· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2001. évi
előző2001.április 04.    2001. november 29.következő
letölthető melléklet:

372 kbyte

2001. április 26.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületénk 2001. április 26-i

üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Egyed Gyula, Czafit Jenőné,

Bebes István, Horváth László, Kozó József, Mészáros Árpád,

Bán Miklós, dr. Nagy Zoltán, Németh Imre, Pataki Péter,

dr. Stipkovits Ferenc, Simon János, Szabó Ferenc, Geosics László és

Tóth Imre képviselőtestületi tag


Igazoltan távolmaradt: dr. Bárány Győző képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Mosonyi András műszaki főtanácsos

Szabó Miklós rendőr alezredes, kapitányságvezetőHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 16 fő jelen van - Nagy Gábor és Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag később érkezik - , az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a napirend jóváhagyását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolja a hulladék összegyűjtéséről szóló rendelet megtárgyalásával, mint egy első olvasatként zárt ülés keretében foglalkozzon a képviselőtestület, a rendelet jóváhagyásáról a következő ülésen döntsön.


Honfi József polgármester javasolja a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet megtárgyalását zárt ülés keretében.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja a folyó ügyek c.) és d.) pontjának szintén zárt ülésen történő megtárgyalását.


Honfi József polgármester javasolja a c.) és d.) pont zárt ülés keretében történő megtárgyalását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke - az előző ülésen elviekben jóváhagyott - helytörténet oktatási feltételeinek költségeit szeretné ismertetni, melyet szintén javasol napirendre tűzni.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek, tárgyalja meg a helytörténet oktatási feltételeinek költségigényét.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 10 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető az alsóberki sportöltöző befejezési munkálatainak fedezet biztosításáról szóló előterjesztését visszavonja.


Honfi József polgármester - a fentiekben jóváhagyott javaslatok figyelembevételével - javasolja a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:
 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy április 6-án a szennyvíztisztítóval kapcsolatosan folytatott egyeztetéseket Vízmű és WORLD Protein képviselőivel.

Szintén ezen a napon Fürstendfelen, meghívásra a polgármester születésnapján vett részt. Április 7-én kézilabda fesztivál megrendezésére került sor.

Április 9-én ugyancsak a szennyvíztisztító ügyében hatósági egyeztetések zajlottak.

Április 10-én, Dunavecsén az M8-as kistérségi konferencián vett részt, melynek folytatása egy nemzetközi konferencia keretében május 14-én Budapesten lesz.

Április 11-én a kórház rekonstrukció céltámogatásával kapcsolatosan egyeztetett.

Április 12-én a kórház konyha közbeszerzési eljárására került sor.

Április 17-én a gazdasági és pénzügyi, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsággal a városgazdálkodási kft. ügyvezetői pályázatainak meghallgatásán vett részt, melyről bővebben a zárt ülés keretében ad tájékoztatást.

Április 18-án a szennyvíztisztító végleges egyeztetése történt, melyen a költségviselés részleteinek megtárgyalására is sor került.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy április 20-án, Kőszeg városában meghallgatta az Európai Uniós követ, Hansbeck úr előadását.

Április 21-én a megyei rendőrnapon vett részt.

Április 23-án a Rábamente című könyv bemutatójára került sor, melyet mindenki figyelmébe ajánlj.

Szintén e napon a környezetvédelmi miniszter tartott előadást Szombathelyen, az MMIK-ban.

Április 24-én ismét a kórház rekonstrukciós címzett támogatás pályázatának elkészítése elindítása ügyében folytatott megbeszéléseket, mellyel kapcsolatosan elmondja, hogy a pályázat az Egészségügyi Minisztériumba május 4-én kerül benyújtásra.

Április 25-én, Körmenden tett látogatást a kastély hasznosításával kapcsolatosan Batthyány herceg.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy április 27-én, a kastély dísztermében dr. Eiben Ottó szimpóziumára kerül sor, délután pedig a Batthyány család magyarországi ága tesz látogatást.

Tájékoztatást ad továbbá arról, hogy május 4-én 900 órakor dr. Hende Csaba államtitkár által Körmend városa is megkapja a gázközmű-vagyonról szóló megállapodást, melynek aláírására ünnepélyes körülmények között kerül sor.

Honfi József polgármester bejelenti, hogy május 17-én 1000 órakor gazdasági miniszter államtitkára érkezik a megépítendő 12 lakás alapkőletételére.

Zárt ülés keretében két dologban kéri a képviselőtestület vélemény-nyilvánítását, említést tesz továbbá a könyvtár pályázat benyújtásáról, melyhez a saját erő biztosítása szükséges, ehhez kéri majd a testület állásfoglalását a későbbiek folyamán.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy megindult a Várkert szépítése, tisztítása, melyhez az iskolák, civil szervezetek közreműködésével egy tavaszi mozgalom elindítását jó ötletnek tartaná.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a képviselőtestület 2000. május hónapban megtartott ülésén a református egyházközség tetőszerkezet felújítására - sürgősségi alapon - mintegy négymillió forintot hagyott jóvá.

Érdeklődik, milyen munkálatok elvégzésére került sor, véleménye szerint a tetőfelújítás nem történt meg.


Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy kisebb munkálatok történtek, a szükséges dúcolást elvégezték a tetőn. A felújítási munkálatokhoz szükséges engedély a napokban érkezett meg az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőségtől, a munkálatok kezdetének időpontja nem volt konkrétan ismert.


Honfi József polgármester javasolja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló és a két ülés közti beszámoló jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 1. Tájékoztató Körmend város közrend - közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Szabó Miklós r. alezredes, kapitányságvezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Miklós rendőr alezredes, kapitányságvezető írásos tájékoztatóját kiegészítve említést tesz a kapitányságon történt változásokról, melyek a közösen megfogalmazott intézkedések hatására következtek be.

Külön kiemeli, hogy a várost ért bűncselekmények száma 340 körül van, a kapitányság területe a megyében az egyik legnagyobb, a 62 község komoly terhet jelent számukra.

A kapitányságot korábban ért 79 ügyészi észrevétel, az elmúlt évben 17-re csökkent. Meglehetősen javult a törvényesség. Megváltozott a feltételrendszer, komoly segítség volt a túlóra és km terhek átvállalása, a főkapitányság a tavalyi évben az elismerésekkel nagy mértékben ösztönözte az átlagéletkorban 27 éves állományt, szakmai sikerek mellé megkapta a megbecsülést.

A bűnügyi helyzetet tekintve a bűncselekmények száma csökkent, mely a határozottabb, a csoportos bűnelkövetők kézre kerítése egyértelműsítik a bűnözés visszaszorítását. Kiemeli a közterületi bűnözés 17%-kal történő visszaszorítását.

A közterületek rendjét tekintve a szükséges intézkedések megtörténtek.

Fórum által a kereskedői réteget sikerült bekapcsolni, mely reményei szerint tovább fog bővülni. Ez évben már 12 esetben kellett intézkedni, de még több információt vár a lakosság részéről. Nem lehetünk elégedettek, ezt még tovább kell javítani, hiszen a rendőri biztosításra óriási az igény, hiszen az állampolgárok folyamatosan lekötik a rendőri igényeket, ezt igazolja, hogy naponta 15 intézkedésre kerül sor, ehhez több rendőrre lenne szükség. Idén három kolléga végez a főiskolán, az utánpótlás még inkább javul, nagy az érdeklődés Körmend városa iránt a végzett fiatalok körében, azonban nagy gond a szolgálati lakás biztosítása, melyhez kéri a képviselőtestület segítségét.

Negatívumként jelentkezik, hogy a bűnmegelőzési bizottság nem alakult meg, ezt szintén közös erővel kell megoldani, ezért javasolja ennek felvételét a II. félévi munkatervbe, tekintettel a fiatalok körében elkövetett nagyszámú bűncselekményre.

Anyagi fedezetét biztosítani kell, a megyei bűnmegelőzési programba illesztve a munkát el kell kezdeni. A fiatalok megóvása érdekében ez indokolt és szükséges.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke érdeklődik, lehet-e összefüggést találni a bűnügyi helyzet javulása és a térfigyelő rendszer megléte között.

Érdeklődik továbbá a rendőrség végez-e drograzziát, milyen a közrend és közbiztonság a város szórakozóhelyein.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke érdeklődik, hogy a személyi állományból jelenleg tanulnak-e a budapesti és csopaki iskolában, illetve a főiskolán, sor került-e a jelentkezések elutasítására.


Szabó Miklós rendőr alezredes, kapitányságvezető a felvetett kérdésekre reagálva elmondja, hogy a térfigyelő rendszer és a bűnügyi helyzet javulása között - az ügyeleti jelentésekből számszerűen kimutatva - levonható az összefüggés. Az ügyeletes folyamatosan tudja figyelni a köztereket, utcákat, óriási megelőző tevékenység is zajlik, de nagy segítség az utazó bűnözés felderítésében is. A gépkocsi-feltörések felderítésénél, szintén segítség a kamerák megléte.

Drograzzia kimondottan Szentgotthárd városban volt, Körmendre vonatkozóan még nem volt, de egyértelmű itt is a veszélyeztetettség. Eseti jelleggel kerültek a rendőrség elé.

A szórakozóhelyeken a közbiztonság alapvetően jó, eseti jelleggel fordultak elő rendbontások.

Az iskolázottságot tekintve az idei évben három fő végez a csopaki iskolán, jövőre öt fő került beiskolázásra, 12 fő hiánnyal küszködik a helyi kapitányság.

A rendőrtiszti főiskolán jelenleg két fő tanul, - első és másodéves - a jogi egyetemen két kolléga tanul, mint másoddiplomás, az ő munkájukra a bűnügyi osztályon van szükség.

A fiatalodásnak pozitív kihatásai vannak. Körülbelül tíz fő jelentkezett a csopaki iskolába.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag a bűnmegelőzésnek az általános iskola 7-8. osztályában kell elkezdődnie.

Bekövetkezett a drogfogyasztás is, köztudott, divatossá vált a drog-cigaretta megkóstolása, kipróbálása. Véleménye szerint országos szinten nagyobb a kampányolás, kevesebb a konkrét tett, ellentmondás érzékelhető az adminisztráció és a bürokrácia között, a cselekmény felderítése során az ügy megáll, a rendőrség meditál, hogyan bíráljon el.

Külön említést tesz az éjjel 11-12 óra körüli, csendrendelet elleni szabálysértőkről, akik többek között a körzeti megbízottak feltűnésével elcsendesednek.

Felhívja a figyelmet az iskolákat ért betörésekre, a tanműhelyt ért többszöri bűncselekményekre. Véleménye szerint a várkertben működik egy csoport, aki időnként kellemetlenséget okoz, gondolva a sportöltöző feltörésére.

A rendőri munkát elismerve kihangsúlyozza, hogy az anyagi megbecsülés és a szakma szeretete is egyre inkább kiemelkedik.


Bebes István képviselőtestületi tag kétféle: erősebb és könnyebb drogtörvény született, ebben a tekintetben nagyobb eredményeket kellett volna elérni.

3-4 probléma merül fel, melynek javításában a lakosság is többet tehetne, gondolva a város központjában felmerülő problémákra.

Személyesen nem érez előbbre lépést, kiutat, fontos továbbá a megbízottak és a közterület-felügyelők hatékonyabb együttműködése, kapcsolattartás a szabálytalanul parkoló kamionokkal szembeni fellépés érdekében is.

Ady u. 2. szám alatti lakótömb nem megfelelő magatartása zavarja az ott élők nyugalmát, környezetét, ez ellen is szükséges a hatékony fellépés.

Külön felhívja a figyelmet a kosárlabda mérkőzéseken tapasztalható rendőri beavatkozásokra, intézkedésekre, melyet egy kissé elhamarkodottnak tartott. Kéri a legyen a rendőrség toleranciával a helyi közönségre, szurkolókra, hiszen idegenben erre nem számíthatnak.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke sajnálatos módon érzékelhető a vandalizmus, pl. Várkert, Rába-part területére gondolva. Ezek felderítése milyen stádiumban van.

A diszkókkal kapcsolatosan elmondja, hogy a Balaton parton a rendezőség által megmotozva, átvizsgálva kerülhetett sor a diszkókba belépésre, megelőzve a bűncselekményeket, ez példaértékű lehet Körmend esetében is.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 17 fővel folytatja a tanácskozást.


Szabó Miklós rendőr alezredes, kapitányságvezető a szabálysértés és bűncselekmény közti elhatárolást ismerteti.

A tanműhelyi betörések elkövetői előzetes letartóztatásban vannak, a drogproblémájában is érintettek az elkövetők. Ennek megelőzésében is szerepet kell vállalnia a lakosságnak, de a környék polgármestereinek is.

A csendrendeletnek valóban nehéz érvényt szerezni, az ilyen bejelentésekre a szükséges intézkedéseket a kollégák megteszik, szabálysértés esetén intézkedést tesz a rendőrség.

A városközpont problémáját tekintve szintén szigorú intézkedéseket tesznek. Bízik benne, hogy helyreáll a rend. Kéri valamennyi állampolgártól, jelezzék a szabálysértéseket a rendőrség felé.

Az Ady E. u. 2. szám alatti lakótömbben fellépő körülményeket a polgármesterrel egyeztetve fogják megoldani, hiszen az önkormányzat ismeri a hátteret, a közös megbeszélések célt érnek.

Komoly gondot okoznak a rongálások a városban, a fiatalok nem megfelelően kezelik az értékeket, hasonlóan a köztisztaság elleni szabálysértés, a környezetszennyezés, mely szinte érthetetlen, melynek elkövetői zömében fiatalok.

A mérkőzéseken felmerülő problémákkal kapcsolatosan elmondja, hogy a további garázdaság megelőzése a cél a nem megfelelő viselkedést tanúsító szurkolókkal szemben.

Körmenden az elmúlt évben az ideihez hasonló egy eset merült fel, különösebb rendzavarások nélkül zajlanak a mérkőzések. Idegen szurkolókat nem bántalmaznak a kollégák.

A kamionok szabálytalan parkolásával kapcsolatosan elmondja, hogy folyamatosan intézkedések történnek, a város kamionparkolóval nem rendelkezik. Így a büntetés megfizetése olcsóbb a kamionos tulajdonosának, mint a megfelelő tárolásuk.


Bebes István képviselőtestületi tag tudomása szerint történt telekvásárlás ilyen célra.


Honfi József polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a parkoló kiépítése tervezés alatt áll.

Meghallgatva és megköszönve a rendőrség tevékenységét - javasolja a közrend - közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló jóváhagyását azzal kiegészítve, hogy a képviselőtestület elhatározza a bűnmegelőzési bizottság létrehozását, és szükségesnek tartja a parkolási, közterület-használati szabálysértések elkerülése érdekében a körzeti megbízottak és a közterület-felügyelet közötti kapcsolat javítását.

Ösztönözni kell továbbá a lakosságot, hogy a szabálysértések észlelése esetén jelezzék azt a rendőrség felé.

Honfi József polgármester ígéretet tesz arra, hogy a kistérségi ülésen felhívja a polgármesterek figyelmét is az elhangzott problémákra.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


74/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a közrend - közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót - megköszönve és elismerve a rendőrkapitányság munkáját - elfogadja.

A parkolási, közterület-használati szabálysértések megelőzése érdekében szükségesnek tartja a körzeti megbízottak és a közterület-felügyelet közötti kapcsolat javítását.

A képviselőtestület elhatározza a bűnmegelőzési bizottság létrehozását, amelyet a II. félévi munkatervében szerepeltet.

Határidő: folyamatos, illetve 2001. december 31.

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző írásos beszámolóját kiegészítve tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a beszámoló a hivatal három éves tevékenységet tartalmazza.

Kiemeli, hogy a hivatal dolgozóitól rendkívüli széleskörű, sokirányú felkészültség kíván, a közigazgatás, amelyben a legszélesebb körű jogszabály ismeret érvényesül.

Dr. Tóth Miklós jegyző a sokrétű munkából kiemeli az okmányiroda munkáját, az okmánycsalád megjelenésének bemutatását, mely az EU-s csatlakozás jegyében történik, bizonyos integrált számítógépes működéssel szinte XXI. századi szinten dolgoznak. BM-en keresztül lekérdezési kapcsolat áll fenn. Megfelel a jövő követelményeinek.

Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, hogy létezik hivatali statisztika, mely Szombathely után Körmendé a legnagyobb a megyét tekintve, de elmondható, hogy minden ügyfélnek egy nap alatt sikerül elintézni az ügyét

Elismerésben méltó az okmányhivatali dolgozók tevékenysége.

Az államigazgatás átfogó átszervezése ez ideig elmaradt, így a kiemelt feladatok ellátása körzeti jelleggel a városokba kerültek. Körmend környéke speciális helyzetben van, három meghatározott terület - gyámügy, építésügy és okmányhivatal területe, valamint a polgári védelem - 40 települést meghaladó székhellyel működik. Az érintett dolgozókra ez nagy terhet ró. A hivatal az országosan meghatározott normatíva miatt nem kapott külön gépkocsit a feladatok ellátásához.

Említést tesz a hivatal és a rendőrség közötti "aktatologatásáról", az egyes szabálysértési ügyeket tekintve nyomozati jogkörről, melyre nem rendelkezik a hivatal megfelelő állománnyal és szakképzettséggel.

Az adók behajtását tekintve elmondja, hogy nagy a hivatal adminisztrációs terhe.

A létszámhelyzetről tájékoztatja a testületet, hogy kívülállók számára sokan, az itt dolgozók szerint kevesen dolgoznak hivatalban.

A feladatellátás rendkívül széles és sokrétű. A feladatok bővüléséből adódóan a létszám 8 fővel növekedett az elmúlt időben.

A létszámbővítés tehát rendkívül behatárolt, az átlagéletkor jóval a negyven év felett van.

A belső ellenőr felvétele nem valósult meg, az adócsoport létszáma bővült egy fővel, az adóbehajtási tevékenység így javult, a felszólítások, behajtások nagyobb számban jelentkeztek, gépjárműrendszám levételére került sor sok esetben. Az iparűzési adó behajtását tekintve két határidőt kell vizsgálni, a statisztikát rontja a felszámolás alatt álló cégek bírósági ügye, melynek elhúzódási ideje 2-5 év. Az eljárás befejezéséig a be nem hajtott adó kintlévőségként mutatkozik.


Dr. Stipkovits Ferenc és Czafit Jenőné képviselőtestületi tag tesznek fel kérdéseket, amelyre dr. Tóth Miklós kielégítő választ ad.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke az adóhátralékokkal kapcsolatosan érdeklődik, milyen szankcionálási lehetőséggel rendelkezik a jegyző az iparűzési adókintlévőségek behajtására.


Dr. Tóth Miklós jegyző a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy a szankció a behajtás és pótlékkiszabás, de a nem fizető cégek felszámolását kezdeményezheti a jegyző.

Kiegészítésül elmondja, hogy az iparűzési adó szinte behajthatatlan, csődbe ment cégek tartozásairól van szó.


Horváth László képviselőtestületi tag a dolgozók anyagi megbecsülésével kapcsolatosan érdeklődik, melyre Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, hogy hivatalos kimutatás hiányában csak a sajtó útján tud tájékoztatást adni, mi szerint a megye városai közül Kőszeg és Körmend a legelmaradottabb.


Horváth László képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy a minőségi munka csak megfelelő ellenszolgáltatás mellett várható el.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag véleménye szerint túlzott terjedelmű az előterjesztés.

Nem ért egyet a jegyzővel a statisztikát tekintve, hiszen a kevés adat is sokat mondhat.

A beszámolónak önértékelőnek kellene lenni és nem önvédelmi jellegűnek, és bemutat, a beszámoló bemutat, mérlegel, elhallgatja a megérdemelt elismerést, a hatékonyságról nem esett szó, pedig lenne, mit kiemelni.

Javasolja mindezzel együtt a beszámoló elfogadását, de ajánlja a hivatal vezetőjének és dolgozóinak, hogy nem szabad ezt a tevékenységet nehézkes munkának tekinteni, a város jövőjéhez ez nagyban hozzájárulhat, és befolyásolhat. Vannak cselekedni akaró és tudó hivatali dolgozók, szakapparátus, mely a képviselőtestülettel együttműködni képes. Fontos, hogy mindenki magas fokon végezze feladatát, különösen a kulcsemberek.

Fontos továbbá az önképzés. A kis létszámú apparátus is megfelelően tud működni, tevékenysége, innovatív képessége az apparátusnak nő.


Bebes István képviselőtestületi tag fontos a hivatal beszámolójában szereplő anyag ismerete, de ezt nagyrészt a testület ismeri. A működéssel kapcsolatos problémákat jobban kellett volna vázolni, és azok feladatként mit határoznak meg.

A feladatokhoz létszámot kell biztosítani, ez nyilvánvaló, de a feladatok jól vannak-e elosztva.

Az elkövetkezendő feladatok azonban más feladatokat is mutatnak, ezért el kell gondolkodni, hogy a jelenlegi apparátus, hivatali szervezet megfelel-e.

Az uniós csatlakozás milyen mértékben követeli meg a jelenlegi állomány átképzését, képzését, mind szakmai, mind idegen nyelvi szempontból.

Érdeklődik, hogy előremutató kezdeményezések történtek-e ez irányban.

Tisztelet a kivételnek, de véleménye szerint adódnak még problémák. A műszaki irodának megbízott vezetője van, miért nem került kiírásra a pályázat.

Önmagában látható, hogy költségvetési szempontból a problémák megoldottak, azonban úgy érzi, hogy figyelemmel kell kísérni a pályázatokat. Véleménye szerint a jelenlegi állománynak a maximális teljesítményt kell nyújtani. Pl. kollégium építéséhez nem lett pályázat benyújtva.

Kérdés, a jelenleg meglévő állomány megfelelő adottsággal bír-e, hogy ezeket a kérdéseket komplexen kezeljék. A beszámoló szakmailag megalapozott, mik a sarkalatos pontok, miben segíthet a képviselőtestület.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag túl terjedelmesnek találja az írásos beszámolót, véleménye szerint megosztva, egy-egy részterületet bemutatva, egy-egy iroda munkáját kellett volna bemutatni.

Nem tartja soknak a meglévő létszámot, hiányolja azonban a hatósági ellenőrzéseket, konkrét területeken többször kellene az ügyintézőknek megjelennie.

Erre lehetőséget kellene teremteni, a kinti munkára nagyobb figyelmet kellene fordítani.

Szükséges a fiatalítás, a megüresedett helyeket azonnal meg kell pályáztatni, a fiataloknak helyet kell biztosítani, ezeken a területeken javítani szükséges.

Javasolja a beszámoló elfogadását, és megköszöni a köztisztviselők munkáját.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint a köztisztviselők lelkiismeretesen végzik munkájukat, különös tekintettel a műszaki és városgazdálkodási iroda tevékenységére.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag örvendetesnek tartja, hogy a számítástechnika senki számára sem idegen a hivatal állományát tekintve, de hasonlóan kellene eljárni, gondolkodni a nyelvtudás vonalán is; nem kell mindenkinek középfokú nyelvvizsgával rendelkeznie, de meg kell kedveltetni az angol és német nyelvet, a társalgási szint elengedhetetlen, hiszen Körmend kistérségi funkcióval fog rendelkezni, ezért az embereket ki kell mozdítani. Akár kisebb pályázatok útján, kicsi feladatokkal, közreműködhetnek a dolgozók "team"-ekbe tömörülve a pályázatokon a szükséges pénzek felkutatásában.


Dr. Tóth Miklós jegyző véleménye szerint a kritikusság a beszámoló sorai között érzékelhető.

Átfedések, hibák érzékelhetők, de az ügyészi ellenőrzés során óvásra nem került sor egyetlen esetben sem.

A problémák elsősorban az anyagi helyzet miatt jelentkeznek.

Irodavezetői álláshelyre felsőfokú végzettségű, szakvizsgával rendelkező pályázó nevezhető ki.

A köztisztviselői kar képzése megoldatlan, általában anyagi feltételek miatt.

EU-s képzésben már több köztisztviselő részt vett, a nyelvtanfolyam reális igény, a közigazgatási hivatal által meghirdetett tanfolyamra jelentkező volt, de az nem indult el.

Az informatikus segítségével kezelői szinten minden köztisztviselő számítógépen dolgozik.

A hatósági ellenőrzés szerepel az anyagban, azonban a 42 község naponta történő bejárása lehetetlen.

A nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatással kapcsolatosan elmondja, hogy egy fő van, aki nyugdíja mellett aktívan, lelkiismeretesen látja el tevékenységét.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke szerint felvetődött a probléma a csarnok bővítésével kapcsolatosan, a képviselőtestület tagjai a pályázatokra vonatkozóan nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, de utánajárva elmondja, hogy nem volt a pályázat benyújtására lehetőség.

A pályázatok kidolgozására és figyelésére nem rendelkezik a hivatal megfelelő emberrel, egy-ketten hozzájutnak a pályázati információkhoz, de a képviselőtestület 90%-a nem is sejti milyen lehetőségek adottak. Sokan nem ismerik a Széchenyi tervet sem. Ezeket még jobban ki kellene használni, egy megfelelő felelős személyével.


Honfi József polgármester a beérkező vélemények alapján elmondja, hogy más kapcsolatrendszernek kell kialakulni a hivatal és a képviselőtestület között. Amíg csak követel a testület, addig nehéz lesz az igényeket kiszolgálni a hivatal részéről.

Egy innovatív képességű, menedzser, nyelveket beszélő fiatalemberre lenne szükség, mely az összeköttetést megtalálhatja.

Honfi József polgármester véleménye szerint a képviselőtestület és a hivatal között szakmai, célirányos kapcsolat szükséges, nem elég továbbá, hogy két ember beszéljen idegen nyelvet. A nyelvtudás, a kommunikációs készség a lényeg, nem a nyelvvizsga bizonyítvány.


Bebes István képviselőtestületi tag nem ad-hoc jellegű kérdések megoldásával kell foglalkozni, program mentén kell elindulni, a feladatokat megvalósítani, a város csak így juthat előbbre.


Dr. Tóth Miklós jegyző kihangsúlyozza, hogy szervezeti előrelépések, változtatások még nem történtek meg, a hatósági és az önkormányzati munkát jobban szét kell választani.

Jelenleg a képviselőtestület kiszolgálása egyéb munka elvégzése mellett történik, mely nagy időt és erőt igényel.


Honfi József polgármester megköszöni a beszámoló elkészítéséért végzett munkát, szükségesnek tartja a hivatal állományának fiatalítását, a felmerülő problémák megszűntetésére a változtatások végrehajtását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


75/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 1. Savaria Nett-Pack Kft. telephely kialakítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester írásos előterjesztését kiegészítve ismerteti a kft. kérelmét.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke érdeklődik, mekkora az udvar területe, mely bérbeadásra, használatra kerülne.


Hóbor Ferenc ügyvezető igazgató röviden ismerteti a kft. tevékenységét, a foglalkoztató által végzett munkát, és elmondja, hogy a megye valamennyi városában rendelkeznek telephellyel. Körmenden is működtek már korábban.

Jelenleg mintegy 20 fő foglalkoztatását szeretnék megkezdeni, az udvarból kb. egy gépkocsifordulóra elegendő nagyságú területet igényelne a kft.

Az ingatlan felújításához mintegy 7-8 millió forint szükséges, nagyobb építkezésbe kezdtek Szombathelyen, ezért is kéri a számukra kedvező bérleti szerződés megkötését.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a kft. profilja iránt érdeklődik, melyre reagálva Hóbor Ferenc ügyvezető igazgató elmondja, hogy elsősorban papírból dossziék gyártásával, vagy szőnyegek elkészítésével foglalkoztatják a vakokat és gyengén látókat.

Külön megemlíti, hogy bedolgoznak az EGIS Rt-nek, valamint a MSC Hungary Kft-nek is. Támogatja továbbá a kft. a kosárlabda csapatot is.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a kérelem támogatását, a Thököly utcai volt EGIS csomagoló épület hátsó részének bérbe adását, azonban külön felhívja a figyelmet a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletbeadására vonatkozó rendelet előírásaira.

A bérleti díjat javasolja 5.600,-Ft/m2 áron, valamint egy jelképes összegként 10,-Ft/m2 ár megállapítását, az udvar nagysága nem ismert konkrétan.

Javasolja, hogy ezen ingatlan raktározási területként ne legyen hasznosítható.

Az igénybevételi díj megfizetését javasolja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva örvendetesnek tartja a Thököly utcai ingatlan bérbeadását, hiszen hosszú évek óta annak bérbeadására nem került sor.

Ismerve az udvar iránti igény nagyságát, a jelképes összeg megállapítását elfogadja, támogatja továbbá a - III. övezetbe tartozó díj - 5.600,-Ft/m2 bérleti díj megállapítását.

A bizottság véleményét - 4 szavazat, 1 tartózkodás mellett - tolmácsolva egyetért a beruházási költség - számla ellenében történő - "lelakhatásával", és javasolja a bérleti szerződést fél éves felmondási idő kikötése mellett megkötni.


Pataki Péter képviselőtestületi tag javasolja a bérleti szerződés megkötését.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek a Thököly u. 52. szám alatti ingatlan bérbeadását, az érvényben lévő - 5.600,-Ft/m2 + ÁFA - bérleti díjjal. A SAVARIA Nett-Pack Kft. beruházási költségei beszámításra kerülnek.

Szükséges az önkormányzat és a kft. további egyeztetése a foglalkoztató kapacitására vonatkozóan.


Hóbor Ferenc ügyvezető igazgató javasolja a kaució mértékét 500e Ft-ban megállapítani.

Kiegészítésül elmondja, hogy Körmendet tekintve, az első évben mintegy 25-30 fővel számol a kft.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy szerződéskötés esetén - amennyiben 245 m2 kerül bérbeadásra - a kaució mértéke csökken.

A képviselőtestület jelen esetben nem módosíthatja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására vonatkozó rendeletét.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag tesz fel kérdést a foglalkoztatottak számára vonatkozóan, melyre Hóbor Ferenc ügyvezető igazgató elmondja, hogy két-három éven belül mintegy 60-70 fővel lehet számolni, mely esetén az egy főre jutó költség 6-7 millió forint körül mozog.


Kozó József képviselőtestületi tag egyetért a rendeletmódosításra vonatkozó jogi normák betartásával.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja a kaució megfizetését két részletben - 50%-os mértékét a szerződés megkötésével egyidejűleg, a másik felét egy év elteltével - jóváhagyni.

Javasolja továbbá a bérleti díj mértékének csökkentését, konkrétan annak megállapítását 5.000,-Ft/m2-ben meghatározni.


Honfi József polgármester javasolja a Thököly u. 52. szám alatti ingatlan bérbeadását, 5.000,-Ft/m2 + ÁFA bérleti díjjal, kiegészítve azzal, hogy a SAVARIA Nett-Pack Kft. beruházási - számlával igazolt - költségei beszámításra kerülnek.

Javasolja az igénybevételi díj összegének megfizetését két részletben - 50%-os mértékét a szerződés megkötésével egyidejűleg, a másik felét 2002. június 30-ig - jóváhagyni.

Szükséges az önkormányzat és a kft. további egyeztetése a foglalkoztató kapacitására vonatkozóan.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


76/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete javasolja a Házkezelőségnek a Thököly u. 52. szám alatti, volt EGIS csomagoló ingatlan bérbeadását a Savaria Nett-Pack Kft. (9700 Szombathely, Rumi u. 142.) részére 5.000,-Ft/m2/év + ÁFA áron.

A képviselőtestület hozzájárul az igénybevételi díj összegének két részletben - 50%-át a szerződés megkötésével egyidejűleg, a hátralévő 50% 2002. június 30-ig - történő megfizetéséhez.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a kft. vezetőjével való további egyeztetések lefolytatásával, és a bérleti szerződés megkötésével.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Tájékoztató a polgármesternek a Területfejlesztési Tanácsban végzett tevékenységéről

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester írásos tájékoztatóját kiegészítve elmondja, hogy az egyéves munka bemutatását foglalja össze, majd ismerteti a pályázatokon elnyert pénzösszegek nagyságát.

Elmondja, hogy a három - Szentgotthárd, Őriszentpéter és Körmend - város kistérségét az idei évben ő képviseli.

A kistérség nagy gondot fordít a pályázatok elkészítésére, mely elsősorban a gázközmű kiépítésére orientálódik.

Javasolja a tájékoztató tudomásul vételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


77/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a polgármesternek a Területfejlesztési Tanácsban végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja.
 1. Folyó ügyek:

 1. Kulturális és sporttámogatások felosztása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy mintegy három ülésen - köztük egy alkalommal a kiemelt egyesületek képviselőinek részvételével - foglalkozott a támogatások elbírálásával a bizottság.

Külön említést tesz az Uniclub egyesület és a Zeneiskola közötti megállapodásról, mely a kastélykoncert programjának megvalósítására köttetett.

Elmondja, hogy a pályázati kiírás a tavalyi évhez hasonlóan történt, javasolja, hogy az előterjesztésben megfogalmazott módon döntsön a képviselőtestület, és azt fogadja el.

A bizottság 4 szavazat - 1 ellenszavazat mellett javasolja a támogatások elfogadását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke - tekintettel a testület a bizottság hatáskörébe utalta a támogatások elosztását - javasolja annak elfogadását.


Kozó József képviselőtestületi tag néhány visszásságra hívja fel a figyelmet. Önkritikát gyakorolva elmondja, hogy a pályázati kiírás csak részben teljesíthető, pl. önrészt nem tudnak biztosítani az egyesületek, az intézmények kizárása a 1.200,-Ft/tanuló összeg rendelkezésre állásával.

Nem ért egyet az Uniclub és a Zeneiskola közötti megállapodásával.

Példaként említést tesz a megrendezendő karácsonyi ünnepekről, melyet részben jóváhagy, részben megtagad a bizottság.

Kihangsúlyozza, hogy a bizottság 4 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett hagyta jóvá a támogatások elbírálását, majd röviden említést tesz a tagok érintettségéről.

Véleménye szerint nem szabad megfeledkezni a terembérleti díjakról, továbbá a Rábavidék, a Városi TV, Millenniumi nap támogatására fordított egyéb összegekről. A kastély 5 millió forintja a színház fűtésére került felhasználásra.Nagy Gábor képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja a tanácskozást.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke tartalékból remélve javasol a mozgássérültek részére mintegy 100e Ft biztosítását.

A bizottság javasolja a kulturális hárommilliós pályázati alap terhére - évek óta sérelmes - az oktatási intézményekhez kapcsolódó szervezeti egységek nem pályázhatnak, a keret szűkül, a város terhei nagyok, javasol 700eFt-os keretösszeg biztosítását az oktatási, ifjúsági és ifjúság védelmi bizottság részére, melyet a május 24-i ülésre a kielégítetlen igényekre fordít.

Az intézmények állami normatív támogatásként megkapják az 1.200,-Ft/fő támogatást, de ez nem elegendő.


Honfi József polgármester javasol a pályázatokból kiszorult intézmények támogatására 700e Ft biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 10 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag egyetért Kozó József képviselőtestületi tag által elmondottakkal, az elosztást nem tartja szerencsésnek.

A Városi TV támogatását javasolja 200e Ft-tal csökkenteni, és ezen összeggel a Rábavidék támogatását növelni.

A Körmendi Figyelő a 225 forint helyett 175e Ft jóváhagyását javasolja, az Uniclub esetében 100e Ft-tal kevesebb támogatást javasol.

A millenniumi rendezvénynél 50e Ft-ot javasol a honismereti egyesület részére, míg a Vöröskeresztnek javasol 40e Ft-os támogatást a megrendezendő két programra.

A Körmendi Kulturális Műhely 20e Ft-os támogatását nem javasolja, a Romológiai Intézetnek nem javasolja a 20e Ft-os támogatás biztosítását.

Nem javasolja továbbá az Európa 2000 részére a 20e Ft-os támogatás jóváhagyását. Ezen két összeget a Vöröskereszt részére javasolja.

A sporttámogatásokat tekintve a Szarvascsárda Lovas-egyesület 40e Ft-os támogatását nem javasolja.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke köszönetet mond Kozó József képviselőtestületi tagnak, mivel az általa felsorolt támogatásokat - 31. - 38. - 39. pontban szereplőket - a bizottság saját hatáskörében bírálta el, azok tájékoztató jellegűek.


Németh Imre képviselőtestületi tag az Aradi vértanúk emléktáblájának támogatását nem javasolja, az erre betervezett összeget a Hősök emlékműve táblájának elkészítésére javasolja.


Szabó Ferenc alpolgármester a Rábavidék támogatását javasolja 200e Ft-tal csökkenteni, ezen összeget a Városi Televízió részére javasolja biztosítani.

Javasolja továbbá a Csaba József Honismereti Egyesület támogatását 50e Ft-tal csökkenteni, ezen összeget a Körmendi Figyelő részére javasolja.

A Szarvascsárda lovas-egyesület részére javasolja a 40e Ft-os támogatást a millenniumi ünnepségen való részvétel miatt.


Horváth László képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy a 38-39. pontban foglalt eseményt az önkormányzat évek óta támogatja, az Európa 2000 egyesület külön programjáról van szó, az nem a cigány kisebbségi önkormányzat közreműködésével valósul meg.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy a bizottság 30e Ft összeg erejéig saját hatáskörben bírálja el a támogatásokat.

Az elhangzott módosító javaslatokat összefoglalva javasol a Városi TV részére 200e Ft-ot, csökkentve a Rábavidék c. újság támogatására betervezett összegből biztosítani.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal, 11 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasol a Rábavidék c. újság részére 200e Ft-ot, csökkentve a Városi TV támogatására betervezett összeget.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal, 11 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasol a Körmendi Figyelő részére 50e Ft-ot, csökkentve ezen összeggel a Csaba József Honismereti Egyesület részére betervezett összeget.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 10 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja a Csaba József Honismereti Egyesület részére tervezett támogatás összegét 50e Ft-tal növelni, a Körmendi Figyelő részére 175e Ft támogatást javasol.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 12 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja az Uniclub Egyesület támogatását 100e Ft-tal csökkentve megállapítani.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 2 ellenszavazat és 8 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasol a Vöröskereszt Területi Szervezete részére 40e Ft-os támogatás jóváhagyását a kulturális támogatás tartalék terhére.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasol a Mozgássérültek helyi csoportja részére 100e Ft jóváhagyását - 50e - 50e Ft összegben - a kultúra és sportalap terhére.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasol az Aradi Vértanúk emlékművének elkészíttetéséhez 150e Ft-os összeget.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 12 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester a Szarvascsárda Lovas-sportegyesület részére a 40e Ft-os támogatás biztosítását nem javasolja.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 6 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a támogatások folyósításának ütemezésére vonatkozóan tesz fel kérdést, és javasolja azt az 54/2000. számú határozat figyelembevételével.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a majális megrendezésével kapcsolatosan javasolja, hogy - az elmúlt évekhez hasonlóan - a Művelődési és Ifjúsági Központ a megrendező programok költségeinek fedezéséhez a helypénzből befolyt összeg 50%-át az idei évben is kapja meg.


Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető kiegészítésül megjegyzi, hogy a területrendezés, szemét összegyűjtése mintegy 200e Ft-jába kerül az önkormányzatnak.

Elmondja továbbá, hogy a város fellobogóztatásának rendjét az iroda elvégezte.


Honfi József polgármester fentiek figyelembevételével javasolja a kulturális és sporttámogatás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


78/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2001. évre beérkezett kulturális és sport pályázatokat a kulturális, szabadidő és sport bizottság javaslatai alapján, a mellékletnek megfelelően támogatja.

A Képviselőtestület javasolja, hogy a sport és kulturális célú támogatások kifizetése az alábbiak szerint történjen:

 1. A 100e Ft alatti támogatások egyösszegben - tekintettel a pályázatban szereplő feladatra,

 2. A 100 - 500e Ft közti támogatásokat eseményhez kötve, illetve évente két alkalommal - április 30-ig és szeptember 30-ig a sport -, október 30-ig a kulturális és egyéb támogatások esetében,

 3. Az 500e Ft feletti támogatásokat negyedévente a negyedév második hónapjának 30-áig.

 4. Az előtámogatásokat az ütemezésnél figyelembe kell venni.

 5. A "Támogatási szerződés" aláírása nélkül támogatás nem teljesíthető.

Határidő: folyamatos

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 1. Tájékoztató a kiemelt sportegyesületek külkapcsolatairól és tevékenységükről

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. Polgármesteri Hivatal házinyomdájában lévő másológép cseréje

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző írásos előterjesztését kiegészítve elmondja, hogy célszerű a régi, rossz gép cseréje, javasolja az új gép megvásárlását.


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


79/2001. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal részére - DC 230/ST típusú - másológép megvásárlását 1.280e Ft + ÁFA áron, a költségvetés nevesített céltartaléka terhére, jóváhagyja.

Határidő: 2001. május 01.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a városi könyvtár pályázatot nyújt be számítástechnikai szoftverfejlesztésre, melyhez kéri a mintegy 182e Ft-os önrész biztosításának jóváhagyását.

Javasolja, hogy a képviselőtestület a költségvetésben betervezett 3 millió forintos alap terhére járuljon hozzá fenti összeg önerőként történő biztosításához.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


80/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Faludi Ferenc Városi Könyvtár pályázatához 182e Ft-os összegű önerőt biztosít a 2001. évi költségvetés tartalékában lévő hárommillió forintos pályázati alapjának terhére.

Határidő: pályázati kiírásnak megfelelően

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője (utalásért)
Honfi József polgármester javasolja, hogy az intézmények hasonló jellegű pályázati önerő biztosításához hatalmazza fel a képviselőtestület mintegy 300e Ft erejéig.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


81/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2001. évi költségvetés tartalékában lévő 3 millió forintos pályázati alapjának terhére az önkormányzat intézményi pályázatainak önerő biztosításához 300e Ft erejéig felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester
Tájékoztató az előző ülésen elhangzott interpellációkra történő intézkedésekről


Bebes István képviselőtestületi tag érdeklődik, milyen stádiumban van a várkert melletti száraz ágak összegyűjtése, elszállítása.


Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető elmondja, hogy a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának 3-4 levél elküldésre került.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag szintén szorgalmazza, és sürgősnek tartja a száraz, elkorhadt fák összegyűjtését és elszállítását.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a szemételtakarításának ideje iránt érdeklődik.


Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető elmondja, hogy május hónapban újabb közhasznú munkások felvételére kerül sor, a szemét eltakarítása is felgyorsulhat.


Geosics László képviselőtestületi tag, Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke és Egyed Gyula képviselőtestületi tag az interpellációra tett intézkedést köszöni és elfogadja.


Szabó Ferenc alpolgármester érdeklődik, mikorra várható a padok felújításának befejezése.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag elmondja, hogy a nyár beköszönte előtt a padok helyreállítása megtörténik.I n t e r p e l l á c i ó k


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja, hogy a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság által készített, a 2001. évben elkészülő nagyfelületű út és járda-felújítási munkákról szóló tájékoztató a városi televízióban is kerüljön bemutatásra.


Németh Imre képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a Thököly u. aszfaltozása, helyreállítása miért nem szerepel a tervezetben.


Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető elmondja, hogy a szennyvízhálózat kiépítéséig - mely várhatóan a közeljövőben megtörténik - nem célszerű a jelenleg macskaköves út helyreállítása.


Bebes István képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet a Hunyadi utca felőli vasúti átjáró rossz állapotára, és javasolja ennek helyreállításához a MÁV Rt-t megkeresni.

Érdeklődik továbbá, hogy az Ady u. 2/A. szám alatti lakásokban hogyan történik a vízfogyasztás mérése, a lakók ezzel kapcsolatos problémájával javasolja a Házkezelőség megkeresését.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a Molnár L. u. kaszálását kéri, és javasolja az Esze T. - zsákutca - utcából történő szemét elszállítását.

A lomtalanítás napja iránt érdeklődik.


Kozó József képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy a főtéri parkolóban elhelyezett buszmegálló tábla eltakarja a Mária szobrot.

Érdeklődik továbbá, hogy a Thököly u. 46. számú épület egy lakója mikor kerül átköltöztetésre.


Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője elmondja, hogy az egészségügyi és népjóléti bizottság mintegy két hónapja döntött arról, hogy a Thököly u. 46. szám alatti lakók a Kossuth L. u. 27. szám alatti lakásba költözzenek, mely részben meg is történt.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag a Hunyadi u. 63. szám alatti lakók kérelmét tolmácsolva a környék kaszálását kéri.


Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az önkormányzati tulajdonú közterületek kaszálása a Városgondnokság által folyamatosan megtörténik.
B e j e l e n t é s e k:


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az eltűnt várkerti szobor - Zephirus és Flora - felállítása megtörtént, a meglévő régi szobor, valamint az Olcsai téri "halak" szobor áthelyezésre kerültek.

Köszöni a Városgondnokság közreműködését.

Javasolja a Kossuth L. utcában a sportcsarnokkal szembeni épület bérlőjének megkeresését, a szomszéd ház állagát ne rongálja, tartson rendet.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke, a Körmend múltja, jelene, jövője alapítvány kuratóriumának elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy pályázat útján a Rákóczi úti volt MHSZ ingatlan az alapítvány tulajdonába került, melyet civil szervezetek, egyesületek házává szeretne kialakítani. Ehhez kéri a jövőben a képviselőtestület erkölcsi és anyagi támogatását.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Bartók ltp. 5/B. I/4. szám alatti lakás helyreállítása - a testület határozata alapján - megtörtént, azonban a lépcsőházban lakó Kolompár Gyula az Erdélyi családot megfenyegette, ezért a beköltözés nem valósulhatott meg.Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 19 óra 39 perckor bezárja.

K. m. fDr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester