzata növekszik.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
B e j e l e n t é s e k:


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a RESIDEAL Kft-től telefax érkezett, miszerint a Ládagyárat 38 millió forintért felajánlja az önkormányzatnak megvásárlásra.

Javasol az ingatlan vételáraként maximum 10 millió forintot felajánlani, vagy az ajánlatot megköszönve, az ingatlant nem javasolja megvásárolni.

Javasolja a 10 millió forint megajánlását.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 4 tartózkodás mellett, minősített többségi szavazat hiányában nem fogadja el.


Honfi József polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestülete a ládagyárat 10 millió forintért sem, ennél olcsóbb áron kívánja azt megvásárolni.

Honfi József polgármester tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy érkezett egy fax, melyben egy gazdasági társaság, pénzügyi tanácsadó cég a VEKTOR RT. közvetítésével létrejött megállapodások megtámadását ajánlja fel.

Debrecen, Veszprém, Szombathely, Békéscsaba, Budapest Fővárosi Hivatala, Fonyód, Szántód város Önkormányzata már megbízta a céget, aki megbízási díjként a befolyt összeg 6%-át jelölte meg.

Javasolja a felhatalmazását, bízza meg az EcoGraph Bt-t.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


123/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, bízza meg az EcoGraph Bt-t (1116 Budapest, Duránci u. 2.), hogy az önkormányzat 1989. évi XIII. tv. szerinti belterületi földjárandósága ügyében eljárjon.

Határidő: 2001. június 01.

Felelős: Honfi József polgármester
Nagy Gábor képviselőtestületi tag az ülésről eltávozik, így a képviselőtestület 12 fővel folytatja a tanácskozást.

Honfi József polgármester tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy a konyhai dolgozók felmentése megkezdődött, a végkielégítek kifizetéséhez szükséges a lekötött pénzek felszabadítása.

Javasolja ennek tudomásulvételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a regionális közműelosztási pénzek felosztása iránt érdeklődik, melyre Honfi József polgármester elmondja, hogy a fejlesztésekről komplett tervdokumentációval kell rendelkezni.

Példaként említi Vasvár város Önkormányzatát, aki 4 éve pályázott a szennyvíztisztító létesítésével, melyhez a KAC pályázaton nyertek nagyobb összeget.

Körmend városa nem tudott konkrét tervdokumentációt benyújtani, így nem kaphatta meg a Környezetvédelmi Minisztérium támogatását, ezért az önkormányzat a jövő évben fog részt venni a Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán.
Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a - vegyes tulajdonú - Heissig-ház vakolata, párkányzata hullik, a balesetveszély elhárítása érdekében szükséges ennek megszűntetése.


Németh Imre képviselőtestületi tag véleménye szerint a Lülik-háznál hasonló a helyzet.

Javasolja annak lebontását.


Honfi József polgármester javasolja a műszaki és városgazdálkodási irodát felhatalmazni, tegye meg a szükséges intézkedéseket a Heissig-ház párkányzatának felállványozása, felújítása érdekében.

A Lülik-ház elbontásáról a későbbiek folyamán döntsön a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület rendkívüli ülését 16 óra 38 perckor bezárja.
K. m. f.Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester