· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2001. évi
előző2001.április 04.    2001. november 29.következő
letölthető melléklet:

204 kbyte

2001. május 23.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2001. május 24-i

üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, dr. Bárány Győző, Egyed Gyula,

Horváth László, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Stipkovits Ferenc,

dr. Nagy Zoltán, Németh Imre, Geosics László, Tóth Imre,

Simon János, Szabó Ferenc, Bán Miklós, Bebes István és Czafit Jenőné

képviselőtestületi tag


Igazoltan távolmaradt: Kozó József és Pataki Péter képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Dr. Szépe Ida egészségügyi főtanácsos

Viserálek Sándorné az Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője


Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 17 fő jelen van, az ülés határozatképes azt megnyitja.

Javasolja a napirend kiegészítését a szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet jóváhagyásával, valamint a Football Club és a Basketball Kft. támogatási kérelmének megtárgyalásával.

Javasolja továbbá, hogy a Kölcsey u. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának kinevezésére zárt ülés keretében a folyó ügyek megtárgyalása előtt, kerüljön sor.


Geosics László képviselőtestületi tag javasolja a napirend kiegészítését a horvátnádaljai és felsőberki városrész kábelhálózatának kiépítéséről szóló előterjesztés megtárgyalásával.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja, hogy az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámoló a napirend 5. pontjaként kerüljön elfogadásra, továbbá ezzel párhuzamosan tárgyalja a képviselőtestület a folyó ügyek b.), c.) és d.) pontjában foglalt - alapellátást érintő - előterjesztéseket.


Honfi József polgármester fenti kiegészítésekkel javasolja a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló helyi rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. A költségvetésről szóló rendelet módosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet jóváhagyása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Társulási Tanács megalakítására vonatkozó javaslat

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke


 1. Folyó ügyek:

 1. Iskolafogászati privatizáció

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Fogászati ellátás

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Vállalkozó orvosok praxisainak támogatása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Pénzügyi ellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Tanulmányi versenyek helyezettjeinek és felkészítőinek jutalmazása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


 1. Javaslat a helytörténeti oktatás feltételeinek biztosítására

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


 1. Egyetértés rendkívüli szünet elrendelésével

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


 1. Hősök Napjának megünneplése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke


 1. Egészséges városok Magyarországi Szövetségével kapcsolatos állásfoglalás

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke


 1. Kórház-rendelőintézet számára visszatérítendő támogatás biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Basketball Körmend Sport Kft. támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke


 1. Körmendi Football Club támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke


 1. Kábeltelevíziós hálózat kiépítése Horvátnádalján és Felsőberki városrészen

Előadó: Geosics László és Simon János képviselőtestületi tag


 • Tájékoztató az előző ülésen elhangzott interpellációkról


I n t e r p e l l á c i ó k
 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy április 27-én sor került dr. Eiben Ottó növekedéstanulmányának szimpóziumára, melyen több országból, mintegy 46 tudós vett részt.

Május 03-án, Körmenden került megrendezésre a megyei tűzoltónap.

Május 04-én dr. Hende Csaba államtitkár átadta a Körmend városát megillető gázközmű-vagyonról szóló megállapodást, mely aláírásra került.

Május 05-én Szudáni nap megrendezésére került sor a városban, melyen a bécsi szudáni nagykövet is részt vett.

Május 04-06-ától háromnapos országos cserkésztalálkozó helyszíne volt Körmend.

Honfi József polgármester elmondja, hogy május 08-án kistérségi ülésen vett részt a környék polgármestereivel, ahol a közös fenntartású intézmények működtetéséről volt szó elsősorban.

Május 9-én Eisenstadtban a WEST-PANNON Eurorégió tanácsülésén vett részt, Szentgotthárd és Kőszeg polgármesterével együtt, mely a három nyugat-magyarországi megye és Burgenland közötti együttműködés elindítása, javítása érdekében, azon belül határátkelők létesítése, a 8-as sz. főközlekedési út továbbfolytatása a határon túl, a vasútvonal, mint a régió életét alapvetően befolyásoló tényezők kerültek előtérbe.

Honfi József polgármester tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy május 10-én Szabó Ferenc alpolgármesterrel közösen az egyházi vezetőkkel a millenniumi nappal kapcsolatosan egyeztetett.

Május 14-én az M8-as konferencián vett részt, mely a 8-as sz. főközlekedési úttal kapcsolatosan az Alföldi régiók érdekeit elnyerve került megrendezésre.

Tájékoztatásul elmondja, hogy a 8-as főközlekedési út fejlesztését sikerült a TINA hálózatba szerepeltetni, mely azt jelenti, hogy az a TEN hálózat része is lehet, így az európai közlekedési tengelyek hálózatának részeként EU-s pénzek elnyerésére lesz lehetőség.

Május 15-én RÉGIÓHŐ Kft. tartotta közgyűlését, délután pedig a B. K. L. kiadó képviselőjével tárgyalt.

Honfi József polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy május 17-én Glattfelder Béla gazdasági minisztérium államtitkárával közösen sor került a szociális bérlakások alapkőletételére. Kiegészítésül megemlíti, hogy a közbeszerzési pályázat alapján a szerződéskötés folyamatban van, mellyel a kivitelezés megkezdődhet.

Május 19-én Körmenden került megrendezésre az országos honismereti konferencia, délután pedig Pinkamindszenten Bebes István képviselőtestületi taggal az első alkalommal megrendezett osztrák-magyar tűzoltónapon vett részt.

Május 22-én, Szombathelyen a kistérségi elnökök megyei megbeszélésén egyeztetett, melynek fő napirendi pontja a pályázatokon való eredményes részvétel volt.

E nap délutánján a SAVARIA Nett-Pack műszaki képviselőivel egyeztetett a volt EGIS csomagoló épületének hasznosítása érdekében, mely a későbbiek során a képviselőtestület elé fog kerülni.

Honfi József polgármester május 23-án a MÜLLEX Kft. közgyűlésén vett részt Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetőjével, majd délután aláírásra került a WORLD Proteins Kft ingatlanvásárlási szerződése.

Ma délelőtt az MSC Hungary Kft. ügyvezető igazgatójával Peter Royski-val tárgyalt a gyár jövőbeni működését, adóügyeket, gazdaságfejlesztési, iparfejlesztési elképzeléseit illetően.


Bebes István képviselőtestületi tag részére és a megye országgyűlési képviselői részére meglepetésként szolgált, hogy a pinkamindszenti határátkelő megnyitásával kapcsolatosan olyan anyagokat vélt felfedezni, mely negatívan hat a határátkelő megnyitásának előbbre lépésében.

A térség néhány polgármestere nem tanúsít megfelelő hozzáállást a város szempontjából fontos kérdésben.

Kéri a kistérségi ülésen ezek tisztázását, és javasolja a polgármesterek közös állásfoglalásának kinyilvánítását.


Honfi József polgármester ígéretet tesz ennek konkretizálására, a további kellemetlen helyzet megelőzése érdekében, és javasolja a két ülés közti beszámoló jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 1. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló helyi rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnök a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy több évtizede az igénybevételi díj reálértéken marad. A bizottság véleménye, az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségének bérbeadásával szükséges az igénybevételi díj legalább inflációkövető mértékének megőrzése, ezért javasolja az igénybevételi díjat évenként kamatos kamattal növelni, vagy a kiszámítás alapján tőkésítve, az igénybevételi díjhoz hozzáadva megállapítani.

A két lehetőség közül a bizottság javasolja az évenkénti kiszámítást.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatával egyetért.


Honfi József polgármester javasolja a rendelet-módosítás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


9/2001. (VI. 01.) számú rendelet:


A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk) 1. A költségvetésről szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a rendelet módosítását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke szintén a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a rendeletmódosítást.


Honfi József polgármester javasolja a költségvetésről szóló rendelet módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


10/2001. (VI. 01.) számú rendelet


A költségvetésről szóló rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. Társulási Tanács megalakítására vonatkozó javaslat

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kistérségi társulás legutóbbi ülésén a polgármesterek egyhangúlag jóváhagyták, és javasolják - elsősorban a finanszírozás szempontjából - a társulási tanács megalakítását a Gyermekjóléti Szolgálat működtetésére.

A megállapodással kapcsolatosan a képviselőtestület egy későbbi ülésen foglal állást, javasolja a képviselőtestületnek, határozza el a társulási tanács létrehozását.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a társulás tanács létrehozását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke szintén a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a társulási tanács létrehozásával.

Javasolja a társulási szerződést a képviselőtestület elé terjeszteni.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek, értsen egyet a társulási tanács létrehozásával, melynek szerződése a képviselőtestület egy későbbi ülésén kerül jóváhagyásra.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


103/2001. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért a társulási tanács létrehozásával.

A társulási szerződést az érintett települési önkormányzatok szándéknyilatkozatának birtokában kell ismét a képviselőtestület elé terjeszteni.

Határidő: A szándéknyilatkozatok beérkezését követő testületi ülés

Felelős: Honfi József polgármester
 1. A szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet jóváhagyása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a 3. számú mellékletben szereplő 2. körzet utcajegyzékét javasolja az Alkotás utcával kiegészíteni, továbbá javasolja a Petőfi tér helyett Faludi Ferenc utca megnevezését.


Bebes István képviselőtestületi tag jelenlegi formájában nem fogadja el a rendeletet.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolja - a rendelet jóváhagyását követően - a lakosság tájékoztatása minél szélesebb körben történjen meg.


Horváth László képviselőtestületi tag - egyetértve Bebes István képviselőtestületi tag véleményével - nem javasolja a rendelet jóváhagyását.


Honfi József polgármester ismételten felhívja a figyelmet, hogy az arra rászorulókat az önkormányzat támogatásban részesíti.


Bebes István képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy az önkormányzatnak 2003. január 01-ét követően új szerződés megkötésére van lehetősége.

Véleménye szerint a MÜLLEX Kft-vel megkötött szerződéssel az önkormányzat kényszerhelyzetbe került, annak idején megkötött szerződést a jelenlegi formájában nem fogadja el.

Személy szerint a tárgyalások lefolytatását követően sem lát előbbre lépést.


Honfi József polgármester javasolja a szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal, 10 tartózkodás mellett nem fogadja el.
 1. Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy sok probléma van felmerülőben, gondolva a következő előterjesztésekre. Az alapellátás megoldott, évek óta emelkedik az ellátottak száma, a gépek amortizációja nem szerepel, ezek anyagi megoldását az önkormányzatnak kell felvállalnia.

A háziorvosok körében jelentős probléma a privatizáció nem teljes megoldása, a takarítónők a nem privatizált orvoshoz kerültek, így a felmerülő költségek azt a praxist terhelik. A takarítási díjakkal kapcsolatosan több vita merült fel, ennek a finanszírozásával kapcsolatosan javasolja a takarítást tekintve a közalkalmazotti jogviszonyt megszűntetni, és azt megbízási szerződéssel megoldani.

Egészségügyi és Szociális Intézmény a munkáltató jogkörtől mentesülne.

Javasolja továbbá - a vezető védőnő egyetértésével -, hogy a védőnők és a dentálhygiénikus kerüljenek a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz. A védőnők körében aggályokat váltott ki.

Csökkenthető a közalkalmazotti jogviszonyban lévők száma, egy fő elérte a nyugdíj korhatárt.

Iskolafogászat privatizációját a bizottság javasolja, költségvetési vonzatát meg kell oldani.

A fogászati ellátást tekintve szükségesnek tartja a gépek rekonstrukcióját.

A közalkalmazotti jogviszony visszaállítását pályázat kiírása mellett javasolja az egészségügyi és népjóléti bizottság.


Horváth László képviselőtestületi tag nem javasolja az iskolafogászat privatizálását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva az egészségügyi alapellátás helyzetét megoldottnak és jónak tartja.

Az iskolafogászat privatizálásával - a pénzösszeg kifizetésének mellőzésével, pl. az alkalmazottat más, az egészségügy más területén kell foglalkoztatni - egyetért a bizottság, ennek lehetőségét meg kell keresni.

A fogászati ellátást tekintve az előterjesztés b.) pontjának elfogadását javasolja, kérje, és ismerje meg a képviselőtestület a doktornő tervét. Ennek alapján a problémák megoldásra kerülhetnek, a képviselőtestület könnyebben foglalhat állást.

A vállalkozó orvosokkal kapcsolatosan javasolja a határozati javaslat jóváhagyását.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag szükségesnek tartja az iskolafogászat helyzetének javítását, egyetért Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökének javaslataival.


Honfi József polgármester megköszöni az egészségügyi és népjóléti bizottság beszámoló elkészítéséért tett munkáját, az érintettek közreműködését, és javasolja annak elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


104/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 1. Folyó ügyek:

 1. Iskolafogászati privatizáció

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester elmondja, hogy a MEP a meglévő gyermeklétszámmal finanszírozza az iskolafogászati ellátást. Szükséges megoldani a közalkalmazotti státuszban lévő asszisztensnő tovább-foglalkoztatását, ezért ennek függvényében javasolja az iskolafogászat privatizációjának lehetőségét elindítani, és egy későbbi ülésen a privatizációt jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


105/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az iskolafogászat privatizációját a közalkalmazotti státuszú asszisztensnő tovább-foglalkoztatása lehetőségének függvényében hagyja jóvá.

Határidő: 2001. június 30.

Felelős: Honfi József polgármester


 1. Fogászati ellátás

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményét tolmácsolva - az előterjesztés b.) pontjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


106/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete dr. Wolf Mária fogorvos ajánlatát elfogadja, melynek alapján a fogszakorvos az általa ellátott körzet berendezéseinek teljes rekonstrukcióját magára vállalja, amelyre részletes, rövid és középtávú tervet nyújt be.

Az önkormányzat a rekonstrukció anyagi feltételeinek megteremtését - elsősorban adókedvezmények formájában támogatja.

A rekonstrukció anyagi terheit dr. Wolf Mária viseli.

Határidő: 2001. június 30.

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Vállalkozó orvosok praxisainak támogatása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester szintén a pénzügyi és gazdasági bizottság támogató egyetértésével javasolja az előterjesztés jóváhagyását, kötelező feladatellátásról van szó.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a takarítói feladatok ellátására kérdez rá, javasolja azt megbízásos szerződéssel ellátni.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszűntetése esetén végkielégítést kell az önkormányzatnak fizetnie.


Honfi József polgármester javasolja a paraméterek kidolgozását a szerződéses munkaviszony létesítésére, a közalkalmazotti jogviszony megszűntetésére vonatkozóan. Határidőként az augusztusi ülést javasolja megjelölni.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint átszervezéssel, részmunkaidőben megoldható lenne a takarítási feladatok ellátása.


Honfi József polgármester ismerteti a közalkalmazotti jogviszony megszűntetésének folyamatát.

Javasolja fenti kiegészítéssel az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


107/2001. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy

 1. A vállalkozó orvosokkal a szerződés 2001. május 01-i hatállyal kerüljön megkötésre.

 2. A háziorvosi szolgálat 2001. évi költségvetése az alábbiak szerint módosuljon:

 1. a személyi juttatás kiadási előirányzata csökken 27e Ft-tal

 2. a munkaadót terhelő járulékok előirányzata csökken 9e Ft-tal,

 3. bevételi előirányzat csökken 369e Ft-tal

 4. finanszírozás előirányzata nő 426e Ft-tal.

 1. A gyermekorvosi szolgálat 2001. évi költségvetése az alábbiak szerint módosul:

 1. a személyi juttatás kiadási előirányzata csökken 20e Ft-tal

 2. a munkaadót terhelő járulékok előirányzata csökken 7e Ft-tal,

 3. bevételi előirányzat csökken 67e Ft-tal

 4. finanszírozás előirányzata nő 94e Ft-tal.

 1. A felnőtt fogorvosi szolgálat 2001. évi költségvetése az alábbiak szerint módosul

 1. bevételi előirányzat csökken 135e Ft-tal

 2. finanszírozás előirányzata nő 135e Ft-tal.

 1. A finanszírozás növekedése - 655e Ft - biztosítása a gazdálkodási tartalék terhére történik.

 2. A képviselőtestület a közalkalmazotti jogviszonyban működő takarítók foglalkoztatása helyett gazdaságosabb megoldás kidolgozását tartja szükségesnek.

Határidő: azonnal, ill. 6. pont: augusztusi testületi ülés

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Pénzügyi ellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)Dr. Tóth Miklós jegyző kiegészítésül elmondja, hogy az ellenőrzési terv kötelező. Részben a költségvetési rendelet, részben jogszabályi előírásoknak megfelelően készül a több éves ellenőrzési terv.

Az átfogó vizsgálatra 2-3 évente kerül sor, szerződés alapján megbízott könyvvizsgáló által.

A cél- és témavizsgálatot a könyvvizsgáló a gazdasági és pénzügyi irodával közösen végzi.

Javasolja annak jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a 2001. évi ellenőrzési tervet elfogadni.


Honfi József polgármester javasolja az ellenőrzési terv jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


108/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2001. évi ellenőrzési tervet a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
 1. Tanulmányi versenyek helyezettjeinek és felkészítőinek jutalmazása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke és Nagy Gábor képviselőtestületi tag az ülésről eltávozik, így a képviselőtestület 15 fővel folytatja a tanácskozást.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag, az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság véleményét tolmácsolva - több éves problémára visszatérve - javasolja a megyei és országos tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazására az előterjesztésben meghatározott keretösszeg biztosítását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés jóváhagyását, a költségvetésben, iskolák részére meghatározott 3 millió forintos tartalék terhére.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a működési tartalék 6 tényezőből áll, az egyik terhére történik a 200e Ft biztosítása.


Honfi József polgármester javasolja a 200e Ft biztosítást a működési tartalék terhére.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


109/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a megyei tanulmányi versenyek 1-3. helyezettjének és az országos tanulmányi versenyek 1-20. helyezettjének, valamint az őket felkészítő tanárok elismerésére, jutalmazására 200e Ft-ot biztosít a működési tartalék terhére.

Határidő: 2001. június 15.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Javaslat a helytörténeti oktatás feltételeinek biztosítására

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Egyed Gyula képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az előző ülésen elhangzott ígéret alapján került előterjesztésre a helytörténeti oktatás feltételeinek bemutatása.

Javasolja annak elfogadását.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag az ülésre visszaérkezik, így a képviselőtestület 16 fővel folytatja a tanácskozást.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szintén a 3 millió forintos tartalék terhére javasolja a fedezetbiztosítást.


Honfi József polgármester javasolja a helytörténeti oktatás feltételeinek biztosítását, az oktatási segédanyagok előállításához az előterjesztésben szereplő 254e Ft jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


110/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az általa fenntartott iskolákban szükségesnek tartja a szűkebb értelemben vett honismeret és természetismeret oktatását és javasolja, hogy az intézmények építsék be annak anyagát a helyi tantervbe.

Az oktatási segédanyag előállításához 254e Ft-ot biztosít a hárommillió forintos működési tartalékkeret terhére.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző 1. Egyetértés rendkívüli szünet elrendelésével

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Egyed Gyula képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kollégium időbeni elkészülése érdekében kéri a Somogyi B. Általános Iskola igazgatója, értsen egyet a képviselőtestület a rendkívüli szünet elrendelésével.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


111/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal - mivel a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható és az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel járna - 2001. június 12. és 2001. június 15-e között, a Somogyi Béla Általános Iskola és Kollégium igazgatója a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 54. §. (1.) bekezdésében biztosított jogával élve, a fennálló elháríthatatlan ok miatt rendkívüli szünetet rendeljen el.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester 1. Hősök Napjának megünneplése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy elkészült öt új tábla a hősök szoborára.

Kéri a képviselők részvételét az ünnepségen.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke az ülésre visszaérkezik, így a képviselőtestület 17 fővel folytatja a tanácskozást.


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató tudomásul vételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. Egészséges városok Magyarországi Szövetségével kapcsolatos állásfoglalás

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke 3-400e Ft-os költségigénnyel él.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szükségesnek tartja a koordinátor működését, annak feltételeinek konkretizálását, átmeneti ideig szüneteltetni javasolja, a feladatokat pontosan felvázolva.

A tagsági díjat az önkormányzat fizeti, így a jogfolytonosság a szövetséggel fennáll.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy az önkormányzat delegáltjáról van szó, véleménye szerint a felmerülő költségeket az önkormányzatnak kellene viselnie.

Eddig is rendezetten kellett volna ennek működnie.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Horváth Lajos az Alkoholellenes Klub vezetője az ő engedélyével, felhatalmazásával vett részt a rendezvényeken, a képviselet ez ideig is rendezetten működött.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke véleménye szerint az évi 2-3 rendezvény nem kerülhet 3-400e Ft-ban.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a tagdíjjal kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Honfi József polgármester kielégítő választ ad.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője az Alkoholellenes Klub kiadásaival kapcsolatosan tesz megjegyzést.


Honfi József polgármester javasolja, felülvizsgálni a szövetség munkájában való részvétel milyen költségekkel jár, szükségesnek tartja a kiadások konkretizálását, melynek függvényében, a soron következő ülésen foglaljon állást a képviselőtestület a fedezetbiztosításról.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


112/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének munkájában való részvételt - a költségek felülvizsgálatnak időtartamára - átmeneti ideig szünetelteti.

Határidő: 2001. június 21-i ülés

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Kórház-rendelőintézet számára visszatérítendő támogatás biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasol a kórház-rendelőintézet számára átmeneti kölcsön biztosítását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a visszafizetendő átmeneti támogatásként javasol 10m forint biztosítását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tesz fel kérdést, melyre Honfi József polgármester kielégítő választ ad.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke kihangsúlyozza, köztudott az egészségügy alulfinanszírozottsága, de a teljesítményadatokat tekintve nem látja biztosítottnak a nyári hónapokban az értékek pótlását.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke, a kórház-rendelőintézet orvos-igazgatója elmondja, a lehetőség fennáll, hogy likviditási gondok merülnek fel, gondot jelent továbbá, hogy az intézmény nem tudott nullszaldós költségvetést benyújtani.

Bízik abban, hogy a kórházszövetség a kórházak helyzetét kormányzati szinten segíti.


Honfi József polgármester javasolja az átmeneti, visszatérítendő támogatás biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


113/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kórház-rendelőintézet átmeneti likviditási problémáinak megoldására 10.000e Ft visszatérítendő támogatást biztosít, melynek folyósítása indokolt esetben történik. Visszafizetésének határideje: 2001. október 01.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Kábeltelevíziós hálózat kiépítése Horvátnádalja és felsőberki városrészen

Előadó: Geosics László és Simon János képviselőtestületi tag

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke véleménye szerint a képviselőtestületnek állást kell foglalnia, kiépítteti-e a kábeltelevíziós hálózatot a két városrészen vagy sem. Amennyiben igen, a szükséges fedezetet meg kell előlegeznie az önkormányzatnak.

Véleménye szerint azonban a feltételek pontosításra szorulnak, 150 lakással, a lakossági hozzájárulásból számolva 3,5 millió forint befolyik, melynek mintegy 50%-a az önkormányzathoz visszafizetésre kerülhet.

Javasolja, előlegezze meg az önkormányzat a 6,7 millió forintot.

Felhívja a figyelmet, hogy az elmúlt évben elindította a hálózat kiépítését az önkormányzat, ezért meg kell találni a lehetőségét az anyagi fedezet biztosításának, akár feltételként előírva, hogy a PJT fizessen vissza bizonyos összeget az önkormányzatnak.

Ismételten elmondja, hogy a konkrét bekötések számát jó lett volna ismerni, hiszen 170-180 lakás bekötésével a költségek megoszlanak.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke tekintettel a fejlesztésre, egyetért a hálózatkiépítésével.

Csupán annak értével nem ért egyet, véleménye szerint az önkormányzat kénytelen elfogadni jelen ajánlatot, de kérdés, minek a terhére történik a finanszírozás.

Támogatja, amennyiben a lakossági hozzájárulás megközelíti a bekerülési összeget, a 6,7 millió forintot magasnak tartja.


Horváth László képviselőtestületi tag szintén egyetért a fejlesztéssel, de az értékek nagyságát tekintve példaként a Városgazdálkodási Kft. alapító tőkéjének összegét említi.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy a fejlesztés összesen 14 millió forintból megvalósítható, de az optikai kábel kiépítése indokolt és szükséges a fejlesztés és a megfelelő színvonal biztosítása érdekében.

Megtakaríthat az önkormányzat 2-3 millió forintot, de a továbbfejlesztésre nem lesz lehetőség.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Vasalja ez ideig nem jelzett vissza a rácsatlakozási szándékról.

Pinkamindszent község Önkormányzata nem él a lehetőséggel.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a két városrész kiépítését jóváhagyta a képviselőtestület, és olyan rendszert szükséges kiépíteni, mely 10 év múlva is használható.

A város gazdagodását, gyarapodását szolgálja a kábeltelevízió kiépítése, ezért javasolja fenti összeg jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy az elavult rendszert harmadszor kell fejleszteni.


Honfi József polgármester javasolja a 6,7 millió forintos fejlesztési alap jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza.


114/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kábeltelevíziós PJT kérelmének megfelelően a Horvátnádaljai városrész kábeltelevíziós hálózatának kiépítéséhez 6,7 millió forintos többlettámogatást biztosít a céltartalék terhére.

Határidő: 2001. május 31.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 1. Basketball Sport Kft. kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja, amennyiben a kft. rendezi az adósságát a kórház-rendelőintézetnek, támogatja a kérelmet.


Bebes István képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a BC Marc-Körmend és a Basketball Sport Kft. nem egy és ugyanaz.

Felháborítónak tartja, hogy az anyagok az előző elnökség pellengérre állítását tartalmazzák, kéri, hogy a visszahivatkozás ne forduljon többet elő.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke véleménye szerint az előterjesztés nem tartalmaz visszautalást.

Felhívja azonban a figyelmet, hogy a kft. 2001-ben pluszigénnyel nem él, a korábban jóváhagyott támogatási összeg a kft. rendelkezésére áll.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy az elmúlt évben a KKC az önkormányzattal közösen kívánt létrehozni egy kft-t, hogy az előző klub halasztott, felhalmozott köztartozásai rendezésre kerülhessenek.


Honfi József polgármester elmondja, azt nem tudja, hogy a kft-nek visszafizetési kötelezettségei vannak-e, a fennálló támogatási összeg utalását jelenlegi kifizetésekhez kérik.

A kosárlabda csapat a bajnokságban a harmadik helyen végzett, javasolja az egymillió forint kifizetésének jóváhagyását.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a csapat harmadik helyezéséért a Vas megyei Közgyűlés 500e Ft támogatást hagyott jóvá.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet, az önkormányzat részéről illendő a gratuláció kifejezése az elért eredményért.


Honfi József polgármester javasolja az egymillió forint kifizetésével egyidejűleg, nyilvánítsa ki elismerését az önkormányzat.

Amennyiben az elért eredmények jutalmazására a polgármesteri keret terhére nem lesz lehetőség, a későbbiekben a képviselőtestület állásfoglalását kéri a jutalmazást illetően.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


115/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete engedélyezi, hogy a Marc-Körmend Kosárlabdacsapata éves támogatási összege hátralévő részét, 1 millió forintot a gazdasági és pénzügyi iroda 2001. május 31-ig az egyesület számlájára átutalja.

Ezzel egyidejűleg Körmend város Önkormányzata a kosárlabdacsapat magyar bajnokságban elért harmadik helyezéséért elismerését fejezi ki.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Határidő: 2001. május 31.
 1. Körmendi Football Club kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, a football clubnál történt betörésről.

Javasolja a 400e Ft kifizetésének jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:
116/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete engedélyezi, hogy a Körmend Football Club éves támogatási összege harmadik negyedévi részét, 400e Ft-ot a gazdasági és pénzügyi iroda 2001. május 31-ig az egyesület számlájára átutalja.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Határidő: 2001. május 31.
Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről


Honfi József polgármester az érintett képviselőktől érdeklődik, elfogadják-e az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről szóló tájékoztatót.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke, Bebes István és Czafit Jenőné képviselőtestületi tag a megtett intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja.
I n t e r p e l l á c i ó k


Szabó Ferenc alpolgármester ismételten érdeklődik, változott-e a helyzet a Kossuth L. utcában, a sportcsarnokkal szembeni háznál.


Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető elmondja, hogy a rend helyreállítását tekintve ígéretet kapott az ott lakóktól.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag ismételten az egykori Láda gyár mögötti terület kaszálását kéri.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kastély északi részében lévő két helyiségből június végével a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium kiköltözik, a felszabaduló két egység hasznosításáról foglaljon állást a képviselőtestület.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium tájékoztatását követően a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot megkereste azzal, hogy az önkormányzat visszaadja ezen két helyiséget, de javasolja, hogy a képviselőtestület tagjai, a bizottságok egyeztessenek a hasznosításra vonatkozóan.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a K&H Bank az ABN-AMBRO Bankkal történő egyesülését követően elköltözik jelenlegi helyéről, így az megüresedik.

Javasolja, hogy az önkormányzat ezen ingatlanát mihamarabb hasznosítsa, vagy az ingatlant alakítsa lakássá.


Honfi József polgármester az ingatlan hasznosítására vonatkozóan kéri a pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság állásfoglalását.


Szabó Ferenc alpolgármester a Kossuth L. utcában, a sportcsarnokkal szemben, valamint a Thököly utcában, a régi posta környékén a fű kaszálását kéri.


Honfi József polgármester bejelenti, hogy a szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet jóváhagyása érdekében 2001. május 31-én, 1600 órai kezdettel rendkívüli ülést hív össze.Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 17 óra 27 perckor bezárja.
K. m. f.

Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester