Ülésezett az önkormányzat

2015. december 03. 09:20:57  nyomtatási kép
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai üléséről.

Módosul a város költségvetése

Negyedik alkalommal változott a költségvetési rendelet, melynek indokai között a központi támogatásokból adódó előirányzat módosítások, valamint a gazdálkodás végrehajtása következtében szükséges módosítások szerepeltek. A bevételek és kiadások főösszegét 3.667.356 eFt-ban, az önkormányzat általános tartalékát 392 eFt-ban, a felhalmozási tartalékot 94.873 eFt összegben hagyták jóvá 11 igen, nem és tartózkodó szavazat nélkül a képviselők.

Változások a város szociális rendelete

Az év elején alkotta meg az önkormányzat az új szociális rendeletét, melyet az eltelt időszak tapasztalatai alapján több ponton is módosított. Az új rendelet bevezetésekor előrevetítették ennek lehetőségét, hisz a gyakorlatban történő alkalmazás során kristályosodnak ki azok az elemek, melyek módosítása még kedvezőbbé vagy egyszerűbbé teszi az ellátás igénybevételét.

Ennek következtében a lakhatási támogatás esetében a korábbi 6 hónapról 3 hónapra csökken a lakásfenntartás havi költségét igazoló dokumentumok benyújtási kötelezettsége. Ugyancsak ezt a támogatási formát érinti, hogy akinek nincs a szolgáltatók felé hátraléka, de jogosult az ellátásra, az olyan formában is felhasználhassa, amire korábban nem adott lehetőséget a rendelet. Mindezt számlamásolattal szükséges igazolni, ami a későbbi támogatás megítélésének előfeltétele. A fűtési támogatásra jogosultak köre kibővül azokkal, akik fogyatékossági támogatásban, vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek, mert ezek az ellátások is méltányolandó életkörülményeikhez kapcsolódnak.

A gyógyszertámogatás esetén a változás az ellátás módját érinti, decembertől ugyanis pénzbeli ellátás formájában vehetik igénybe az ellátottak.

Új keretek között a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény jelentős módosításai következtében több döntést kellett meghozni az önkormányzatnak és Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulásnak egyaránt.

Ez év októberéig felül kellett vizsgálni a családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátásának módját, s arról is határozni kellett, hogy január 1-től, a megváltozott szabályok szerint miként biztosítják a szolgáltatásokat. Az egyik fontos változás, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti feladatok ellátása – a korábbiakkal szemben – kizárólag egy szervezeti és szakmai egységben működhet. Ennek szakmai és személyi feltételei a Szociális Szolgáltató és Információs Központban adottak, így a képviselők határozata szerint a család- és gyermekjóléti szolgáltatást, valamint 2016. január 1-ével a járásszékelyű településeken, jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve, Család- és gyermekjóléti Központ feladat ellátást is az intézmény látja el. A Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás, mint az intézmény fenntartója is több döntést hozott a témakörben. Módosításra került a Társulási Megállapodásban a megváltozott feladat ellátási elnevezés, valamint az ellátást igénybe vevők köre is. Több település már korábban döntött arról, hogy a család – és gyermekjóléti minimumszolgáltatást a Szociális Szolgáltató és Információs Központon keresztül látja el, ugyanakkor Szőce ebben az időszakban jelezte társulási szándékát, mely természetesen e feladat ellátását is magába foglalja. Körmend város Önkormányzata egyetértett Szőce község csatlakozásával, a társulási megállapodás és a Szociális Szolgáltató és Információs Központ Alapító Okiratának módosításával.

Településképi véleményezési eljárás alkalmazásáról döntöttek a képviselők
Új településrendezési eszköz bevezetéséről határoztak a képviselők a települési véleményezési eljárásról szóló helyi rendelet elfogadásával. A helyi jogszabály megalkotására az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényhez illeszkedően, a város főépítészével egyeztetve került sor.

Bebes István polgármester felhívta arra a figyelmet, hogy az építésügyi jogszabályok olyan átalakuláson mennek át, amely miatt Körmendnek ez lesz a jövőben az egyedüli lehetősége arra, hogy befolyásolja – a helyi építési szabályzatnak megfelelően alakítsa – a város arculatát, megjelenését, ilyen rendelet hiányában ugyanis Körmendtől független más szervek lesznek jogosultak ilyen kérdésekben dönteni.

A rendelet célja Körmend Város építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembe vételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesülésének biztosítása, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása.

A rendeletet alkalmazni kell minden olyan esetben, ahol a rendelet területi, illetve alkalmazási hatálya fennáll. A főépítész a feltételek teljesülését vizsgálja felül (rendelet 6.§.). A vonatkozó eseteknél a véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt a rendelet értelmében a főépítész szakmai javaslatára a polgármester bírálja el, és engedélyezi, feltétellel engedélyezi, vagy elutasíthatja a kérelmet, amennyiben az nem illeszkedik a város építészeti-városfejlesztési elképzeléseihez. A rendelet 2015. december 1-től lép életbe, rendelkezéseit az ezt követő eljárásokban érvényesítik.


Röviden

  • A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumának Intézményi Tanácsába dr. Hadnagy Ádám képviselőt választották meg a képviselők.

  • Módosításra került a Dr. Batthyány Strattmann László Kórházért Közalapítvány alapító okirata, mely a közalapítvány közhasznú jogállásának bejegyeztetése érdekében történt.

  • A közterületek használatának díjai 5 %-kal emelkednek 2016. január 1-től, ugyancsak hasonló emelkedés lesz a vásárokon és piacokon alkalmazott helypénz és helyjegy összegénél a következő év első napjától

  • A lakbérek átlagosan 5 %-os emeléséről döntöttek a képviselők, ami alapján 2016. január 1-től az összkomfortos lakás esetén 360 Ft/m2, komfortos lakás esetén 260 Ft/m2, félkomfortos lakásnál 115 Ft/m2, komfort nélküli lakás esetén 60 Ft/m2, míg szükséglakásnál 25 Ft/m2 díjat kell fizetni a bérlőknek.


A Képviselő-testületi ülések előterjesztései megtalálhatók az önkormányzat honlapján ( http://ekormanyzat.kormend.hu ).Bebes István Facebook oldala magyarorszag.hu