Ülésezett az önkormányzat

2014. december 09. 18:24:40  nyomtatási kép
 
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. november 27-ei ülésérõl.


Ismét módosul a 2014. évi költségvetési rendelet
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására negyedik alkalommal kerül sor, mely fõbb csoportokban a következõ módosításokat tartalmazza:
A központi költségvetésbõl 2014. évi bérkompenzáció jogcímen négy hónapra 2,95 mFt forint érkezett, mely növeli az önkormányzat központi támogatás elõirányzatát, illetve nõ az intézmények személyi juttatás és munkaadót terhelõ járulékának elõirányzata. A pénzbeni ellátások kifizetése alapján támogatásigénylés történt, melyre az önkormányzat 5,2 mFt központi támogatást kapott, mellyel nõ a pénzbeni ellátások kiadási elõirányzata. Szociális ágazati pótlék jogcímén az önkormányzat 2,43 mFt központi támogatást kapott, mely összeggel nõ az önkormányzat mûködési célú központi támogatása, illetve nõ a mûködési célú támogatások államháztartáson belülre elõirányzata, tekintettel arra, hogy a társulások részére kerül átadásra az összeg. Az önkormányzat a helyi közlekedés támogatására 80 eFt támogatást kapott október hónapban, mellyel nõ központi támogatások elõirányzata és az egyéb mûködési kiadások elõirányzata. A helyi önkormányzati és nemzetiségi választások lebonyolítására a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal 2,62 mFt támogatást kapott, így ezzel az összeggel nõ az intézményi mûködési célú támogatások államháztartáson belülrõl elõirányzata. A Munkaügyi Központtól bértámogatás jogcímen a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal 453 ezer Ft támogatásban részesült, mely összeggel nõ a mûködési célú támogatások elõirányzata államháztartáson belülrõl, valamint nõ a személyi juttatás, és a munkaadó járulék elõirányzata.
Az intézmények költségvetésének áttekintése következtében a következõ módosítások váltak szükségessé: A Körmend Város Gondnoksága esetében a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás összegével, 4,56 mFt-al nõ a mûködési célú támogatások elõirányzata. Nõ a Kulturális Központ közmûvelõdési feladatának elõirányzata. Az intézmény kis értékû tárgyi eszköz beszerzéseire a fedezet a dologi kiadások között áll rendelkezésre, amely következtében a dologi kiadás elõirányzata 1,8 mFt-al csökken, és nõ a beruházási kiadások elõirányzat 1,5 mFt-al. A Körmendi Kulturális Központ az NKA pályázatok következtében összességében 5 mFt-ot kapott, így nõ a mûködési célú támogatások elõirányzata, a személyi juttatás elõirányzata, a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzata, valamint a dologi kiadás elõirányzata. A közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás 1,65 mFt-al növeli a mûködési célú támogatások elõirányzatát, ezen belül a személyi juttatás elõirányzatát (1,6m Ft-al), és a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzatát (57 e Ft-al). A könyvtári szakterületen a dologi kiadások elõirányzata csökken 140 eFt-al, és nõ a felhalmozási kiadások elõirányzata ezen összeggel az érdekeltségnövelõ támogatás felhasználása következtében. A múzeumi feladatokhoz 640 e Ft pályázati támogatás érkezett, mely növeli a mûködési célú támogatások elõirányzatát, továbbá a személyi juttatások (504 e Ft-al) és a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzatát (136 e Ft-al). Az Önkormányzat a múzeum szakmai támogatására 14 mFt központi támogatást kapott, mellyel nõ a felhalmozási célú központi támogatások elõirányzata az önkormányzat esetében. A polgármesteri, nemzetközi keret felhasználásához kapcsolódóan elõirányzat átcsoportosításra volt szükség, így az önkormányzat dologi kiadás elõirányzata csökken 1,5 mFt-al, illetve nõ az önkormányzat mûködési célú elõirányzata államháztartáson kívülre 565 eFt-al, a külsõ személyi juttatások pedig 916 eFt-al. Az önkormányzatnak 2012. évi normatív leszámolása miatt 4,43 mFt-ot kellett visszafizetnie, amely a dologi kiadások között került megtervezésre, ezért a dologi kiadások elõirányzata ezen összeggel csökken, az egyéb mûködési kiadások elõirányzatai pedig ennyivel nõnek. A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalban a szociális hozzájárulási adó megtakarításból adódó befizetési kötelezettség elszámolása miatt csökken a dologi kiadások elõirányzata és nõ az egyéb mûködési célú kiadások elõirányzata 3 mFt-al.
Az Önkormányzat által kerül megvalósításra az északi városrészen a csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatorna mellett védmû építése. A képviselõ-testület már döntött az 5 mFt összegû forrás biztosításáról. A beérkezett ajánlatok alapján a megvalósítás 11 mFt-ba kerül. A fedezetet az önkormányzat az 5 mFt értékû portfólió értékesítésébõl, és 6 mFt iparûzési adótöbbletbõl biztosítja.
A polgármester elmondta, hogy a sportcsarnok áramvételi kapacitását növelni kell, amelyhez 800 eFt összegben kell forrást biztosítani, így az önkormányzat felhalmozási kiadás elõirányzata ennyivel nõ. A Batthyány Örökségközpont kialakítási munkálataihoz folyamatosan pályázatokat kíván benyújtani az önkormányzat, a kiírásoknak megfelelõen. Jelenleg két pályázati lehetõséggel kíván élni, amelynek tervezéséhez forrást kell biztosítani 0,55 mFt összegben, így az önkormányzat felhalmozási kiadás elõirányzata ezzel az összeggel növekszik. A sportcsarnok szélesebb körû hasznosítása céljából (hangverseny, szalagavatók, bálok, sportrendezvények stb.) beszerzésre kerülnek rendezvényszékek, a padozat védelme érdekében pedig szõnyegborítás. E feladatok megvalósításához szükséges fedezetet (4,3 mFt-ot) az iparûzési adótöbblet terhére lehet biztosítani az elõirányzat növelése mellett.
A módosult költségvetés bevétel és kiadás fõösszege 4,26 mrdFt, a gazdálkodási tartalék 1,4 mFt, a céltartalék összege pedig 390 eFt.

Beszámoló a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás Tanácsában végzett 2014. évi tevékenységrõl
A körmendi kistérség 25 önkormányzata 2005. május 10-én hozta létre a Társulást, amely jogszabályi változások okán 2013. évben jelentõs változáson ment át. 2013. január 1-tõl a Társulás a területfejlesztési feladatok mellett közszolgáltatási feladatokat lát el: szociális gyermekjóléti ellátás, egészségügyi ellátás, család-, gyermek- és ifjúságvédelem.
A Társulás legfõbb döntéshozó szerve a Tanács. A Társulási Tanács 2014. évben 4 alkalommal ülésezett A területfejlesztési feladatok körében 2014. évben került meghosszabbításra a Körmend- Egyházashollós kerékpárút engedélye melynek megvalósítása a 2014-2020 tervezési idõszak területi operatív programjába is szerepel.
Az egészségügy feladatok tekintetében a védõnõi szolgálat Körmend és Katafa közigazgatási területeket érinti, az iskola-egészségügyi feladat pedig a Rázsó Imre Szakközépiskolát. Mindkettõ feladat a Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményegységeként mûködik. Az orvosi ügyeleti feladatokat háromoldalú megállapodás keretében az Országos Mentõszolgálat látja el. A Társulás egy intézményt tart fenn: a Szociális Szolgáltató és Információs Központot. Ebben az évben több Önkormányzat is jelezte azt, hogy részesülni kíván az intézmény által nyújtott szolgáltatásokból, mindez a fenntarthatóság és a gazdaságosság miatt is fontos. Az intézmény rendkívül komplex, sok feladatot és minden települést érintõ feladatellátást végez, költségvetése a társulás költségvetésébe épül be. A Társulás munkaszervezeti feladatait a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
A Képviselõ-testület Bebes István polgármesternek a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulásban végzett 2014. évi tevékenységekrõl szóló szakmai beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

Hulladékgazdálkodási tájékoztató
A vonatkozó törvény alapján évente egy alkalommal a Testület beszámolót hallgat meg a helyi hulladékgazdálkodási tevékenységrõl. Körmenden a települési szilárd hulladék elszállítását és ártalmatlanítását a Müllex Közszolgáltató Kft. végzi, míg a folyékony hulladék elszállítását a Vasi Ja-SA Kft. Szilárd hulladék esetében 2014. évben, az elsõ 10 hónapban a hulladékgyûjtõ tehergépkocsival 2171 tonna települési vegyes hulladék, 1007 tonna bio hulladék került elszállításra a lakósságtól. A lomtalanítás során 107 tonna lomhulladék, 4,1 tonna gumiabroncs hulladék és 5,5 tonna kiselejtezett elektromos berendezés került begyûjtésre. A lakosságtól a Müllex telephelyére beszállítva 460 tonna hulladék került átvételre. A településen elhelyezett szelektív gyûjtõszigetekrõl üveg hulladékból 20, 5 tonna, mûanyag csomagolási hulladékból 3,1 tonna, papír hulladékból 14,2 tonna került begyûjtésre. A házhoz menõ sárgazsákos gyûjtésbõl 22,1 tonna került begyûjtésre. A tömbházaknál a szállítás hetente két alkalommal, családi házas övezetben heti egyszeri vegyes hulladék és heti egyszeri bio hulladékszállítás történik. December, január, február, március hónapokban a bio hulladék szállítását kéthetente végzi a közszolgáltató. Szelektív sárga zsákos gyûjtés és sütõolaj gyûjtés négyhetente, a kihelyezett szelektív gyûjtõ konténerek ürítése feltöltõdés szerint, ill. heti gyakorisággal történik. A lakossági kintlévõség összege 2014. szeptember 30 - án összesen 18.755 eFt. A folyékony hulladék vonatkozásában a közszolgáltatótól kapott tájékoztatás szerint kb.700-800 m3 szennyvíz került a lakosságtól átvételre és elszállításra. A hulladékról szóló törvényi elõírások az elmúlt 2 évben teljesen új követelményeket állítottak a szolgáltatók elé. Körmend vonatkozásában a közszolgáltatóknak köszönhetõen nem okozott zavart az új törvényi elõírásokra történõ átállás. Körmend város Önkormányzata Képviselõ-testülete a 2014. évi hulladékgazdálkodásról szóló tájékoztatást tudomásul vette.

Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alap Építõmûvészeti Kollégiuma által kiírt pályázati felhívásra
A Nemzeti Kulturális Alap Veszélyeztetett helyzetû mûemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatását célzó programra hirdetett meg pályázatokat. A polgármester elmondta, hogy a pályázatok keretében lehetõség nyílik a 4 helyrajzi számon található, a kastély részét képezõ növényház szerkezeti megerõsítésére, illetve a dr. Batthyány- Strattmann László Múzeum irodahelységeinek kialakítására a kastély fõépületének földszinti helységeiben. Pályázati cél megvalósításának idõtartama: 2015. április 1.- 2016. december 31. A pályázati költségvetés a növényház szerkezeti megerõsítésére: támogatás bruttó 7.000.000,- Ft; önerõ bruttó 778.000,- Ft; Összesen bruttó 7.778.000,- Ft. A pályázati költségvetés a dr. Batthyány- Strattmann László Múzeum irodahelységeinek kialakítására: támogatás bruttó 13.000.000,- Ft; önerõ bruttó 13.000.000,- Ft; összesen bruttó 26.000.000,- Ft. Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhetõ: építõipari kivitelezési költségek, restaurálási költségek, mûszaki ellenõr díjazása, tervezõi mûvezetés, a kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén). A Képviselõ-testület, mint vagyonkezelõ egyöntetûen támogatta a pályázatok benyújtását, és azok megvalósításához 778.000,-Ft illetve 13.000.000,- Ft önerõt biztosít költségvetésében, hogy a megkezdett kastélyfelújítás részeként ezen épületek felújítása is megvalósulhasson. Az önerõ esetében vagyonkezelõként az MNV ZRt. elõtt eljárnak annak érdekében, hogy idegen vagyonon végzett és máshonnét meg nem térülõ ráfordításként ezen összeget elismerje és átvállalja az Önkormányzattól a tulajdonos magyar állam.

Hírek röviden

Módosult a Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj alapításáról szóló rendelet
Bebes István elmondta, hogy az elmúlt idõszakban az akkori néven Társadalmi Ügyek Bizottsága jelezte az Önkormányzat felé, hogy a Boldog Batthyany-Strattmann László ösztöndíj alapításáról szóló rendelet végrehajtása során nehézséget okoz az, ha kevesebb igénylõ nyújt be szociális alapon, mint csak és kizárólag tanulmányi alapon pályázatot. Ebben az esetben ugyanis a rendeleti szabályozás miatt csak egy ösztöndíj osztható ki kizárólag tanulmányi alapon, még akkor is, ha több, kizárólag tanulmányi alapon történõ ösztöndíj kiosztására a fenti helyzet miatt lehetõség lenne. Ezért a Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bizottsága a rendelet módosítását javasolta akként, hogy ilyen helyzetben is dönthessen a Bizottság a kizárólag tanulmányi eredmények alapján pályázók javára, hiszen ennek lehetõsége ekkor adott lesz. A Képviselõ-testület a rendeletmódosításnak akadályát nem látta, így a javaslatot jóváhagyta.

Együttmûködési megállapodás a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
Körmenden 2014. október 12-én eredményes nemzetiségi önkormányzati választás folyt le. Ennek megfelelõen megalakult a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A két önkormányzat együttmûködését szabályozó megállapodás tervezetét a képviselõk elé terjesztették. A megállapodás részletesen tartalmazza a város önkormányzata által nyújtott támogatás formáit, és az ügyintézés technikai módját és felelõseit. Körmend város Önkormányzata Képviselõ-testülete megismerte a Körmendi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendõ együttmûködési megállapodást, azt egyhangúlag elfogadta, egyúttal felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

Döntéshozatal a polgármester helyettesítésérõl
Az ülésen a Képviselõ-testület döntött arról, hogy továbbra is Dr. Szabó Barnát kéri fel a Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesületben a polgármester képviseletére. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulatba pedig az Önkormányzat ismét Czvitkovics Gyulát, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság elnökét delegálja a polgármester helyettesítésére.

Módosul a közterületek használata és rendje
Elvégezték Körmend Város Önkormányzatának a közterületek használatáról és rendjérõl szóló 21/2003. (VI.1.) önkormányzati rendeletének éves felülvizsgálatát. A rendelet esetében minimális 5%-os emelést érvényesítenek a díjakban. A testület 11 igennel és 1 nem szavazattal hagyta jóvá a rendelet módosítást. A rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.

Módosul a lakbérek megállapításáról szóló rendelet
Megtörtént Körmend Város Önkormányzatának a lakbérek megállapításáról szóló 11/1994. (VI.30.) számú rendeletének éves felülvizsgálata. A lakbérek esetében átlagosan 5 %-os emeléssel számoltak. A polgármester elmondta, az emelés oka, hogy ugyan a lakbérek nagyon alacsony összegben vannak megállapítva Körmenden, sajnos sok bérlõ nem becsüli ezt meg, igen sok esetben okoznak kárt az önkormányzati bérlakásban, aminek helyreállítása mindig a Városgondnokságra hárul. Jelenleg is van olyan lakás, amit minden különösebb jelzés nélkül hátrahagyott a bérlõ nem kis kárt okozva abban. Sajnos az ilyenkor szokásos jogi eljárásnak (feljelentés, kártérítés) kevés az eredménye, miközben az eljárási költségek (bíróság, végrehajtás) tetemesek. A rendelet-tervezetnél ezért elsõdleges szempont az volt, hogy a lakbérek legalább kis részben nyújtsanak fedezetet a lakások karbantartási, felújítási feladataira. A testület 11 igennel és 1 nem szavazattal hagyta jóvá a rendelet módosítást.

Módosul a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló önkormányzati rendelet
Szintén megtörtént Körmend Város Önkormányzatának a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 26/2000. (XII.21.) önkormányzati rendeletének éves felülvizsgálata is. A rendeletben meghatározott díjtételek 2011. április 01-tõl érvényesek. Az azóta eltelt 3 évben nem volt díjemelés, a szolgáltató Kovátsik Temetkezési Bt. most kérelmezte a díjak emelését 10%-os mértékben. Az Önkormányzat - a lakossági terhekre is tekintettel - 5% emelést javasolt érvényesíteni a díjakban. A testület 11 igennel és 1 nem szavazattal hagyta jóvá a rendelet módosítást.

Meghatározták a piaci helypénzdíjakat a 2015. évre
A helyi piac mûködésének rendjét, beleértve az elárusítóhelyekért történõ fizetés rendjét és módját is Körmend város Önkormányzata Képviselõ-testülete szabályozza rendeleti úton. A rendelet-módosítás kizárólag az elárusítóhelyekért fizetendõ díjak mértékét szabályozza a 2015. évre vonatkozóan. A testület 11 igennel és 1 nem szavazattal hagyta jóvá a rendelet módosítást. A rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.

Eladó ingatlan
Az elmúlt negyedévben több érdeklõdés is történt a körmendi 81/4/A/1 hrsz-ú ingatlan sorsát illetõen. Az ingatlan az Önkormányzati Hivatal mellett található, jelenleg nincs bérlõje. Az ingatlan bérletére - nagy kiterjedése miatt (266 m2) - egyáltalán nincs érdeklõdés. Vételére viszont több ajánlat is érkezett az Önkormányzathoz Körmendrõl és Körmendrõl kívülrõl is. A piaci szereplõk csak vételben gondolkodnak, mivel a jelenlegi gazdasági viszonyok ennek kedveznek. Körmend város Önkormányzata Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy nyílt pályázati úton értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képezõ 81/4/A/1 hrsz-ú, 266 m2 kiterjedésû, bérlõ nélküli társasházi ingatlant. Az ingatlan kikiáltási árát a Képviselõ-testület az elõzetes értékbecslés alapján 37.300.000 Ft összegben állapította meg. A Képviselõ-testület felkérte a jegyzõt a pályázati eljárás lefolytatására.

Ingyenes Wi-Fi szolgáltatás lesz a Fõ téren
Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a Szabadság térre, és a Kastély belsõ udvarára kiépítteti a WIFI rendszert, melynek kiépítésére nettó 3.000.000 Ft keretösszeget biztosít a 2015. évi költségvetés terhére. A WIFI rendszerre nagy az igény, hiszen Körmenden a nagyrendezvények helyszíne minden esetben a Szabadság tér és a kastély belsõ udvara. A WIFI telepítése elõsegítené többek közt azt, hogy a Szabadság tér még inkább közösségi tér is legyen - ebben ez esetben fõleg a fiatalok számára -, de a város nevezetességeit megtekintõ turisták számára is.


A módosított rendeleteket a Városháza honlapjának jogtárában olvashatják