Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2015. október 05. 21:43:14  nyomtatási kép
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmend Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2016. évre
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára
a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév elsõ félévére vonatkozóan,
összhangban


• a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
• a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
• a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
• a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsõoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ (a továbbiakban: Támogatáskezelõ) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. A pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezõk részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethetõ meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsõfokú, illetve felsõoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsõoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 õszén már nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intézményben a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati ûrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenõrzését, feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történõ benyújtásának
határideje:
2015. november 9.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelezõ mellékletei:

a) A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév elsõ félévérõl.

Amennyiben a pályázó egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsõoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsõként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatási intézményt köteles megnevezni.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

-  Nyilatkozat a szociális rászorultságról 
- A tartós betegség, vagy rokkantság (a családban, vagy a pályázóra vonatkozóan) igazolása
- A munkanélküliség (a családban) igazolása.

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

Egy háztartásban élõk: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minõsül jövedelemnek
a) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ munkavégzésnek, az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történõ munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történõ munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetõjogi felelõsséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati ûrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati ûrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelõ adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerbõl pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával

a)   hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelõ részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából – átadja, illetõleg az ösztöndíj idõtartama alatt maga kezelje;
b)  hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelõ személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából az ösztöndíj idõtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelõnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d)  hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2015. december 7-ig:

a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenõrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidõben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidõ: ….. nap;

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetõk meg olyan okok, amelyeket a formai ellenõrzés vizsgál és azon megfelelõként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerbõl nyomtatott pályázati ûrlapon, határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezõ pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területérõl. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésrõl

A települési önkormányzat a meghozott döntésérõl és annak indokáról 2015. december 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelõ az önkormányzati döntési listák érkeztetését követõen 2016. január 22-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésrõl az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelõ az elbírálás ellenõrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követõen 2016. március 11-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

A felsõoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetésének megkezdését megelõzõ – az ösztöndíj igénybevételére vonatkozó jogosultsági ellenõrzés keretében – mind az önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam által támogatott képzési forma esetén – az ösztöndíj igénybevételére való jogosultság idõtartamát a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § szerinti támogatási idõvel azonos számú félévben kell meghatározniuk, azzal, hogy a félévek számításánál mind az önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam által támogatott képzési formában folytatott tanulmányi idõt figyelembe kell venni.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2015/2016. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév:
a 2015/2016. tanév második (tavaszi), illetve a 2016/2017. tanév elsõ (õszi) féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelõ Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelõ a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetõhelyek (felsõoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizetõ felsõoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsõoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelõ számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsõoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytõl a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsõoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsõként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsõoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés elõtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2016. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az õszi félévben október hónaptól, de legkésõbb a felsõoktatási intézményhez történõ átutalást követõ elsõ ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdõdik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsõoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt és a Támogatáskezelõt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.


Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követõen, legkésõbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthetõ Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelõ címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévrõl és az ösztöndíj további félévi részleteirõl is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelõ látja el.

A Támogatáskezelõ elérhetõsége:

Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
Bursa Hungarica


1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: http://www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)


Letölthetõ: szociális rászorultsági nyilatkozat


"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmend Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával
együttmûködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2016. évre
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban


• a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
• a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
• a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
• a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsõoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ (továbbiakban: Támogatáskezelõ) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.


2. Pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezõk részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethetõ meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;
vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2016/2017. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenõrzését, feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történõ benyújtásának
határideje:
2015. november 9.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelezõ mellékletei:

1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.

2. A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
-  Nyilatkozat a szociális rászorultságról 
- A tartós betegség, vagy rokkantság (a családban, vagy a pályázóra vonatkozóan) igazolása
- A munkanélküliség (a családban) igazolása.

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

Egy háztartásban élõk: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minõsül jövedelemnek
a) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ munkavégzésnek, az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történõ munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történõ munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.


4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetõjogi felelõsséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati ûrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati ûrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelõ adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerbõl pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy:
a) a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelõ részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából – átadja, illetõleg az ösztöndíj idõtartama alatt maga kezelje;
b) a Támogatáskezelõ személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából az ösztöndíj idõtartama alatt kezelje;
c) a felsõoktatási intézménybe történõ felvételi jelentkezése eredményérõl az Oktatási Hivatal a Támogatáskezelõnek, illetõleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelõnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
e) a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.

A pályázók büntetõjogi felelõsségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati ûrlap benyújtásakor felsõoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2015. december 7-ig:

a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenõrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidõben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidõ: ….. nap;

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetõk meg olyan okok, amelyeket a formai ellenõrzés vizsgál és azon megfelelõként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerbõl nyomtatott pályázati ûrlapon, a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezõ pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttmûködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszûntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.

A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területérõl. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésrõl

A települési önkormányzat a meghozott döntésérõl és annak indokáról 2015. december 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelõ az önkormányzati döntési listák érkeztetését követõen 2016. január 22-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésrõl az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelõ az elbírálás ellenõrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követõen 2016. március 11-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével köteles 2016. augusztus 31-ig a Támogatáskezelõ részére bejelenteni, hogy a 2016/2017. tanévben melyik felsõoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2016-os felvételi évet megelõzõen nyert-e felvételt felsõoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következõ évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.


7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2016/2017. tanév elsõ félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsõoktatási intézménynek.

A felsõoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetésének megkezdését megelõzõ – az ösztöndíj igénybevételére vonatkozó jogosultsági ellenõrzés keretében – mind az önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam által támogatott képzési forma esetén – az ösztöndíj igénybevételére való jogosultság idõtartamát a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § szerinti támogatási idõvel azonos számú félévben kell meghatározniuk, azzal, hogy a félévek számításánál mind az önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam által támogatott képzési formában folytatott tanulmányi idõt figyelembe kell venni.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, (kivéve, ha az a folyósítás elsõ féléve) az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj idõtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév:
a 2016/2017. tanév, a 2017/2018. tanév és a 2018/2019. tanév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2016/2017. tanév elsõ féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelõ Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelõ a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetõhelyek (felsõoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizetõ felsõoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsõoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelõ számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsõoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytõl a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsõoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsõként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsõoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés elõtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2016. október.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az õszi félévekben október hónaptól, a tavaszi félévekben március hónaptól, de legkésõbb a felsõoktatási intézményhez történõ átutalást követõ elsõ ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdõdik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsõoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt és a Támogatáskezelõt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, munkarend,
- finanszírozási forma megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.


Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követõen, legkésõbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthetõ Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelõ címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévrõl és az ösztöndíj további félévi részleteirõl is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ látja el.

A Támogatáskezelõ elérhetõsége:

Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
Bursa Hungarica


1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: http://www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)


Letölthetõ: szociális rászorultsági nyilatkozat