· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2001. évi
előző2001. január 25.    2001.április 04.következő
letölthető melléklet:

430 kbyte

2001. február 15.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y VKészült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2001. február 15-i

ülésérőlJelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, dr. Bárány Győző, Egyed Gyula,

Czafit Jenőné, Bebes István, Horváth László, Kozó József, Mészáros

Árpád, Bán Miklós, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Németh Imre,

Pataki Péter, dr. Stipkovits Ferenc, Simon János, Szabó Ferenc és

Tóth Imre képviselőtestületi tagIgazoltan távol maradt: Geosics László képviselőtestületi tagTanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos
Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 18 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke jelezte, napirend előtti felszólalást kíván tenni, melyet 1 támogató és 1 ellenző vélemény fog követni.

Felkéri Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnökét, tegye meg napirend előtt felszólalását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felolvassa Honfi József polgármesterhez írt levelét, melyet a jegyzőkönyvhöz csatolunk.

Napirend előtti felszólalásában lemond önkéntes feladatvállalásáról, tagságáról, nem kíván az oktatási, ifjúsági és ifjúság védelmi bizottság munkájában tevékenykedni.

Helyére az SZMSZ. 68. §. b.) pontja alapján Kozó József képviselőt javasolja.

Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke nem ért egyet a VII. fejezet 71. §. módosításával, a névváltoztatással összevonást nem tartja megalapozottnak, az nem tartalmaz pontos pénzügyi kimutatást.

Kihangsúlyozza, hogy a bizottság 2 éve az önkormányzatokról szóló törvény és a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatának előírásait betartva működik, jelen esetben pedig az MSZP javaslatára egyetlen tollvonással törölnék, ez - véleménye szerint - példátlan és megengedhetetlen cselekedet. 27 ülés, 108 előterjesztés, közművelődési rendelet, kiadvány, ünnepek megrendezése, támogatások felosztása fűződik a bizottság nevéhez.

Meglepődve érzékeli a politikai hátteret, a "törlés" szó megsemmisítést jelent.

Véleménye szerint akár a pénzügyi, akár a városfejlesztési bizottságot is meg lehetne szüntetni.

Megköszöni a figyelmet és kéri Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tagot, Czafit Jenőné és Pataki Péter független képviselőket, hogy az előterjesztést ne támogassák.

Bízik az előterjesztés visszavonásában.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, számára érthetetlen módon született Kozó József előterjesztése, azt több okból is furcsának találta.

Először is kifogásolja, hogy az I. félévi munkatervben nem szerepel a szervezeti és működési szabályzat módosítása. A munkaterv jóváhagyása során a képviselőtestület elhatározta, mit kíván megvalósítani.

Másodsorban megjegyzi, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal nem kerülhet sor a szervezeti és működési szabályzat módosítására.

Reméli, hogy a képviselőtestület a napirend jóváhagyása során nem fogadja el ezen előterjesztés megtárgyalását.

A kérdést nyugvópontra kell helyezni, véleménye szerint az elmúlt 2 és ? évben megfelelő keretek között működött a képviselőtestület, néhány kivételtől eltekintve, melyet elsősorban a szakmai viták idéztek elő, melyet jónak tart.

Fenti, beterjesztett előterjesztés "szennyezi" a légkört.

Az oktatási, ifjúsági és ifjúság védelmi, valamint a kulturális, szabadidő és sport bizottság munkájával maximálisan elégedett, különös tekintettel, pl. a mai ülésre beterjesztett ifjúságpolitikai koncepcióra.

Véleménye szerint, ha nincs szükség a bizottságra, akkor ezen napirendi pontot sem kellene a képviselőtestületnek megtárgyalnia.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag meghallgatva a napirend előtti felszólalást elmondja, hogy az nem nevezhető szelíd hangvételű felszólalásnak, hiszen mintegy ötször hangzott el perojatív értelemben "egy csoport", abból inkább - véleménye szerint - az egyéni sértettség érződik.

Javasolja az előterjesztést az SZMSZ előírása szerint a következő ülés napirendi pontjaként megtárgyalni. Ma erről kell állást foglalnia a képviselőtestületnek.

Egyetértését fejezi ki Bebes István képviselőtestületi tag véleményével abban, hogy a munkatervben nem szerepel a szervezeti és működési szabályzat módosítása, de az SZMSZ szerint a képviselőtestület bármit napirendjére tűzhet, megfelelő számú támogatottság mellett.

Elismeri, hogy a bizottságnak megvannak az érdemei. A nem polgári oldal képviselői is megszavaztak több előterjesztést. Ma is fontos téma szerepel a napirendben, ilyen esetben példát kellene mutatni a városnak, fel tud-e mutatni a képviselőtestület olyan precedenseket, mellyel a költségvetésben megtakarításokat eredményez.

Egyetért abban, hogy ma is képes lenne egy bizottság ellátni az oktatási, ifjúsági, ifjúságvédelmi és kulturális jellegű feladatokat, úgy, hogy a bizottság tagjainak egy része az együttes bizottságban folytatná a munkát.

Javasolja, vegye figyelembe a képviselőtestület az előterjesztést, és abban a március 29-i ülésen döntsön.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a 3. pontot ne a mai ülésen tárgyalja meg a képviselőtestület, javasolja azt a márciusban megtartandó ülés napirendjére tűzni.


Honfi József polgármester bejelenti, hogy Landherr Attila a pénzügyi és gazdasági bizottság külső tagja lemondott tisztségéről, javasolja annak jóváhagyását, és felkéri a pénzügyi és gazdasági bizottságot, a soron következő ülésre tegyen javaslatot az új tag személyére.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


22/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Landherr Attila pénzügyi és gazdasági bizottság kültagjának bizottsági tagságáról való lemondását tudomásul veszi.Honfi József polgármester kiegészítésül elmondja, hogy néhány vagyont érintő dologról szeretné a képviselőtestületet a zárt ülés keretében tájékoztatni.


Bebes István képviselőtestületi tag a napirend jóváhagyásával kapcsolatosan javasolja a költségvetés megtárgyalása előtt a folyó ügyek a.), b.), c.,) g.), h.), i.,) és l.) pontjában szereplő várkastély udvarának világítás korszerűsítésére és az alsóberki sportöltöző építésére vonatkozó előterjesztés megvitatását.


Honfi József polgármester javasolja a fentiekben felsorolt folyó ügyek megtárgyalását a költségvetés előtt, és fenti módosítással a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:
N A P I R E N D: 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Hulladékszállítási szerződés módosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Magánszemélyek kommunális adója

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Önkormányzati pénzügyi szervezet megalapítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. EKG-FAX készülék beszerzése

Előadó: Dr. Bárány Győző, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke


 1. Cserkészcsapat támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Rábavidék Szerkesztőségének támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. Képviselői interpellációk alapján teendő intézkedések:

 • Batthyány kastély D-i udvarának megvilágítása

 • Alsóberki sportöltöző építésének befejezése

Előadó: Németh Attila irodavezető


 1. Az önkormányzat 2001 évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. A városfejlesztési terv területfejlesztési tervének jóváhagyása

Előadó: Németh Attila irodavezető


 1. Körmend város ifjúságpolitikai koncepciója

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság

elnöke 1. Folyó ügyek

 1. A kisebbségi önkormányzattal kötött megállapodás módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Városgazdálkodási Kft. ügyvezetői pályázat kiírása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Vasi KONE-X támogatási kérelme

Előadó: Németh Attila irodavezető


 1. Savaria Nett-Pack Kft. foglalkoztató létesítése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Erkel Ferenc utca keleti részének csatornázása

Előadó: Németh Attila irodavezető


 1. Kóbor ebek befogása, galambok irtása

Előadó: Németh Attila irodavezető


 1. Helyi közlekedési autóbusz útvonal módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. "Felhívás Tibet szabadságáért"

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Bebes István képviselő által előterjesztett kérelemre tájékoztató

Előadó: Gombásné Nardai Ibolya irodavezető


 1. Tájékoztató elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Németh Attila irodavezető


I n t e r p e l l á c i ó k

 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy január 26-án részt vett a határőrség éves közgyűlésén.

Január 29-31. között költségvetési egyeztetéseket folytatott az intézmények vezetőivel.

Február 1-jén az önkormányzati pénzintézet megalakítása ügyében, Budapesten megrendezett tájékoztatón vett részt Szabó Ferenc alpolgármesterrel.

Február 2-án részt vett a közbeszerzési bizottsági ülésén.

Február 6-án a régió észak-déli gazdasági tengely egyeztetése, három kistérség tartotta közös ülését, melyben Körmend a kistérségek központjaként vett részt.

Február 7-én a megyei területfejlesztési bizottsági soron következő ülésére került sor.

Február 8-án a MÜLLEX Kft-vel folytatott egyeztetéseket, délután pedig a volt Korona étterem bérbeadásával kapcsolatosan tárgyalt, mellyel kapcsolatosan a zárt ülés keretében kéri a képviselőtestület állásfoglalását.

Honfi József polgármester tájékoztatást ad továbbá arról, hogy február 12-én tartotta a közbeszerzési bizottság - a konyhák működtetésére kiírt pályázatok elbírálása tárgyában - az ülését.

Szintén ezen a napon Güssingből WOLF úrral tárgyalt az ADA bútorgyár melletti terület bérbevételéről, majd dr. Márkus Györgyi és egy osztrák befektetővel egyeztetett.

Kiegészítésül elmondja, hogy megkezdődtek a tárgyalások az 1600 adagos konyha értékesítése ügyében, hiszen a testület határozata értelmében a vagyonértékelés már az önkormányzat rendelkezésére áll.

Felkéri Szabó Ferenc alpolgármestert, a közbeszerzési bizottság elnökét ismertesse a konyhák vállalkozásba adására kiírt pályázat elbírálásának eredményét.


Szabó Ferenc alpolgármester, a közbeszerzési bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy februárban 2 alkalommal ülésezett a közbeszerzési bizottság. A pályázatok elbírálása során a SODEXHO Magyarország Kft. 2800 pontot, az ELAMEN Rt. 2380 pontot, a ZALAGAST pedig 2180 pontot kapott, így a legtöbb pontot elérő pályázó lett a nyertes.

Kiegészítésül elmondja, hogy az intézményvezetők és a szakszervezetek tájékoztatása ma délelőtt megtörtént.


Bebes István képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a pályázat kiírása során azt tartotta elfogadhatónak és jónak, hogy az önkormányzatnak semmiféle költségkötelezettsége nem merül fel a konyhák vállalkozásba adása esetén.

A költségvetésből azonban kiderül, hogy a konyhák működtetése így is több mint hárommillió forintba kerül. Úgy értene egyet, ha az önkormányzat semmiféle költséggel nem járulna hozzá a működtetéshez.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy a közbeszerzési bizottság zárt üléssé nyilvánította a megtartott ülést, azért, hogy az eredmények ne kerüljenek a nyilvánosság elé, de a zárt ülés keretében szeretne erről még néhány szót ejteni.


Honfi József polgármester javasolja a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló beszámoló, valamint a közbeszerzési bizottság konyhák vállalkozásba adására kiírt pályázat elbírálásának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


23/2001 számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a konyhák vállalkozásba adására kiírt pályázat nyerteseként - a Közbeszerzési Bizottság javaslatára - a SODEXHO Magyarország Kft-t fogadja el, ennek értelmében közoktatási intézményeiben (óvodák, iskolák) a konyhák működtetését 2001. szeptember 01-től megszűnteti.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. sz. tv-ben meghatározott, a konyhai alkalmazottakat érintő munkáltatói intézkedések megtételére felszólítja az intézményvezetőket.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. A képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja az előző ülésen, a költségvetési koncepció megtárgyalása során jóváhagyott képviselői tiszteletdíjak miatti rendeletmódosítás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


3/2001. (II. 15.) számú rendelete


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. Hulladékszállítási szerződés módosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester elmondja, hogy a MÜLLEX Kft-vel lefolytatott többszöri tárgyalás során az önkormányzat terhének csökkentése volt a cél, tudva azt, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló törvény az önkormányzatok kötelezettségévé teszi a hulladék elszállítását és megszervezését, a lakosság részéről az igénybevételt és a költségek megtérítését.

Köztes megoldásnak tűnik, ha deponálási és ártalmatlanítási költségeket az önkormányzat, mint egyszeri éves költséget - 50% - felvállalná, másik felét pedig a MÜLLEX közvetlenül a lakossággal kötendő szerződés ellenében szedné be.

Körmend városa nem tudja egyértelműen azt biztosítani, hogy a teljes költséget átvállalja, és a lakosság csak a jelképes - kommunális adót fizetné - ezért kölcsönös tehermegosztást javasol.

Tájékoztatásul elmondja, hogy 2003.-tól új hulladékszállítási szerződés lép életbe, de addig ez a MÜLLEX Kft. biztosítja a szállítást és deponálást.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag a lakosság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy nem történt meg a megfelelő tájékoztatás, hiszen már sokan befizették a kommunális adót. Elmondja, hogy a lakosság körében a kommunális adó a szemétszállítási díjjal egyenlő fizetési kötelezettségként rögződött.

Az új díj jelentős terheket róna a lakosságra, ezért javasolja a kommunális adó eltörlését.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva - tekintettel a tárgyalási folyamatra - kihangsúlyozza, hogy az 50 millió forintos költség megterhelő az önkormányzatnak. Ezt csökkenteni kell, még pedig úgy, hogy mintegy 25 millió forinttal felvállalja az önkormányzat a hulladékgazdálkodást, de véleménye szerint az előterjesztés a lakosság részére magas szemétszállítási díj bevezetését tartalmazza.

A kft-nek a lakossággal kell szerződést kötnie, de az önkormányzatnak vannak kötelezettségei, hiszen esetleges díjhátralékot az önkormányzaton keresztül hajtaná be a kft.

A bizottság támogatja az önkormányzatra vonatkozó javaslatot, azonban a személyekre vonatkozó javaslat felülvizsgálatát szükségesnek tartja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a bizottság a bizottság véleményét - 5 igen, 1 ellenszavazat mellett - tolmácsolva javasolja elfogadni.


Bebes István képviselőtestületi tag a törvényt mindenki tudomásul veszi, azonban az önkormányzatnak is vannak lehetőségei, melyet ki kellene használni, különös tekintettel arra, hogy Körmenden magasabb a szemétszállítási díj mértéke, mint a környező településeken.

A kommunális adó eltörlését nem javasolja, ezt már a lakosság tudomásul vette, megszokta.

További tárgyalásokat javasol a lakosság terheinek csökkentése érdekében.

Aránytalanságokat lát az egy személy és az utána lévő személy után járó díj megállapításával kapcsolatosan.

A lakosság számára a díj mértékét tovább kell csökkenteni, javasolja, hogy minden következő személy pluszköltsége ne haladja meg a személyi díj 25%-át.

De még ez is továbbcsökkenthető.


Pataki Péter képviselőtestületi tag elmondja, hogy sok észrevétel tapasztalható a kommunális adóval kapcsolatosan. Valóban szükséges lett volna a lakosság megfelelő tájékoztatására.

A díj a lakosság számára - véleménye szerint - elfogadhatatlan, mert a kintlévőség csak nőni fog.

Javasolja, maradjon a kommunális adó, további tárgyalások útján pedig le kell csökkenteni a díjakat.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag kérte a megfelelő tájékoztatást a kommunális adó és a szemétszállítás díjra vonatkozóan.

Erről ma fog állást foglalni a képviselőtestület, külön előterjesztés, de az nem választható ketté.

Várható, hogy az EU-s szabályok betartása nagy költséggel fog járni, mely nem lesz arányos a bérekkel.

Konkretizálni kellene, mire számíthat a lakosság, hiszen megállapítható, hogy aránytalanul nem növekszik a szemét mennyisége, mint az előterjesztésben megállapított díj/fő nagysága.

Számtalan indok felsorolható, de egyetért az egy fő utáni következő családtagok fizetési kötelezettségeit a képviselőtestület lecsökkentse.

Elfogadja a díjak növekedését, de nem az előterjesztésben megállapított mértékben.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a díjak mérséklése a hiány mértékét növeli.

Az előző testület jóváhagyta azt a "kényszerhelyzetet", hogy a MÜLLEX Kft. legyen a szemétszállítója a városnak.

A törvény előírja, hogy kinek kell a költségeket felvállalnia, mindkét fél arányosan van terhelve.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke tisztában van azzal, hogy magas a kommunális adó mértéke.

Magas az önkormányzatot terhelő rész is, de elsősorban az önkormányzat érdekét kell most a képviselőtestületnek képviselnie. A működés fenntartásához szükséges a lakosság számára kedvezőtlen döntéseket is hozni.


Honfi József polgármester ismételten kiemeli, hogy a hulladék-gazdálkodásról szóló törvény 2003. január 01-ig ad lehetőséget a jelenlegi szerződések megújítására, illetve felbontására.

Ma érvényes szerződés rendelkezik a hulladékszállításról, mely az infláció mértékét tartalmazza. Az önkormányzat kötelezettsége a hulladékártalmatlanításról való gondoskodás, a módszerek biztosítása.

A lakosság rendelkezésére áll a kft, hiszen meghatározott ütemben elszállítják a hulladékot.

Elmondja, hogy esetleg a szemét mennyisége után lehetne, az elszállított szeméttárolók után fizetni, de a meglévő ütemezés erre nem ad lehetőséget.

2003-tól a MÜLLEX Kft. is javasolja a súly szerinti elszámolást.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője egyetért azzal, hogy önkormányzati szinten magas a díj mértéke. Ezen próbál az önkormányzat segíteni, az emelkedő szemétszállítási díjat próbálja visszaszorítani.

Kiegészítésül elmondja, hogy az ÖNHIKI-s pályázat miatt fejlesztési forrás kiadási fedezeteként szerepelt a kommunális adó, amennyiben ez megszűntetésre kerül, ezen kiadási lehetőség csökken mintegy 8,8 millió forinttal.


Honfi József polgármester ismételten az érvényes szerződés meglétére hívja fel a figyelmet, ennek ismeretében további egyeztetéseket folytat, melynek eredménye ma még nem végleges.


Mészáros Árpád az a szerződés felbontásának következményei, valamint a MÜLLEX Kft-vel lefolytatott egyeztetések eredménye iránt érdeklődik.


Honfi József polgármester a törvény ereje határozza meg a hulladékszállítást, az nem vezetne jóra, ha az önkormányzat feloldaná a kft-vel az 1992-ben megkötött hulladékszállítási szerződést.

A kérdésre reagálva, milyen válasz érkezett a MÜLLEX Kft-től, elmondja, hogy a tárgyalások eredménye az előterjesztésben leírtakat tartalmazza.

A szerződésben az inflációval növelt mérték került meghatározásra.

Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökének felvetésére elmondja, hogy a díjhátralék adók módján behajtható, mivel törvény általi kötelezettségről van szó.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a bevezetésre kerülő szemétszállítási díj behajtását mindenképpen az önkormányzatnak kell végrehajtania, hiszen amennyiben nem történik meg a szállítási díj befizetése, akkor adó módján az önkormányzat hajtja be.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja, és felhívja a figyelmet, hogy 2003-ban az új hulladékgazdálkodási törvény, valamint a lejáró szerződés, a MÜLLEX Kft-t is kötelezi, így köztes megoldással, megegyezésre kerülhetne, hogy mérsékeltebben bevezetett terhet rójon a lakosságra a kft.


Honfi József polgármester tekintettel a több variációra, az önkormányzat kötelezettségét el kell fogadni, a lakosságra rótt kötelező hulladékszállításnak és ártalmatlanítás 50%-os költségét vállalja az önkormányzat, melyet szerepeltet a költségvetésben.

Ez lényeges döntése a képviselőtestületnek, a lakosságot érintő költségeket illetően még folytatható további tárgyalás. Fele-fele arányban kell a költségeket vállalni, a kft. érvényes szerződés meglétével, jogosan állapítja meg a díjat.

Az önkormányzat megteheti, hogy a jövő év végén felbontja a szerződést, és új közbeszerzési pályázatot ír ki.

Javasolja, hogy az önkormányzatot terhelő rész nagyságát - 24.381e Ft - a képviselőtestület hagyja jóvá.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a napirendről történő levételét, további egyeztetéseket kell folytatni a kft-vel.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy 2003. január 01-i hatállyal a következő testületnek lesz joga az új szerződést megkötni, ma a MÜLLEX Kft-vel megkötött szerződés kötelezi a képviselőtestületet, mely mintegy 48 millió forintos költséget jelent az önkormányzat és a lakosság fele-fele arányában.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke kifogásolja, hogy nem ismeri a szerződés tartamát annak egyoldalú felbontására vonatkozóan, az önkormányzat is felbonthatná a szerződést.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a határidő lejárta előtti felbontás esetén a vagyon arányát az önkormányzatnak meg kell téríteni.

Javasolja a költség 50%-os mértékének nagyságát a költségvetésben jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az alapértéket, a pluszszemélyek után az alapérték 25%-ának jóváhagyását.


Bebes István javasol 2.500,-Ft-ot egy személyre, és ennek a 25%-os mértékét a további személyek esetén jóváhagyni.

Felhívja a figyelmet azonban, hogy ezzel a költségvetés hiányának mértéke nő, de elmondja, lesz egy-két tétel a költségvetésben, mellyel a hiány ellensúlyozató.


Kozó József képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy mi a garancia a képviselő által javasoltak jóváhagyására.

Csak konkrét javaslatokat, számokkal alátámasztva javasol megvitatni és elfogadni


Honfi József polgármester javasolja Bebes István képviselőtestületi tag javaslatának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal, 1 ellenszavazat és 10 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy ez 10 millió forintot jelentene a költségvetésben.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő összeg jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal, 1 ellenszavazat és 10 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Mészáros Árpád javasolja eredeti javaslat - 2.835,-Ft - és annak a 25%-os mértékű jóváhagyását javasolja.


Bebes István képviselőtestületi tag nem érti, hogy a módosított javaslatot nem szavazók miért nem hagyták jóvá az eredeti javaslatot.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag elmondja, valószínűleg harmadik variációra tesznek javaslatot.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy ezzel kb. 7 millió forinttal nő a hiány mértéke.

Honfi József polgármester javasolja Mészáros Árpád által feltett javaslat jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 12 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag összegezve az elhangzottakat elmondja, az önkormányzat jóváhagyta az 50%-os mértéket, a polgármestert pedig javasolja felhatalmazni a további egyeztetések lefolytatására, tekintettel a kft. elkötelezettségeire.


Honfi József polgármester megállapítja, hogy az előterjesztésben szereplő lakossági terhet a képviselőtestület nem fogadja el, további egyeztetéseket javasol, és a márciusi ülésre újabb előterjesztés keretében javasolja a lakosságot terhelő rész nagyságának meghatározását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza.


24/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 2001. évi költségvetésében az önkormányzatot terhelő 27,5 millió forintot, valamint a 2000. december havi szemétszállítási díj összegét biztosítja a MÜLLEX Kft. részére.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, folytasson tárgyalást a kft. vezetőjével a lakossági szemétszállítási díj mérséklése tárgyában.

Határidő: 2001. március 14.

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Magánszemélyek kommunális adója

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, hogy sok félreértés merült fel, a kommunális adó a szemétszállítási díjjal azonos.

Elmondja, hogy az építményadó nem került bevezetésre. A kommunális adó a településen lakók valamennyi közcélú létesítménnyel való ellátását foglalja magában, víz, csatorna, közművek, stb. Egyik eleme a szemétszállítás. Az új hulladékgazdálkodási tv-nek megfelelően felmerült, fenn kívánja-e tartani az önkormányzat vagy sem. Amennyiben eltörlésre kerül, azzal nő a hiány mértéke. A megszűntetése esetén a már befizetett adó visszafizetésre vagy egy másik adónem átvezetésére kerül.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja a kommunális adó eltörlését, amennyiben a lakossági szemétszállítási díj az előző előterjesztésben jóváhagyásra került volna.

Az előző tétel a működési hiányt növeli, a fejleszti hiány mértékét pedig a kommunális adó eltörlése növeli.


Bebes István képviselőtestületi tag érdeklődik, van-e ennek valamilyen szintű kihatása.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy az ÖNHIKI-s pályázatot tekintve nincs. A lakossági kommunális adó fejlesztési forrásként kezelhető, pénzügyi fejlesztések forrása lehet.

A bizottság ülésén is érvelt, a legolcsóbb cigaretta havonta 6e Ft-ba kerül, ez éves szinten 2.200 Ft/fő, a város felújításra, karbantartásra szorul


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag számára érthető, hogy senki nem akar önmagától fizetni, a kommunális adót nem az ÖNHIKI-s pályázat szempontjából kell megközelíteni, a lakosság a kétféle adónemet vette figyelembe.

Javasolja, hogy a képviselőtestület nyilvánítsa ki a lakosság felé, mire fordítja a befizetett összeget, így elfogadhatóbbnak azt tartják.

Történjen meg a lakosság tájékoztatása, hiszen tudomásul kell venni, hogy a forrásokat keresi az önkormányzat.


Bebes István képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy érinti a költségvetést a felhalmozási - fejlesztési kiadást tekintve, a kommunális adó 8,8 millió bevételt jelent, kérdés, törli vagy csökkenti a kommunális adó mértékét a képviselőtestület.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a kommunális adó a város fejlesztési költségalapját képezi, ezen bevételből a város fejlesztési kiadásait finanszírozza, pl. iskola tetőfelújítása, csatornázás, kátyúzás, stb.

Az nem dologi kiadások finanszírozására fordítódik, abból beruházást finanszíroz az önkormányzat. Ezen mérték kiesésével csökkenteni kell a kiadás oldalát.


Honfi József polgármester javasolja a pénzügyi és gazdasági bizottság módosító javaslatának, a határozati javaslat 1. pontjának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 2 szavazattal, 16 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja a 2. pont jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 3 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 1. Önkormányzati pénzügyi szervezet megalapítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester írásos előterjesztését kiegészítve elmondja, hogy a pénzintézet megalakításának célja, hogy ne a most már túlnyomó többségében külföldi tulajdonú bankok kezébe kerüljön az önkormányzat vagyona.

Alpolgármester részvételével javasolja a pénzintézet megalakítását, az abban való alapítói vagyont mintegy 300e Ft-tal jóváhagyni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 4 tartózkodás 2 ellenszavazat mellett nem javasolja a pénzintézet megalakításában való részvételt.

A bizottság szerint a szándéknyilatkozat ellentmondásosnak tűnt, alapítóként elkötelezi magát az önkormányzat.


Bebes István képviselőtestületi tag számára az 1-3. pont elfogadható, a 2. pontot illetően a városgazdálkodási kft. feladatai között felmerült ez a feladat.

Az értékpapírok bevitelét nem tartja jónak.


Honfi József polgármester elmondja, hogy egy jelképes alapítói összeggel kell beszállni, a megalakulás esetén a pénzintézetre lehet bízni akár az értékpapírok, pénzeszközök befektetését, hiszen jelenleg több milliárdos vagyon forog a privatizált bankokban. Külföldi magántársaságok profilját növelik az önkormányzatok a magyar tulajdonokkal.

Elmondja, hogy a szerződés megküldésre kerül a szándéknyilatkozat aláírásával, melyet a képviselőtestület fog jóváhagyni.


Horváth László képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy hitelezéssel foglalkozik-e a pénzintézet, milyen áron.


Honfi József polgármester természetesen, de ennek mértéke ma még nem ismert, ez az alaptőkétől függ, ha nagyságát tekintve önkormányzati bank lesz akkor igen, ha nem, akkor kezeli az önkormányzati pénzeket.


Bebes István képviselőtestületi tag Honfi József polgármester által elmondottak alapján javasolja a szándéknyilatkozat elfogadását.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja a jogi forma tisztázását, érdeklődik, hogy a részarányok arányában milyen beleszólási joga lesz az önkormányzatoknak.


Honfi József polgármester elmondja, hogy Körmend kisebb nagyságú alapítói vagyont fizet, lévén kisebb önkormányzat.

A pénzintézet megfelelő haszon esetén visszatérít az önkormányzatnak.


Honfi József polgármester javasol a pénzintézet megalakításában 300eFt összeggel részt venni.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


25/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza, hogy alapítóként 300e Ft-os összeggel részt vesz az önkormányzati pénzügyi szervezet megalapításában, mely az alapítás és szervezés költségeit (5%) is tartalmazza.

Felhatalmazza a polgármestert az új szervezet megalapításához szükséges szándéknyilatkozat aláírására, és az Önkormányzati Pénzintézetet Szervező Munkabizottság címére (1024 Budapest, Buday L. u. 8/a.) 2001. március 9. napjáig történő megküldésére.

Határidő: 2001. március 9.

Felelős: Honfi József polgármester
 1. EKG-FAX készülék beszerzése

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke ismerteti a készülék működésének lényegét, és elmondja, hogy a háziorvosi rendelőben készült EKG értékelése elfaxolható a kórházba, ahol az infarktus súlyossága gyorsabban s könnyebben megállapítható. Országos rendszerhez kapcsolható, kórházban a készülék az OPEL gyár által rendelkezésre áll.

Az EKG-FAX segíti a kollégák munkáját, a szállítás szempontjából életmentő lehet.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a készülék megvásárlása a fejlesztési kiadásokat terheli, a működési hiányt növelve, hiszen a költségvetésben más fedezet nem áll rendelkezésre.

Javasolja a készüléket a fejlesztések között szereplő orvosi gép-műszer terhére beszerezni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva - 3-2 arányban - egyetért a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsággal, a készülék beszerzését az idei költségvetés terhére nem javasolja.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag véleménye szerint a költségvetési tétel átrendezésével megvásárlásra kerülhetne a készülék.

Korábbi ülésen született egy határozat a háziorvosi rendelők nyomtatóinak cseréjéről, mely teljes mértékben nem történt meg.

Határozattal rendelkezik a képviselőtestület, de a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre. A kötelezettség teljesítését mások elvárják tőlünk.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja a térségi önkormányzatok felkeresését.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy ez nem a kórházban, hanem a háziorvosi szolgálatnál kerülne elhelyezésre, tehát területi feladatot nem képvisel.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy az önkormányzatnak 1 háziorvosa van, a többi privatizált.


Honfi József polgármester érdeklődik, rendelkezésre áll-e mintegy 800e Ft a háziorvosi szolgálat ilyen jellegű korszerűsítésére. Elviekben támogatja a képviselőtestület, de minek a terhére.

Javasolja az előterjesztés jóváhagyását a fejlesztési kiadások terhére.


A képviselőtestület a javaslatot 4 szavazattal, 14 tartózkodás mellett nem fogadja el, és a következő határozatot hozza:


26/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2001. évi költségvetés terhére nem kíván fedezetet biztosítani az EKG-FAX készülék megvásárlásához.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Cserkészcsapat támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a cserkészcsapat Körmenden rendezi az idei nagy találkozót, ehhez kérik a város támogatását.

Javasolja a támogatás jóváhagyását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy decemberben foglalkozott ezzel a kérelemmel a képviselőtestület, melyet elviekben támogatott is a testület.

A levélből kiolvasható, hogy a pályázati alapon kívül igényelnek támogatást.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke kihangsúlyozza, hogy a költségvetés tárgyalása során előfordulnak olyan dolgok, melyre határozat született, de azok fedezete a költségvetésben nem szerepel.

Véleménye szerint a millenniumi bizottsághoz kellett volna fordulnia a cserkészcsapatnak.

Érdeklődik, hogy a 150e Ft-ot kulturális támogatásból igénylik-e vagy az önkormányzat költségvetéséből.

Ilyen formában nem támogatta a bizottság a kérelmet, amennyiben pályázatot nyújtott be, az a bizottság hatásköre.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a pályázatot fenntartotta a cserkészcsapat vezetője, de azon felül kéri az önkormányzat támogatását. Millenniumi nagyrendezvényről van szó, egy biztosítékot kérve.


Kozó József képviselőtestületi tag támogatja a rendezvényt.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja a rendezvény támogatását. Érdeklődik, tud-e a bizottság garanciát vállalni a támogatás biztosítására, esetleg a szállásköltség felvállalását az önkormányzat vállalja-e.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja, amennyiben a képviselőtestület jóváhagyja a bizottság keretéből történő 150e Ft-os támogatást, azt a bizottság biztosítja.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag elmondja, hogy a szállásköltség egy részének - 50%-os mértékű - átvállalásával segíti az iskola a cserkészcsapatot.


Szabó Ferenc alpolgármester javasol 100e Ft-ot a sport, 50e Ft-ot a kulturális támogatások terhére biztosítani.


Honfi József polgármester javasolja a cserkészcsapat támogatásának biztosítását a kulturális célú támogatás terhére 50e Ft-tal, a sportalap terhére 100e Ft jóváhagyásával.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza.


27/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az 55. sz. Batthyány Cserkészcsapat részére a májusi rendezvény támogatásaként 150.000,-Ft-ot - kulturális célú támogatás terhére 50e Ft-ot, a sport célú támogatás terhére 100e Ft-ot - biztosít.

Határidő: 2001. február 28. (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Rábavidék Szerkesztőségének támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a Rábavidék kérésének realitása felülvizsgálatra került, melyet a bizottság jogosnak ítélt, de nem a bizottság rendelkezésére álló támogatási keretéből, hiszen más egyesület támogatására nem jut fedezet. Kérdés tehát, minek a terhére biztosítja a képviselőtestület a támogatást. Véleménye szerint a költségvetés terhére kell, hogy történjen a fedezetbiztosítás.

Kiegészítésül elmondja, hogy egyre szaporodnak ezen jogos kérelmek, ezért az is felmerült, hogy a médiákat egy közös közhasznú társaságként kellene működtetni, hiszen a kérések jogosságát nehéz cáfolni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva az elosztási alapokat kellene kifinomultabb alapokra helyezni. Támogatja a kérelmet, de nehéz a forrásalapot megteremteni, felmerült a médiák költségeinek 25%-os vállalása, de a megjelenő költségeket - valamennyi médiát tekintve - egyenlő arányban, kellene finanszíroznia az önkormányzatnak.

A bizottság 2,4 millió forintot javasol jóváhagyni.


Szabó Ferenc alpolgármester hivatkozva a kiemelt egyesületekkel megkötött szerződésekre, annak értelmében január 31-ig el kell számolni az egyesületeknek a támogatások felhasználásáról. A Rábavidék esetében azonban ez nem történt meg, több más egyesülethez hasonlóan.

Az elszámolás hiányában, annak pótlásáig nem javasolja a támogatás biztosítását.

A kulturális és sport alap terhére pedig egyáltalán nem javasolja a támogatás biztosítását.


Vilics Tamás a Rábavidék főszerkesztője elmondja, hogy tudomása szerint a kiemelt egyesületeknek nem kell elszámolást adniuk, de természetesen ez két napon belül megoldható, ez nem lehet befolyásoló tényező. Elnézést kér mindezért.

Kihangsúlyozza, hogy több képviselő részt vett a városi újság létrehozásában, működtetésében, Honfi József polgármester, Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke, aki meglapozta a jelenét, de nem kisebb az érdeme Mészáros Árpádnak, az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnökének, aki aktív tagja volt a szerkesztőségnek. De még tovább tudná sorolni a neveket, hiszen az együttműködés eredményes volt, és bízik, hogy a jövőben is így lesz.

Kihangsúlyozza továbbá, hogy a korrekt tájékoztatásnyújtás a lap célja.

2001-ben a mintegy 8 millió forintos költségvetésének 70%-át szeretné a szerkesztőség előállítani.

A lehetőségek korlátozottak, a nyomdai költség mintegy 5 millió forintot tesz ki az idei évben, melynek finanszírozásához kéri a támogatást.

Az esélyegyenlőséget szem előtt tartva kéri a támogatás biztosítását, ismerve a meglévő költségvetési hiány mértékét.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag elmondja a támogatást negyedévente javasolja biztosítani.


Kozó József képviselőtestületi tag kiemeli, hogy - a városi TV és az írott sajtó közötti - az esélyegyenlőség megteremtése a legfontosabb feladat.

Ma is szerepel mintegy 600e Ft-os támogatása a Városi TV-nek a költségvetésben, ezért is egyetért a támogatás biztosításával, és kéri a támogatás forrásának megkeresését.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke Szabó Ferenc alpolgármester megjegyzését szem előtt tartva, javasolja, hogy az elszámolás leadásáig legalább az első negyedévi működés támogatásáról határozzon a képviselőtestület.

Kihangsúlyozza azonban, hogy a kulturális bizottság ekkora volumenű támogatás biztosításával nem bír.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a Tónus Bt. megkapja a kiemelt egyesület támogatásának negyedét, itt a 2,4 millió forint támogatás elbírálásáról van szó.

Egyetért azzal, hogy a nyomdaköltség jelenti a gondot az újságnál, ellentétben a tv-vel, ahol a műszerezettség.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag egyetért az esélyegyenlőség megteremtésével, mindkettőnek legyen esélye a működésre.

Hasonló városok az önkormányzat költségvetésében szerepeltetik a médiák működtetését, a fedezetbiztosítását elvileg minden képviselő támogatja, keressük meg ennek a forrását.

Javasolja az elszámolás megtételét.


Kozó József képviselőtestületi tag kiegészítésül elmondja, hogy Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke nem említette, hogy a tv-nél jelentős összeg a tiszteletdíjak kifizetésére fordítódik, mintegy 7-szerese az újsággal ellentétben.

Érdeklődik, Bebes Istvánt, talált-e fedezetet az újság finanszírozására.


Szabó Ferenc alpolgármester kifogásolja, hogy spórolás céljából egy bizottságot meg akar szüntetni a képviselőtestület, holott az sokkal kevesebb költségében kerül az önkormányzatnak, mint a Rábavidék.


Honfi József polgármester kihangsúlyozza, hogy valamennyi médiát támogatja a képviselőtestület.


Honfi József polgármester javasolja az elszámolás meglétét követően a támogatás biztosítását.

Javasolja elviekben a 2,4 millió forint negyedéves részletekben történő biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 1 ellenszavazat és 6 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza.


28/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Rábavidék c. újság támogatására - az előző évi elszámolási kötelezettség mellett - negyedéves ütemezéssel 2,4 millió forintot biztosít.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármesterVilics Tamás főszerkesztő megköszöni a támogatás jóváhagyását, és ígéretet tesz az elszámolás 2001. február 20-ig történő megtételére.
 1. Alsóberki sportöltöző építésének befejezése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője írásos előterjesztését kiegészítve elmondja, hogy mintegy 338e Ft szerepel a költségvetésben, azonban nincs befejezve a szertár része, melynek költsége nem került betervezésre.


Tóth Imre képviselőtestületi tag indokoltnak tartja, és javasolja az összeg jóváhagyását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a bizottság véleményét tolmácsolva a költségvetésben betervezett összeg - 338e Ft - erejéig javasolja a fedezetbiztosítást.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke szintén a bizottság véleményét tolmácsolva, a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatával egyetértve a költségvetésben szereplő összeg erejét javasolja jóváhagyni.


Pataki Péter képviselőtestületi tag támogatja, de javasolja a jövőben a hasonló beruházásokat körültekintőbben kivitelezni, és a költségeket megtervezni.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy épült meg a sportöltöző.

Tönkre ment néhány gép, melyet pótolni kellett.

Javasolja a költségvetésben megtervezett összeg jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza.


29/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az "alsóberki sportöltöző" épületének építése során még ki nem fizetett 338e Ft-ot a 2001. évi a költségvetési felhalmozási kiadások terhére biztosítja.

Egyben utasítja a műszaki irodát, hogy a pénzügyi elszámoláshoz szükséges iratokat készíttesse el.

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Határidő: 2001. április 30.
 1. Az önkormányzat 2001. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a korábbi tárgyalások során többször elhangzott, hogy az idei évi működés nehezebb az előző évekhez képest, annak ellenére, hogy a normatív támogatások mértéke emelkedett. Pl. az átengedett állami támogatások mértéke a korábbi évihez képest12,7%-kal nőtt, de ezzel együtt ezeket az emelkedéseket kötelezettségek terhelik, melyet hasonló méretű kiadások követnek. Növelve a működési gondokat, dologi költségek fedezetére nem biztosítanak többletforrást.

Érezhető, hogy a kormányzati akarat a településeknél a kötelező feladatokat támogatja, Körmend városa működtet intézményhálózatot, mely meghaladja az alapellátás mértékét.

A tavalyi évi működési bevételek és kiadások nagysága 1.900 millió forint, az idei évi 2.144 millió forint. Markáns emelkedés, melynek kezelése okozza a működési hiányt. Fejlesztési költségeket tekintve ma még rendelkezik a város olyan fejlesztési alapokkal, melyek módot adnak fejlesztésekre. Úthálózat, épületek karbantartása folyamatosan, ellenőrizve történhet.

Amennyiben a költségvetést elfogadjuk, végrehajtása során a legszigorúbb takarékosságot kell megkövetelni, és ennek ellenőrzésére kell nagy gondot fordítani.

Véleménye szerint ez várhatóan ellenérzéseket fog kiváltani, de nélkülözhetetlen. Szinte minden intézménytől elvárta a képviselőtestület az önmegtartóztatást, mely nagymértékben meg is történt. De elsősorban a képviselőtestületnek kell felelősséget vállalnia az egyensúly biztosítása érdekében. Minden lehetőséget meg kell ehhez találni.

Javasolja a módosító javaslatokat követően a költségvetés jóváhagyását.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője felhívja a figyelmet a 6. számú táblázat módosítására, mely a fejlesztési célú pénzeszköz felhasználását tartalmazza. Az 1. tábla vége a kiadási oldal végösszegével egyenlő.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért Honfi József polgármesterrel, és felhívja a figyelmet a bizottság írásos véleményre.

Előző napirendeknél felmerült a konyhák ügye, a bizottságnak is hasonló véleménye volt a bérlemények bérbeadásával kapcsolatosan.

Aggályát fejezte ki a bizottság, hogy az önkormányzatnak pénzbe kerül a vállalkozások működtetése is.

Elmondja, hogy a 95 millió forintos hiány évekkel ezelőtt várható volt.

Véleménye szerint fenti hiánnyal működtethető az önkormányzat, de fokozottabban kell figyelni az intézmények működésére, ezért javasolja azokat negyedévente felülvizsgálni, hiszen a költségvetés időarányos felülvizsgálatával faragható a hiány mértéke.

Felhívja a figyelmet, hogy a hiány tervezésére is ütemtervet kell készíteni.

Javasolja a bizottság írásos véleményét pontonként jóváhagyni. Ennek függvényében a bizottság javasolja a költségvetés elfogadását.

A 6. számú táblázattal kapcsolatosan elmondja, hogy a kábeltelevízió 7,0 millió forinttal került betervezésre, holott 7,5 millió forintot hagyott jóvá a képviselőtestület.

Érdeklődik, hogy a városfejlesztési bizottság a 20 millió forintos tartalékába az ipari park, építési telek előkészítése nem tehető-e ebbe a keretbe.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke - nem könnyű helyzetbe - szűkítve a meglévő keretet, elmondja, hogy a 6. számú táblázatban szerepelnek a "még jelentkező igények", melyre nem tudott a bizottság fedezetet biztosítani.

Nehezítette a dolgot az is, hogy az elmúlt ülés anyagához képest a felhalmozási bevételek és kiadások csoportja közé új költségelemek kerültek.

A bizottság nem ért egyet a fejlesztési hitel felvételével, talán átcsoportosítással megoldható.

A felhalmozási célú pénzeszközök között a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak átadandó pénzeszköz - tudomása szerint archiválódott a vadászház fűtésére irányuló szerződés, - megmarad, melynek átcsoportosítása célszerű.

Véleménye szerint a nevesített pályázati céltartalékot átcsoportosítással csökkenteni kellene.

Kiemeli a nagyobb fejlesztési elképzeléseket, pl.: kórház mintegy 38 millió forintja, elismeri, hogy szükség van ezen összegre, sőt még többre, de itt is önmérsékletet kell tanúsítani, a másik a bérlakásépítés 93 millió forinttal, és további komoly beruházás a kollégium kivitelezése, mintegy 55 millió forinttal. Ezek megléte nélkül többet lehetne fordítani a város fejlesztésére.

Az intézmények karbantartására 39 millió került betervezésre, mely messze nem elegendő.

Elmondja, hogy az Olcsai Általános Iskola vizesblokkjának - 2 WC - felújításához 2x800e Ft került betervezésre, melyből a Kölcsey Gimnáziumnak is mintegy 300e Ft-ra lenne szüksége, a fennmaradó 500e Ft maradna az Olcsai Iskolánál.

Utak, járdák közműfejlesztését tekintve nagyot tudna lépni az önkormányzat.

Kihangsúlyozza, hogy nagy igény van az építési telkekre, a telekkialakításra.


Horváth László képviselőtestületi tag a 6. számú mellékletben szereplő kosárlabda palánkokra betervezett 2 millió forintot átcsoportosítani javasolja. Azok kialakítását nem javasolja.

Javasolja továbbá a kisebbségi önkormányzatnak betervezett összeget csökkenteni, hiszen más városok sem biztosítanak ekkora fedezetet. Az önkormányzat ne fizessen a kisebbségi elnöknek tiszteletdíjat, hiszen annak mértékét a kisebbségi önkormányzat hagyja jóvá.

Véleménye szerint az elnök jogtalanul vette fel a tiszteletdíjat.


Bebes István képviselőtestületi tag érdeklődik, a 6 millió forint a vagyongazdálkodási kft. megalakítására szerepel-e a költségvetésben.

Mekkora az adókból származó kintlévőség, milyen ügyvédi díjat fizet ki az önkormányzat, sikerült-e az ÖNO költségvetését csökkenteni, megegyezni.


Bebes István képviselőtestületi tag az osztalékkal kapcsolatosan tesz fel további kérdést, a vagyongazdálkodási kft. osztaléka ez, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy nem, az önkormányzat vagyona utáni osztalék mértéke, pl. FERROSÜT.

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja továbbá, hogy a 6 millió nem szerepel, a kintlévőség pontos mértéke nem ismert a zárszámadás elkészültéig, a gépjármű adó esetében ez mintegy 3 millió forint nagyságú.

Az iparűzési adó mértéke szintén 3-4 millió forint körül várható.

Egy ügyvédje van az önkormányzatnak, az Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetésének egyeztetése során nagy vita zajlott, meg kellett küzdeni a szakmai - feladat-ellátási - indokokkal szemben. 1 millió forinttal csökkentettük az Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetését, továbbá az intézmény pénzmaradványa nem lesz felhasználható más feladatra.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a gondozóház mai nappal megkezdte működését.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a tavaly meg nem valósult feladatok költségeivel mi történik. Pl. hó-ügyelet, játszótérre betervezett összeg.

Nem ért egyet Horváth László képviselőtestületi tag véleményével, a kosárpályák kialakítása indokolt, hiszen a lakótelepekről ki kell telepíteni azokat. Aziránt érdeklődik, miért félpályásak lesznek.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag elmondja, hogy így tervezte a bizottság.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag érdeklődik a hó-ügyeletet ki rendeli el, 15oC-os melegben az nem indokolt, hó sem volt.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, nem hó-ügyeletről van szó, hanem a készenléti ügyeletre kell egy bizonyos összeget betervezni. A Városgondnokság dolgozóinak a Munkatörvénykönyvében meghatározott összeget kell biztosítani, mely az alapfizetés mértékének negyede.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy azon betervezett összeg, ami nem került kifizetésre, az a polgármesteri hivatal gazdálkodási pénzmaradványaként jelenik meg a költségvetésben.

A készenlét mértékét ismerteti, mely márciusban kerül kifizetésre.


Horváth László visszatérve a palánk ügyre, felsőberki lakossága inkább a buszváróra tart igényt. Ennek megoldása sürgetőbb, a helyi buszjárat feltételeit meg kell teremteni.


Egyed Gyula a közalkalmazottak ruhapénze iránt érdeklődik. A konyhák működtetésének időpontjában ellentmondást érez.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője válaszában elmondja a konyhák működését a költségvetés július végéig tartalmazza, a ruhapénz az intézmények költségvetésében szerepel, hasonlóan az étkezési díjakhoz.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a kábeltelevízió fejlesztésével kapcsolatosan javasolja azt a Rábán aluli területre is betervezni.

A képviselőtestület az előző ülésen elviekben jóváhagyta a zenekar ruhaköltségének biztosítását, mely nem látható a költségvetésben, mi a helyzet ezen összeggel?


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke emlékezteti a képviselőtestületet, hogy elviekben jóváhagyásra került a turizmus vagy a Rába-parti strand javítása az idegenforgalmi adóból befolyt összegből

De nem szerepel Pintér Pál és dr. Eiben Ottó kiadványának megjelentéséhez nyújtandó támogatás.

Furcsa, hogy a konyhák vállalkozásba adása is 5 millió forintba fog kerülni.

A 6. számú melléklettel kapcsolatosan javasolja a Hősök-szobrának felújítását, annak költségét betervezni, a kommunális adóból befolyt összegből az utak aszfaltozása mellett egy bizonyos összeget hagyjon jóvá a képviselőtestület, pl. a Hősök szobrának betűvésésére.


Bebes István képviselőtestületi tag a bevételeket illetően elmondja, hogy a kintlévő adókat be kell hajtani.

A felhalmozási bevételeket tekintve a Házkezelőségnek is vannak be nem hajtott bérleti díjai, mely növelhető.

A kiadási oldalon a konyhák nem kerülnek semmilyen összegbe, de ezzel is számolni kell.

Megemlíti az ÖNO költségvetését - 8 fővel a gondozó házat - és felhívja a figyelmet, hogy körül kell nézni, és eleget kell tenni az évek óta meg nem tett lépéseknek a hiány csökkentés érdekében. Példaként Szentgotthárd város Önkormányzatát említi, ahol komoly takarékossági intézkedéseket hoztak.

A fejlesztési kiadásokat tekintve - önkormányzati döntés a városgazdálkodási kft. megalakításáról - nem ért egyet az alaptőke módosításával.

Nem ért egyet a pályázati alap 10 millió forintra csökkentésével, ezt inkább növelni kellene, akár 30 millióra, melyből a szociális bérlakásépítés jobban megvalósulhatna.

A városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatait megfontolandónak tartja, de a 6. számú melléklettel kapcsolatosan elmondja, hogy a városi járdák felújítására, valamint az aszfaltos utak javítására fordítandó igényt konkretizálni, részletezni kellett volna.

A lista alapján láthatóvá válhatott volna október végén, mi került végrehajtásra és hogyan.

Meggondolandó a bio-fűtőműre betervezett összeg. Nem látja a megvalósíthatóság alapjait.

Véleménye szerint további megtakarításra lenne lehetőség a költségvetésben, mellyel a hiány mértéke mintegy 90 millióra csökkenthető.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag elmondja, hogy a költségvetés sarokszámai nélkül nem lehet megtervezni, és kijelölni a felújításra kerülő utakat, járdákat. A bizottság kompetenciája, mi, mikor kerül aszfaltozásra, felújításra, melyet a testület elé fog terjeszteni.

A gördülő tervezésből látható, hogy nagy összegű hitelre lenne szükség a fejlesztéseket tekintve. Ha valóban komolyabb pályázati lehetőség adódik, akkor menet közben kerül sor a költségvetés módosítására.

Nem tartja jónak, hogy már most látható a módosítás igénye.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elfogadja a pénzügyi szakemberek véleményét, de elmondja, hogy Horváth László egykori kisebbségi képviselő súlyos szavakkal illette a kisebbségi önkormányzatot, mely érinti a költségvetés tételeit. Véleménye szerint Horváth László képviselőtestületi tag nem rendelkezik kellő információval, hisz nem is vesz részt a kisebbségi önkormányzat munkájában.

Kötelességének érzi a felszólalást, tisztességtelennek és vádaskodásnak tartja Horváth László képviselőtestületi tag véleményét.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a megyei önkormányzat tárgyalta a kisebbségi önkormányzatok helyzetét, Körmend példaértékkel állt elő. A következő ciklusban valamennyi kisebbségi önkormányzatnak Körmend lett példa, országosan követendő gyakorlat, hogy a megválasztott kisebbségi önkormányzat vezetője részére az önkormányzat biztosított tiszteletdíjat.


Horváth László visszautasítja dr. Stipkovits által elmondottakat, és ismételten elmondja, hogy az önkormányzat hagyta jóvá annak idején a kisebbségi önkormányzat elnökének tiszteletdíját.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elmondja, hogy 1994. óta bevezetett példáról van szó.


Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, hogy a mai ülésen külön napirendben foglalkozik ezzel a képviselőtestület.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy részt vett az intézményekkel történő egyeztetésekben. Minimális összeget sikerült megtakarítani, mely nem jelentős.

Megerősítve látja, hogy ebben a struktúrában csak a jelenlegi hiánnyal működtethető a város, egyébként elindul az adósságspirál.

Az egykor működő ad-hoc bizottságnak kompromisszumra kell jutni a város működtetésére vonatkozóan.

Két dolgot külön megemlít: a Hősök emlékművének felújítását, melyre javasolja a 6. sz. mellékletben szereplő "járdák burkolatának javítása a millenniumi zászló átadásához 723e Ft-ot" átcsoportosítani, továbbá a "szobor felállítása és halak áthelyezése" 200-200e Ft átcsoportosítását, hogy a Hősök szobrán a nevek visszavésése megtörténhessen.

Felmerült továbbá - határozat alapján - a termálfürdő kútfúrása, mely fellendülést hozhat a városnak. Fenntartja-e ezt a határozatot a testület.


Honfi József polgármester érdeklődik a felhalmozási bevételi - kiadási összegnél szerepel-e a kútfúrás, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy 60 millió forint figyelembevétele megtörtént, a kiadási oldalon azonban nem került nevesítésre.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag elmondja, hogy a 6. sz. melléklet aszfaltozására betervezett 723e Ft nem az átadásra vonatkozik, hanem a főtér új burkolattal történő ellátásának megkezdésére került betervezésre.


Honfi József polgármester a fejlesztések végösszege iránt érdeklődik.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy a három nagy beruházás mintegy 150 millió forintot tesz ki.


Kozó József képviselőtestületi tag érdeklődik, a Hősök szobra mennyibe kerülne, továbbá mennyibe kerül a kút megfúrása, véleménye szerint ezek konkrét ismeretében lehet állást foglalni.


Honfi József polgármester elmondja, hogy egy kút megfúrása mintegy 60-70 millió forintba kerül, konkrét összeg nem ismert.

A nevek vésésének költsége szintén nem mondható meg pontosan.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője véleménye szerint a szobor rekonstrukciója, nevek visszaírása kőtáblába vésve mintegy 2 millió forintot tesz ki.


Honfi József polgármester a módosító javaslatokat figyelembe véve javasolja a pályázati alapok fedezetének megjelölését


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a kft. alapításán kívül a millenniumi szobor elkészítése sem szerepel a költségvetésben.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a "vagyongazda" címszóhoz 4,5 millió forintot javasol, +500eFt a kábeltelevízió kiépítésére és a céltartalék nagysága már csak kb. 1 millió forint összegű.

Javasolja, hárommillió forintra visszacsökkenteni a vagyongazdálkodási kft. megalapítását.


Honfi József polgármester kihangsúlyozza, hogy határozat született a vagyongazdálkodási kft. 6 millió forinttal történő hozzájárulásról, a végösszegen ne változtasson a képviselőtestület.

A fejlesztési táblát kell csökkenteni a végösszeg fenntartásához.


Bebes István képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy alakult a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának nagysága.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a működési bevétel szerepel a Házkezelőségnél, melyet átad az önkormányzatnak, az egyéb összeget karbantartásra használja fel. A lakbér, helyiségbevétel működési bevételként a legfelső sorban szerepel.

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a Házkezelőséget tekintve bevételcsökkenés várható, a kintlévőség összege minimális, ha nem vesz fel az önkormányzat fejlesztési hitelt 493.711e Ft a fejlesztési kiadási lehetőség.

A bevételi oldal nem változik, az 1. sz. mellékletet tekintve 10 millió forinttal megemelve a pályázati alapot, a lakás eladásokból 70-80 millió forint meg kell, hogy maradjon a 200 millióból, 130 millió forint lenne 120 millió forint, a hiteltörlesztés változatlan marad, a kábeltelevízió kiépítése, az intézményi saját fejlesztési kiadás marad változatlan stb.

69.620e az intézményi, a maradék 254.193e Ft, ebből kell a millenniumi szoborra, halak áthelyezésére fedezetet biztosítani. Meg kell ezekben állapodnia a testületnek.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag javasolja, hogy az Olcsai Iskolánál betervezett 1,6 millió legyen 1,1 millió forint, a gimnázium költségvetésében az orvosi szoba kialakításának összege így 4,300e Ft-ra megemelkedik.


Honfi József polgármester a Rábán aluli terület kábeltelevízió kiépítését a jövő évi költségvetésben javasolja betervezni.


Pataki Péter képviselőtestületi tag véleménye szerint évente lekerül ennek a területnek a kábeltelevíziós kiépítése.

Érdeklődik továbbá, hol szerepel a költségvetésben a fúvósok ruhapénze.


Honfi József polgármester elmondja, hogy az nem került megtervezésre.

Javasolja felülvizsgálni, mennyibe kerül egy ruha elkészítése, és ezen összeget gazdálkodási tartalék terhére fogja az önkormányzat megfinanszírozni, hasonlóan a körmendi kiadványok költségeihez.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy az elmúlt ülésen hozott döntés értelmében erről állást kell foglalnia a képviselőtestületnek.

Javasolja ennek a 1,5 millió forintos költségigényét megszavazni.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a buszvárók kialakítására a kosárpalánkok megépítésére betervezett 2 millió forintos összeg átcsoportosítását.


Bebes István képviselőtestületi tag a Széchenyi-terv megvalósíthatósági, kiviteli terv lehetőségeire hívja fel a figyelmet, azok forrásainak támogatására egy jelképes összeget javasol a tanulmányi tervek megvalósításához.

Javasolja a Polgármesteri Hivatal költségvetését is felülvizsgálni, "megszorítani".


Honfi József polgármester a módosító javaslatokat figyelembe véve, elsőként javasol az Olcsai iskola vizesblokkjára 1,3 milliót jóváhagyni, 300e Ft pedig kerüljön a Gimnáziumhoz.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a halak áthelyezése és a millenniumi dombormű átadásához kapcsolódó járda felújítására betervezett 200-200-723e Ft-ot a hősök szobor felújítására jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag évek óta foglalkozunk fenti terület karbantartásával, sok ember fog az ünnep alkalmával itt megfordulni, ezért gondolt erre fedezetet biztosítani a bizottság, mely meglehetősen kevés, de arra a szakaszra talán elegendő.


Honfi József polgármester javasol 7,5 millió a kábeltelevízió fejlesztéshez, pályázati alapot javasolja 20 millió forinttal megállapítani.

Javasolja, hogy a biofűtőmű 80 millió forintja helyett 70 millió forint kerüljön jóváhagyásra, 10 millió forintot pedig kerüljön a pályázati alapba.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a millenniumi szoborra betervezett 1 millió forint jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

Honfi József polgármester javasolja a kosárlabdapalánkok megépítéséhez betervezett 2 millió forintot buszvárók kiépítésére betervezni.


A képviselőtestület a javaslatot 4 szavazattal, 14 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasol a Rábán aluli terület kábeltelevíziós hálózatának kiépítéséhez fedezet biztosítását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy fenti terület kábeltelevíziós ellátásba bonyolult, az nagy költségfedezetet igényel.


Honfi József polgármester a működési tartalék terhére javasolja az elhangzott igények - kábeltelevízió kiépítése a Rábán aluli területen, fúvósok egyenruhája, tanulmányi terv -, meg kell vizsgálni a tartalék figyelembevételével a Rábán aluli terület kábeltelevíziós ellátását.

Kiegészítésül elmondja, hogy a hivatal költségvetéséből mintegy 3 millió forint került megtakarításra.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a gazdálkodási tartalék egész évre mintegy 2 millió forint körül van.


Honfi József polgármester javasolja a pénzügyi és gazdasági bizottság írásbeli véleményének 1. pontját - szabad gazdálkodási tartalék mértékét növelni, mellyel növekszik a hiány mértéke.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenvélemény és 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a 2. pontban meghatározottak szerint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésének módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István képviselőtestületi tag az Egészségügyi és Szociális Intézményhez javasolja a telepítést.


Honfi József polgármester javasolja az alkoholellenes klubot az Egészségügyi és Szociális Intézményhez telepíteni.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 4 ellenvélemény mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az 5. pont jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy egy fajta kötelezettségvállalást és felhatalmazást jelent a polgármesternek az éveken keresztül húzódó döntésekre vonatkozóan, pl. biofűtőmű.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy ez elsősorban a 8. sz. mellékletben szereplő számokra irányul. Kötelezettségvállalás, akár 2001-ben. Ha a 2. bekezdés kikerül, a testület foglal állást.


Honfi József polgármester javasolja, hogy kerüljön ki a 2. bekezdés a rendeletből.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, megbízni a hiánykezelésére vonatkozó éves elképzelések kidolgozásával a hivatalt a pénzügyi és gazdasági bizottság közreműködésével, amely az április havi ülésre beterjesztésre kerül.


Bebes István képviselőtestületi tag továbbra is a bevételeket kifogásolja.

A hiány mértéke 100 millió forint körül mozog.

Az önkormányzat működési bevételeit 5 millió forinttal javasolja növelni.


Honfi József polgármester ezeken a címeken a működési bevételeket növelni kell, az egyensúly érdekében egy okkal több, hogy a kintlévőségeket hozzuk.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője szerint célszerű lenne az adóbevételeket kb. 4 millió forinttal megemelni, a működési bevételeknél lényeges csökkenés várható a konyhákat tekintve, a 275.999e Ft-os működési bevételt javasolja 278 millióra emelni. Javasolja ehhez a piaci helypénzek emelését, hasonlóan a közterület-használati díjakhoz.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag érdeklődik, jogosult lesz-e az önkormányzat az ÖNHIKI-s pályázatra.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy bonyolult az eljárási rendszer, marad jogosultság, de gond, hogy van egy hatalmas kiadási szint, az elmúlt évben a 135 milliós szintet nehéz volt megindokolni, ez idén is előfordulhat.


Honfi József polgármester javasolja, hogy ne emelje a bevételeket a testület.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a bevétel irreális emelése nem szerencsés, ez összetett kérdés.


Bebes István képviselőtestületi tagot két probléma foglalkoztatja, hogy kevés egyeztetés folyt tavaly is, de az idei évben lehetőséget kell találni a bevételekre.

Minden évben látható, hogy elengedésre kerülnek a többszázezer forintos kérelmek, mellyel nő a hiány.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy önmagában ÖNHIKI-re alkalmas, de a kiadási szinttel van gond, drágán kerülnek megfinanszírozásra a feladatok.

Ennek az okát kell megmagyarázni, mely hitelt érdemlően nehéz feladat. 30-40 millió forint marad ÖNHIKI-re.


Honfi József polgármester javasolja, hogy maradjon 95 millió forint a hitel nagysága.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője ismerteti a bevétel nagyságát, a működési tartalék, a dologi kiadás és a hitel összegének nagyságát.


Honfi József polgármester javasolja fentiek figyelembevételével a 2001. évi költségvetés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja, és fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza, valamint rendelet alkotja:


30/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2001. költségvetését az alábbiakkal hagyja jóvá:

 • Az Olcsai Általános Iskola vizesblokkjára 1,3 millió forintot tervez, a Kölcsey F. Gimnázium költségvetésében az orvosi szoba kialakítását 300e Ft-tal növeli,

 • A Hősök szobor táblájának felújítására 1.123e Ft-ot különít el,

 • A kábeltelevízió fejlesztéshez 7,5 millió forint kerül betervezésre,

 • A biofűtőműre 70 millió forintot hagy jóvá a testület, a pályázati alapot 10 millió forinttal növeli, így annak nagysága 20 millió forint,

 • A millenniumi szoborra 1 millió forintot különít el,

 • A városi fúvószenekar egyenruhájának költségeit, valamint a körmendi kiadványok támogatásának fedezetét a gazdálkodási tartalék terhére biztosítja,

 • A gazdálkodási tartalék szabad részét 3.000.000.- Ft-tal növeli,

 • A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési tervezetét tekintve a dologi kiadás nagyságát 450e Ft-tal megemeli, a személyi juttatás mértékét 336e Ft-tal, járulékát 114e Ft-tal csökkenti,

 • Az Alkoholellenes Klub működési körébe tartozó feladatokat az Egészségügyi és Szociális Intézménynél javasolja ellátni,

 • A rendelet-tervezet 12. §. (2) bekezdésben meghatározottak a költségvetési rendeletben nem szerepel.

 • A bizottság a feladat- és intézmény racionalizálását az előző évekkel ellentétben - eredménytelen képviselőtestületi döntések miatt - már nem javasolja, viszont továbbra is fontosnak tartja a hiány kezelésére vonatkozó koncepció kidolgozását, mely az áprilisi ülésen kerül megtárgyalásra,

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője4/2001. (II. 15.) számú rendelete


Az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)

 1. A városfejlesztési terv területfejlesztési tervének jóváhagyása

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a főépítészi iroda a korábbi testületi határozatot elfogadta mely a cipőgyár és a VOLÁN telep kitelepítésére vonatkozott, viszont az előírásokat tartalmazó állásfoglalásokat is meg kell hoznia a képviselőtestületnek. Szükséges az egyetértő állásfoglalás azokban a szakvéleményekben is, amelyeket csak tudomásul kell vennie a képviselőtestületnek. Pl. a közlekedési felügyelet szakvéleménye.

Három pontban kér állásfoglalást, egyrészt az OMVH műemléki környezet határának módosítását javasolja, a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium és a KRESZ park ingatlanának határárára vonatkozóan.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség szakvéleménye nem jelent korlátot, nem befolyásolja az építési szándékot.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park kérésére elmondja, hogy a Várkert része a volt a "fekete-diós" terület, mely védett területként szerepel, az a 86-os sz. út megépítését követően nem került törlésre, a rajz viszont nem tartalmazza. Javasolja, hogy ez is kerüljön a védett területek közé.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a szakközépiskola és a KRESZ park területére a műemléki környezet határának kiterjesztését nem javasolja, mely vonatkozik a 8-as számú főközlekedési út déli oldal észak-nyugati áthelyezésére is.

Ugyanakkor a Várkerthez tartozó parkrész problémáját akceptálja.


Honfi József polgármester érdeklődik, hogy idén elkészül-e a terv.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a felvetett kérdésre igen válasszal reagál, a terv véglegesítése augusztus hónap vége körül várható, melyet a képviselőtestületnek rendelettel kell jóváhagynia.


Honfi József polgármester javasolja a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság módosító javaslatának jóváhagyásával a városfejlesztési terv területfejlesztési tervének elfogadását.

Javasolja továbbá a szakhatósági véleményeknek megfelelő tervlap módosítások jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


31/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Körmend város Rendezési Terve Településszerkezeti Tervének tárgyalása során

 • a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának - a 0286/13 hrsz-ú ingatlan védett területként történő szerepeltetésére vonatkozó - szakvéleményét elfogadja, a tervlapon az OTÉK szerinti jelöléseket kell alkalmazni.

 • az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Műemlékfelügyeleti Igazgatóság szakvéleményének c.) és a 2. pontjában megfogalmazott műemléki környezeti határ kiterjesztését nem fogadja el.

A képviselőtestület a

 • Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság,

 • Állami Népegészségügyi És Tisztiorvosi Szolgálat Körmendi Intézete,
 • Állami Erdészeti Szolgálat,

 • Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség és a

 • Vas Megyei Közlekedési Felügyelet szakvéleményét tudomásul veszi, és a városfejlesztési terv településszerkezeti tervlapjára való felvezetését szükségesnek tartja, illetve javítását jóváhagyja.

Felhívja a műszaki és városgazdálkodási irodát, hogy a tervlapok módosítását és a további egyeztetést végezze el.

Határidő: 2001. február 25.

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 1. Körmend város ifjúságpolitikai koncepciója

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke utal arra, hogy a koncepció egy munkafolyamat végterméke, mely nem befejező dokumentum, aktuális, és a közeljövőben még inkább azzá válik. Megállapításra került a konklúziók alapján, hogy tenni kell az ifjúságért, és külön felhívja a figyelmet a határozati javaslatban megfogalmazottakra.

Az anyag tartalmát tekintve, az kibővítésre került, bizonyos átszerkesztéssel, tartalmazva azokat a véleményeket, melyet a bizottság kért, így az illeszkedik a megyei ifjúságpolitikai koncepcióhoz, a pályázatokon való részvétel lehetőségének megteremtésével.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a 4. pontban szereplő rendeletalkotásra kérdez rá.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a felvetett kérdésre reagálva igennel válaszol, és elmondja, hogy az nem azonos a Bursa Hungarica-val, külön testület elé kerül, mely az idei évben nem jelent költséget.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint pénzügyi kihatással jár a 6. pont, tekintettel a határidőre, csak a terv elkészítését javasolja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke véleménye szerint a folyamatos határidő megjelölése nem kötelezi az önkormányzatot a felújítások végrehajtására


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a tervkészítés a testület elé kerül, a pluszigények terhére gondolta azt a bizottság.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elmondja, hogy önmérsékletre intett a bizottság, a koncepció megvalósítása folyamatos feladatmegoldást jelent, mely elsősorban az érintett szervek és az intézmények embereinek együttműködésén múlik.

Az ifjúság igényeit figyelembe véve javasolja a koncepció elfogadását.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, hogy ezen napirendi pontot is a költségvetés előtt kellett volna megtárgyalni, tekintettel a határidőkre, melyek költségfedezetet igényelnek.

Javasolja ezen határidőket módosítani, hiszen már most módosításra szorulna a jóváhagyott költségvetés.

Ezek jóváhagyásával javasolja a koncepció elfogadását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke egyetért Bebes István képviselőtestületi tag véleményével, tekintettel, pl. a 6. pont és a 8. pont fedezetigényére.


Honfi József polgármester a 8. ponttal kapcsolatosan érdeklődik, megkérdezve a Polgárőrség és a Rendőrség jelenlévő képviselőitől milyen pénzfedezetet igényel az őrjárat beindítása.


Molnár Sándor a Polgárőrség vezetője elmondja, hogy a Polgárőr Egyesület térítés nélkül látja el a tevékenységét, az támogatások útján valósítható meg.

Kiegészítésül elmondja, hogy 1996-ban már kísérletet tettek az őrjárat beindítására, de az intézményvezetők véleménye szerint nincs pedagógus, aki ezen feladatot vállalja, hiszen ez csak a túlóra összegének megfelelő térítés ellenében, vagy a megfelelő szabadidő biztosítása ellenében valósító meg.

A polgárőrség vállalja, hogy a rendőrség segítségével a szórakozóhelyeket végigjárja, ez megoldható anyagi ráfordítás nélkül.


Kónya László a Rendőrség képviseletében tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy cél az ifjúságvédelmének megerősítése, prevenciós jelleggel, elsősorban a DADA program keretében, mely várhatóan helyileg is megoldásra kerül.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a 8. pontra vonatkozóan folyamatos határidőt javasol, 6. és 9. pontot illetően - városi klubok felújítási tervét illetően és a szabadidő centrum tervének előkészítésre vonatkozóan - pedig az idei év végét, hiszen ez évben ez nem ró terhet.


Honfi József polgármester a 9. pontnál 2001. december végét javasolja megjelölni. Ennek megvalósítására fel kell készülni, anyagi kihatása nem nagyon jelentkezik.

A 6. pontot illetően a felújítási igények felülvizsgálatára szintén, melynek megfelelően a jövő évben az elkezdhető.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy jónak tartja az ifjúságkoncepciót, a rendelet óvatosan fogalmaz, gondolva, pl. a 9. oldal 4. pontjában szereplő szociális térkép elkészítését, mely több millió forintot igényel.

Kihangsúlyozza, hogy az ifjúság nem a kisgyermekek körére vonatkozik, a határozati javaslat 3. pontjával nem egészen ért egyet, mely a "városi ifjúsági fórumot, találkozás a vezetőkkel" programot foglalja magában, mellyel véleménye szerint nem oldódik meg semmi.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag egy speciális, humán oldalnak tartja az ifjúságpolitikai koncepciót, amivel a város büszkélkedhet, hiszen szelektív az ifjúság figyelme, az élet sűrű voltát kell figyelembe venni, el kell fogadni a kritikákat, mely a szerves törvényi fejlődés eredményeképpen alakult ki.

Az ifjúságpolitikai koncepcióval a munkaerőpiac helyzetnek is alapot teremthet a képviselőtestület.

Megállapítható, hogy a diákszövetség előbbre lépett, hiszen véleményt tudnak alkotni. Köztudott, nagy probléma a városban adott szórakozási lehetőségek, nem csak egy koncertre járnak, igény van a színházlátogatásokra is.

Adottak az ifjúságvédelmi felelősök, melyek munkája a kötelező óraszámemelésből adódó feladatok terhére elindulhat. Komoly gond, Körmend mit tud biztosítani, gondolva a felsőfokú képzésre, mely esetében szóba jöhet Veszprém, a közelsége miatt, továbbá az OTP-vel sok vita alakult ki, már működik egyfajta támogatás biztosítása, érezhetők az erőfeszítések, de ezt le kell fordítani az ifjúság nyelvére. Számolni kell a deviancia erős szelével, mely sok fiatalt veszélyez, továbbá az életkezdéshez fontos kérdés a foglalkoztatási lehetőség.

Javasolja a koncepció jóváhagyását.


Honfi József polgármester örvendetesnek tartja ezen koncepció megszületetését, köszöni elkészítőinek munkáját, a megjelentek részvételét, és javasolja fenti határidő módosításokkal a koncepció jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza.


32/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a város 2002. december 31-ig szóló ifjúságpolitikai koncepciót a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.Horváth László képviselőtestületi tag az ülésről eltávozik, így a képviselőtestület 17 fővel folytatja a tanácskozást. 1. Folyó ügyek

 1. A kisebbségi önkormányzattal kötött megállapodás módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az előterjesztés egy ún. pénzügyi technikai elszámolás helyretételét foglalja magába. Ez ideig megállapodással rendezte az önkormányzat a kisebbségi önkormányzat elnökének tiszteletdíját, a kiadott állásfoglalások alapján a tiszteletdíjat külön tételként kell kezelni, és annak a kisebbségi önkormányzat költségvetésében kell megjelenni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza.


33/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 4/1999. (I. 28.), valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3/1999. (I. 22.) számú határozatával jóváhagyott "Együttműködési megállapodás"-t a következők szerint egészíti ki:

"4.4. A helyi önkormányzat a kisebbségi önkormányzat elnökének tiszteletdíját a kisebbségi önkormányzat költségvetésében évenként, az egyéb támogatáson felül biztosítja."

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző (az együttműködési megállapodáson történő átvezetéséért)

 1. Városgazdálkodási Kft. ügyvezetői pályázat kiírása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző az előző ülés döntésének megfelelően született az előterjesztés.


Bebes István képviselőtestületi tag a vezetői gyakorlatnál a konkrét idő meghatározására kérdez rá.


Dr. Tóth Miklós jegyző véleménye szerint a konkrét időtartam meghatározása egyrészt bővítést másrészt szűkítést is jelent.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag érdeklődik, hol kerül az álláshely meghirdetésre.


Honfi József polgármester a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy elsősorban a megyei lapban.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke érdekesnek tartja, hogy a fizetési igényt a pályázónak kell megjelölnie.

Javasolja továbbá a betöltés határidejét konkretizálni.


Honfi József polgármester - tekintettel a benyújtás határidejére - a betöltés határidejeként április 01.-jét javasolja megjelölni.

Felhívja a figyelmet, hogy 5 évi időtartamra történik a kinevezés, azonban nem köztisztviselői és nem közalkalmazotti jogviszonyról van szó.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag szerint nem lesz elegendő idő az elbírálásra.


Bebes István képviselőtestületi tag a vezetői gyakorlat konkretizálását javasolja, valamint minimum három évet javasol kikötni. Véleménye szerint szükséges némi korlát kikötése, pl.: három év vezetői gyakorlat.


Honfi József polgármester javasol vállalat vagy vállalkozás vezetői gyakorlatot megjelölni.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag nem javasolja konkrétan kikötni a vezetői gyakorlat tartamát, véleménye szerint a feladathoz kell meghatározni a feltételeket.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását fenti kiegészítéssel.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:
34/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

"Pályázatot hirdet a Körmendi Városgazdálkodási Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére 5 éves időtartamra, mely kölcsönös megegyezés esetén meghosszabbítható.

Feladat: Az alapító okirat szerinti tevékenység ellátása, ami bővíthető. Feltételek:

 • felsőfokú műszaki vagy közgazdasági végzettség

 • 3 év vezetői gyakorlat

 • erkölcsi bizonyítvány

Tevékenységi kör szerinti vállalkozási gyakorlat a felvételnél előnyt jelent.

Pályázat benyújtási határideje: 2001. március 20., melyet a város polgármesterének kell címezni.

A pályázatban a munkakör betöltésére, a szervezet működtetésére vonatkozó elképzeléseket, valamint a fizetési, jövedelmi igényt mellékelni kell. Tájékoztatást a kft. alapító okiratáról és egyéb kérdésekben a város jegyzője ad.

A munkakör megállapodás szerinti időponttól tölthető be."

Határidő: 2001. március 05. (a pályázat meghirdetésére)

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző

 1. Vasi KONE-X támogatási kérelme

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az elmúlt napokban érkezett meg a Hoffmann Kft-nek a fizetések felvállalásáról szóló nyilatkozata, valamint a gázépítést követően az út elkészítésének felvállalása.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza.


35/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a VASI KONE-X Kft Szombathely, Zanati u. 4. szám alatti gazdasági társaságnak - a körmendi ingatlan-nyilvántartásban elhelyezett - 0263/7 és 0263/10 hrsz-ú út megjelölésű ingatlanok Önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó kérelmét jóváhagyja, amennyiben az ingatlanokért az ÁPV Rt-nek fizetendő összeget a Zalaegerszegi székhelyű HOFFMANN Építőipari Rt. kiegyenlíti és az út felületének profilozását, valamint a csapadékvíz elvezető árok nyitását elvégzi.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az átvételre, valamint az út-, és árok kialakítására vonatkozó megállapodást megkösse.

Felelős: Honfi József polgármester

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Határidő: 2001. március 15. (a tárgyalások megkezdésére)

2001. április 30. (a teljes befejezésre)
 1. Savaria Nett-Pack Kft. foglalkoztató létesítése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet a kft-vel lefolytatott egyeztetések eredményéről.

Elmondja, hogy helyiséget tud biztosítani az önkormányzat, javasolja ennek támogatását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva jónak tartotta volna leírni , hogy az újság szerint csődeljárás felé közelít a cég, és a városban van már egy ilyen foglalkoztató, ezért fel kell mérni, van-e további igény erre.

A Városgondnokság helyiségeit a kft. megalakításáig nem javasolja erre a célra biztosítani.


Honfi József polgármester elmondja, hogy igény van a foglalkoztatásra, az emberek szívesen mennének egy ilyen helyre dolgozni, inkább a munka megszerzése okoz gondot.

Egyetért a kft. képviselői és az önkormányzat közötti további egyeztetések lefolytatásával.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

36/2001. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, folytasson további egyeztetéseket a Savaria Nett-Pack Kft. képviselőjével a városban létesítendő foglalkoztató feltételeinek megteremtésével kapcsolatosan.

Határidő: 2001. március 14.

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Képviselői interpellációk alapján teendő intézkedések:

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Batthyány kastély déli udvarának megvilágítása


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva tekintettel a fedezethiányra - a meglévő határozat ellenére - nem javasolja megvilágítás megvalósítását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke egyetért a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatával, azt nem javasolja jóváhagyni.


Honfi József polgármester fenti összeget fedezet hiányában nem javasolja jóváhagyni.

Javasolja, az önkormányzat valamilyen más megoldással, pl. pályázat útján oldja meg a világítás megvalósítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza.


37/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Batthyány kastély D-i udvarának megvilágítását szolgáló rendszer kiépítéséhez a 2001. évi költségvetésében nem biztosít fedezetet, azt a későbbiek folyamán - esetleg pályázat útján - kívánja megvalósítani.

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Határidő: 2002. évi költségvetési terv elkészítése
 • Erkel F. utca keleti részének csatornázása


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a szennyvíztelep korszerűsítésére az önkormányzatot kötelezték, melyet megfellebbezett az önkormányzat. A fellebbezés elfogadásra került, így a határozatot megsemmisítették, a tulajdonjog a VASIVÍZ Rt-é, ezért nekik kell a szennyvíztelep korszerűsítését elvégezni.

A szakhatósági engedélyek folyamatban vannak, várhatóan az idei évben felmentést kap az önkormányzat a szennyvízcsatorna továbbbővítésének tilalma alól, így az előkészítés alapján jövőre megkezdődhet a csatornaépítés.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke - fontos dologról lévén szó, a város területének több mint fele nem csatornázott, ezt sürgős feladatként kell kezelni, a bizottság a határozati javaslat 1.) pontját támogatja.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának jóváhagyását


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza.


38/2001. számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Erkel F. utcai lakók nevében elhangzott interpellációra az alábbi határozatot hozza:

Az önkormányzat pályázatot nyújt be állami céltámogatásra a Rokkant telep II. ütemű szennyvízcsatorna megépítéséhez, melynek elbírálását követően kezdődhet el a kivitelezést.

A képviselőtestület felhívja a műszaki és városgazdálkodási irodát, hogy a pályázati anyagot készítse el és nyújtsa be.

Határidő: a pályázat kiírásának megfelelően

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 • Kóber ebek befogása, galambok irtása


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke számára érthetetlen fenti probléma nem megoldása.

A kutyáknál javasolja a hurkos megoldást, a madarakat pedig olyan magok etetésével, melytől nem szaporodnak.

A kilövés nem civilizált megoldás, azt nem javasolja.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag elmondja, hogy az iskola padlására beengedik a galambokat, és összegyűlve légpuskával, zaj nélkül kilövésre kerülnek a galambok.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy fenti megoldást nem lehet megvalósítani, tekintettel a műemléki épületre és a tető állagára.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a bizottság véleményét tolmácsolva - 4 igen, 2 tartózkodás mellett - a kilövést javasolja.

Az ebek tartásáról szóló rendelet alól javasol felmentést, mivel jelenlegi problémát nem oldja meg Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke által javasoltak.


Dr. Tóth Miklós jegyző az ebtartási rendeletre hivatkozva, elmondja, hogy a kilövés számtalan problémát vet fel, nem biztos az engedélyek megszerzése, értékes kutya kilövése esetén pedig kártérítési per hárul az önkormányzatra.

Számolni kell ezen túl az állatvédőkkel és a lakossággal is, a megfelelő feltételeket és körülményeket megteremtve Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnökének javaslatával ért egyet.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag elmondja, hogy a rendeletben ez szerepel, akkor miért nem valósítja meg az önkormányzat.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag véleménye szerint a kóbor ebek szelídek, etetik az emberek ezeket az állatokat.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a rendszer tehetetlenségét jelzi, amennyit az önkormányzat ezzel a problémával foglalkozik.


Honfi József polgármester javasolja a kutyák kilövését.


A képviselőtestület a javaslatot 2 szavazat, 15 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja a galambok kilövését.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazat, 11 tartózkodás mellett nem fogadja el.

 1. Helyi közlekedési autóbusz útvonal módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző többszöri módosítás született, jelen tervezetben a vasúton túli terület bekapcsolása is szerepel.

Kiegészítésül elmondja, hogy az engedélyek beszerzése március 1-ig megtörténik.


Simon János képviselőtestületi tag szerint a megjelölt megállóhelyek egymás mellett vannak, azok nem kerültek jól kijelölésre.


Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, hogy bejárás útján született a menetrendi javaslat, de ez még pontosításra szorul.


Nagy Gábor a kft. székhelyével kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Honfi József polgármester és Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője kielégítő választ ad.


Bebes István képviselőtestületi tag a kft-vel megkötött szerződés iránt érdeklődik.


Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, hogy technikai elszámolás, bérletre vonatkozóan született szerződés, de a működtetésről nem.


Bebes István képviselőtestületi tag hiányolja, és szükségesnek tartja a szerződés meglétét, a felmerülő jogvitákra tekintettel.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke kihangsúlyozza, hogy az önkormányzat, mint alapító vesz részt, feltételeket szabhat, és szükséges is a működési feltételek tisztázása.


Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, hogy több szerződés került megkötésre, de a működésre vonatkozóan nem született szerződés.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a pénzügyi vonatkozásban született megállapodás, az önkormányzat kiadásait fedezik a bevételek.


Kozó József képviselőtestületi tag a menetrendekben szereplő időpontokkal nem ért egyet, jónak tartaná, ha 10 perccel korábbi időpontok kerültek volna meghatározásra. Jelen esetben a vasúton túli területen a középiskolásokat kizárja a menetrend.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza.


39/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért a beterjesztett útvonallal és menetrenddel.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző

 1. "Felhívás Tibet szabadságáért"

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza.40/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tibetet Segítő Társaság Alapítványnak, a mellékletnek megfelelő határozatot aláírja, és azt visszaküldje.

Határidő: 2001. február 21.

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Bebes István képviselő által előterjesztett kérelemre tájékoztató

Előadó: Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bebes István képviselőtestületi tag megköszöni az elkészített tájékoztatót, az tudomásul veszi.


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató tudomásul vételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. Tájékoztató az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elfogadja a választ, a lakótelepen lakókkal ellentétben.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag konkrét tájékoztatást kér a megtett intézkedésekről, a történtekről.

Nem ért egyet a szociális bérlakások ezen területen történő megépítésével.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke hivatkozik az előző előterjesztés megtárgyalása során elhangzottakra.I n t e r p e l l á c i ó k


Tóth Imre képviselőtestületi tag a Béke u. 14. sz. sorház lakói kérik a bejárattal szembeni lámpa üzembe helyezését.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Várkerti fahíd az elmúlt napokban beszakadt, annak helyreállítását szükségesnek tartja.

Kifogásolja továbbá, hogy a háziorvosi rendelő várójában nincs ruhafogas.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a ruhafogassal kapcsolatosan elmondja, hogy senki nem vállal felelősséget a felakasztott kabátokért, ezért nincs fogas a várókban.


Kozó József képviselőtestületi tag érdeklődik, történt-e intézkedés a Hunyadi utcában működő foglalkoztató szerződéskötésének megújítása tárgyában.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a szerződés meghosszabbítása folyamatban van.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a buszvárók felújítását, elsősorban a Kossuth - Rákóczi utcai buszváró padjainak helyreállítását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a játszóterek kialakításában a Bartók B. ltp. lakói társadalmi munkát vállalnának.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy jelenleg nem tudja megmondani a játszótér fejlesztés konkrét helyeit, amennyiben ez konkretizálásra kerül, számolnak ezzel a felajánlással.Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 22 óra 17 perckor bezárja.K. m. f.
Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester