· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2001. évi
   2001.április 04.következő
letölthető melléklet:

340 kbyte

2001. január 25.

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2001. január 25-i

üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, dr. Bárány Győző, Egyed Gyula,

Czafit Jenőné, Bebes István, Horváth László, Kozó József, Mészáros

Árpád, Bán Miklós, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Németh Imre,

Pataki Péter, Simon János, Szabó Ferenc és Tóth Imre

képviselőtestületi tag

Igazoltan távol maradt: Geosics László képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Iboly a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsosHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 17 fő jelen van - dr. Stipkovits Ferenc később érkezik - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Külön köszönti Márkus Erzsébet olimpiai ezüstérmes súlyemelőt és Tóth Bernadettet a Dózsa MTE kézilabda játékosát.

Márkus Erzsébet súlyemelőt köszöntve említést tesz sportpályafutásáról, mely Körmenden kezdődött és kihangsúlyozza az olimpián elért eredmény nagyságát, mely nem sok embernek adatik meg.

Honfi József polgármester gratulációját fejezi ki Tóth Bernadett kézilabda játékosnak, aki az 1999/2000. bajnokságban lőtt legtöbb góllal elnyerte a "gólkirálynő" címet.

Honfi József polgármester megköszöni a részvételt, az elért eredményeket, majd átadja az önkormányzat ajándékát, és felhívja a figyelmet, hogy lehetőség van a kérdések feltevésére.


Pataki Péter képviselőtestületi tag az iránt érdeklődik mit érzett Márkus Erzsébet olimpiai ezüstérmes súlyemelő, amikor súlykülönbség miatt nem nyerhette meg az aranyérmet.


Márkus Erzsébet olimpiai ezüstérmes súlyemelő véleménye szerint az aranyérem nem emiatt nem lehetett az övé. Elmondja, hogy 69 kg-os súlycsoportban indult, ahol egy indiai versenyzőt testsúllyal sikerült "befognia", ellentétben a kínai versenyzővel.

Így utólag, szerinte, ha a 75 kg-os súlycsoportba nevez, talán most aranyérmes lehetne. Mindenképpen cél volt az egyik érem megszerzése, így az ezüstéremnek is nagyon örül.


Dr. Tóth Miklós jegyző az iránt érdeklődik, nem tartja-e ellenfélnek Dankó Ica súlyemelőtársát.


Márkus Erzsébet olimpiai ezüstérmes súlyemelő a felvetett kérdésre elmondja, hogy az ő tanácsára indult el Dankó Ica és véleménye szerint a versenyek során csak segítik egymást, egymás előnyére szolgálnak.


Több kérdés nincs.


Honfi József polgármester megköszöni a két sportolónő részvételét, és - további sportsikereket kívánva - ismételten gratulál az elért eredményekhez.


Honfi József polgármester javasolja a meghívóban szerepelő napirendet kiegészíteni az Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának jóváhagyásával, valamint a MONDO nyelvstúdió ajánlatának megtárgyalásával.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a költségvetés megtárgyalása során javasolja az intézményi nyersanyagnormák megállapítását.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja a folyó ügyek k.) pontjának megtárgyalását zárt ülés keretében.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja a költségvetési koncepció megtárgyalását megelőzően az Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának megtárgyalását.


Bebes István képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy nemcsak az Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának megtárgyalása érint pénzfedezetet, a napirendet tekintve a mozi üzemeltetése, a közterület-felügyelők egyenruha költsége, a kórház laboratóriumi automatájának felújítása, a terembérleti díjak felosztása, a tanácskozóterem bővítése mind az önkormányzat költségvetését érintő téma.

Javasolja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői állására kiírt pályázat napirendről történő levételét, kihangsúlyozva - a véleménye szerint - szabálytalanul kiírt és lefolytatott pályáztatást.

Véleménye szerint nem megfelelően történt az újabb pályázat kiírása, az változatlan feltételekkel került kiírásra. A megismételt pályázat elbírálása során ismételten nem volt eredményes, melynek következtében az SZMSZ-re hivatkozva az újabb titkos szavazás lebonyolítására kerülne sor a mai ülésen.

Véleménye szerint ebben a helyzetben is a 113/1992. (VII. 14.) Korm. rendelet előírásai szerint kellett volna a képviselőtestületnek eljárnia, új pályázat kiírására kellett volna, hogy sor kerüljön, ezért javasolja a vezetői pályázat elbírálásának napirendről történő törlését.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a költségvetési koncepciót nem sikerült a képviselőtestület határozatában jóváhagyott 80 millió forint nagyságú hiánnyal összeállítani. A jelenlegi hiány mértéke meghaladja a 150 millió forintot, ennek mértékét kell a képviselőtestületnek további egyeztetések lefolytatásával csökkenteni, melyet követően lehet állást foglalni az egyéb, pénzügyeket érintő témákról.

Kozó József képviselőtestületi tag véleménye szerint a képviselőtestület szabályosan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően járt el a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői pályáztatásának lebonyolítása során. A kialakult szavazategyenlőség miatt az SZMSZ szerint kellett a képviselőtestületnek eljárnia, nem javasolja a pályázat elbírálásának napirendről való levételét.

Szabó Ferenc alpolgármester érdeklődik, és a jegyző nyilatkozatát kéri, hogy - a felmerült jogvita esetén - az SZMSZ vagy a kormányrendelet a magasabb szintű jogszabályi előírás-e.

Kiegészítésül megjegyzi, nem szerencsés, hogy a mai ülésen titkos szavazással megválasztott intézményvezető kinevezése peres eljárást indít.


Kozó József képviselőtestületi tag véleménye szerint az alpolgármester érvelése nem tartalmaz olyan elemet, amely alapján sor kerülhet a pályázat elbírálásának napirendről történő levételére.

Véleménye szerint jogszerű összefüggés vagy jogtalan vita nincs. Jogszerűtlenség esetén a jegyző köteles lett volna a képviselőtestületet figyelmeztetni.

Erre nem került sor, ezért nyilvánvaló, hogy a napirendre tűzött kérdés jogszerű.


Dr. Tóth Miklós jegyző felhívja a figyelmet, hogy az előző ülésen utalt mind a kormányrendeletre, mind az SZMSZ idevonatkozó rendelkezésére. A képviselőtestületnek joga van a pályázati feltételek egyeztetésére, és annak a soron következő vagy az azt követő alkalommal ismételten meghirdetni.

Felhívja továbbá a figyelmet, hogy minderre a szeptemberi ülésen került sor, melyet nem követett konkrét szavazás, az új pályázat kiírása jogszerűen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.

Az előző ülésen kialakult szavazategyenlőséget követően a képviselőtestület az SZMSZ 57. §. (3.) bekezdése szerint járt el.


Bebes István képviselőtestületi tag két oldalról közelíti meg a dolgot:

 1. az előző ülésen nem került sor az újabb pályázat kiírásáról; a SZMSZ felülírja a kormányrendeletet.

 2. létrehozta a képviselőtestület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, melynek vezetéséhez a pedagógiai végzettség nem minősül szakképesítésnek.

Véleménye szerint 2000. december 31. után a megbízás nem fogadható el.

A szakképzetlen pályázó beiskolázása költségvonzattal jár, melyet az önkormányzatnak kell viselnie.

Ismételten javasolja a pályázat elbírálásának napirendről történő törlését.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke - amennyiben hatályos a vezetői állás betöltésének feltételeiről szóló új kormányrendelet - egyetért Bebes István képviselőtestületi tag javaslatával.


Dr. Tóth Miklós jegyző felhívja a figyelmet, hogy egy folyamatban lévő pályáztatásról van szó, melyet az akkor hatályos rendelet szerint kell elbírálni.

Kiegészítésként megjegyzi, hogy a Közigazgatási Hivatalnak nem volt törvényességi észrevétele a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői álláspályázat lebonyolításával kapcsolatosan.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja a folyamatban lévő pályázat elbírálását.


Honfi József polgármester javasolja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői állására kiírt pályázat elbírálásának napirendről történő levételét.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal, 4 ellenszavazat és 6 tartózkodás mellett nem javasolja.


Bebes István képviselőtestületi tag - egyetértve Bán Miklósnak a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökének javaslatával - visszavonja a napirend jóváhagyásával kapcsolatosan tett azon javaslatát, miszerint a költségvetési koncepció jóváhagyása előtt tárgyalja meg a képviselőtestület a pénzügyeket érintő témákat.


Honfi József polgármester javasolja fenti kiegészítésekkel a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 1 ellenszavazat és 7 tartózkodás mellett elfogadja.


Szabó Ferenc alpolgármester véleménye szerint a napirend jóváhagyása is minősített többségű szavazatot igényel.


Honfi József polgármester 5 perc tanácskozási szünetet rendel el.


Tanácskozás idejére szünet.


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az önkormányzati törvénnyel szinkronban lévő Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a napirend elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.


Bebes István képviselőtestületi tag 5 perc tanácskozási szünetet kér.


Honfi József polgármester 5 perc tanácskozási szünetet rendel el.


Tanácskozás idejére szünet.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy az interpellációkat megelőzően szeretne tenni egy bejelentést.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke, mint a város pénzügyi helyzetéért felelős felhívja a FIDESZ-MDF frakció tagjainak figyelmét, hogy a költségvetési koncepciót meg kell tárgyalnia a képviselőtestületnek.


Honfi József polgármester 5 perc tárgyalási szünetet rendel el.


Tárgyalás idejére szünet.


Bebes István képviselőtestületi tag, a FIDESZ-MDF frakció nevében - kihangsúlyozva a frakció felelősségtudatát - elmondja, hogy aktívan kívánnak részt venni az ülésen, és egyben felhívja a figyelmet, hogy jogorvoslattal élnek a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői pályázatának elbírálásával, valamint a mai ülés napirendjének jóváhagyásával kapcsolatosan.N A P I R E N D


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Körmend város Önkormányzata 2001. évi költségvetésének tervezete

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Tájékoztató a gyermekjóléti szolgálat működéséről

Előadó: Vidonyiné Sólymos Rita intézményvezető


 1. A város fejlesztésének igényei a gazdasági szervetek részéről

Előadó: Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi

bizottság elnöke


 1. A gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Közterület-használati díjak megállapítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Az Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Folyó ügyek

 1. A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. alapító okirata (tervezet)

Előadó: Honfi József polgármester


 1. ORION Filmszínház vállalkozásba adására érkezett pályázat véleményezése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke


 1. Közterület-felügyelet egyenruhával való ellátása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Kórház-rendelőintézet központi laboratóriumban lévő automata felújítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A Körmendi Római Katolikus Egyházközösség támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Tehetséges körmendi fiatalok támogatása

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. 2001. évi terembérleti díjak elosztása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke


 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termének bővítésére

Előadó: Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi

bizottság elnöke


 1. Pályázat kiírása intézményvezetői munkakör betöltésére

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Pataki Péter képviselői indítványa

Előadó: Pataki Péter képviselőtestületi tag


I n t e r p e l l á c i ó k
 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy karácsony és szilveszter közötti időszak a felkészüléssel telt, elsősorban a 2001. évi költségvetési koncepciót illetően.

Január 04-e elsősorban a költségvetés egyeztetésével telt, január 5-én sor került az újévi hangversenyre, mely szinte teltház előtt került megrendezésre.

Január 9-én a tűzoltóság költségvetési tervezetének egyeztetésén vett részt, és tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a 2001. évi költségvetésük sem tartalmazza a pótlékok kifizetését.

Január 10-én a szemétszállítás díjait érintően a MÜLLEX Kft-vel folytatott egyeztetéseket, január 11-én a Városgondnokságnál a minimálbér rendezésével kapcsolatosan egyeztetett.

Január 12-én sor került a Bursa Hungarica pályázatok első körű elbírálására, melyről bővebben a zárt ülés keretében tájékozódhatnak a testület tagjai.

Honfi József polgármester tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy január 15-én Szentgotthárdon a polgármesterrel folytatott egyeztetést elsősorban az együttműködés továbberősítése érdekében, a tűzoltóság, kórház működése tárgyában.

Január 16-án ismételten a WORLD Proteins Kft, a VASIVÍZ Rt. képviselőivel tárgyalt a sajtporító-gyár szennyvíztisztítás problémáiról.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Korona étterem működtetése iránt érdeklődött egy vállalkozó, akivel január 17-én folytatott egyeztetéseket, 18-án pedig sor került a kórház-rendelőintézet konyhája közbeszerzési pályázatának kiírására.

Honfi József polgármester január 19-én a megyei katasztrófavédelmi bizottság ülésén vett részt.

Január 21-én dr. Gyürki László kanonok társaságában Güssingbe utazott, dr. Batthyány-Strattmann László halálának évfordulója alkalmából tartott Istentiszteletre. Itt a Batthyány család tagjaival rövid megbeszélést folytatott a kastély ügyeiről.

Január 23-án a VÁMCO Kft. képviselőivel egyeztetett az ADA Bútorgyár terület-felhasználási lehetőségeiről, délután pedig a RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezetőjével a Széchenyi terv pályázatainak áttanulmányozására került sor.

Január 24-én a tűzoltók szakszervezeti képviselőjével a pótlékok kifizetésének ügyében tárgyalt.

Honfi József polgármester tájékoztatást ad továbbá arról, hogy az MSZP irodahelyiségének átvételével kapcsolatosan a Vagyonátadó Bizottságtól nemleges válasz érkezett. Az irodahelyiség törvényi feltételek hiányában nem kerülhet önkormányzati tulajdonba. Szükséges a további egyeztetés lefolytatása a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal.

Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy a Kórház-rendelőintézet rekonstrukciója címzett támogatásának pályázata elkészítésére vonatkozó testületi határozattal kapcsolatosan dr. Tóth Miklós jegyző levélben kereste meg a Közbeszerzési Tanácsot. A Közbeszerzési Tanács szerint a Számít Szövetkezet megbízása, a Szövetkezettel történő szerződéskötés törvényes, a képviselőtestület nem követett el törvénysértést.


Honfi József polgármester javasolja a két ülés közti beszámoló jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. Körmend város Önkormányzata 2001. évi költségvetésének tervezete

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester az írásos előterjesztést kiegészítve említést tesz az Országgyűlés által jóváhagyott 8,75%-os bérfejlesztésről, valamint elmondja, hogy a pedagógiai szakmai szorzó 13%-ról 43%-ra emelkedik ősztől, a szociális ágazatban 20, illetve 26%-os illetménynövekedéssel kell számolni.

Ezek fedezetét a normatív támogatások emelkedésének mértéke tartalmazza. A TB járulék csökken, a dologi költségek effektív nem nyújt támogatást a költségemelkedésekhez. A tűzoltóság 7%-os, a MEP 9,5%-ot prognosztizált, melynek feszültségei már érezhetők. Ennek korrigálása feszültségeket teremt.

A működést tekintve a dologi kiadásokat 2-3%-kal növelt mértékben kerültek a költségvetésbe, a tényleges teljesítésre tartalékot tervezünk.

A konyhák üzemeltetését július hónapig betervezve kerültek a költségvetésbe, de felhívja a figyelmet, hogy az intézmények által benyújtott igényeket tekintve mintegy 150.033e Ft-os hiánnyal kell számolni. Ez jelentősen meghaladja a képviselőtestület által koncepcióban meghatározott mértéket.

Nyilvánvaló, és javasolja, a képviselőtestület törekedjék a hiány drasztikus csökkentésére.

Nem szerencsés, ha 2002-ben 150 millió forintos hitel visszafizetési kötelezettsége jelentkezne az önkormányzatnak, hiszen ez a város ellehetetlenüléséhez vezet. A képviselőtestület tagjainak erkölcsi és anyagi felelőssége, hogy mindent megtesz, hogy fenti helyzetbe ne kerüljön az önkormányzat.

Honfi József polgármester a képviselőtestület figyelemébe ajánlja az előterjesztés utolsó oldalán megfogalmazottakat, melyben kéri a testület állásfoglalását, hiszen mindez a hiány csökkentését eredményezi.

Cél, hogy a működési hiány mértéke 100 millió forint alatti legyen.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke az előterjesztés 10. oldalán lévő megszorító intézkedésekre hívja fel a figyelmet, mely a koncepcióból került az anyagba, melynek során 80 millió forintos hiány mellett foglalt állást a képviselőtestület.

A képviselőtestület elfogadta a koncepciót, mellyel megerősítette az intézkedéseket, melyek egyensúlyba hozhatná a város költségvetését.

A költségvetési tervezet összeállítása során legfontosabb szempontként a törvényi előírásokat - bérek, közterhek, bevételek és kiadás oldalát tekintve - vette figyelembe a bizottság.

Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke felhívja a 3. oldalon szereplő céltartalék nagyságára a figyelmet, mely feladattal terhelt, továbbá kihangsúlyozza, hogy az önkormányzat nem számolhat privatizációs pénzzel, mely a vagyon feléléséhez vezet.

A 4. oldal első és harmadik bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a költségvetés számszaki adatait 4 millió forinttal csökkenthető a hiány, melyhez elengedhetetlen és számításba jöhet az egészségügyi alapellátás megszorító intézkedéseiből - épületfenntartás és takarítás átvállalása az érintettek részéről - nyert megtakarítás.

Külön említést tesz, és becsapottnak érzi az önkormányzatot a gondozóház kialakítását illetően, véleménye szerint a meglévő három fő + 1 fő alkalmazásával mintegy kétmillió forint megtakarítható.

Az óvodákat tekintve - többszöri egyeztetések eredményeképpen - a számítások alapján mintegy 3,5 millió forint megtakarítható, tudatosan kellene figyelembe venni a soron következő egyeztetéseken.

Az általános iskolák esetén a szorzók - nem szorzók kérdése, a bizottság szerint az intézményvezetőknek egységesen kellene ezen összegeket megterveznie, figyelembe véve a törvényi előírásokat.

A kötelező feladatokat el kell látni, a működés területén szükséges a kompromisszum megkötése. Tudomásul kell venni a hiány mértékét, és valamennyi intézményvezető részéről önmérsékletet kell tanúsítani.

Véleménye szerint adottak a lehetőségek, amelyekből lecsökkenthető a hiány mértéke, a pénzügyi és gazdasági bizottság 10 millió forintos nagyságban határozta meg a leredukálható összeget.

A Nevelési Tanácsadó esetében egyetlen megoldást, lehetőséget a pályázati pénzek elnyerésében látja, ezzel mintegy 1,2 millió forinttal csökkenthető a működési hiány.

Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy a Városgondnokság 8 millió forintos finanszírozási igényt jelentett be a minimál bérek megemelésével, rendezésével kapcsolatosan, de figyelembe kell venni, hogy az új vagyongazdálkodási kft. megalakításával - Házkezelőség, Városgondnokság átszervezése miatt - számtalan kötelezettség másként jelentkezik az önkormányzat költségvetésében.

Speciális helyzetben van a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium és a Kölcsey F. Gimnázium, melyet meg kell oldani, de a bizottság véleménye szerint 1-2 millió forint innen is lefaragható.

A Művelődési és Ifjúság Ház működését tekintve a mozi üzemeltetésének bérbeadásával mintegy 2 millió forint takarítható meg, illetve az intézmény által kért egyéb kiadások fedezeteként 1,5 millió forint.

A Házkezelőség az új kft. megalapításával kerül betervezésre a költségvetésbe, de megfontolandó a nem lakás célú ingatlanok (Korona, Hitelbank) értékesítése.

A bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy esélyegyenlőtlenség áll fenn, amikor a képviselőtestület nem következetes a bérbe adható ingatlanokkal kapcsolatosan.

A tűzoltóságnak - önkormányzati támogatás nélkül -kell megoldania működését, az ne az önkormányzat költségvetését terhelje.

A kórházat tekintve szintén nullszaldós működés meghatározását javasolja a bizottság. Kérdéses az elmúlt évben biztosított kölcsön visszafizetésének további sorsa.

A Polgármesteri Hivatal költségvetését tekintve nem tartja jónak, hogy az önkormányzati döntések kifutási ideje túl hosszú, maximum 3-4 hetet javasol. Pl.: MÜLLEX Kft-vel történő egyeztetések, helyi-járatos buszközlekedés, konyhák helyzete, melynek végső határidejét május 01-ben javasolja meghatározni. De idesorolható a vagyongazdálkodási kft. létrehozása.

Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke külön felhívja a figyelmet a 6. oldalon szereplő felhalmozási kiadásokra, mellyel kapcsolatosan kéri a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottságot, illetve a képviselőtestületet, hogy a fejlesztési tervbe csak azok kerüljenek, melyek rendeletben vagy határozatban szerepelnek, illetve az átruházandó beruházások.

Így lecsökkenthető a 2. táblázat a tavalyi évben meghatározott 250 millió forint éves szintre, ugyanakkor ehhez javasolja a bizottság, hogy az ebből lefaragott pénzekből 20 millió forintos pénzalapot különítsen el a képviselőtestület a felhalmozási céltartalékba, pályázati önrészként, illetve vagyongyarapítás céljára.Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja a tanácskozást.Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke véleménye szerint a pénzügyi és gazdasági bizottság több javaslatát illetően egyetértését fejezi ki.

Előfordul, hogy nem ismeri az előzményeket, pl. fejlesztések, külön kiemelve a 6. sz. mellékletet, mely 261 millió forint fölötti, csak a képviselőtestület döntéseit tekintve.

Ezek után könnyű is és nehéz is a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság helyzete, 1999-ben volt egy három éves koncepció, amely tartalmazza a célszerű megvalósításokat. Voltak dolgok, melyek elhúzódtak, végigjárva a műszaki főtanácsossal 1-2 intézmény olyan állapotban van, mely a működőképesség határát súrolja, pl. az Olcsai K. Z. Általános Iskola életveszélyessé válik, az iskolákat, óvodákat, bölcsődét, a költségvetésben szereplő 41.848e Ft csak minimálisan csökkenthető, mert jövőre még többet kell fizetni mindezek felújítására. Egyes intézményeknél a csapadékvíz a ház alá folyik be, pl. a könyvtár, gimnázium. Nagy összeget jelent az a sok a képviselőtestületi döntés, mely nagy fejlesztési dologra vonatkozik, ezeket nem lehet elkerülni, pl. szociális bérlakás, konyha, gép-műszer beszerzés, kollégium, de nem szabad megfeledkezni a napi működéshez szükséges, városképhez elengedhetetlen fejlesztésekről, mely a testület döntésén alapul.

A 20 millió forintos céltartalék nevesítésével egyetért, és az iránt érdeklődik, ki veheti igénybe ezen pályázati lehetőséget, az önkormányzat, vagy az önkormányzat intézményei, ezt jó volna konkretizálni.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke - szimpatizálva Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökének véleményével - elmondja, hogy az óvodák létszámát illetően az illetékesek részvételével egyeztetés összehívását kérte.

Az anyagot korrigálni kell, és külön felhívja az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság által tett néhány javaslatára, mely nem minden esetben fedi a gazdasági és pénzügyi bizottság javaslatát, de több ponton azonos a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményével, melyet a költségvetési tervezet későbbi stádiumában javasol megvitatni.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke egyetért azzal, hogy ilyen mértékű hiánnyal nem fogadhatja el a költségvetést a képviselőtestület.

A kórház költségvetésével kapcsolatosan elmondja, hogy a 40e Ft-os minimálbér és a szakmai szorzó mintegy 4 millió forint többletet jelent, és kiegészítésül elmondja, hogy a járóbeteg-ellátásban nem volt pontemelkedés, ellentétben a HVCS pontértékével, melynek mértéke 7,28%-kal növekedett, ami kétmillió forintos bevétel-növekedést jelent. Ez jelzésérték.

A kórház működéséhez pótfinanszírozás szükséges.

Az egészségügyi és népjóléti bizottság véleményét tolmácsolva felhívja a képviselőtestület figyelmét, hogy határozattal döntött a gondozóház létrehozásáról, melynek működéséhez törvény rendelkezik a kötelező létszámnormákról.

Amennyiben a képviselőtestület nem hozza létre az intézményt, az alapító okirat el nem fogadásával az Egészségügyi és Szociális Intézmény a működési engedélyt nem kaphatja meg.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet a bizottság által elkészített - költségvetési koncepcióhoz kapcsolódó - előterjesztésre, az intézményekre vonatkozóan a bizottság nem alkot egységes véleményt. Önálló véleményt fejtettek ki a költségvetésről.

Elsősorban a MIK működési formáját a bizottság áttekintette, melyből komoly gondok felmerülését láttatja.

Az önmérséklet módját ki kell dolgozni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke véleménye szerint a testületi tagok általi megfogalmazásoknak nagy hasznát veszi a bizottság, de tudomásul kell venni, hogy pl. a temető címszó alatt megfogalmazott ötből mindegyikre nem született testületi döntés. Irreális az Olcsai K. Z. Általános Iskola 13.250e Ft igénye, a Somogyi B. Általános Iskolának 1,3 millió forint, a gimnáziumnak 9.400e Ft-os igénye, de meg kell vizsgálni azok megalapozottságát.

Van 4-5 intézmény, ahol ilyen igény merül fel, szükséges, hogy a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság is foglalkozzon a meglévő dolgokkal, a költségvetésre a pénzhiány rányomja bélyegét, orvosi rendelő 7 millió forint, az önmérséklet kell, hogy előtérbe kerüljön.

A városfejlesztési bizottságnak is a legsürgetőbb feladatokat kell beterveznie. Véleménye szerint az elsődlegességi sorrendet kell felállítani.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke szerint 1-1 táblázattal nem lehet felsorolni azokat a dolgokat, amelyek a tényleges pénzösszegeket tükrözik.

A bizottság szívesen áll a pénzügyi és gazdasági bizottság rendelkezésére.


Honfi József polgármester - a működési hiány csökkentése érdekében - ismételten rákérdez, mit, honnan lehet elvonni.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag is Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökét kérdezve érdeklődik, a 150 millió forintból meddig lehet a hiány mértékét csökkenteni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke kihangsúlyozza, hogy a bizottság által felvetett tételek + még további egyeztetéssel 50-62 millió forint közötti összeg megtakarítható, így a várható hiány mértéke 85-91 millió forint közötti.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag a lakosság véleményét is tolmácsolva, valamint - nemcsak a működés, hanem - a beruházás terén is önmérsékletet tanúsítva, nem tartja kivitelezhetőnek a főtér díszburkolattal történő kirakását, véleménye szerint sürgősebb a "Rokkant" telep szennyvízelvezetése, vagy néhány terület csapadékvíz elvezetése.

Megoldásra vár továbbá a meglévő 3 sorompó helyett legalább egy fénysorompó üzembe helyezése.

Egyetért a millenniumi emlékmű felállításával, de nem ötmillió forintos értékben.

Mindezeket figyelembe véve - véleménye szerint megállapítható, hogy - a lakosság véleménye háttérbe szorul a költségvetés készítése során.


Bebes István képviselőtestületi tag megállapítja, hogy a bizottsági ülés napjáig mintegy 85-90 millió forintos hiánnyal számolt a képviselőtestület.

Figyelembe véve az adatokat és a felvetődő kérdéseket, véleménye szerint a hiány mértéke 65-70 millió forint körüli.

Ebben az intézményrendszert valamilyen szintig még tartalékaival együtt elég 5-10 millió forint között "megszorítani".

Ezen egyeztetéseket le kell folytatni a pénzügyi és gazdasági bizottság, valamint az intézményvezetők között.

Véleménye szerint a költségvetésben hiányosságok is fellelhetők, nem ért egyet, pl. az uszoda 7 hónapra tervezett működtetésével. Javasolja ennek időtartamát legalább 8 hónapban megállapítani.

Szentgotthárd példáját felhozva elmondja, hogy ott 300 millió forintos fejlesztési kiadással számolnak, Körmendet tekintve ennek 350 millió forint körül kellene, hogy legyen. Véleménye szerint ezzel nem sérül semmi.

Nem tartja elfogadhatónak a bio-fűtőműre tervezett összeget, a konyhákat tekintve 5 millió forint tartalékkal számolhat a képviselőtestület.

Bebes István képviselőtestületi tag szerint a fejlesztésben tanúsítandó önmérséklet átcsoportosítással megoldható, a 2002-2003-as költségvetést az nem fogja sújtani.

Szükségét érzi a pályázati pénzek megjelenítésének, hogy a negatívumok mellett lehessen valami pozitívat kezdeni.

Nem lát ellentmondást, és felhívja a figyelmet, hogy jelen tervezet egy első olvasat, a kultúra és sport területén kb. 10, de legalább 5%-os emelést jónak tartana.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy a költségvetés elkészítése hasonló problémákkal jár Európa többi államában is, kiemelve, pl. Dániát.

Megfontolandó kinek készítjük a költségvetést. Természetesen mind az intézményvezetőknek, mind a lakosságnak. Éppen ezért a város lakosságára kell gondolni a költségvetési terv készítése során, nem pedig a következő képviselőtestületre.

Egyetért az önmérséklet gyakorlásával tanúsított egyeztető tárgyalások lefolytatásával.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint a ma jelentkező problémák, a hiány mértéke az előző testület által meg nem hozott döntések eredménye, gondolva, pl. a ravatalozó megépítésére, intézmények felújítására.

A 150 millió forintos hiány valóban nagy összeg, így a költségvetést nem hagyhatja jóvá a képviselőtestület.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag egyetért az önmérséklet tanúsításával. Elmondja, hogy minden intézmény megtervezte költségvetését, tekintettel a törvényi előírásokra, szakmai szorzók, tantervi órakeret, stb. ennek ismeretében a képviselőtestületnek kell állást foglalnia a megszorító intézkedéseket tekintve.

Segítenie kell a képviselőtestületnek az intézményeket, az egyeztetéseket le kell folytatni, de szükséges a költségvetés áttekintése várospolitikai szempontból is, át kell nézni a bevételek növelhetőségének lehetőségét, áttekintve az önkormányzat legkisebb egységét, intézményét is, a takarékosság elvét szem előtt tartva.

Meg kell határoznia a képviselőtestületnek, pl. a közalkalmazottak és köztisztviselők részére juttatott ruhapénzt, melyet javasol egységesen megállapítani, valamint az étkezési hozzájárulás mértékét; maradjon-e az 1.400,-Ft vagy az intézményvezetők - a rugalmasságot követve, a lehetőséget megadva - 2.200,-Ft természetbeni juttatásként biztosítsák azt.

Jónak tartja a 20 millió forintos tartalékalapot a pályázatokhoz.

Említést tesz továbbá az intézmények eszközfejlesztéséről, a szakképzési pályázatok lehetőségéről.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke - a többször elhangzott önmérsékletet kiemelve - az intézmények tűz- és vagyonvédelmi rendszerének kiépítése iránt érdeklődik.

Javasolja továbbá az intézményi nyersanyagnormák 2001. február 01-től alkalmazandó mértékét megállapítani.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője ismerteti a február 01-i hatállyal bevezetésre kerülő nyersanyagnormák mértékét, mely mintegy 10,-Ft-tal emelkedik.


Honfi József polgármester javasolja az étkezési nyersanyagnormákat a fentiekben meghatározott mértékben 2001. február 01-i hatállyal jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


1/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 2001. február 01-i hatállyal az alábbi élelmezési nyersanyagnormákat hagyja jóvá:


Bölcsőde 170,-

Óvoda 170,-

- tízórai 34,-

- ebéd 102,-

- uzsonna 34,-

Általános iskola 170,-

gyerek: tízórai 34,-

ebéd 106,-

uzsonna 30,-

felnőtt: 148,-

Kollégium általános iskolai

reggeli 55,-

tízórai 34,-

ebéd 106,-

uzsonna 30,-

vacsora 105,-

Összesen: 330,-

Kollégium középiskolai

reggeli 60,-

tízórai 25,-

ebéd 158,-

vacsora 119,-

Összesen: 362,-

Szociális ebéd 148,-

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetőjeBebes István képviselőtestületi tag a MÜLLEX Kft-vel lefolytatott egyeztetések eredménye iránt érdeklődik, melyre reagálva Honfi József polgármester ismerteti a deponálás és szállítás díjait, melyből a deponálási díj mértéke 2000. évben 48.762e Ft +ÁFA összeg volt, ennek önkormányzati része 24.381e Ft + ÁFA.

Elmondja továbbá, hogy ezen összegű deponálás díjat az önkormányzat betervezi a költségvetésébe, a szállítás költség fizetésére vonatkozóan pedig a MÜLLEX Kft. köt szerződést a lakossággal, melynek mértéke 2.800,-Ft + ÁFA, +1.468,-Ft/fő összeggel emelkedik lakásonként.


Honfi József polgármester elmondja továbbá, hogy nemcsak a bio-fűtőmű fejlesztési kiadásainak végösszegét határozta meg a képviselőtestület 350 millió forintban, ezen belül kerül meghatározásra került egy pályázati céltartalék, mely az önkormányzat és intézményei kiemelt fejlesztési feladataira nyújtana alapot. Pl. ingatlanvásárlás, nagyobb volumenű pályázatok önrészének biztosítása, stb.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a 6. számú mellékletre hívja fel a figyelmet, illetve az azt követő tételekre, mely a 20 millió forintos tartalékkal 350 millió forintot tesz ki.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője kihangsúlyozza, hogy az 1. számú mellékletet tartalmazó felhalmozási kiadásoknak reális alapjai vannak.

A működési hiány mértéke jelenleg 153 millió forint, ebből kell a 90 millió forintot elérni, melyet mindenképpen hitellel kell fedezni. Az ÖNHIKI-s hitelfelvételi rendszer elindul, a fedezet csak a hitel lehet.

Szükséges az egyeztetések lefolytatása, de az intézményvezetők költségigényüket szakmai szempontból megindokolják, a hiány nem lesz csökkenthető.


Honfi József polgármester kihangsúlyozza, hogy a hitelt az intézmények működéséhez, a város működtetéséhez kell felvenni. 430 millió forint helyett fejlesztési kiadásként 350 millió forint körüli összeg kerül megállapításra, a felhalmozási bevétel nagyságának erejéig.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke véleménye szerint az intézmények körében amennyiben a karbantartás jellegű összegek céltartalékba kerülnek, ilyen szempontból a működési hiány csökken. A város céltartaléka egy része nevesítve lenne az intézmények működésénél, de nem közvetlenül működési hiányként szerepelne.


Honfi József polgármester a fejlesztési kiadás összegét a felhalmozási bevétel mértékének erejéig javasolja jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasol a céltartalékába 20 millió forintot elkülöníteni a 2001. évi pályázatok önrészeként.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője az előterjesztés utolsó oldalán szereplő javaslatokra hívja fel a figyelmet.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke az intézményi vagyonvédelmi rendszer kiépítésével kapcsolatosan nem javasol konkrét összeg meghatározását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke véleménye szerint szükséges lenne valamennyi intézményben a tűz- és vagyonvédelmi rendszer kiépítése, javasolja annak felmérését, melynek alapján állást foglalhat a képviselőtestület a vagyonvédelmi rendszer kiépítésének ütemezéséről.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a felmérés mintegy 2-3 millió forintba kerül.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek, értsen egyet az intézmények tűz- és vagyonvédelmi rendszerének kiépítésével, és annak felméréséhez mintegy 2-3 millió forint biztosításával.


A képviselőtestület a javaslatot 4 szavazattal, 14 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja a konyhák önkormányzati üzemeltetésének végső időpontját március 01. vagy március 31-ével meghatározni.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője ismereti a közbeszerzési pályázat lefolytatásának menetét, és kihangsúlyozza, amennyiben július végéig az önkormányzat üzemelteti a konyhákat az, további 10 millió forint költségfedezetet igényel.

Javasolja a végső határidőt 2001. április 01-jében meghatározni.


Honfi József polgármester javasolja a konyhák önkormányzati üzemeltetésének végső időpontját 2001. április 01-jével jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Kozó József képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a sportcsarnokra betervezett összeg tartalmazza-e a terembérlet költségét.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy tartalmazza a terembérlet költségét.


Honfi József polgármester javasolja az uszoda működtetésével kapcsolatosan a 8 hónapos időtartamú működést.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy az óvodák létszáma a paraméterek alapján kerülnek megállapításra, illetve csökkentésre.


Honfi József polgármester kihangsúlyozza, hogy az óvodai létszám, mindig sarkalatos pontja az egyeztetéseknek, javasolja a dolgozói létszámleépítést a feladatokhoz igazítva.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője az általános iskolai fajlagos szorzókkal kapcsolatosan elmondja, hogy a napközis csoportok 0,75 szorzóval szerepelnek, a kötelező óraszám 22, a 10%-os átlagos órakedvezmény figyelembevételével készült a koncepció.


Bebes István képviselőtestületi tag mindenképpen további egyeztetések lefolytatását javasolja az általános iskolákkal, köztük a Hunyadi u. Eltérő Tantervű Általános Iskolával is, valamint a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégiummal is. Véleménye szerint ezzel mintegy 5-10 millió forintot takaríthat meg az önkormányzat.


Szabó Ferenc alpolgármester a 7. számú mellékletre, konkrétan a normatív állami hozzájárulások és a városi önrész arányára hívja fel a figyelmet, melyből látható, hogy a legjobb arány az általános iskolák esetében mutatható ki. A nem kötelezően ellátott feladatok nagyobb arányban terhelik a költségvetést.


Honfi József polgármester javasolja az állásfoglalást az indítható első osztályok számát tekintve. Javasol a 2001/2002. tanévben 6 első osztály indításának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője javasolja az egyeztetések lefolytatására a hétfő - kedd napot megjelölni.


Honfi József polgármester egyetért és javasolja a képviselőtestületnek, a hétfői és keddi napot az intézményvezetőkkel történő egyeztetések lefolytatására meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az étkezési hozzájárulás mértékét 1.400,-Ft/hó természetbeni étkezés esetén 2.200,-Ft/hó összegben meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja, hogy a kórház-rendelőintézetnek nyújtott pénzt ne kelljen visszafizetnie, ennek ellenértékeként elvárja az önkormányzat a nullszaldós működést.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője javasolja - technikai megoldásként - a tavaly nyújtott kölcsön összegét finanszírozásként jóváhagyni, az idei évben működjön nullszaldósan.


Honfi József polgármester javasolja a kórház-rendelőintézetnek nyújtott támogatást finanszírozásként elfogadni, továbbá az intézmény 2001. évben történő nullszaldós működtetésének jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester említést tesz a tűzoltók pótlékainak kifizetéséről.

Elmondja, hogy az önkormányzat ellen indítanak peres eljárást, amennyiben a Kormány nem áll helyt.

Javasolja a tűzoltók nullszaldós működésének jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Idősek Gondozóháza további 5 millió forint betervezését igényli. Szükséges az Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetőjével is az egyeztetéseket lefolytatni.


Gombásné Nardai Ibolya felhívja a figyelmet, hogy törvényi kötelessége az önkormányzatnak a gondozóház létrehozása, annak ellátásához az alaplétszámot biztosítani kell.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke véleménye szerint - amennyiben szükséges - a későbbiek folyamán is megoldható a gondozók felvétele.


Szabó Ferenc alpolgármester ismételten kihangsúlyozza, hogy a kötelező feladatok ellátása nem jelent különös gondot és költséget az önkormányzat számára. Véleményes szerint a feladatok a normatívák arányában kell megtervezni.


Honfi József polgármester javasolja személye és az alpolgármester megbízását az ÖNO gondozóház, a Városgondnokság feladatellátása, a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium és a Gimnázium feladat-csökkentésének számbavétele, valamint az egészségügyi alapellátás: pl. iskolafogászat finanszírozását illetően az érintettekkel további egyeztetések lefolytatására.


Bebes István képviselőtestületi tag összegezve a már fentiekben jóváhagyottakat, megállapítja, hogy a hiány mértéke 95 millió forint körüli.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag a ruhapénz mértéke iránt érdeklődik, és javasolja az önkormányzat intézményei körében annak egységesen történő megállapítását.


Honfi József polgármester javasolja a ruhapénz mértékét a köztisztviselői illetményalap 25%-ában megállapítani, 7.650,-Ft.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja. • Képviselői tiszteletdíjak mértékének megállapítása


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a képviselői és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíját szintén 8,75%-kal növelt összegben megállapítani.


Honfi József polgármester javasolja a képviselői tiszteletdíjak mértékét 2001. január 01-i hatállyal 8,75%-kal növelten megállapítani.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. • Polgármester tiszteletdíjának megállapítása


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a polgármester illetményét a Ktv. illetményalap 9,5%-ös szorzatával 290.700,Ft-ban megállapítani.

Külön költségtérítést nem javasolja, mivel a polgármester nem élt a "számla-gyűjtésének" lehetőségével.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a polgármester tiszteletdíját 290.700,-Ft-ban megállapítani.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


2/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a "Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjairól" szóló 1994. évi LXIV. tv. 3. §. (2.) bekezdése alapján a polgármester illetményét 2001. január 01-i hatállyal 290.700,-Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző (átsorolás elkészítéséért) • Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása


Honfi József polgármester a költségtérítés fizetésével kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy a költségtérítés is járulékköteles.


Honfi József polgármester javasolja az alpolgármester tiszteletdíját a 8,75%-kal megemelni, és ezen összeget még 10e Ft-tal növelve jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


3/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a "Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjairól" szóló 1994. évi LXIV. tv. 4. §. (1.) bekezdése alapján az alpolgármester tiszteletdíját 2001. január 01-i hatállyal 95.900,-Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
Honfi József polgármester fenti állásfoglalások figyelembevételével javasolja a költségvetési koncepciót további megtárgyalásra.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


4/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2001. évi költségvetési tervezetét az alábbiakkal javasolja kiegészíteni, módosítani:

 • A fejlesztési kiadás összegét a felhalmozási bevétel mértékének erejéig hagyja jóvá,

 • A céltartalékba 2001. évi pályázati alapként 20 millió forintot nevesít,

 • A konyhák önkormányzati üzemeltetésének végső időpontját 2001. április 01-jében határozza meg,

 • Az uszoda működtetését 8 hónapban írja elő,

 • Az óvodai dolgozói létszámot a feladathoz igazítva javasolja megállapítani,

 • A 2001/2002. tanévben 6 első osztály indítását hagyja jóvá,

 • Az intézményi étkezési hozzájárulás mértékét 1.400,-Ft/hó összegben határozza meg, természetbeni étkezés esetén 2.200,-Ft/hó mértékben,

 • A kórház-rendelőintézetnek nyújtott támogatást finanszírozásként hagyja jóvá, és 2001. évben az intézet nullszaldós működését írja elő,

 • A tűzoltók működését szintén nullszaldósan határozza el,

 • A ruhapénz mértékét a köztisztviselői illetményalap 25%-ában, 7.650,-Ft-ban állapítja meg,

 • 2001. január 01-i hatállyal a képviselői tiszteletdíjak mértékét 8,75%-kal növelve állapítja meg,

 • A költségvetés összeállításához szükséges további egyeztetések lefolytatásával megbízza a gazdasági és pénzügyi irodavezetőt

Határidő: 2001. február 15-i ülés

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bebes István képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy a beszámoló nem tartalmazza a feladatellátás pénzügyi kihatásának bemutatását.


Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy számszerűen ezek a pénzügyi ellátások még nem kerültek kimutatásra, ez a hét folyamán megtörténik.


Honfi József polgármester a soron következő ülésre javasol a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról egy pénzügyi tájékoztató elkészítését.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


5/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

Megbízza a jegyzőt, a 2001. február 15-i ülésre készítsen tájékoztatót a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások összegéről.

Határidő: 2001. február 15-i ülésre

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző
 1. Tájékoztató a gyermekjóléti szolgálat működéséről

Előadó: Vidonyiné Sólymos Rita intézményvezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Vidonyiné Sólymos Rita a Nevelési Tanácsadó vezetője egy kiigazításra hívja fel a figyelmet, és elmondja, hogy a gyermekvédelmi feladatok ellátása, a szakmailag integrált együttműködés jól tükröződik az anyagban. Az itt dolgozók a 1 és ? év alatt munkájuk során nagy tapasztalatot szereztek, külön kihangsúlyozva a feladatellátással járó bizalmat.

A tapasztalatokat összevetve a szolgálat jól működik.

Kihangsúlyozza továbbá, hogy a vidéki gyermekjóléti szolgálat működése nem ró terheket az önkormányzatra, az teljesen elkülöníthető, az együttműködés az integráltság miatt sok feladatok elvégzésével megoszlik.

Az integrált együttműködés nemcsak szakmai, de mindenképpen jól kihasználható a város részéről.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a hétfői napon megtartott kistérségi ülésen a résztvevő mintegy húsz polgármester elfogadta a szolgálat munkájáról szóló beszámolót és továbbra is igényt tartanak a szolgálat ellátására.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a tájékoztató stilisztikai hibáira hívja fel a figyelmet.


Vidonyiné Sólymos Rita intézményvezető elnézést kér a felmerülő hibákért.


Honfi József polgármester érdeklődik a körmendi és vidéki gyermekek ellátása között milyen különbséget tud tenni.


Vidonyiné Sólymos Rita a Nevelési Tanácsadó vezetője elmondja, hogy a körmendi családok számára könnyebb a segítségkérés megtétele, szemben a kistérségek családjaival. A környező településeken megtartott fogadó órákon való részvétel elenyésző számú.


Horváth László képviselőtestületi tag megerősíti, hogy vidéken nehezebben kérnek segítséget, inkább eljönne Körmendre.


Kozó József képviselőtestületi tag - eltekintve a stilisztikai hibáktól - a tájékoztató tartalmára, a példamutató együttműködésére hívja fel a figyelmet, melyet -véleménye szerint - több intézményben követni kellene.


Bebes István képviselőtestületi tag a gyermekjóléti szolgálat vezetője iránt érdeklődik, melyre reagálva Vidonyiné Sólymos Rita a Nevelési Tanácsadó vezetője elmondja, hogy jelenleg 5 fő családgondozóval - 3 fő Körmend, 2 fő a vidék gyermekjóléti feladatait ellátva - működik az intézmény, melynek vezetője Cser Eszter.


Szabó Ferenc alpolgármester tudomása szerint az első évben más személy volt megbízva a vezetői feladatok ellátásával. Érdeklődik, jelenleg miért nem ő látja el a vezetői teendőket.


Vidonyiné Sólymos Rita a Nevelési Tanácsadó vezetője elmondja, hogy Cser Eszter szociális munkás végzettséggel rendelkezik, szakképzettsége folytán kapta meg a megbízást.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag célzónak érzi a kérdést.

Jónak tartja a gyermekjóléti szolgálat működését, melynek során fontos a kapcsolatkiépítés.


Kozó József képviselőtestületi tag a költségmegosztásokkal kapcsolatosan elmondja, hogy nemcsak a gyermekjóléti szolgálat működéséről van szó, hanem az alapítvány meglétére hívja fel a figyelmet, és érdeklődik, hogy megtörténtek-e a további szerződéskötések.


Honfi József polgármester elmondja, hogy az idei évre vonatkozóan még nem kötöttek szerződést.

Szintén elismerését fejezi ki az intézmény működését illetően és gratulál az eddigi munkához.

Köszöni a beszámolót és javasolja annak jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


6/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete - megköszönve és elismerve az elvégzett munkát - a gyermekjóléti szolgálat működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Megállapítja, hogy a feladat ellátására elnyert pályázat útján rendelkezésre álló 1.600e Ft felhasználása az előírásoknak megfelelően történt.
 1. Az Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy törvény szerint legkésőbb 1999. december 31-én kellett volna jóváhagynia a képviselőtestületnek az alapító okiratot, illetve az intézményt létrehozni.

Javasolja annak elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az alapító okirat módosításának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:7/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának módosítását a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

Határidő: 2001. január 31.

Felelős: Honfi József polgármester
 1. A város fejlesztésének igényei a gazdasági szervezetek részéről

Előadó: Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi

bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság levélben kereste meg a gazdasági szervezeteket - az előterjesztésben szereplő négy kérdéskört megközelítve - a város fejlesztése érdekében felmerülő igények felmérése érdekében.

A szervezetek részéről elsősorban a 8-as sz. főközlekedési út elkerülő szakaszának megépítésével, a helyi járatos buszközlekedéssel kapcsolatosan érkezett javaslat és észrevétel.

A bizottság megfelelő számú visszajelzés esetén egy fórum összehívására gondolt, de a fentieket tekintve nem látja értelmét az összehívásnak.

Kiegészítésül megjegyzi, hogy a helyi-járatos buszközlekedéssel kapcsolatosan több lakossági bejelentés érkezett a felmerülő problémák miatt; az szinte "gyermekcipő"-ben jár.


Bebes István képviselőtestületi tag sem ért egyet a helyi járatos busz jelenlegi működési formájával, azt katasztrofálisnak tartja.

A gazdasági szervezetek részéről beérkezett javaslatokat tekintve elmondja, hogy az iparvágány megvalósítása már az ADA Kft. által is felvetődött.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a vasúton történő szállítás lassú és nehézkes, ezért vetette el annak megvalósítását az ADA Bútorgyár.


Kozó József képviselőtestületi tag az északi városrész lakóinak nevében kéri a helyi járatos buszközlekedés vonalának legrövidebb időn belüli megváltoztatását. Javasolja, hogy a busz menjen végig a Somogyi utcában is.


Tóth Imre képviselőtestületi tag javasolja, hogy a busz a Szent Imre herceg és a Dankó Pista utcában is közlekedjen.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy az intézmények összefogásával volt kezdeményezés a menetrend megváltoztatásával kapcsolatos fórum megtartására, de azon az üzemeltető képviselője nem vett részt.

Az ott felmerült ötletek szinte azonosan a most felmerült javaslatokkal.

Véleménye szerint jogos a felmerülő igény, hiszen a működtető erre kapja az állami támogatást.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy szerződéskötési eltolódások vannak, nem a vasúti sorompó miatt nem jár a busz a Somogyi B. utcában, hanem a Közútkezelő Kht. engedélye szükséges a helyi járatos busz útvonalához.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag elmondja, hogy a buszközlekedés útvonalának nem megfelelő kijelöléséért, működéséért felelőseként a lakosság körében az önkormányzat jelenik meg.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke is megerősíti, hogy a felmerülő problémákat orvosolni kell. Jelenleg azon a vonalon jár a helyi járatos autóbusz, amelyet a VOLÁN járatai is érintenek.


Horváth László képviselőtestületi tag elmondja, hogy Alsóberkiben a VOLÁN járatai járnak, nem javasolja ennek megváltoztatását.


Dr. Tóth Miklós jegyző elismeri, hogy sok felvetés és bejelentés érkezett a buszközlekedéssel kapcsolatosan, de a felelős a megalakított kft. képviselője. Ők határozták meg az útvonalat, az csak a kijelölt útvonalon járhat, a Közlekedési Felügyelettől a szükséges engedélyek nem kerültek beszerzésre, továbbá a Közútkezelő Kht. engedélye nélkül az állami utak igénybevételére nincs lehetőség.

Tájékoztatásul elmondja, hogy az újabb bejárásra 2001. január 31-én kerül sor, addig a vasúton túli területet nem tudják a menetrendbe bekapcsolni, továbbá a megállóhelyek kialakításával járó költségekkel is számolni kell.

Az új útvonalon történő közlekedés várható időpontja április 01.


Bebes István képviselőtestületi tag egyetért az új útvonal bevezetésével és elmondja, hogy engedélyek hiányában június körül is indulhatott volna a helyi járatos buszközlekedés.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy egy lakossági fórumnak is nevezhető összejövetelre sor került a buszközlekedés miatt, melynek alapján is megállapítható, hogy legsürgetőbb a Somogyi B. utca bekötése, az ehhez szükséges engedélyek beszerzése, a kijelölt megállóhelyek kialakítása.


Szabó Ferenc alpolgármester a Thököly u. déli végének megnyitását szorgalmazza, így a foghíj beépítésére sor kerülhetne, hiszen a régi posta épülete és a mellette lévő ház rontja a városképet.

Az egykori Korona étterem belső területének megnyitására lehetőség nyílna.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a polgármester által említett lakossági fórumon komoly vita alakult ki a buszközlekedés kapcsán.

Az útvonal egyik végállomása a Somogyi utca vége lehetne, a másik Horvátnádalja vagy Berki városrész.

Elmondja továbbá, hogy az ÁFÉSZ javaslatai között már szerepelt a Thököly u. megnyitása, mely véleménye szerint is ésszerű dolognak tűnik, különös tekintettel a beépíthetőségre.

A régi posta és a mellette lévő épület sorsa már szóba került a testület előtt, amennyiben az lebontható lesz, az udvar megnyitására sor kerülhet.


Horváth László képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy az említett udvar megnyitását és a posta, valamint a mellette lévő épület lebontását már 3-4 évvel ezelőtt szorgalmazta.


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. A gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a rendelet módosításának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


1/2001. (II. 01.) számú rendelet:


A gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet módosítása

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.) 1. Közterület-használati díjak megállapítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző felhívja a figyelmet, hogy a közterület-használat engedélyezése szintén az újonnan megalakuló vagyongazdálkodási kft. hatáskörébe fog tartozni. Eldöntendő kérdés, hogy a megállapításra kerülő díjak mikortól kerüljenek bevezetésre.

A rendeletmódosítás az évek során bekövetkezett infláció mértékét tartalmazza, mely logikai összefüggésekre épül.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke érdeklődik, milyen engedély alapján került sor a Coca-Cola mikulás rendezvényére, a Szabadság téri parkolóban.


Pataki Péter képviselőtestületi tag véleménye szerint elszaporodtak a kiskereskedők által kihelyezett - esztétikailag nem szép - hirdetőtáblák, és a boltok előtti területet is elfoglalják az árucikkek kipakolásával.


Boda János műszaki főtanácsos elmondja, hogy a mikulás rendezvényre a műszaki és városgazdálkodási iroda nem adott közterület-használati engedélyt, röviden ismerteti a körzetek területeit, és kiegészítésül elmondja, hogy az I. körzetben mutatványos tevékenységre nem adható engedély.

Sajnos tapasztalható, hogy a kereskedők a nagyobb hirdetések után megfizetik a közterület-használati díjat, ellentétbe a kicsikkel.


Boda János műszaki főtanácsos 2001. február 1-i hatállyal javasolja az új díjak bevezetését.

Jó példaként a megyeszékhelyen kihelyezett útbaigazító táblákra hívja fel a figyelmet.


Honfi József polgármester javasolja a rendeletmódosítás 2001. február 1.-i hatállyal történő bevezetését és jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


2/2001. (II. 01.) számú rendelet:


A környezetvédelemről és városüzemelésről szóló rendelet módosítása

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk) 1. Folyó ügyek

 1. A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. alapító okirata (tervezet)

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy rentábilissá kell tenni a kft. működését. A meglévő tevékenységekhez és a lehetőségek biztosítására a törzstőke növelésére lesz szükség.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke szintén a bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az alapító okiratot, és szükségesnek tartja a törzstőke meghatározását, mely az önkormányzat költségvetését érinti.

Az ügyvezető kinevezése esetén ki kell kötni, hogy a társaság megszűnésével az ügyvezető tevékenysége is megszűnik.

Érdeklődik továbbá, hogy a törzstőke a költségvetés mely részét terheli.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy a felhalmozási kiadás terhére kerül meghatározásra a törzstőke nagysága.


Bebes István képviselőtestületi tag a létrehozásának szükségességét hangsúlyozza, melynek első lépése az ügyvezető kinevezéséhez a pályázat meghirdetése, hiszen az alapító okirat tartalmához véleményt kell, hogy alkosson.

Javasolja az alapító okiratot a szükséges módosítás lehetőségének biztosításával jóváhagyni.


Honfi József polgármester egyetért Bebes István képviselőtestületi tag véleményével.


Kozó József képviselőtestületi tag szintén egyetért az alapító okirat jóváhagyásával a módosítás lehetősége mellett.

Szükségesnek tartja továbbá az ügyvezető betöltéséhez kiírásra kerülő pályázat feltételeinek meghatározását.


Honfi József polgármester javasolja a Vagyongazdálkodási Kft. alapító okiratának jóváhagyását az esetleges későbbi módosítás lehetőségével jóváhagyni.

Javasolja továbbá, hogy az ügyvezető munkakör betöltésének pályázati feltételei a képviselőtestület 2001. február 15-i ülésén kerüljenek meghatározásra.

A feltételek meghatározásával javasolja megbízni a jegyzőt és a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetőjét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


8/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Vagyongazdálkodási Kft. alapító okiratát a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

Az ügyvezetői munkakör betöltésére pályázatot ír ki. A pályázati feltételeket a február 15-i ülésre kell előterjeszteni.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző 1. ORION Filmszínház vállalkozásba adására érkezett pályázat véleményezése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a mozi üzemeltetésére egy pályázat érkezett, melyben érdekes megfogalmazásokat vél felfedezni.

A pályázat anyagát tekintve a bizottság jogi szakértője nem talált kivetni való. Megállapítható, hogy a pályázó humán erőforrás igénybevételét tervezi.

A bizottság egyhangúlag javasolja a pályázat elfogadását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a pályázat első részében leírtak alapján megállapítja, hogy a Művelődési és Ifjúsági Központ is fenntarthatta volna a mozi működtetését.

A bizottság további észrevétele a mozi jelenleg állagával kapcsolatosan merült fel, melyre a pályázó nem adott javaslatot. Kérdés, hogy ezt az önkormányzatnak kellene felvállalnia.

A pályázat elfogadása esetén szükséges a szerződés megkötése a pályázóval, mely tartalmazza az önkormányzat által vállalt feladatokat és kötelezettségeket, gondolva a bérleti díjra, felújítás költségeire, stb.

Amennyiben ezeket a pályázó elfogadja, a pályázattal kapcsolatosan a bizottságnak nincs egyéb kifogása.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a pénzügyi és gazdasági bizottsághoz hasonló megközelítésből tekintette át a benyújtott pályázatot.

Kérdéses a jelenlegi alkalmazottak további sorsa, valamint a pályázó megfelelő szakirányú végzettségének megléte, esetleg ilyen ember foglalkoztatása.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy mindez nem az önkormányzatra tartozik.


Takács Zoltán pályázó elmondja, hogy a jelenlegi alkalmazottakkal megbeszélést folytatott. Elmondja, hogy az elvégzett beruházás a város vagyonának értékét növeli, hogy a beruházásokat milyen mértékben vállalja az önkormányzat, az, megállapodás kérdése, a szerződés keretében kell a felmerült kérdéseket konkretizálni.

Bebes István képviselőtestületi tag szerint egyértelmű, a mozi működtetésén változtatni kell, de szükséges a költségkihatások felmérése.

Javasolja, hogy az önkormányzat vállaljon fel ráfordítási kiadásként, mintegy 1.650e Ft-ot, hiszen a szociális blokk kialakítása indokolt, ez mintegy 800e Ft-os költséget jelent az idei évben, a 2002. évben pedig az összeg másik felét biztosítva az üzemeltetéssel bízza meg a pályázót.

A hiány és fenti összeg közötti különbözettel segítené a vállalkozás meglévő hiányát, és további hiány keletkezésének megszüntetését az önkormányzat.

Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy fenti támogatáson felül további költségigény is jelentkezett.


Honfi József polgármester jónak tartja a két évben biztosítandó 800e Ft fejlesztési fedezetként történő biztosítását.


Kozó József képviselőtestületi tag a jelenlegi alkalmazotti létszám további sorsa iránt érdeklődik, lévő közalkalmazottakról van szó.


Szalóki József a Művelődési és Ifjúsági Központ vezetője felhívja a figyelmet, hogy a mozi vállalkozásba adásával az intézmény alapító okiratát és szervezeti és működési szabályzatát módosítani kell, jelenleg 3 közalkalmazott dolgozik a moziban.


Takács Zoltán pályázó a lefolytatott egyeztetések alapján elmondja, hogy az egyik közalkalmazott szeptember hónapban betölti 62. életévét és 40 éves munkaviszonnyal rendelkezik, ő nyugállományba vonul. A másik két közalkalmazottat nem kívánja továbbfoglalkoztatni.


Honfi József polgármester összefoglalva az elhangzottakat elmondja, hogy a vállalkozásba adás megvalósításához a jelenlegi létszám felszámolása kell, hogy legyen az első lépés, ennek költségkihatását felül kell vizsgálni, és az önkormányzat pénzügyi kötelezettségét fel kell mérni.

Javasolja a tárgyalások, egyeztetések lefolytatását, melynek függvényében a mozi vállalkozásba adására vonatkozóan végleges állásfoglalást a 2001. február 15-i ülésen javasol.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


9/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az ORION Filmszínház vállalkozásba adására meghirdetett pályázatot az önkormányzat pénzügyi kötelezettségeinek felülvizsgálatát követően bírálja el.

Határidő: 2001. március 31.

Felelős: Honfi József polgármester


 1. Közterület-felügyelet egyenruhával való ellátása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


10/2001. számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 46/1999.(XII.) BM rendelet alapján "Közterület-felügyelet" által használandó egyenruha és felszerelési tárgyak beszerzéséhez - 2 fő közterület-felügyelő részére - a 2001. évi költségvetés "felhalmozási kiadásai" terhére 461.000,- Ft-ot biztosít.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az egyenruhákat és szükséges felszereléseket a BM Beszerzési RT-nél megrendelje.

Utasítja a pénzügyi irodát, hogy a költségvetés készítésénél ezen összeget, mint vállalt kötelezettséget kezelje.

Határidő: a 2001. évi költségvetés elfogadása, ill. a megrendelésre 2001. január 31.

Felelős: Honfi József polgármester

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője 1. Kórház-rendelőintézet központi laboratóriumban lévő automata felújítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester kiegészítésül elmondja, hogy mintegy 1,8 millió forint összegről van szó, melyet a költségvetés tartalmaz.

Javasolja a kórház kérelmének jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:11/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kórház-rendelőintézet központi laboratóriumában lévő kémiai automata felújításával egyetért, és felhatalmazza a polgármestert a megrendelés megtételére.

Határidő: 2001. február 28.

Felelős: Honfi József polgármester

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. A körmendi Római Katolikus Egyházközség támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke ismerteti, hogy a kialakításra kerülő költsége mintegy kétmillió forint nagyságú.

Az egyházközség - a költségvetési kereteket figyelembe véve - kéri a képviselőtestület méltányossági támogatását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a jelenlegi 150 millió forintos hiány nem tesz lehetővé még 500e Ft-os támogatás biztosítását sem.

Felhívja a figyelmet, hogy az elmúlt év során állást foglalt a képviselőtestület arról, hogy ebben a ciklusban nem biztosít további támogatást egyik egyházközségnek sem.

Érdeklődik továbbá, hogy miért nem a Millenniumi Munkacsoporthoz nyújtotta be kérelmét az Római Katolikus Egyházközség.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a tavalyi év során céltámogatásként kapott fedezet az evangélikus egyház a millenniumi harangjáték megrendezéséhez.

A Millenniumi Munkacsoport sem tudja jelenleg támogatni a kérelmet.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a Római Katolikus Egyházközség az elmúlt évben a Batthyány kápolna megépítéséhez a tervezetten felüli támogatásban részesült. A képviselőtestületnek mérsékletességet kell tanúsítania, véleménye szerint ezen összeget a főtér felújítására kellene fordítani.

Nem javasolja a támogatás biztosítását.


Szabó Ferenc alpolgármester ismerteti a képviselőtestület döntését az egyházak támogatásának ebben a ciklusban történő "befagyasztásáról".

Megfontolandó, hogy egyházi vagy nem egyházi vagyonról van szó.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag véleménye szerint attól függ, hogy a szobor hol kerül felállításra.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja a Római Katolikus Egyházközség részére a szobor és a szükséges tereprendezés költségeinek ?-ét - 500e Ft-ot - támogatásként biztosítani.


Honfi József polgármester javasol 500e Ft biztosítását a római katolikus egyházközség millenniumi emlékének elkészítéshez.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazat, 11 tartózkodás mellett nem fogadja el, és a következő határozatot hozza:


12/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a római katolikus egyházközség millenniumi emlékének elkészítéséhez nem járul hozzá.
 1. Tehetséges körmendi fiatalok támogatása

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy szinte teltház előtt került megrendezésre az újévi koncert, melynek bevételét - 94e Ft-ot - a tehetséges körmendi fiatalok támogatására fordítja az önkormányzat.

Javasolja megbízni a támogatások elosztásával a kulturális, szabadidő és sport bizottságot, hogy a támogatások minél előbb kifizetésre kerülhessenek.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke egyetért a támogatások mihamarabbi kifizetésével, és javasolja, hogy a kifizetések nettó összegként történjenek.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a pályázat benyújtási határideje január 31-ével lejár, javasolja pályázat nélküli elbírálását.


Bebes István képviselőtestületi tag az ülésről eltávozik, így a képviselőtestület 17 fővel folytatja a tanácskozást.


Honfi József polgármester javasolja az újévi hangversenyből befolyt összeget a tehetséges körmendi fiatalok támogatására fordítani, és az elosztással felhatalmazni a kulturális, szabadidő és sport bizottságot.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


13/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kulturális, szabadidő és sport bizottság rendelkezésére bocsátja az újévi hangverseny bevételét, amelyet átruházott hatáskörében a tehetséges körmendi fiatalok támogatására fordítson.

Határidő: 2001. február 10.

Felelős: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke
 1. 2001. évi terembérleti díjak elosztása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy nem szeretné, ha a jövőben gond merülne fel a terembérleti díjakkal, javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


Kozó József képviselőtestületi érdeklődik, hogy a 240e Ft újabb tétel-e, vagy szerepel-e a költségvetésben, hiszen a pénzügyi bizottság 7,1 millió forintot hagyott jóvá.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a 7,1 millió forint biztosításával egyetért, érdeklődik viszont, hol a Rendészeti Szakközépiskola és a Gimnázium terembérleti díjának fedezete.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Rendészeti Szakközépiskola - a Gimnáziummal ellentétbe - nem önkormányzati intézmény. Ha ezt nem veheti igénybe az egyesület, akkor "megbénul" a város sportélete.


Bebes István képviselőtestületi tag az ülésre visszaérkezik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja a tanácskozást.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésében mintegy 600e Ft került elkülönítésre dologi kiadásként + 200e Ft serlegek megvásárlásához, bírói tiszteletdíjak, stb. fedezeteként. Ezen összeg terembérlet kifizetésére nem használható, az terembérletre nem fordítható.

Tavalyi évben tartalmazta a hivatal költségvetése, idén nem.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag elmondja, hogy fenti összegért a Rendészeti Szakiskola biztosítja a termet mind a kosárlabdázók, mind a labdarugók számára. Javasolja az előterjesztésben szereplő összeg biztosítását.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a terembérleti díjak konkrét összegét a február 15-i ülésen határozza meg a képviselőtestület, a költségvetés elfogadása során.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


14/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kiemelt sportegyesületek és szervezetek terembérleti díj támogatásának összegéről, azok elosztásáról a költségvetés jóváhagyása során, a 2001. február 15-i ülésen foglal állást.

Határidő: 2001. február 15-i ülés

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termének bővítésére

Előadó: Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi

bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke véleménye szerint indokolt és szükséges a tanácskozó terem bővítése vagy a nagyterem átalakítása, tekintettel a képviselőtestület ülésein megjelentekre.

A nagyterem átalakítása nyilván több fedezetet igényel mind a rossz térhatás kiküszöbölése, mind a terem akusztikájának javítása miatt.

Említést tesz arról, hogy egyes helyeken a képviselők külön irodával rendelkeznek, itt is szükség lenne legalább 2 irodára, mely a képviselők rendelkezésére áll.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva jó ötletnek tartja a megfelelő terem kialakítását, de nem ismert, hogy pénzügyileg melyik lenne a legkedvezőbb megoldás.

A felvételek elkészítése miatt is kell egy olyan helyiség, amelynek megfelelő az akusztikája.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag szintén jónak tartja a megfelelő terem kialakítását, tekintettel a vendégekre és a sajtó megfelelő elhelyezésére.


Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a házasságkötésekhez előírás a megfelelő terem biztosítása, ezt vegyék figyelembe a nagyterem esetleges átalakítása során.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke megnyugtatásul elmondja, hogy a képviselőtestület nem szombatonként ülésezik.


Honfi József polgármester említést tesz arról, hogy 8-9 évvel ezelőtt a hivatal leépítéséről volt szó, a mai viszonyokat tekintve lassan visszakerülnek a hivatalhoz a járási funkciók ellátása. A regionális átalakulás egyre nagyobb terheket, mind több feladatot ró a városokra.

Mindenképpen javasolja a képviselőtestület elhelyezésére megfelelő terem kialakítás költségeinek felmérését, melynek ismeretében foglaljon állást a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


15/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a testületi ülések megtartására, befogadására alkalmas hely kialakítását szükségesnek tartja, ezért a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság műszaki javaslatainak pénzügyi kihatását felülvizsgálja.

Határidő: 2001. április

Felelős: Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke

Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság

elnöke
 1. Pályázat kiírása intézményvezetői munkakör betöltésére

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos ismerteti a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §. (3.) bekezdését és a 14/1994. MKM. (VI. 24.) sz. MKM rendelet idevonatkozó rendelkezését.


Honfi József polgármester javasolja a pályázat kiírását a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgató munkakörének betöltésére.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


16/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete pályázatot ír ki a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgató munkakörének betöltésére.

Határidő: 2001. február 15. (pályázat kiírására)

Felelős: Honfi József polgármester 1. Pataki Péter képviselői indítványa

Előadó: Pataki Péter képviselőtestületi tag

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Pataki Péter képviselőtestületi tag szükségesnek tartja a fúvószenekar egyenruha beszerzését, az ahhoz szükséges fedezet biztosítását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke egyetért a javaslattal.

Javasolja, felméri, mennyibe kerül egy ruha elkészítése, és ennek függvényében történjen a fedezetbiztosítás.


Szabó Ferenc alpolgármester kiegészítésül tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Rába-menti fesztiválra mintegy 18 zenekar kapott meghívást.

A rendezvényre jelenleg 500e Ft áll rendelkezésre, viszont a felmérések szerint az étkeztetés 1.000,-Ft/ÁFA/fő összegbe kerül. Egyetért a fúvósok ruhájának felújításával, legalább egy mellény beszerzésével.


Horváth László képviselőtestületi tag elmondja, hogy 3-4 évvel ezelőtt már felmerült a fúvósok egyenruhájának problémája.


Honfi József polgármester elmondja, hogy akkoriban kapott ajánlat nem megfelelő.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke ismételten javasolja - ajánlatot kérve - felmérni, mennyiben kerül egy ruha elkészíttetése.


Honfi József polgármester javasolja a fúvószenekar egyenruhájának elkészítéséhez felmérni a kialakítás költségeit, melynek ismeretében foglaljon állást a támogatás jóváhagyásáról.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


17/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete - Pataki Péter képviselői indítványára - támogatja a fúvószenekar egyenruha beszerzését.

Anyagi fedezet összegéről a ruhaköltségek ismeretében foglal állást.

Határidő: 2001. március 31.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. MONDÓ Nyelvstúdió ajánlata

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester írásos előterjesztését kiegészítve szükségesnek tartja a hivatal köztisztviselőinek körében az idegen nyelv ismeretét.

Javasolja, hogy a képviselőtestület járuljon hozzá, és hagyjon jóvá legalább 2 köztisztviselő nyelvi képzésének költségeihez szükséges, mintegy 200e Ft-os fedezetet.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a képzésben résztvevő köztisztviselőkkel tanulmányi szerződés megkötését javasolja.


Honfi József polgármester javasolja a nyelvi képzés költségeinek jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, ésa következő határozatot hozza:


18/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2001. évi költségvetésben fedezetet biztosít a Polgármesteri Hivatal 2 köztisztviselőjének idegen nyelv oktatásához.

Határidő: 2001. évi költségvetés jóváhagyása

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetőjeI n t e r p e l l á c i ó k


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke kifogásolja, hogy az előző ülésen tett interpellációjára nem érkezett válasz.


Honfi József polgármester a felvetésre reagálva elmondja, hogy személyesen kereste fel a Határrendészeti Szakközépiskola igazgatóját, aki ígéretet tett a probléma a megfelelő intézkedések megtételére.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a Bartók B. ltp. lakóinak kérését tolmácsolva a MOL benzinkút zajosságára hívja fel a figyelmet.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag - több lakossági bejelentésre - a helyi adók mértékének és fizetés határidejének lakosság körében történő kihirdetése iránt érdeklődik, és javasolja annak közzétételét a médiákon keresztül.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag az Erkel F. utcai lakóinak nevében a szennyvízelvezetés folytatása iránt érdeklődik, és javasolja a szennyvízcsatorna mielőbbi kiépítését.

Elmondja továbbá, hogy az Ady E. u. 2. szám egyik lakója kereste fel, és kéri az önkormányzat segítségét, mivel a környéken elviselhetetlen a szemét és - egy-két család nem megfelelő viselkedése miatt - a zaj.


Horváth László képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy több lakó kereste fel telekvásárlás ügyében.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a városban ismét elszaporodtak a kóbor ebek.

Véleménye szerint nem tapasztalható az ebrendelet betartása.


Kozó József képviselőtestületi tag - jelezve az ülés kezdetén - bejelentésében felhívja a figyelmet, hogy az alpolgármestertől munkájáról, tevékenységéről szóló beszámolója során nagyobb együttműködési készséget kért a polgármester.

A mai ülés napirendjének elfogadása során ismét felmerül az alpolgármester és a polgármester egyet nem értése, holott abban az alpolgármester napirendje is szerepelt. Furcsa és különös azért is mindez, mivel a város költségvetéséről van szó.

Javasolja Szabó Ferenc alpolgármesternek, gondolja végig és értelmezze újra a megválasztását követően tett eskü szövegét.


Szabó Ferenc alpolgármester megköszöni Kozó József képviselőtestületi tag eszmefuttatását, és kihangsúlyozza, hogy a napirend jóváhagyása előtt felmerül vita a törvényesség betartása miatt merült fel.

Véleménye szerint nézeteltérésre kirívó példa nem volt, csakis a törvényesség melletti kiállását hangsúlyozta.Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 21 óra 38 perckor bezárja.K. m. f.


Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester