· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2001. évi
előző2001. január 25.    2001. november 29.következő
letölthető melléklet:

215 kbyte

2001.április 04.

 


J E G Y Z Ő K Ö N Y VKészült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2001. április 4-i

ülésérőlJelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, dr. Bárány Győző, Egyed Gyula,

Bebes István, Horváth László, Kozó József, Mészáros Árpád,

Bán Miklós, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Németh Imre, Czafit

Jenőné, Pataki Péter, dr. Stipkovits Ferenc, Simon János, Szabó Ferenc,

Geosics László és Tóth Imre képviselőtestületi tagTanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos
Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül mindenki jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a napirend kiegészítését Szalai György Körmend, Mátyás király u. 82/B sz. alatti lakos ingatlan megosztási kérelmének elbírálásával.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:N A P I R E N D:


 1. Kábeltelevíziós hálózat kiépítése Felsőberki és Horvátnádalja városrészen

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A háziorvosok nyomtatóvásárlásához fedezet biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. ÖNHIKI-s pályázat benyújtásához szükséges állásfoglalások

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Tájékoztató a kollégium építéséről

Előadó: Honfi József polgármester


I n t e r p e l l á c i ó k
 1. Horvátnádalja és felsőberki városrész kábeltelevíziós ellátásának pénzügyi fedezete

Előadó: Geosics László és Simon János képviselőtestületi tag

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Geosics László képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy több cég ajánlata alapján készült az írásbeli előterjesztés, a ZELKA a régi, elavult rendszerrel tudná olcsóbban kivitelezni, de fedezet biztosításával kiépíthető a hálózat a modern technológiával.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke első ütemben tanulmányterv elkészítésének megrendelését javasolja településrészenként megbontva, így értéknagyságrend kialakítására kerülhetne sor.

Határozati javaslat első részét javasolja jóváhagyni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a két városrészt is a többihez hasonlóan "kezelni." A képviselőtestület már támogatást biztosított, valamint 1,5 millió forint kölcsönt hagyott jóvá.

Érdeklődik, hogy az előterjesztésben szereplő 3, illetve 2 millió forint mit takar.


Geosics László képviselőtestületi tag a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy a Horvátnádalja hárommillió forintja a HÖLLER Rt. ajánlatának nettó áron való értelmezése miatt került előterjesztésre. A 2 millió forint biztosítása Felsőberki esetében a lakossági hozzájáruláson felül szükséges.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint a határozati javaslat három részből áll: 1.) tanulmányterv, 2.) Horvátnádaljai városrész, 3.) Felsőberki városrész kábeltelevíziós hálózattal történő ellátása.

Érdeklődik, hogy a tanulmányterv költsége szerepel-e a HÖLLER Rt. ajánlatában. Számára a számadatok nem egyértelműek.


Geosics László képviselőtestületi tag elmondja, hogy a 7,5 millió forintos összegben szerepel a tanulmányterv költsége.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a 1,5 millió forintot is támogatásként kérné a városrész.

A tanulmányterv elkészítésével egyetért a bizottság, javasolja a hárommillió forint jóváhagyását is, hiszen 3-4 év múlva a kiépítéshez ennek másfélszeresét kell biztosítani.


Geosics László képviselőtestületi tag elmondja, hogy a 1,5 millió forintos kölcsönt ez ideig nem vette igénybe a Kábeltelevíziós Polgárjogi Társaság.


Horváth László képviselőtestületi tag komplexen javasolja a dolog kezelését. Javasolja a kábeltelevíziós hálózat kiépítését a Rábán aluli területen is, továbbá az Orgona utca környékén is.

Javasolja a fedezetbiztosítást.


Pataki Péter képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a januári költségvetés tárgyalása során szorgalmazta a hálózat kiépítését. A Rábán aluli terület kiépítésére vonatkozó javaslata három éve pénzhiányában elutasításra került.

Ismét javasolja ezen terület kábeltelevíziós hálózattal történő ellátását is, ezzel együtt javasolja az elbírálást.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint most csak a két városrészről volt szó, ez szerepel az előterjesztésben, és egyet nem értését fejezi ki a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatát illetően.

Javasolja, hogy kezdeményezzen további tárgyalást a képviselőtestület a kiépítésre vonatkozóan, és az ez évi költségvetésből 2,5-3 millió forintot biztosítani a pályázati alapból.

Javasolja a kiépítést úgy ütemezni, hogy a fizetésre jövő év januárjában kerüljön sor.

Érdeklődik, mikor történik meg a kiépítés.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy mintegy 12,5 millió forintos támogatásról van szó. A vasúton túli terület hálózatának kiépítéséhez is hozzájárult az önkormányzat, de ennél lényegesen kisebb összeggel.

Javasolja felülvizsgálni a lakossági hozzájárulás mértékét.

Érdeklődik, miért nem várja meg a képviselőtestület a tanulmányterv elkészítésének befejezését.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke véleménye szerint a képviselőtestület olyan dologban akar állást foglalni, melynek költségeit nem igazán ismeri.

A tanulmányterv rövid időn belül rendelkezésére áll a városnak, konkrétumok ismeretében javasolja az állásfoglalást.

Az iránt érdeklődik, a költségvetésben hol áll 12,5 millió forint rendelkezésre.

Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke kiegészítésül megjegyzi, hogy a város 55%-a nem rendelkezik kiépített szennyvízhálózattal, a képviselőtestület azt még sem kívánja egy ütemben megvalósítani.

Elismeri az igény jogosságát, de azt javasolja ütemszerűen megvalósítani. A városban több dolog van, amire fedezetet kell biztosítani, pl. utak, járdák felújítása. Ezekre nagyobb szükség lenne.

Megjegyzi, hogy egy hónapja jóváhagyta a képviselőtestület a költségvetést, most pedig egyösszegben 12,5 millió forintot biztosítana.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke személyes véleményét tolmácsolva elmondja, hogy egyetért a hálózat kiépítésével, és egyet nem értését fejezi ki Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökének véleményével kapcsolatosan: a szennyvízhálózat, a járdák ügye nem hasonlítható a kábeltelevíziós hálózat kiépítéséhez.

A 7,5 millió forintot jóváhagyta a testület, javasolja, hogy a 1,5 millió forint maradjon a Kábeltelevíziós Polgárjogi Társaságnál tartalékba, gazdálkodjon, tárgyaljon úgy, hogy ennek felvételére ne kelljen, hogy sor kerüljön. Amennyiben igen, akkor pedig azt egy éven belül fizesse vissza.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja, hogy a következő ülésen, konkrét, szakmai adatokkal alátámasztva hozzon döntést a képviselőtestület.


Geosics László képviselőtestületi tag javasolja az előterjesztést az áprilisi ülésen újratárgyalni.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a PJT biztosítsa a lakosság garanciáját, ne csak az önkormányzat vállaljon kötelezettséget.

Említést tesz arról, hogy fénykábellel biztosítva Vasalja is csatlakozhat a hálózathoz, azonban az előterjesztés nem tartalmazza, milyen részt tud vállalni Vasalja és Magyarnádalja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy az utcák végén a továbbfejlesztési végpontok kiépítésre kerültek és kerülnek, ígérvényt lehet kérni a Vasaljai önkormányzattól.

A Rábán aluli terület kiépítéséhez több engedélyre lesz szükség.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy a hálózat kiépítésével kilép az önkormányzat a város közigazgatási területéről, a közelebbi tárgyalások eredménye, konkrét garancia a csatlakozásra vonatkozóan nem ismert.

Javasolja, hogy az idei évben a bővítésre rendelkezésre álló összeg keretén belül jusson el addig az önkormányzat, hogy esetleg a jövő évi költségvetés terhére folytatni lehetne a hálózat kiépítését.

Javasolja a tanulmányterv elkészítésének befejezését, megbontva a két településre vonatkozóan, és konkrét adatokat - a lakossági igények, rácsatlakozások nagyságát is - ismerve a későbbiek folyamán újratárgyalja a képviselőtestület a hálózat kiépítésének fedezetbiztosítását. Első részlet befizetésével produkálja effektíven a rácsatlakozások nagyságát.

Javasolja a tárgyalások lefolytatását a rácsatlakozás miatt Vasalja önkormányzatával is.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


60/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a horvátnádaljai és felsőberki városrész - megbontva a két településre - kábeltelevíziós hálózatának tanulmányterv elkészítésének befejezését követően, konkrét adatokat - a lakossági igények, rácsatlakozások nagyságát is - ismerve foglal állást a hálózat kiépítésének fedezet biztosításáról.

Javasolja a képviselőtestület tárgyalások lefolytatását Vasalja önkormányzatával is a rácsatlakozás miatt.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Geosics László képviselőtestületi tag
 1. Háziorvosok részére nyomtató vásárlása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a támogatás biztosítását, de kössön az önkormányzat szerződést, hogy öt évig maguk rendelkeznek a nyomtatóval, gondoskodnak azok karbantartásáról, biztosítják azok költségét.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag - az elmúl évben tárgyalta a képviselőtestület a nyomtatóvásárlások kérdését - a két gép megvásárlásával le tudja az önkormányzat a kötelezettségét, a régi nyomtató visszakapja, javasolja a nyomtatók megvásárlását.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja egyszeri támogatásként a fedezet biztosítását.


Honfi József polgármester javasolja egyszeri támogatásként az orvosok részére az 50e Ft biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


61/2001. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a két háziorvosi praxis nyomtató vásárlása céljából 50-50e Ft-ot biztosít pénzeszköz átadásként a GAMESZ részére.

Határidő: 2001. április 15.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. ÖNHIKI-s pályázat benyújtásához szükséges állásfoglalások

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Bebes István képviselőtestületi tag az ülésről eltávozik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja a tanácskozást.


Kozó József képviselőtestületi tag megjegyzi, hogy az önkormányzat 7 önálló intézményt tart fenn.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását fenti kiegészítéssel.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


62/2001. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati képviselőtestülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására, és ahhoz az alábbi nyilatkozatot teszi:

 1. Körmend város Önkormányzata 2001. március 01-től a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium férőhelyének számát 80 főben állapítja meg, a Somogyi Béla Általános Iskola kollégiumi férőhelyének számát 30 főben állapítja meg. Az intézmények a fentieket a nyilvántartásaikban átvezetik.

 2. Körmend lakossága 2000. január 01-jén 12.535 fő volt.

 3. A Polgármesteri Hivatalon túl az önkormányzat további 7 önálló intézményt tart fenn. A GAMESZ-hez tartozó, részben önálló intézmények száma: 15.

 4. Az önkormányzat egészségügyi, szociális és oktatási intézményei kihasználtsága a 70%-ot meghaladja intézményenként.

 5. A tartósan lekötött pénzeszközök állománya nem haladja meg a felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat.

6.) Az önkormányzat helyi adókat vezetett be a következő adófajtákra:

- iparűzési adó,

- lakossági kommunális adó,

- vállalkozók kommunális adója,

- idegenforgalmi adó.

Határidő: 2001. április 20. a költségvetési törvényben meghatározott I. időpont

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. Tájékoztató a kollégium bővítésének költségeiről

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)

Honfi József polgármester többszöri egyeztetés eredményeképpen, a legkedvezőbb pályázatot benyújtóval történő tárgyalások alapján a kollégium költségére 26 millió forint, iskolai célokra 29 millió forintos ajánlatot adott.

Javasolja a tájékoztató tudomásul vételét.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag a pályáztatás és annak elbírálása iránt érdeklődik.


Bebes István képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 19 fővel folytatja a tanácskozást.


Mosonyi András műszaki főtanácsos a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy két megyei lapban - Van Népe és Zalai Hírlapban - történt a pályázat meghirdetése.

A beérkezett pályázatok száma 4 volt, az árajánlatot tekintve nagy szórás volt érzékelhető. A legolcsóbb 29 millió forintról szólt, de a pályázatok elbírálását követően - el nem fogadás esetén is - minden cég kiértesítése megtörtént.

Az önkormányzat megkereste a helyi alvállalkozókat, de ez sem hozott kedvezőbb eredményt. Így került sor a szerződéskötésre a legalacsonyabb árajánlatot adó céggel.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag az elbírálók személye iránt érdeklődik, véleménye szerint ennek nagyobb nyilvánosság előtt kellett volna történnie.


Honfi József polgármester elmondja, hogy nem a közbeszerzési bizottság foglalkozott a kérdéssel, mert a két beruházás különválasztásra került, közbeszerzési alapon a pályáztatás eredménytelen lett volna.

Az eljárásban Mosonyi András műszaki főtanácsossal vett részt, keresve a legjobb ajánlatot, eredményt.


Kozó József képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a kiviteli tervekben leírtaknak megfelelően folytatódik-e a kollégium építése, és az iskolai célok pótlására megfogalmazott összeg tartalmazza-e továbbra is a lakásügyet.


Honfi József polgármester a felvetett kérdésekre igennel válaszol.


Bebes István képviselőtestületi tag azt nem kérdezi, miért lett kettéválasztva.

A szerződéskötés megtörtént, de személyes véleménye: akkor tud elfogadni egy szerződést, ha az adott keretek között valósul meg.

Nem egy esetben fordult elő, amikor pótfinanszírozást kellett a képviselőtestületnek biztosítania. Az olcsóbb ajánlatok elfogadása során ez ismét előfordulhat, hiszen egy kollégium építése során előre nem látható költségek merülhetnek fel.

Kijelenti, hogy bármilyen pluszköltség merül fel, el fogja utasítani.


Honfi József polgármester hasonló határozottsággal jelenti ki, hogy a többletköltség megfinanszírozását ő sem fogja elfogadni.


Mosonyi András műszaki főtanácsos kiegészítésül elmondja, hogy - tekintettel a járulékos költségekre - a kivitelezés költsége az 50 millió forintot nem haladhatja meg.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag a kivitelezés ütemrendje iránt érdeklődik.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a végső megállapodás alapján, augusztus végén a kollégium átköltözése megtörténhet.

Javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


63/2001. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kollégium építéséről szóló tájékoztatót a mellékletnek megfelelően elfogadja.
Tájékoztató az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről


Tóth Imre képviselőtestületi tag érdeklődik, mikor készül el a Béke u. 14. sz. előtti közvilágítási lámpa visszaállítása.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke továbbra is balesetveszélyesnek tartja a Várkerti híd állagát.


Honfi József polgármester kéri a műszaki és városgazdálkodási irodát, forduljon újabb levéllel a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságához a várkerti híd felújítása érdekében.


Boda János mb. műszaki és városgazdálkodási irodavezető elmondja, hogy Nessel Tamás, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa jelentette, hogy a híd javítása megtörtént.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke az iránt érdeklődik, hogy a város területein sor kerül-e újabb játékok kihelyezésére.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a soron következő ülésen külön napirend keretében fogja tárgyalni a bizottság, hogy a költségvetésben biztosított összeget melyik játszótér fejlesztésére fogja felhasználni.


Geosics László képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet a játszóterek fejlesztésére benyújtandó pályázati lehetőségekről.I n t e r p e l l á c i ó k


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja, hogy a várkert kerítése melletti száraz faágakat a Városgondnokság közhasznú munkásai gyűjtsék össze.

Megjegyzi továbbá, hogy a város fellobogózása a március 15.-i ünnep alkalmával nem történt meg megfelelően.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a város nem megfelelő felzászlózása miatt nála is többen tettek bejelentést.

A mai irodavezetői megbeszélésen szóba került az arra rászoruló zászlótartók cseréje.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet a Várkertben meglévő több életveszélyes fára, azok eltávolítására.


Pataki Péter képviselőtestületi tag javasolja a gát előtti töltés és a szeszfőzde környéke kavicsozásának pótlását, felhívja továbbá a figyelmet a Rába-parton fellelhető szemétre.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Ady E. u. 2. szám alatti lakóház pincéjében - valószínűleg csőtörés következtében - csorog a víz.


Geosics László képviselőtestületi tag a Nádaljai és Németújvári, az állomással szembeni útkereszteződés egyik útjának védetté nyilvánítását javasolja, tekintettel a balesetveszélyre, javasolja a Magyarnádalja felé vezető utat főúttá nyilváníttatni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a Bartók lakótelep, MOL benzinkúttal szembeni parkolójában álló - vélhetően kavicsszállító - teherautóra.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag a garázsok előtti tereprendezését és a butikok előtti gödrök megszűntetését javasolja a Rákóczi úton, javasolja továbbá a szeméttárolók visszahelyezését.


Boda János a műszaki és városgazdálkodási iroda mb. vezetője elmondja, hogy pótolni kell a tönkre ment szeméttárolókat, azok olcsóbban voltak, elrohadtak.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a Rákóczi úttal párhuzamosan, a zöldterületen rendszeresen áll egy gépjármű.

Javasolja a közterület-felügyelet, vagy a rendőrség beavatkozását annak megszűntetésére.


Szabó Ferenc alpolgármester padok kihelyezését javasolja.

Javasolja, hogy a felújításra szoruló padok helyreállítása ellenszolgáltatás fejében a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium diákjai által történjen meg.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag, a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium igazgatója megígéri, hogy a padok felújítását az iskola szakmai gyakorlatain segítik.


Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 16 óra 35 perckor bezárja.
K. m. f.

Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester