· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2001. évi
előző2001.április 04.    2001. december 20.következő
letölthető melléklet:

306 kbyte

2001. november 29.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2001. november 29.-i ülésről.


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Egyed Gyula, Horváth László,

Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Stipkovits Ferenc, dr. Nagy Zoltán,

Németh Imre, Tóth Imre, Simon János, Szabó Ferenc, Bebes István,

Czafit Jenőné, Kozó József és Pataki Péter

Dr. Bárány Győző és Geosics László képviselőtestületi tag

Igazoltan távolmaradt: Bán Miklós képviselőtestületi tag.


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a műszaki és városgazdálkodási irodavezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos


Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 18 fő jelen van, az ülés határozatképes azt megnyitja.

Javasolja a napirend jóváhagyását 18 fő.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D: 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Beszámoló a Faludi Ferenc Városi Könyvtár tevékenységéről

Előadó: Mecsériné Doktor Rozália könyvtárigazgató


 1. Körmend város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2002. évi költségvetési koncepciója és a 2001. évi háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Körmend város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Paksa Balázsné aljegyző


 1. A képviselőtestület rendelete a sportról

Előadó: Paksa Balázsné aljegyző


 1. A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés viteldíjairól szóló rendelet módosítása

Előadó: Paksa Balázsné aljegyző


 1. A víz- és csatornadíjak mértékéről szóló rendelet módosítása

Előadó: Paksa Balázsné aljegyző


 1. Körmend város Településszerkezeti Terve

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Folyó ügyek:

 1. Környezetvédelmi program jóváhagyása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Biomassza üzemű fűtőmű létesítésének megtárgyalása

Előadó: Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke


 1. Helyi (kistérségi) drog-prevenciós koordinációs szakbizottság létrehozása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Savaria Nett-Pack Kft. vételi ajánlata

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Batthyány-kastély növényház és kertészlak ingyenes használata

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Ingatlancsere az ipari terület kialakításához

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság fejlesztésekre vonatkozó javaslatainak megtárgyalása

Előadó: Bakóczai-Ihrig Gusztáv bizottsági elnök


 1. SODEXho Kft. által javasolt nyersanyagárak jóváhagyása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása

 • Galambriasztó rendszer felszerelésére fedezet biztosítása

 • Intézmények előirányzat módosítása

 • Városi Könyvtár előirányzat módosítása

 • GAMESZ előirányzat módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 • A konyhák átszervezésével felmerült kiadásokra átcsoportosítás jóváhagyása

 • Körmend és Fürstenfeld városról film készítéséhez hozzájárulás

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. Az egészségügyi alapellátás finanszírozásával kapcsolatos változások

Előadó: dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke


 1. Az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság javaslatai:

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

 • Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2002. évi helyi támogatottjairól

 • Tanítási hét átszervezéséhez hozzájárulás


 1. A kulturális, szabadidő és sport bizottság javaslatai:

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

 • Javaslat az önkormányzat kulturális és sporttámogatási rendszerének módosítására

 • Városi Művelődési és Ifjúsági Központ helyiségeinek igénybevétele

 • Javaslat 2002. évi körmendi falinaptár megjelentetésére


 1. Tájékoztató a Körmendi Televízióért Alapítvány Kuratóriumánál történt változásokról

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. Pályázat kiírása a Városgondnokság vezetői állására

Előadó: Honfi József polgármester


 • Beszámoló az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 • I n t e r p e l l á c i ó k

N A P I R E N D:1.) Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy október 27-én lezajlott a városi ünnepség, köszönetet mond mind azoknak, akik részt vettek az ünnepségen.

Október 29-én jegyzői pályázatokat elbíráló ülést tartottak.

Október 30-án egyeztetés zajlott a szennyvíztisztítóval a finanszírozási lehetőségekről.

November 8-án a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról történt egyeztetés, a volán együttműködés lehetőségéről.

November 9-én a 12 lakás átadásán vett részt.

November 12-én ifjúságpolitikai fórum volt, bűnmegelőzési bizottság előkészítéséről tárgyalt a rendőrkapitánnyal.

November13-án a mentőszolgálat, orvosi ügyelet előterjesztésének lefolytatása.

November 15-én rendkívüli ülést tartott a képviselőtestület.

November 21-én az Olcsai iskola elkészült felújításának megtekintése történt, délután Ragasits Úrral zajlott tárgyalás eredményeképpen összeáll egy befektetői háttér a Vida József utcai foghíj beépítésére.

November 22-én egy osztrák tisztítóanyagok gyártásával, forgalmazásával foglalkozó cég képviselői keresték fel a polgármestert magyarországi telephely keresése céljából.


Németh Imre képviselőtestületi tag a hulladékszállításról szóló 11/2001 számú rendelet újratárgyalását javasolja.Honfi József polgármester reagálva a javaslatra elmondja, hogy módosító javaslatról van szó, egyeztetni kell a MÜLLEX-el

Bebes István képviselőtestületi tag szerint amennyiben változtatni szeretnénk, abban az esetben a következő ülésen előkészített formában kellene megtárgyalni a hulladékszállítási javaslatot.

Javasolja zártkörű ülés keretein belül megtárgyalásra a jegyzői lakás, valamint a BC MARC-Körmend témáját. A következő ülésen az előterjesztést megteszi.


Németh Imre nem fogadja el a választ, mivel a lakosság választ vár és kéri, döntsön a képviselőtestület.


Bebes István elmondja a rendelet erre az évre, vonatkozik és csak a következő évi rendeletben, lehet változtatni, ezért kell megfelelő előkészítettség.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja, hogy az ezzel kapcsolatban felmerülő problémákat és a 2002 évi koncepció keretében kell megtárgyalni.


Honfi József szavazásra teszi fel Németh Imre rendeletmódosítással kapcsolatos előterjesztését.


A képviselőtestület 12 igen és 6 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést.


Honfi József polgármester javasolja a különböző városi intézmények: Polgármesteri Hivatal, Gamesz, Tűzoltóság, Kölcsey Ferenc Gimnázium és a Házkezelőség számítógépcseréjével kapcsolatos előterjesztés napirendre tűzését.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúan elfogadja


Kérdés, vélemény nincs.


Honfi József polgármester javasolja a két ülés között tett beszámoló elfogadását.


A javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.


2.) Beszámoló a Faludi Ferenc Városi Könyvtár tevékenységéről

Előadó: Mecsériné Doktor Rozália könyvtárigazgató

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)Mecsériné Doktor Rozália elmondja, hogy a könyvtár feladata a településen élők információval való ellátása. Céljuk megfelelni az elvárásoknak valamint a könyvtár felé megnyilvánult igények kielégítése. Céljuk és minél inkább arra törekednek, hogy a szolgáltatások minőségén javítsanak. Ennek megfelelően élnek a pályázat kínálta lehetőségekkel. Örömmel tudatja a képviselőtestülettel, hogy a könyvtár nyert a Széchenyi tervpályázaton, 6 új, korszerű számítógépet. Jelentős mértékben és a minőségi szolgáltatások tekintetében elősegíti a könyvtár munkáját, és lehetővé teszi az ingyenes Internethasználatot és a könyvtár adatbázisának használatát, segíti elő. Kihatással van a kistérségi szolgáltatásokra a területen élők felé.

Az együttműködési megállapodást 34 település kötötte meg és igényelte a szolgáltatásokat. A könyvtár él a marketing kínálta lehetőségekkel annak


érdekében, hogy a lakosság minél szélesebb körbe tudomást szerezzen arról, hogy milyen lehetőségek vannak. Az elmúlt 10 évben igyekeztek csatlakozni a jeles évfordulók megünnepléséhez. Rendezvényeket és programokat szerveztek. Az idei évben kiemelt program az Olvasás Éve. Ennek keretében koncentráltabban felhívja a figyelmet az olvasás és a könyvtárhasználat fontosságára. Kiemelte a kulturális intézmények és iskolák támogatását. Érezhető igény van ezekre a rendezvényekre, egyre inkább látogatottak. Elmondja, hogy a szakma problémája, hogy az egyre kevésbé megbecsült szakmák közé tartozik. Olyannyira, hogy az elmúlt időszakban pedagógiai főiskolai végzettséget igényel ennek a feladatnak az ellátása, kéri a képviselőtestület segítségét.


A polgármester megköszöni a beszámolót és a könyvtár dolgozóinak munkáját.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke köszönetet mond az intézményben folyó magas színvonalú munkáért. A bizottság jó színvonalúnak minősítette azt. Ennek a szférának az anyagi támogatása nem kielégítő. Külön tájékoztató adatlapot kért a bizottság, az akadály mentesítésről szóló részről, - melyben 3 millió Ft-os gonddal küzd a könyvtár- melyet az előterjesztés mellé csatolt. A bizottság 4 egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a városi könyvtár jelentését elfogadásra ajánlja. Úgy látja, hogy az olvasást kedvelő korcsoportok megmaradtak és ez az új szolgáltatásoknak köszönhető. Elképzelhetőnek tartja, hogy a költségvetés készítése során gondolni kell arra, hogy a jubileumát ünnepelő könyvtár, anyagi segítséggel

méltóképpen ünnepelhessen.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúság védelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva az intézmény vezető asszonyt meghallgatva elismeréssel szól a könyvtár munkájáról. Elfogadásra ajánlja a beszámolót.


Honfi József polgármester megköszöni a könyvtár dolgozóinak munkáját, sok sikert kíván az újesztendőben.


A polgármester kéri a képviselőtestületet a határozati javaslat elfogadására.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


254/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Faludi Ferenc Városi Könyvtár tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, és elismerését fejezi ki a könyvtár valamennyi dolgozójának áldozatos tevékenységéért.
3.) Körmend város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2002. évi költségvetési koncepciója és a 2001. évi háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester az előterjesztő jogán szóbeli kiegészítést tesz.


A gazdasági gondok jelentős működési hiányt eredményez. 9. 4 millió Ft-ot fogadott el a képviselőtestület. Az intézményi konyhák működését vállalkozásba adta, ami az oktatási intézményeket, működtetési kereteket illeti az év folyamán, változtak. Alapjába véve azok a naturális mutatók, melyekre hatása van a képviselőtestületnek részben, stagnálnak, részben javulnak is. Az önkormányzat alkalmazottjainak bére komoly summát képez. Ezeket a kiadásokat befolyásolja a minimálbéremelés. Jelentősen emelkedett az év folyamán a felhalmozásra fordított pénzösszeg. Amiből következik az év elején tartalékra szánt összeg jelentős mértékben fogy, ezáltal a működési hiány nő a megemelkedett igény miatt.

Látszik, hogy az év elején dologi kiadásokra szánt összeg kevés helyen fedezi a tényleges költségeket.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője jelentős változásokról számol be. Elmondja májusban minden közszférában béremelés történt. Felhívja a figyelmet a 3. számú mellékletre, amely bemutatja a 2001. évi normatíva emelkedést.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag érdeklődik a lakossági kommunális adó hol szerepel.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja az 1. számú mellékleten szerepel.


Kérdés, vélemény.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az alábbiakat:

 • A kórháznak átadott 30M Ft maradjon nála támogatás címén

 • Az egészségügyi alapellátásnál jelentkező többletkiadás fedezetét biztosítani kell (asszisztens felmentése miatt),

 • A felnőtt fogászati rendelőknél a fűtés miatti pótelőirányzat biztosítást nem javasolja a bizottság,

 • Az I. és II. számú Napközi otthon Óvoda gazdálkodását figyelemmel kell kísérni, és minden olya intézményét, amely túllépte előirányzatát, és az testület elé kell terjeszteni rendezésre

 • Javasolja a 2002. évi hiány mértékének meghatározását

 • A hiány csökkentésére minden bizottság dolgozzon ki racionalizálási javaslatot

 • A hulladékszállítási díj mértéke a 2001. évi szinten legyen tervezve

 • Helyi rendeletek vonatkozásában:

- közterületfoglalási díjak nagyobb mértékű emelése

-nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének valamint a lakbéreknek5%-s emelése

Köztisztviselői törvényből eredő jutattások vonatkozásában

 • vezetői pótlék 10%

 • illetménykiegészítés a II. besorolású köztisztviselők számára 10%

 • 20%-s mértéken belüli eltérítési lehetőség az I. számú besorolású köztisztviselők számára 10%

Polgármester illetménye 7.8%-s emelés

Köztisztviselői tiszteletdíjak 7.8%-s emelés

A köztisztviselői körből kiszervezett munkavállalók számára a 35. éves jubileumi jutalomra nem javasolja fedezet biztosítását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja 2001. évben sok feladat volt. A kórháznak adott 30 millió Ft-ot nem szabad elengedni. A TB feladata a finanszírozás 2002.-ben az intézményszerkezet átvilágítását kéri.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a lakástámogatási kölcsönöknél 8 millió Ft- ra van szükség , 2002 évre a szociális juttatásoknál nincs tervezve az infláció mértéke.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint nagyon rossz állapotban vette át az önkormányzat a kórházat, így a 30 millió Ft-ot a kórháznál kell hagyni. A hulladékszállítási díjak módosítására tesz javaslatot. 200 millió Ft pályázati alap létrehozását javasolja annak érdekében, hogy a fejlesztéseket könnyebben lehessen végrehajtani. A költségvetés kiadási oldalán a felhalmozási rész átdolgozását javasolja. A Bio- fűtőmű kérdéséről és a termál kút fúrásáról további tárgyalásokat javasol.Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag az átvilágítást javasolja. A fejlesztési programoknál folytatni kell az ipari park munkahelyteremtő beruházásokat. Fordítsunk több figyelmet arra, hogy a város lakosságának közérzetét javítsuk.Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke az elkövetkezendő 10 év fejlesztési céljait rögzítettük, megjelölve a pályázati lehetőségeket.


Honfi József polgármester kéri a vélemény megfontolását.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője javasolja, a költségvetés jóváhagyásáról januárban döntsön a testület.


Bebes István képviselőtestületi tag nem tartja jónak, hogy végleges költségvetés legyen januárban. A pályázati lehetőségek ismertté válnak év végére, amely befolyásolhatja.


Honfi József polgármester kéri a javaslat visszahozását.


Szabó Ferenc alpolgármester az átvilágítást javasolja.


A képviselőtestület 18 igen szavazattal ellenvélemény, tartózkodás nélkül elfogadja és a következő határozatot hozza:


255/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzata és Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2002.évi költségvetési koncepcióját és a 2001. évi háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolót a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatait is figyelembe véve:

 • Felhatalmazza a bizottságot, hogy saját feladatkörüket illetően dolgozzanak ki racionalizálási javaslatot a hiány csökkentése érdekében

 • 2001 január 1-től a polgármester illetményét 313.400.-Ft-ban , az alpolgármester tiszteletdíját 103.500.-Ft-ban állapítja meg.

 • Rendeleti jóváhagyást igénylő témákban a december 20.-i ülésre kell rendeleti javaslatot előterjeszteni.

Határidő: 2002 évi költségvetés jóváhagyása

Felelős: Honfi József polgármester4.) Körmend város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Paksa Balázsné aljegyző

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következő rendeletet alkotja.


18/2001. ( XII. 06. ) számú rendelet:


Körmend város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 4/2001. (II.15.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz mellékeljük.)


 1. A képviselőtestület rendelete a sportról

Előadó: Paksa Balázsné aljegyző

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Baranyai Sándor főtanácsos jelzi, hogy a 7.§ 6. pontjában történt elírás. A költségvetési rendeletben meghatározott sportcélú támogatás nem 2/3-át hanem ?-ét fordítja a versenysport támogatására. Valamint a 7.§ 9. pontjában a Városi Diáksport Bizottság által szervezett diák és szabadidősport rendezvények költségeit a " sportcélok és feladatok költséghelyén kell megtervezni és biztosítani.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke kérdést tesz fel az előterjesztőnek. A 6.§-ban a sportegyesület önkormányzati támogatásának felhasználását a Kulturális és Szabadidő Sport Bizottság ellenőrzi. De ugyanezt a feladatot a 3. pontban a Pénzügyi Iroda végzi. Miért kell a kettő, nem lehetne csak egy?


Baranyai Sándor a kérdésre elmondja, hogy a nagyobb év végi ellenőrzéseket pénzügyi szakmai szempontból a Pénzügyi Irodával közösen végzik.


Paksa Balázsné aljegyző kiegészíti, hogy a Polgármesteri Hivatal végezhet ellenőrzéseket a támogatottaknál, de a bizottság felkérésére, így a 3. pontban szereplő " Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodája" mondat törlését javasolja.


Kozó József képviselőtestületi tag kérdezi ,hogy átruházott hatáskörben milyen összeg jogosult dönteni a bizottság, továbbá a rendeleti javaslatban szereplő kitüntetési szakasz nem áll e ellentétben az önkormányzat kitüntetésekről szóló rendeletével?


Dr Stipkovits Ferenc javasolja a "nevesített" egyesületek pontosabb megfogalmazását.


Baranyai Sándor válasza, hogy a "nevesített sportegyesületek" megkülönböztetés az eredmények alapján.


Bebes István képviselőtestületi tag Egyesületek, Sportegyesületek, Csoportok elnevezést javasolja.Paksa Balázsné aljegyző Kozó József kérdésére reagálva elmondja, ha nem áll szándékában a képviselőtestületnek 30e Ft feletti támogatást a bizottság hatáskörébe adni, akkor módosítani kell a pályázat kiírást, jelenleg érvényes szabályozás szerint 30e Ft-ig a bizottság, felette a testület jogosult dönteni.

Jogszabály nem tiltja, hogy az önkormányzat képviselőtestülete több rendeletében szabályozza bizonyos célú kitüntetéseket


Dr Nagy Zoltán javasolja, hogy maradjon a Kulturális bizottság hatáskörében a döntés 30e Ft-ig .


Baranyai Sándor elmondja, hogy 1-1 kiemelt versenyen résztvevő csoport számára gondot okozott bárminemű támogatás adása az önkormányzat részéről. A 2. részben a kiemelt rendezvények kerülnének be.


Dr Varga Zoltán megyei sportigazgató

elmondja Körmenden kiemelkedő sportélettel zajlik és javasolja az év sportolója kitüntetést.


Honfi József polgármester szavazást kér a 30e Ft-os határ fenntartásáról.


A képviselőtestület 15 igen szavazattal 3 ellenében elfogadja.


A 9.§ 5. pontjában szereplő kitüntetési javaslat elfogadását kéri Honfi József polgármester.

A képviselőtestület a 12 szavazattal 3 ellenében 3 tartózkodás mellett elfogadja

Honfi József polgármester a fenti módosításokkal javasolja a rendelet elfogadását.

A javaslatot a képviselőtestület 17 szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


19/2001.( XII. 10. ) számú rendelet:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestületének rendelete a sportról.

( A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.) 1. A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés viteldíjairól szóló rendelet módosítása


Előadó: Paksa Balázsné aljegyző

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)

( A rendelet - tervezetet a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Az autóbusz viteldíjának 7%-os tervezett emelésével a Pénzügyminisztérium nem tud egyet érteni és tájékoztatása szerint a maximum 5%-os emelést fogadja el.


Így ennek értelmében az autóbusz viteldíjak 2002 évi újbóli megállapítását kéri az alábbiak szerint, a Körmendi Kft. ügyvezetője, az előterjesztés mellékleteként csatolt levélben:

- a vonaljegy 70.Ft-ról 74.Ft-ra emelkedik(5% emelkedés)

- a teljesáru bérlet 2.191.Ft-ról 2.301.Ft-ra emelkedik(5% emelkedés)

- a kedvezményes bérlet 712.Ft-ról 748.Ft-ra emelkedik(5% emelkedés)


Honfi József polgármester a rendeletmódosítás elfogadását javasolja.


A képviselőtestület egyhangúan elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


20/2001 (I. 01. ) számú rendelet:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2002 évi helyi közlekedési autóbusz viteldíjairól

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.) 1. A víz- és csatornadíjak mértékéről szóló rendelet módosítása

Előadó: Paksa Balázsné aljegyző

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester kéri a képviselőtestületet, hogy foglaljon állást.

A Vas megyei VASIVÍZ RT. felügyelő bizottsága bocsátotta a részvény és tulajdonostársak rendelkezésére és kívánja előterjeszteni a 7.-én tartandó közgyűlésen a 2002. évi javaslatot.

Lényege valamilyen módon kompenzálni a vízdíjat, hogy a lakosságra ne terhelődjön olyan nagymértékben. A 2002. évi lakossági vízdíj javaslata 5. 7%-os, a közületi vízdíj 18. 9%-os emelkedés lenne, 2. 2%-s mértékű a közületi csatorna díjemelkedés.

Honfi József polgármester kéri a képviselőtestületet tárgyalja meg az előterjesztést, valamint a díjjavaslatot és foglaljon állást az elfogadásról.


D Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag kérdést tesz fel, mi a magyarázata, hogy egy állami cég árváltozása sokkal kisebb, mint az Rt.-nél itt Vas megyében?


Markó Tamás elmondja, hogy az állami Vízmű díját a Pénzügyminisztérium hagyja jóvá.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a szennyvízzel kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt időben a hálózati fejlesztések terén csak ideiglenes rácsatlakoztatási lehetőség volt, ez azt jelenti, hogy pályázatokon nem tudunk részt venni. A szennyvíztisztító megépítését sürgeti.


Szabó Ferenc alpolgármester közli a képviselőtestülettel, van pályázati lehetőség.


Bebes István képviselőtestületi tag az előterjesztés 7. oldalán elfogadhatatlannak tartja a
fejlesztési elképzeléseket. Véleménye szerint minden fejlesztés akadálya, hogy nincs lehetőség csatornabővítésre. Elfogadhatatlannak tartja, hogy ezeket a döntéseket el kell odázni.


Horváth László képviselőtestületi tag szerint a VASVÍZ RT hibájából nem tud a város rácsatlakozni. Kérdése mikor szándékoznak rendbe hozni?


Németh Imre elmondja a VASVÍZ- Rt.-nek határidőt kell adni.


Markó Tamás elmondja, hogy a 1990-ben a körmendi szennyvíztisztító kapacitása 1250m3/nap volt jelenleg a fejlesztéssel 1600m3/nap, kevesebb, mint amennyi a városnak elég kellene, legyen. Kiviteli terv van, viszont nincs pénzügyi fedezet a beruházás elvégzésére. A beruházás 3 részből áll:-mechanikai tisztítás

-biológiai tisztítás

-iszapkezelés

A biológiai tisztítást kellene bővíteni, itt mutatkozik elégtelenség. Egyrészt az 1600m3-nek megfelelő mennyiségű rekonstrukciós pénzekből a VASVÍZ RT tudná finanszírozni.


Markó Tamás válasza a VASVÍZ RT-ne nincs fejlesztési pénze, hogy növelje a kapacitást, arra van fedezete, hogy 1600m3-nek megfelelő mértékű levegőztető rendszert korszerűsítse. Ezáltal a kapacitás nem fog nőni. A jogi személyek által fizetett közműfejlesztési hozzájárulásból lehet fejlesztési pénzt képezni a VASIVÍZ RT-nél és ez, lehet az alapja a fejlesztésnek.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye, ha a jogi vita továbbra sem oldódik, akkor a város a következő évben sem tud semmiféle fejlesztést produkálni.


Markó Tamás elmondja a VASVÍZ Rt.-nek fejlesztési pénze nincs, pályázni csak az önkormányzat tud.Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke kérdést tesz fel, hogy a 2002. évi fejlesztéseknél miért nem szerepeltetik Körmendet?


Markó Tamás válasza a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökének kérdésére elmondja a felsorolt településeken még nem történt fejlesztés, nem üzemel a szennyvíztisztító.


Honfi József polgármester a díjakkal kapcsolatban kéri a képviselőtestület véleményét.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja a bizottság 4: 2 arányban elutasította az árrendszert.

Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnökének véleménye szerint az emelés mértéke az önkormányzati intézményeket súlytja.

Czafit Jenőné a közületi vízdíjakat nagyon magasnak tartja, az árakban fog lecsapódni, kihat a lakosságra.


Geosics László képviselőtestületi tag felveti, hogy szennyvíztisztító nélkül ipari park sem létesíthető.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

javasolja a közületi vízdíj az infláció tervezett mértékben, legyen emelve.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag kérdése lehet-e különbséget tenni városi közületi és egyéb között.

Honfi József polgármester válasza rá, hogy nem.

Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek, hogy a lakossági vízdíjat az előterjesztésnek megfelelően a közületi vízdíjat az infláció mértékének emelésével fogadja el.

A képviselőtestület 11 igen szavazattal 4 ellenében 3 tartózkodás mellett elfogadja és a következő rendeletet, alkotja.21/2001. (01. 01.) számú rendelet.


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének rendelete a víz és csatornadíjakról.

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz mellékeljük.)17.) Körmend város Településszerkezeti Terve

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)Czeiner Gábor főépítész elmondja, hogy ez a tervezet közös munka eredménye.


Szabó Ferenc alpolgármester véleményét osztja meg a képviselőtestülettel. Tetszését fejezi ki a termálturizmussal kapcsolatban. Úgy gondolja a közeljövőben kulcskérdése lesz a városnak. Egy pontosításra szeretné felhívni a figyelmet a 12. oldalon mindhárom iskola fogadja a kistérségből a tanulókat. A Somogyi Általános iskola kollégiuma már a Rázsó Imre Szakközépiskola kollégiuma is.Bebes István képviselőtestületi tag a 8-as főút tanulmánytervéről azt gondolta, hogy elfogadott tervről van szó. Az ipari park megvalósításának szándékát helyesli. Lakáshiányt viszont a terv nem mutat, ez nem állja meg a helyét.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja ez az anyag öt éves munka eredménye összegzést, kíván a képviselőtestület és a lakosság számára nyújtani.


Honfi József polgármester az előterjesztő jogán elmondja, hogy a készítés időtartama hosszú időszakot ölel fel, és bizonyos változások következtek be. Alkalmasnak érzi arra, hogy a terv elfogadása után a tervező tovább tudja végezni az általános rendezési terv felülvizsgálatát. Elkészíthesse a város szabályozási tervét és a helyi építési szabályzatát, mely befolyásolja az elkövetkezendő években a városépítési lehetőségeit. Ezért döntő jelentőséggel bír, hogy a képviselőtestület ezt az anyagot elfogadja.


Kozó József képviselőtestületi tag utalni szeretne arra, hogy a tervezet tartalmaz olyan adatokat, melyek nem lehetnek naprakészek. A kastély és a termálprogram összekapcsolására is utalhatna, amikor a kastély főépülete már nem önkormányzati használatban van. Javasolja az adatok frissítését.


Dr. Nagy Zoltán felhívja a képviselőtestület figyelmét, hogy a tervezet 31-32-33. oldalán pontatlan évszámok szerepelnek.


Honfi József polgármester kéri az elhangzott módosítások figyelembe vételével az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület 18 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozza:


256/2001. számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete Körmend város településrendezési terve "Településszerkezeti tervét" jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a terv alapján készítesse el a város "Szabályozási Tervét" és a "Helyi építési szabályzatát".

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, műszaki és városgazdálkodási irodavezető.


 1. Folyó ügyek:

a.) Környezetvédelmi program jóváhagyása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóthné Dudás Mónika elmondja, hogy amíg a Környezetvédelmi Felügyelőség szakmai véleménye nem érkezik meg addig csak tervezet.


Pataki Péter képviselőtestületi tag kérdést tesz fel az előterjesztőnek, történt-e intézkedés a kommunális csatornákra való illegális rákötések megszüntetése.


Az előterjesztő a kérdésre reagálva elmondja, hogy addig nem lehet megszüntetni az illegális rákötéseket, míg a szennyvízelvezető kiépítése meg nem történik.


Pataki Péter képviselőtestületi tag javasolja, hogy az ott lakók segítségével az aljzatbeton kiépülhessen ezzel egy egységes csatornarendszer, jönne létre.


Tóthné Dudás Mónika hozzáfűzi a csatornarendszer rendezése folyamatban, van.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a 8. oldalon szereplő részre hívja fel a figyelmet, amely a személyi feltételekkel foglalkozik, úgy gondolja, ha a képviselőtestület elfogadja választ is, kell adnia.


Honfi József polgármester úgy gondolja, hogy ha a képviselőtestület elfogadja a környezetvédelmi program tervezetet el, lehetne indítani a munkálatokat.

A városnak szüksége lesz egy szakemberre, aki a környezet védelemmel foglalkozik.


A program elfogadását javasolja Honfi József polgármester.


A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot, hozza:


258/2001 számú határozat:


A környezetvédelmi program tervezetet elfogadja. A Nyugat Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség szakmai véleménye és a Vas Megyei Önkormányzat véleménye alapján módosított programot újratárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző, műszaki irodavezető.b.) Biomassza üzemű fűtőmű létesítésének megtárgyalása

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja nem minden kérdésre kapott megfelelő választ, döntésre irányuló javaslata nincs.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy a közös beruházás a szombathelyi önkormányzattal 26 millió forintba került és kérdése, kilépés esetén van-e lehetőség pereskedni.


Zsuffa László válasza, közös a projekt, ha valamelyik fél meghiusítja a másik félnél, megvalósul a beruházás.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság sokadszor megtárgyalta az ügyet és támogatja.


Tóth Imre kérdést tesz fel történt-e egyeztetés Szombathellyel.


Honfi József polgármester válaszolva Tóth Imre kérdésére elmondja, hogy egy hónappal ezelőtt történt egyeztetés a PHARE irodával Szombathelyen.


Bebes István képviselőtestületi tag szerint két út létezik, válaszút előtt áll a képviselőtestület, talál-e olyan fejlesztési lehetőséget ipari park kialakításával, amely a várost segítik. A projekt megvalósítása 120 millió a saját befektetett tőke és a rákötést is meg kell valósítani.


Kozó József képviselőtestületi tag véleménye az önkormányzat nem nyert ilyen mértékű pályázatot. Úgy gondolja, ha megvalósul a projekt nem, tud további fejlesztéseket végrehajtani ebben a néhány évben. Ha nem valósul, meg akkor végre tudja hajtani azokat az elképzeléseket, amelyek ilyen szinten sem biztosítják a hozzávalót. Korábban kérdezte, hogy ilyen fajta pályázatot nyert-e Körmend város Önkormányzata, mint amilyen mértékűt feltételez ennek a projektnek a megvalósításához. Nem nyert. Bebes István


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja projekt végrehajtását. Kérdése Németh Istvánhoz mikor jár le a kazán szavatossága?


Németh István elmondja, hogy a kazán korával együtt egyre közelebb kerül a teljes felújítás ideje, úgy 10 év múlva.


Horváth László képviselőtestületi tag felhívta a figyelmet a később megjelenő problémákra. Kórházi tapasztalatairól számol be. Javasolja a beruházás megvalósításá, a lakosság érdekeit is szem előtt tartva.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke két dologról tesz említést. A környéken a falvakban befejeződött a gázprogram a gáztartalékok kimerülőben vannak. Az elöregedett, korhadt fák hasznosítása is megoldódna. 30 millió Ft-ot kifizettünk, ami elveszne ha nem folytatnánk a beruházást.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag fontosnak tartja a biomassza fűtőmű megvalósítását, mert az energiaféleségek versenyképességét két dolog határozza meg: a hozzájutási lehetősége és az ára. Nem elhanyagolható kérdés, hogy az energia mennyibe fog kerülni, a gáznál biztosan olcsóbb lesz. Kormányprogramban is szerepel az energiaárracionalizálás.


Bebes István képviselőtestületi tag szerint természetesen kell az energiánál a racionalizálás, de nem biztos, hogy kell a városnak. A város sok pénzt kiad, és nem marad más feladatokra. Személyenkénti szavazást kér.

Az általa ígért anyagot a pénzügyi bizottság elé vitte.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja, hogy decemberben döntsön a képviselőtestület.


Szabó Ferenc alpolgármester csatlakozni szeretne Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnökének véleményéhez.


Zsuffa László szellemes ötletnek tartja, hogy ha a másik fél nemmel szavaz, megszerezhetjük a pénzt. Elmondja, hogy a két projekt közti különbség, hogy Körmend közbe pályázott más támogatásokra is és el is nyerte. A csatlakozások költsége benne van a 490 millió Ft-ba.


Németh István két dolgot említ meg. Ez a mostani program annyiban különbözik az eddigiektől, hogy ez önmagát finanszírozza ez a kiadott pénz. Várhatóan 5 év múlva az a teljes összeg visszatérül, eldöntendő kinél lesz az önkormányzatnál, lakosságnál. Az Ipari parkhoz, ha energiát is akarunk biztosítani a gázátadó állomást, bővíteni kell.


Honfi József polgármester javasolja névszerinti szavazás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 10 igen szavazattal 4 ellenében 4 tartózkodás mellett elfogadja és Honfi József polgármester az előterjesztés döntési alternatívák közül, javasolja a beruházás megvalósítását.


A névszerinti szavazás eredménye az alábbiak szerint történik:


Honfi József polgármester: igen

Bakóczai-Ihrig Gusztáv: igen

Bán Miklós: -

Dr. Bárány Győző: igen

Bebes István: nem

Czafit Jenőné: igen

Egyed Gyula: igen

Geosics László: tartózkodik

Horváth László: igen

Kozó József: igen

Mészáros Árpád: nem

Nagy Gábor: nem

Dr. Nagy Zoltán tartózkodik

Németh Imre: nem

Dr. Stipkovits Ferenc: igen

Pataki Péter: igen

Simon János: igen

Szabó Ferenc: tartózkodik

Tóth Imre: tartózkodik


A képviselőtestület 10 igen szavazattal 4 ellenében 4 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot, hozta:


257/2001 számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza, hogy

Vállalja a beruházás megvalósítását.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: Honfi József polgármester


c.) Helyi (kistérségi) drog-prevenciós koordinációs szakbizottság létrehozása

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester kiegészítésül elmondja, hogy Horváth Lajos Vas megyei Egyesület titkára élt ajánlással Drogprevenciós Bizottság létrehozására. Elkészítette a mellékelt települési programot. Novemberben tárgyalta a bizottság az anyagot és

állásfoglalása szerint nem kíván külön koordinációs szakbizottságot létrehozni.


Kérdezi a képviselőtestületet, hogy egyet ért-e a bizottság állásfoglalásával?


Kérdés, vélemény nincs.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke nem javasolja a bizottság létrehozását.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag nem javasolja bizottság létrehozását. Azt javasolja, hogy amíg nincs jelen a probléma addig a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, Rendőrséggel valamint a korosztályosan érintett iskolák, intézmények vezetőivel kell tartani a kapcsolatot.


(Bebes István és Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag az ülésről eltávozik, a képviselőtestület 16 fővel folytatja a tanácskozást.)


Honfi József polgármester nem javasolja a Drogprevenciós bizottság létrehozását.


A képviselőtestület 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.
d.) Ingatlancsere az ipari terület kialakításához

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)Honfi József polgármester elmondja, hogy az iparterületen területvásárlási lehetőségeket keres az önkormányzat. Talált egy tulajdonost, aki az ajánlott árért megvenné a területet, cserébe az önkormányzat tulajdonát képező Felsőberki határában lévő - tavaly a Kincstári Vagyonigazgatóságtól megvásárolt - földet megvásárolná, 10,-Ft/m2 áron.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslatban szereplő 10,-Ft/m2 ár meghatározását javasolja.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag az ülésről eltávozik, a testület 15 fővel folytatja a tanácskozást.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a cserét támogatja.


Pataki Péter képviselőtestületi tag csatlakozik az előző véleményekhez.


Honfi József polgármester a javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület 15 szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:259/2001 számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ipari terület bővítése kapcsán a 0780 hrsz-ú (6. osztályú szántó), 7646 m2 területű ingatlanra felajánlott földcsere szerződés megkötésével felhatalmazza a polgármestert. A cserébe adandó ingatlan árát 10,-Ft/m2-ben állapítja meg.

Határidő: 2001. december 15.

Felelős: Honfi József polgármester.


Bebes István, Dr. Stipkovits Ferenc és Nagy Gábor képviselőtestületi tagok az ülésre visszajönnek, így a testület 18 fővel folytatja a tanácskozást.d.)A környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság fejlesztésekre vonatkozó

javaslatainak megtárgyalása

Előadó: Bakóczai-Ihrig Gusztáv bizottsági elnök

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy a kastélyt nem lehet önállóan kezelni, a Várkert gondozását is ide kell venni


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag közlése szerint a képviselőtestületnek kell majd a fejlesztéseket rangsorolni


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a Rábát említi, mint természeti értékről nem szabad megfeledkezni. Az épített környezet is fontos, az óváros építészeti képét kell vonzóvá tenni. Javasolja a Belencsák műhely védetté nyilvánítását.


Kozó József képviselőtestületi tag, felhívja a figyelmet a kastély ne csak jelkép legyen, hanem minden lehetőséget megragadva vonzóvá tenni.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy a 8. ponthoz hozzátartozik a Vida József utcai foghíjtelek beépítése.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy lépéseket tett a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság az ipari park kialakítására, a 8-as elkerülő út megépítése, a kastély állagának megóvása érdekében.


Honfi József polgármester megköszöni a tájékoztatót és kéri annak tudomásulvételét.


A képviselőtestület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi.e.)SODEXho Kft. által javasolt nyersanyagárak jóváhagyása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője szóbeli kiegészítést tesz.

Paksa Balázsné aljegyző elmondja, hogy több intézmény is jelezte, kevésnek bizonyulnak az egyes adagok ebédnél és tízórainál is. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség részéről megtörtént az ellenőrzés. Részükről telefonon csak szóbeli tájékoztatás történt, amely alapján általában megfelelnek az adagok a nyersanyagnormának. Egy esetben figyelmeztetés, egy esetben bírságot alkalmaztak.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja az általános iskolák uzsonna díjának 31,-Ft-ról 36,-Ft-ra felemelését javasolja. Az óvodákban és a bölcsödében is.

A határozati javaslat 2. a, pontjának elfogadását és a mérőberendezések leválasztását javasolja a képviselőtestületnek.


Kozó József képviselőtestületi tag megjegyzi, hogy az általános iskolai kollégium nem lenne szükséges, hiszen csak a középiskolából vannak kollégisták.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat 1. és 2. a.) pontjának elfogadását.


A képviselőtestület 18 szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot, hozza:


260/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete jóváhagyja a SODEXHO Kft. által javasolt nyersanyagárakat azzal, hogy a középiskolai ebéd és a felnőtt ebéd egységes lesz: 162.-Ft 2002 február. 1-től.

A rezsi mértéke a 2001. évi szinten marad.

Határidő: 2001. december 31.

Felelős: Honfi József polgármester és

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi irodavezető.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 22 óra -kor bezárja folytatására december 04-én 14 órai kezdettel, kerül sor.


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2001december 04.-i ülésről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Egyed Gyula, Horváth László,

Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Stipkovits Ferenc, dr. Nagy Zoltán,

Németh Imre, Tóth Imre, Simon János, Szabó Ferenc, Bebes István,

Bán Miklós, Kozó József és Pataki Péter,

Dr. Bárány Győző és Geosics László képviselőtestületi tag

Igazoltan távolmaradt: Czafit Jenőné képviselőtestületi tag,.


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a műszaki és városgazdálkodási irodavezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos


Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 18 fő jelen van, az ülés határozatképes azt megnyitja.

Javasolja a napirend jóváhagyását 18 fő.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:

i.) Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása

 • Galambriasztó rendszer felszerelésére fedezet biztosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 • Intézmények előirányzat módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 • Városi Könyvtár előirányzat módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 • GAMESZ előirányzat módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 • A konyhák átszervezésével felmerült kiadásokra átcsoportosítás jóváhagyása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetőjei.) Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása

 • Galambriasztó rendszer felszerelésére fedezet biztosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)Pataki Péter képviselőtestületi tag aggályát fejezi ki, szerinte a galambok elriasztása nem oldóik meg ezzel, mert tovább mennek és letelepednek.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javaslata szerint olyan magvakkal kellene őket kínálni, ami a szaporodásukat gátolja meg. Ennek a módját kellene megtalálni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy nem támogatja a bizottság sem, végleges megoldást kell keresni.


Dr. Stipkovits Ferenc javaslata szerint majd a költségvetés készítésekor kell a probléma megszüntetésére a megoldást megkeresni.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja más megoldás keresését, és újra testület elé terjesztését.


Honfi József polgármester felteszi szavazásra a határozati javaslat elleni véleményeket.


A képviselőtestület 17 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja, és a témát januárban ismét napirendre tűzi a javaslatot.


 • Intézmények költségvetésében előirányzat módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja az előterjesztést.Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot, hozza:


261/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az intézmények előirányzatai az alábbiak szerint változzanak:


 1. Somogyi Béla Általános Iskola

- működésre átvett pénzeszköz előirányzata 2.135.-eFt-tal nő

- dologi kiadás előirányzata 2.135.-eFt-tal nő

 1. Kórház -Rendelőintézet

-működési bevétel előirányzata 200.e-Ft-tal nő

-működésre átvett pénzeszköz előirányzata 3.530.eFt-tal nő

-felhalmozási bevétel előirányzata 102.eFt-tal nő

-személyi juttatás előirányzata 260.eFt-tal nő

-dologi kiadás előirányzata 3.470.eFt-tal nő

-felhalmozási kiadás előirányzata 102.eFt-tal nő

 1. Faludi Ferenc Könyvtár

-működésre átvett pénzeszköz előirányzata 50.eFt-tal nő

-dologi kiadás előirányzata 50.eFt-tal nő

 1. Rázsó I. Szakközépiskola

-felhalmozási bevétel előirányzata 764.eFt-tal nő

-működési bevétel előirányzata 72.eFt-tal nő

-személyi juttatás előirányzata 670.eFt-tal nő

-munkaadót terhelő járulék előirányzata 227.eFt-tal nő

-működési célú pénzeszköz átadása 72.eFt-tal nő

-dologi kiadás előirányzata 113.eFt-tal

 1. Hunyadi u. Általános Iskola

-működésre átvett pénzeszköz előirányzata 450.eFt-tal nő

-felhalmozási kiadás előirányzata 100.eFt-tal nő

-dologi kiadás előirányzata 350.eFt-tal nő

 1. Sportfeladatok

-működési bevétel előirányzata 637.eFt-tal nő

-működésre átvett pénzeszköz előirányzata 700.eFt-tal nő

-személyi juttatás előirányzata 200.eFt-tal nő

-munkaadót terhelő járulék előirányzata 40.eFt-tal nő

-dologi kiadás előirányzata 1.097.eFt-tal nő

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi irodavezető • Városi Könyvtár előirányzat módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a rendelkezésre álló tartalékalapból lehetne kiegészíteni a saját részt.


Honfi József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést.


A képviselőtestület egyhangúlag elfogadta és a következő határozatot hozza:262/2001 számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete a céltartalék terhére a 182.eFt biztosítását a könyvtár részére számítógép vásárlására, melyet finanszírozásként bocsát rendelkezésére.

Határidő: 2001. november 30.

Felelős: Némethné Simon Mária gazdasági és pénzügyi irodavezető. • GAMESZ előirányzat módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a következő határozatot hozza:


264/2001 számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete jóváhagyja:

 • hogy a Pénzügyi GAMESZ a működési bevétel előirányzatát 250.eFt-tal csökkentse, - a finanszírozás 250.- eFt-tal nő - , a gazdálkodási tartalék 250. eFt-tal csökken.

Határidő: 2001. november 30.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezető.


 • A konyhák átszervezésével felmerült kiadásokra átcsoportosítás jóváhagyása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésében lévő gazdálkodási tartalékban volt a konyhai leépítésekkel kapcsolatos várható költségekre 3M Ft elkülönítve. A 3M Ft terhére fizette az önkormányzat a 13. havi illetményt.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


265/2001 számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének a konyhai dolgozók felmentésével kapcsolatos kiadások fedezetére az alábbi előirányzatokat biztosítja finanszírozásként:


Intézmények személyi jutt. járulékok Összesen

eFt eFt eFt

I. sz.Óvoda 1.122.- 382.- 1.504.-

II. sz.Óvoda 4.413.- 1.510.- 5.923.-Dr.Batthyányné C.M. Óvod 1.747.- 594.- 2.341.-

Kölcsey u. Ált. Iskola 3.826.- 1.301.- 5.127.-

Olcsai Kiss Z. Ált. Iskola 3.558.- 1.210.- 4.768-

Somogyi B. Ált. Iskola 2.964.- 1.008.- 3.972.-

Rázsó Imre Szakközépisk. 2.089.- 710.- 2.799.-

Kölcsey F.Gimnázium 1.626.- 501.- 2.127.-


Összesen: 21.345.- 7.216.- 28.561.-


Egyben a gazdálkodási tartalék csökken 3.000.-eFt-tal, a hiány nő 25.561.-eFt-tal.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária gazdasági és pénzügyi irodavezető • Körmend és Fürstenfeld városról készített film költségeihez

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


Szabó Ferenc alpolgármester kiegészítésképp elmondja, hogy a cím nem teljesen pontos, mert nem hozzájárulás hanem a kész kazetták megvásárlásához minimális támogatás. Írásbeli előterjesztés nem történt, mert a filmet készítő cég a képviselőtestületi ülésre nem tudott pontos árat mondani. A film 3 szponzori támogatásból készült, 36 perces Körmendet és Fürstenfeldet mutatja be.

Egy kazetta ára:1100.Ft+25%ÁFA

Archíválható kazetta 1300. Ft +ÁFA

CD-re is lehet másoltatni. Javasolja 25.000.-30.000.Ft jóváhagyását.

Könyvtárnak, intézményeknek, önkormányzatnak ajándékozás céljából lehetne vásárolni.Honfi József polgármester támogatja az előterjesztést.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag javasolja, rendeljenek a könyvtár és az iskolai könyvtár részére is egy-egy példányt.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja a film megtekintését, s azt követően a megvásárlását


Honfi József polgármester javasolja a film lejátszását a Városi TV-ben, ettől függetlenül kéri a 25.eFt fedezet biztosítását.


A képviselőtestület javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


266/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körmend és Fürstenfeld városokról készített film megcásárlásához 25eFt-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 • A számítógépek cseréjével kapcsolatos intézkedések

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(A előterjesztő írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy január 1-től bevezetésre kerül az egységes bér és munkaügyi rendszer. Az önálló intézményekben a program telepítése indokolt és szükséges. A 3 általános iskolában önállóan telepítenék ezt a programot, emiatt vált szükségessé esetükben a gépek megvásárlása.

1.840.eFt+ÁFA-t javasol a céltartalék terhére.


Bebes István képviselőtestületi tag szükségesnek érzi a 3 általános iskolában, a tűzoltóságnál, a Kölcsey F. Gimnáziumban , a Polgármesteri Hivatalban, a GAMESZ-nél, számítógép cseréjét.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot és a következő határozatot hozza:2672001 számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete biztosítja az előterjesztésben felsorolt intézmények részére a számítógép beszerzéséhez szükséges 2.305.000Ft összeget a céltartalék terhére, amely összeget a képviselőtestület finanszírozásként biztosít számukra.

Határidő: 2001. december 20.

Felelős: kiértesítésre: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi irodavezető, beszerzésért: intézményvezetők.j.)Az egészségügyi alapellátás finanszírozásával kapcsolatos változások

Előadó: dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester elmondja kiegészítésül, Körmenden már minden egészségügyi alapellátás privatizált 1 praxis kivételével. Az előterjesztés lényege, a 3 felnőtt fogorvosi praxishoz a jövő évi költségvetésből biztosítson a képviselőtestület 1 M Ft-ot új fogászati gép megvásárlásához vagy a már meglévő gépek felújításához. Ezzel a lakosság ellátásának javítását szolgálná.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja az 1 ponttal kapcsolatban nem tudott dönteni, a 2 pont elfogadását javasolja.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy többségi véleménnyel támogatja az 1 M Ft biztosítását.Bebes István képviselőtestületi tag a 2 pont elfogadását javasolja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke kiegészítésül elmondja, hogy az önkormányzatra bízza a 3 M Ft-t-nak 1 évre akár több évre elosztva a költségvetésbe való beállítását.


Honfi József polgármester a határozati javaslat elfogadását javasolja.


A képviselőtestület 18 igen szavazattal 1 ellenében a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:


268/2001 számú határozat:


 1. Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a fogászati kezelőegységek felújításához illetve cseréjéhez a 2002 évi költségvetésének terhére felnőtt fogászati praxisonként 1-1 millió, összesen 3 millió forinttal hozzájárul. Egyúttal a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxisok tulajdonába adja a rendelőkben lévő felszereléseket.


 1. Az önkormányzat felé megtérítendő közüzemi díjak 2002 I. félévében változatlanok maradnak. A 2001 december 31-ig érvényben lévő megállapodások megújításakor fentiek szerint kell eljárni.

Határidő: 2001. december 31., illetve a 2002 évi költsgvetés jóváhagyása.

Felelős. Polgáemester.
- Orvosi ügyelet költségeihez önkormányzati hozzájárulás

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az előterjesztésben hiba van , mert a 22.-Ft/hó és a 14.70.-Ft/hó között nem 12% a különbség. A 2001 évi költségvetés 17.9 millió forintjával szemben a 2002 évi költségvetés 20.053.eFt. Ehhez jön a TB általi finanszírozás 12.670 eFt. Az önkormányzatokat terheli a hiány, amely 7.383.-e Ft. Ezt visszaosztva az orvosi ügyeletben működő önkormányzatok lakosság számával 22Ft/fő/hó.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva a 12%.-os emeléssel ért egyet.


Dr Bárány Győző a bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat elfogadását javasolja.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.

A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
269/2001 számú javaslat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalva, az orvosi ügyelet önkormányzati hozzájárulásának mértékét 2002. január 1.-től 22.-Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 2002 évi költségvetésbe fenti összeg fedezetét állítsa be.

Határidő: 2002. évi költségvetés elkészítése

Felelős: jegyző


k.)Az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság javaslatai:

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke Köszönetét fejezi ki az Eötvös bizottság felé. Hiteles módon osztotta el a rendelkezésre álló pénzeszközöket amiből a képviselőtestület 1 milllió Ft.- t szavazott meg.250.-eFt elkötelezettség volt az előző évek juttatása kapcsán.750.-e Ft -t az a.) illetve a b.) pontban

A beérkező igények nagy részét tudtuk teljesíteni. 1 fellebbezés van a testület előtt , amelyet zárt ülés keretén belül fog a képviselőtestület elbírálni.


Honfi József polgármester megköszöni a bizottság munkáját és kéri a képviselőtestületet vegye tudomásul a tájékoztatót.


A képviselőtestület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. • Tanítási hét átszervezéséhez hozzájárulás

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)

Honfi József polgármester kéri a képviselőtestületet a határozati javaslat 1 pontjával értsen egyet.


A képviselőtestület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és a következő határozatot hozza:


270/2001 számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a fenntartásában működő közoktatási intézmények a 2001. december 22-i tanítási napot december 15-re helyezzék át. E lépésről hivatalán keresztül értesíti a Vasi Volán Rt. körmendi kirendeltségét, valamint a SODEXho-t.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző


 1. A kulturális, szabadidő és sport bizottság javaslatai:

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

 • Javaslat az önkormányzat kulturális és sporttámogatási rendszerének módosítására

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke módosítani szeretné az előterjesztést. 1.5 millió forint pályázati pénz tájékoztató jellegű. A mérlegelésnél a globális összeg %-os arányát kell figyelembe venni. 8.5 milllió forintot a tavalyi összeget modellként próbáltuk visszaosztani.


Honfi József polgármester megkéri Szabó Ferenc alpolgármestert vegye át az ülés vezetését.


Horváth László képviselőtestületi tag javaslata szerint az önkormányzat pályáztasson minden szervezetet.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja, hogy a támogatási összeg ismeretében döntsön a képviselőtestület a felosztás elveiről.

Bebes István képviselőtestületi tag kéri az I. rész elnapolását, amikorra a bizottsági vélemények beérkeznek.


Szabó Ferenc alpolgármester kéri a képviselőtestületet fogadja el a kiemelt egyesületek részére előfinanszírozás biztosítását.


Kozó József képviselőtestületi tag hozzáteszi nincs költségvetése a képviselőtestületnek. Amikor elosztásról beszélünk nem pályázati kiírásról van szó. Együtt nem lehet kezelni, de az előterjesztésben együtt szerepel.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja az előfinanszírozást kapják meg a kiemelt egyesületek.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a 4 új elemről külön szavazást kér.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a kiemelt egyesületek előfinanszírozásként.


A képviselőtestület 12 igen szavazattal 1 ellenében 4 tartózkodás mellett egyetért a kiemelt egyesületek megkapják az előfinanszírozást.


Az előterjesztést a képviselőtestület 16 igen szavazattal ellen szavazat nélkül 2 tartózkodás mellett elfogadta és a következő határozatot hozza:

271/2001 számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kulturális és sport támogatási rendszer előterjesztett módosításával egyetért, de a kiemelt egyesületek körét a javasoltakkal nem bővíti. A korábban meghatározott kiemelt egyesületek számára a 2002. évi első negyedévre pályázat benyújtása nélkül az előterjesztésben szereplő mértékű és felosztású (összesen 5 100eFt) előfinanszírozást biztosít. • Városi Művelődési és Ifjúsági Központ helyiségeinek igénybevétele

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a termek ingyenes használatát javasolja. Kéri az önkormányzat foglaljon állást, hogy ingyenes lesz vagy fizessenek az intézmények a teremhasználatért.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja a jövő évi rendezvények legyenek összegben és nagyságrendben feltüntetve.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja az intézményi költségvetések úgy készülnek, hogy van fedezete.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja a tagdíjak vannak feltüntetve a terembér csak jelölt összeg.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag az 5. pontban összefoglalt térítésmentes rendezvényi kérdésre hívja fel a figyelmet.Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja költségvetési szempontból érdemes átgondolni milyen feltételek mellett lehet számlázás nélkül bérbe adni a termeket.


Szalóki József a Művelődési és Ifjúsági Központ vezetője elmondja nincs általános szabály. Javasolja azt kellene az önkormányzatnak meghatározni, hogy ki hányszor milyen mértékben veheti igénybe térítésmentesen.


Bebes István képviselőtestületi tag kéri a pénzügyi iroda vezetőjét a következő bizottsági ülésre készítsen egy pontosítást a terembeosztás lényegéről.


Honfi József polgármester kéri a következő bizottsági ülésre a pénzügyi iroda részéről kimutatás készítését. Kéri a tájékoztató tudomásul vételét.


 • Javaslat 2002. évi körmendi falinaptár megjelentetésére

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke másik árajánlatot kért.

A Honismereti Egyesület vállalja, hogy javaslatának elfogadása esetén a naptárkészítéssel kapcsolatos szerkesztői feladatot elvégzi. Hiányolta a megbízható költségvetési kalkulációt.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke jónak tartja a javaslatot de úgy véli elkésett.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja régi fényképekkel kiegészítve fogadják el.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület 17 igen szavazattal 1 ellenvéleménnyel 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:


272/2001 számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete ajándékozási céllal 2002-re körmendi falinaptárt jelentet meg, amelynek előállítására 466.250 Ft-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária gazdasági és pénzügyi irodavezető


 1. Tájékoztató a Körmendi Televízióért Alapítvány Kuratóriumánál történt változásokról

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


Szabó Ferenc alpolgármester a Kuratórium tagjaként vesz részt az üléseken. Kéri a képviselőtestületet, hogy a kulturális és pénzügyi bizottság javaslatai alapján foglaljon állást a Városi Televízióért alapítvány közhasznú társasággá alakítását illetően.


Kozó József képviselőtestületi tag a tájékoztató utolsó mondatával ért egyet. Az önkormányzat képviselőtestülete utólagos tájékoztatást kapott kézbe. A képviselőtestület nem kapott értesítést. Joga van a Kuratóriumnak tagokat kinevezni, leváltani, nem tartja helyesnek, hogy az önkormányzat delegáljon a Kuratóriumba. Javasolja a három alapító taggal való tárgyalást.


Dr. Nagy Zoltán javasolja a Városi Televízió Kht.-vá alakítását, amelynek 3 millió Ft készpénz igénye van.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy törvény előírja a Városi Televízió Kht.-vá alakítását, mely nem könnyű feladat. Vagyonnyilatkozat szükséges, vagyonleltárt kell leadni átalakuláskor.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke közli a képviselőtestülettel a vagyonleltár az önkormányzatnál van.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 2002. december 31-ig átkell alakulnia KHT-vá.


Szabó Ferenc alpolgármester kéri a bizottságok tárgyalják meg.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja az alapítókkal való tárgyalást.


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató tudomásul vételét.


A képviselőtestület a tájékoztatót 17 szavazattal ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett elfogadja. • BC MARC-Körmend kosárlabdsa-csapat elismerése

Előadó: Honfi József polgármester

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester a kosárlabdacsapatnak az előző szezonban III. helyezést elért eredményének elismeréseként 300.-e-500.-e Ft jutalmat javasol.


Nagy Gábor a felső határt javasolja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke szintén az 500.-e Ft jóváhagyását javasolja.


Honfi József polgármester felteszi szavazásra az előterjesztést.


A képviselőtestület 18 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozza:


273/2001 számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a BC MARC-Körmend Kosárlabdacsapat 2001/2001 évi bajnokságban elért III. helyezésének elismeréseként 500.-eFt-ot biztosít.

Határidő: 2001. december 10.

Felelős :átutalásért: pénzügyi irodavezető.- Beszámoló az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(A előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bebes István képviselőtestületi tag

Móricz Zs. és Somogyi u. környéki csapadékvíz elvezetés munkálatait kéri


Tóthné Dudás Mónika műszaki és városfejlesztési iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az árok tisztítása során kiderült, hogy a közműbekötések magasan vannak, a gázvezetékeket le kellett süllyeszteni az árok tisztítása előtt. Az árok tisztítása elkészült.


Szabó Ferenc alpolgármester közli a képviselőtestülettel a Mátyás- Arany J. u. sarkán eldugult csatorna tisztítása megtörtént.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag megköszöni, hogy a IV. Béla 9. számú ház előtt a járda és az úttest közötti járda szakasz felújítása megtörtént.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a Rábán aluli rész útjavítása, a "Mézga" kertek felé vezető utak burkolatának helyreállítására a kátyúzás megrendelése megtörtént. Valamint a Halászcsárda elé tett halak letisztítását a Városgondnokság elvégezte.


Horváth László képviselőtestületi tag az Orgona és Nefelejcs között a Rákóczi út forgalomkorlátozását, a Rákóczi u. 150. elé gyalogátkelőhely és figyelmezető tábla elhelyezését javasolja.


Tóthné Dudás Mónika a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy ez ügyben a műszaki és városgazdálkodási iroda megkereste a Közútkezelő -Kht.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a Kauz-réti OTP lakások előtti járda kb. 30-os szögben lejt az úttest felé, kéri a balesetveszély elhárítását, még a fagyos idők előtt.


A használatbavételi engedélyben az építésügyi hatóság kikötést tett:

Miszerint az északi oldali járda lejtését az OTÉK előírásainak megfelelővé kell tenni. Határidő: 2001.október 31. A határidő lejárt, a helyszínen megállapították, hogy javítani próbálták a járda lejtését, de az még mindig nem megfelelő. Az építtető felszólítása megtörtént a járda további javítására.


Horváth László képviselőtestületi tag a felsőberki harangláb rekonstrukció munkálatait minősíti, kéri a minőségi felülvizsgálatot.

A harangláb felújítása még nem készült el, az épület külső felületképzését a kivitelezővel javíttatjuk.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a Dózsa- Munkácsy u. sarkán álló "L" alakú épület udvarán nincs közvilágítás.


A többlakásos épületek belső udvarában a lakóközösség oldja meg a világítást. A városban a többlakásos épületek tömbbelsőiben nincs közvilágítás.


A Bartók telepen hiányzik az épületek számozása. Kéri az egységes számozás elhelyezését.


A táblák megrendelése megtörtént.


A MOL benzinkút autómosója nyitott ajtó mellett működik, zavarja az ott lakók nyugalmát.


Ez ügyben MOL Rt. vizsgálja az autómosó működését, az eljárás befejezéséig kérik a lakók türelmét.Egyed Gyula képviselőtestületi tag a Dózsa Gy. utcában a bolt közelében az úttest felületét javítását kéri.


A javítás megrendelése megtörtént.


Valamint felhívja figyelmet, hogy a Munkácsy u. közvilágítása hiányos.


A bejelentés továbbítva van az ÉDÁSZ-hoz.

Kozó József kéri a kavicsozást a Rázsó I. Szakközépiskola és kollégiumához is


Szabó Ferenc alpolgármester Kozó József kérésére elmondja, hogy a kavicsozás csak ideiglenes megoldás, mert a kocsik kiverik.


Az Arany J. u. 20. elé megállni tilos táblát tettünk ki., a kocsik most előtte állnak meg, ott fordulnak meg. Indokolt itt az út kiszélesítése, legalább ideiglenes a kavicsozása.


A tiltó tábla előtti terület kavicsozásának megrendelése megtörtént.


Honfi József polgármester javasolja az előző testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedések elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


I n t e r p e l l á c i ó kBakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke kéri a rőzsegát helyén felépített új gát koronamagassági szintjének beméretését.


Horváth László képviselőtestületi tag kéri az Orgona utcában 2 lámpatest felhelyezését, valamint az Orgona utca aszfaltozását kéri.


Tóth Imre képviselőtestületi tag a Váci Mihály u. Szent Imre herceg utca torkolatában a dupla oszlopon lámpatest elhelyezését kéri.

A Váci Mihály utcai járda kiépítését kéri.

A Béke u. 14-16. szám előtt a lámpatest nem világít.


Több hozzászólás nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 18.00 órakor bezárja.K. m. f.


Paksa Balázsné Honfi József

aljegyző polgármester